ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010. med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel"

Transkript

1 ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN med klimatstrategi Del B Fakta- och underlagsdel Innehåll! "! " #$ %& %& ' " # (&' (&&% ) *%$$ ' + * $,- (& )! $, " #$ (& $ +. (& ' / 0 $ %& "',.(&% //1//,,.(&% "",, %" 23, 22 4($,, Läsanvisning &!#$$-44$ *5 ( $(&'!$ 44 %&4 $ '4(&$5 (& ' $# 5 (&%

2 B Fakta- och underlagsdel Inledning ENERGIPLANERING EN PROCESS!(& "!$ %""+3 %( (&4 2( 4 * &% % % 2 5 "+/5 ( ( ( $! ( &( ( $ 0 ""/5 %& (&$5 $( $0( (&$ (&$ $ 2$ $ $ %& 6)78.5 &(&(& %&0($ 5 %&($% $ 5 49 ( $ $ $ & %& & ' %&$ ' ( %& 0($ (& : & 44 (5 ($(&! $ ' ( ; ( <*& $ (&%! $$ 5 & 5 0 $ ($ & ENERGIPLANERING I MORA ' "/50 5 (* ( "/5 +/5 2 "+/5 ' 4 = % 4 (%$$ "", ( ' ( %(5 0(&% 5 "" $ ( ( ///>// ((& //1//, '$5 $9 1 I bilaga I återfinns lagtexten.

3 1 Mål, styrmedel och marknad nationellt och regionalt 1.1 NATIONELLA MÅL OCH STYRMEDEL 0 4!? # 49(& ( %49 4 ( 4 0""/5( 2 5 2$ Hållbar utveckling ;! " "" $ # $%4 %(& 0($ $4 2# ( (& ; 5 & $4 $ 44(&4 ; 5(*? 4&(& (& $ (&$ $( &% () *? (&,/ $ $ *& "" $ $(&5 $((& ( ( //,! $ 5$ $$9,4 //+1/%$(&""/.0# # $ (& $,45 (/$( &% (& (9 4 $ $ $. $+ //4 $$!(&$0 &% & $ $ $%$(& 0 $ (2. % 0 ($;//. ///1/ 5 $%$(&""/ (& ( //#$ (& Aktuell nationell politik ( &$ 4((& 54 %&5 4$ (& 4% 4(

4 !$ (&(( $ ((5 (&&% $4 %& $$5 $ ( $ //+ (//( & ' 6 //>/?8 2 % "" & (! $ $ 5 (&$($%(& (( $ : "" (&$ & :// (&%? (&($%(& 6& ( 8 0$ $(& ( /, # $6B*8 C ( $ &(&(( (( 4& %> :$ (& ( // 6 //>/?,,8 //) $( (? '$$9//+1/ $$""/ (& $(9 '(&% ////+ $ 0 ( & $ 2(& 4 $ 0$ 4 ($% D$$ ( 4 $!(& 5 % % (& //)2 (& //)$ (&$ (&$5 ; 0 $ & (( $ (& 54 5 $//+$ //86/,/8 $( * (& (&$ (( &%$ 5 4$ (&&//4 $$5 (& (&$ $ 5 & (&..5 4 $$!$& ("""( %&2 & ) 6 //>/,?,/8 & //, 2 ((& %&4$ *& %& 5 $ 5 & $ &? (( 4& (& $4$ %&4$$(&( 4( ( $ %& %& $//"

5 ! ( 6//,>/)?)/8 5 //)!& (& $ $$ $ (( (&&% (& $!$ 5 $ 4 4 $4 %&4 %$$!(& %& $ %& 2 (& (& &(. (5 (&$$ $(( ((5 (&.? & //1/! $$ (& 4 //( 2($ //) (& & :(&$ %&(&& $ $ $ $ $ $ # 4 ( E ***= ( 4?*** De nationella miljömålen """ %& & %&5 $!$( ' %& $ %& (&$ ( &!$ (& (& (&5 ( 4 ( %& (%$ F//)() %& (4 $ -$ : %&! -$ : * ( D $ - (& ' :(( %& 3 0G 0$ %& 0(%$ %& 2&& : %& 3%& $95% (&(&% $ $ %&F $6*8 (%$&(&%$ *& %& %& 4 # & 4$ (&4 ( 0 &!$ 0.*(& ( (& %& 4 4-;$(& %&3$ %& ( %&!(& 4 $ $ (& 0 %&($""" (& %& 4((&(&5 4$$ -$$$$ $,

6 !(&(&%$ %& ($ //!$ &$&% 5 4(&$ $ $ %& 5 & 4 + # 5 $9 %& & 2( %& 0 ( %& *** Lagstiftning ( 4 &%$"""4( %& ( -$( ($% ' %& $ $ %&! (&%4$ $ 5$5!$? $( $$ %& + $ $,# % $ 2(&(& $$ &D$$ $ # # $(& %& (&%$ - 3$ $ $!$ ( 4 ($ 5 %&!$ (& 0$ %& 5 (&$& Energiskatter ' %& (. ( ",/5""/ (& "" 1/ 0 (& /.///5&$9 &% $&% %& $ 2 % 5 %& $ * $(&5 $ $$ (& -$$(& $ ( - *&($$$ 2 $(&$ 9 5 $F//) 9 (& ($$.?(&$4 //, F//) (&(& $ (4 ((%$$0($ & 4 9 $&($!( (# &(&& %&* //)$9 (& ($ 9 $ )

7 1.2 KOMMUNALA STYRMEDEL PÅ ENERGIOMRÅDET.&(& $ $$ 5 &5$ 2 9$(& (%$$4 $ 4( ( 5 (& & $(& ((& $ 4 & + +4 $ $(&(( 49$$$ 2(( (& ( 9 (& &(& ( ($ (& $ %$ 2 ' 4 $ ( (( 4(& &% D$(( ' %&5 (&(( 4 (& %& $(& & ( ( 4 (&4( $( (( 4 $ 4 %&5! (& ( (& & & 0 $ 1.3 ENERGIN I ETT MARKNADSPERSPEKTIV El- och energimarknader D % "")( (&$5 $ (&4(%$$4 $&(& 9$((*& &$5 (&4 %'$(&(! $ %$& ( *&($ 5 $ $ 4 $$!$( (&$$ &//#((&,A 0(&% $ (( 4$ (( (( $ $(&$(& 5 2 ((( (!( ($ $(($$ 0$ ((( (& $$ '($ $ 5 4 $(4 $(& (5 $ ((& ( ( (& ( (& H. $(( % (( $ $(& $ &D$$ &&

8 B & $ &$.$5 $%( (4$ $(&$$. $(($$ ;5 $(($!( % & (&& &&% (& $ (%$$$ $ (& $ $ (& $ 4 ($&4 4 & 0 4( $$( &%$ 4 5. (&& *$5. (&( 5 $ & $ $& 0 I %(%$$ $! ( $(& (( 4$ (($$ $(& $ 5 ($% ' ( ( E?*** För- och nackdelar med olika energislag i ett marknadsperspektiv 2 (&5 $ %& * *+, -. / =% J$ 1.$ J$ 1=(& & (& - $ 1;( $ (& (&5 (( ( JB$ 1.$ *%$$5 ;$5 JB 41 J$ 5 J44 1. $( $ J44 1! ($ 4 (&$% # ($(&5 (&$% *&$ $5 ( 5 ($*&$% # ($(& ( $(&$ ($ (&(&$% $ J: $ (&$$ J: $ 1- $ $ $( J; J3 $ J!( $ (%$$ J: $ J>1- $ $ $( 1=% 1 &5 J!( &%5 ( %$$$ < 1 &5 +

9 1.4 REGIONALT ENERGIARBETE I DALARNA 2 $ (&'0$ (( Energiaktörer i Dalarna * 01! ( (4 (& 3!$( $$ 3 ( $ (! (& 4 (5 I(& 0 % ( (&:$! ""/54((&($ ($&%5 4(& (( 4$ $! $! ; $ %4$ $ 13 23$ %& $ ( ( $ %&& $ 4 4 >& //)( $ 5 $ # I $3$$ &!5 4 ;$ ' &% %(&((, 3 ( $( (&D&! ($ K(& ( 60K8 D& ( $4 % ( ( & $ 4((& 5 ( 5 4 L (& & & 2 $$ ($ 3 1 3((& ( $ 2! $ (& $(&4 (. ($ ( %&4&% %&% ((5 %&!$ ( 4( $ ( Dalastrategin och andra övergripande regionala program 2!($//) 3! 3 ($& $!?M!/)$$$ (& %& $$ 5 %&$ $9M! &(& $4 (& & *&!$(& $95 $ $ $2(6 8$! &//)4 5 (&! 4$ (&& (& 4 (( 5 ((! & ($ "

10 ! ( E? *** 3 5 ( 3$* **** Dalarnas miljömål 23$ %& (&% %&4 $&%&! %& $ $! 3$ 4&(&( 5 %&.//)! %& (;5 //($! %&( L$(& 5! $ ( 4.5! %&(&-$ %&: %&! 0!)D$9 ($ *? (& (&$ $$ ( '$ ( 4 5 $$(& $0 $ (& ' %& $(&%? ' %& + $4$ 9 49$95 2BKK?( $$,,/ ($0 (& F/,/ &$ (&0 $$4, 9 4(&$( '($ & $ &,!1)! $ $ /,/ $$$ (& $# (&!$ 123 3)!(& 5 2!(&$ (&% 4 $? M.$(&0 &(&//,$$$""/M M!$$9$(& //+1/ ( $$$""/.$$ 9 ( 9$9 2BKK?( ' 0 $5 %! (&(&%=$ $(&4$ $((4 (& $> (&&5 D$ $ (& ( 5 (&////+! $$9 ( (& $(9 M 2!(&%$? // ( $(& $ #$ ( $(&$ $///$ $////, $ ( $ 1.$ 9 (// ""/ 12 (&( $ $%&( //4& 5 /

11 (&'//1// 1!-* 4++! 0!)0$4$ %&&$ %& %&5$ -5 $ ( %&$ 4($%2 $ %& 2 & & %& $ (&%?! %&& $4 4 $ &% ( ( 5 %& $ &$5$ & $&(& %& +' %& ( ( $ (&$ (&$5 ( $ "'$ $ (& ((& 4 & 4 $5$ #$ 4(( 4 %& $(& ($(& $$ )#(& & (& (& 12/)5+ 20//( $! (& $4 4 (&$ (& %& (& $! $ 5 $ ( ( 4# 5520//( $! (& $ (( (& 4(& $ (& (%$$4 4 $ (($% )' %& ( $ $5! $$//$"",! $ (( (& ((& $&! $ & // ( $(& $ #$ ( $(&$ $ ///$$////, $ ( $ * //$ (&$ 4# 5 1'2,,) ((!( //& 4,14,? 1 5 $ (&$ (( %$ $ 1 $ (& (& & (( %$ $$ 1 (& $%& $2!+ 2!(&%(&(& $? 1. (% 5&(//:A// //:A//#5 % & ////,/:A 1B (&(,:A +//:A/, 1B &(:A,:A//& ( &4(!$ $ (( % 2!$$? 1#(& $ (&! //&(/5 //,/(&%?(, (4 & (& $,%$(&, // 1- $5 $ (%$5$$$// $ &,// 1#(& ( $//&,4+ $5 $$(&$4.3 5

12 0! %&($$ %& &% $? ( 86 8! 4$ %&(& $ 4$(&! ' %&(&% 4 %& 4 (&$ (&%! %&(&% $ 0 %&(&% 2 & & %& 2( $5 &.(&% ( $ 2( %& ( 3$E?****6! %&8 EnergiIntelligent Dalarna 2!$ (& 2 (//1//) 4$! (& $ 3$%% ( ($3$ //)!$( 5 % $ 3& (&(&! $ $ (&% ($(& 2 45 $!)$( && (& * $ $ $ (& & (& $ & 4 4$ ( :$! 5 (&$+ 3 ( (&( $ F$(& (( %& 4 %3 ( 7) 2!$ %& & $ $ /)! $? 1! %&(& (&! $ 5 1 $ $(( (& $& 1!$ (& (&,) (( 4*& 40 ( 4 4D&% 88)F$ $ $! 4 %&! $? 1! %&1//(& 1! I 49 %$$4 ($4 1(&% ( 1B ( $(& $(&9% ((5 ( (& I (&% 4 ( $ 14$ 4 4( $ (&4 $

13 9) :?.! (&. $4$ (& #.> "- $(&( 4 ( 4(&% %.? 5 &4 4 $4$(6. 4 (& 4(& 6 9$0$(( ( 4 $;'(& ( (( (&?. ( > 2$ 5 > (& (&4 &(& ##(& $$ $(( I?- $ :(& (& (& &%$$ (& $ (& (&0?O% $O (&(& 5 4 #;(& (& (&& ((?:(& $ 4 4$$(& (( *& (&$ M M#0$ 5 (& ( 4 P 4( (( &$ (& ".((& B*6B(& (( 5 :(& $ (&#.$ $(& (( & (& ":(&&% $(( (( (& $4 4 %0& 44 ;? - ( (&5 '?;(&& ((?((& ((! 5( 4$ (( $( #$-!(- $9 (& (( 0 9#! 49 4 (!":(&( (& 4 (5 %# 4(&% (( (:&% $ '.(&(& 5 ((?0( %$&4 (& (( ( $-&% $%5$ (& 49 (&#! & 6 80&& (&5 (& $ %&"0&%$ ( %.?2( 3=((. $(& $ 0 (%$ $4! (#. > "B 5 $ A> %0$ &6(&&8(& &<5 ((?:(& (( > (& ( O%(%$> $ ( #.( ( $"0 (&$ & $ %$ & $ (,. (?-(%$5$$$4%&% &'(& (&64 ($44 $ 8#0&% (&($ $5 &"0&% M(9 (%$$M$ (& $($5?O (%$$0 ( & (&$ 65 ( (& $?O$ D&!4 K(& 5 ( 60K8.&% ( (&((& & #.% &% ( $"O ( 9%0&% 5 %!(&&$ (& 6*&& (? ( 5 &(& & 4(&(& $'0&% 4(& (& &(% 4,!):(& 2! 5 ( %(//)1//+ ' ( ( E?***2(5 -!(?***

14 2 Energianvändningens inverkan på miljö, hälsa och hushållning med resurser 2.1 ALLMÄNT OM MILJÖPÅVERKAN # $ %& $D$ $ %& Olika slag av energi och miljöpåverkan $ $$ $$ 5? 1 $$( % '$ $ ((% ($!$ $$ 6((& 8 3$ 5(& $ $ &%.5 (& $( $ $4 (&$5 $!$ $$ *&$(& +&.5 $( $$9 5!$ $ $4$ -$(& $ %& (? 1 49$(($(4$9 $4(&$ ((! 49(& 9 $5$9 ( $ 2 4((& (& 9 $ ( & %& 2 ( ((& : ($ %& %&( $ ;$94($ 9 6K= 8$ $9 684( 5 (%$ ($ $9. $9((% 0 $ $ $9&(!$($ 9 ( ( $4%!&$ $9 ($& 4 (& # (&$ ( 49$(&5 $ (& 4& (&&$ 4& &% *& $ $ 9 $ ($ ( $

15 :*? "" ( 2BKK4*? (&% // (%$ 25$(& 9 $! $( 45 $ $2 5$ % $'0 $$9 $.0#?4 4/.$( &!$ +/ 9 (4$.$ ( "+/5 $( (%$$ 4 (&$0""/$($ ( (%$$ %.$( (&$4$(& /2($$& %&($(&$ (D$ 4& 5$((&*? $ &:( 5$(& (& $ // *& $4 & $(& (&$ 4 $ $ $ 2 $ 5 $ $ /,//1+, 5$ ( % 5$: $ $ $ (& =$ 5$(&0! (& ( =,,! 3((& (& $ $ (& (! 4 %$5 %! $9 (& 4&& &! ((& $ 9 60= 84$9 6= Q8$ 9 6= 84$G 6= 84$1((&( $6;=K84 1 = ((& (&( 0&(& (&'( $'$ '(& $! $ (& 9 ((, $ $9 4 (& && 4 %""/(! ",/5$( 2!$ 9 ( $9 $ ((& ( $4((& ( 4 (& $ 0 &$$25 (& $$4 $ $5. /1, $( (& $ 0 9 I$ 9 $$ 4($ 5 B & ((& (& & $ $ B ( $& &$ -.* (& $ (((&. $(& ;=K (& *& %&( %& (&$ 9 4$ B'/8G(& 6B'4,8 68-$5 %& 4&&$ %&4 (& %& $ ("""= %& & $$,

16 Fossila bränslen 6 $ (&!$5 (&%$(& $$ &0 $ $(& 49$ ; ( $( &$ 9!$($ & $9 ($4 *& $ % $$$ %&$ 9 - $ 9 $9! (& 4&& $G =% & %&&$ D $ % ( $4($ Elenergi.( $(&((&9! $B ( %&! ( & $(4 ( %5 $ $ (& $(& (& $ ('$ $ (&$( 8- $5 %& *& $ $ $ ( ($$95% ( 4((& ( 3 5 (I 4 %4$(& ( Värmepumpar 9 2 ($$( ; ($ & $$! & : 2 $ $$$9$$! $ 43$& $$( %$ (& I ( ; $ &(&$0 $ D (& %$$ ( &(& $(& ( Bioenergi. ($ $1 1( $9$ $ $ 4 %& $( ($(& (&5 = (& $ $ 5 (&- (% (( & 6 98 )

17 - $$ &$%4 $ $ $ $(& %& $ $.$(& 9 $4$$9 4 (& 4 && $ G 4 $ I $ (&5.$ $ $ O// (& ( &( 4!$ (4 ( & &*& $((4 5.$ $ $(& %&$$(& $ -$ (&$.$ $ $ $( (4 & 3 $5 $ (.$(( (& $ $ $ ; ( $ (& 25 (& & $ $& 0 ( $ 5 $ # (('(&5 $ $ $9(&$9$ $ D $% ( $ (& Avfallsförbränning #((& $ $ (& (# (&5 $ ($ *& $ ( ( #( $(& 4 9 $ 4 5(& 4 9 ($% ((( $ $ $ (& $ $.$ /(&#((& $ $ ( #((& $( ( 0$ 9 ( ((& $ ($ Solenergi # $ $ %&0 $ (& ((&! $ 5 $$ 6 8(&5 (& (5 $$ $ 2 (& (&4 & (

18 Sammanfattning miljökonsekvenser, > * $! I 5 % 5 ( 5 5 ($(&5 $ ;$ :I 5 % ( 5 $6 8 %$ - 5 -$ #((&5 $ 0 :(& $ #( (& 5 *& $5 ; (& $ ( $ :*& (&5 % 0$ 9 6K= 8.$ 9 60= 8 $9 6= Q8 =% & %&&$ :$%( &$6945 $ (& + $ $( 5 (& + 0 $ ( 5$(. $ $(' %&(( (& + ( ($& & $$.((&(& $ +! %&((&$$ 3$& $$6((8(& 3$& 6 8(& + : 9 6K= 8 ($5 + #&% (&!$ (& $9$ $6$8.$ 9 60= 8$9 6= Q8 0$( (& (&4((&5 ($! ($(5 (4 + :((& $ ( *&5 $ (& %&(((( 5 %&( ( 9 6K= = 84$9 6= Q : %&((4$&% $$ +

19 2.2 ENERGINS OCH TRANSPORTERNAS MILJÖPÅVERKAN I MORA Koldioxidutsläpp och klimatpåverkan 2 ' ($ & 9 $9 2 ((0K-? 9 $ 5 ' %$(& D$( 4 (&.(&% ((5 '$&$ 9 $$& :3<AB.5 0 ;;8 88# 88" 88# 88",+ )), +/ D ) " 0 " /+ / 2 / "/, /,+,/ & 6'"6 %#% %;" %%8 %$;% :)0K-4 K= (5 % *& % %&((0K- ((& // -$ 9 ($ $$ 2((&$ ( $ $ $ $ $- 9$( $( $5 9 $'$ 0 $ ( $ $ ' $ (5 $ ( 9! / ($(! ' $ $ ( 0 Koldioxidutsläpp ton (Nordisk medelel) 16% 31% 53% Uppvärmning Fastighetsel Drivmedel "

20 Koldioxidutsläpp ton (Marginalel) 3% 24% Uppvärmning Fastighetsel Drivmedel 73% ;$(( (&$ '$ & (&&$ 0 5 $($ 0'D2 ((&&$ $5 $ & *&' ; $ ( &( (&$ $ $ (= (&$ &$ 4 ($ (&$!$&! (( (&$ (&'%$(& $ &%4!(( 0 ' $ Luftföroreningar!3((& 4$4 (&$4(& 5 ( $ $$!&(&$ 2! %&& ($ 4 ($ M $ M (& $.//1//!3((& 4 3$$4 (&(&$( P $&$.& (5 $$9 ( $ $ & $ ( ( P! *&%? ( %& %& (&$9 5 & &$ -$ (&&% %& (&//& - $ ( %&5 6,8 2 $ $$ ( 4(& $ $ $ ( ($$ & $ (&$ /

21 ' $ $$(& $9 ( ( - $$! ((&( ' $( $, $ 9 ;=K6( $(& 8!3((& &5 (&$$( //>/'$ % 5 $ ' ( ($ ( ****0 ((&% Emissioner från fjärrvärmen 3($((%$$ ' $ $ 2 //,,2B( 7C*), 88% AB + AB, AB CB (B3 C, >A 13 > /2 D ;6 8,//,, ++ )+,,,/"/ #((& $ +, ) " /), / /4, /4,/,.% " )","", + 0% / / / / / 3% / / 0 % )),/ / / / ++ " ), &) #%6$ #%6 #;%8' '# #%;"; #; #'# 8% 8 8";' /4 4 4),4" 4 4/ (&'A #?*&;$ ""'A (& '$(((%$$ //,? #( $$ K==;#(&$?+4+ ->(#((& $?/,/ &((((& $ ( ( 0##-??" Fysisk miljöpåverkan '$ ( %&; & (( $0& $ ' (&% ( (

22 3 Energiläget i Mora idag 3.1 ENERGIBALANS FÖR MORA $$ (&$ (&2 & (&'2 1, (& 5 (&&% 4(%$$ '$4( $(& 2 ) $ $( (, ) 0 5 & &%$(&. 3 5!$23.$13 %&. 2 ( ( $ B.&;+ E ( 4$ 4 ) (&&4 ;% (& (& 4 $ $ # ( 6 4&(8 $;$ ((& ( $ 2($ 4 % 4(& $! $ $ $ $ (& 5! &,,).$ *&(& (&$4$ $ (( $ 4( 5 (&(($ < 6A8(& $ ( 684 (& < 6A809$&((/AI$, 4 $ ///A6/9,R///8(( (4$ ( 9(& 6 84 %6'84 %6: 829& $ $ * 6< 8("/5(&,///A& 4$ ($$((& :A6: E 8= $ 5 % "")/A +/A4 %$(&,/A /A,!)*&$ 4 4$ 4 *&( $(( 4( &; $/1+/S4 ($&$ $ $ ( $ 2 4 $4( $( (& ($% (; +,S ($494( (& ($*&% (&AA$( //S4($(!$ (&(& (&4,SI(&% $(& 4)= %$(& (&$ 5 $ & 5! $$ $!$ (5 %$(& (0% $ $ 0'D2 (&

23 Energiaktörer i Mora 2 $(& ' (( ; & B 1,! * $4'#- *%$$(&&% =;$0 #- *! #-435 $ $#-4D$%(#-4!(#- ' & -$4 %&$ -$ Energitillförsel! 23. ( (&5 '//,2 (& ( (& ' ""1//,*& $ (& Tillförsel Trädbränslen 18% Avfall 4% Fossila transporter 38% El 35% Fossilt bränsle ;;' ;;$ ;;; # 88" 88% 4D 4D D. 4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D D. 2 2 * $ )" /"// / /) ) + )/// 8 * $& 8,/,// ) ) ) )/ ) /// 8 " )// ") ") ") +) "/ $, // ) /, + // #(,, // / " / /, // C,! ';6 ''8 #''88 $ $8$ $%# $"; $'# $6% $#$ "%88 :):$! //) -( '""+55?/"+ //,55?/ # 9 (& 8 0K-? &% (& 0 ($ 80K-? & (&! (&$%

24 (( & ",/5)/5 (& 0 "/5 &% &; %$ 5 = (& $(&$ "/5' &$ ' (& &$ 4 %$(&! $$0 4! ( ' & '$( (&#$ % ( "/5(%$$- $ 4& ( &.&, (& $ 8& '$/ (&D$ $ (&& ( - #&(' (&'(%$$((( Energianvändning! $ 0 4 ' (& & 5 (&4 %(& %&((%$ (& $ $ ' (&$/ 5 $ $ 4 $ $ (&$ $&#$ & #' &"/ &$( / $5 ( / $, $$ (&"+05 $4%4 $(%$$;$&( 4((& &(%5O$( ( '$5 (%$$!$( $ $ $ ((&( 4$ (%$$2( 4 $ $ 0 (&/ $5 4 2 $ & (&(( (& ' $ $ $$ ;5$ $ 0& $$& 4$ 5 ' $$ $4% $ $%2 //(& $ #& '$ 5 &4 (& &$5 2 (0K- $(! 4 (( $ 6 8 $ '//,2 (&%(& (& ""1//,

25 ;;' ;;$ ;;; # 88" 88% 4D 4D D. 4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D D $4 ///, + +, " ++// 2 // // "+// // " "" /,, )" /"// / /) ) + )/// C,! ';6 ''8 #''88 $ $8$ $%# $"; $'# $6% $#$ "%88 :):$! //)-( '""+55?/"+ //,55?/ ($ 4(&%$(& & (& 5 2 0K-? 4 $ $( $4 ( (& 4! ' 4<D.51, & > C & ;;8 /, +) ") ++", )/!,)) /,, +",),+" ' ","/+ ))+ +/) +) ;;% / +,+ /)/ +/ "! )++, "" +),))" ' +++),,, ",,))" 888 +) +", /+,) "//+!,, / "" "" ))+, ' /," ))) ++,,) 88 ", "" /+ +"/+ +"! "") " /// " ),+ ' " )+," +,,),+ 88 /, "/ /)" ") ",)! +, ) )"+, ' //,,+, ++,/" 88# /,++ ", ")) +),, +! ) + ) / )+ ' / ))", "+ +) + :)0K-4 0K-?E?EEE ' (?""/?/,"4"",?/"/4///?/4//?//4//?//4//? //" 5 (& %(&%&((,

26 Utvinning 2 ( $$ $ 4 -;;$ 4D D ;( /4, $ 8 ",4 ")// #( 8,,4/ 4 // C,! "%6 "88 :):!5? (&:$ >!""+/// -( '""+55?/"+ 8D$$(& ((%$$( (&6,:A :A84 $ $ (&6)4:A8 64:A8 2 $ (&$ $""+, :A 8($&(' = (& ;$( ($& ( #$ $$ 5 $ &$ (' 9 ( /!(%$$ 4 /:A4 $ & $ $ 4.&$ $$ (%$$=%$(& ' '4 $ ($$( (& 3.2 ELFÖRSÖRJNING Eltillförsel och //,++//'A '(( $$! ($(&? 3! #+43#+$4$$ & 5 &.//, (&///'A $ 4/////'A ///$ $4 $& %$(&"""///$5 ' 4"4, (&$ $4$3 #+ (&$( ;$ $(( =$4$3 0$ 1!.#+ :F//, )'A " $35$ #-( (4 'D (&$ $4$3 #+ 3#+ ;%F//, "/"/'A )$*&(&(&((D (&$ $$,.#+.(%&$ $F//, / 'A /$D$%((&(&(( )

27 ! '$3 #+4$!.#+4( 54.9 #+41!.#+((&! Elanvändning och kundstruktur 2( 3! #+ '$//, : D "/ 4+ -$$ )/" 4, -$& ", /4+ * "/ 4, ;$5 4 O, 4. $$((&% ' 2 """1//, &,!<D 5 ;;; # 88"! 88% ;;;88% * (&,+),),,) )//// )"+//,+/)//,)")""?'E (&5,"+"" )/"/") ),,+)) )")// ),)+ ),,/?E :)*! #-. (1,///A$ )1,#2 $2 ( $. ($ %6,S8"""S$4//S 4///S4//S4//,S//,S Leveranssäkerhet i elnätet *! #-(& 5 $F + % $4 $( ' 3$ ' &! (& $ $ 0 9 $ (& & $ ( ( Prisnivåer för typkunder 2 3! #+ $ 68(& $%$//)4(& (&%? 3$)#4,//A> 04%$4)#4,///A> 04$4/#4,///A> ((430B4//A4///'A> ((4D0B4///A4///'A> 1,2 3,5 27,2 10,8 ",> )/> +)> ///> +///> 22,5 34,8

28 *& (& 4 &(( & ( $ $4& //),/&>A4 ( 3.3 FJÄRRVÄRMEN I MORA CENTRALORT Fjärrvärmeproduktionen *%$$ ( ' "+4. $ $ & '.6 9 & #+ $ & /// $ &(%$$$ $!& $ ( < ( &. / :A*%$$ (( $?.6((& $ )'A4%)'A8 ;6 $& 'A8 D;K06%+'A8 0 #-6&$,'A8 : (%$$$ (& ( ((& $ 4 ( $=%$ ( & 5 $ 0 #-?4 =;$0 #-45 (%$$&///! 9 $% Produktionsmix Mora fjärrvärme 2005 (totalt MWh) 32% *, B 3% 50% Biobränsle Siljan Timber överskott Avfall Olja 15% C &+! + #(%$$ //,4/")'A4(&","'A+)6$5 %$$ 8#(& (&?->?))""'A0?,+,'A*?++ 'A#(?,/,'A=%?),'A +

29 0((& $ $ %& 9 $( 5 (& $//,(& $ $(& ((& $ $.?(& $ *& /// (& $$&,///( *& $ ///!$( (&5 $ $'4=4'4I #((& $ $ ( //+4 $( 4&F ( $4 (& $ (&% //) //, & ;! & $(( 5 $ / *&$ &% (& $($ Fjärrvärmens utbredning (%$$$ '$ //,6& 8 "

30 Fjärrvärmeanvändning och kundstruktur Antal fastigheter per kundkatergori B,,! Villor Gruppanslutna villor Flerbostadshus Offentliga & övriga lokaler Industrier #$ (%$$//, /+'A6 (85 (&(%$$(! (%$$6 8 '////)(%$$$ 5 (&$ (& A ntal anläggningar i M o ra Villor Gruppanslutna villor Flerbostadshus Offentliga & övriga lokaler 30 Industrier Prisnivåer för (%$$//)9(& # ((5 A!(& $ A'A 0A///A * //A4/'A * ///A4//'A > ))/> "+,)//> /

31 3.4 Fossila bränslen Uppvärmning $ $ '4 % (%$$$2 &%(& 5 $ ' ""+1//!$ %(& (%$$ &,! <5,! ;;$ # 88"! ;;$88" * $ 6/// 8 4,4+ )4 )4,4 4 1S # > /4 /4" /4 /4 /4) /4/ 1)S 6/// 8,4 4 )4" )4" )4 4+ 1)S # > /4, /4) /4 /4 /4/ /4 1S :)0K-? &% (&? 5 (&'?""+"""S$4///S4//S4///S4 //S//,S2'?""+?/"+4"""?/)4///?/4//?//4//? ////?//"4//?//+ 5.&% 026R0$ 8/5 4/ (&&% 8.// % $,// 2(&&% (%$$ 50K-? $(&4%! %*&5 $ % '( ($?!$ $5 $$ &%&$'&$$ 2% //&% %!$(&&9%&///! &$ $% &$& %5!$ 3&(((&% $$ %$ F"""(",>?< '4&% 5 //)4 4 + B!68D 886 = *,! & ' / O, O / *$$4$4;5 / $4 0&4; 4; $, ) 0%534=9 ; ;% / 0 / + :)0(%$ '

32 Transporter 2 ('$ ( $ $&$(& #&$ & (& &$ $( $(&%5 4$ &;+ 0K-&1 %$$' 4 ( ( 5 2 (&% ((&' %$(&!!(& &$ D$( & ' $ ""+1//,; ' ($ / $ 4 $ $&$ :! <5+ :! ;;$ :! 888 :! 88# :! 88" :! 88% /+ / /+ / /+ / /+ / /+ / ',+ )" "+ " ",) ),, +,!, )) ),,/ ),) ) " )/ / ) / )+ ) )+/ )+ ' / ", ",, ) /++ / '9 ),+ +, ) /,,,,+ )) + :)0K-4& #&$(& $. ( 9 & &$! (& D$( (& (& &' ($/&,!+ ;;; # 88" 88% ',,,,,,/,,,+",,"!,",",),,,",, ),+ ") + ",),/ ", :)0K-4& -$( (& 4 (& 5 &$! ( (( %& D$(' &$ 4 %& $$#) %& ( //, 0//>/,!++ ;;; # 88" 88% ' /4+, /4)) /4+ /4)) /4+ /4/ /4+ /4 /4++ /4! /4+ /4) /4+ /4), /4+ /4)" /4+) /4 /4+) /4/ /4+, /4), /4+ /4), /4+ /4)" /4+) /4 /4+ /4 :)0K-4&

33 !+88%, ( +88%!+ F &!+ F & * * * * * * * * * * ' ) /4 " ""4 ), ) 4 )" ")4 +,! ) /4, ""4,/ ) 4 "4+ "/,,, /4) +" ""4,), 4 "+, ")4 / :)0K-4& ' (& ($/&$ 5!4$ &$ 40K-? % (& 4 D$(4 4&5 0 $ 4$ & Försåld mängd drivmedel (liter/invånare) i Mora kommun Bensin Diesel =+ ;;$ ;;; # 88" Bensin /// )4, +4, "4 /4 /4 4 4, +/" " "," //" /" /,/ / Diesel /// 4" 4 4" 4 4+,4 )4 + ) )"/ /, )+",) +/ Drivmedel totalt /// )4 4 ") )/ )" /+ +/ + :)0K-? &% (& ( ( $ $#% % '/,/////,!$ %$5 (&""",,///2 '$(&5 ( 2$(&&.//, "/5 $

34 3.5 Bioenergi och andra förnybara energislag Bioenergi ($ (& 4$ (&$5 &$I (& &(% & 2 $ $! :$! ((%$$( (&4 $ $5 (& F // )/:A $ $ %$(& :A $ & $ ' $ (%$$ '4 & $ #$ $ '""//)!$( %&$& & + ;;' 886 * $ )T /T, < ' %&$ " //1// # )" < ;, < B + /) 0>( / < B$$,,+ < :)0(%$ ' T#""///)"& Vattenkraft 2'$= 494!9 (& B5 (($ $' 2!( " & $ (& ( 6U /'A8 ( '4 & = 4((,'A /:A.& ( ( & $ " 2 (5 L ((4,'A 4":A:$(( 4,'A :A (4 (4 ( //)!((/4,'A /4):A Vindkraft * (& (& (! $ (!(& ( $ 2' & (& (? +04 &2 $ (; ( 5 ((/'A4 (0$ $ 4(5 (,'A4,,:A

35 Solenergi & (& ' (& $ $!! "//A> $ (&$ 4$$ $ & $ ( $!$ $ 0 $ D&!( K(& 5 ( 60K840 Geotermisk värme $ (& $ '$."+/5 % : 0 % # &&% %!(&& ( &% 5 $ %2#-4'!(& %// '$( $(&$ B $(&$$ % $+ //- ' 3.6 DEN KOMMUNALA ENERGIANVÄNDNINGEN! $ $ $ $ %$* (& 5 $ 69 8//,D $ Fördelning av energianvändningen 2005 ( M Wh) M ora kommun Drivmedel 6% Fjärrvärme 48% Fastighetsel 31% Uppvärmning 62% Olja 9% Elvärme 6% Kommunägda fastigheter ' ( #+$&( $ D (!( ((( 444 & ( 2 $ (& ( $ ( (& ""+1//, (( 5 $ (&$ )O5,

36 (%$$ %$ $$ / 2 (& (&% B' E 6EEE8( (& (&% &,<D5+ ;;$ ;;; # 88" 88%! ;;$88% * & *%$$ /), ") /),,) /," " 1,S $ + /, /" + ",+, 1S =% " /,, + /" ))," + "+ ", ", +" +",+ + )) ) 1)S C "/// )", 1,S ( D. %; #$ # * +++ +) +,)/ +, +)+ + +/ +, 1S *%$$ )+ )"" ),/ ), )+",//,+,/, 1S $ +) " " / +/ ) )" + 1S =%, "+ / /,,, +/ " "/ ) //+ +" // "/)+ ++) +) 1)S C )"" //, //, /) S ( D. 8# '% '" *,),+/",+/,+)" )+T "T T )T J+S *%$$ "" //,) /) ",// /, +," +/ +" 1)S $ )) ), ))+ )+ +" " +,/ 1/S =% ),,/ " /"/ )++ +, / / 1,S & %%$ %;$ %### ";'8$ "$;$ "6;8 "%%" C +/+ ////, ",)"+ ++ 8E ( D. $" %6 %" *,+ + //,,,,,"/,",+/ J+S :)'#-? (& 6 ($ 5 $(& 0 =%$$ "4++A 2' % $ T*// ("$6D 8(//$6 $84/ $6' 8$6$ 4;8//, (,+$ ( *//( (& 6( J$8(0 ( 5 Den kommunala organisationens transporter! & &, //1//,4 %$(&$ %& ' & ($ &! ($!& $ ( %$ ' ( $ ( ""+ %$(& ""+1//, & + # 68 &% $ //, % &' 2 & )

37 !+ + 1< # 88" 88%! ' - "," /) ) " / J,S! ))+ /,)/ ) )+" J+S #, & "6' #$'' "; ";;' 68$#$?;E '#- - ))+ "," )),/" 1,"S! ) ), "/, /" /, JS & %##" %""$ %#$$" ";%8' '#- - )+ " + ", ", 1S! +,","/,"/ J,S6//8 & 6$ "### """ "%#6 "%#6?%E<885 :)=V+0 (& $ ( 2 ( 4 %$(& %& $ $( $ *,<88"8$8#5 =+ /+ F6'K48 &, C ' + + ) '#- ) '#- + '#- C "8 ;' $ # 8 $$ '' ($ & '$$ -( (&5 ' ( $ $( //, 5 4( (&(& Övrig kommunal energianvändning : :A 2(& (( %$ I ' ' $ 4 $$;5 & (&(

38 4 Mot ett uthålligt energisystem i Mora 4.1 RAMAR FÖR EN UTHÅLLIG ENERGIANVÄNDNING D$ &$ ( $ $&% (& 5 $ #$ ' $ $( /,/ Användning av fossila bränslen *& &4 (&$ 4($$9!$((& $ ( $! %&+ $95 ($$ 9 &,,/6 %5 8; $ /,/ & $ (& $ $ (($!$ /,/4, 9 $9!$5 ($!& (&$ $ $ 4 ( ($ &,,/ & (& 5 ( &// & & //4 $$ & /1+, 0 /,/ *&0 $ 9 $ 4)( 9 &+/$9! $($ '(&( $6 8 $ $ (&/,/; $'% (&$ ( /,I$( $ $ '$(($' ( 5 4 $ 4 -&$5 ( $(& (5 & (&'$$ &%$($ -$(( (&$ ( $(& $' $ #(&' $((& $ %$ /, 2! (&$ /, ( & 5 ( $%(&(&% *&4$ & 4 &(& ( ( /, (& & 5 /((.(&/// 2 & (&!/,&(& 5 /4 $(&0!& +

39 Energieffektivisering (( $ (& - 5 ( (( 68$ &$ 4 $ / /, /, * & &% (( ( ( *. ; 8, $(( ( /,/ $&% $ /(( ( $ $(& & ( (&,. $&4 (&% &4 &: / $ (( $&% 23 & &% ((! ( % *&$ &(( $ $ $(&( (& ( ( $ 5 (&$4 4 *5 $ 4 ( (&$.$(& ( 5 $ ( $ (&(! & ( -&! %&(& (( ( 4&5 $'4 &$((2 & &, +1 &,,+! C),! + 4D E &1 G888 /// //,/,/ // /// // /// ( D. 888 ( A>,, / // /,/ +/ //,/ ;$A> "/ // / // // )/ // // -$ 4:A )", / ", // /,/, )/ / 88 ( A> )/ / //,/,,,/, ;$A>,,/ "/ / / // // // -$ 4:A,, ) ) /,,, + 1/ 8% ( A>,/ / +/,, ), //, * ;$A>,, +,,, / +/ +, -$ 4:A ", /,+ ) +/, + / /+ 1/ 8% ( A>,, +/ /, ), //, * ;$A> //, +/, / )/, +/ -$ 4:A,", ),,),+, + /, ++, 1" Azar, Christian och Lundgren, Kristian: Energiläget år Avdelningen för fysisk resursteori Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs Universitet. Göteborg "

40 4.2 UTVINNING AV FÖRNYBAR ENERGI I MORA (&$ %$ &%(& (& $ %&545$!5 %1% (&(& Bioenergi +$(& & 4 $! (& (& 0 % 3 +5 =( % $(&(((&&% 5 :$! D&! 0 (&%- AQ- $1.AQ //:A $ $(! $ (& $ // :A(& &% $(&'(& &! //:A' = $ $9 &% $% (& ((& 2(& $9 2! %& //// $ & //4,/ :A!$ $4+///4 # :A('% (&( Potentialer för andra energislag.& ( (&(& $&% ' : (& $&(& 5 $9.& (%$ '( 5 $ &! %& +//:A (! /,4 $!5 /,' $ (. ($! $ $A> (& (& ( &11$ $$ ( * 5 '$$ &($& $0 &$$( $$ 0$ 9 & (&2 (! 0K D&!%!(& B ( $ 0 &,5,/:A & (& $$ '. 5 $$ (( ((& ( $ & $ $& 5,& (&$ &4 &( 2 ' (&&% ( 4, /

41 4.3 STRATEGISKA ÅTGÄRDER DE KOMMANDE ÅREN 2 (& 5 F$ Energieffektivisering och konvertering i kommunägda byggnader 0& &% $ $%$ $$? ' $ ( $$((&5 (%$$ ($ (( & #(& 4 4& =$ &.!( (&& (( $ $$&% $(&5& (& (& ? (( $ *& & (&4 && (& 4 $ ( ($ (& J/ K &($ = (&&$( '$ (&5 $ ((( %& $ 0 & (& 5 4&5$ ( %%$ 2 $ &% 5 $ $&(& (& 3&(& $ &! (&( * $&!$$(& (&%(& (5 $$ 0($(&(&$(&5 &&$.( (& $ (&5 $ (& (& *& &$ 5 $ & O % $ ( 4( &$!$$(& (& 5 (&! (( $$ Fjärrvärmen i Mora tätort *%$$$ %& ((&$ '5 (&(%$$$?

42 (& &% (%$$$ (%$$ 5 $$&% $ (& (& $ 9$ ( (%$$ (& (& $$&% ($ 2.6 (%$$ '$,,!<2B( 7C*)5 *%$$ ' &% &% "/5 5 ("+'(%$$5 (&4!' %&#-4 $B#-B3'0 ""/&B3'0 A'2 6A'28 (&A'2 0 #- 0 & B#-W A'2 //0(#-0 0 #-&A'20 #-; 0 & 0( & 0##- (%$$ './/((& $ $ '(& 40##-B#-4 $0, 0( ),.//& $0( =//,(&$$ =;$ 0 #-4 ;04 $ $ 4(& ((& $ $5 4 (($0 = *%$$ ((&$% //:A 0 ( ( $ 5 &%45 '#- D0- (& $.(&(&"/5 ( ' ; ' &% 4 ( (& (&(%$$(&! & $ $4(&( '4 ( O O!& $ $( $( 4$$( $ M %&M49*$$ 1,!) 88' $ /'A //'A -( $ )//'A,//'A /'A +/'A -( /'A /'A 2 //'A "//'A & ##8D ;#$8D 0 ($ '4$ O (%$$$O$ $'D$( *''4'#4* ( $ $ /:A.&( //

43 $4$ ',/ $; (&$ '4 (& ($$$ $$ :A :A 0 5 :A :A ":A +:A $ Befintligt FV-nät #((& $ $ ( //+4 $( 4&F ( $4 (& $ (&% //) *&$&% (& $($' 5 ((& $ $ Närvärmelösningar på andra platser i kommunen 4(%$$ 4 =( &4 (&% 4 ( * (&1$ '1 4 93* 5 $$%!( ( $$$5 &% :$$$$%$$$ (&((&;40&;% $9 9 $&$ & %& B( (&$-5 $&$ 4$ $ (*& $$( $!$

44 3 $& 5 # $ '$(& 3 ( 84$( (( &&$ (& %&!* 5!5'$ ( 4 4$ (&$ # $ $ (&; $ $$ & #$%$$ $ B( 5 ( (& 4 ( $ (&($ $&%.! &$3$ 5 9&!( 4$$ 4$ $$ &(&( 5 ( $ $ & & %& F$ $ ( $ %&$ #$% $$ $($&5( (&$ $4$ 5$$&% (& $$ I ( (&(&&(& & *& $ ($ (( 6R $ >8*& ( 9 $ &(& 9$ ( $'&% $$9? 3 $ B $%$ ' 0& (&& %$ #$%$ &$ #$ ( &$ (&%$ #$(& & 2&> %& ;$(. (& & & (5 &$ $!$ (&% (&% ( $((&% (& $(& 7,!+,886 %& $ $ $ 9 $$ %&5$ $! %&//,*& ( $ $,>.$ 9 (& $/>6,(& 8- (& $(& "4 >//;$ $

45 Energirådgivning och information 2 (& (( & (& 5 $4! %$ = ' ""+ ( &4 $ 0 //4$ 4 ($ &% *&($ $ ( 5 & ( &% 4 $ 0 & $ & $$( ( $% $ ( (& ' &$ (&4 $ $ $$$ D$ 5 & 2 $( &% $ (( $5 $ %5 $ $ $ $ 4 9 (%$$4(& ( (&$!$ $$ %&& $ %&$!$ 4$ $ &$( ( 5 ; &$ &(& 5 $4 $$9 (& $ $ ( (( ' %&$./ & $(& &% $ $ 4 (( %&$ & *&$ $ & ( # $ 5 ( $ 2' ( %4 0&! %. ( (( 5 $ & ( Industri och näringsliv - & & $ $5 $ && ($ :(& ( $ &% $ # $ $ $ (& $ # &%& & &5 $ (& $!&! (& (( 6B*84 ( $ $ $!$ %(&&(&6 %& 58 3$' $ ( $$( ((,

46 2$ 4$ $ 5 ; $ Ökad biobränslemarknad!( &$ $ '6 8& 5 $((( ($4& 3 +$(& $( ' (& ' %(4 4( (&$ 9 $4 (&$ $!$ ( $(&'$=4I4$ 434'; ; $ (& *&!#-4! #-!#-$ (& 4(&$! $99 (&!? (&&(&4(($ $&%(& $ ( Medverkan i regional energisamverkan 2(& $ &% ' & 2 -!$( $.3 K6K5!8 $$$&%( (& 4$ (& )

47 5 Tidigare energiplaner i Mora 5.1 UPPFÖLJNING AV ENERGIPLAN ( ($ //2 ( $(& (& ' 6,1,/8( $! $ & //1//,4(& $ B ($ $ 5 (&% 2 ((&% (& Energiplanens etappmål &,.(&% ( ' $ $9 $ $% %$ (& $ ( *&$ $ $ '& &%(&%((&% & 62 A ( 1 ( 8*& $ //,,! (&&$ $ ',S 5 (&&$ $ (,S 5 (&( $( ""+ (&( $( 5 ""+ //,, * $(&$ $( ( /S//,%$(& ""+ ) # $( ( $ $$ //, %$(&""+ E ;E "E?$E < +88%5 %"E C +,

48 ,!, #$ (& ' 5 &,S 5 //,%$(&""+ + * $(&$ ' & 5,S //,%$(& ""+ " $ ' $$4( 4 & $//,$""" / #(%$$ '$ &5 & /// //, #$ $ ' & 5 & "" //, # %&$$ $ ' & & "" //,! $ ' 4 ( 4 & (&(&5$ //,%$(&""",. (& '5 & & -,!, 6E<88#5 "E<88"5?E?##+ <?E5 A%868, A$88!, <?%8E5 88) <5 88#) 88%)64D <;;;)64D5 88#)684D <;;$)"% 4D5 Energiplanens åtgärder B $ (&% 9//1//, $$ $4$ (& %&5 (4 $' & K! //$ 0#-=? %& //0& ;( B %& //,,+2' (& (& (( $ 09$? (( 6 0&4O(4' 4 ;4D 84 +

49 $ 6' 84 >$46'4((&405 4D (//84 $ * $($8 (&% &(%$ & 4 (& (&% $(&$ %$ (( 6 5 (&84 ( $4$4 4 (( (&6;40&8 (( K*K5 F++22$ & $ $ $ *& (&& ( (% $!(& -%$ 40&4;% 4; 4;%4;5 0%53(&L ;%D ;5 $'#- 2 = ( %$. //1//( B $ & & ($ $4$(& (&& -+, & #+ *%$$ //,& :A 6"""? +) :A8. $ 4O4'. #((& $ $ $$.?(& $ 5! $$ //+- $5 ;&(& & $(( ( *&%( ( (%$$?F 6//,84 3 % 4DB4*&(- 6//8*&%( ( % (%$$? O( 6//,84:& ( 0(& 6//84 X6 ( #+ D$(% (%$$6//,8//?//( J 4//D ($4//$ $$ (&((&;40&;% *2 5 %&$"""4$5 (&$ 4 %&4 4 4$2(&// 5 ( 90 %F// $0//,$$ 5 %&$(&',, +2D ( 5$,AY Y; 5 $ / A &. $ $ $ & "

50 ,,!!2 2 =5 ( (( &:$ %&5 $ $ $ 9 $#5-5 4:5BK(& 4 % & 4.5$(&(&D (&((&% C+2//5// %(%(& / $ (& 2% ( 4 (( $. // &% $ $(( (& (& ( %$ *& ( (//(& 5 (&(& $4( & 0& (( (& (& (&//,,6) ///A8$$""$(& /,!!2 ( - (& ( %&! 4 (& %&5 45 (& -5. (& //, %& (& ( #+ ' %& ( ///0 (& $ (& $ %& ( #+ ' %& $ ( $ ' $# (& %&,, : ( (& %(&; $ ( & (& $ (( (&$ 32'B5&%//! ++: 0 % //>//, % (& (& ( (9 $5 &# (!- (& 0!>:$ 0 %6'4=4I5 4$ #&( 0 %4 > %& ( 5 $4$(&0 %=%&&4 $(&(& ( $4 ( (& ( % ( -+ : #!- (& $ C5 (& ( 6"/$8 (&! O. 0 % F) ' // =5 B (& 5 %&(. // & 632'B8(( 5 $6 8 &$,/

51 5.2 UPPFÖLJNING AV 1995 ÅRS ENERGIPLAN D$ (&% "", %// Trädbränsle $?(&% $(&( (&$ $ ((& %&$ *&%$//?2& %( (5 %(&0 % ( Konvertering av kommunens värmepannor till eldning med trädbränsle $? ( (&$ 4%$ $ $ ( $ (&$ (& $ $(&( (&$$$ *&%$//? (&$$ ;%%4% % (%$$ Småskalig fastbränsleeldning $? (&/// $ (& (& %&$4 5 $$ (&%( &$ %&$ 5 $ (&//, *&%$//? '$ $ % ( (%$ 5 ( $ ' *& $ %&$ ( # %&$ *&$ $ (&%&$ & $ $ %&5 $$(&% >? B ' C?0("' '4 5B 2-5 3&4I*#-4(&""5$5 ( 0 $ ( $ ( &4;;05$ 2( "") ( -5 $ (& 4 %&5$(( $$ 4 $. "" % (%$ ( $ ' 5 2,

52 *& $%( $4 4 ( 5 $ El-uppvärmda lokaler och bostäder $?(& 5(&/// $ 5 *&%$//?( 5 Elektrisk energi $? (&% $($&% (&5 *&%$//?'$ Fjärrvärme $? (&%9 (%$$ A'20 (& &% (& $ 4 (& & ($%(& &% *&% $ //? 2 ' (& (%$$& A'0 ( (& %&2 ( (&$ ((& ; ; 5 ( (& & (& ' %&5$$ (& Solenergi $? (&$ $ (&% (&$ (&& ( &% ( (& $ *&% $ //? (&$ B $ ' (& $(&%$ ((&: &% ( 5% &! & % Energieffektivisering $?( "",5/)5/ $ (& *&%$//?& (&( Energisparrådgivning $? (& ( 4 $ ($ %"")'///// 0 &(& % # #+!.4 < (7 &,

53 A8.0% %.%// ( #-.? $ $ %$5( 0( % (& & (& (& %&!$ ( &( 5 %// # (& ""). : 5 $(:$ - '= """ $-( ( 4 A8.4 #+!.4 ( #+4 ( #+4< (7&46 46 (7(#+ ' % "" # 5 ),// 5%. *&$%$""+1""" & 4$& 5 $B%# $ 4 %4 & # 44 4 & 5 $4 $9 (& 2 &% $! $2 % $ 5 (& B 4$55 (& (' 95 $# 5 $ (& 3 4 & %( $ $(&( (&$ $( ""+B $0 '%$$ = (5 ( 5 4 (& K / & ($ ; $)/$+(&$ """ &$////// ///; (&$ ( (&;;05 &$ Uppföljning och fortsättning 6$#$8(&4 ' %&0? (&% & & ( $ $ & (& $ 5 49(& $ $ *&%$//?:%$ ( & : $49$$ ;%:,

54 Bilaga I Lagen om kommunal energiplanering 3" ( (& LAG (SFS NR: 1977:439) OM KOMMUNAL ENERGIPLANERING 7 ($% (&$ $ (& 7 &(&$ 5 ((&& ( (& (& (&* (&$ (& & (& 4 72% ( (& (&4 $ 2( %&4 $ B ($ 7! $&$ $ 5 $$ ( &(& $ $ ( (& ($&$ ($ (&; $ (& $ ( % &,7*&% ( 74($ ( &5 $ 4 $ ) 7- (&$ (& $(& B& $ & $ 7$ $ $$ 5 ((& 47 +7=$ (& %& )7 %& $ )5+77 %& $,

55 Bilaga II Revideringen, samrådet och kommunfullmäktiges beslut. ( $??D)$?%?$ 5 *& 5:&L1 %&5 $ K D5-1 (& 431 4B5==5 1'#-' 13$!(&5#-5 *! #- % # &%&//,;//) ' &//,&// & (& 2 //&$ (& (& $ $($ B$(&$ % 5 &(& $ & 09&(& $4-$4-5 (& 4;$ '4 3$5!(& 'C(&(& $% 5 &(& ( ((&%(&5 ($ &//,,

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Energiremisseminarium 30/8 2004. www.goteborg2050.nu

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Energiremisseminarium 30/8 2004. www.goteborg2050.nu www.goteborg2050.n u Solstad Göteborg 2050 Johan Swahn och Elin Löwendahl, Chalmers Hans Eek, Göteborg Energi Projektet (I) Utvecklar hållbara långsiktiga framtidsbilder (scenarier, visioner) som bidrag

Läs mer

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN

ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN ENERGIPLAN FÖR MORA KOMMUN 2007 2010 med klimatstrategi Del A Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2007-11-26 Innehållsförteckning Samanfattning av planens mål och åtgärder sid 3 Beslutsdel -

Läs mer

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet

SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Uppföljning av energianvändning och miljöpåverkan SABOs Energiutmaning Skåneinitiativet Per Holm Fakta Skåneinitiativet - anslutna företag per 2012-01-01 Antal anslutna företag 106 Totalt antal lägenheter

Läs mer

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning

Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Optensys ENERGIANALYS. Dag Henning Hur kan en kommun främja uthållig energiförsörjning? Maria Danestig, Alemayehu Gebremedhin, Stig-Inge Gustafsson, Björn Karlsson, Louise Trygg, Henrik Bohlin, Wiktoria Glad, Robert Hrelja, Jenny Palm IEI

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Energiläget för Hylte kommun år Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010

Energiläget för Hylte kommun år Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010 Energiläget för Hylte kommun år 2008 Isabel Isaksson - Energirådet Halland Rapport framtagen år 2010 Sammanfattning År 2008 uppgick den totala energitillförseln i Hylte kommun till 2 480 GWh, vilket är

Läs mer

Energi och koldioxid i Växjö 2012

Energi och koldioxid i Växjö 2012 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö 212 Inledning Varje år sedan genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Framtida Behov och System för Småskalig Värmeproduktion med Biobränslen

Framtida Behov och System för Småskalig Värmeproduktion med Biobränslen Framtida Behov och System för Småskalig Värmeproduktion med Biobränslen Åsa Jonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Susanne Paulrud, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Joakim Lundgren, Luleå Tekniska

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Energikällor 15 hp. Energikällor 15 hp. Kursutvärdering (1/3) Kursutvärdering (2/3) Kursutvärdering (3/3) förslag till nästa tillfälle:

Energikällor 15 hp. Energikällor 15 hp. Kursutvärdering (1/3) Kursutvärdering (2/3) Kursutvärdering (3/3) förslag till nästa tillfälle: Energikällor 15 hp Energikällor 15 hp Syftet med kursen är att ni ska få en bredd inom energiteknik Avstamp från Uthållig energiteknik Kursutvärdering (1/3) Bra med bred kurs Bra med deltentor Problem

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial

Åtgärdsworkshop Valdemarsvik. Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 2020? Hemläxa och bakgrundsmaterial Åtgärdsworkshop Valdemarsvik Hur kan kommunen bidra till att skapa ett hållbart energisystem 22? Hemläxa och bakgrundsmaterial 1 Detta dokument innehåller de fakta kring Valdemarsviks nuläge, alternativ

Läs mer

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv

Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Naturgasens roll ur ett samhällsperspektiv Tobias A. Persson Fysisk Resursteori Inst. Energi och Miljö Chalmers Tekniska Högskola frttp@fy.chalmers.se 100% 80% 60% 40% Olja EU15 Kärnkraft Naturgas 20%

Läs mer

Energihushållning. s 83-92 i handboken

Energihushållning. s 83-92 i handboken Energihushållning s 83-92 i handboken 13 mars 2013 Innehåll Vad är energi? Energikällor Miljöpåverkan Grön el Energieffektivisering Energitips Hur ser det ut i er verksamhet? Vad behövs energi till? bostäder

Läs mer

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari

Department of Technology and Built Environment. Energiflödesanalys av Ljusdals kommun. Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Department of Technology and Built Environment Energiflödesanalys av Ljusdals kommun Thomas Fredlund, Salahaldin Shoshtari Examensarbete 30 hp, D-nivå Energisystem 1 Bakgrund Beställare av denna analys

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5

Ystad kommun. Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 Ystad kommun Strategi för energieffektivisering enligt STEMFS 2010:5 1 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Nationella mål... 3 Ystad kommun... 3 Nulägesanalys av energianvändning i Ystads kommuns verksamhet...

Läs mer

Energi- och Miljöbokslut 2007

Energi- och Miljöbokslut 2007 Energi- och Miljöbokslut 2007 Energiplan för Mora kommun har antagits under 2007 medan Miljö- och naturvårdsplan för Mora kommun har reviderats och den nya planen kommer att antas under 2008. I planerna

Läs mer

Mot ett energismart Falun 2050

Mot ett energismart Falun 2050 falun.se/falunframat En del av Falun Framåt / Hållbar utveckling inom tillväxt, miljö och folkhälsa Mot ett energismart Falun 2050 Kortversion av Faluns Energi- och klimatprogram 1 Inledning Kommunalrådet

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post:

Blankett. Energikartläggning & Energiplan. Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Blankett Energikartläggning & Energiplan Företag: Anläggning: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson energifrågor: Tfn: E post: Energikartläggningen är utförd av: Datum: Underskrift av juridiskt ansvarig:

Läs mer

Förnybarenergiproduktion

Förnybarenergiproduktion Förnybarenergiproduktion Presentation av nuläget Energiproduktion och växthusgasutsläpp 1.Statistik 2.Insatser 3.Förväntad utveckling 1. Statistik Energitillförsel El, import Förnybara bränslen Fasta:

Läs mer

Fram till år 2050 måste fossilbränsleanvändningen minskas radikalt.

Fram till år 2050 måste fossilbränsleanvändningen minskas radikalt. De industrialiserade ländernas välstånd har kunnat utvecklas tack vare den nästan obegränsade tillgången på fossila bränslen, speciellt olja. Nu råder emellertid stor enighet om att utsläppen från användning

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion

Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken. Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion Utsläppsrätter och elcertifikat att hantera miljöstyrmedel i praktiken Karin Jönsson E.ON Sverige, Stab Elproduktion E.ON Sveriges el- och värmeproduktion 2005 Övrigt fossilt 6 % Förnybart (vatten, vind,

Läs mer

Fyra framtider Energisystemet efter 2020

Fyra framtider Energisystemet efter 2020 Fyra framtider Energisystemet efter 2020 Klimatsynk 17 november 2016 Christine Riber Marklund Energimyndigheten Energimyndigheten.se/fyraframtider #fyraframtider Vad kan hända? Vägval och utmaningar för

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Energistrategi 2035. -en kortversion

Energistrategi 2035. -en kortversion Energistrategi 2035 -en kortversion Augusti 2011 Producerad av Emma Sjödahl utifrån Helsingborgs energistrategi 2035 som producerades av Infab. ISBN: 978-91-8586720-2 2 Innehåll Helsingborg ska ligga i

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan

Klimatstrategi och energiplan Klimatstrategi och energiplan för Färgelanda kommun BESLUTAD I FULLMÄKTIGE 2008-12-29 Innehållsförteckning 1. Inriktningsmål och uppdrag / direktiv 2. Bakgrund 3. Klimatfrågan samt energiläget i Färgelanda

Läs mer

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Beslutsdel

SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Beslutsdel SÖDERTÄLJE Energiplan 2004 Beslutsdel Antagen av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2004 2 (13) INNEHÅLL Bakgrund 3 Målsättning, syfte och avgränsningar 3 Arbetsformer 4 Genomförande och uppföljning 4 Södertäljes

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

8 sidor om. Värmemarknaden i Sverige. Värmemarknad Sverige. Juni 2014

8 sidor om. Värmemarknaden i Sverige. Värmemarknad Sverige. Juni 2014 8 sidor om Värmemarknaden i Sverige Juni 2014 Värmemarknad Sverige Värmemarknaden är den största energimarknaden i Sverige, jämte elmarknaden. Behovet av uppvärmning och tappvarmvatten i bostäder, lokaler

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Rapporteringsformulär Energistatistik

Rapporteringsformulär Energistatistik Rapporteringsformulär Energistatistik Del 1 Företagsinformation 1. namn: 2. a. Anläggning: b. Dossiernr: 3. Adress: 4. Kontaktperson energifrågor: 5. Telefonnr: E-post: 6. Rapporteringsår 7. Bruksarea

Läs mer

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör

Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete. Thomas Korsfeldt Generaldirektör Vad gör STEM?? - Ställer om energisystemet, - från svart till grön energi - utan magi - men med hårt arbete Thomas Korsfeldt Generaldirektör Energipolitikens tre huvudmål Låg negativ miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige i december 2007 Samhällsbyggnadskontoret i Laholms kommun

Antagen av kommunfullmäktige i december 2007 Samhällsbyggnadskontoret i Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige i december 2007 Samhällsbyggnadskontoret i Laholms kommun Energistrategi för Laholms kommun Innehåll Sid 1. Sammanfattande analys 1 1.1 Mål och riktlinjer 1 1.2 Fördjupad planering

Läs mer

fjärrvärmen och miljön

fjärrvärmen och miljön fjärrvärmen och miljön 1 Fjärrvärme, fjärrkyla och kombinerad produktion av el- och värme i kraftvärmeverk är nyckelteknik med omedelbar potential att producera grön energi, minska miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Varifrån kommer elen?

Varifrån kommer elen? Varifrån kommer elen? Information om ursprungsmärkning och miljöpåverkan. Dina val påverkar vår produktion och miljön. Från och med 1 juli 2013 är det ett lagkrav att alla elhandelsbolag ska informera

Läs mer

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se

Årsrapport Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning. Rapport Linköpings kommun linkoping.se Årsrapport 215 Kommunkoncernens energi- och klimatredovisning Rapport 216-11-14 Linköpings kommun linkoping.se Inledning Linköpings kommun har som mål att kommunen ska vara koldioxidneutral 225. Koldioxidneutralitet

Läs mer

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden

Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Tanums energi- och klimatmål 2020 förslag från Tekniska nämnden Älgafallet, januari 2009 Energifrågan i fokus Tanums kommun har beslutat att bidra till ett långsiktigt uthålligt samhälle. I sin miljöpolicy

Läs mer

Förnybar energi och Boverkets byggregler

Förnybar energi och Boverkets byggregler 2012-02- 09 1 Förnybar energi och Boverkets byggregler Sammanfattning En granskning av Boverkets rapport om byggreglernas påverkan på förnybar energi tillsammans med kompletterande analyser ger följande

Läs mer

Västra Götalandsregionens handlingsprogram för energi 2013-2015

Västra Götalandsregionens handlingsprogram för energi 2013-2015 Västra Götalandsregionens handlingsprogram för energi 2013-2015 Övergripande syfte och mål Det övergripande syftet med Västra Götalandsregionens handlingsprogram för energi 2013-2015 är att främja utvecklingen

Läs mer

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Förnybar värme/el mängder idag och framöver Förnybar värme/el mängder idag och framöver KSLA-seminarium 131029 om Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 anna.lundborg@energimyndigheten.se Jag skulle vilja veta Hur mycket biobränslen

Läs mer

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 DEL B FAKTA OCH UNDERLAG REMISSVERSION MARS 2011 REMISSVERSION Underlag till reviderad energiplan Orsa kommun 2011-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ENERGIPLANERING

Läs mer

Energimål Byggnader och industri. Peter Åslund Energikontoret

Energimål Byggnader och industri. Peter Åslund Energikontoret Energimål Byggnader och industri Peter Åslund Energikontoret Energimål - 20 % till 2020 7 Handlingsplanen för energieffektivitet 2011, KOM(2011) 109 Mål överblick Klimatvision (övergripande mål) begränsad

Läs mer

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 DEL B FAKTA OCH UNDERLAG UNDERLAG TILL BESLUT JUNI 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ENERGIPLANERING EN PROCESS... 1 SAMVERKAN I DALARNA... 1 ENERGIPLANERING

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

Energibalans Alvesta kommun 2007. Bilaga 2

Energibalans Alvesta kommun 2007. Bilaga 2 Energibalans Alvesta kommun 2007 Bilaga 2 Dokumentinformation Titel: Energibalans Alvesta kommun 2007 Dokumentet är sammanställt av: Marita Lorentzon, Förvaltningen för Samhällsplanering Färdigställt:

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN

ENERGI- OCH KLIMATPLAN REMISSVERSION FEBRUARI 2011 ENERGI- OCH KLIMATPLAN för Mora kommun 2011-2014 ! INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄSANVISNING, Energiplanen utgörs av två delar. Del A innehåller planens BESLUTSDEL med mål och åtgärder.

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Kan låg klimatpåverkan och högt välbefinnande gå hand i hand?

Kan låg klimatpåverkan och högt välbefinnande gå hand i hand? Kan låg klimatpåverkan och högt välbefinnande gå hand i hand? Jörgen Larsson Göteborgs universitet, sociologiska institutionen Chalmers, avdelningen för fysisk resursteori 500 450 400 350 300 250 200 150

Läs mer

Jämförelse med uppsatta mål

Jämförelse med uppsatta mål 2009 2012 Kommunseminarier 21 kommuner i AC och BD Energianvändning idag Scenarier Uppskatta potentialer förnybar energi Diskussioner om lokala mål och åtgärder 2 Exempel på mål Ökad andel förnybar energi

Läs mer

Strategi för Hållbar Bioenergi. Delområde: Bränslebaserad el och värme

Strategi för Hållbar Bioenergi. Delområde: Bränslebaserad el och värme Strategi för Hållbar Bioenergi Delområde: Bränslebaserad el och värme Energiforskningens utmaningar Nio temaområden Transportsystemet Industri Bioenergi Hållbart samhälle Byggnader i energisystemet Elproduktion

Läs mer

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel

Energiförsörjningen i Sverige år 2030. En konsekvensanalys av gällande styrmedel Energiförsörjningen i Sverige år 23 En konsekvensanalys av gällande styrmedel Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se. E-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Tillsyn som motor för energieffektivisering. Jessica Berggren Miljöförvaltningen Stockholm Avd Plan & miljö

Tillsyn som motor för energieffektivisering. Jessica Berggren Miljöförvaltningen Stockholm Avd Plan & miljö Tillsyn som motor för energieffektivisering Jessica Berggren Miljöförvaltningen Stockholm Avd Plan & miljö Energimyndigheten Energimyndigheten föreslår att energi utpekas som en övergripande miljömålsfråga

Läs mer

Akademiska och forskningsprojekt samt examensarbeten. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Akademiska och forskningsprojekt där vi är delaktiga

Akademiska och forskningsprojekt samt examensarbeten. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Akademiska och forskningsprojekt där vi är delaktiga Summa projekt och ex.arbeten UTVECKLINGSARBETE 5/16 ÖVERGRIPANDE MÅL Utvecklingen inom våra geografiska områden syftar till hållbar utveckling. Detta avser såväl den ekologiska, sociala som ekonomiska

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Illustrerade energibalanser för Blekinges kommuner

Illustrerade energibalanser för Blekinges kommuner 2016:14 Illustrerade energibalanser för Blekinges kommuner Användning av fossil och förnybar energi inom olika samhällssektorer, år 2013. Länsstyrelsen Blekinge län www.lansstyrelsen.se/blekinge Miljömål

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Energiarbete i kommunen

Energiarbete i kommunen Energiarbete i kommunen Sänk kostnaderna och ta klimatansvar Var med och bygg framtidens ekologiskt hållbara samhälle Att vår energianvändning påverkar klimatet ifrågasätts inte längre. Alla börjar förstå

Läs mer

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com

Energibalans Skåne län 2010. Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Energibalans Skåne län 2010 Magnus Strand, praktikant Länsstyrelsen i Skåne mgnsstrand@gmail.com Tel. 0736-434402 Energiläget i Skåne mellan 1990 och 2010. Slutlig energianvändning Per bränslekategori

Läs mer

ENERGI OCH KLIMATPLAN

ENERGI OCH KLIMATPLAN Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så att de svarta strecken tangerar formatets sidkanter. När du är färdig, beskär bort alla svarta markeringar, men

Läs mer

Profu. Miljövärdering av elanvändning. - Aktuella svenska studier. Profu. Thomas Unger, Profu

Profu. Miljövärdering av elanvändning. - Aktuella svenska studier. Profu. Thomas Unger, Profu Miljövärdering av elanvändning - Aktuella svenska studier Thomas Unger, är ett oberoende konsult- och forskningsföretag inom energi, miljö och avfall (med kontor i Göteborg och Stockholm) Miljövärdering

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

Energikällor Underlag till debatt

Energikällor Underlag till debatt Energikällor Underlag till debatt Vindkraft Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. År 2014 producerade vindkraften i Sverige 11,5 TWh el vilket är cirka 8 procent av vår elanvändning.

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun

Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun 1 (7) Datum 2016-08-05 Diarienummer KS 2016-203 Handläggare Dennis Lundquist Direkttelefon 0380-51 80 38 E-postadress dennis.lundquist@nassjo.se Kommunstyrelsen Energi- och klimatstrategi för Nässjö kommun

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad.

Klimatbokslut 2007. Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. Klimatbokslut 2007 Klimatbokslut 2007. Om hur små steg kan göra stor skillnad. 2 Innehållsförteckning Lämnar du ett stort eller litet avtryck efter dig? 4-5 Så här kan vi tillsammans minska ditt fotspår.

Läs mer

Energi. Den årliga energistatistiken publiceras i statistiska meddelanden, serie EN 11 och på SCB:s webbplats, www.scb.se.

Energi. Den årliga energistatistiken publiceras i statistiska meddelanden, serie EN 11 och på SCB:s webbplats, www.scb.se. 12 Statens energimyndighet har ansvaret för den officiella statistiken inom energiområdet men har uppdragit åt Statistiska centralbyrån att producera statistiken. Tabellerna i detta kapitel är hämtade

Läs mer

Energibalans för kroppen, jorden och samhället

Energibalans för kroppen, jorden och samhället Energibalans för kroppen, jorden och samhället Fysikdagar Karlstad 7oktober 2010 Mats Areskoug Energibalans för kroppen, samhället och jorden. Energiprincipen säger att energi är oförstörbar och inte kan

Läs mer

Vägval för energi och klimat

Vägval för energi och klimat Vägval för energi och klimat Underlag för vägledande debatt i KF 2014-01-07 U N D E RL A G F Ö R V Ä G L E D A N D E D E B A T T I K F Vägval för energi och klimat Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon

Läs mer

ENERGI OCH KLIMATPLAN FÖR MORA KOMMUN 2011 2014. Del B Fakta och underlag

ENERGI OCH KLIMATPLAN FÖR MORA KOMMUN 2011 2014. Del B Fakta och underlag Energiplan för Mora kommun 2011-2014 del B fakta- och underlagsdel ENERGI OCH KLIMATPLAN FÖR MORA KOMMUN 2011 2014 Del B Fakta och underlag Innehåll INLEDNING... 4 ENERGIPLANERING EN PROCESS...4 SAMVERKAN

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden:

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden: Säker, ren och effektiv energi Den samhälleliga utmaningen Säker, ren och effektiv energi för åren 2014-2015 är uppdelat i fem områden: 1. Energieffektivitet (Energy Efficiency EE) där 21 utlysningar ingår.

Läs mer

Bioenergi Sveriges största energikälla

Bioenergi Sveriges största energikälla Bioenergi Sveriges största energikälla Rapport från Svebio april 2010 2009 passerade bioenergi olja som Sveriges största energikälla när det gäller slutanvändning av energi, och stod för 31,7 procent jämfört

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2010-11-15 226 Au Energi- och klimatplan/energieffektiviseringsstöd Beskrivning av ärendet Anneli Larsson redogör för arbetet

Läs mer

Dagordning. 12.00 Lunch

Dagordning. 12.00 Lunch Dagordning 09.00 Kaffe och smörgås 09.30 Mötet öppnas. Presentation av deltagare 10.00 Dalarna pilotlän för grön utveckling. Information och diskussion Bensträckare 11.00 Klimat- och energistrategin för

Läs mer

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling

Fossiloberoende fordonsflotta blir svårt och kostsamt att nå, trots kraftigt höjda skatter och omfattande teknikutveckling MILJÖEKONOMI 10 december 2012 Sammanfattande slutsatser Mål för energieffektivisering och förnybar energi fördyrar klimatpolitiken Energiskattens många mål komplicerar styrningen och Program för energieffektivisering

Läs mer

Basindustrin finns i hela landet

Basindustrin finns i hela landet Basindustrin finns i hela landet Viktig på orter med svag arbetsmarknad Efterfrågan på produkterna ökar varje år 375 000 direkt och indirekt sysselsatta 27 procent av varuexporten 1/3 del av industrins

Läs mer

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 HÄSSELBY-VÄLLINGBY STADSDELSFÖRVALTNING STRATEGISKA AVDELNIN GEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2013-05-08 Handläggare: Solveig Nilsson Telefon: 08-508 04 052 Till Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd 2013-06-13

Läs mer

Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv

Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv Maria Grahn Fysisk resursteori, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg maria.grahn@fy.chalmers.se Energisystemet (el, värme och transportbränslen) står

Läs mer

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030.

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. 2002 Hållbar utveckling i Kalmar län 2003 Hållbarhet in i RUPen Första regionala miljömål (lst) 2004 Första läns KLIMP (2004, 2005,2006, 2007,

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Energiplan för Tranås kommun. Antagen av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2009-09-28, 141. Reviderad 2012-01-09

Energiplan för Tranås kommun. Antagen av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2009-09-28, 141. Reviderad 2012-01-09 Energiplan för Tranås kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Tranås kommun 2009-09-28, 141 Reviderad 2012-01-09 Innehållsförteckning Varför en lokal energiplan... 2 Andra dokument och underlag... 2 Status

Läs mer

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030.

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. Akko Karlsson (MP) Vice Ordf. Regionförbundet Kalmar län Fossilbränslefritt 2030 (inte 2050) Fossila bränslen, Kalmar län 2008 GWh Drivmedel Eldningsolja

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer