Klimatstrategi och energiplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimatstrategi och energiplan"

Transkript

1 Klimatstrategi och energiplan för Färgelanda kommun BESLUTAD I FULLMÄKTIGE

2 Innehållsförteckning 1. Inriktningsmål och uppdrag / direktiv 2. Bakgrund 3. Klimatfrågan samt energiläget i Färgelanda kommun 4. Målstyrning av kommunens klimat- och energiarbete Bilagor: A: Exempel på pågående, planerade och diskuterade åtgärder på energi- och klimatområdet i kommunens egna verksamheter B: Energiläget i Färgelanda (separat PDF-fil)

3 1. Inriktningsmål och uppdrag/direktiv Fullmäktige har beslutat om nedanstående inriktningsmål och uppdrag/direktiv för det fortsatta klimat- och energiarbetet. Utifrån inriktningsmålen och uppdragen/direktiven, kommer kommunstyrelsen att besluta om mer detaljerade effektmål. Åtgärder beslutas och genomförs av förvaltningen. Kommunfullmäktige beslutar om följande inriktningsmål och uppdrag/direktiv: Inriktningsmål: *Färgelanda kommun ska på olika sätt verka för en fossilfri och effektiv energianvändning samt miljövänlig energiproduktion, i hela kommunens geografiska område. Utveckling bör ske bl.a. av vindkraft, biogas och solenergi. Uppdrag/direktiv: Kommunstyrelsen (och Valbohem AB) får i uppdrag att arbeta vidare med klimat- och energifrågorna, utifrån ovanstående inriktningsmål och följande direktiv: *Kommunen ska ha en aktiv energirådgivning, till nytta för allmänhet, företag, organisationer och kommunens egna verksamheter. *I kommunens egna verksamheter ska senast år 2012 all uppvärmning vara helt fossilfri, samt egna och leasade fordon använda fossilfria bränslen till minst 80%. *I kommunens egna verksamheter ska all el som används vara Grön el. *Kommunens egen måltidsverksamhet ska utvecklas för att minska klimatpåverkan. *Kontinuerlig energieffektivisering ska ske i kommunens egna lokaler och verksamheter. *Vid ny-, om- och tillbyggnader av kommunens egna lokaler ska energiförbrukningen understiga byggnormens krav med minst 20 %. Uppföljning sker inom ramen för kommunens övriga målstyrning.

4 2. Bakgrund Enligt kommunens verksamhetsplan 2008 har serviceberedningen i uppdrag att ta fram en klimatstrategi med plan för övergång till miljövänligare energi och tillgång till förnyelsebart bränsle. Vidare har kommunstyrelsen som inriktningsmål att arbeta för en övergång till förnyelsebar energi. Kommunen deltager i Klimatcoachprojektet. Sammanlagt deltar ca 25 kommuner i landet, däribland Färgelanda och Dals-Eds kommuner. Information finns på En avsiktsförklaring skrevs i april 2007 mellan Klimatkommunerna och Färgelanda kommun. Klimatcoachprojektet pågår t.o.m. 30 september Samverkan har i projektet skett med Dals-Eds och Åmåls kommuner. Följande arbetsgrupp har arbetat med förslaget till Klimatstrategi och energiplan: Ann-Marie Jacobsson, KS Peo Johansson, Servicechef Bengt Sundholm, VD Valbohem Tord Karlsson, Fastighetschef Helena Carling, Kommunarkitekt Jan Myrén, Plan- och byggchef Jonny Leandersson, Energirådgivare Dalsland Jan Sandell, Miljöstrateg Dalslands miljökontor Arbetsgruppen har gjort en kartläggning av energiläget i Färgelanda kommuns geografiska område och kommunens egna verksamheter. Kunskaper och erfarenheter har inhämtats från klimatcoachprojektet och andra kommuner. För att öka samverkan med olika intressenter har klimat- och energiseminarier arrangerats vid tre tillfällen, den 29 november 2007 på Dalslands Folkhögskola, den 7 februari 2008 på Furåsen (då meteorolog Pär Holmgren medverkade), samt Interregseminariet den 16 juni 2008 på Furåsen tillsammans med Rakkestad kommun. Arbetsgruppen har inventerat pågående energi- och klimatåtgärder samt tagit fram förslag på nya åtgärder. Denna Klimatstrategi och energiplan är en del av kommunens miljöstyrning och målstyrning. 3. Klimatfrågan samt energiläget i Färgelanda kommun Nationella och regionala mål Nationellt och internationellt finns en stor samsyn om behovet av att mycket kraftigt minska utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar jordens klimat.

5 I Sverige finns nationella mål om Begränsad klimatpåverkan och mål om effektivare energianvändning och ökad användning av förnybara energislag (tex biobränslen, biogas, solenergi och vindkraft). Västra Götalandsregionen har i länet nyligen startat en klimatdialog som heter Smart energi (läs mer på Läget i Färgelanda kommun En kartläggning har gjorts av energiläget i Färgelanda kommuns geografiska område samt i kommunens egna verksamheter. Kartläggningen redovisas i bilaga B. Den tillgängliga statistiken (som rymmer en del osäkerheter) visar att år 2005 var den totala energianvändningen i hela kommunen 179 GWh (GWh = miljoner watt-timmar). Därav: - El 81 GWh - Fossila bränslen (olja och diesel) 73 GWh - Biobränslen (tex pellets och flis) 25 GWh Utsläppen av fossilt koldioxid (sådant koldioxid som bidrar till den globala uppvärmningen) i hela kommunen beräknades för år 2004 till 3112 kg per invånare (totalt i kommunen blir det ca 20 tusen ton CO2). Av detta står utsläpp från transporter för 65 %. Den kommunala organisationen förbrukade 18 GWh energi år 2006, fördelat på: - El 8 GWh - Fossila bränslen 6 GWh - Biobränslen 4 GWh Om energiförbrukningen istället delas upp på användningområden så blir fördelningen: -Kommunala fastigheter 6,8 GWh -Valbohem AB 8,1 GWh -Vatten- och avlopp 1,2 GWh -Transporter (fordonstrafik) 0,7 GWh -Gatu- och vägbelysning 1,0 GWh -Övrigt (sopstation, elljusspår m.m.) 0,3 GWh Klimatpåverkan från den kommunala organisationen har för år 2006 beräknats till 2228 ton CO2. Många åtgärder behövs För att minska klimatpåverkan är det angeläget att kraftigt minska användningen av fossila bränslen, samt att använda el som är förnybar (s.k. grön el, som kommer tex från vindkraft, biobränslen, vattenkraft eller solceller). Många åtgärder är även ekonomiskt intressanta. En hel del åtgärder har redan vidtagits i kommunens egna verksamheter för att minska klimatpåverkan. Exempel på sådana åtgärder är: -I Stigens skola har oljeeldning ersatts med pelletseldning -På Ödeborgs reningsverk har direktverkande el kompletterats med pellets/havreeldning. -I f.d. Kyrkskolan i Färgelanda har oljeeldning ersatts med att vi köper värme från Kyrkans havreeldade panna.

6 -I Järbo skola har en pelletspanna installerats som skall ersätta oljeeldningen. -På Tallbackens äldreboende i Högsäter har oljeeldningen ersatts med pelletseldning -I Ödeborgs skola har befintlig jordvärme byggts ut för att minska oljespets. -I Torp f.d skola har oljeeldningen ersatts av jordvärme -Kommunen har gjort en upphandling av ett privat företag som skall bygga ut fjärrvärmen i Färgelanda tätort i syfte att minska oljeberoendet. Fjärrvärmen skall eldas med i huvudsak flis. -Kommunen har med hjälp av ett konsultföretag gjort en genomlysning av energiförbrukningen i 6 av kommunens fastigheter. Denna genomlysning är en grund för att i steg två göra en total genomgång av alla kommunala fastigheter för att minska energiförbrukningen. Valbohem AB har vidtagit åtgärder för att ta bort sitt oljeberoende. År 2006 togs oljan bort i Högsäter och Stigen och byttes mot bergvärmepumpar. År 2007 togs oljan bort i Ödeborg och byttes mot bergvärmepumpar. På Höjdenområdet i Färgelanda har man bytt kulvert och byggt om i undercentraler för att sänka energiförbrukningen. År 2009 kommer centrumområdet i Färgelanda att anslutas till den kommunala fjärrvärmen. Kontinuerligt pågår arbete med tilläggsisolering på väggar och tak. Dalslandskommunerna arbetar för närvarande med en plan för vindkraft. I bilaga A ges exempel på pågående samt planerade och diskuterade nya åtgärder i kommunens verksamheter. 4. Målstyrning av kommunens klimat- och energiarbete Målstyrningen föreslås följa kommunens övriga målstyrning och miljöstyrning och det innebär att: Fullmäktige beslutar om övergripande mål, inriktningsmål samt uppdrag och direktiv. Kommunstyrelsen beslutar om detaljmål (effektmål). Förvaltningen genomför åtgärder för att nå målen. Med åtgärder menas vad som ska göras (åtgärder, aktiviteter, detaljutredningar m.m.) för att nå uppsatta mål. En del åtgärder är generella instruktioner, som beslutas av kommunledningen och som ska följas av alla verksamheter i den dagliga verksamheten. Indikatorer tas fram och följs upp fortlöpande, för att visa till exempel energiförbrukning, drivmedelsförbrukning och koldioxidutsläpp. Uppföljning av mål, åtgärder och indikatorer görs årligen och redovisas i kommunens ordinarie verksamhetsuppföljning.

7 Bilaga A Exempel på pågående, planerade och diskuterade åtgärder i kommunens (inkl Valbohem AB) verksamheter ALLMÄNT -Vid all upphandling av varor och tjänster ska liten klimatpåverkan och låg energiförbrukning värderas högt. -Kommunledningen utfärdar instruktioner om generella klimat- och energiåtgärder för alla verksamheter. LOKALER OCH BOSTÄDER -Utbyggnad av fjärrvärmen i Färgelanda samhälle. -Fortsatt övergång till miljöanpassade energislag i kommunala fastigheter. -Upphandling av Grön" el. -Energikartläggning och energieffektiviseringar (värme och el) i kommunens byggnader. -Utveckla solvärme genom att kommunen deltager i projektet Soluppgång i Väst. -Utveckla lågenergihusteknik vid nybyggande. -Separation av dagvatten från spillvatten. TRANSPORTER -Upprätta en Rese- och transportpolicy för kommunens verksamheter. -Ökad andel miljöfordon och ökad användning av miljöbränslen i kommunens egna och leasade fordon. -Utbildning av berörd personal i Ecodriving. -Erbjuda miljöbilar för anställda. -Uppmuntra kommunanställda att gå, cykla eller åka kollektivt till jobbet. ENERGIPRODUKTION -Utvinning av biogas från slam från reningsverk. -Prioritera utvinning av gas från hushållssopor i kommande upphandlingar. FYSISK PLANERING -Vindkraftplanering i Dalsland. -Fler gång- och cykelbanor. -Interregprojekt med Rakkestad (förstudie 2008). INFORMATION -Energi- och klimatrådgivning till allmänheten, organisationer, företag och hantverkare. -Klimat- och energiteman i skolor och vuxenutbildning. -Information via kommunens hemsida. MAT -Utveckla kommunens egen måltidsverksamhet för att minska klimatpåverkan. SAMVERKAN MED ANDRA AKTÖRER -Uppmuntra energiåtgärder i föreningsägda lokaler. -Energideklarationer. -Verka för tankställe för etanol och/eller biogas i kommunen. -Medverka i utredning om förutsättningar för biogasprodukton i kommunen.

Energi- och klimatstrategi för Melleruds kommun

Energi- och klimatstrategi för Melleruds kommun Energi- och klimatstrategi för Melleruds kommun 2006-06-14 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Diskussion...5 1. Inledning...6 1.1. Lagen om kommunal energiplanering...6 2. Nuläget...8 2.1. Energiläget

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun

Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun Sammanfattning av lokala mål och ambitioner Inledning GLOBALA KLIMATUTMANINGAR Jordens klimat håller på att förändras. Det är en av vår tids största

Läs mer

Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 4 Internationella och nationella målsättningar... 4 Regionala målsättningar... 4 Översiktsplan för

Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 4 Internationella och nationella målsättningar... 4 Regionala målsättningar... 4 Översiktsplan för Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Bakgrund... 4 Internationella och nationella målsättningar... 4 Regionala målsättningar... 4 Översiktsplan för Vimmerby kommun... 5 Nuläge... 6 Nulägesbeskrivning av

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN

ENERGI- OCH KLIMATPLAN REMISSVERSION FEBRUARI 2011 ENERGI- OCH KLIMATPLAN för Mora kommun 2011-2014 ! INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄSANVISNING, Energiplanen utgörs av två delar. Del A innehåller planens BESLUTSDEL med mål och åtgärder.

Läs mer

Klimat- och energistrategi

Klimat- och energistrategi Klimat- och energistrategi Arjeplogs kommun en väg, många möjligheter 1 Del 1 Mål, handlingsplan och uppföljning Klimat- och energistrategi för Arjeplogs kommun Energi- och klimatfrågan är med sin påverkan

Läs mer

Verksamhetsplan. Åtgärdsplan för hållbar energi i Ljungby kommun enligt Borgmästaravtalet år 2012-2020. Diarienummer: 2012/1809

Verksamhetsplan. Åtgärdsplan för hållbar energi i Ljungby kommun enligt Borgmästaravtalet år 2012-2020. Diarienummer: 2012/1809 Diarienummer: 2012/1809 Verksamhetsplan Åtgärdsplan för hållbar energi i Ljungby kommun enligt Borgmästaravtalet år 2012-2020 Gäller från: 2012-11-27 Gäller för: Ljungby kommun och kommunala bolag Fastställd

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för Bengtsfors kommun 2008

Energi- och Klimatstrategi för Bengtsfors kommun 2008 Energi- och Klimatstrategi för Bengtsfors kommun 2008 Antagen av fullmäktige 2008-11-19 147 INLEDNING FN har, 1992, antagit dokumentet Agenda 21 och genom det uppdragit till alla världens länder och folk

Läs mer

Energiplan för Flens Kommun

Energiplan för Flens Kommun Energiplan för Flens Kommun 2007-2010 Antagen av kommunfullmäktige 2007-04-26, 30 Omslagsbild: Anders Solberg Kontaktperson: Anders Solberg, Bygg-, Miljö- och Räddningsförvaltningen, Flens kommun E-post:

Läs mer

ANEBY KOMMUNS ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI

ANEBY KOMMUNS ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI ANEBY KOMMUNS ENERGI- OCH KLIMATSTRATEGI 1 SAMMANFATTNING... 4 ANEBY KOMMUNS VISION ETT GOTT LIV I EN UTHÅLLIG KOMMUN... 4 MÅL... 4 STRATEGISKA OMRÅDEN SOM ÄR VIKTIGA ATT FORTSÄTTA ARBETA MED... 5 SYFTE...

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017 Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 2 (21) 3 (21) Oskarshamns kommuns vision och inriktning I och med allt större insikt

Läs mer

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016

Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Del 1. Exempel på åtgärder för att uppnå energiplanens detaljmål. Bilaga del 1 till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016 Transporter i hela

Läs mer

ENERGI OCH KLIMATPLAN

ENERGI OCH KLIMATPLAN Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men

Läs mer

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 VISION, MÅL OCH STRATEGI LÅNGSIKTIGT OCH ÖVERGRIPANDE...3 VISION OCH MÅL...3 STRATEGISKA OMRÅDEN...4 KOMMUNALA RIKTLINJER...7

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun

Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 Energi- och Klimatstrategi för Västerviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-07-02 1 Förord En av vår tids största utmaningar är de globala klimatförändringarna. För att vrida utvecklingen

Läs mer

Klimatstrategi med energiplan för Ludvika kommun 2010 2013

Klimatstrategi med energiplan för Ludvika kommun 2010 2013 Klimatstrategi med energiplan för Ludvika kommun 2010 2013 Beslutsdel mål och åtgärder 1 Innehåll Allmän vision, mål och strategi övergripande och långsiktigt 3 Strategiska områden: 1. Byggnader 4 2. Industri

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk Innehållsförteckning sida 1 Energi- och

Läs mer

Energi- och klimatstrategi 2011-2020, Älmhults kommun

Energi- och klimatstrategi 2011-2020, Älmhults kommun Dokumentinformation: Titel: Sammanställt av: Utgivare Med stöd från: Färdigställandestatus: Energi- och klimatstrategi 2011-2020, Älmhults kommun Daniel Uppsäll, Projektledare, Energikontor Sydost AB inom

Läs mer

KLIMATSTRATEGI. Innehållsförteckning FÖRSLAG TILL KLIMATSTRATEGI 08-09-08

KLIMATSTRATEGI. Innehållsförteckning FÖRSLAG TILL KLIMATSTRATEGI 08-09-08 KLIMATSTRATEGI FÖRSLAG TILL KLIMATSTRATEGI 08-09-08 Innehållsförteckning 1....2 1.1 Syfte...2 1.2 Organisation av klimatarbetet...2 1.3 Växthuseffekten och klimatförändringarna...2 1.4 Lagen om kommunal

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 2014-05-20 Remissversion E N E RG I - O C H K L I M A T S T RA T E G I 2 0 1 5-2 0 1 8 Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång

Läs mer

REMISSVERSION 2. 2011-06-17. Energi- och klimatstrategi 2010-2014 Borgholms kommun

REMISSVERSION 2. 2011-06-17. Energi- och klimatstrategi 2010-2014 Borgholms kommun REMISSVERSION 2. 2011-06-17 Energi- och klimatstrategi 2010-2014 Borgholms kommun 2 Innehåll: 1. Sammanfattning... 4 2. Bakgrund... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Organisation av klimatarbetet... 4 2.3 Växthuseffekten

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 Foto Ture Göransson Författare Kickan Grimstedt December 2010 2 INNEHÅLL Visioner och strategier för kommunens fortsatta energi- och klimatarbete... 4 Sammanfattning... 5 Inledning...

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Arboga kommun 2009

Energi- och klimatstrategi Arboga kommun 2009 Energi- och klimatstrategi Arboga kommun 2009 Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2009, 123 Innehåll Sammanfattning 5 1 Bakgrund 6 1.1 Inledning... 6 1.2 Organisation... 6 1.3 Statistik... 6

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

22. Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 Dnr 2014/106-304

22. Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 Dnr 2014/106-304 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 26 (29) 2015-06-15 Ks 22. Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2015-2020 Dnr 2014/106-304 Kommunstyrelsens förvaltning har enligt uppdrag (KS 2014-02-24

Läs mer

2013-12-19. Sidan 1 av 24

2013-12-19. Sidan 1 av 24 Sidan 1 av 24 Klimat- och energistrategi 2013-2016 Sidan 2 av 24 Förord Kommunfullmäktige antog år 2007 en klimatstrategi för Ronneby kommun. Klimatstrategin gällde 2007-2012 och har därför nu reviderats.

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Energiplan och klimatstrategi

Energiplan och klimatstrategi Energiplan och klimatstrategi 2007-2015 Stenungsunds Kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15 Innehållsförteckning 1 Inledning 5 1.1 Syfte 5 1.2 Avgränsning 6 1.3 Framtagning, uppföljning och revidering

Läs mer

Begränsad klimatpåverkan. Fokus föreslås på följande målområden. Bakgrund

Begränsad klimatpåverkan. Fokus föreslås på följande målområden. Bakgrund Fokus föreslås på följande målområden Begränsad klimatpåverkan Bakgrund Genom framför allt förbränning av fossila bränslen som kol, olja och naturgas tillför människan atmosfären stora mängder av lagrad

Läs mer