Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun 2012-2016"

Transkript

1 Bilaga till energiplan för Åtvidabergs kommun

2 Del 1. Exempel på åtgärder för att uppnå energiplanens detaljmål. Bilaga del 1 till energiplan för Åtvidabergs kommun

3 Transporter i hela kommunen Verka för att andelen miljöbilar i Åtvidaberg ska uppgå till 10 % 2016 och 30 % till Information till företag och privatpersoner via bl a deltagande i Europeiska trafikantveckan. Verka för att ett tankställe för biogas finns i kommunen Genom att i alla olika forum/nivåer visa att Åtvidaberg är intresserad av en biogasmack. Ta initiativet till bildandet av en lokal utvecklingsgrupp för biogas. Verka för att pendlingen mellan Åtvidaberg Linköping med kollektivtrafiken ökar med 25 % från 2008 års nivå till Genom samarbete med Östgötatrafiken och den nya kollektivtransportmyndigheten jobba för att öka antalet trafikanter. Resvaneundersökning av personalens resor till och från jobbet Egna kampanjer till pendlande personal. Via kommunens hemsida informera om samåkning, anropsstyrd kollektivtrafik och den utökade turtätheten till Linköping. Transporter i kommunen som organisation Verka för att endast ha miljöbilar i kommunens leasade personbilspark 2016, och kommunens övriga bilar till I största möjliga utsträckning välja miljöbilsklassade fordon vid såväl förnyelse av leasingkontrakt som vid utbyte av egna fordon. Ställa om till biogasdriven fordonspark när tankställe för biogas finns. Övergå till biogasdrivna fordon vid förnyelse av fordonsparken så snart långsiktig tillgång till biogas finns på orten. 15 % av bilparken är fossilfri 2020 (EES-mål). Övergå från fossila till förnybara drivmedel i minst 15 % av fordonsflottan. 25 % färre tjänsteresor med egen bil 2016 än Under 2012 ta fram en resepolicy samt stimulera personal till att använda digitala mötesformer eller telefonmöten. 10 % minskning av bränsleförbrukningen i kommunens fordonsflotta 2014 jämfört med 2009 (EES-mål). Utbildning (Eco-driving) av all personal som kör bil i arbetet Ruttoptimering av verksamheter som kör mycket, t ex hemtjänst. Uppvärmning Ingen fossil uppvärmning av kommunala fastigheter 2014 (EES-mål). Konvertera bort all primär uppvärmning av fossila bränslen till fjärrvärme, biobränsle eller värmepumpar. Verka för en minskning av fossil uppvärmning i hushåll och industrier 2016 jämfört med Energi- och klimatrådgivare kontaktar och informerar om fördelar med att konvertera från olja till biobränsle, fjärrvärme eller värmepump. Fysisk planering Vid all nybyggnation ska hänsyn tas till kollektivtrafik, möjlighet till cykelbanor samt fjärrvärme eller annan energieffektiv värmekälla från Ett tillägg görs i den checklista som används vid all exploatering av markanvändning såväl vid nybyggnation som vid förändringar i befintlig miljö.

4 Energiråd ges till alla privatpersoner som planerar att bygga i kommunen från I samband med bygglov informeras den sökande om att de kan få kostnadsfria råd av den kommunala energi- och klimatrådgivaren. Alla kommunala ny- och ombyggnationer kalkyleras med hjälp av livscykelkostnad från och med Konsekvent ha med LCC-perspektivet i samband med projekt. Förnybar energiproduktion Verka för att fjärrvärmeverket optimerar, bygger ut och ansluter fler kunder till I dialog med Tekniska Verken visa på att vi gärna ser en utbyggnad av fjärrvärmenätet. Verka för att användningen av solvärme i samband med biobränsleuppvärmning ökar med 25 % till 2016 jämfört med Genom energi- och klimatrådgivningen informera om fördelarna med att t ex komplettera vedeldning i villor med solvärmepaneler. Utvärdera de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av att installera solvämekollektorer vid de egna pelletseldade anläggningarna. Verka för vindkraftsetablering i Åtvidaberg till På bästa sätt marknadsföra de möjligheter till etableringar inom kommunen som vindkraftsplanen medger. Ledning och organisation Energieffektivisera kommunorganisationens energianvändning med 20 % till 2020 jämfört med 2009 (EES-mål) Genomföra åtgärder som föreslagits i energideklarationerna. Se över övervakningssystem för att få en bättre kontroll på energiflöden i fastigheter. Undersöka möjligheter till EPC-projekt. Utvärdera möjligheten till energibesparande åtgärder som t ex kollektiv datoravstängning Energitillsyn av företag utförs av miljökontoret samt energi- och klimatrådgivningen med start Miljökontoret utövar energitillsyn hos 5-10 företag årligen tillsammans med energi- och klimatrådgivaren. Näringslivscentrum sprider goda idéer och information till alla företag i Åtvidaberg flera gånger årligen. Åtvidabergs Vatten AB: Energikartläggning av verksamheten för att kunna optimera denna energikrävande verksamhet. Åtvidaberg vatten AB ska senast 2013 slutföra energikartläggningar och upprätta åtgärdsprogram för sina anläggningar för att kunna optimera denna energikrävande verksamhet.

5 Del 2. Exempel på miljöbedömda åtgärder Bilaga del 2 till energiplan för Åtvidabergs kommun

6 Möjligheten att miljöbedöma åtgärder i kommunala energiplaner har varit ett forskningsprojekt som genomförts vid Linköpings Universitet i samarbete med Länsstyrelsen i Östergötland. Projektet har bedrivits parallellt med samverkansprojektet Energiplanering i Östergötland. Sedan 2010 har samtliga kommuner i projektet arbetat med de framtagna metoderna i arbetet med sina energiplaner. De tre delverktygen De förenklade metoderna från projektet består av tre delverktyg: 1. Ta fram nollalternativ. 2. Stämma av åtgärder mot energi och miljömål. 3. Stämma av åtgärdspaket mot nollalternativ. Ett nollalternativ beskriver en trolig utveckling om inga särskilda åtgärder vidtas. I tabell 1 jämförs Åtvidabergs nollalternativ med de nationella energipolitiska målen för år 2020 (Regeringens proposition 2008/09:163): Tabell 1 Nationella mål Mål 1: Minskade växthusgasutsläpp med 17 % * Mål 2: 50 % av energianvändningen ska komma från förnyelsebara energikällor Mål 3: Energianvändningen ska effektiviseras med 20 % (MWh/SEK BNP) Vad säger nollalternativet? Ökning med 4 % Förnyelsebara energikällor står för 60 % Energieffektivisering med 18 % Når vi målen för 2020? Målet uppnås ej Målet uppnås Målet uppnås ej De miljöbedömda åtgärderna är en blandning av åtgärder som rör aktörer inom den geografiska kommunen och Åtvidabergs kommun som organisation, dvs att kommunen inte har rådighet över all energianvändning och miljöpåverkan inom kommunens gränser. Åtgärder som ger stor effekt på den egna verksamheten kan, när de har vägts samman med hela den geografiska kommunen, få liten eller ingen effekt. I tabell 2 visas den sammanvägda effekten av de åtgärderna 1, 2, 4, 5, och 7 i denna del av bilagan. Tabell 2 Nationella mål Mål 1: Minskade växthusgasutsläpp med 17 % Mål 2: 50 % av energianvändningen ska komma från förnyelsebara energikällor Mål 3: Energianvändningen ska effektiviseras med 20 % (MWh/SEK BNP) Hur långt räcker våra åtgärder? Minskning med 9 % Förnyelsebara energikällor står för 63 % Vi minskar vår energianvändning med 21 % Hur går det 2020? Målet uppnås ej Målet uppnås Målet uppnås Miljöbedömningarna på följande sidor jämför miljöeffekten för varje enskild åtgärd och redovisar alltså inte effekter för hela kommunen.

7 Åtgärd 1: Få bort oljeeldning i hushåll Bakgrund 1134 MWh olja i hushåll vilket motsvarar ca 60 villor. Identifiera hushållen och kontakta dem för att visa på alternativ. Energi och klimatrådgivare. Sotare. Arbetstid. Kontakta hushållen (brev, telefon). 347 ton CO 2 /år försvinner om olja ersätts med fjärrvärme, biobränsle eller värmepump. Beror på vad respektive hushåll byter till. Minskad oljeanvändning i hushållen (SCB) MWh olja i hushåll, motsvarande ca 60 villor, konverteras till fjärrvärme, biobränsle eller värmepumpar Minskar 53 % Minskar 76 % Minskar 87 % Minskar 96 % Minskar 76 % Minska 96 % Förklaring: = Utsläppen minskar med mer än 20 % Ingen eller negativ Negativ förändring = Utsläppen ökar med mer än 5 %

8 Åtgärd 2: Resepolicy Åtvidaberg Bakgrund Det finns ingen sammanhållen strategi för rese och transportfrågor i den kommunala organisationen. Göra en resvaneundersökning bland personalen, ta ett helhetsgrepp om den egna fordonsflottan. Se över behoven, anpassa fordon efter behoven, använda miljöbilar. Minska resor med egen bil, införa fler alternativ (tex elcyklar, elmopeder, elbilar, busskort, samåkning). Påverka personalens val av transportmedel till och från arbetet. Personalavdelning. Energi och klimatrådgivare. Arbetstid Minskade CO 2 utsläpp vid uppgradering av fordonsflottan till miljöbilar, max 120 g CO 2 /km. Lägre bränslekostnader. Antal miljöbilar i flottan, mindre utbetalt reseersättning, fler som arbetspendlar med kollektivtrafiken (uppföljning av resvaneundersökning). Räknat på att ca 250 personer kör i tjänsten. 19 bensinbilar byts till miljöklassade bensinbilar, 5 % minskad körsträcka, 115 personer utbildas i Eco driving Minskar 27 % Minskar 15 % Minskar 16 % Minskar 28 % Minskar 15 % Minskar 28 % Förklaring: = Utsläppen minskar med mer än 20 % Ingen eller negativ Negativ förändring = Utsläppen ökar med mer än 5 %

9 Åtgärd 3: Ecodriving för personal som kör bil i tjänsten Utbilda all personal inom hemtjänst, inspektörer, gatu och parkförvaltning osv. Ca 75 personer år ett, därefter 20 personer per år till 2014 (115 totalt) 19 bensinbilar byts till miljöbilar. Personal samt förvaltningar, klimat och energirådgivare. Företag. Ca 1500 kr/person ca kr år ett. Klart till dec % mindre CO 2 utsläpp. 10 % mindre bränsleförbrukning. Studera bränsleförbrukningen. Räknat på att ca 250 personer kör i tjänsten Minska 11 % Minska 11 % Minskar 11 % Minskar 11 % Minskar 11 % Minskar 11 % Förklaring: = Utsläppen minskar med mer än 20 % Ingen eller negativ Negativ förändring = Utsläppen ökar med mer än 5 % Tanke: Om man samtidigt minskar total reslängd med 5 % så är vi uppe på 15% minskning av utsläppen.

10 Åtgärd 4: 10% av bilarna drivs fossilfritt samt 25 % ökning av kollektivt resande Bakgrund Jobba för att biogasmack etableras, 10 % = 600 bilar som drivs fossilfritt (biogas + etanol) samt 25% bilpendlare går över till kollektivt resande (600 personer). Prova på kollektivtrafiken 3 månader, 5 personer. KS, energi, klimat och transportrådgivare, informatör. Biogasföretag, Östgötatrafiken. Ca kr för månadskort, annonsering. Under % mindre CO 2 utsläpp från bilflottan. Uppmärksamhet kring kollektivt resande via kampanjen. Östgötatrafikens kortförsäljning ökar, andelen miljöbilar ökar. 600 bilar (10 %) fossilfria bränslen, 600 nya pendlare som ställer bilen hemma Minskar 17 % Minskar 7 % Ökar 51 % Minskar 16 % Negativ förändring Minskar 7 % Minskar 16 % Förklaring: = Utsläppen minskar med mer än 20 % Ingen eller negativ Negativ förändring = Utsläppen ökar med mer än 5 %.

11 Åtgärd 5: Energieffektivisera verksamheter 20 % Skapa förutsättningar för att hålla distansmöten mellan olika enheter för att minska onödiga resor Energibesparande åtgärder som kollektiv datoravstängning m 3 olja konverteras till fjärrvärme. 20 % minskning av el i fastigheter till Ledning och fastighetsavdelningen. ITsam, ekonomiavdelning, alla förvaltningar. Ev programvara samt utbildningsinsatser ( kr enl Piteå, uthållig kommun), information och spridning av nya arbetssätt Minskade resor till förmån för datormöten kan ge minskning av CO 2 utsläpp samt partikelutsläpp samt svaveldioxid och kväveoxidutsläpp. Minskning av elförbrukning. Antal virtuella möten/telefonmöten, elförbrukning. Byta 35 m 3 olja till fjärrvärme samt att optimera all fjärrvärme med 5 %, minska elanvändningen med 20 % i kommunala fastigheter Minskar med 20 % Minskar med 9 % Minskar 18 % Minskar 14 % Minskar 9 % Minskar 14 % Förklaring: = Utsläppen minskar med mer än 20 % Ingen eller negativ Negativ förändring = Utsläppen ökar med mer än 5 %

12 Åtgärd 6: Bilpool biogasbilar Bilpool med lika många bilar som finns idag i den kommunala organisationen, 32 st. Ledning och upphandling. Biogasföretag. Tid för utredning Minskade CO 2 utsläpp. Personal kan hyra bilar, ett nytt företag. Minskade CO 2 utsläpp. Byta dagens 32 bilar till en bilpool med lika många biogasdrivna bilar Minskar 99 % Minskar 13 % Minskar 57 % Minskar 100 % Minskar 13 % Minskar 100 % Förklaring: = Utsläppen minskar med mer än 20 % Ingen eller negativ Negativ förändring = Utsläppen ökar med mer än 5 %

13 Åtgärd 7. Vindkraftpark Bakgrund Vindkraftsplanen är färdig och det finns lämpliga områden för vindkraft. Underlätta vindkraftsetablering i Åtvidaberg eller genom att köpa in sig i nyetableringar av vindkraftsparker, tex O2. Kultur & samhällsbyggnadsförvaltningen. Vindkraftföretag tex EON, Vattenfall, O2. Stå färdiga Minskade kväveoxid, partikel och svaveldioxidutsläpp i luften Att kommunen får en tydligare energiprofil. Att verken finns på plats. 5 6 vindkraftverk på 15 MW skulle ge ca 30 GWh el per år Minskar 4 % Minskar 1 % Minskar 3 % Minskar 3 % Minskar 1 % Minskar 3 % Förklaring: = Utsläppen minskar med mer än 20 % Ingen eller negativ Negativ förändring = Utsläppen ökar med mer än 5 %

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015

ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 ENERGIPLAN KINDA 2011-2015 Foto Ture Göransson Författare Kickan Grimstedt December 2010 2 INNEHÅLL Visioner och strategier för kommunens fortsatta energi- och klimatarbete... 4 Sammanfattning... 5 Inledning...

Läs mer

YDRE ENERGIPLAN 2011-2014

YDRE ENERGIPLAN 2011-2014 a YDRE ENERGIPLAN 2011-2014 Foto Karin Westerberg Kickan Grimstedt 2011 januari YDRE ENERGIPLAN SAMMANFATTNING Ydres nuvarande energiplan är gammal och det är dags för en uppdatering. Framtagande av denna

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020

Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 Oskarshamns plan för klimat och energi 2016-2020 2 (38) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Lägesbeskrivning av energianvändningen 2012... 6 Energianvändningen minskar stadigt... 6 Mer biobränsle har

Läs mer

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011

DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 DEL A MÅL OCH ÅTGÄRDER REMISSVERSION MARS 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...1 VISION, MÅL OCH STRATEGI LÅNGSIKTIGT OCH ÖVERGRIPANDE...3 VISION OCH MÅL...3 STRATEGISKA OMRÅDEN...4 KOMMUNALA RIKTLINJER...7

Läs mer

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014

REMISSVERSION 2 2011-06-17. Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Transportstrategi Borgholms kommun 2011-2014 Innehåll 1 Inledning 1.1 Kommunen och omvärlden. 1.2 Miljöpåverkan från transporter... 1.3 Kommunernas möjligheter att påverka transportsystemet... 1.4 Resor

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering 2014-05-30 Strategi för energieffektivisering Uppföljning 2009-2013 Strategi för energieffektivisering i Osby kommun, Uppföljning 2009-2013 Sida 2 av 27 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Inledning...

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare Strategi för energieffektivisering Munkedals kommun Strategi för energieffektivisering Typ av dokument: Riktlinje Handläggare: Samhällsbyggnadschef Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Dnr:

Läs mer

Energiplan 2013. Lerums kommun 2013-04-30

Energiplan 2013. Lerums kommun 2013-04-30 Lerums kommun 2013-04-30 Innehåll Lerums Vision 2025 och Klimatstrategin 6 Lerums vision 2025... 6 Klimatstrategin... 6 Energiplan 2013 7 Syfte 7 Struktur... 7 Sammanfattning mål... 8 Geografisk kommun...

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT

KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT KLIMATKOMMISSIONENS SLUTRAPPORT Växjö 2008-02-28 Klimatkommissionens slutrapport Klimatkommissionen startades under 2007 med syfte att peka på vad som behöver göras i Växjö för att de ambitiösa klimatmålen

Läs mer

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014

Innehåll. Energi- och klimatstrategi Nordanstig 2009-2014 Inledning Innehåll A Inledning... 1 A.1 Klimatutmaningen... 1 A.2 En strategi för klimatet... 1 B el... 2 B.1 Nordanstig, en kommun med karaktär... 2 B.2 Övergripande energibalans och klimatpåverkan för

Läs mer

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13 www.mjolby.se Förord Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att samhället ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-02-25 Kf 9/2008 Omslagsfoto av Karin Carlsson. Bilden är tagen i juli 2007 och visar Bruksfallet i Svartån. Efter en sommar med

Läs mer

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk Innehållsförteckning sida 1 Energi- och

Läs mer

ESILÖVS KOMMUN. Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0. Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete 2015-2020

ESILÖVS KOMMUN. Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0. Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete 2015-2020 ESILÖVS KOMMUN Eslövs kommuns Energi- och klimatplan 2.0 Strategi och handlingsplan för energieffektivisering och klimatarbete 2015-2020 En del av Eslövs miljömål Dokumentet är antaget av Kommunfullmäktige

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014

Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014 Kontor [dubbelklicka för att ändra] Strategi för energieffektivisering Södertälje kommun 2010-2014 inom ramen för Energieffektiviseringsstödet Datum: 2011-03-31 Handläggare: Liselotte Löthagen Diarienummer:

Läs mer

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Denna rapport har upprättats av en projektgrupp bestående av följande personer: Projektledare Projektsekreterare

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram. Smedjebackens kommun. mars 2012. Rapport, mars 2012

Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram. Smedjebackens kommun. mars 2012. Rapport, mars 2012 Förslag till utvärdering av Energi och klimatstrategins åtgärdsprogram Smedjebackens kommun mars 212 Rapport, mars 212 1 Kerstin Angberg-Morgården Miljö-och byggkontoret Sid.2(1) Innehåll Inledning 3 Förslag

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer