KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013"

Transkript

1 KARTLÄGGNING AV DET ENERGISTRATEGISKA ARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS KOMMUNER 2013 Rapport

2 Sammanfattning Hållbar utveckling Väst har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland gjort en inventering av hur arbetet med energi- och klimatfrågor ser ut i länets kommuner. Inventeringen ses dels som en uppföljning på den inventering som genomfördes 2009/2010 och som ett led i det fortsatta stödet från Länsstyrelsen till kommunerna i Västra Götaland. En webbenkät har skickats ut till samtliga kommuner i länet och uppföljande telefonsamtal har genomförts till de kommuner som inte svarat på webbenkäten. I en del kommuner nåddes inte rätt kontakt inom kommunen inom projektperioden alternativt fanns ingen person som kunde svara på frågorna. Totalt inkom svar från 41 av länets 49 kommuner. Inventeringen ger svar på frågor om aktualitet av styrande energi- och klimatstrategier/planer, mål och planerade åtgärder samt vilka åtgärder som genomförts under perioden Kommunerna har också getts tillfälle att uttrycka vilka svårigheter de stöter på i sitt arbete med strategiska energi- och klimatfrågor samt vilket stöd de önskar framöver. Det syns i undersökningen att energieffektiviseringsstödet har bidragit till kommunernas energi- och klimatarbete. De allra flesta kommunerna har numer, jämfört med 2010, ett strategiskt dokument för energiarbetet, och i sju av dessa kommuner har ett sådant endast för den interna organisationen. Vid frågan om vilka åtgärder som genomförts de senaste åren respektive planerar att genomföras under de kommande åren finns energieffektiviseringsåtgärder hos de flesta av kommunerna. Många har också genomfört eller planerar åtgärder för att öka andelen förnybar energi, men långt ifrån alla. Stödbehov som önskas av kommunerna framöver är framförallt stöd i att beräkna effekter av åtgärder, aktualisera och ta fram energibalanser samt fortsatt erfarenhetsutbyte inom Kommunnätverket för energistrategiska frågor. 2

3 Bakgrund Hållbar utveckling Väst har på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götaland genomfört en inventering av hur arbetet med energi- och klimatfrågor ser ut i länets kommuner. Inventeringen har gjorts med utgångspunkt i Länsstyrelsens uppdrag att arbeta strategiskt med energi- och klimatfrågor i ett regionalt perspektiv och ge stöd till kommunernas energi- och klimatarbete. Undersökningen syftar till att ge en bild av hur kommunerna i Västra Götaland arbetar med strategiska energi- och klimatfrågor och är en uppföljning av den inventering som genomfördes 2009/2010 samt ett underlag för fortsatt stöd från länsstyrelsen till kommunerna. Kontaktperson på Länsstyrelsen i Västra Götaland är Diana Skoglund. Metod Inventeringen bestod i att en webbenkät skickades ut till samtliga kommuner i Västra Götaland. Webbenkäten utformades av Hållbar utveckling Väst i samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland och bestod av frågor om vilka strategier, målsättningar och åtgärder som finns och planeras i kommunerna i Västra Götaland inom energi- och klimatområdet. När endast 19 av kommunerna svarat efter första utskicket skickades en påminnelse och ytterligare 10 kommuner skickade då in ett svar via webbenkäten. Länsstyrelsen skickade sedan personliga påminnelser till kommunerna och dessa kompletterades slutligen med telefonsamtal från Hållbar utveckling Väst till de kommuner som trots detta inte svarat. 41 av Västra Götalands 49 kommuner har på något sätt svarat på enkäten, via webbenkät, via mailutskick eller via telefonintervju. 3 kommuner har avlämnat ett gemensamt svar (Mariestad, Töreboda, Gullspång) då dessa kommuner har en gemensam energi- och klimatstrategi. I de fall där inget svar erhållits har inte rätt person gått att nå under projektperioden. Eftersom det oftast är endast en person per kommun som svarat finns en viss osäkerhet i svaret beroende på att det kan vara flera personer inom en kommun som har ansvar för olika delar av det strategiska energi- och klimatområdet. Syftet med enkäten är att se var kommunerna är i sitt energiplanearbete, vilket behov av stöd de har och utifrån detta utforma ett projekt som stödjer kommunerna i energiplanearbetet. Enkätfrågorna utformades för att få svar på följande frågeställningar - Finns det styrande kommunala dokument för energi- och klimatarbetet och hur har situationen utvecklats sen uppföljningen 2010? - Vilka åtgärder har kommunerna genomfört och planerar att genomföra inom energi- och klimatområdet de närmaste åren? - Finns tillräckliga kunskaper om nuläge/energibalanser och vilka effekter olika typer av åtgärder ger? - Är det möjligt att nå uppsatta lokala och regionala energimål med planerade åtgärder ? - Vilket stöd behöver kommunerna framöver för att kunna nå såväl de lokala som de regionala målen? 3

4 Styrande dokument Den första frågan som ställdes i undersökningen var om kommunen har ett styrande dokument för energi- och klimatarbetet och när detta dokument är antaget samt när det är aktuellt att revidera dokumentet. Frågan ställdes för att kunna jämföra om fler eller färre kommuner har aktuella styrande dokument jämfört med 2010 och för att se vilka kommuner som står i fas med att revidera sin energi- och klimatplan och därigenom kan ha behov av att samarbeta kring detta samt få stöd från länsstyrelsen i framtagandet av strategiska dokument. De flesta kommuner har ett styrande dokument för energi- och klimatarbetet. Två av kommunerna svarar nej på frågan om de har ett styrande dokument och ytterligare två svarar att ett sådant dokument är under framtagande. Tre kommuner har ett dokument som är antaget tidigare än 2009 och därför inte reviderats under den senaste fyra åren och dessa anger samtliga att en nu energiplan är på väg att antas under Av de som svarat på enkäten uppger sju kommuner att de har ett styrande dokument endast för det interna energi- och klimatarbetet medan övriga säger att dokumentet hanterar såväl kommunen som organisation som kommunen som geografiskt område. Nio kommuner har för avsikt att revidera sina planer från i år fram till och med Nulägesbeskrivning Det andra setet av frågor som ställdes i enkäten handlade om nulägesbeskrivningar för kommunen som geografiskt område. Frågan ställdes dels för att se vilket år som kommunerna tog utgångspunkt i sin senaste energi- och klimatplan, men också för att se vilka kommuner som har en heltäckande nulägesbeskrivning kontra vilka kommuner som kan behöva stöd i att fördjupa nulägesbeskrivningen. Av 41 kommuner svarar 26 att de har en nulägesbeskrivning för den geografiska kommunen, åtta kommuner anger att de delvis har en sådan beskrivning medan sju kommuner uppger att de inte har en nulägesbeskrivning för den geografiska kommunens energianvändning. 17 av kommunerna har en nulägesbeskrivning i sin nuvarande energiplan som är från 2008 eller tidigare. 27 av kommunerna kan i enkäten utifrån nuvarande energi- och klimatstrategi/plan ange den totala energianvändningen i kommunen och 21 kan också ange utsläppet av växthusgaser alternativt utsläppen av koldioxid från kommunen som geografiskt område kommuner kan ange antingen en mängd eller en andel förnybar energi i kommunen. Andelen förnybar energi är i dessa kommuner oftast mellan %. Endast 13 kommuner anger en siffra för förnybara bränslen för transporter. Här rör sig siffran oftast mellan 0 upp till och med 24 %. Endast två kommuner anger procentsatser runt %. En kommun har angett 100 %, men det är med största sannolikhet en missuppfattning av frågan. 4

5 Målsättningar För att få en överblick över kommunala målsättningar inom energi- och klimat ställdes frågor kring vilka mål som kommunen har fastställt för arbetet framöver. Endast två kommuner, de som tidigare angett att de inte har några fastställda styrande dokument för arbetet, uttrycker att de inte har några målsättningar formulerade för energi- och klimatarbetet i kommunen. Vid fråga om målsättningar för energieffektivisering har 23 kommuner svarat med mål som endast berör den kommunala organisationen. Knappt 10 kommuner har specificerat en procentuell (eller mängdangiven) minskning av energianvändningen från den geografiska kommunen. De flesta av dessa siktar på en 20-procentig minskning av energianvändningen jämfört med valt basår (3 kommuner har 2008 som basår, 1 kommun vardera har 1990, 2006 respektive 2009 som basår). En kommun har angivit att man ska minska energianvändningen i kommunen som geografiskt område med 10 % till 2020 från 2007 och en har som mål att minska energianvändningen med 50 % från Målen för det interna arbetet följer oftast energieffektiviseringsstödets upplägg med mål till 2014 respektive 2020 med målsättningar runt 10 % effektivisering till 2014 och runt 20 % till 2020 med 2008 eller 2009 som basår, även om en del undantag finns. 30 kommuner har angett att de har mål för andelen förnybar energi i kommunen som geografiskt område av dessa har 11 kommuner specificerat målen i procent alternativt MWh förnybar energi. 16 kommuner har angett mål för förnybar energi inom den kommunala organisationen. 11 kommuner har inte angivit några mål för inom förnybar energi. När det gäller mål för transporter har fyra kommuner inte angivit några mål. 15 kommuner har mål inom transportområdet för den geografiska kommunen varav 12 har specificerade mål. 27 kommuner har kommunala mål och där har alla utom en kommun angivit specificerade mål. 18 kommuner har inte angivit att de har några mål för utsläpp av växthusgaser. Av de kommuner som har mål för utsläpp av växthusgaser har 20 stycken mål för den geografiska kommunen och alla kommuner utom en har specificerat dessa mål med siffror. 3 kommuner har mål för den kommunala verksamheten varav 1 har specificerat med siffror. Endast sju kommuner anger att de har mål inom trygg och säker energiförsörjning och dessa är främst övergripande mål och av väldigt skiftande karaktär. 5

6 Planerade åtgärder nås målen? Ett antal frågor ställdes för att säkerställa att kommunerna även utarbetat åtgärder för att kunna uppnå målen. Endast tre kommuner anger att de inte har några planerade åtgärder för energi- och klimatarbetet för perioden Utöver dessa tre har samtliga kommuner angett att de har flera olika typer av energieffektiviseringsåtgärder planerade för perioden Över 30 kommuner planerar åtgärder inom Resfria möten, Beteendepåverkan, Uppvärmningssystem, Effektiva fordon, Belysning, Styr- och regler/övervakningssystem och Uppvärmningssystem. Cirka 20 kommuner planerar åtgärder inom Fysisk planering, Förbättringar av klimatskal och Kollektivtrafik. När det gäller åtgärder för förnybar energi anger 35 kommuner att de planerar sådana typer av åtgärder under kommuner har planer för att öka biobränsleanvändningen, 16 kommuner planerar för solel, 14 för solvärme och 14 för vindkraft. 28 kommuner har planerat åtgärder inom förnybara bränslen och 11 kommuner har inte angett några planerade åtgärder. Här är det främst åtgärder inom biogas och el som kommer på topp (20 respektive 17 kommuner planerarden typen av åtgärder) medan etanol får en liten mindre roll (8 kommuner). Endast ett fåtal kommuner anger att de beräknat vilken effekt som de planerade åtgärderna kommer ge (5 energieffektivisering, 3 förnybar energi och 0 förnybar energi till transporter). En del kommuner har uppgett att de delvis beräknat effekterna av planerade åtgärder. Uppföljning För att klargöra hur åtgärdsarbetet i kommunerna har förlöpt under perioden då kommunerna och länsstyrelsen genom energieffektiviseringsstödet har haft extra resurser för energieffektiviseringsarbetet fick kommunerna också svara på ett par frågor om uppföljning och genomförda åtgärder. De flesta kommuner följer upp sina planer årligen (30 av 41 kommuner) och ofta anges rapporteringen till Energimyndigheten för energieffektiviseringsstödet som anledning till uppföljningsintervallet. Två kommuner anger att de inte genomfört några åtgärder inom energi- och klimatområdet under år Övriga kommuner har samtliga gjort åtgärder inom energieffektiviseringsområdet 31 kommuner uppger att de arbetat med energieffektivisering inom både bostäder & lokaler och transporter, medan nio kommuner anger att de arbetat med energieffektiviseringsåtgärder inom bostäder & lokaler. När det gäller förnybar energi är det åtta av kommunerna som anger att de inte genomfört några åtgärder Övriga kommuner har arbetat med åtgärder inom solvärme (15 kommuner) och biobränsle (14 kommuner), men även solel (11 kommuner) och vindkraft (8 kommuner). Färre kommuner har genomfört åtgärder för att öka andelen förnybara bränslen för transporter. Här uppger sjutton kommuner att de inte genomfört några åtgärder för att öka andelen förnybara bränslen. Tretton kommuner har arbetat med biogas, nio med el och tretton med etanol. Flera kommuner anger att de har beräknat effekterna av energieffektiviseringsåtgärder inom den kommunala organisationen under perioden och kan också ange specifika kwh för dessa åtgärder. Likadant är det med åtgärder inom den kommunala sektorn avseende förnybara bränslen där installerad effekt solel/solvärme och vindkraft kan anges. Däremot finns få beräkningar för 6

7 förnybara bränslen för transporter och åtgärder som syftar till att minska den geografiska kommunens användning av energi och fossila energikänslor har lett till. Behov av stöd Enkäten avslutades med att ge kommunerna möjlighet att ange vilka svårigheter de stöter på i sitt strategiska energi- och klimatarbete samt vilket stöd som skulle underlätta deras fortsatta arbete. Flera kommuner lyfter resursbrist som en av de stora svårigheterna med det strategiska energi- och klimatarbetet. Det saknas både personella resurser för att ta fram och följa upp strategier och åtgärder samt personella och ekonomiska resurser för att genomföra åtgärderna. Energieffektiviseringsstödet har underlättat för kommunernas interna energieffektiviseringsarbete något som tydligt avspeglas i det stora antalet planerade energieffektiviseringsåtgärder för Den stora satsningen på energieffektiviseringsstödet har dock i ett par fall lett till att kommunens övergripande strategiska energiplaneringsarbete har nedprioriterats och någon har också uttryckt att energieffektivisering och målet om förnybar energi inte alltid går ihop. Energifrågorna upplevs som komplexa. Flera kommuner uttrycker att de stöter på problem när effekter av åtgärderna ska beräknas och när statistikunderlag för beräkningarna ska tas fram. Några kommuner har uttryckt en önskan om att ha en egen expert i frågorna. Komplexiteten gör det också svårare att fånga såväl politikers som tjänstemäns intresse för frågorna. En del frågor kräver investeringar som kan bli svåra att genomföra med nuvarande avkastningskrav och brist på investeringspengar. Hur kan nya ekonomiska modeller som bygger på hållbarhet och inte kvartalsbudget få utrymme i den kommunala verksamheten? När önskemål om stöd lämnas är det 18 kommuner som vill ha hjälp med att beräkna om målen nås med planerade åtgärder, 16 kommuner vill ha hjälp med energibalanser och nulägesbeskrivning och 8 kommuner vill ha stöd i att ta fram åtgärder. Flera kommuner uttrycker att erfarenhetsutbytet och stödet mellan kommunerna i Västra Götaland via t ex länsstyrelsens nätverk är viktigt även i det fortsatta arbetet. Andra behov av stöd som uttrycks är att sätta press på kommunerna, ha goda exempel som kan entusiasmera och dra med de kommuner som inte har så mycket resurser och andra åtgärder som kan markera vikten av frågorna och få in dem på den politiska agendan. Någon kommun har också uttryckt farhågor om vad som händer om energieffektiviseringsstödet inte fortsätter i nuvarande omfattning. Enstaka önskemål har inkommit om stöd i att söka medel för genomförande av energiåtgärder, stöd till biogassatsningar, erfarenhetsutbyte med fokus på olika åtgärdsområden samt hjälp med avkastningskrav och affärsmodeller. 7

8 Analys och förslag på fortsatt arbete Syftet med enkäten är att ta reda på var kommunerna är i sitt energiplanearbete just nu, vilket behov av stöd kommunerna har och utifrån svaren utforma ett projekt för att stötta kommunerna i energiplanearbetet. Jämfört med den liknande undersökning kring Västra Götalands kommuners energiplanearbete som genomfördes 2009/2010 har den här kartläggningen visat att fler kommuner numer har ett aktuellt styrande dokument för energiarbetet i kommunen. Energieffektiviseringsstödet har haft en inverkan i arbetet av de kommuner som svarat har sju kommuner angett att deras styrande dokument endast är för det interna arbetet vilket är fler än de två som 2010 angav att de hade styrande dokument endast för den interna organisationen och inte för den geografiska. Energieffektiviseringsstödet ger också genomslag inom vilka åtgärder som genomförts respektive planeras genomföras av kommunerna. De allra flesta kommuner i Västra Götaland har under de senaste tre åren genomfört åtgärder inom energieffektivisering. Det är främst energieffektiviseringsåtgärder inom bostäder och lokaler som varit aktuella, men även effektivare transporter har varit aktuellt i flera kommuner. Vid förfrågan om vilka områden som kommunen arbetade med inom energiområdet 2010 (inom eller utanför styrande energiplan) svarade över 40 av länets 49 kommuner att de arbetade med vindkraft och biobränsle. Vid uppföljningen av vad som hänt de senaste 3 åren svarade endast 14 kommuner att de faktiskt genomfört åtgärder inom biobränsle och 8 kommuner att de genomfört åtgärder inom vindkraft. Att det finns goda ambitioner för perioden visar också kartläggningen. Av de svarande kommunerna planerar alla utom tre att genomföra någon form av energieffektiviseringsåtgärder framöver. Det bör därför finnas goda möjligheter till samverkan och erfarenhetsutbyte kring t ex resfria möten, beteendepåverkan, uppvärmningssystem, effektiva fordon, belysning och styr- och reglersystem. En övervägande majoritet av kommuner har också planerade åtgärder för förnybar energi och förnybara bränslen inom transporter. Men här uttrycks en större osäkerhet i vilka åtgärder som faktiskt är möjliga att komma till stånd. Satsningar på biogas kräver t ex långsiktiga investeringar och ofta samarbete över kommungränserna och svaren från mindre kommuner tyder på att det finns en osäkerhet i om de har tillräckliga resurser för att projekten ska bli verklighet. Drygt hälften av kommunerna har i sina nuvarande dokument en nulägesbeskrivning som omfattar den geografiska kommunen. Med energieffektiviseringsstödet följer ju krav på nuläge av den interna organisationen, vilket i en del fall har prioriterats framför nuläget i den geografiska kommunen. Skillnaderna i användningen av förnybar energi skiljer sig markant mellan kommunerna. Där en siffra angetts rör det sig ofta mellan % och det är endast 7 kommuner som anger att de har mer än 20 % förnybara energikällor i nulägesbeskrivningen. När det gäller transporter är det endast fyra av kommunerna som i nulägesbeskrivningen anger att de har mer än 10 % förnybara bränslen till transporter. Nulägesbeskrivningarna är ju oftast från 2008/2009 och åtgärder har genomförts under de senste fyra åren, men för många kommuner är det ändå en lång bit kvar till de regionala målen om 50 % förnybar energi år 2020 och 20 % förnybar energi för transporter. 8

9 Eftersom få av kommunerna har kunnat uppge vilka effekterna av genomförda och planerade åtgärder är det svårt att se om och när de lokala och regionala målen nås. Ett bättre underlag för att se hur långt de planerade åtgärderna räcker krävs för att se inom vilka specifika områden en regional drivkraft behövs även om tendenserna i svaren tyder på att transporterna är ett av områdena där mer insatser kräv. I energiplaneundersökningen som genomfördes 2010 så önskade flera av kommunerna ett samarbetsforum och att Länsstyrelsen i Västra Götaland skulle ta en tydlig samordningsroll. Flera av kommunerna uttrycker i den här kartläggningen att erfarenhetsutbytet inom länsstyrelsens kommunnätverk för energistrategiska frågor, som startats upp i perioden mellan de båda undersökningarna, är värdefullt och värnar om att denna samverkan ska fortsätta även framöver. Utifrån ovanstående kan följande förslag på insatser föreslås för det fortsatta arbetet med att stödja kommunernas strategiska energi och klimatarbete: - Stöd i att räkna på effekter av planerade kommunala åtgärder för att kunna beräkna om planerade åtgärder dels räcker för att nå de lokalt uppsatta målen och dels för att kunna beräkna om kommunernas gemensamma planerade åtgärder är tillräckliga för att tillsammans med övriga samhällsaktörers insatser nå de regionalt uppsatta målen. - Stöd i framtagande och aktualisering av energibalanser. 16 kommuner har uttryckt ett behov av stöd i denna fråga och 9 har för avsikt att under perioden ta fram ett nytt styrande dokument för energifrågorna. - Fortsatt samverkan och erfarenhetsutbyte inom länsstyrelsens Kommunnätverk för energistrategiska frågor. - En efterfrågan på resultatet från kommunerna för att visa på vikten av ett fortsatt aktivt arbete inom energieffektivisering och förnybar energi. 9

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Länsstyrelsernas roll i klimat- och energiarbetet

Länsstyrelsernas roll i klimat- och energiarbetet Länsstyrelsernas roll i klimat- och energiarbetet Kerstin Grönman, Mål och visioner Minst 50% av den svenska energin ska vara förnybar Utsläppen av växthusgaser i den del av ekonomin som inte ingår i EU

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering

Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Introduktion till metodstöd inom projektet Incitament för energieffektivisering Projektet Incitament för energieffektivisering ska stödja små och medelstora företag som omfattas av miljötillsyn att komma

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012

Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län. Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Nytt program för energi och klimat i Örebro län Loka 21 augusti 2012 Snabbaste vägen till verkstad! Välkomna, kort presentation av sessionens bakgrund och syfte Presentationsrunda

Läs mer

Ett steg till. Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 Resultat av utvärderingsenkät

Ett steg till. Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 Resultat av utvärderingsenkät Ett steg till Mot 100 procent fossilbränslefritt Skåne 2020 Resultat av utvärderingsenkät Klimatsamverkan Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen Skåne. Tillsammans

Läs mer

Energistrategi 2035. -en kortversion

Energistrategi 2035. -en kortversion Energistrategi 2035 -en kortversion Augusti 2011 Producerad av Emma Sjödahl utifrån Helsingborgs energistrategi 2035 som producerades av Infab. ISBN: 978-91-8586720-2 2 Innehåll Helsingborg ska ligga i

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag

Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Ekonomiskt stöd för energikartläggning till företag Hållbar utveckling Väst Västra Götalands regionala energikontor Joakim Achim Friedrich 031 3891483 joakim.friedrich@hallbarutvecklingvast.se Vad är en

Läs mer

Klimatoch energistrategier

Klimatoch energistrategier www.gislaved.se Klimat- och energi åtgärdsplanen 2011 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-09-29 118 Gemensam åtgärdsplan 2011-2014 för Gislaveds kommuns Klimatoch energistrategier Reviderad. juni 2011 Inledning

Läs mer

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning

Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi. Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Tänk längre! Vinn-vinn när företag sparar energi Hur företag uppfyller miljöbalkens krav på energihushållning Företagen ska spara energi Många företag kan spara upp till 15 procent av sin energianvändning

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Älgafallet, januari 2009 Energifrågan i fokus Tanums kommun har beslutat att bidra till ett långsiktigt uthålligt samhälle. I sin miljöpolicy

Läs mer

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun

Oskarshamns Kommun. Roger Gunnarsson Box 706 572 28 OSKARSHAMN. Strategi 1(9) 2010-002757 33657-1. Olov Åslund. Kommun/Landsting. Oskarshamns Kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Oskarshamns Kommun 21-2757 Roger Gunnarsson Box 76 572 28 OSKARSHAMN Strategi Kommun/Landsting Oskarshamns Kommun Antal årsarbetskrafter: 2496 Antal invånare: 26131 Målsättning

Läs mer

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X).

Bilaga 1 Enkät Frågeformulär. 1 Hinder för energieffektiviseringar. Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Bilaga 1 Enkät Frågeformulär Frågorna besvaras, om inget annat anges med ett kryss (X). Typ av hinder 1 Hinder för energieffektiviseringar Studier genomförda av forskare identifierar vanligtvis energieffektiviseringsmöjligheter

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Verksamhetsplan Energirådgivning 2013

Verksamhetsplan Energirådgivning 2013 Verksamhetsplan Energirådgivning 2013 2(11) Denna verksamhetsplan gäller för Energi- och klimatrådgivningen i 2013... 3 Budget... 3 Organisation... 3 Kompetensutveckling... 3 Energi och klimatplanen...

Läs mer

Miljö, Klimat och Energi

Miljö, Klimat och Energi Miljö, Klimat och Energi Energi och koldioxidsnål ekonomi Erik Brandsma Politikerforum 23 september 2016 Energimyndigheten: Regionalt energiperspektiv Energieffektivisering via Regionalfonden Därutöver

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018

Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Kommunledningskontoret Datum: 2015-09-07 Christian Nilsson D.nr: Samordning av Dalslandskommunernas klimatinsatser 2015-2018 Bakgrund Det särskilda energieffektiviseringsstöd

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning

THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME. Riktlinjer för energiledning Stockholm, 16 November 2006 THE EUROPEAN GREEN BUILDING PROGRAMME Riktlinjer för energiledning Innehåll 1. Introduktion... 1 2. Energipolicy... 2 3. Mål... 2 4. Energiansvarig... 3 5. Arbetssätt... 3 6.

Läs mer

Har du koll på ditt företags energianvändning? STÄRK DITT FÖRETAG MED EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING

Har du koll på ditt företags energianvändning? STÄRK DITT FÖRETAG MED EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING Har du koll på ditt företags energianvändning? STÄRK DITT FÖRETAG MED EFFEKTIVARE ENERGIANVÄNDNING Vi erbjuder flera olika typer av stöd. Både för ditt företag och för en hållbar framtid. Vilket stöd som

Läs mer

Skånes Klimat- och energistrategi

Skånes Klimat- och energistrategi Skånes Klimat- och energistrategi Social hållbarhet Johannes Elamzon Klimat - och energistrateg johannes.elamzon@lansstyrelsen.se Foto: Bertil Hagberg Länsstyrelsens uppgifter inom klimatområdet enligt

Läs mer

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Stockholm 2015-08-28 Referens: dnr M2015/2144/Ee Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Föreningen EnergiRådgivarna tackar för förfrågan angående remiss av Översyn

Läs mer

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial Åtgärdsworkshop Valdemarsvik Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 22? Hemläxa och bakgrundsmaterial 1 Detta dokument innehåller de fakta kring Valdemarsviks nuläge, alternativ

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Dalarna

Energi- och klimatstrategi för Dalarna Energi- och klimatstrategi för Dalarna Remissversionen av strategin Strategin Presenteras av: Maria Saxe Övergripande och stora frågor 1. Två delar med olika skärning förvirrar. 2. Visionen och målen är

Läs mer

på väg mot ett hållbart energisystem

på väg mot ett hållbart energisystem på väg mot ett hållbart energisystem 2015 Kort historik Bildas 1999 som ett EU-projekt Energikontoren: en viktig del i EU:s energipolitik. Det finns >400 energikontor i EU, varav 14 i Sverige. Energikontor

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Regionala miljömål för Östergötland inom området Begränsad klimatpåverkan

Regionala miljömål för Östergötland inom området Begränsad klimatpåverkan Regionala miljömål för Östergötland inom området Begränsad klimatpåverkan Kortversion 1 Förord i din hand håller du nya mål för Östergötlands klimat- och energiarbete fram till 2020. Målen är väl förankrade

Läs mer

Miljöarbete i Eskilstuna

Miljöarbete i Eskilstuna Miljöarbete i Eskilstuna SKL ledningssystem för hållbar utveckling Magnus Johansson (MP) Kommunalråd Eskilstuna Eskilstuna - en ekokommun Översikt Industristad med anor Nedgång 1970-1998 Svealandsbanan

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Lokalt klimatarbete, regionalt lärande och färdplaner mot en koldioxidsnål ekonomi Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200666 Sammanfattande beskrivning För att påskynda arbetet

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. Uppföljning 2014

Klimatstrategi för Västra Götaland. Uppföljning 2014 Klimatstrategi för Västra Götaland Uppföljning 2014 Tillsammans ska vi aktivt bidra till att skapa en hållbar utveckling och ett gott liv. Lokalt och globalt. För oss och för kommande generationer. Vi

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

Översyn av Energikontoret Östra Götaland AB

Översyn av Energikontoret Östra Götaland AB BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Mats Helander 2016-11-24 Dnr: TSN 2015-190 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Översyn av Energikontoret Östra Götaland AB Energikontoret Östra Götaland AB startade

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Energifrågan i tillsynen är viktig! Energifrågan är ofta osynlig All energianvändning medför miljöpåverkan Energieffektivisering

Läs mer

Yttrande över En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47)

Yttrande över En klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige (SOU 2016:47) 1 (5) Remissyttrande Datum 2016-09-27 Diarienummer RS 2016-04600 Regeringskansliet per e-post: m.registrator@regeringskansliet.se med kopia till petter.hojem@regeringskansliet.se Yttrande över En klimat-

Läs mer

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun

Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder. Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun Nu E De Nock! Beslutsdel/Åtgärder Energiplan/Klimatstrategi Östra Göinge kommun BESLUTSDEL /ÅTGÄRDER ÄTGÅRDSOMRÅDE ÅTGÄRD KLART KOSTNAD ANSVARIG Övergripande Kommunen skall ha ett eget statistiksystem

Läs mer

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015

Öppna jämförelser energi och klimat. andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Öppna jämförelser energi och klimat andreas.hagnell@skl.se Tekniska nämndpresidier 10 mars 2015 Aktuellt i politiken energi & klimat - EU: 2030-paket och Energiunion: försörjningstrygghet & solidaritet,

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun

Högsby Kommun. Anders Ivarsson HÖGSBY. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Högsby Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Högsby Kommun 21-773 Anders Ivarsson 579 8 HÖGSBY Strategi Kommun/Landsting Högsby Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 5777 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland

Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi - upphandlingskrav Kollektivtrafiken i Västra Götaland Miljö- och klimatstrategi Hög ambitionsnivå för kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart transportsystem.

Läs mer

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Energibalans Skåne län 2010 Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Tel. 0736-434402 Energiläget i Skåne mellan 1990 och 2010. Slutlig energianvändning Per bränslekategori

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Energimål Byggnader och industri. Peter Åslund Energikontoret

Energimål Byggnader och industri. Peter Åslund Energikontoret Energimål Byggnader och industri Peter Åslund Energikontoret Energimål - 20 % till 2020 7 Handlingsplanen för energieffektivitet 2011, KOM(2011) 109 Mål överblick Klimatvision (övergripande mål) begränsad

Läs mer

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun

Torsås kommun. Stan Weyns Box TORSÅS. Strategi 1(9) Olov Åslund. Kommun/Landsting. Torsås kommun 1(9) Handläggare Olov Åslund Torsås kommun 21-259 Stan Weyns Box 53 385 25 TORSÅS Strategi Kommun/Landsting Torsås kommun Antal årsarbetskrafter: 551 Antal invånare: 744 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Energiremisseminarium 30/8 2004. www.goteborg2050.nu

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Energiremisseminarium 30/8 2004. www.goteborg2050.nu www.goteborg2050.n u Solstad Göteborg 2050 Johan Swahn och Elin Löwendahl, Chalmers Hans Eek, Göteborg Energi Projektet (I) Utvecklar hållbara långsiktiga framtidsbilder (scenarier, visioner) som bidrag

Läs mer

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist.

Mörbylånga Kommun. Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 80 MÖRBYLÅNGA. Strategi 1(9) 2010-002912 33724-1. Marie Rosenqvist. 1(9) Handläggare Marie Rosenqvist Mörbylånga Kommun 21-2912 Michael Ingard Trollhättevägen 4 386 8 MÖRBYLÅNGA Strategi Kommun/Landsting Mörbylånga Kommun Antal årsarbetskrafter: 461 Antal invånare: 1421

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2016

Energi- och klimatplan 2012-2016 Energi- och klimatplan 2012-2016 Upprättad: 2011-04-26 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2013-02-25, 8 Kontaktperson: Mikael Lundgren Energi- och Klimatplan 2012-2016 Bakgrund Enligt lagen

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting.

Mönsterås Kommun. Henrik Andersson Box MÖNSTERÅS. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Astrid Fell Mönsterås Kommun 21-951 3368-1 Henrik Andersson Box 54 383 22 MÖNSTERÅS Strategi Kommun/Landsting Mönsterås Kommun Antal årsarbetskrafter: 923 Antal invånare: 1299 Målsättning

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Världens bästa soptipp Om Helsingborgs biogassatsning i ett vidare sammanhang

Världens bästa soptipp Om Helsingborgs biogassatsning i ett vidare sammanhang Världens bästa soptipp Om Helsingborgs biogassatsning i ett vidare sammanhang Lars Thunberg kommunalråd (KD), Helsingborg Ordförande, Sveriges ekokommuner Helsingborgs stad Lars Thunberg (KD), kommunalråd

Läs mer

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING.

HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. HÅLLBARA LÖSNINGAR VI ERBJUDER TJÄNSTER INOM ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING. KanEnergi erbjuder kompetent analys, ledning och rådgivning, med utgångspunkt i ekonomi, teknik, marknad och hållbar utveckling.

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan

Klimatstrategi och energiplan Klimatstrategi och energiplan för Färgelanda kommun BESLUTAD I FULLMÄKTIGE 2008-12-29 Innehållsförteckning 1. Inriktningsmål och uppdrag / direktiv 2. Bakgrund 3. Klimatfrågan samt energiläget i Färgelanda

Läs mer

SIFO-UNDERSÖKNING OM BOSTADSSEKTORNS ENERGIUTMANING

SIFO-UNDERSÖKNING OM BOSTADSSEKTORNS ENERGIUTMANING P:\Energirapport Sifo NY VERSION.docx 2015-01-13 SIFO-UNDERSÖKNING OM BOSTADSSEKTORNS ENERGIUTMANING HSB RIKSFÖRBUND Fleminggatan 41, 10420 Stockholm, Vxl: 010-442 10 00, www.hsb.se 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Utvecklingsprojekt inom energi- och klimatområdet

Utvecklingsprojekt inom energi- och klimatområdet Utvecklingsprojekt inom energi- och klimatområdet Samverkan med nationella myndigheter LEKS, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning Miljötillsyn - energi Genom Miljösamverkan Sverige medverka i

Läs mer

Energi och koldioxid i Växjö 2012

Energi och koldioxid i Växjö 2012 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö 212 Inledning Varje år sedan genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen?

Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Omställning av transportsektorn till fossilfrihet vilken roll har biogasen? Emmi Jozsa Energimyndigheten 26 maj 2016 Agreed headline targets 2030 Framework for Climate and Energy 2020-20 % Greenhouse

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla?

Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla? Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla? Arbetsgrupp Fredrik Karlsson, LST Päivi Lehtikangas, Energikontoret Efwa Nilsson, E.ON Jörgen Amandusson, Skogsstyrelsen Kristian Petersson, LRF

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program 13.00-13.30 Inledning 13.30-14.30 Miljö och klimat 14.30-15.00 Fika 15.00-15.30 Energi 15.30-16.30 Energieffektivisering 16.30-16.50 Goda exempel 16.50-17.00 Avslutning och Utvärdering

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Energi & klimat i Värmland

Energi & klimat i Värmland Energi & klimat i Värmland Aktuella utvecklingsområden och strategier Dag Hallén Enheten för Region Tillväxt ENERGI OCH KLIMATFRÅGOR I VÄRMLAND Värmlandsstrategin är vår framtidsplan Vi har ett gemensamt

Läs mer

Storsatsning på energieffektivisering i företag. Loggor

Storsatsning på energieffektivisering i företag. Loggor Storsatsning på energieffektivisering i företag Loggor Ingela Valeur Länsstyrelsen Skåne Anna Evander Energikontoret Skåne Varför jobba med energifrågor? Koll på läget! Minska energianvändningen sparar

Läs mer

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering

Källa bilder: Energivärlden. Energieffektiviseringsstödet. Framgångsrik energieffektivisering Källa bilder: Energivärlden Energieffektiviseringsstödet Framgångsrik energieffektivisering Presentationens innehåll Kort om Energieffektiviseringsstödet Utvärderingar av stödet Hur går energiarbetet?

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun

Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun 1 (7) Datum 2016-08-05 Diarienummer KS 2016-203 Handläggare Dennis Lundquist Direkttelefon 0380-51 80 38 E-postadress dennis.lundquist@nassjo.se Kommunstyrelsen Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun

Läs mer

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting.

Söderhamns kommun. Margareta Örn-Liljedahl 826 80 SÖDERHAMN. Strategi 1(9) 2010-002727 33650-1. Åsa Söderlund. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Åsa Söderlund Söderhamns kommun 21-2727 3365-1 Margareta Örn-Liljedahl 826 8 SÖDERHAMN Strategi Kommun/Landsting Antal årsarbetskrafter: Antal invånare: Söderhamns kommun 2369 25456 Målsättning

Läs mer

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun

Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun MBN/-0044 Kommunal energi- och klimatrådgivning i Strömstads kommun VERKSAMHETSPLAN FÖR Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Aktiviteter... 4 Telefonrådgivning... 4 Kvalitativa,

Läs mer

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri

Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri Så tar du fram en bränslestrategi och blir fossilfri EnergiTing Sydost Ljungby, 9 nov. 2017 Sara Anderson Transportsektorn Drygt 372 000 nya personbilar registrerades 2016, nytt svenskt rekord Energianvändningen

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB

Enkätsvaren samlades in under februari månad. Magnus Lindoffsson, projektledare RELACS Energikontor Sydost AB Marknadsundersökningen inom ramen för RELACS har gjorts i samarbete mellan Energikontor Sydost AB och kommunikationspecialisten Herr H Kommunikation. Herr H har utifrån projektbeskrivning, projektets enkätmall

Läs mer

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län

Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län Inventering av åtgärder inom energi- och klimatområdet i Södermanlands län 1. Energieffektiviseringar i bostäder och lokaler 2011-10-18 Petra Bjurhall, Grontmij AB Vart är vi på väg? Glaciären då, 1967,

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Klimatarbetet i kommuner, landsting och regioner

Klimatarbetet i kommuner, landsting och regioner TABELLBILAGA TILL KLIMATRAPPORT Vårt dnr 07/2163 2007-10-16 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Andreas Hagnell, Martin Ström Klimatarbetet i kommuner, landsting och regioner Denna PM innehåller

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

Nyttprogram förenergioch klimatiörebrolän Dialogmöte 3 Om insatsområden och åtgärder

Nyttprogram förenergioch klimatiörebrolän Dialogmöte 3 Om insatsområden och åtgärder Nyttprogram förenergioch klimatiörebrolän Dialogmöte 3 Om insatsområden och åtgärder Susanne Rosendahl, projektledare susanne.rosendahl@regionorebro.se Program för förmiddagen 08.30 Presentation av projektet

Läs mer

Bilaga 1. Klimatstrategin uppföljning och nulägesbeskrivning

Bilaga 1. Klimatstrategin uppföljning och nulägesbeskrivning Datum 2015-01-26 Uppdaterat 2016-02-06 Bilaga 1. Klimatstrategin 2007 - uppföljning och nulägesbeskrivning Nyköpings kommuns klimatstrategi antogs 2007 med det övergripande målet att: Nyköpings kommun

Läs mer

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun

Nybro Kommun. Mattias Andersson NYBRO. Strategi 1(9) Astrid Fell. Kommun/Landsting. Nybro Kommun 1(9) Handläggare Astrid Fell Nybro Kommun 21-535 Mattias Andersson 382 8 NYBRO Strategi Kommun/Landsting Nybro Kommun Antal årsarbetskrafter: 174 Antal invånare: 19579 Målsättning till 214 (förbättring

Läs mer

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande

Guide för små och medelstora företag. Enklaste vägen till energieffektivt företagande Guide för små och medelstora företag Enklaste vägen till energieffektivt företagande 2 Guide för små och medelstora företag vi vill hjälpa företag att minska sina kostnader och sin miljöbelastning genom

Läs mer

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting.

Kalmar Kommun. Jane Wågsäter Box KALMAR. Strategi 1(9) Madeleine Nettelbladt. Kommun/Landsting. 1(9) Handläggare Madeleine Nettelbladt Kalmar Kommun 21-11 3376-1 Jane Wågsäter Box 611 391 26 KALMAR Strategi Kommun/Landsting Kalmar Kommun Antal årsarbetskrafter: 484 Antal invånare: 62388 Målsättning

Läs mer