Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen"

Transkript

1 Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

2 Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen AB ska genom gränsöverskridande arbete verka för en hållbar energiutveckling i Mälardalen inom områdena energieffektivisering, effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi. Målgrupp Energikontorets primära målgrupp och uppdragsgivare är bolagets ägare samt kommunerna i regionen. Arbetet riktar sig, i samverkan med de kommunala energi- och klimatrådgivarna, även till organisationer, företag och medborgare. Verksamhet Energikontoret initierar och driver projekt för beteendeförändring. Vi belyser, informerar, granskar, utvärderar och är en kompetensresurs inom energifrågor. Energikontorets kärnkompetens är att samordnat initiera, driva och leda projekt för ett energieffektivare Mälardalen. Verksamheten är uppbyggd kring tre kompetensområden. 1. Byggnader 2. Transporter 3. Lärande & Livsstil Inom varje kompetensområde drivs ett eller flera projekt. Samtliga projekt presenteras genom projektplaner på och visar på målsättning, aktiviteter samt förväntade resultat. Verksamheten bedrivs i 28 kommuner i de fyra länen Södermanland, Västmanland, Uppsala län och Region Gotland. Information och kommunikation om verksamheten Presentation av verksamheten finns tillgänglig på hemsidan Hemsidan presenterar hela den aktuella verksamheten via flikarna projekt, aktiviteter och e-bibliotek. Även avslutade och genomförda projekt och aktiviteter går att följa upp via hemsidan.

3 Nyhetsbrev skickas ut 4 gånger per år och presenterar aktuell information gällande verksamheten och viktigare händelser inom energiområdet. Pressmeddelanden kommuniceras via Mynewsdesk. Projektverksamhet Verksamheten vid Energikontoret bedrivs till stor del i projektform inom tidigare nämnda verksamhetsområden. Projekten främjar energieffektivisering, effektivare energianvändning och ökad andel förnybar energi. Beroende på syfte, samverkansparter, mål och målgrupp bedrivs projekten på allt från lokal till europeisk nivå. Pågående projekt Samordning av de kommunala energi- och klimatrådgivarna I samverkan med kommunerna i regionen drivs ett nätverk för kommunala energi- och klimatrådgivare. Nätverket har som mål att träffas minst 4 gånger per år. Förutom erfarenhetsutbyte ska träffarna tillhandahålla kompetenshöjande aktiviteter och erbjuda studiebesök. Nätverket har även som mål att driva minst ett gemensamt projekt eller temasatsning inom nätverket. Projektet löper på till och med Utöver nätverket sker samordning av aktiviteter under Trafikantveckan, European Solar Days och Sustainable Energy Week. Målet är att arrangera minst 15 aktiviteter inom varje tema. Aktiviteterna är årligen återkommande. Energikontoren Sverige (f.d. FSEK) Verksamheten inom energikontorsföreningen främjar att Mälardalsregionen kan påverka de nationella satsningar som sker för energieffektivisering, effektivare energianvändning och förnybar energi. Verksamheten är löpande. Energi- och klimatrådgivning i Flens kommun På uppdrag av Flens kommun tillhandhåller Energikontoret energi- och klimatrådgivning på plats i kommunen en dag per vecka samt att rådgivning sker via telefon och e-post. Under året ska två utåtriktade aktiviteter genomföras inom uppdraget. Avtalet löper till och med Regional energiaktör och energikompetens Energikontoret erbjuder samtliga 28 kommuner i regionen resurser att använda sig av genom deltagande i arbetsgrupper och nätverk i kommunernas arbete. På uppdrag kan aktiviteter genomföras i form av målgruppsanpassade utbildningar, konferenser och seminarier. Projektet löper på till och med Energi- och klimatrådgivning i Gnesta kommun På uppdrag av Gnesta kommun tillhandahåller Energikontoret energi- och klimatrådgivning vid mer komplicerade fall och på avrop från ordinarie energi- och klimatrådgivare. Avtalet är löpande och förlängs årligen om ingen annan överenskommelse sker.

4 MOVIDA MOVIDA är ett EU projekt som delvis finansieras via programmet Intelligent Energy for Europe. Projektet ska utbilda installatörer av ventilations-, värme- och kylsystem i att ge energirelaterade råd för att främja effektivare drift och underhåll. Projektet pågår fram till och med oktober Energieffektivare arbetsmaskiner Projektet är länsspecifikt och drivs i Uppsala län via Länsstyrelsen. Projektet syftar till att effektivisera dieselanvändningen för arbetsmaskiner genom utbildning och beteendeförändring som t.ex. sparsam körning. Projektet pågår till och med Mässor Tillsammans med energi- och klimatrådgivarna kommer 12 lokala mässarrangemang att genomföras under Lågenergihus för attraktivt boende, nationell informationskampanj Projektet syftar till att sprida information samt att upplysa förtroendevalda och tjänstemän men även allmänhet, mäklare och banktjänstemän om lågenergihusbyggande. I projektet ingår även att arrangera studiebesök till intressanta byggnader som uppförda enligt lågenergihus-standard. Projektet pågår under Media och kommunikationsutbildning Utbildningen riktar sig främst till energi- och klimatrådgivarna och handlar om att kommunicera hållbart. Ett utbildningstillfälle återstår att genomföra under våren Företagsrådgivarutbildning Norrbottens Energikontor genomför utbildningen och Energikontoret i Mälardalen står för lokalt arrangemang då utbildningarna genomförs i Eskilstuna. Utbildningen rör främst energi- och klimatrådgivarna och tillhör en av Energimyndighetens obligatoriska utbildningar. 2 utbildningstillfällen kommer att genomföras under Nätverk för förnybar värme Ett nationellt projekt där energikontoren ansvarar för genomförandet på regional nivå. Projektet ska bygga nätverk med branschens olika aktörer för att främja förnybar energi för uppvärmning. Målet är att upprätta 3 nätverk inom regionen. Projektet avslutas till sommaren Energikartläggningscheckar 2 Ett nationellt projekt där energikontoren på regional nivå ansvarar för genomförandet. Projektet ska informera om det statliga stödet för energikartläggningar till riktade målgrupper. Projektet pågår till och med september Vindkraft Öst Energikontoret i Mälardalen och Energikontoret Regionförbundet Örebro genomför tillsammans ett projekt för att bygga upp ett regionalt nätverk som drivkraft och främjare för en offensiv och hållbar utveckling av vindbruket i Södermanland-, Uppsala-, Västmanland- och Örebro län. Projektet pågår under 2013.

5 Ansökta projekt Energiklok affärsrådgivning Syftet är att skapa energieffektiva småföretag genom att infoga element av energieffektivisering- och energibesparingsråd i affärsrådgivningssammanhang. Projektet bygger på samverkan med lokala ALMI-kontor. Projektet beräknas pågå Hållbarhetsutbildning En nationell utbildning for att driva utvecklingen mot ett hållbart samhälle med fokus på energibesparing och energieffektivisering vid evenemang. Hållbara evenemang nås genom aktiva val och högre ställda krav på leverantörer och samarbetspartners. Projektet beräknas pågå under ett år med projektstart så snart som möjligt. Färdplan klimatneutralt Uppsala I samarbete med Uppsala klimatprotokoll avser projektet att utveckla samverkansmetoder, öka kunskapen samt en datorstödd modellering för ett effektivare energistrategiskt arbete på kommunal nivå. Målet är att ta fram en, med lokala aktörer, förankrad färdplan med faktiska, planerade samt potentiella åtgärder. Överförbarhet till andra kommuner är en viktig del varför tre kommuner erbjuds att följa arbetet under projektet i syfte att starta eget arbete. Projektet beräknas pågå Energieffektiva bostadsrättsföreningar Projektet syftar till få igång ett konkret arbete inom bostadsrättsföreningar för att arbeta med energieffektiviserande åtgärder samt att höja beställarkompetens inom organisationerna. Projektet beräknas pågå Utöver ovanstående ansökningar finns ytterligare en mängd projektansökningar i samverkan med Energikontoren Sverige. Dessa ansökningar rör mässarrangemang samt informations- och utbildningsprojekt inom olika delar av energieffektiviseringsområdet. Projektansökningar lämnas löpande vid annonserade utlysningar hos projektfinansiärer. Aktiviteter Utöver de aktiviteter som ingår i projektverksamheten ska Energikontoret: Genom dialog och möten med ägare och kommuner arbeta för ökad samordning av lokalt och regionalt energi- och klimatarbete utifrån regionala strategier. Dialog och möten ska ske minst en gång per år. Aktivt stödja lokalt och regionalt energi- och klimatarbete, hålla sig underrättade om och sprida resultat från genomförda projekt och åtgärder. Minst en regional konferens ska arrangeras årligen inom energiområdet med syfte att sprida goda regionala initiativ. I samverkan med ägare och kommuner och med utgångspunkt i energi- och klimatplaner initiera och verka för att minst två regionala åtgärdsprojekt initieras. Aktivt delta i lokala och regionala nätverk och arbetsgrupper som en resurs och kompetens inom energiområdet.

6 Verka för att höja kännedomen om Energikontorets verksamhet främst i den egna regionen. Minst en gång per år genomförs en enkätundersökning hos samtliga kommuner i regionen. Utveckling av verksamheten Utvecklingen i dagens samhälle står under ständig förändring och nya områden hamnar i fokus. Ett möjligt utvecklingsområde inom Energikontorets verksamhet är maten och energifrågor som rör produktion och transport. En önskan har även framkommit från styrelsen att utveckla ett Solkraft Öst på samma sätt som skett med biogasen och senast med vindkraften. Energikontoret har till uppgift att under året fundera på möjlig verksamhetsutveckling inom nämnda områden. Ekonomi och personal Verksamheten vid Energikontoret i Mälardalen AB beräknas omsätta drygt 7,3 miljoner kronor under verksamhetsåret Energikontoret i Mälardalen AB finansieras idag till stor del genom projekt och uppdrag. Grunden för verksamheten finansieras via serviceanslag från bolagets ägare samt övriga samarbetsparter. Av bolagets totala omsättning utgör projekt- och uppdragsverksamheten dryga 70 %. Energikontoret i Mälardalen AB har vid ingången av 2013 åtta anställda.

7

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8

1 Parter. 2 Syfte. 3 Verksamhet. AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 AVTAL 2014-10-07 Dnr KSL/2014/0119-8 Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete

RIKTLINJER. Riktlinje för internationellt arbete RIKTLINJER Riktlinje för internationellt arbete POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då

Läs mer

EU-strategi för Hässleholms kommun

EU-strategi för Hässleholms kommun UTKAST 1(7) Datum 2012-03-16 Handläggare EU-samordnare Therese Almqvist Kommunchefens stabsfunktion 0451-26 72 34 therese.almqvist@hassleholm.se EU-strategi för Hässleholms kommun INLEDNING Denna EU-strategi

Läs mer

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning

Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Bilaga 2 Statusrapport 2013, Bedömning av länsstyrelsernas regionala energi- och klimatarbete avseende Planering, genomförande och uppföljning Dnr 2012-9091 Innehåll 1 Länsstyrelsen i Stockholms län 7

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008. Växjö 2009-02-09

SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008. Växjö 2009-02-09 SLUTRAPPORT Klimatinvesteringsprogram I 2005-2008 Växjö 2009-02-09 Dokumentinformation Titel: Slutrapport Klimatinvesteringsprogram I 2005 2008 Innehåll: Dokumentet är sammanställt av: Dokumentet innerhåller

Läs mer

HUR STIMULERAS ENERGIEFFEKTIV NY- OCH OMBYGGNAD I ÖREBROREGIONEN

HUR STIMULERAS ENERGIEFFEKTIV NY- OCH OMBYGGNAD I ÖREBROREGIONEN HUR STIMULERAS ENERGIEFFEKTIV NY- OCH OMBYGGNAD I ÖREBROREGIONEN LÅGAN Rapport juni 2013 Dag Lundblad www.laganbygg.se Hur stimuleras energieffektiv ny- och ombyggnad i Örebroregionen Juni 2013 (13-06-18)

Läs mer

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun

Hållbar utveckling. Handlingsplan för. i Sävsjö Kommun Handlingsplan för Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun...med koppling till Energi- och Klimatstrategin i arbetet att förverkliga Utvecklingsstrategin 2011-2020 ( US2011) Inledning Det kommer aldrig att vara

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Slutrapport för informationskampanjen. Värme i Villan. Hållbara uppvärmningsformer och energieffektiviserande åtgärder

Slutrapport för informationskampanjen. Värme i Villan. Hållbara uppvärmningsformer och energieffektiviserande åtgärder Slutrapport för informationskampanjen Värme i Villan Hållbara uppvärmningsformer och energieffektiviserande åtgärder Ett samarbetsprojekt mellan Statens Energimyndighet, Föreningen Sveriges Regionala Energikontor,

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun

Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun 1 (14) Dnr MSN 2008/57 2009-11-19 Strategi för att minska energianvändningen i nya byggnader och vid ombyggnation i Nacka kommun Sammanfattning Projektet syftar till att hitta vägar för kommunen att stimulera

Läs mer

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 VISION, MÅL OCH STRATEGI LÅNGSIKTIGT OCH ÖVERGRIPANDE...3 VISION OCH MÅL...3 STRATEGISKA OMRÅDEN...4 KOMMUNALA RIKTLINJER...7

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010

Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Uppföljning av strategin för besöksnäringen i Sörmland 2008-2010 Rapport 2007/2008 Vision Våra destinationer, teman, upplevelser och evenemang ska bli de mest efterfrågade bland Stockholm Plus alternativen,

Läs mer

Energieffektivare småföretag

Energieffektivare småföretag Energieffektivare småföretag Sänker kostnaderna och tar klimatansvar Välj energieffektivitet som verktyg för att spara pengar Sveriges småföretag har varit vana vid relativt låga energipriser, men kan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se

affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se 20 affärsplan 2013 2015 www.shepherdreklam.se Småländsk besöksnäring Jönköpings län Vision 2020 för regionens besöksnäring och Operativ affärsplan för Smålands Turism AB 2013 2015 Innehåll 3 Förord 4 Vision

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

klimat & transporter

klimat & transporter Mormor klimathjälte Spårtaxi möjlighet för framtiden Östra Göinge årets miljöbilskommun sidan 16 sidan 34 sidan 20 klimat & transporter en tidning om miljöbilar, förnybara bränslen och en grönare trafik

Läs mer

Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi?

Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi? MINNESANTECKNINGAR 1(7) Minnesanteckningar från konferensdagen Projekt Energieffektivisering, hur gör vi? Plats: Länsstyrelsen i Malmö Tid/datum: kl 9-16, den 25 november 2014 Konferensen anordnades av

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011

Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011 Verksamhetsplan för Stockholmsregionens Europaförening 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. UPPDRAG OCH ORGANISATION 3 3. VERKSAMHET 2011 4 4. EXTERNA MEDLEMSUPPDRAG 7 5. EKONOMI OCH BUDGET 9 KOMPLETTERANDE

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer