Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006"

Transkript

1 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006

2 Innehåll VD har ordet Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld Elkraft Elnät Fjärrvärme Telecom Elcertifikat Personal Våra kunder Sponsring Karta över verksamhetsområdet Miljö Bokslut Styrelse och ledning Fem år i sammandrag Hög kvalitet till låga priser Jämtkrafts vision är att vara en drivkraft för regionens utveckling och framgång. Vårt uppdrag är av våra ägare gemensamt formulerat i ord som hög kvalitet, god service och långsiktigt låga priser. Säkra leveranser och låga priser har ingått i vårt uppdrag allt sedan Jämtlands första kraftstation byggdes i Östersund Denna första kraftstation eldades med ved och skogsråvara är också basen i det kraftvärmeverk som invigdes 114 år senare. Hög andel egen produktion borgar för långsiktigt låga priser. Vattenkraften har spelat och spelar en central roll. Kraftvärmeverket har visat sig vara ett mycket värdefullt komplement. När vi nu bygger ut vindkraften säkras elförsörjningen ytterligare. Genom vädersäkringen av elnätet och utbyggnaden av bredbandsnätet deltar vi aktivt i regionens utveckling. Bredband via fiber till företag och hushåll även i glesbygd ger nya möjligheter till utveckling. Långsiktiga investeringar, insatser för ett hållbart samhälle och en tro på regionens utveckling är centrala begrepp i Jämtkrafts framtidstänkande. Text: Jämtkraft Information Grafisk form: Weije Grafisk Produktion omslag: Getty Images Foto: Stefan Linnerhag, Lennart Jonasson, Getty images, Solveig Frändén, Olle Wåhlén, Bengt Sundqvist, Sofie Gabrielii, Thomas Weije Tryck: Daus Tryckeri, Östersund 2007

3 VD har ordet Henrik Grill kommenterar Det gångna året gav ett acceptabelt ekonomiskt resultat, samtidigt som ovanligt mycket pengar har stannat hos kunderna. Våra lokala elhandelskunder har haft Sveriges lägsta elpris och även nät- och fjärrvärmepriser ligger lågt. Under året drabbades vi också av den största nätstörning vi kan minnas och den resulterade i kostnadskrävande åtgärder och avbrottsersättning till våra kunder. År 2006 var ett väldigt speciellt år. Vårfloden var tidig och begränsad, det regnade lite och elpriserna steg till långt fram på hösten. Framåt november kom en dramatisk förändring, det var blött och varmt och priserna sjönk. De här väldiga svängningarna i priserna är en effekt av att vi ligger nära kapacitetsgränsen i Norden. Även priserna på utsläppsrätter föll från en hög nivå ner till i stort sett noll, det är ytterligare en osäkerhetsfaktor. Värdet av att ha egen produktion som en buffert mot prisförändringar blev mycket påtagligt under året. De här snabba förändringarna kommer vi att få se i fortsättningen också, det är vår verklighet numera. Möjligen kan det mildras när den finska kärnkraften tas i drift. Det är ren marknadsekonomi, utbud och efterfrågan styr priserna. När marginalerna är små blir svängningarna större. Kan du nämna några av de saker du minns från det gångna året? Först vill jag notera att vi fortsatt kan kalla oss Sveriges bästa elhandelsbolag. Det är fjärde året i rad vi ligger i topp i SKIs mätning. På elmarknaden är det nog det dramatiska fallet i priset på utsläppsrätter och hur EUs regler så påtagligt styr oss och priserna. Mest tydligt blir det i de fall där det inte har fungerat så bra. Prisfallet på utsläppsrätter påverkade elpriserna direkt. EUs inflytande på energimarknaden, inklusive Jämtkraft, är mycket påtagligt. Det är ingen överraskning, men under det gångna året blev det väl styrkt. Det visar betydelsen av att följa och påverka vad som sker där. Vi deltog i Encore, EUs miljökonferens i Åre, och reaktionerna från deltagarna var intressanta. De visade så tydligt hur unik vår situation är, med bara förnybar produktion. Vår värld ser annorlunda och spännande ut ur europeiskt perspektiv. Om vi tittar på hemmaplan så har vi på olika sätt ökat produktionen av förnybar energi. Vi skrev under avtalet om att köpa vindkraftverken på Hornberget i början av året och nu, ett drygt år senare, tas de i drift. Vi tog biogasmotorn i drift, och efter långa diskussioner med länsstyrelsen kunde vi utföra reparationer i Långfors och börja producera el igen. I sammanhanget kan jag tycka att det är synd att vårt förslag till ombyggnad och förnyelse inte fick genomföras. Det skulle ha varit bra för miljön, klimatet och ekonomin. Ett dramatiskt inslag är de nätstörningar vi fick i slutet av året, större än vi någonsin haft, sägs det. Enstaka kunder hade avbrott i tre dagar, det har vi aldrig varit med om förr. Det här visar på betydelsen av det stora projektet att vädersäkra elnätet till Samhället har blivit så beroende av el att varje avbrott ses som ett misslyckande och det ska vi naturligtvis undvika så långt det är möjligt. Det positiva i denna besvärliga situation var den fantastiska insats och det engagemang som visades från våra medarbetare. Montörer jobbade utomhus under svåra förhållanden, med värdefull hjälp från de frivilliga i vår störningshjälpsorganisation och från branschkolleger. Många var också involverade inomhus under de dygn störningarna pågick. Vi ska heller inte glömma de insatser som gjordes av personalen vid våra anläggningar, som till exempel kraftvärmeverket, som ju också drabbades av strömavbrott. Jämtkraft påverkas i hög grad av omvärlden, kan du ge exempel? Kraven från samhället ökar kontinuerligt, framför allt på nätsidan. Det handlar om konkurrens, leveranssäkerhet, nätnyttomodell, övervakningsplaner. Tyvärr kan man få känslan att Energimarknadsinspektionen inte har särskilt höga tankar om branschen, det är tråkigt. Vad gäller det nya kravet på övervakningsplaner kan vi se en myndighetslinje från EU till svenska myndigheter och till oss. Dåligt renommé för branschen och Energimarknadsinspektionen inställning leder till att vi i olika sammanhang måste argumentera för, och visa, att det med anpassning bör vara möjligt att fortsätta med det nära samarbete vi har inom företaget, för kundernas bästa. Intresset för biobränslen har vuxit våldsamt och vi får räkna med fortsatt kraftigt stigande priser på några års sikt. Det är också en ny situation, baserad på samhällets intresse för förnybar energi. Styrelsens beslut att köpa skogsmark är ett uttryck för att vi höjer vårt engagemang i hela bränslekedjan. Ett annat är pelletstillverkning i Kopperå i Meråker, där vi har engagerat oss. Vår erfarenhet av att använda biobränsle är intressant för den norska sidan som har ett politiskt program för att övergå från elvärme till fjärrvärme. Klimatfrågan har debatterats länge på vissa håll men nu finns det en allmän acceptans för problemet. Vi måste engagera oss, och det går hand i hand med att tillgången på fossila bränslen inte är oändlig. Vår linje har alltid varit förnybar produktion och vi kommer att förstärka vår ambition. Vi har just nu två unga akademiker engagerade i var sitt projekt, dels att titta på vilka effekter klimatförändringarna kan komma att få för vår verksamhet, dels hur användningen av skogsråvaran kan komma att förändra biobränslemarknaden. Vi ser att vädersäkringen av elnätet passar in i mönstret, att mer nederbörd kan ge mer vattenkraft och att högre temperaturer kan minska behovet av värmeproduktion. Vi vill vara ett framsynt företag som gör långsiktiga investeringar och då är det självklart att klimatfrågan måste vara med. På vilka sätt är Jämtkraft en drivkraft för regionen? Våra låga priser, framför allt lokalpriset på el till invånarna i våra ägarkommuner, ser jag som en verklig drivkraft. Det är värt flera hundra miljoner kronor eller runt kronor per hushåll för år Vår höga investeringsnivå, uppåt 400 miljoner i flera år framåt, ger arbetstillfällen åt många lokala entreprenörer. Det är grävning och skogsröjning i vädersäkringsprojektet, bytet av mer än elmätare och utbyggnaden av fjärrvärme. Vårt engagemang i Encore är också ett exempel. Vi är huvudsponsor för Östersunds nya arena med uppvärmda planer, det är en betydelsefull utveckling för regionen. Våra sponsringssamarbeten över huvud taget ska ha utvecklingspotential, ska leda framåt, tjäna som drivkraft. Vilka är Jämtkrafts styrkor? Jag brukar säga att vi är ett stort litet företag, det skiljer oss från många andra. Vi har det lilla företagets flexibilitet och det stora bolagets ekonomiska styrka. Det här är viktigt inte minst i en föränderlig värld där många nya frågeställningar blir aktuella. Då har vi nytta av våra nära relationer med kunderna och mellan medarbetarna. Vilken framtid kan du se för Jämtkrafts del? Vi har något av en guldsits genom att hela vår produktion bygger på förnybara resurser. Där finns möjligheter som vi ska dra nytta av. Vi har under året byggt upp projektet kring vädersäkring av elnätet. Samtidigt lägger vi ner rör för optokabel eller hänger upp kabel i stolparna. Det ökar väsentligt möjligheterna till bredbanduppkoppling även i glesbygden. Där har vi tagit ett helhetsgrepp och gör en stor infrastukturell investering. Vi kommer inom några få år att ha ett helt annat elnät och dessutom fjärravlästa mätare. Det påverkar även administrativa uppgifter och innebär helt andra behov av bemanning, det gäller både kompetens och antal. Men vi kommer också att ha helt nya möjligheter till utveckling som vi ska ta vara på. Energihushållning har vi sysslat med länge, där är vi förberedda när nu sparkraven kommer inom EU. Därtill har vi kompetenta och engagerade medarbetare som starkt bidrar till att driva företaget framåt. Vårt uppdrag, ägarnas långsiktiga perspektiv, de investeringar vi har gjort, vår solida ekonomi, våra medarbetare, allt detta sammantaget ger oss goda möjligheter i framtiden. Jämtkrafts årsredovisning 2006 Jämtkrafts årsredovisning 2006

4 Soliditet % Året i korthet Jämtkraft är Sveriges bästa elhandelsföretag! Ännu ett år toppbetyg i Svenskt Kvalitetsindex mätningar av kundnöjdhet. Liten vårflod och torr sommar gav lägre vattenkraftproduktion och ökat behov av kraftinköp. Elpriset till våra lokalkunder har under året höjts från 20 till 32 öre/kwh. Värdet av Jämtkrafts låga priser på el, elnät och fjärrvärme har beräknats till 444 miljoner kronor. Det omfattande projektet för vädersäkring av elnätet till 2011 startade. I samband med ombyggnaden av elnätet förbereds för dragning av fiberkabel ger unika möjligheter till bredbandsanslutning i glesbygd. Kort om Jämtkraft Jämtkrafts vision är att vara en drivkraft för regionens utveckling och framgång. Jämtkraft är med andra ord starkt beroende av utvecklingen i det område där företaget verkar. Går det bra för regionen så går det bra för Jämtkraft. Företaget har på det sättet ett genuint intresse av att näringslivet frodas och att människor trivs och mår bra i den här delen av landet. Jämtkraft med dotterbolag producerar, distribuerar och säljer elenergi och fjärrvärme främst inom Östersunds, Krokoms och Åre kommuner. Elkunder finns i hela landet. Största delen av den elenergi som Jämtkraft säljer lokalt produceras i egna vattenkraftverk, vindkraftverk och i kraftvärmeverket. erbjuder också bredbandsanslutning via fiberkabel och radiolänk. Verksamheten är indelad i affärsområdena Elkraft, Elnät, Fjärrvärme, Telecom och Elcertifikat. Jämtkraft Jämtkraft AB Jämtkraft Elnät AB Jämtkraft Telecom AB Åre Fjärrvärme AB Krokoms Energi AB AB Kattstrupeforsen 0 % Räntabilitet på eget kapital före skatt Byte till fjärravlästa el- och fjärrvärmemätare pågår. Den milda vintern gav lägre fjärrvärmeförsäljning än planerat. Kraftvärmeverket fungerar mycket bra och nådde sin hittills högsta produktion av el. Årets investeringar inom koncernen var 369 miljoner kronor nya elhandelskunder under året. Under året har 341 nyanslutningar gjorts till fjärrvärmenäten. Lansering av digital-tv i vårt bredbandsnät Inför höstens val hade Jämtkraft besök från de flesta riksdagspartierna som informerade om sin energipolitik och samtidigt fick en inblick i villkoren för ett mellanstort energiföretag som Jämtkraft. Nyckelfakta Rörelsens intäkter, kkr Resultat före skatt, kkr Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 4,5 9,3 Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 7,2 12,9 Räntabilitet på totalt kapital, % 4,1 6,7 Soliditet, % 44,3 47,1 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital, kkr Investeringar, kkr Försäljning av el, GWh Egen produktion av el, GWh Produktion av elcertifikat, antal Inköp av el, GWh Försäljning av fjärrvärme, GWh Produktion av fjärrvärme, GWh Jämtkrafts uppdrag - långsiktighet och grundläggande nytta Jämtkrafts ägare har gemensamt definierat företagets uppdrag så här: Jämtkraft ska drivas på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för utveckling av regionen genom leverans av energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. Uppdraget innebär att ägarna tar ut en mycket begränsad utdelning. Överskottet stannar i företaget och används till investeringar och för att utveckla verksamheten. Långsiktigt låga priser är viktiga för kunderna. Årligen rör det sig om belopp på flera hundra miljoner kronor som kommer den regionala ekonomin tillgodo, jämfört med om Jämtkraft skulle höja sina priser till riksgenomsnittet. Uppdraget innebär också att Jämtkraft håller de kraftproducerande anläggningarna i bästa trim med regelbundet underhåll, att näten för el, värme och bredband underhålls och förnyas och att investeringar görs i nya anläggningar. Aktuella exempel är investeringen i en vindkraftpark, större arbeten i vattenkraftstationer och den stora ombyggnaden av elnätet som ska vara klar till I samband med att elkabel grävs ner läggs också rör för optokabel för framtida anslutning till bredbandsnätet. Föregångare mot ett hållbart samhälle Jämtkraft är ett miljöcertifierat företag och i vår miljöpolicy har det slagits fast att vi ska vara en föregångare på vägen mot ett hållbart samhälle. Strategiskt viktiga satsningar med miljöprofil är kraftvärmeverket och biogasmotorn som producerar både el och värme, investeringen i vindkraftverk och utbyggnaden av fjärrvärme till elvärmda villor. Våra energirådgivare ger kunderna konkreta och handfasta råd om hur de ska kunna spara el för att bidra i klimatarbetet. Regionalt engagemang Jämtkraft bidrar aktivt till utveckling i regionen genom sin basverksamhet. De låga priserna ger ökad köpkraft i vårt område. Vår höga investeringsnivå bidrar till regionens framtid genom att skapa arbetstillfällen och genom att stärka tron på framtiden. Våra sponsringssamarbeten ska vara sådana som kan leda till utveckling. Jämtkraft Arena som invigs i juli 2007 kommer att ge såväl idrott som kultur möjligheter som inte har funnits i regionen tidigare. Jämtlandskraft AB Jämtlands Mineral AB Hornbergets Vindkraft AB Jämtkrafts ägare Procent av aktiekapitalet och antal ledamöter i styrelsen Östersunds kommun 77,8 %, 5 ledamöter Vattenfall AB 20,6%, 1 ledamot Åre kommun 0,8 %, 2 ledamöter Krokoms kommun 0,8 %, 2 ledamöter Medarbetare Jämtkraft har 281 medarbetare, 230 män och 51 kvinnor (tillsvidareanställda ). Antal kunder ( ) Elhandel: Elnät: Fjärrvärme: Bredband: Jämtkraft finns i Östersund, Hissmofors, Änge, Föllinge, Hackås, Järpen och Duved. Karta över Jämtkrafts anläggningar och verksamhetsområde, se sid Jämtkrafts årsredovisning 2006 Jämtkrafts årsredovisning 2006

5 Omvärld Klimatfrågan i fokus Framtidens energi måste i ökande utsträckning vara förnybart producerad och effektivt använd. Omvärldens kraftigt ökade intresse för förnybar energi skapar möjligheter för Jämtland och Jämtkraft. Vi kan öka utbudet av förnybar energi från vattenkraft, bioenergi och vindkraft. Det skapar regional utveckling samtidigt som vi lämnar vårt bidrag till att motverka klimatförändringarna. Klimatförändringarna diskuteras intensivt. Klimatfrågan finns mer eller mindre på allas läppar. FN:s klimatpanel är mer enig än någonsin. Storbritannien har i en rapport redovisat de stora ekonomiska konsekvenserna av kommande klimatförändringar. Fler engagerar sig och allt mer görs för att bromsa effekterna. Ändå kommer koldioxidhalten att fortsätta stiga innan kurvan vänder neråt. Samhället måste anpassa sig till en framtid med varmare väder och andra klimateffekter. EU:s nya energipolitik Klimat- och energifrågorna dominerar EU:s politiska arbete som aldrig förr. Grönboken för energi har följts upp av konkreta förslag som vinner bred politisk uppslutning. EU:s energipolitik fokuserar på ett antal huvudfrågor: klimat och miljö, försörjningstrygghet samt konkurrens och en fungerande inre marknad. Huvudmålsättningarna kan sammanfattas i några viktiga punkter: 20 procent förnybar energiproduktion 20 procent effektivare energianvändning 20 procent reduktion av koldioxidutsläpp En stor möjlighet för Norden Norden har stor potential inom energiområdet. Vi har gott om skog och åkermark, vi har vattenkraftmöjligheter, stora ytor och bra lägen för vindkraft och betydande möjlighet att hushålla bättre med energin. Norden kan öka sin export av förnybar energi. Det vore bra för samhällsekonomin och skulle också hjälpa Europa att hantera klimatfrågan. Ett tydligt exempel är möjligheten att sälja el från Norden till kontinenten. Ökad elexport leder förutom till ökade exportintäkter till sänkt elprisnivå i hela Norden. Systemstudier visar att 10 TWh ökad produktion i Norden leder till hela 10 öre/kwh lägre elpris i Norden, vilket för Nordens samhällsekonomi innebär hela 35 miljarder lägre elkostnader på ett år. En ökning av elexporten med 10 TWh från Norden kan till exempel åstadkommas med 5 TWh ökad förnybar energiproduktion och 5 TWh hushållning eller med ett kärnkraftverk av den storlek som byggs just nu i Finland. Förnybar energi ger regional utveckling En ökad satsning på förnybar energi skapar möjligheter för vår region. I de nya regionala miljömålen för Jämtlands län lyfts dessa möjligheter fram. Potentialen finns inom skogen, på våra åkrar, i våra vatten och i vinden. Vattenkraften ger idag 12,4 TWh och beräknas kunna öka något. Vindkraften väntas öka från dagens blygsamma värden upp mot 1 TWh. Bioenergi beräknas fördubblas till 3 TWh. För att uppnå de här målen på tio år krävs ett rejält engagemang från alla inblandade, att vi tänker i helt nya banor och att vi har ett helhets- och systemtänkande inom energi- och miljöområdet. Jämtkraft kan och vill ligga i framkant Jämtkraft har ett bra utgångsläge. Huvuddelen av vår energi kommer i dag från förnybar energi: vattenkraft, bioenergi och vindkraft. Vi har traditioner inom energihushållning; begreppet Köp mindre el lanserade vi redan på 1980-talet. Nu satsar vi målmedvetet vidare för att ytterligare öka vår förnybara produktion och verka för en effektivare användning av energin. Vi fortsätter satsa på det som är bra för Jämtkrafts kunder, för regionen och för den globala miljön. Jämtkrafts årsredovisning 2006 Jämtkrafts årsredovisning 2006

6 Elkraft Nyproduktion och effektivisering Ur vattenkraftsynpunkt blev 2006 ett intressant år med stora variationer i såväl nederbörd som elpriser. Kraftvärmeverket kompenserar den låga vattenkraftproduktionen. Elproduktion GWh Jämtkrafts elproduktion 2006 Vattenkraft Kraftvärme Vindkraft Biogas 828 GWh 228 GWh 1,7 GWh 3,1 GWh Inköp från andra kraftbolag och från elbörsen 561 GWh Försäljning till elbörsen 35 GWh GWh = gigawattimme = en miljon kilowattimmar Vårfloden i Indalsälven kulminerade tidigt och var betydligt mindre än normalt. Sedan fortsatte sommaren med torrt väder och mycket låga nivåer i våra magasin. I oktober började det att regna och det fortsatte hela hösten. December blev dessutom rekordmild vilket gjorde att tillrinningen till våra magasin blev extremt hög. Nederbörd och vattentillgång var likartade i Sverige och i Norge och det innebar att sommarens mycket höga börspris på el sjönk rejält under hösten. Augusti blev den dyraste månaden med ett medelpris på 61,9 öre/kwh. Billigast blev december med 29,3 öre. Medelpriset för 2006 blev 44,5 öre/kwh vilket är det högsta någonsin. ny turbin. Ombyggnaden ger miljöfördelar och en beräknad höjning av årsproduktionen med 5 miljoner kilowattimmar (5 GWh). Kostnaden för projektet är cirka 40 miljoner kronor och arbetena beräknas kunna vara klara under Sedan 2004 har utredning pågått för att fastställa status för den äldre kraftstationen i Hissmofors, byggd kring Arbetet går nu vidare med målet att ersätta den gamla anläggningen med en ny. En sådan skulle kunna stå klar om cirka fem år. Under året har ett större arbete planerats även i den yngre stationen i Hissmofors. Det är byte av stator som kommer att utföras under Mkr Vattenkraft Kraftvärme Vind/Biogas Normalårsproduktion vattenkraft (930 GWh) Investeringar i elkraft Jämtkrafts elproduktion helt förnybar Vattenkraftproduktionen blev under 2006 lägre än ett normalår. I kraftvärmeverket däremot blev elproduktionen åter igen rekordhög. I mars togs vår biogasmotor i drift och den producerade nästan dubbelt så mycket som vårt vindkraftverk i Almåsa. Under året har vindkraftparken på Hornberget, strax söder om Malå, färdigställts. Den producerar el från januari 2007 och beräknas ge cirka 30 GWh per år, ett bra tillskott till vår förnybara produktion. Investeringen är cirka 135 miljoner kronor. Ständigt arbete för dammsäkerhet Två större arbeten som rör dammsäkerhetshöjande åtgärder har pågått under året. I Hissmofors åtgärdas dammpelarna, ett behov som kom fram vid den Fördjupade dammsäkerhetsutvärdering (FDU) som gjordes Arbetet måste av praktiska skäl utföras i etapper och görs under åren I Näsaforsen har förbättringsarbeten utförts, ett behov som kommit fram vid den regelbundna besiktningen av dammar som utförs i enlighet med Ridas, Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet Långsiktig effektivisering och säkerhet Ombyggnader i kraftstationer är stora investeringar som ska ge utdelning under decennier framåt och som också kräver lång tid för planering. För effektivisering och fortsatt säker drift planeras upprustning i Näsaforsens kraftstation med bland annat byte till en Under året gjordes också en fördjupad utvärdering av dammsäkerheten i Granbo. Momentet provtappning kommer att utföras under 2007 i samband med motsvarande utvärdering i Kattstrupeforsen. 10 Jämtkrafts årsredovisning 2006 Jämtkrafts årsredovisning

7 Elnät Ett elnät för framtiden Vädersäkringen av elnätet som inleddes under året kommer att påverka elnätverksamheten under flera år framåt. Det är en investering i infrastruktur som har skapat många arbetstillfällen för regionens entreprenörer. Mkr Investeringar i elnätet För det omfattande projektet att vädersäkra elnätet har Jämtkraft och Skanska skapat en unik projektorganisation. Bolagen har gemensamt upphandlat entreprenörer, och mellan dessa tre parter tecknas samverkansavtal, styrda av gemensamt uppsatta mål. För varje projekterad delsträcka görs gemensamt en budget som vid uppföljningen jämförs med kostnadsutfallet. Differensen delas mellan parterna. Den här formen av organisation har tilldragit sig stort intresse från flera håll, bland annat universiteten i Oslo och Umeå. Utbildning för säkerhet Det omfattande arbetet med vädersäkring av elnätet innebär att mångdubbelt fler entreprenörer än vanligt utför arbete för Jämtkraft. Alla har fått utbildning i ESA, den branschgemensamma standarden för elsäkerhet, och under året har Jämtkraft utbildat cirka 130 personer. AMS - Arbete med spänning Sedan i maj 2006 har sex av våra montörer varit behöriga att arbeta med spänning, AMS. De har under året hunnit göra jobb som annars skulle ha krävt strömavbrott. Att utföra nätarbete med bibehållen spänning är tids- och personalkrävande men nyttan för kunden är stor. Ju mer beroende samhället blir av att elleveranserna fungerar, desto högre blir kundens upplevda kostnad för ett avbrott. Framtidens elmätare Månadsavlästa elmätare till alla kunder innebär inte bara att närmare mätare ska bytas. Även mätningen i våra fördelningsoch nätstationer behöver byggas om. Fjärravläsning ökar möjligheterna att driva elnätet effektivt och ger många fördelar för kunden. Det blir lättare att följa sin förbrukning och fakturorna blir enklare eftersom man betalar för den faktiska förbrukningen. Vi kan enkelt göra avläsning vid flytt och vi kan se avbrott hos varje enskild kund. Att styra tilloch frånkoppling av belysning eller värme är exempel på nya tjänster som blir möjliga. En viktig aspekt är också miljövinsten; fjärravlästa mätare gör att det blir mycket mindre bilkörning. Största störningarna i modern tid Jämtkraft har under många år varit förskonade från längre elavbrott, men inte den här hösten. Under en period i oktober-november drabbades vårt område av storm och stora mängder blötsnö i flera omgångar. Störningarna blev i vissa fall både många och långa. Avbrotten drabbade i stort sett hela nätområdet där det finns luftledningar. Antalet kopplingshändelser som utfördes under några intensiva veckor motsvarade inte mindre än hälften av antalet kopplingar i elnätet under ett helt mer normalt år. Det här bekräftar att vädersäkring av elnätet är rätt väg att gå. Ökad driftsäkerhet Under sommaren byttes elnätets äldsta krafttransformator ut, efter 50 års tjänst. Den nya har dubbla effekten och därmed har driftsäkerheten ökat i 20 kv-nätet i Åre-Duvedsområdet. Även i 130 kv-nätet har driftsäkerheten höjts. Nu finns större möjligheter att dela nätet och därmed kunna utföra avbrottsfria nätarbeten. I Brunflo byggs en helt ny fördelningsstation som ersättning för en äldre. Det kommer att ge en förstärkning av elmatningen i området och ökade möjligheter till reservmatning. Allt montagearbete har utförts i egen regi, något som gör att kompetensen inom företaget behålls och utvecklas. Affärsområdet omfattar verksamheten inom dotterbolaget Jämtkraft Elnät AB. Jämtkraft Elnät AB förlägger och äger det optokabelnät som arrenderas av Jämtkraft Telecom AB. Investeringar inom affärsområde Elnät var 183 Mkr, därav optonät 21 Mkr. Elnätet är km långt. Av det utgör regionnätet 588 km, fördelningsnätet km och lågspänningsnätet km. Strömavbrott 2006, per kund Driftstörning 2,1 avbrott Medelavbrottstid 7 tim 10 min Planerade avbrott 0,2 avbrott Medelavbrottstid 26 min Ombyggnad i elnätet till km kabel markförläggs 800 km oisolerad luftledning byts till belagd lina 600 km ledningsgator trädsäkras Varje dag rivs meter friledning En nätstation byggs varannan dag 12 Jämtkrafts årsredovisning 2006 Jämtkrafts årsredovisning

8 Fjärrvärme Fortsatt utbyggnad av fjärrvärme Ett rekordvarmt år, hela tolv procent varmare än normalt, gav minskad värmeförsäljning. Däremot gav kraftvärmeverket ännu ett år rekordhög produktion av el. Fjärrvärmeinvesteringar Mkr Investeringar 46 Mkr Jämtkrafts fjärrvärme är Reko fjärrvärme en kvalitetssäkring av relationen mellan kund och leverantör med högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. I Krokoms och Åre kommuner sker verksamheten i dotterbolagen Krokoms Energi AB resp Åre Fjärrvärme AB. Från 1 februari 2007 höjs fjärrvärmepriset med 2 öre på grund av ökade biobränslepriser. Tidigare prishöjningar har gjorts 2003, 2002 och Jämtkrafts fjärrvärmepriser hör till de lägsta i landet. Det visar den årliga undersökningen Nils Holgersson som genomförs av bostadsföretag och hyresgäströrelsen. Kraftvärmeverket i Östersund har även under det gångna året fungerat mycket bra. Med hjälp av ackumulatorn har vi kunnat optimera produktionen av el under timmar när elpriserna varit höga. Under 2005 uppnåddes rekordhög produktion av el under 2006 blev den ännu högre. Elproduktionen säljs till affärsområde Elkraft till marknadspris. Stort intresse för fjärrvärme Under 2006 koncentrerades utbyggnaden i Östersund till Odensala, ett större villaområde med direktverkande el. En paketlösning togs fram med utbyte av elradiatorerna mot vattenburet system och fjärrvärme, och dessutom möjlighet att få optokabel framdragen i samband med grävningen. Beställningarna på fjärrvärme blev långt över förväntan och de allra flesta ville också ha bredband. Under året gjordes 220 anslutningar klara och cirka 160 beställningar kommer att utföras under Parallellt har informationsmöten hållits inför nästa etapp och säljkampanjen pågår med mycket bra resultat. Här inleds grävningarna i sommar och konverteringarna görs priserna har fortsatt att stiga. Dessutom ger högre oljepris ökade transportkostnader och det bidrar också till prisökningarna. Eftersom Jämtkrafts värmeproduktion sker nästan uteslutande med biobränsle är det viktigt att stimulera och utveckla biobränslemarknaden. Jämtkraft undersöker därför tillsammans med några norska företag möjligheterna att starta tillverkning av pellets i grannlandet Norge. I Kopperå, inte långt från gränsen, finns lämpliga lokaler och arbetet går nu vidare med projektering av en anläggning och detaljstudier av råvarutillgången. Jämtkrafts långa erfarenhet av och stora kunnande kring biobränslen har varit värdefullt. Säkrare värmeleveranser Ett nytt dokumentationssystem för fjärrvärmenäten har tagits i drift, för övrigt samma system som används på elnätsidan. Det innebär en bättre tillgänglighet till ledningsdokumentationen såväl för oss själva som för entreprenörer och kunder. I förlängningen ger det också högre säkerhet och ökad effektivitet i underhållsarbetet I övriga Östersund har ett åttiotal nyanslutningar gjorts genom förtätning i tidigare utbyggda områden. I Åre har ännu en biobränslepanna installerats och 31 nya fastigheter, många större, har anslutits till fjärrvärmenätet. För att trygga leveranssäkerheten har en utvärdering gjorts av fjärrvärmenätet i Östersund. Den har resulterat i att värme ska kunna levereras från fler än ett håll och byggnation av sådana rundmatningar kommer att fortsätta. Biobränsle för framtiden Övergång från fossila bränslen till förnybar produktion är ett uttalat mål från såväl den svenska regeringen som från EU. Det gör att konkurrensen om biobränsle ökar och 14 Jämtkrafts årsredovisning 2006 Jämtkrafts årsredovisning

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto

Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Årsredovisning 2010 Foto: Lasse Hejdenberg, Mats Alm, Martina Wärenfeldt, Ulla Alderin, istockphoto Omslagsbild Torbjörn Tengstrand, Matina Rosenberg och Kim Blomster på omslagsbilden är några av oss på

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS. Energiguiden. En annonsbilaga från Mediaplanet ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS OM ENERGI FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Energiguiden En annonsbilaga från Mediaplanet DECEMBER 2004 Hur påverkar jag mitt elpris? Sedan 1996 har vi en ny elmarknad i Sverige

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Näringspolitiskt program

Näringspolitiskt program Näringspolitiskt program Sekos Näringspolitiska program Förord Sverige har på många sätt hävdat sig väl i den internationella konkurrensen. Tillväxten och produktiveteten har varit god, vilket på ett övergripande

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Förord Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt

NY ENERGI FÖR MILJONPROGRAMMET. Skärpning av energikraven i byggnader på väg. Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt EN TIDNING OM FÖRNYELSEBAR ENERGI NR 1 2014 Profilen: Reinhold Lennebo driver Fastighetsägarna framåt Skärpning av energikraven i byggnader på väg Ny uppsats: Kan geoenergiborrhål göra intrång hos grannen?

Läs mer

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar

Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 203 Nr: :1 Stora bilar behövs och är oftast miljövänligare än små bilar Industrin behöver fossila bränslen främst i form av dieselolja. När diesel framställs bildas

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

Energitjänster på en avreglerad marknad

Energitjänster på en avreglerad marknad Energitjänster på en avreglerad marknad För en effektivare energianvändning? Mikael Bergmasth och Mats Strid Bokförlaget BAS 1 2004 författarna och bokförlaget BAS Allt mångfaldigande utan förlagets skriftliga

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer