Årsredovisning. Jämtkraft AB 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Jämtkraft AB 2003"

Transkript

1 Årsredovisning Jämtkraft AB 2003

2 Innehåll Året i korthet 4 Kort om Jämtkraft 5 VD har ordet 6-7 Jämtkraft och miljön 8-9 Omvärld Personal Marknad Affärsområden Elkraft Elnät Fjärrvärme Telecom Elcertifikat Karta över verksamhetsområdet Bokslut Fem år i sammandrag 49 Historik 50 Styrelse och ledning 51 General information about Jämtkraft Five year review 54 Energitermer 55 Hög kvalitet till låga priser Jämtkrafts vision att vara en drivkraft för regionens utveckling och framgång både utmanar och förpliktar. Den utmanar till ständig förbättring i huvuduppgiften, att förse regionen med energi. Den uppmuntrar till insatser som gagnar samhället i ett brett perspektiv. Och den påminner om att uppdraget gäller hela det område där vi verkar. Det nya kraftvärmeverket kommer för lång tid framåt att stå som ett synbart bevis för Jämtkrafts tro på regionens framtid. Fjärrvärmens ackumulatortank med toppvåningen kan ses som en symbol för hur företagets intressen på mer än ett sätt sammanfaller med det omgivande samhällets. Och genom utbyggnaden av bredbandsnätet deltar vi aktivt i regionens utveckling. På olika sätt är dessa exempel uttryck för samma bärande idé att verka för ett hållbart samhälle och lönsamhet på lång sikt, genom att idag samverka med och erbjuda regionen ett brett utbud av tjänster med hög kvalitet och låga priser. Text, grafisk form och produktion: Jämtkraft information Foto: Stefan Linnerhag, Tommy Andersson, Lennart Jonasson, Olle Wåhlén, Getty Image, Tommy Ericsson, Thomas Weije, Peder Majiet, Magnus Engdahl, Hans Månsson, Stig Berg, Arne Wiklander, Solveig Frändén Tryck: Arkpressen 2004 Jämtkrafts årsredovisning

3 året i korthet kort om Jämtkraft Soliditet Räntabilitet på eget kapital efter skatt % % Året i korthet Jämtkraft har under året kunnat hålla låga priser, framför allt till våra lokala kunder, trots generellt höga börspriser på el nya kunder under året låga priser och god service lockar kunder från hela landet. Kraftvärmeverket i Lugnvik, Jämtkrafts enskilt största anläggningsinvestering hittills, invigdes av kungen i början av året. Bygget av ackumulatortanken på skidstadion i Östersund startade. Jämtkraft fick i uppdrag att bygga ut bredbandsnätet i Östersunds kommun arbetet påbörjades under hösten. Försök med datakommunikation via elnätet drogs i gång. Stark expansion i Åreområdet påverkar flera av Jämtkrafts affärsområden bland annat ökar efterfrågan på fjärrvärme. Elcertifikat infördes under året och blev Jämtkrafts femte affärsområde. Jämtkraft miljöcertifierades i början av året. Andelen el från förnybara energikällor har ökat, främst genom kraftvärmeverket men också vindkraftverket i Almåsa. Ökad uppmärksamhet för energibranschen i media ledde till rekordmånga samtal från kunder. Skridskobanan Medvinden på Storsjön, som Jämtkraft tagit initativ till och sponsrat, blev succé för andra året i rad. Under året nyanställdes 23 personer (10 män och 13 kvinnor). Arbetet med verksamhetsplanering utifrån ett övergripande hållbarhetsperspektiv, där Jämtkrafts uppdrag konkretiserats på alla nivåer i företaget, har engagerat många medarbetare. Nyckelfakta Förändring % Rörelsens intäkter, kkr ,3 Resultat före skatt, kkr ,4 Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 7,0 2,7 Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 9,8 3,8 Räntabilitet på totalt kapital, % 5,7 3,5 Soliditet, % 40,1 38,7 Kassaflöde, kkr ,7 Investeringar, kkr ,9 Försäljning av el, GWh ,0 Egen produktion av el, GWh ,6 Produktion av elcertifikat, antal Inköp av el, GWh ,2 Försäljning av fjärrvärme, GWh ,2 Produktion av fjärrvärme, GWh ,9 Medelantal anställda i koncernen ,5 Kort om Jämtkraft Jämtkrafts vision är att vara en drivkraft för regionens utveckling och framgång. Jämtkraft är starkt beroende av utvecklingen i det område där företaget verkar. Går det bra för regionen så går det bra för Jämtkraft. Företaget har på det sättet ett genuint intresse av att näringslivet frodas, att människor trivs och mår bra i denna del av landet. Jämtkraft med dotterbolag producerar, distribuerar och säljer elenergi och fjärrvärme främst inom Östersunds, Åre, och Krokoms kommuner. Största delen av den elkraft som Jämtkraft säljer lokalt produceras i egna vattenkraftverk och i det nya kraftvärmeverket. erbjuder också bredbandsanslutning via optokabelnät och radiolänk. Verksamheten är indelad i affärsområdena Elkraft, Elnät, Fjärrvärme, Telecom och Elcertifikat. Jämtkrafts uppdrag - långsiktighet och grundläggande nytta Jämtkraft ska drivas på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för utveckling av regionen genom leverans av energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. Så har ägarna gemensamt definierat företagets uppdrag. Det innebär att ägarna bara tar ut en mycket begränsad utdelning. Överskottet stannar kvar i företaget och används till investeringar och för att utveckla verksamheten. Långsiktigt låga priser är viktiga för kunderna. Årligen rör det sig om belopp på flera hundra miljoner som kommer den regionala ekonomin tillgodo, jämfört med om Jämtkraft skulle höja sina priser till riksgenomsnittet. Uppdraget innebär också att Jämtkraft håller de kraftproducerande anläggningarna i bästa trim, med regelbundet underhåll. Att ledningsnätet underhålls och förnyas och att investeringar görs i nya anläggningar. Aktuella exempel är det nya kraftvärmeverket och ackumulatortanken. Föregångare mot ett hållbart samhälle I flera år har Jämtkraft bedrivit ett målmedvetet miljöarbete med miljöpolicyn som grund och hållbar utveckling som ledstjärna. I mars 2003 fick Jämtkraft sin miljöcertifiering som innebär fortlöpande kontroller av att företaget följer och utvecklar sitt miljöledningssystem. En strategiskt viktig satsning med miljöprofil är kraftvärmeverket, den största enskilda anläggningsinvesteringen i företagets historia. Regionalt engagemang Jämtkraft bidrar aktivt till utveckling av regionen genom sin basverksamhet, att leverera el och värme till långsiktigt låga priser och genom att erbjuda bredbandsanslutning. Jämtkrafts investeringar bidrar till regionens framtid. Kraftvärmeverket innebar en investering på drygt 500 miljoner kronor. Framtagningen av biobränsle till anläggningen beräknas ge 90 årliga arbetstillfällen i skogen och transportnäringen. Placeringen av fjärrvärmens ackumulatortank på skidstadion i Östersund innebär direkt och indirekt en fantastisk utveckling av området. Den ingår i finansiering av det EUprojekt som innebär utbyggnad av stadion med sekretariat, skidskyttebanor, vallningsbodar, skidspår med mera. Byggnaden med sina 65 meters höjd och en publik toppvåning, krönt av en lysande gloria, har alla förutsättningar att bli en attraktion. Jämtkraft är också engagerad i planeringen av en stor anläggning som har möjlighet att bli en utvecklingskraft för Östersund och regionen. Sponsring är en viktig del av marknadsföringen och bidrar också till visionen, att vara en drivkraft för regionens utveckling och framgång. Jämtkraft väljer sponsringssamarbeten som har en tydlig utvecklingsprägel och som har förankring runt om i bygderna. Jämtkraft Jämtkraft AB Jämtkraft Elnät AB Jämtkraft Telecom AB Åre Fjärrvärme AB Krokoms Energi AB AB Kattstrupeforsen Jämtlandskraft AB Jämtlands Mineral AB 80 % Jämtkrafts ägare Procent av aktiekapital och antal ledamöter Östersunds kommun 77,8 % 5 ledamöter Vattenfall AB 20,6 % 1 ledamot Krokoms kommun 0,8 % 2 ledamöter Åre kommun 0,8 % 2 ledamöter Den interna drivkraften Jämtkraft har 262 medarbetare, 215 män och 47 kvinnor ( tilsvidareanställda per den 31/ ). Kunder (per 31/ ) Antal elkunder: Antal värmekunder: Antal nätkunder: Antal bredbandskunder: 776 Jämtkraft finns i Östersund, Hissmofors, Änge, Föllinge, Hackås, Järpen och Duved. Karta över Jämtkrafts anläggningar och distributionsområde, se sid Jämtkrafts årsredovisning 2003 Jämtkrafts årsredovisning 2003

4 vd har ordet Henrik Grill har ordet År 2003 blev ett ekonomiskt gott år för Jämtkraft... Det stämmer, årets resultat är avsevärt bättre än förra årets. En starkt bidragande orsak till det är att kraftvärmeverket har gått väldigt bra och att elpriserna har varit höga. Dessutom har elcertifikaten kommit som en extra bonus. När det gäller nätaffären innebär fortsatt ökade krav från myndigheter och omvärld också högre kostnader. Det medförde att vi höjde nätavgiften 1/ Telecomaffären visar fortsatt svag utveckling. Marknaden har varit avvaktande, men vår bedömning och vår förhoppning är att den utbyggnad som nu sker i Östersund och på andra ställen ska ge en positiv utveckling. Om du ser tillbaka på året som gått, vilka är de stora händelserna? Det största som hänt här hos oss är att vi har tagit kraftvärmeverket i drift. Det är vårt största byggprojekt hittills och det har redan visat sig att med rätt förutsättningar, rätt bränsle och så vidare, ger det ett kraftigt tillskott till Jämtkrafts ekonomi. Vi fick statligt bidrag till investeringen, elpriset har varit högt, vi får elcertifikat för produktionen och vi minskar vårt behov av att köpa utsläppsrätter från Man kan nog säga att det kom i precis rätt tid. Enligt vårt uppdrag att hålla låga priser är det kunderna som drar nytta av det här. Vi stärker vår möjlighet att hålla stabila priser, marknadens prisväxlingar behöver inte ge fullt utslag hos våra kunder. En annan viktig sak under året är att elmarknaden har visat sig fungera som en marknad ska göra. När det är risk för brist på vatten stiger priserna, när risken bedöms vara över sjunker de. Det har också blivit tydligt hur nära kapacitetsgränsen vi ligger i Norden. När vi närmar oss brist skenar priserna och det är stor risk att det fortsätter så flera år framåt. Underskottet i elbalansen ökar hela tiden i Norden. Vi i Sverige är helt beroende av import, och det som importeras är kärnkraft och kolkraft från Ryssland, Finland, Danmark, Polen och Tyskland. Här är vår egen produktion viktig. Allt vi producerar själva minskar importbehovet. För Sveriges elkunder kan jag se en dyster framtidsvy när det gäller den totala kostnaden för el. Det krävs riktigt blöta år för att det ska bli annorlunda. Till detta kommer att skatten på el hela tiden höjs så att den nu nästan är i nivå med priset på elen. Elcertifikaten har införts under året, vad betyder det för Jämtkraft? Elcertifikaten är ekonomiskt mycket betydelsefulla för oss. De visar att vår miljöprofil mot förnybar produktion har varit rätt. Vår produktion har givit oss fler certifikat än vad som behövs till våra egna kunder och vi har kunnat sälja en del av överskottet. En positiv sak är att styrelsen har beslutat att nettot från handeln med certifikaten primärt ska investeras i det vi får dem för, det vill säga förnybar elproduktion. Det kan vara vindkraft eller vattenkraft, det kan vara annat. Att effektivisera redan utbyggd vattenkraft och få ekonomi i det är svårt eftersom verkningsgraden även i äldre anläggningar redan är så hög. Men det är klart att i en del fall kanske certifikaten kan hjälpa till att få ekonomi i det. Vi har under många år målmedvetet arbetat för att bygga upp ett driftsäkert nät. Under hösten har landet drabbats av flera stora strömavbrott som gjort att leveranssäkerheten kommit i fokus. Hur har Jämtkraft klarat sig? Hela vårt samhälle blir allt mer beroende av säkra energileveranser och det gör naturligtvis att branschen uppmärksammas. Trots att vi inom vårt område har en stor andel glesbygdsnät har vi klarat oss relativt bra från långa avbrott. Det finns flera orsaker till det. Vi har under många år målmedvetet arbetat för att bygga upp ett driftsäkert nät. Vi har anpassat organisationen till våra lokala förhållanden. All vår personal finns här i regionen, såväl montörer som driftledning. Det ger lokalkännedom som kan vara nog så viktigt. Sist men inte minst har vi vår störningshjälpsorganisation på 630 personer. Den har vi väldigt stor nytta av, det upplevde vi senast under stormdygnen i december. Avbrott drabbas även vi av, men allt det här sammantaget hjälper oss att hålla störningstiderna nere. De tre stora är ett uttryck som återkommer när media talar om energibranschen - hur ser du på framtiden för de mindre energibolagen? Det är riktigt att det i branschen tydligt har utkristalliserats tre stora företag med ett stort avstånd till de medelstora och mindre företagen. Men det har visat sig att det finns gott om plats mellan de stora elefanternas fötter, som jag brukar säga. Men det krävs kreativitet och snabbhet för att inte bli nertrampad. De korta beslutsvägarna i ett mindre företag ger oss fördelar som vi måste utnyttja när omvärlden förändras allt snabbare. Tyvärr dras hela elbranschen lätt över en kam och de tre storas agerande likställs av myndigheter, media och allmänhet med branschens. Den mångfald och det lokala engagemang som många mindre företag representerar till fördel för kunderna, förbises ofta vid diskussioner i utredningar och i media. Jämtkraft har ju som vision att vara en drivkraft för regionen, kan du ge några exempel på det? Beslutet att bygga ackumulatortanken för fjärrvärmeverksamheten togs främst av driftmässiga och ekonomiska skäl. En sådan industrianläggning kan man välja att hantera på olika sätt, försöka dölja den eller lyfta fram den. Vi valde det senare och det är intressant att vi kunde nå en lösning som kan komma till nytta även för samhället i övrigt. Det har bidragit till utveckling av skidstadion och tillför Östersund och regionen ett landmärke. Nu blir det en utmaning att göra något spännande av toppvåningen. Ett annat exempel är vårt engagemang i Medvinden, skridskobanan på Storsjön. Den har stimulerat till många fler aktiviteter både på och i anslutning till isen och sporthandlarna har sålt skridskor och annan utrustning som aldrig förr. Också det faktum att vi även i år har fått många nya elkunder ute i landet utan någon egen marknadsföring är betydelsefullt. Det visar dels att vi håller konkurrenskraftiga priser, dels att vi har ett starkt varumärke. Det är naturligtvis positivt för oss men det bidrar också till en allmänt positiv bild av Jämtland. Det är bra både för regionen och för oss. Jämtkrafts årsredovisning 2003 Jämtkrafts årsredovisning 2003

5 jämtkraft och miljön Miljöarbetet - en röd tråd Helhetssyn och hållbar utveckling är två begrepp som återkommer i Jämtkrafts miljöarbete. Miljöcertifieringen är ett synligt tecken på ett konsekvent arbete mot ständig förbättring, där alla medarbetare känner till och tar ansvar för sin del av helheten. Miljöcertifieringen innebär att miljöhänsyn ska genomsyra alla verksamheter inom Jämtkraft. Den förutsätter konkreta och mätbara mål och ständiga förbättringar. Alla medarbetare ska veta var man hittar rutiner och instruktioner, lagkrav och produktinformation. Genom utbildning får alla den kompetens som krävs. Certifieringsföretaget BVQI genomför två miljörevisioner varje år när valda delar av verksamheten kontrolleras. Däremellan genomförs interna revisioner. Miljötänkande genomsyrar verksamheten Miljöledningssystemet innebär struktur i miljöarbetet, klara regler för var ansvaret ligger och rutiner för hur arbeten ska utföras för att inte bara miljö- utan också säkerhets- och hälsoaspekter ska tillgodoses. Hanteringen av oljor och kemikalier är noga beskriven, från inköp till destruktion. Nödlägesplaner finns för svåra situationer som dammbrott, brand och utsläpp. Men viktigast är att genom förebyggande arbete försöka förutse och så långt möjligt förhindra sådant som skulle kunna skada människor eller miljö. I företagets långsiktiga planering värderas olika miljöaspekter och mätbara, tidsbestämda miljömål fastställs av ledningen. Dessa övergripande mål återfinns i affärsplanerna för respektive affärsområde. I verksamhetsplanerna bryts miljömålen ner till konkreta handlingsplaner som också avspeglar sig i budgeten. På så sätt löper miljöarbetet som en röd tråd genom hela företaget. Ute i verksamheten finns miljöhandläggare med den viktiga rollen att i det dagliga arbetet fungera som kontaktpersoner och kunskapsstöd i miljöfrågor. De ingår i miljörådet som har till uppgift att utveckla och underhålla miljöledningssystemet och att samordna enheternas miljöarbete för att det ska bli så effektivt som möjligt inom koncernen. Det operativa ansvaret för miljöfrågorna ligger på respektive enhetschef. Deponifri industri Under året har särskild uppmärksamhet ägnats åt avfallshanteringen. I september kunde det arbetssätt som kallas deponifri industri starta. Där ingår att redan vid inköpen tänka i miljöoch hållbarhetstermer. Genom att bygga upp en fullständig källsortering ska Jämtkraft närma sig målet att bli ett deponifritt företag. Rättesnöret är en källsorteringshandbok med 38 olika fraktioner. Alla medarbetare har fått utbildning i avfallshantering, och de som är berörda har utbildats i hantering av farligt gods. Grundtanken är att det vi gör oss av med i första hand ska gå till återanvändning, i andra hand ska materialet återvinnas och i sista hand kan det gå till förbränning eller destruktion. Konkreta exempel på vårt miljöarbete Med kraftvärmeverket har stora miljöförbättringar uppnåtts och redan låga utsläppsnivåer inom fjärrvärmeverksamheten har ytterligare förbättrats. Andelen el från förnybara energikällor har ökat, främst genom kraftvärmeverket men också vindkraftverket i Almåsa. Det mångåriga arbetet med att byta ut transformatorer med spår av PCB i oljan är nu inne i slutfasen. Lagkravets gräns på 50 ppm (miljondelar) har passerats men Jämtkraft har lagt ribban betydligt högre än så, på 2 ppm. De sista transformatorerna kommer att bytas ut under Fjärrvärmeverksamheten har tagit ytterligare ett steg på vägen mot att sluta kretsloppet. Det handlar om att återföra träaskan med sina många värdefulla näringsämnen till skogsmarken. Tillståndsfrågorna är klarlagda efter samråd med Östersunds kommun, Länsstyrelsen och Skogsvårdsstyrelsen. Askåterföring planeras starta under 2004, och blir då den första permanenta i länet. Jämtkraft har licens att sälja Bra Miljöval El. Den licensberättigade produktionen består av vattenkraft, biobränslebaserad elproduktion i kraftvärmeverket och vindkraft. Miljöpolicy Jämtkraft förädlar i huvudsak jämtländska naturresurser till energi med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Det innebär att miljöarbetet ska präglas av en helhetssyn för att främja en hållbar utveckling. Jämtkraft ska medverka i utvecklingen av ett kretsloppsanpassat samhälle och aktivt samarbeta med våra ägare, kunder och myndigheter och andra intressenter på miljöområdet. Jämtkraft ska ytterligare förbättra sina anläggningar, metoder och rutiner för att minimera utsläpp eller annan negativ påverkan av miljön där lagstiftningen utgör endast ett minimikrav samt verka för att andelen förnyelsebar energi ökar. Jämtkraft ska prioritera tekniska lösningar, som kan integreras i framtida miljökrav, samt i ett långsiktigt helhetsperspektiv hushålla med jordens resurser. Jämtkraft ska ha aktuell kunskap om energiförsörjningens hälsooch miljöpåverkan och utnyttja denna vid planering och drift av verksamheten. Jämtkrafts samtliga medarbetare och nära samarbetspartners som leverantörer/entreprenörer ska ha god kunskap om miljö och verksamhetens miljökrav. Miljö är ett linjeansvar i Jämtkraft. I miljöfrågor ansvarar varje organisatorisk enhet för kartläggning, planering, åtgärder, utbildning, information och uppföljning inom sitt ansvarsområde. Inom Jämtkraft samordnas miljöfrågorna av en miljösamordnare. Jämtkrafts årsredovisning 2003 Jämtkrafts årsredovisning 2003

6 omvärld Omvärld Jämtkraft påverkas i hög grad av vad som sker i omvärlden. Det kan vara allt från en nyetablering i närmiljön till nya EU-direktiv. lla pågående och planerade utbyggnader i Åreområdet är ett tydligt exempel på hur skeenden i vårt område i mycket hög grad påverkar Jämtkraft i rollen som leverantör av infrastruktur. Behovet av såväl el som värme ökar och än högre krav ställs på säkra leveranser. Det kräver stora investeringar i elnätet. Fjärrvärmenätet behöver byggas ut och eventuellt kompletteras med en ny produktionsanläggning. Kommunikationsnätet är viktigt och intresset för bredbandsanslutningar är stort. Det faktum att alpina VM 2007 står som mål för många av investeringarna betyder att mycket ska ske under några få år. På väg mot fjärravläsning Under året har utredningen om förändrade mätkrav resulterat i lagförslag om sänkt gräns för vilka kunder som ska timmätas från 1 juli Utredningen föreslår också att elmätarna hos samtliga kunder ska läsas av en gång i månaden från 1 juli Det innebär att antalet avläsningar för Jämtkrafts del inom några år kommer att öka från till per år. För att kunna hantera den uppgiften blir system- och kvalitetsfrågor mycket viktiga. Arbetet pågår för att skapa ett enkelt och robust fjärravläsningssystem med låga driftkostnader och hög kvalitet. Nyordningen innebär också att ett stort antal elmätare måste bytas ut. Jämtkraft är en av initiativtagarna till ett samarbete mellan elnätföretag dit allt fler ansluter sig. Målet är att få fram en flexibel lösning med höga krav på kvalitet. Genom samarbetet sprids riskerna, kompetensen ökar och kostnaderna fördelas. De nya avläsningsrutinerna beräknas kosta cirka 100 miljoner kronor fram till Månadsvisa avläsningar innebär att kunderna kommer att kunna få en faktura baserad på faktisk förbrukning i stället för dagens preliminära beräkning. Baksidan är en ökad kostnad för kunden. Skäliga nätavgifter Under flera år har Energimyndigheten i samarbete med elbranschen arbetat med utvecklingen av den så kallade nätnyt- tomodellen. Den är avsedd att vara ett verktyg för att bedöma nätavgiften i förhållande till den prestation nätföretagen utför. Modellen gäller från och med 2004 men många frågor återstår. Branschen har gemensamt framfört farhågor om att modellens beräkningar utifrån ett teoretisk nät inte tar tillräcklig hänsyn till de förhållanden som faktiskt råder. Oro finns också för att behovet av kvalitet och investeringar i elnäten inte ges utrymme. Förbud mot gemensam VD Två svenska utredningar föreslår förbud mot gemensam VD och styrelse i elnät- och elhandelsbolag resp elhandels- och fjärrvärmebolag inom samma koncern. En sådan ordning skulle väsentligt motverka våra ambitioner att göra ett så bra jobb som möjligt för våra kunder. Som huvudsakligt skäl anges risk för korssubventionering. För mindre bolag skulle den här ordningen leda till orimligt höga kostnader, något som också uttryckts i EU:s möjlighet att undanta bolag med färre än kunder. Jämtkraft och andra energibolag har via branschorganet Svensk Energi framfört sin oro för minskad mångfald på elmarknaden om förslaget går igenom. Mot ett hållbart energisystem Andelen förnybar elproduktion ska öka enligt beslut i såväl Sverige som i EU. Lagen om elcertifikat som infördes 1 maj 2003 är ett sätt att stimulera elproduktion med hjälp av sol, vind, vatten och biobränsle. Jämtkraft är inledningsvis en vinnare i det systemet eftersom en stor del av vår produktion berättigar till certifikat. Intresset för vindkraft ökar, också inom Jämtkrafts område. Antalet förfrågningar om anslutning till elnätet har varit stort under flera år och omfattar för närvarande flera hundra megawatt. De flesta planerade verk har en effekt på högst 1,5 MW och med nuvarande regelverk innebär det att nätbolaget inte kan ta ut alla kostnader från kraftproducenten. Det får som följd att betydande kostnader fördelas på övriga nätkunder. Ett system för handel med utsläppsrätter ska införas inom EU från år Syftet är att koldioxidutsläppen i Europa ska minska. Jämtkraft kommer att beröras i begränsad omfattning. Från 1 juli 2004 öppnas den europeiska elmarknaden för företagskunder och det blir möjligt att fritt välja elleverantör inom EU. Om tre år öppnas marknaden även för privatkunder. De nya reglerna skapar en helt ny konkurrenssituation som mycket väl kan komma att förändra prisbilden. 10 Jämtkrafts årsredovisning 2003 Jämtkrafts årsredovisning

7 personal Antal Antalet tillsvidareanställda ökade från 252 till 262, varav 215 är män (82 %) och 47 är kvinnor (18 %). Under året nyanställdes 23 personer (10 män och 13 kvinnor) och 33 slutade, varav 16 gick i pension. Medelåldern var vid årsskiftet 44,5 år. Av ledningsgruppens 11 medlemmar är 3 kvinnor (27 %) och av företagets 28 chefer är 6 kvinnor (21 %). I den frivilliga störningshjälpsorganisationen ingick 630 personer (628 män och 2 kvinnor). Personalstruktur Män: 215 Kvinnor: 47 Totalt: 262 Bevara det friska friskt Jämtkrafts övergripande personal- och kompetensförsörjningsarbete ska bidra till att behovet av medarbetare och kompetens tillgodoses så att företaget ska kunna nå visionen. Personalarbetet har under året haft som tema att skapa förutsättningar för ökad hälsa och att det friska ska bevaras friskt. Detta är grundförutsättningar för att behålla, utveckla, motivera och engagera medarbetarna. Ett lika viktigt som självklart inslag är friskvård. Utöver det traditionella friskvårdsprogrammet med olika former av träning har en rad andra prova-på-aktiviteter genomförts. Syftet har varit att bredda friskvårdsprogrammet för att på så vis intressera och stimulera än fler medarbetare att ta ansvar för det egna välbefinnandet. Uppskattade aktiviteter har t ex varit bågskytte, Body Balance, stavgång, målning, drejning och föreläsningar om stress, kost och motion. Förebyggande arbetsmiljöarbete Under året har ett nytt avtal om företagshälsovård träffats. Tyngdpunkten ligger på det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovården kommer att vara en aktiv samarbetspartner när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet men också i det förebyggande arbetet och när det gäller den arbetsrelaterade ohälsan. För att minska de negativa konsekvenserna av ohälsa har Jämtkraft tecknat en sjukvårdsförsäkring som ger de anställda snabb tillgång till specialistvård hos privata vårdgivare. Vinsten är att medarbetarna kan slippa onödigt lång väntan i vårdköer vilket i många fall kan innebära längre sjukskrivningar än nödvändigt. Dessutom minskar företagets förlust av kompetens till följd av sjukfrånvaro. Hög frisknärvaro En viktig uppgift i arbetsmiljöarbetet under året har varit att se över uttaget av övertid. Ett visst mått av övertidsarbete är oundvikligt i vår bransch, men medarbetarnas hälsa och välbefinnande får inte äventyras. Ambitionen har varit att dels minska det totala antalet övertidstimmar och dels att fördela övertiden på fler personer. Övertiden har totalt sett minskat med 23 procent jämfört med året innan. Frisknärvaron på Jämtkraft är fortsatt hög. 52 procent av medarbetarna har inte haft någon dags sjukfrånvaro under året. Sjukfrånvaron har minskat jämfört med fjolåret, från 5,57 procent till 4,97 procent. Planering för framgång Hösten präglades i stor utsträckning av det intensiva arbetet med verksamhetsplaneringen som haft och kommer att få stor betydelse för känslan av delaktighet i företaget. Många har varit engagerade och verksamhetsplaneringen har inneburit att Jämtkrafts övergripande uppdrag konkretiserats inte bara på enhetsnivå, utan också på avdelnings- och medarbetarnivå. En väsentlig framgångsfaktor för Jämtkraft är varje medarbetares engagemang, att var och en kan se sin roll och känna betydelsen av sin insats. Förmågan att hantera förändringar ser vi som en påtaglig och avgörande utmaning för att även i fortsättningen vara framgångsrika. Ändrade och nya värderingar, ny teknik och övriga förändringar i omvärlden gör att vi ständigt måste se över metoder och processer för att få en kontinuerlig utveckling av organisationen. Att ha rätt kompetens, på rätt plats och vid rätt tid kommer att vara en avgörande framgångsfaktor. Den utmaningen kommer Jämtkraft att jobba aktivt med. Attrahera IN Susann Persson Bemanna Susann är utbildad civilingenjör inom lantmäteri och har tidigare arbetat på Energimyndigheten. Efter tio år som utflyttad jämte kom tanken på att flytta tillbaka. Att återvända till fjäll, vidder och skog kändes mer och mer lockande. Drömmen blev verklighet och i dag bor Susann på Rödön med utsikt över Storsjön och Oviksfjällen och arbetar på Jämtkraft. Susann utreder energiinvesteringar, till exempel hanteringen av planerade vindkraftprojekt som vill anslutas till Jämtkrafts nät. Jag trivs jättebra här på Jämtkraft. Det är en skön stämning som ger en bra effektivitet, konstaterar Susann. Personalarbetet handlar dels om att kunna attrahera nya medarbetare med rätt kompetens (IN) och dels om att engagera och utveckla befintliga medarbetare i samklang med företagets behov (I). Ytterligare en viktig bit är att medarbetare som lämnar Jämtkraft besitter värdefull kompetens, som så långt som möjligt bör återföras till företaget (UT). Mats Edvardsson i Utveckla Behålla Mats har gjort en resa på nära 25 år inom Jämtkraft. Han har arbetat som linjemontör, beredare, kartritare, gatubelysningsplanerare, samordnare på elnät/entreprenad, funktionschef på optoteknik och är nu avdelningschef på Telecom. Jag tycker Jämtkraft är ett positivt företag att arbeta på och det tror jag beror på att det går så bra och att vi har och har haft god ekonomi. Det lägger nog grunden för den positiva stämningen men också att det finns många möjligheter. håller på med olika saker och om man vill så kan man byta inriktning och utvecklas inom företaget. Det har jag gjort under mina 25 år det är en tilllåtande kultur. Kompetens Ragnar Persson UT Ragnar Persson gick i pension i höstas efter att ha arbetat på Jämtkraft sedan 1967, först som nätmontör och sedan som mätaravläsare de senaste 4-5 åren. Ragnar, som kallas Föllinge-Persson, var en stor skidåkare under framförallt 1960-talet. Han har bland annat sex individuella SM-segrar, vann tremilen i Svenska skidspelen två år i rad och femmilen i Holmenkollen Träningen har Ragnar haft nytta av även i jobbet. Det är ju inte fel att ha bra kondition när man är ute på linjejobb. 12 Jämtkrafts årsredovisning 2003 Jämtkrafts årsredovisning

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Årsredovisning Jämtkraft AB 2007

Årsredovisning Jämtkraft AB 2007 Årsredovisning Jämtkraft AB 2007 Innehåll Året i korthet... 4 Kort om Jämtkraft... 5 VD har ordet... 6-7 Jämtkraft och miljön... 8-9 Omvärld... 10-11 Personal... 12-13 Marknad... 14-15 Affärsområden 16-27

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2009

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2009 Årsredovisning Jämtkraft AB 2009 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 miljö och MEDARBETARE Miljö 14-17 Medarbetare

Läs mer

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen.

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Innehåll Y Innehåll Y Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Klicka på varje sida för att förstora. E.ON och

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Årsredovisning 2014. - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 1

Årsredovisning 2014. - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 1 Årsredovisning 2014 - ett kommunägt företag - ÅRSREDOVISNING 2014 Borås Elnät AB 1 Innehåll 3 6 8 9 10 12 14 16 18 21 22 23 25 26 33 34 35 VD har ordet Elnät Verksamhet Elnät Leveranssäkerhetsutveckling

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004 Öresundskraft 2004 Form och produktion: Titel Förlagsbyrå Text: Carina Hyllstam Foto: Ralf Ekvall / Studio Ekvall Illustrationer: Johan Bergström Projektgrupp Öresundskraft: Åsa

Läs mer

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden.

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden. Mälarenergi AB årsredovisning 212 Berättelser kring elden. 3 2 5 Omsättnings- och resultatutveckling (mnkr) 3 25 Fördelning av intäkter 212 Kyla Tjänster Övrigt Vatten Fördelning av kostnader 212 Mälarenergi

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011

Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Uddevalla Energi Årsredovisning 2011 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Läs mer

5 maj. 7 nov Vindkraftverket Åstorp 1 avyttras. 5 mars Vindkraftverket Åstorp 2 avyttras. drift efter renovering. Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010

5 maj. 7 nov Vindkraftverket Åstorp 1 avyttras. 5 mars Vindkraftverket Åstorp 2 avyttras. drift efter renovering. Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 ÅRSREDOVISNING 362,4 362,4 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Skånska Energi på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Affärsområde Produktion 1 Affärsområde Elnät 12 Affärsområde Elhandel 14 Affärsområde Energilösningar

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven 2013 ÅRSREDOVISNING 335,0 349,5 335,0 362,4 349,5 362,4 348,2 348,2 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Skånska Energi på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Affärsområde Produktion 12 Affärsområde Elnät 14 Affärsområde

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET ANSVARSFULL VERKSAMHET TomorrowToday Sydkraft AB (publ) Besöksadress Carl Gustafs väg 1 Postadress 205 09 Malmö Telefon 040-25 50 00 Fax 040-97 60 69 info@sydkraft.se www.sydkraft.se ANSVARSFULL VERKSAMHET

Läs mer

365 dagar av möjligheter Årsredovisning 2002

365 dagar av möjligheter Årsredovisning 2002 365 dagar av möjligheter Årsredovisning 2002 Innehåll Y Inledning 3 Sydkraft i korthet 4 Kort om 2002 5 Koncernchefen har ordet 6 Strategisk inriktning 8 Marknad och omvärld 11 Så möter Sydkraft marknaden

Läs mer

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013 Årsredovisning 2013 innehåll 20 ELhandel DinEl är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag sett till antalet kunder. 36 FORSKNING OCH UTVECKLING Göteborg Energi bedriver forskning som ska möta framtidens

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3.

Uddevalla Energi Årsredovisning 2009. Kortfakta om Uddevalla Energi. Innehåll. Kortfakta 2. Innehållsförteckning 3. ÅRSREDOVISNING Uddevalla Energi Årsredovisning Innehåll Kortfakta 2 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 - året som gick 8-9 Presentation av Uddevalla Energi 1-11 Personal, arbetsmiljö och rekrytering

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET ÅRSREDOVISNING. Chefen 16 SIDOR. talar ut. Biogas för framtiden. Miljön i centrum. Debitering i efterskott. Utbyggnaden.

VERKSAMHETSÅRET ÅRSREDOVISNING. Chefen 16 SIDOR. talar ut. Biogas för framtiden. Miljön i centrum. Debitering i efterskott. Utbyggnaden. Verksamhetsåret 2003 TEKNISKA VERKEN I LINKÖPING AB 2003 VERKSAMHETSÅRET TEKNISKA VERKEN. SIFFROR OCH VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2003. Biogas för framtiden Allt fler kör med gasen i botten Miljön i centrum

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar.

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Reseberättelse 2010 För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Vill du läsa den kompletta genomgången av koncernens

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2013. På våra skrivbord under året: Kunden i fokus. MÄLARENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 1

Mälarenergi AB Årsredovisning 2013. På våra skrivbord under året: Kunden i fokus. MÄLARENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 1 Mälarenergi AB Årsredovisning 213. På våra skrivbord under året: Kunden i fokus. MÄLARENERGI ÅRSREDOVISNING 213 1 Omsättnings- och resultatutveckling (mnkr) Fördelning av intäkter 213 Fördelning av kostnader

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer