Klimat- och energistrategi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klimat- och energistrategi"

Transkript

1 Klimat- och energistrategi Arjeplogs kommun en väg, många möjligheter 1

2 Del 1 Mål, handlingsplan och uppföljning Klimat- och energistrategi för Arjeplogs kommun Energi- och klimatfrågan är med sin påverkan på miljö och samhällsutveckling en av de stora utmaningarna världen står inför. Den påverkar många faktorer som kommunikationer, ekonomi, sysselsättning och näringslivsutveckling. Hur vi arbetar lokalt med energi- och klimatfrågorna har därför stor betydelse för en hållbar samhällsutveckling i Arjeplogs kommun. Genom att upprätta en klimat- och energistrategi visar vi i Arjeplogs kommun hur vi vill arbeta och ta vårt ansvar för att nå de nationella och regionala klimatmålen. Förslaget till strategi har tagits fram av kommunens klimatgrupp. Strategin ska kopplas till Arjeplogs lokala utvecklings- och översiktsplan som tas fram under 2011 och bidra till att nå kommunens vision och övergripande mål. Den utgör också kommunkoncernens energiplan och strategi för energieffektivisering. En utgångspunkt för arbetet är den regionala Klimat- och energistrategin för Norrbottens län, som Länsstyrelsen antog 2008 efter en bred samverkansprocess med nedanstående vision. Vision 2050 Klimatpåverkan från Norrbottensregionen är begränsad. Vi har ett energieffektivt transportsystem, i huvudsak baserat på förnybara drivmedel och el. All samhällsplanering sker klimatmedvetet. Norrbottens aktörer är ledande inom landet vad gäller utveckling av miljöteknik och effektivt nyttjande av förnybara energikällor och effektiva och miljöanpassade energisystem. De regionala målen och åtgärdsförslagen för klimat- och energiarbetet i länet har beaktats, liksom de prioriterade områdena - Hållbar tillväxt, Hållbar samhällsplanering och Hållbara transporter. Utmaningar för Arjeplogs kommun Utifrån en nulägesanalys bedöms att åtgärder för en effektiviserad energianvändning i byggnader och en bättre fungerande förnyelsebar fjärrvärmeförsörjning är prioriterade. Kommunen har ett geografiskt läge som medför stort behov av personbilstransporter. Biltestverksamheten är dessutom av avgörande betydelse för kommunens utveckling och tillväxt. Därför bedöms insatser för underlätta fortsatt forskning och utveckling av klimatvänligare fordon inom kommunen mycket angelägna. Hållbar energianvändning ( ska samrådas under 2011 med samhällets aktörer) År 2020 är energianvändningen för uppvärmning av bostäder och lokaler 25 % mer effektiv än (Regionalt mål - RM) År 2020 sker all uppvärmning med förnybar energi. (RM) Arjeplogs kommunkoncern Till år 2014 effektivisera energianvändningen i byggnader med 10 procent jämfört med Till år 2020 effektivisera energianvändningen i byggnader med 20 procent jämfört med År 2020 tillgodoses kommunens energibehov för uppvärmning och el med 100 % förnyelsebar energi. Till år 2014 säkras försörjningen och ökas tillgången av fjärrvärme till hushåll och näringsliv inom Arjeplogs tätortsområde. 2

3 Hållbara transporter ( ska samrådas med samhällets aktörer) Till år 2020 uppgår andelen förnybar energi i transportsektorn till 10 procent.(rm) Till år 2020 har energianvändningen i transportsektorn effektiviserats med 20 procent jämfört med (RM) Arjeplogs kommunkoncern Till år 2014 har andelen miljöfordon ökat till minst 25 % procent och energianvändningen för resor och transporter är 10 procent effektivare jämfört med år Till år 2020 har andelen miljöfordon ökat till minst 75 % procent och energianvändningen för resor och transporter är 20 procent effektivare jämfört med Hållbar samhällsplanering Arjeplogs kommunkoncern Till år 2014 finns aktuella planeringsunderlag och strategier för kommunens arbete med energi-, klimat och anpassning till klimatförändringar Hållbar tillväxt (ska samrådas med samhällets aktörer) Senast år 2014 finns en multifuel station i kommunen som underlättar testverksamhetens forskning och utveckling av klimatvänligare fordon. Senast 2014 har möjligheterna utretts för etablering av en manöverbana s.k. Dynamic Area för fortsatt utveckling av testverksamheten inom Arjeplogs kommun. Senast år 2014 ska behovet av biomassa för energiproduktion i anläggningar inom kommunen till största del kunna tillgodoses av lokala/regionala entreprenörer. Handlingsplan för Arjeplogs kommunkoncern Målen ska nås främst genom åtgärder som innebär att man (enligt förordning 2009:893) - utnyttjar finansieringsinstrument för energibesparingar, - utnyttjar energibesiktningar och genomför rekommendationerna i dessa, och - upphandlar, byter ut eller modifierar utrustning så den blir mer energieffektiv. Hållbar energianvändning - Effektivisering och förnybar energi Åtgärd Ansvar Tidpunkt Uppskattad effektivisering Utifrån en fjärrvärmeutredning ska ett nytt fjärrvärmeverk och ett utökat fjärrvärmenät senast till 2014 vara i bruk för energiförsörjning till bl. a fastigheter ägda av kommunkoncernen. Utredning genomförd 2010 Projektering Stor 3

4 Inom ramen för tillgängliga resurser för investering och underhåll ersätta ventilationsaggregat som inte är tillräckligt energieffektiva, samt styroch reglerutrustning för värme och ventilation. Ersättningen kommer att ske fortlöpande under tiden till och med 2014, men även till och med Specifika tidpunkter sätts utifrån EPC utredning steg 1 som upphandlas under 2011 Stor Till 2014 upphandla miljömärkt el motsvarande kommunkoncernens elförbrukning. Under perioden _ Till 2020 ersätta belysningsanordningar med energieffektiva sådana. Senast 2014 upphandla och implementera ett energiuppföljningssystem med möjlighet att övervaka enskilda förbrukare. Hållbara transporter Specifika tidpunkter sätts utifrån EPC utredning Steg 1 som upphandlas under 2011 Specifika tidpunkter sätts utifrån EPC utredning Steg 1 som upphandlas under 2011 Medel Liten Åtgärd Ansvar Till 2014 förse samtliga motorvärmarstolpar med energieffektiv teknik. Till 2014 se över upphandling så att minst 25 % av inköpta livsmedel (kr) är lokalt eller regionalt producerade. Till 2014 se över och eventuellt revidera kommunens policy för resor och transporter. Hållbar samhällsplanering Alla nämnder och stiftelser / Miljö-, bygg och räddningsnämnden Upphandlas 2012 Sker kontinuerligt och i samband med att gällande avtal Stor - 691,2 MWh Liten Liten Åtgärd Ansvar 4

5 Till 2014 se över och eventuellt revidera kommunens upphandlingspolicy med hänsyn till energi- och klimataspekter. Till 2014 ta fram och hålla styrdokument som Lokal utvecklings- och översiktsplan, energi- och klimatstrategi/energiplan och vindkraftsplan aktuella. Löpande bedriva information, tillsyn, rådgivning och undervisning i energi- och klimatfrågor. Hållbar tillväxt Åtgärd Löpande i kommunens utvecklings- och tillväxtarbete verka för att aktörer inom kommunen drar nytta av affärsmöjligheter inom energi- och klimatområdet. Sker kontinuerligt Underlag saknas för bedömning., Miljö, bygg- och räddningsnämnden, Barn- och utbildningsnämnde n Ansvar Kontinuerligt under perioden. Planeras fastställas av KF 2012 Löpande Indirekt påverkan därför mycket svårskattat. Indirekt påverkan därför mycket svårskattat. Löpande Indirekt påverkan därför mycket svårskattat. Uppföljning och införande I samband med bokslut och årsredovisning ansvarar samhällsutvecklingsförvaltningen för en årlig redovisning till kommunstyrelsen med uppföljning och utvärdering. Strategin är kopplad till översiktsplanen och ses över minst en gång per mandatperiod. Ansvar för respektive åtgärd anges i handlingsplanen. En arbetsgrupp med representanter från olika funktioner inom den kommunala organisationen och stiftelsen Arjeplogshus har bildats och engagerats i arbetet. En handläggare avdelas för att inneha huvudansvar för att samordna arbetet med att förmedla, följa upp och rapportera inom kommunkoncernen och till Energimyndigheten. Representanter från Arjeplogs kommun deltar i regional samverkan i energi- och klimatfrågor och initiativ ska tas för insatser tillsammans med andra aktörer. Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning Miljöbedömning ska genomföras och beskrivning av strategins konsekvenser tas fram. Det samordnas med bedömning och miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplanen som tas fram parallellt med energi- och klimatstrategin. 5

6 Del 2 Faktaunderlag med nulägesanalys Klimat- och energistrategi för Arjeplogs kommun Arbete pågår för fullt med att komplettera nulägesanalysen med kommuntäckande uppgifter, energibalans och koldioxidinventering m. m, så att den kan uppfylla kraven för energiplan och en kommuntäckande klimat- och energistrategi. Den kommer att samrådas tillsammans med Arjeplogs Lokala utvecklings- och översiktsplan under Kommunkoncernen Kommunkoncernen består av Arjeplogs kommunförvaltning, Stiftelsen Arjeplogshus och Stiftelsen Silvermuseet med anställd personal motsvarande 373 årsarbetskrafter. Arjeplogs kommun hade 3143 innevånare vid årsskiftet 2009/2010. Energianvändning i kommunkoncernens egna byggnader Energianvändningen i kommunkoncernens lokaler och bostäder, på sammanlagt m 2 kvadratmeter bruksarea, uppgick år 2009 till ,2 MWh. Det omfattar både uppvärmning och el och motsvarar 510 kwh/m 2. Totalkostnaden för köpt energi till byggnaderna var kronor eller 4731 kr/innevånare. har en total energiförbrukning på knappt 274 kwh/m 2 i bostäder. I kommunens primärfastigheter som i huvudsak är andra lokaler än bostäder var motsvarande förbrukning knappt 645 kwh/m 2. Jämfört med riktvärden är förbrukningen både i bostäder och i lokaler mycket hög. Tabell 1. Översikt ytor, energiförbrukning, energislag och kostnader kommunkoncerns byggnader. Byggnader Mängd Bruksarea (BRA) Kommunen (Lokaler i huvudsak) m 2 Bruksarea (BRA) Stiftelsen (Bostäder i huvudsak) m 2 Total bruksarea m 2 Energiförbrukning i lokaler/år/mwh/2009 El- Kommunen El Total elförbrukning MWh/år Fjärrvärme, Kommunen Fjärrvärme, Stiftelsen 2 133,6 Total fjärrvärme MWh/år ,6 Biobränsle (pellets 49,91 ton/ 4,7 MWh/kg) kommun 234,6 Olja 18,3 m 3 = x 10 MWh Kommunen 183 Total energiförbrukning byggnader MWh ,2 Total kostnad energiförbrukning i byggnader kommunen kr Total kostnad energiförbrukning i byggnader Stiftelsen kr Total kostnad kommunkoncernen kr

7 Andel förnyelsebar energi Fjärrvärmen som produceras i det kommunägda fjärrvärmeverket är 100 procent förnyelsebar och baseras på förbränning av biomassa för värmeproduktion. Elenergi köptes under 2009 in från två bolag, Luleå Energi AB och Bergen Energi AB, med 57,16 procent respektive 56,49 procent förnyelsebara energikällor. Andelen förnybar energi uppgick totalt till 89 procent. Energislag total energianvändning byggnader Arjeplogs kommun 2009 Fossil el Fossil olja 1% 0% Biobränsle 1% Kärnkraftsel 10% Förnybar el 15% Förnybar fjärrvärme 73% Figur 1. Fördelning mellan olika energislag för energianvändning i byggnader Arjeplogs kommunkoncern Annan elanvändning Kommunkoncernen använder även elenergi för maskiner, pumpar och liknande i sin vatten- och avloppsverksamhet. Dessutom behövs el för belysning av gator och elljusspår. Tabell 2. Annan elanvändning än byggnader Arjeplogs kommunkoncern Förbrukning (MWh) Kostnad (kr) Gatubelysning MWh 333, Elljusspår MWh 311, Vatten- och avloppsverksamhet 1884, Totalt 2 529, Egen energiproduktion Kommunen äger och driver ett fjärrvärmeverk för värmeproduktion baserat på biomassa. Fjärrvärmesystemet har successivt byggts ut och arbetet med detta påbörjades redan år 1995 och under åren har systemet utvecklats. Produktionen sker i två flispannor, en från 1985 och en från år Bränslet är skogsflis bestående av massaved med inblandning av grot, sågspån och bark. År 2009 producerades MWh och verkningsgraden var 74,4 procent. Pannorna fungerar bristfälligt och bör bytas ut för att bli mer energieffektiva. Kommunkoncernen har ingen egen produktion av förnyelsebar energi från solceller, vindkraft eller solvärme. Kommunen är andelsägare i Arjeplogs Allmänning med 0, 307 procent och kan därmed anses producera 390,6 MWh vattenkraftsel i Sälla vattenkraftsverk. Transporter inom kommunkoncernen Arjeplogs kommun är till ytan landets fjärde kommun med sina 13 kvadratmil och avstånden är långa till andra större orter. Det medför ett stort behov av resor både per bil och med flyg. Kommunen ägde år 2009 åtta personbilar och fem lätta lastbilar, samt leasade åtta bilar. Ingen av dessa, varken personbil eller lastbil, räknas som miljöbil enligt förordningen om miljö- och 7

8 trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor (2009:1). Räddningstjänstens fordon eller fordon som var avställda under 2009 ingår inte i redovisningen då de är undantagna i förordningen. Resesträckorna har beräknats utifrån körjournaler, bränsleförbrukning och mätaravläsningar vid besiktningar. Sammanlagt kördes under året km, varav med bensinbilar km, med dieselbilar km och med privata bilar km. Det innebär 146,8 mil per anställd och år. Energiförbrukning för personbiltransporter i egna och leasade fordon på totalt 271,26 MWh år 2009 bestod av 13,85 m 3 diesel och 15,16 m 3 bensin. Det medförde utsläpp på totalt 70, 856 ton koldioxid eller 188 kg koldioxid per anställd. Då är inte resor med privata bilar medräknade, eftersom uppgifter på typ av fordon och bränsle saknas. Inga uppgifter finns tillgängliga på anställdas buss-, taxi- och flygresor. Sammanlagt inhandlades inom kommunkoncernen år 2009 för alla fordon, inklusive Räddningstjänstens, drivmedel för kr. Tabell 2. Personbiltransporter Arjeplogs kommunkoncern Antal leasing bilar/varav miljöbil 8/0 Antal km körda med leasing bilar Antal kommunägda bilar/varav miljöbil 8/0 Antal km körda med kommunägda personbilar Årsförbrukning drivmedel bensin, personbil, m 3 15,16 Årsförbrukning diesel, personbil, m 3 13,85 Energiförbrukning personbilar (ägda & leasade) MWh 271,26 Antal fordonskilometer avseende privata bilar Lätta lastbilar/ varav miljöbil 5/0 Kommunen har 160 motorvärmarstolpar som enligt uppskattningar drar 829,44 MWh per år. Policy och planering Kommunfullmäktige har 2010 fastsällt en inköpspolicy, enligt vilken miljöstyrningsrådets EKUverktygs förslag till miljökriterier ska tillämpas vid upphandling. Ingen uppföljning av effekterna har gjorts hittills. För Arjeplog gäller en kommuntäckande översiktsplan och fördjupad översiktsplan för tätorten, båda beslutade Inget aktivt arbete genomfördes då för att integrera energifrågorna i översiktsplanarbetet. Frågorna behandlades främst genom bedömningar angående energiproduktion och distribution samt skyddsavstånd till kraftledningar. Exempelvis bedömdes att fallhöjd vid Kvarnbo och Bjäkkasströmmarna skulle kunna tas till vara och att potentialen för vindkraft är mycket stor och åtgärder borde startas för utbyggnad. I den fördjupade översiktsplanen uppmärksammades luftkvaliteten och lokala föreskrifter beträffande eldning med fasta bränslen och tomgångskörning. Fjärrvärmenätets utbyggnad redovisades, men inga åtgärder föreslogs. Däremot föreslogs en utbyggnad av gång- och cykelleder, breddning av Torgatan och byggande av ytterligare parkeringar i centrum. Inga rutiner för beaktande av energifrågor i samband med detaljplanering fanns framtagna. Kommunen håller på att slutföra framtagandet av ett Vindkraftstillägg till översiktsplanen, ett arbete som påbörjades År 2011 har också arbetet med att ta fram en ny lokal utvecklings- och översiktsplan påbörjats, där den här klimat- och energistrategin utgör en del. Ambitionen är att integrera energi- och klimatfrågorna i kommunen utvecklingsarbete. Kommunens policy för resor och transporter fastställdes av Kommunfullmäktige Syftet med policyn är bland annat minskad miljöpåverkan och den innehåller omfattande riktlinjer för alltifrån färdsätt och till krav på fordon. Den har inte följts upp eller utvärderats. 8

9 Utbildning och rådgivning Energi- och klimatrådgivning bedrivs kontinuerligt med stöd av energimyndigheten. Kommunen påbörjade dessutom under 2009 internutbildning i syfte att skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering. Den riktades till fastighetsavdelningen där driftteknikergruppen kontinuerligt fortbildas för driftoptimering av värme, ventilation och kyla. Sammanfattande analys av kommunkoncerns energianvändning och klimatpåverkan Utifrån ovanstående konstateras att kommunen kan göra förbättringar i form av minskad klimatpåverkan och minskade kostnader genom att vidta åtgärder för energieffektivisering i sina bostäder och lokaler. Andelen förnyelsebar energi (el och uppvärmning) är förhållandevis hög 89 %, men kan ökas ytterligare genom upphandling av förnyelsebar el och ökad användning av fjärrvärme. Det kommunägda fjärrvärmeverket behöver energieffektiviseras. Detta genom pannbyten och att nätet byggs ut för bättre verkningsgrad och ökad användning av biobränslebaserad fjärrvärme. 9

Ett energieffektivare Kungälv

Ett energieffektivare Kungälv Ett energieffektivare Kungälv Nulägesanalys och strategi för energieffektivisering 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-10 Sammanfattning Denna nulägesanalys och strategi för energieffektivisering

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60

Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017. Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 Energi- och Klimatstrategi för hållbar energianvändning 2013-2017 Antagen av Kommunfullmäktige den 8 april 2013, 60 2 (21) 3 (21) Oskarshamns kommuns vision och inriktning I och med allt större insikt

Läs mer

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare Strategi för energieffektivisering Munkedals kommun Strategi för energieffektivisering Typ av dokument: Riktlinje Handläggare: Samhällsbyggnadschef Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Dnr:

Läs mer

Kommunal Energieffektiviseringsplan

Kommunal Energieffektiviseringsplan Kommunal Energieffektiviseringsplan 1 2011.03.30 1. Inledning... 3 Mål med arbetet... 3 Avgränsningar... 3 Genomförande... 3 Strategi... 3 2. Nuläge... 5 Nulägesbeskrivning... 5 Byggnader... 5 Transporter...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer

Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020

Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020 Kalix kommuns strategi för energieffektivisering i den egna verksamheten 2010-2020 11nledning Kalix kommuns strategi för energieffektivisering är framtagen för att kartlägga de kommunala verksamheternas

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Energi- och klimatplan för Munkfors kommun

Energi- och klimatplan för Munkfors kommun Energi- och klimatplan för Munkfors kommun Antagen av kommunfullmäktige Datum: 2011-06-21 ver.1.4 1 BESLUTSDEL 3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Utgångspunkter för Energi- och klimatplanen...3 1.3 Organisation av

Läs mer

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen

Inledning. Hur du läser nulägesanalysen ! " # &'(& % $ % Inledning Storumans kommun präglas av storslagna naturmiljöer med stora kontraster i form av högfjällsområden i väster och skogslandskap i de östra delarna. Delar av skogslandet har inslag

Läs mer

Energi och Klimatstrategi för Grums kommun

Energi och Klimatstrategi för Grums kommun Energi och Klimatstrategi för Grums kommun 2011 2020 Ver.1.6 Antagen av kommunfullmäktige 2012 02 23 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Vision för grums kommun... 5 Energi och klimatmål för Grums

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Beslutsdelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Beslutsdelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Beslutsdelen Köpings kommun Rapporten skriven av: Arbetsgruppen för "klimatplanen", 2013-02-08 Antagen av: Kommunfullmäktige 2013-04-28 Rapporten finns även att

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020

Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 Strategi för energieffektivisering i Landstinget Kronoberg 2011-2020 LANDSTINGET KRONOBERG 2011-03-29 2 Strategi för energieffektivisering Ronny Gustafsson, enerigstrateg och projektledare, Landstinget

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-02-25 Kf 9/2008 Omslagsfoto av Karin Carlsson. Bilden är tagen i juli 2007 och visar Bruksfallet i Svartån. Efter en sommar med

Läs mer

Energibokslut Storumans kommun

Energibokslut Storumans kommun Energibokslut Storumans kommun Uppföljning av energieffektiviseringar i Storumans kommunorganisation Inkluderar förvaltningar och majoritetsägda bolag Nulägesanalys av betydande energiaspekter inom Fastigheter,

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-28 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering; Uppföljning 2009 2013, Höörs kommun Sida 2 av 35 Innehåll Inledning... 5 Begreppsförklaring... 5

Läs mer

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 VISION, MÅL OCH STRATEGI LÅNGSIKTIGT OCH ÖVERGRIPANDE...3 VISION OCH MÅL...3 STRATEGISKA OMRÅDEN...4 KOMMUNALA RIKTLINJER...7

Läs mer

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29)

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29) Lekebergs kommun Strategi för energieffektivisering 1 (29) Sammanfattning Lekebergs kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för den egna

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Energieffektiviseringsstrategi 2013-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 Sammanfattning Kävlinge kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet

Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Program för energieffektivisering 2010-2020 avseende Vellinge kommuns egen verksamhet Antagen av kommunfullmäktige den 13 mars 2013 Vellinge.se Projektledare Jonas Andermyr Projektgrupp Hans Folkeson Rickard

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun

Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun Energi- och Klimatstrategi 2011-2020 Sävsjö Kommun Strategin inkluderar Uppdaterad energiplan Energieffektiviseringsstrategi Strategi för uppfyllande av åtagande i borgmästaravtalet Dokumentinformation:

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 52/2011. Energieffektiviseringsstrategi. Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens handling nr 52/2011. Energieffektiviseringsstrategi. Katrineholms kommun Energieffektiviseringsstrategi Katrineholms kommun In nehål Isförteckn ing Energieffektiviseringsstrategi...1 Vision...2 Bakgrund...3 Energieffektiviseringsstödet...3 Kommunensarbete...3 Strategi för energieffektivisering...4

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-30 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning 2009-2013 Sida 2 av 27 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning...

Läs mer

Verksamhetsplan. Åtgärdsplan för hållbar energi i Ljungby kommun enligt Borgmästaravtalet år 2012-2020. Diarienummer: 2012/1809

Verksamhetsplan. Åtgärdsplan för hållbar energi i Ljungby kommun enligt Borgmästaravtalet år 2012-2020. Diarienummer: 2012/1809 Diarienummer: 2012/1809 Verksamhetsplan Åtgärdsplan för hållbar energi i Ljungby kommun enligt Borgmästaravtalet år 2012-2020 Gäller från: 2012-11-27 Gäller för: Ljungby kommun och kommunala bolag Fastställd

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer