Årsredovisning Jämtkraft AB 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Jämtkraft AB 2007"

Transkript

1 Årsredovisning Jämtkraft AB 2007

2 Innehåll Året i korthet... 4 Kort om Jämtkraft... 5 VD har ordet Jämtkraft och miljön Omvärld Personal Marknad Affärsområden Elkraft Elnät Vädersäkring & Bredband Mätprojektet Telecom Fjärrvärme Sponsring Karta över verksamhetsområdet Bokslut Styrelse och ledning Fem år i sammandrag Energitermer Jämtkraft Information 2008 Omslagsbild: Tina Stafrén Foto: Tina Stafrén, Tommy Andersson, Stefan Linnerhag, Getty Images, Göran Strand Tryck: Daus Tryckeri Östersund

3 Förnybar produktion till låga priser Jämtkrafts vision är att vara en drivkraft för regionens utveckling och framgång. Vårt uppdrag har av våra ägare gemensamt formulerat i ord som hög kvalitet, god service och långsiktigt låga priser. Säkra leveranser och låga priser har ingått i vårt uppdrag allt sedan Jämtlands första kraftstation byggdes i Östersund Denna första kraftstation eldades med ved, och skogsråvara är också basen i det kraftvärmeverk som invigdes 114 år senare. Däremellan har vattenkraften spelat den dominerande rollen i vår kraftförsörjning. Hög andel egen produktion borgar för långsiktigt låga priser. Vattenkraften har spelat och spelar en central roll. Kraftvärmeverket har visat sig vara ett mycket värdefullt komplement. Med våra fem nya vindkraftverk säkras tillgången på förnybar energi ytterligare. Genom vädersäkringen av elnätet och utbyggnaden av bredbandsnätet deltar vi aktivt i regionens utveckling. Bredband via fiber till företag och hushåll även i glesbygd ger nya möjligheter till utveckling. Långsiktiga investeringar, insatser för ett hållbart samhälle och en tro på regionens utveckling är centrala begrepp i Jämtkrafts framtidstänkande. Jämtkrafts årsredovisning

4 året i korthet Året i korthet Soliditet % Jämtkraft har Sveriges mest nöjda elhandelskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Årets investeringar inom koncernen var 477 miljoner kronor. Vattenkraftproduktionen 7 procent över normalår. Fem nya vindkraftverk breddar vår förnybara elproduktion. Det omfattande projektet för vädersäkring av elnätet till 2011 fortsätter planenligt. I samband med ombyggnaden av elnätet förbereds för dragning av fiberkabel - ger unika möjligheter till bredbandsanslutning i glesbygd. Ytterligare femton byar anslutna till bredbandsnätet Byte till fjärravlästa el- och fjärrvärmemätare pågår, ger möjlighet till fakturering av faktisk förbrukning. Konverteringen av eluppvärmda villor i Östersund fortsätter. Räntabilitet på eget kapital före skatt % 15 Under året har 338 nyanslutningar gjorts till fjärrvärmenäten. Invigning av Jämtkraft Arena med två fjärrvärmevärmda konstgräsplaner, ger nya möjligheter i regionen. Stort intresse för bredband i glesbygd 100 beställningar i by med 94 fastboende Nyckelfakta Rörelsens intäkter, kkr Resultat före skatt, kkr Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 4,7 4,5 Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 6,6 7,2 Räntabilitet på totalt kapital, % 4,2 4,1 Soliditet, % 42,7 44,3 Kassaflöde från den löpande verksamhetet före förändringar av rörelsekapital, kkr Investeringar, kkr Försäljning av el, GWh Egen produktion av el, GWh Produktion av elcertifikat, antal Inköp av el, GWh Försäljning av fjärrvärme, GWh Produktion av fjärrvärme, GWh Jämtkrafts årsredovisning 2007

5 kort om Jämtkraft Kort om Jämtkraft Jämtkrafts vision är att vara en drivkraft för regionens utveckling och framgång. Jämtkraft är med andra ord starkt beroende av utvecklingen i det område där företaget verkar. Går det bra för regionen så går det bra för Jämtkraft. Företaget har på det sättet ett genuint intresse av att näringslivet frodas och att människor trivs och mår bra i den här delen av landet. Jämtkraft med dotterbolag producerar, distribuerar och säljer elenergi och fjärrvärme främst inom Östersunds, Krokoms och Åre kommuner. Elkunder finns i hela landet. Största delen av den elenergi som Jämtkraft säljer lokalt produceras i egna vattenkraftverk, vindkraftverk och i kraftvärmeverket. Koncernen erbjuder också bredbandsanslutning via fiberkabel och radiolänk. Verksamheten är indelad i affärsområdena Elkraft, Elnät, Fjärrvärme och Telecom. Jämtkrafts uppdrag långsiktighet och grundläggande nytta Jämtkraft ska drivas på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för utveckling av regionen genom leverans av energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. Koncernen Jämtkraft Jämtkraft AB Jämtkraft Elnät AB Jämtkraft Telecom AB Åre Fjärrvärme AB Krokoms Energi AB AB Kattstrupeforsen Jämtlandskraft AB Jämtlands Mineral AB Hornbergets Vindkraft AB Jämtkrafts ägare Procent av aktiekapital och antal ledamöter Östersunds kommun 77,8 %, 5 ledamöter Så har Jämtkrafts ägare gemensamt definierat vårt uppdrag. Ägarna tar ut en mycket begränsad utdelning och överskottet stannar i företaget för att användas till investeringar och för att utveckla verksamheten. Långsiktigt låga priser är viktiga för kunderna. Årligen rör det sig om belopp på flera hundra miljoner som kommer den regionala ekonomin tillgodo, jämfört med om Jämtkraft skulle höja sina priser till riksgenomsnittet. Uppdraget innebär också att Jämtkraft tänker och agerar långsiktigt när det gäller såväl underhåll av befintliga anläggningar som investeringar i nya. Föregångare mot ett hållbart samhälle Jämtkraft är miljöcertifierat sedan Redan 1996 slogs det fast i vår miljöpolicy att vi ska vara en föregångare på vägen mot ett hållbart samhälle. Strategiskt viktiga satsningar med miljöprofil är utbyggnaden av fjärrvärme, kraftvärmeverket och biogasmotorn som producerar både el och värme och investeringen i vindkraftverk. Våra energirådgivare erbjuder personlig rådgivning till våra kunder om hur de ska kunna bidra i klimatarbetet. Regionalt engagemang Jämtkraft bidrar aktivt till utveckling i regionen genom sin basverksamhet. De låga priserna ger ökad köpkraft i vårt område. Vår höga investeringsnivå bidrar till regionens framtid genom att skapa arbetstillfällen och genom att stärka tron på framtiden. Våra sponsringssamarbeten ska även de bidra till utveckling och möjligheter att skapa goda relationer med våra kunder. Vattenfall AB 20,6 %, 1 ledamot Krokoms kommun 0,8 %, 2 ledamöter Åre kommun 0,8 %, 2 ledamöter Medarbetare Jämtkraft har 286 medarbetare, 234 män och 52 kvinnor (tillsvidareanställda ). Antal kunder Elhandel Elnät Fjärrvärme Bredband Karta över Jämtkrafts anläggningar och distributionsområde, se sid Jämtkrafts årsredovisning

6 vd har ordet VD har ordet År 2007 var det år då de flesta blev fullt medvetna om att de accelererande klimatförändringarna är en ödesfråga. Inom EU har vi nu enats om drastiska åtgärder, sammanfattade som 5 gånger 20 - minskning av energiförbrukningen med 20 procent, minskning av utsläppen av växthusgaser med 20 procent och ökning av den förnybara energiproduktionen till 20 procent, allt genomfört till år Samtliga EU-mål är svåra att uppnå, men det förefaller nu som om det allra svåraste blir att nå målet för förnybar energi. De europeiska energiföretagen kommer att få en central roll i detta förändringsarbete. Jämtkraft är väl positionerat för att möta utmaningarna, som kommer att innebära betydande investeringsvolymer med god långsiktig lönsamhetspotential. Omfattande investeringar under året I vårt vädersäkringsprojekt pågår många parallella delprojekt. Ungefär 150 personer är i nuläget heltidssysselsatta i projektet. Av dem kommer cirka 35 ur Jämtkrafts egen fasta personal och resterande är entreprenörer och korttidsanställda. I stort sett löper projektet enligt tidplan och inom prognostiserade kostnader. Vi kan också konstatera att vi med den här satsningen ligger långt fram bland svenska elnätsföretag och vårt projekt har följts med intresse av andra. Vädersäkringsprojektet ger oss samtidigt unika möjligheter att förbereda för en kraftig utbyggnad av fibernätet inom regionen, bland annat genom att lägga ner tomrör för fiber i samband med grävning för elkabel. Det är vår förhoppning att lokala och regionala politiker bidrar till att vi även kan fylla dessa tomrör med fiber under rimliga ekonomiska former, så att snabb och framtidssäkrad bredbandsuppkoppling kan erbjudas till företag och allmänhet även i områden med glesare befolkning. För att klara myndighetskravet på månadsavläsning byter Jämtkraft samtliga elmätare och inför samtidigt dubbelriktad kommunikation mellan mätare och olika interna kontrolloch styrsystem. Under 2007 byttes ungefär hälften av våra elmätare och dessutom såväl kundinformationssystem som mätvärdesdatabas, något som är nödvändigt för att kunna hantera den kraftigt ökade volymen av information. Dessa nya mätare och system innebär att nya prismodeller och nya tjänster kommer att kunna erbjudas kunderna. Att skapa och vidareutveckla infrastruktur för snabba och säkra kommunikationslösningar är en svår uppgift i vår förhållandevis glest befolkade region. Lönsamheten inom Telecomverksamheten har under alla år varit mycket otillfredsställande, samtidigt som vi rönt stor uppskattning från kunderna och från de kommuner som omfattas av verksamheten. Dessa kommuner är dessutom i allt väsentligt även våra ägarkommuner. Vår målsättning är att, efter en mer fokuserad satsning, uppnå en acceptabel lönsamhet inom det närmaste året. Vi har dock tvingats konstatera att en del av vårt nuvarande fibernät inte kan klara uppställda lönsamhetskrav och i konsekvens därmed har vi i bokslutet gjort en engångsnedskrivning av fibernätet med 52 miljoner kronor. Det är dock glädjande att samtidigt konstatera att koncernen kan absorbera detta utan allvarliga resultatkonsekvenser. En stor händelse under året var idrifttagningen av Hornbergets vindkraftpark, fem vindkraftverk med en sammanlagd årlig produktion på cirka 30 GWh en av Sveriges största vindkraftparker på land. Vindkraftverken har fungerat väl och gett beräknad produktion under detta första år. I en allt mer konkurrensutsatt marknad blir förmågan att hålla låga kostnader allt väsent- 6 Jämtkrafts årsredovisning 2007

7 ligare. Jämtkraft är det största energibolaget i regionen, men i jämförelse med de stora aktörerna i Sverige och i Europa är vi små. Det är därför viktigt att vi kan uppnå stordriftfördelar på andra sätt, i första hand genom samarbete med andra liknande aktörer. Ett mycket bra exempel är den samordnade upphandling av elmätare som genomförts. För att skapa förutsättningar för liknande projekt i framtiden har vi under året tillsammans med ett antal företag i norra Sverige bildat EliNorr. Den ideella föreningen syftar till att ta fram idéer för gemensam effektivisering av interna processer, system och arbetsmetoder inom elnätsverksamheterna. Sammantaget investerade Jämtkraft närmare 480 miljoner kronor i anläggningar i regionen under året, väsentligt mer än under tidigare år. Pågående och planerade investeringsprojekt, främst inom elnät, kommer att innebära höga investeringsnivåer även de närmaste åren. På längre sikt kommer dessutom det ökade trycket på klimatrelaterade förändringar i samhället att skapa betydande intressanta investeringsmöjligheter. Jämtkrafts starka finanser och engagerade personal gör dessa investeringar möjliga att genomföra och skapar förutsättningar för en mycket intressant utveckling för ägare, personal och kunder och kan därigenom bidra till regional utveckling. Jämtkraft väl positionerat för framtiden Som ett av de mest verkningsfulla medlen att bromsa den globala klimatförändringen satsas stora medel på att öka den förnyelsebara energiproduktionen. Jämtkraft har redan en helt klimatneutral elproduktion, baserad på vattenkraft, vindkraft och biobränsle. Även värmeproduktionen är till största delen baserad på klimatneutrala bränslen, huvudsakligen biobränslen. Vi har redan i dag intressanta möjligheter att effektivisera befintliga produktionsanläggningar, men energi- och miljöpolitiken kommer att skapa förutsättningar för nya vind-, vattenoch biobränsleprojekt. När vädersäkringsprojektet är fullt genomfört kommer vi att ha ett elnät som klarar både kundernas moderna förväntningar och ytterst Energimarknadsinspektionens krav. Andra svenska elnätsföretag arbetar med liknande projekt, men Jämtkraft kommer att vara ett av de första att ha genomfört ett komplett förnyelseprojekt enligt modern standard. Betydande affärsmöjligheter för Jämtkraft Jämtkraft är ett komplett energiföretag med starka finanser, vilket ger goda förutsättningar för intressant vidareutveckling inom alla affärsområden. - Inom Elnät ska vi slutföra vädersäkringsprojektet, utveckla nya tjänster baserat på de nya mätarna och öka samverkan med omkringliggande elnätsföretag. - Inom Elkraft kommer vi att förnya och effektivisera våra vattenkraftverk, satsa på nya vindkraftverk och andra förnyelsebara energikällor samt öka kraftvärmeproduktionen. - Inom Fjärrvärme har vi höga ambitioner att öka värmeförsäljningen i befintliga och nya områden samtidigt som vi inleder en satsning på pelletslösningar. - Inom Telecom ser vi utmaningar och möjligheter med utbyggnad av fibernätet, delvis med EU-medel, och ökning av såväl marknaden som vår marknadsandel i regionen. Mycket i dessa expansiva planer kommer sannolikt att ske i samverkan med andra företag och organisationer, vilket ställer krav på vår flexibilitet och kreativitet. Sammantaget kommer de närmaste åren bli mycket intressanta med spännande affärsmöjligheter och investeringsprojekt. Det är därför viktigt att vi kan skapa finansiellt utrymme för fortsatt tillväxt, en tillväxt som långsiktigt kan ge såväl ägare som kunder väsentlig utväxling. Stafettväxling Henrik Grill gick under 2007 i pension efter 13 år som VD för Jämtkraft. Henrik har under sina år som VD på ett verksamt sätt bidragit till Jämtkrafts utveckling genom både välgrundade investeringar inom produktion och nät, och effektivisering av den interna organisationen. Under hans tid som VD har Jämtkraft utvecklats till det ledande energiföretaget i regionen. För mig personligen är det en intressant möjlighet och en utmaning att få ta över stafettpinnen efter Henrik. Jag ser fram emot att få vara en del av, och bidra till, en fortsatt intressant utveckling för Jämtkraft under de kommande åren. Jämtkrafts årsredovisning

8 MAI 2006 LOGOTYPE PANTONE 404 C FOND DU CARTOUCHE PANTONE 200 C PANTONE TYPOGRAPHIE PROCESS BLACK C CMJN YELLOW 20% + BLACK 70% MAGENTA 100% + YELLOW 75% + BLACK 15% BLACK 100% RAL FARBFINDER BLACK Nº jämtkraft och miljön Jämtkraft är miljöcertifierat sedan TYPOS + SYMBOLE + CARTOUCHE TONS DIRECTS PANTONE ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification En viktig del i miljöarbetet är att följa lagar och krav. Jämtkraft har infört seminarier för att informera chefer om nya och uppdaterade lagar. Lokalt engagemang för miljön Vatten, vind, biobränsle och biogas - Jämtkrafts elproduktion är helt förnybar. Det gäller också i stort sett all fjärrvärme. Långsiktigt miljötänkande ska genomsyra hela Jämtkrafts verksamhet, i stort som i smått. Jämtkrafts förnybara elproduktion har breddats och utökats med fem nya vindkraftverk på Hornberget i Malå i Västerbotten. Under året startades också flera projekt som kommer att effektivisera befintlig vattenkraft. Bra Miljöval stöd till miljöprojekt Jämtkraft har licens att sälja Bra Miljöval el från vattenkraft och vindkraft. Intresset för Bra Miljöval el har ökat och försäljningen nådde under året drygt 406 GWh. Till vår miljöfond avsattes kronor. I stort sett hela summan och ytterligare kronor gick till projektet i Stora Mjölkvattnet i nordvästra Jämtland, där forskare under flera år studerat tillväxten hos Intresset för Bra Miljöval el har ökat fisk efter näringstillförsel. Klimatarbete hos kunder och medarbetare Under 1970-talet började Jämtkraft utveckla fjärrvärmen, något som fått stor betydelse för miljön. Fokus i Östersund ligger nu på att konvertera eluppvärmda villor till fjärrvärme. När 400 villaägare byter bort elvärmen minskar de årliga koldioxidutsläppen med en mängd som motsvarar avgaserna från bilar. Via interna kampanjer stimuleras medarbetarna att påverka sina privata vanor. Det kan vara att genomföra elbesparande åtgärder i sina hem eller att ta sig till och från jobbet på ett mindre miljöbelastande sätt än 8 Jämtkrafts årsredovisning 2007

9 Miljöpolicy Jämtkraft förädlar i huvudsak jämtländska naturresurser till energi med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Det innebär att miljöarbetet ska präglas av en helhetssyn för att främja en hållbar utveckling. Jämtkraft ska medverka i utvecklingen av ett kretsloppsanpassat samhälle och aktivt samarbeta med ägare, kunder, myndigheter och andra intressenter på miljöområdet. Jämtkraft ska ytterligare förbättra sina anläggningar, metoder och rutiner för att minimera negativ miljöpåverkan samt verka för att öka andelen förnyelsebar energi. Jämtkraft följer gällande lagar och andra krav. Jämtkraft ska prioritera tekniska lösningar, som kan integreras i framtida miljökrav, samt i ett långsiktigt helhetsperspektiv hushålla med jordens resurser. Jämtkraft ska ha aktuell kunskap om energiförsörjningens hälsooch miljöpåverkan och utnyttja denna vid planering och drift av verksamheten. med bil. Nya motorvärmare i vårt parkeringshus kan aktiveras från såväl fast telefon som mobil eller dator för att undvika onödig uppvärmningstid. Stationering på flera orter och samarbeten mellan avdelningar kan minska behovet av bilkörning i vårt vidsträckta verksamhetsområde. Inte minst bidrar den pågående utbyggnaden av elektronisk kommunikation mellan våra lokaler och anläggningar till att minska antalet mil i bil. I Jämtkrafts bilpool finns nu fem miljöbilar. Tyvärr finns ännu inte miljövarianter av de arbetsfordon vi behöver. Jämtkraft deltar aktivt i klimatdebatten Jämtkraft engagerade sig tidigt i klimatfrågorna och har även det här året medverkat vid flera konferenser och seminarier. En bred genomgång av hur klimatförändringarna kan komma att påverka Jämtkraft och regionen har genomförts. Rapporten presenterades vid ett seminarium tillsammans med Elforsks klimatkonsekvensprojekt och en översikt över Sveriges och EU:s klimat- och energipolitik. I en workshop samlades möjliga konsekvenser för Jämtkrafts olika affärsområden. Jämtkrafts samtliga medarbetare och nära samarbetspartners som leverantörer/entreprenörer ska ha god kunskap om miljö och verksamhetens miljökrav. Miljö är ett linjeansvar i Jämtkraft. I miljöfrågor ansvarar varje organisatorisk enhet för kartläggning, planering, åtgärder, utbildning, information och uppföljning inom sitt ansvarsområde. Inom Jämtkraft samordnas miljöfrågorna av en miljösamordnare. I samband med bolagsstämman hölls ett miniseminarium kring svensk och europeisk energipolitik och skogen som råvara. Utbildning i allmän miljökunskap har hållits för nya medarbetare, fast anställda såväl som inhyrda. Oljor ständigt aktuellt Utvecklingen av mindre miljöstörande alternativ av oljor följs noga. Ett program har upprättats för tester och successivt utbyte till bästa möjliga alternativ. En mobil utrustning för tömning av de oljefånggropar som finns under transformatorer utomhus har introducerats. I groparna samlas regn- och smältvatten och de behöver tömmas regelbundet. Metoden miljösäkrar tömningen genom att känna av eventuell inblandning av olja och ger en kvalitetssäkring genom de elektroniska protokoll som upprättas vid varje tömning. Jämtkrafts årsredovisning

10 omvärld EU:s klimat- och energipolitik EU har bestämt sig. Kommissionen, ministerrådet och parlamentet är överens om målsättningen till 2020, det vill säga att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent, att öka energieffektiviteten med 20 procent och att öka andelen förnybar energiproduktion till 20 procent. Allt ska vara uppnått år Det här beslöt EU i mars 2007 och jobbar nu vidare och presenterar konkreta förslag på hur målsättningarna ska nås. För Sveriges del innebär de förslag som EU-kommissionen presenterat att vi mellan åren 2005 och 2020 ska öka mängden förnybar energi från 40 till 49 procent. Utsläppen av växthusgaser ska minskas med 17 procent. Dyrare, mer förnybar och effektivare energi Oljepriset har på ett fåtal år stigit kraftigt och utvecklingen lär fortsätta. Ett högre oljepris drar med sig priset på annan energi, även på förnybara energislag som till exempel pellets. Energimarknaden är global. EU:s system för utsläppshandel gör också fossil energi dyrare. Det kostar pengar att släppa ut koldioxid. Utsläppsrätterna gör kolkraft dyrare vilket i sin tur leder till högre marknadspriser på el även i Sverige, eftersom vi är en del av den europeiska elmarknaden. EU vill öka den förnybara energiproduktion kraftigt och krav ställs på alla medlemsländer att bidra. Utbyggnad av mer förnybar energi kommer att stimuleras på olika sätt. I Sverige har vi infört elcertifikat, i andra länder tillämpas andra system. I båda fallen uppmuntras produktion av förnybar energi. Värdet av att effektivisera energianvändningen poängteras också. Jämtkrafts energiproduktion som till nästan 100 procent baseras på förnybar energi blir därmed mycket värdefull Jämtland är en klimatpositiv region Samhället frågar efter mer förnybar energi samtidigt som priserna på fossil energi och priset på el stiger kraftigt. Jämtkrafts energiproduktion som till nästan 100 procent baseras på förnybar energi blir därmed mycket värdefull. Det gör att vi kan förse regionen med trygg energi till ett långsiktigt lågt pris. Samtidigt bidrar vår energiproduktion på ett högst påtagligt sätt till att minska utsläppen av koldioxid från kolkraftverk och annan fossil energi. Jämtkraft har ett bra utgångsläge, men vi kan göra mer. Jämtland är som helhet en klimatpositiv region. I vårt län produceras stora mängder förnybar energi från främst vattenkraft men också en hel del med bioenergi och i snabbt ökande takt med vindkraft. I länet produceras betydligt mer energi än vad som används lokalt. Vi bidrar därmed med betydande mängder värdefull och efterfrågad förnybar energi till vår omvärld. Och vi kan göra ännu mer. Det går att effektivisera och utveckla vattenkraften, öka bioenergin från våra skogar och åkrar kraftigt och det är möjligt att bygga ut vindkraften kraftfullt samt effektivisera energikonsumtionen. Då kan regionens bidrag till den globala kampen mot klimathoten och den nödvändiga omställningen av energisystemen bli ännu större. 10 Jämtkrafts årsredovisning 2007

11 Jämtkrafts årsredovisning

12 personal Gemensamma värderingar en framgångsfaktor Jämtkraft ska vara en attraktiv arbetsplats, i dag såväl som i framtiden. Medarbetare som är friska och mår bra, som trivs och som delar företagets värderingar är vägar som ska leda dit. Antalet tillsvidareanställda ökade till 286 personer. Av dem är 234 män och 52 kvinnor. Medelåldern var vid årsskiftet 45 år. Ledningsgruppen består av två kvinnor och fyra män. I den frivilliga störningshjälpsorganisationen ingick vid årsskiftet 542 personer. Andra ledigheter 1,16 % Arbetstidsförkortning 2,09 % Semester 11,09 % Föräldraledighet 2,82 % Fördelning av tid 2007 Kompledighet 0,87 % Sjukfrånvaro 3,36 % ARBETAD TID 78,61 % Det program för utveckling av alla medarbetare som inleddes 2006 har fortsatt med det tredje steget. Det övergripande syftet med programmet är att Jämtkraft även i framtiden ska vara ett framgångsrikt företag. Det förutsätter att alla medarbetare förstår hur såväl omvärlden som det egna arbetet och agerandet påverkar och bidrar till Jämtkrafts utveckling och framgång. Årets övningar fokuserade framför allt på den enskilde medarbetarens agerande kopplat till företagets mål och värderingar. Metoden som användes var ett spel som utarbetats specifikt efter Jämtkrafts behov och önskemål. Här diskuterades konkreta och arbetsnära situationer med utgångspunkt i företagets värderingar och mål. Utvecklingsprogrammet för medarbetarna kommer att fortsätta och för närvarande pågår planering av innehåll och form för det fjärde steget. Ökad rörlighet Under året har 25 nya medarbetare tillsvidareanställts. Samtidigt har 20 medarbetare av olika anledningar lämnat oss och vid årsskiftet var antalet tillsvidareanställda medarbetare 286. Jämfört med tidigare år var det relativt många som slutade på egen begäran, något som delvis är ett resultat av att arbetsmarknaden i Östersund förändrats och blivit bredare. Det gäller inte minst inom vissa tekniska yrkesområden med krav på högskoleutbildning. Den ökade omsättningen på arbetsmarknaden är i grunden positivt men betyder också att Jämtkraft måste positionera sig ännu tydligare som en attraktiv arbetsgivare som förmår attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Medarbetare och ledare För att få en tydligare bild av medarbetarnas inställning till och uppfattning om sin arbetsplats har en undersökning genomförts. Alla medarbetare svarade på frågor inom organisation, ledarskap, medarbetarskap och arbetssituation. Resultatet visar att den absoluta merparten av medarbetarna trivs bra med sina uppgifter, känner sig delaktiga i sin avdelnings eller enhets arbete och att det råder en positiv stämning på de olika arbetsplatserna. Förslag till förbättringar framfördes också. Vissa åtgärder har redan vidtagits med anledning av förslagen, andra arbetas det vidare med. Satsningen på medarbetarutvecklingsprogrammet är uppskattad och kommer att fortsätta. Friskare medarbetare Att bevara det friska friskt har fortsatt varit ett område i fokus inom personalarbetet. Det är glädjande att det resulterat i minskad sjukfrånvaron under året, den sjönk från 4,34 procent till 3,36 procent. Sjukfrånvaron minskade för såväl kvinnor som män och även inom alla ålderskategorier. Framför allt är det långtidsfrånvaron som har bidragit till minskningen. Att företaget betraktar detta som en viktig framgångsfaktor märks inte minst genom att mål med bäring på friska medarbetare har införts bland affärsmålen. 12 Jämtkrafts årsredovisning 2007

13 Attrahera Utveckla Behålla IN i UT Bemanna Kompetens Monika Johansson Efter jobb som servitris i några år fick jag problem med ryggen och jag bestämde mig för att sadla om. Provade jobbet som fastighetsskötare men fick tipset att söka mig till fjärrvärmen. Jag läste in energiprogrammet och lyckades sedan hitta en utbildning till drifttekniker inom kraft och värme på distans med barn och häst var det enda alternativet. I fem år har jag haft sommarjobb och praktik hos Jämtkraft och när utbildningen var klar blev jag anställd. Nu jobbar jag skift tillsammans med 17 grabbar. Den som sitter i kontrollrummet följer hela processen ute i anläggningen på datorskärmar. Vi går också runt och övervakar pannan och turbinen och tar prover, bland annat på bränslet och askan. Olika kontroller och förebyggande underhåll gör vi enligt rondlistor. Hela tiden har jag trivts alldeles ypperligt. Jobbet är omväxlande och kommunikationen rak. Det här är absolut ett jobb jag kan rekommendera fler tjejer. Stig-Arne Jönsson Jag kom till Jämtkraft 1990 och då jobbade jag med nätanslutningar och liknande. Efter några år började jag som elsäljare och härom året bytte jag jobb igen. Nu ingår jag i bränslegruppen där vi är fyra personer som köper in bränsle till våra fjärrvärmeanläggningar. Vi jobbar med både små och stora leverantörer, med snabba leveranser och långsiktiga kontrakt. Kontakter med människor är den gemensamma kärnan i mina olika arbetsuppgifter. Det är det jag tycker är roligast, tillsammans med affärsdelen i det hela. Jag har alltid varit intresserad av skog och skogen är en dominerande näring i länet. Vi är idag en stor aktör inom skogsnäringen och det känns bra att Jämtkraft är med och bidrar till utvecklingen. Jag har alltid trivts fantastiskt bra på Jämtkraft och har kunnat utvecklas i mina olika arbetsuppgifter. En fördel är att Jämtkraft är så stort att det finns möjlighet att jobba med olika saker inom företaget. Elin Vinger När jag arbetade med omvärldsbevakning på ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, kom jag i kontakt med energifrågor. Det såg jag som ett viktigt framtidsområde och eftersom jag hade hört mycket gott om Jämtkraft sökte jag mig dit Jag jobbade med olika utredningsprojekt, främst inom fjärrvärmeområdet; biogas, pelletsprojekt i Norge, fjärrkyla och bränslefrågor. Jag lärde mig väldigt mycket om energivärlden och också en del om att tänka ur olika perspektiv, eftersom energivärlden oftast är ganska komplex. Nu är jag tillbaka på ITPS, men i Japan, kunde inte motstå chansen att prova något nytt i ett annorlunda land. Jag jobbar inom området hållbar utveckling, och klimat och energi är förstås den största frågan. Jag bevakar såväl forskning och utveckling som policyfrågor, analyserar för att se vad Sverige kan lära. Jag sitter på ambassaden och jobbar mycket mot andra myndigheter, en del mot departementen och en hel del med UD. Också mycket med att skapa kontakter, en viktig del av verksamheten är att ordna resor för politiker, forskare och tjänstemän. Totalt: Totalt: Totalt: st Medelålder 44,3 45,6 45, Anställd tid 11,3 15,9 15 Antal Pension Sjukfrånvaro 5,9 2,8 3,4 Egen begäran 20 st 5 st 15 st Jämtkrafts årsredovisning

14 våra kunder 14 Jämtkrafts årsredovisning 2007

15 Jämtkrafts kunder, nöjdast i Sverige Åter igen ligger Jämtkraft i topp bland energibolag i Svenskt Kvalitetsindex mätning av kundnöjdhet. Att ha nöjda kunder är ett av Jämtkrafts strategiska mål och något vi alltid strävar mot. Fem år i rad har vi lyckats nå den positionen. Under det gångna året har vi fått en hel del nya elhandelskunder men även tappat en del. Konkurrensen hårdnar och många kunder söker mer aktivt efter det bästa elhandelsföretaget. Vi har jobbat aktivt med att bearbeta presumtiva kunder via kampanjer i vår närregion. Vi utvecklar också hela tiden vår hemsida och många kunder väljer oss via olika jämförelsesajter. Två prismodeller. Elhandelskunder i våra ägarkommuner får vårt låga lokalpris. Bakgrunden till det är dels att vår egen elproduktion räcker till större delen av lokalkundernas behov, dels våra ägares låga krav på utdelning och klart uttalade mål att vi ska verka för utveckling av regionen genom långsiktigt låga priser. De låga priserna gör att köpkraft stannar i regionen. Under året har lokalpriset justerats ett antal gånger och är sett över tiden klart under det marknadspris som vi erbjuder kunder i övriga Sverige. De elpriser vi erbjuder kunder utanför våra ägarkommuner är kopplade till priserna på elbörsen eftersom vi köper det behovet. De priser vi erbjuder ska vara såväl attraktiva för kunden som en god affär för Jämtkraft. God vattentillgång gjorde att priserna på elbörsen blev betydligt lägre under 2007 än det rekorddyra Priserna på Nord Pool steg dock kraftigt under hösten, främst beroende på höga kol- och oljepriser som drivit upp priserna på kontinenten. Kunderna efterfrågar allt mer miljöanpassade produkter och sedan flera år kan våra elhandelskunder som tillval välja Bra Miljöval el. Med sex vindkraftverk kan vi nu också erbjuda Vindkraftel. Kundkontakten viktig Det ska vara lätt att nå oss. Vårt kontaktcenter utvecklas hela tiden och anpassas efter kundernas önskemål. Vi tar också vara på möjligheterna till personliga möten. Vi genomför kampanjer och informationsmöten och vi deltar i mässor av olika slag. Genom aktiviteter vid våra sponsringssamarbeten får vi många tillfällen att bygga och behålla goda relationer. En stor aktivitet som det förbereddes för under året var VM i skidskytte, där valde vi att satsa ganska hårt på att profilera oss med Vi har energi över som tema. Målet var att visa alla VM- besökarna vilket energibolag som har mest energi i staden. För att behålla vår position bland Sveriges elkunder har vi under hösten installerat ett nytt system för kundkommunikation. Nu kan vi arbeta effektivare, kunderna kan få hjälp snabbare och vi kan ge bättre service via webben. Vi har ett modernt system som vi kan växa med. Personlig energirådgivning Vi och våra kunder har ett gemensamt intresse av att hushålla med el. Stiger förbrukningen måste vi köpa in mer och dyrare el från elbörsen. Därför satsar vi hårt på energirådgivning. Mer än 500 telefonsamtal till Jämtkraft har handlat om energirådgivning. Energi rådgivarna har gjort 80 kundbesök och medverkat med rådgivning vid sju större aktiviteter och startat samarbeten med både för- och grundskolor. Trygg kund Det fleråriga projektet att erbjuda villakunder med elvärme byte till vattenburen fjärrvärme har fortsatt. Anslutnings graden har varit hög både på till fjärrvärme och att få fiberkabel framdragen i samband med grävningen. Stor vikt har lagts vid att ge såväl muntlig som skriftlig information om vad anslutning till fjärrvärme respektive bredband innebär och hur arbetet går till. Kunden ska känna sig trygg i sitt val. Elprisets utveckling för en lokal Jämtkraftkund sedan elmarknaden avreglerades 1996 Elkostnad ,8 öre/kwh Elnät: 19,4 öre 20,9 % El: 34,4 öre 37 % Elkostnad ,88 öre/kwh Elnät: 16,44 öre 30,5 % El: 22,34 öre 41,5 % Skatter, avgifter: 39 öre 42 % Skatter, avgifter: 15,1 öre 28 % Avser den totala kostnaden för ett elvärmt småhus med kwh/år, 20 A mätarsäkring. I skatter och avgifter ingår kostnader som påförts av myndigheter, som elskatt, moms och elsäkerhetsavgifter. I elpriset för 2007 ingår avgift för elcertifikat. Antal kunder Elhandel Elnät Fjärrvärme Bredband Jämtkrafts ägarkommuner ligger alla klart under medelkostnaden i landet för el (nät+handel) och fjärrvärme enligt avgiftsundersökningen Nils Holgersson som görs varje år av bostadsorganisationerna och hyresgäströrelsen. Jämtkrafts årsredovisning

16 elkraft Elproduktion GWh Vattenkraft Kraftvärme Vind/Biogas Normalårsproduktion vattenkraft (930 GWh) Nybyggnad och effektivisering En mild och nederbördsrik inledning på året gav god produktion i våra vattenkraftverk och de nya vindkraftverken på Hornberget har infriat förväntningarna. Tillsammans med elproduktionen i kraftvärmeverket gav det ett gott tillskott av förnybar energi. april invigde näringsminister Maud Olofsson våra nya vindkraftverk på Hornberget I i Malå i Västerbotten. De fem verken har fått namnen Erhard, Fredrik, Sven-Gösta, Lennart och Henrik och beräknas producera cirka 30 GWh per år. Förnyelse och effektivisering Att kontinuerligt förnya och effektivisera vattenkraftstationer ger värdefulla tillskott till vår förnybara elproduktion. Flera sådana projekt pågår. av året. Därmed kunde det praktiska arbetet med bland annat upphandling av turbin och övrig utrustning starta. Produktionen beräknas öka med 5 miljoner kilowattimmar (5 GWh) och ge långsiktiga förbättringar ur såväl miljösom arbetsmiljösynpunkt. Kostnaden för projektet är cirka 40 miljoner kronor. Leveranstiderna är långa och byggarbetet beräknas starta i januari 2009 och kräva sex månaders produktionsstopp. Projektet drivs till stora delar av egna medarbetare vilket gör att den interna kompetensen utvecklas. Tillståndsanmälan om upprustning av Näsaforsens kraftstation inom gällande vattendom fick ett positivt svar från länsstyrelsen i början Sedan 2004 har utredning pågått för att fastställa status för den äldre vattenkraftstationen i Hissmofors, byggd runt Resulterat visar 16 Jämtkrafts årsredovisning 2007

17 att det mest ekonomiska alternativet är att ersätta den gamla anläggningen med en ny. Samråd har hållits och miljökonsekvensbeskrivning upprättats för en ny station i anslutning till den gamla och en flytt av ställverket till andra sidan av Indalsälven. En ny anläggning skulle kunna stå klar om cirka fem år. Ombyggnad planeras i ytterligare en kraftstation, Billsta i Hackås, även där utan några ändringar i vattenföringen. Stationen är byggd 1912 och såväl byggnaden som utrustningen har fallit för åldersstrecket. Dammsäkerhet högsta prioritet Fördjupad dammsäkerhetsutvärdering (FDU) enligt Ridas, Kraftföretagens riktlinjer för dammsäkerhet, finns inplanerad för alla våra större dammar. Dessutom har flödesstudier gjorts vid alla dammar och bland annat resulterat i att en ny utskovslucka installerats för att klara ett hundraårsflöde. I Hissmofors har ytterligare en etapp av betongarbetena på dammen genomförts och nu återstår den sista delen som görs sommaren En fördjupad dammsäkerhetsutvärdering genomfördes under året i Kattstrupeforsen. Den avslutades med en lyckad provtappning gemensam med Granboforsens kraftstation. Ett mäktigt skådespel som lockade många besökare. Effektivare krafthandel Ett nytt system för finansiell krafthandel har tagits i drift under året. Det ersätter flera system hos avdelningarna Elkraft och Försäljning. Hanteringen av finansiella kontrakt och portföljer samt priskalkylering har förenklats. Dessutom har vi nu bättre verktyg för analys och riskstyrning och den ekonomiska avräkningen underlättas och blir effektivare. Jämtkrafts elproduktion 2007 Vattenkraft GWh Kraftvärme GWh Vindkraft GWh Biogas... 3,6 GWh Inköp från andra kraftbolag och från elbörsen 570 GWh Försäljning till elbörsen 77 GWh GWh = gigawattimme = en miljon kilowattimmar Mkr Investeringar i elkraft Jämtkrafts årsredovisning

18 elnät Stora investeringar i elnätet Investeringar i elnätet Mkr Den positiva utvecklingen i regionen avspeglas i elnätverksamheten. Ombyggnader, nybyggnader och investeringar för ökad driftsäkerhet görs såväl inom vädersäkringsprojektet som i ordinarie verksamhet. Även bytet till nya elmätare kräver omfattande arbeten i elnätet Åre har under fler år präglats av expansion och nybyggnation av såväl enskilda fastigheter som fritidshusområden och större hotellanläggningar. Utbyggnadstakten är fortsatt hög, också i andra orter i Åredalen och västra Jämtland. Även Östersundsområdet utvecklas positivt. Flera nya bostadsområden och industrier innebär nyanslutningar och utbyggnad av elnätet. Vindkraften blir allt mer intressant och flera stora projekt har frågat efter offert för anslutning till vårt elnät. Beställningar på anslutning har också kommit och det innebär om- och utbyggnader i elnätet. Ett nytt webbaserat verktyg har införts för att hantera alla elinstallationer och nya anslutningar. Med all information samlad och lätt tillgänglig ökar såväl effektivitet som säkerhet. Säker kommunikation för fjärravläsning Kundernas nya fjärravlästa elmätare kräver att kommunikationen med fördelningsstationer och nätstationer byggs ut. Det är ett omfattande arbete som pågått under ett par år och kommer att fortsätta i ytterligare ett par år. Dessutom krävs nya system för att hantera månadsavläsningarnas alla mätvärden. Höjd driftsäkerhet och beredskap En ny fördelningsstation har tagits i drift i Brunflo, söder om Östersund. Det är vår första fördelningsstation 40/10 kv med all elektrisk 18 Jämtkrafts årsredovisning 2007

19 utrustning placerad inomhus, där den alltså inte kommer att utsättas för väder och vind. Tre stora mobila reservelverk och en transformatorcontainer har levererats under året. Reservelverken är på 550 kva styck och kan användas för att ta över en nätstation men också kopplas ihop för att driva ett 10 eller 20 kv nät. Dessutom kan de köras som spetskraft och producera el under timmar när elpriserna är extremt höga. Aggregaten står ständigt inkopplade för att kunna startas snabbt. I det nordvästra hörnet av vårt nätområde har möjligheterna till sammankoppling av elnäten på norsk och svensk sida färdigställts. I utpräglad glesbygd på båda sidor om gränsen har leveranssäkerheten höjts väsentligt. regn- och smältvatten och de behöver tömmas regelbundet. Metoden miljösäkrar tömningen genom att känna av eventuell inblandning av olja och ger en kvalitetssäkring genom de elektroniska protokoll som upprättas vid varje tömning. Sedan 2007 pågår projekteringen av ombyggnadsarbeten inför en spänningshöjning från 45 till 145 kv i området väster om Duved. I projektet ingår bland annat ny transformator i Enafors stamstation och i fördelningsstationen i Enafors och att Jämtkraft tar över en del av Svenska Kraftnäts nuvarande ledning mot Nea i Norge. Den nya ledningen beräknas kunna tas i drift under 2009 och ger beredskap för fortsatt expansion i Åreområdet. Strömavbrott 2007, per kund Driftstörning... 3,2 avbrott Medelavbrottstid 3 tim 5 min Planerade avbrott 0,6 avbrott Medelavbrottstid min De planerade avbrotten inkluderar avbrott för mätarbyten, cirka 15 min avbrott per kund. Affärsområdet omfattar verksamheten inom dotterbolaget Jämtkraft Elnät AB. Elnätet är km långt. Jämtkraft Elnät AB förlägger och äger det optokabelnät som arrenderas av Jämtkraft Telecom AB. Investeringar i affärsområde Elnät var 385 Mkr, därav optonät 46 Mkr. Ny miljö- och kvalitetssäker metod En mobil utrustning för tömning av de oljefånggropar som finns under transformatorer utomhus har introducerats. I groparna samlas Jämtkrafts årsredovisning

20 elnät vädersäkring & bredband Projekt Vädersäkring & bredband Jämtkrafts projekt Vädersäkring & bredband skapar förutsättningar för hög driftsäkerhet i elnätet och tillgång till modern infrastruktur, något som gynnar hela regionen. Ombyggnad i projekt vädersäkring: km kabel markförläggs 700 km oisolerad luftledning byts till belagd lina 600 km ledningsgator trädsäkras 650 nätstationer byggs Organisationen av det omfattande projektet att vädersäkra elnätet har visat sig fungera mycket bra. Mellan Jämtkraft, Skanska och gemensamt upphandlade entreprenörer tecknas samverkansavtal, styrda av gemensamt uppsatta mål. För varje projekterad delsträcka görs gemensamt en budget som vid uppföljningen jämförs med kostnadsutfallet. Differensen delas mellan parterna. Organisationen följs av ett forskningsprojekt vid Oslo universitet. För alla led i projektet måste arbetet löpa så effektivt som möjligt, utan avkall på kvalitet, miljöhänsyn och säkerhet i arbetet. Under året har 167 personer deltagit i olika branschgemensamma utbildningar, genomförda av Jämtkraft. De allra flesta av kursdeltagarna är entreprenörer och underentreprenörer engagerade i vädersäkringsprojektet. Drygt 50 möten med markägare har hållits och man har hittat arbetsformer som gör att samarbetet med såväl lantmäteriet som länsstyrelsen fungerar mycket bra. Nya arbetssätt provas En av de nya arbetsmetoder som provats är att med så kallad styrd borrning lägga rör för kabel under vattendrag, byggnader, trafikerade vägar eller i känslig natur. På det här sättet har man till exempel kunnat dra kabel under E14 utan att störa trafiken. Metoden är skonsam mot naturen och kan dessutom vara kostnadseffektiv vid speciella tillfällen, eftersom den ger låga kostnader för återställning. Tester har också utförts med att lägga kabelrör längre sträckor, upp till meter, och vid dessa tillfällen har man med hjälp av vatten under tryck flottat kabeln genom röret. Bredband längs vägen I vädersäkringsprojektet förbereds också för bredbandsutbyggnad i samarbete med Jämtkraft Telecom. Rör läggs för att underlätta dragning av fiber när intresse finns i byarna. Jämtkrafts egna kraftstationer och fördelningsstationer som passeras ansluts efterhand till bredbandsnätet för snabb och säker kommunikation. Många arbetstillfällen Totalt finns i projektet tio entreprenörer för kabelförläggning och två till tre för linbyten. Projektorganisationen sysselsätter cirka 150 personer under barmarksperioden och cirka 100 under vintern. Under året har 383 km markkabel lagts, 110 km gamla luftledningar har raserats och 130 km ny isolerad lina har satts upp. 450 km ledning har kantröjts och 200 nya markstationer har installerats. Under 2008 kommer projektet enligt tidplanen att förlägga 340 km kabel och byta 280 km luftledning till belagd lina. Sjökabel läggs bland annat i Storsjön och Landösjön. Kanthuggning av ledningsgator vid kv ledningar avslutas under våren. Cirka 400 nätstationer ska byggas av Norrmontage i Järpen och installeras under projektets två återstående år. 20 Jämtkrafts årsredovisning 2007

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Årsredovisning Jämtkraft AB 2008

Årsredovisning Jämtkraft AB 2008 Årsredovisning Jämtkraft AB 2008 Innehåll Året i korthet... 4 Kort om Jämtkraft... 5 VD har ordet... 6-7 Jämtkraft och miljön... 8-9 Omvärld... 10-11 Personal... 12-13 Våra kunder... 14-15 Affärsområden

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Vattenkraft. En oändlig energi.

Vattenkraft. En oändlig energi. Vattenkraft. En oändlig energi. Med hundra års erfarenhet har vi fokus på framtiden Skellefteå Krafts historia började med ett vattenkraftverk i Finnforsfallet utanför Skellefteå. Det blev Skellefteälvens

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 AB Borlänge Energi Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2013 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef

Vindkraft inom E.ON Elnät. Jan-Erik Olsson - Strategichef Vindkraft inom E.ON Elnät Jan-Erik Olsson - Strategichef DN Debatt Vindkraftens aktuella läge EUs klimatmål med 20 procent förnybar energi till 2020 är en kraftfull satsning med tanke på övriga medlemsländers

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2004

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2004 Årsredovisning Jämtkraft AB 2004 Innehåll Kort om Jämtkraft 4-5 Här finns vi 6 Året i korthet 7 Nyckelfakta 7 Miljöpolicy 8 VD kommenterar 9-12 Affärer och marknader 13-20 Elkraft 14 Elnät 15 Elcertifikat

Läs mer

Företagspresentation. Mölndal Energi

Företagspresentation. Mölndal Energi Företagspresentation Mölndal Energi Mölndal energis verksamhetsområden Produktion Fjärrvärme Elhandel Nära och enkelt med passion för miljön El och värme är något vi tar för givet. Det ska bara fungera.

Läs mer

Vattenfall Värme Uppsala

Vattenfall Värme Uppsala Vattenfall Värme Uppsala - dagsläget Johan Siilakka, chef anläggningsutveckling - utveckling Anna Karlsson, miljöspecialist - varför biobränslen? - tidplaner och delaktighet 2013-03-02 Foto: Hans Karlsson

Läs mer

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens

Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens Täbyinitiativet: Öppnar för fjärrvärme i konkurrens fjarrvarme_folder.indd 1 09-03-30 14.19.27 Täbyinitiativet på en minut: I Täbyinitiativet gör vi tre saker: vi bygger ett öppet fjärrvärmenät i Täby

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS

SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS SÅ PLANERAS KRAFTVÄRMEVERKET MODERNISERAS OCH UTVECKLAS BLOCK 7 FÖRNYELSEN ETAPP 2 Magnus Eriksson Avdelningschef, Värme Anläggningsutveckling Det här är Mälarenergi VÅR VISION VÅR AFFÄRSIDÉ VÅR DRIVKRAFT

Läs mer

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8)

Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 4 (8) VÅR VERKSAMHET I KORTHET Hållbarhet och framtidens energisystem är viktiga för alla beslut och för vårt agerande inom Växjö Energi. Som leverantör av värme, kyla,

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Värme Samarbete Service

Värme Samarbete Service Värme Samarbete Service Lokalt och miljövänligt, alltid med hög service Nossebro Energiverk äger ett av Sveriges minsta elnät men är också ett av Sveriges mest miljövänliga elhandelsbolag, uppmärksammat

Läs mer

Beskrivning av ärendet

Beskrivning av ärendet Planen innehåller mål och åtgärder för områdena: 1. Energihushållning och energieffektivisering 2. Energitillförsel 3. Resor och transporter 4. Fysisk planering Planen innehåller totalt 25 åtgärder. Uppföljningen

Läs mer

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala

Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala. Välkommen till Värme Uppsala Välkommen till Vattenfall Värme Uppsala Välkommen till Värme Uppsala Agenda: - Några ord om vår verksamhet - Ekonomi och prisutveckling - Vårt arbete mot ett uthålligare Uppsala Adrian Berg von Linde Några

Läs mer

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till

alltifrån det komplexa arbetet med arbetsmiljö - och säkerhetsfrågor i en vindkraftspark, till Power for good Nordisk Vindkraft är ett privatägt och finansiellt starkt företag som står för en solid och lönsam vindkraft med utgångspunkten att påverka naturen så lite som möjligt och samtidigt tillföra

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge.

Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Lokal vindkraftsatsning i Uppvidinge. Fyra markägare från bygden har tillsammans med prästlönetillgångar i Växjö stift bildat UppVind ekonomisk förening som avser att uppföra nio vindkraftverk norr och

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby

Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby E.ON Värme Vi bygger ut fjärrvärmen i Täby Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige och står för drygt hälften av all uppvärmning. Det är inte svårt att förstå. Fjärrvärme är bekvämt,

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Verksamhetsplan 2016-2018

Verksamhetsplan 2016-2018 Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning --------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden

Kraftvärme i Katrineholm. En satsning för framtiden Kraftvärme i Katrineholm En satsning för framtiden Hållbar utveckling Katrineholm Energi tror på framtiden Vi bedömer att Katrineholm som ort står inför en fortsatt positiv utveckling. Energi- och miljöfrågor

Läs mer

Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi AB

Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi AB 2006-05-30 Verksamhetsgenomlysning Sundsvall Energi AB Fjärrvärmeleverantören Verksamhetsbeskrivning Sundsvall Energi AB är ett kommunägt bolag som är ett dotterbolag till Stadsbacken AB. Bolaget bedriver

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Växjö Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår ekonomi...

Läs mer

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL

LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI EN MODELL Varför är det viktigt att upprätta en LOKAL HANDLINGSPLAN FÖR BIOENERGI? Bioenergi är den dominerande formen av förnybar energi inom EU och står för ungefär

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG

DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG DITT TILLFÄLLE BILLIGARE OCH ENKLARE VÄRME NU KOMMER FJÄRRVÄRMEN TILL DIG Vad skulle fjärrvärme innebära för dig? När du bestämmer dig för att ansluta dig till fjärrvärme får du flera trevliga fördelar.

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel

Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Omtanke varje dag vi gör din vardag bekväm och enkel Pålitlighet, effektivitet och uthållighet, tre för oss viktiga kärnvärden som visar vad vi står för. Vår viktigaste uppgift är att driva utvecklingen

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG

FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG FÖR EN VÄNLIGARE OCH VARMARE VARDAG Kallt vatten Varmt vatten FJÄRRVÄRME GEMENSAM ENERGI TANKEN MED FJÄRRVÄRME ÄR ENKEL: VI DELAR PÅ EN VÄRMEKÄLLA I STÄLLET FÖR ATT ALLA SKA HA SIN EGEN. Värmeverken i

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning

Värme utgör den största delen av hushållens energiförbrukning Visste du att värme och varmvatten står för ungefär 80% av all den energi som vi förbrukar i våra hem? Därför är en effektiv och miljövänlig värmeproduktion en av våra viktigaste utmaningar i jakten på

Läs mer

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens

Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens Vindkraften och politiken Vilka avtryck har olika regeringsmajoriteter gjort på vindkraftsutvecklingen? Lars Andersson, chef Energimyndighetens vindenhet Ingen träff på vind Regeringens proposition 1996/97:84

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken.

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen av energipolitiken. Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1641 av Penilla Gunther (KD) Inriktningen av energipolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Klimat- bokslut 2010

Klimat- bokslut 2010 K li m a t- bokslut 2010 Vi tror på handling Sedan 2004 redovisar E.ON Sverige vad vi gör för att minska koldioxidutsläppen i vår egen verksamhet och tillsammans med kunderna. I och med verksamhetsåret

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF

KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL. 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF KRAFTPRODUKTION SAMT ÖVERFÖRING AV EL 2013-08-27 Guy-Raymond Mondzo, ÅF Olika byggstenar i elproduktion Den svenska elproduktionen utgörs av fyra byggstenar vilka nära hänger ihop och som alla behövs.

Läs mer

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län

Remissvar Energi- och klimatprogram för Örebro län Datum 2012-06-30 Svarslämnare Organisation Sivert Gustafsson Länsbygderådet i Örebro län/hela Sverige ska leva Skicka in via e-post: energiochklimat.orebro@lansstyrelsen.se senast den 30 juni 2012. Tack

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 Härnösand Energi & Miljö AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet...

Läs mer

Energigas en klimatsmart story

Energigas en klimatsmart story Energigas en klimatsmart story Vad är energigas? Naturgas Biogas Vätgas Gasol Fordonsgas Sveriges energitillförsel 569 TWh TWh Vattenkraft 66 Gas 17 Biobränsle 127 Värmepumpar 6 Vindkraft 3 Olja 183 Kärnkraft

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

BluePower. Tanka med egen el.

BluePower. Tanka med egen el. BluePower. Tanka med egen el. Ett erbjudande från OX2 och Volkswagen vind el 6h 190 e-up! km Vindparken på Fallåsberget. Foto: Lina Westman, Gefle Dagblad 2 BluePower. Juni 2014. Kör din elbil på el som

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2009

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2009 Årsredovisning Jämtkraft AB 2009 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag 2015-04-29 Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag För den verksamhet som bedrivs i Tekniska verken i Linköping AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom gemensamma ägardirektiv

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

För en bred energipolitik

För en bred energipolitik 2008-07-09 För en bred energipolitik 1 Socialdemokraterna ENERGISAMTAL Det behövs en bred energiuppgörelse Det är nu två år sedan centerpartiet ensidigt bröt den breda och mångåriga blocköverskridande

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.

framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft. framtidens energikälla framtidens energikälla Stora Aktie och Fonddagen i Göteborg 22 november Thomas Linnard VD Rabbalshede Kraft thomas.linnard@rabbalshedekraft.se Historik Vindpark Kil (8 MW) i Tanums

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

ORDLISTA Så talar vi med kunden

ORDLISTA Så talar vi med kunden ORDLISTA Så talar vi med kunden Huvudsäkring? Elberedskapsavgift? Anläggnings id? Inflyttningsavgift? Tariff? Abonnemang Allmänna Avtalsvillkoren Anläggning Anläggningsadress Anläggnings id, anl id Anvisat

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Seminarium - Geoenergi

Seminarium - Geoenergi Barkaby gård 2011-05 05-20 Seminarium - Geoenergi Ekonomisk och miljömässig värdering presenterat av Olle Andersson, Geostrata Innehåll Ekonomiska villkor och beräkningsgrunder Olika syn på miljövärdering

Läs mer