Årsredovisning Jämtkraft AB 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning Jämtkraft AB 2007"

Transkript

1 Årsredovisning Jämtkraft AB 2007

2 Innehåll Året i korthet... 4 Kort om Jämtkraft... 5 VD har ordet Jämtkraft och miljön Omvärld Personal Marknad Affärsområden Elkraft Elnät Vädersäkring & Bredband Mätprojektet Telecom Fjärrvärme Sponsring Karta över verksamhetsområdet Bokslut Styrelse och ledning Fem år i sammandrag Energitermer Jämtkraft Information 2008 Omslagsbild: Tina Stafrén Foto: Tina Stafrén, Tommy Andersson, Stefan Linnerhag, Getty Images, Göran Strand Tryck: Daus Tryckeri Östersund

3 Förnybar produktion till låga priser Jämtkrafts vision är att vara en drivkraft för regionens utveckling och framgång. Vårt uppdrag har av våra ägare gemensamt formulerat i ord som hög kvalitet, god service och långsiktigt låga priser. Säkra leveranser och låga priser har ingått i vårt uppdrag allt sedan Jämtlands första kraftstation byggdes i Östersund Denna första kraftstation eldades med ved, och skogsråvara är också basen i det kraftvärmeverk som invigdes 114 år senare. Däremellan har vattenkraften spelat den dominerande rollen i vår kraftförsörjning. Hög andel egen produktion borgar för långsiktigt låga priser. Vattenkraften har spelat och spelar en central roll. Kraftvärmeverket har visat sig vara ett mycket värdefullt komplement. Med våra fem nya vindkraftverk säkras tillgången på förnybar energi ytterligare. Genom vädersäkringen av elnätet och utbyggnaden av bredbandsnätet deltar vi aktivt i regionens utveckling. Bredband via fiber till företag och hushåll även i glesbygd ger nya möjligheter till utveckling. Långsiktiga investeringar, insatser för ett hållbart samhälle och en tro på regionens utveckling är centrala begrepp i Jämtkrafts framtidstänkande. Jämtkrafts årsredovisning

4 året i korthet Året i korthet Soliditet % Jämtkraft har Sveriges mest nöjda elhandelskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex. Årets investeringar inom koncernen var 477 miljoner kronor. Vattenkraftproduktionen 7 procent över normalår. Fem nya vindkraftverk breddar vår förnybara elproduktion. Det omfattande projektet för vädersäkring av elnätet till 2011 fortsätter planenligt. I samband med ombyggnaden av elnätet förbereds för dragning av fiberkabel - ger unika möjligheter till bredbandsanslutning i glesbygd. Ytterligare femton byar anslutna till bredbandsnätet Byte till fjärravlästa el- och fjärrvärmemätare pågår, ger möjlighet till fakturering av faktisk förbrukning. Konverteringen av eluppvärmda villor i Östersund fortsätter. Räntabilitet på eget kapital före skatt % 15 Under året har 338 nyanslutningar gjorts till fjärrvärmenäten. Invigning av Jämtkraft Arena med två fjärrvärmevärmda konstgräsplaner, ger nya möjligheter i regionen. Stort intresse för bredband i glesbygd 100 beställningar i by med 94 fastboende Nyckelfakta Rörelsens intäkter, kkr Resultat före skatt, kkr Räntabilitet på eget kapital efter skatt, % 4,7 4,5 Räntabilitet på eget kapital före skatt, % 6,6 7,2 Räntabilitet på totalt kapital, % 4,2 4,1 Soliditet, % 42,7 44,3 Kassaflöde från den löpande verksamhetet före förändringar av rörelsekapital, kkr Investeringar, kkr Försäljning av el, GWh Egen produktion av el, GWh Produktion av elcertifikat, antal Inköp av el, GWh Försäljning av fjärrvärme, GWh Produktion av fjärrvärme, GWh Jämtkrafts årsredovisning 2007

5 kort om Jämtkraft Kort om Jämtkraft Jämtkrafts vision är att vara en drivkraft för regionens utveckling och framgång. Jämtkraft är med andra ord starkt beroende av utvecklingen i det område där företaget verkar. Går det bra för regionen så går det bra för Jämtkraft. Företaget har på det sättet ett genuint intresse av att näringslivet frodas och att människor trivs och mår bra i den här delen av landet. Jämtkraft med dotterbolag producerar, distribuerar och säljer elenergi och fjärrvärme främst inom Östersunds, Krokoms och Åre kommuner. Elkunder finns i hela landet. Största delen av den elenergi som Jämtkraft säljer lokalt produceras i egna vattenkraftverk, vindkraftverk och i kraftvärmeverket. Koncernen erbjuder också bredbandsanslutning via fiberkabel och radiolänk. Verksamheten är indelad i affärsområdena Elkraft, Elnät, Fjärrvärme och Telecom. Jämtkrafts uppdrag långsiktighet och grundläggande nytta Jämtkraft ska drivas på ett sådant sätt att förutsättningar skapas för utveckling av regionen genom leverans av energi med hög kvalitet och god service till långsiktigt låga priser. Koncernen Jämtkraft Jämtkraft AB Jämtkraft Elnät AB Jämtkraft Telecom AB Åre Fjärrvärme AB Krokoms Energi AB AB Kattstrupeforsen Jämtlandskraft AB Jämtlands Mineral AB Hornbergets Vindkraft AB Jämtkrafts ägare Procent av aktiekapital och antal ledamöter Östersunds kommun 77,8 %, 5 ledamöter Så har Jämtkrafts ägare gemensamt definierat vårt uppdrag. Ägarna tar ut en mycket begränsad utdelning och överskottet stannar i företaget för att användas till investeringar och för att utveckla verksamheten. Långsiktigt låga priser är viktiga för kunderna. Årligen rör det sig om belopp på flera hundra miljoner som kommer den regionala ekonomin tillgodo, jämfört med om Jämtkraft skulle höja sina priser till riksgenomsnittet. Uppdraget innebär också att Jämtkraft tänker och agerar långsiktigt när det gäller såväl underhåll av befintliga anläggningar som investeringar i nya. Föregångare mot ett hållbart samhälle Jämtkraft är miljöcertifierat sedan Redan 1996 slogs det fast i vår miljöpolicy att vi ska vara en föregångare på vägen mot ett hållbart samhälle. Strategiskt viktiga satsningar med miljöprofil är utbyggnaden av fjärrvärme, kraftvärmeverket och biogasmotorn som producerar både el och värme och investeringen i vindkraftverk. Våra energirådgivare erbjuder personlig rådgivning till våra kunder om hur de ska kunna bidra i klimatarbetet. Regionalt engagemang Jämtkraft bidrar aktivt till utveckling i regionen genom sin basverksamhet. De låga priserna ger ökad köpkraft i vårt område. Vår höga investeringsnivå bidrar till regionens framtid genom att skapa arbetstillfällen och genom att stärka tron på framtiden. Våra sponsringssamarbeten ska även de bidra till utveckling och möjligheter att skapa goda relationer med våra kunder. Vattenfall AB 20,6 %, 1 ledamot Krokoms kommun 0,8 %, 2 ledamöter Åre kommun 0,8 %, 2 ledamöter Medarbetare Jämtkraft har 286 medarbetare, 234 män och 52 kvinnor (tillsvidareanställda ). Antal kunder Elhandel Elnät Fjärrvärme Bredband Karta över Jämtkrafts anläggningar och distributionsområde, se sid Jämtkrafts årsredovisning

6 vd har ordet VD har ordet År 2007 var det år då de flesta blev fullt medvetna om att de accelererande klimatförändringarna är en ödesfråga. Inom EU har vi nu enats om drastiska åtgärder, sammanfattade som 5 gånger 20 - minskning av energiförbrukningen med 20 procent, minskning av utsläppen av växthusgaser med 20 procent och ökning av den förnybara energiproduktionen till 20 procent, allt genomfört till år Samtliga EU-mål är svåra att uppnå, men det förefaller nu som om det allra svåraste blir att nå målet för förnybar energi. De europeiska energiföretagen kommer att få en central roll i detta förändringsarbete. Jämtkraft är väl positionerat för att möta utmaningarna, som kommer att innebära betydande investeringsvolymer med god långsiktig lönsamhetspotential. Omfattande investeringar under året I vårt vädersäkringsprojekt pågår många parallella delprojekt. Ungefär 150 personer är i nuläget heltidssysselsatta i projektet. Av dem kommer cirka 35 ur Jämtkrafts egen fasta personal och resterande är entreprenörer och korttidsanställda. I stort sett löper projektet enligt tidplan och inom prognostiserade kostnader. Vi kan också konstatera att vi med den här satsningen ligger långt fram bland svenska elnätsföretag och vårt projekt har följts med intresse av andra. Vädersäkringsprojektet ger oss samtidigt unika möjligheter att förbereda för en kraftig utbyggnad av fibernätet inom regionen, bland annat genom att lägga ner tomrör för fiber i samband med grävning för elkabel. Det är vår förhoppning att lokala och regionala politiker bidrar till att vi även kan fylla dessa tomrör med fiber under rimliga ekonomiska former, så att snabb och framtidssäkrad bredbandsuppkoppling kan erbjudas till företag och allmänhet även i områden med glesare befolkning. För att klara myndighetskravet på månadsavläsning byter Jämtkraft samtliga elmätare och inför samtidigt dubbelriktad kommunikation mellan mätare och olika interna kontrolloch styrsystem. Under 2007 byttes ungefär hälften av våra elmätare och dessutom såväl kundinformationssystem som mätvärdesdatabas, något som är nödvändigt för att kunna hantera den kraftigt ökade volymen av information. Dessa nya mätare och system innebär att nya prismodeller och nya tjänster kommer att kunna erbjudas kunderna. Att skapa och vidareutveckla infrastruktur för snabba och säkra kommunikationslösningar är en svår uppgift i vår förhållandevis glest befolkade region. Lönsamheten inom Telecomverksamheten har under alla år varit mycket otillfredsställande, samtidigt som vi rönt stor uppskattning från kunderna och från de kommuner som omfattas av verksamheten. Dessa kommuner är dessutom i allt väsentligt även våra ägarkommuner. Vår målsättning är att, efter en mer fokuserad satsning, uppnå en acceptabel lönsamhet inom det närmaste året. Vi har dock tvingats konstatera att en del av vårt nuvarande fibernät inte kan klara uppställda lönsamhetskrav och i konsekvens därmed har vi i bokslutet gjort en engångsnedskrivning av fibernätet med 52 miljoner kronor. Det är dock glädjande att samtidigt konstatera att koncernen kan absorbera detta utan allvarliga resultatkonsekvenser. En stor händelse under året var idrifttagningen av Hornbergets vindkraftpark, fem vindkraftverk med en sammanlagd årlig produktion på cirka 30 GWh en av Sveriges största vindkraftparker på land. Vindkraftverken har fungerat väl och gett beräknad produktion under detta första år. I en allt mer konkurrensutsatt marknad blir förmågan att hålla låga kostnader allt väsent- 6 Jämtkrafts årsredovisning 2007

7 ligare. Jämtkraft är det största energibolaget i regionen, men i jämförelse med de stora aktörerna i Sverige och i Europa är vi små. Det är därför viktigt att vi kan uppnå stordriftfördelar på andra sätt, i första hand genom samarbete med andra liknande aktörer. Ett mycket bra exempel är den samordnade upphandling av elmätare som genomförts. För att skapa förutsättningar för liknande projekt i framtiden har vi under året tillsammans med ett antal företag i norra Sverige bildat EliNorr. Den ideella föreningen syftar till att ta fram idéer för gemensam effektivisering av interna processer, system och arbetsmetoder inom elnätsverksamheterna. Sammantaget investerade Jämtkraft närmare 480 miljoner kronor i anläggningar i regionen under året, väsentligt mer än under tidigare år. Pågående och planerade investeringsprojekt, främst inom elnät, kommer att innebära höga investeringsnivåer även de närmaste åren. På längre sikt kommer dessutom det ökade trycket på klimatrelaterade förändringar i samhället att skapa betydande intressanta investeringsmöjligheter. Jämtkrafts starka finanser och engagerade personal gör dessa investeringar möjliga att genomföra och skapar förutsättningar för en mycket intressant utveckling för ägare, personal och kunder och kan därigenom bidra till regional utveckling. Jämtkraft väl positionerat för framtiden Som ett av de mest verkningsfulla medlen att bromsa den globala klimatförändringen satsas stora medel på att öka den förnyelsebara energiproduktionen. Jämtkraft har redan en helt klimatneutral elproduktion, baserad på vattenkraft, vindkraft och biobränsle. Även värmeproduktionen är till största delen baserad på klimatneutrala bränslen, huvudsakligen biobränslen. Vi har redan i dag intressanta möjligheter att effektivisera befintliga produktionsanläggningar, men energi- och miljöpolitiken kommer att skapa förutsättningar för nya vind-, vattenoch biobränsleprojekt. När vädersäkringsprojektet är fullt genomfört kommer vi att ha ett elnät som klarar både kundernas moderna förväntningar och ytterst Energimarknadsinspektionens krav. Andra svenska elnätsföretag arbetar med liknande projekt, men Jämtkraft kommer att vara ett av de första att ha genomfört ett komplett förnyelseprojekt enligt modern standard. Betydande affärsmöjligheter för Jämtkraft Jämtkraft är ett komplett energiföretag med starka finanser, vilket ger goda förutsättningar för intressant vidareutveckling inom alla affärsområden. - Inom Elnät ska vi slutföra vädersäkringsprojektet, utveckla nya tjänster baserat på de nya mätarna och öka samverkan med omkringliggande elnätsföretag. - Inom Elkraft kommer vi att förnya och effektivisera våra vattenkraftverk, satsa på nya vindkraftverk och andra förnyelsebara energikällor samt öka kraftvärmeproduktionen. - Inom Fjärrvärme har vi höga ambitioner att öka värmeförsäljningen i befintliga och nya områden samtidigt som vi inleder en satsning på pelletslösningar. - Inom Telecom ser vi utmaningar och möjligheter med utbyggnad av fibernätet, delvis med EU-medel, och ökning av såväl marknaden som vår marknadsandel i regionen. Mycket i dessa expansiva planer kommer sannolikt att ske i samverkan med andra företag och organisationer, vilket ställer krav på vår flexibilitet och kreativitet. Sammantaget kommer de närmaste åren bli mycket intressanta med spännande affärsmöjligheter och investeringsprojekt. Det är därför viktigt att vi kan skapa finansiellt utrymme för fortsatt tillväxt, en tillväxt som långsiktigt kan ge såväl ägare som kunder väsentlig utväxling. Stafettväxling Henrik Grill gick under 2007 i pension efter 13 år som VD för Jämtkraft. Henrik har under sina år som VD på ett verksamt sätt bidragit till Jämtkrafts utveckling genom både välgrundade investeringar inom produktion och nät, och effektivisering av den interna organisationen. Under hans tid som VD har Jämtkraft utvecklats till det ledande energiföretaget i regionen. För mig personligen är det en intressant möjlighet och en utmaning att få ta över stafettpinnen efter Henrik. Jag ser fram emot att få vara en del av, och bidra till, en fortsatt intressant utveckling för Jämtkraft under de kommande åren. Jämtkrafts årsredovisning

8 MAI 2006 LOGOTYPE PANTONE 404 C FOND DU CARTOUCHE PANTONE 200 C PANTONE TYPOGRAPHIE PROCESS BLACK C CMJN YELLOW 20% + BLACK 70% MAGENTA 100% + YELLOW 75% + BLACK 15% BLACK 100% RAL FARBFINDER BLACK Nº jämtkraft och miljön Jämtkraft är miljöcertifierat sedan TYPOS + SYMBOLE + CARTOUCHE TONS DIRECTS PANTONE ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification En viktig del i miljöarbetet är att följa lagar och krav. Jämtkraft har infört seminarier för att informera chefer om nya och uppdaterade lagar. Lokalt engagemang för miljön Vatten, vind, biobränsle och biogas - Jämtkrafts elproduktion är helt förnybar. Det gäller också i stort sett all fjärrvärme. Långsiktigt miljötänkande ska genomsyra hela Jämtkrafts verksamhet, i stort som i smått. Jämtkrafts förnybara elproduktion har breddats och utökats med fem nya vindkraftverk på Hornberget i Malå i Västerbotten. Under året startades också flera projekt som kommer att effektivisera befintlig vattenkraft. Bra Miljöval stöd till miljöprojekt Jämtkraft har licens att sälja Bra Miljöval el från vattenkraft och vindkraft. Intresset för Bra Miljöval el har ökat och försäljningen nådde under året drygt 406 GWh. Till vår miljöfond avsattes kronor. I stort sett hela summan och ytterligare kronor gick till projektet i Stora Mjölkvattnet i nordvästra Jämtland, där forskare under flera år studerat tillväxten hos Intresset för Bra Miljöval el har ökat fisk efter näringstillförsel. Klimatarbete hos kunder och medarbetare Under 1970-talet började Jämtkraft utveckla fjärrvärmen, något som fått stor betydelse för miljön. Fokus i Östersund ligger nu på att konvertera eluppvärmda villor till fjärrvärme. När 400 villaägare byter bort elvärmen minskar de årliga koldioxidutsläppen med en mängd som motsvarar avgaserna från bilar. Via interna kampanjer stimuleras medarbetarna att påverka sina privata vanor. Det kan vara att genomföra elbesparande åtgärder i sina hem eller att ta sig till och från jobbet på ett mindre miljöbelastande sätt än 8 Jämtkrafts årsredovisning 2007

9 Miljöpolicy Jämtkraft förädlar i huvudsak jämtländska naturresurser till energi med hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Det innebär att miljöarbetet ska präglas av en helhetssyn för att främja en hållbar utveckling. Jämtkraft ska medverka i utvecklingen av ett kretsloppsanpassat samhälle och aktivt samarbeta med ägare, kunder, myndigheter och andra intressenter på miljöområdet. Jämtkraft ska ytterligare förbättra sina anläggningar, metoder och rutiner för att minimera negativ miljöpåverkan samt verka för att öka andelen förnyelsebar energi. Jämtkraft följer gällande lagar och andra krav. Jämtkraft ska prioritera tekniska lösningar, som kan integreras i framtida miljökrav, samt i ett långsiktigt helhetsperspektiv hushålla med jordens resurser. Jämtkraft ska ha aktuell kunskap om energiförsörjningens hälsooch miljöpåverkan och utnyttja denna vid planering och drift av verksamheten. med bil. Nya motorvärmare i vårt parkeringshus kan aktiveras från såväl fast telefon som mobil eller dator för att undvika onödig uppvärmningstid. Stationering på flera orter och samarbeten mellan avdelningar kan minska behovet av bilkörning i vårt vidsträckta verksamhetsområde. Inte minst bidrar den pågående utbyggnaden av elektronisk kommunikation mellan våra lokaler och anläggningar till att minska antalet mil i bil. I Jämtkrafts bilpool finns nu fem miljöbilar. Tyvärr finns ännu inte miljövarianter av de arbetsfordon vi behöver. Jämtkraft deltar aktivt i klimatdebatten Jämtkraft engagerade sig tidigt i klimatfrågorna och har även det här året medverkat vid flera konferenser och seminarier. En bred genomgång av hur klimatförändringarna kan komma att påverka Jämtkraft och regionen har genomförts. Rapporten presenterades vid ett seminarium tillsammans med Elforsks klimatkonsekvensprojekt och en översikt över Sveriges och EU:s klimat- och energipolitik. I en workshop samlades möjliga konsekvenser för Jämtkrafts olika affärsområden. Jämtkrafts samtliga medarbetare och nära samarbetspartners som leverantörer/entreprenörer ska ha god kunskap om miljö och verksamhetens miljökrav. Miljö är ett linjeansvar i Jämtkraft. I miljöfrågor ansvarar varje organisatorisk enhet för kartläggning, planering, åtgärder, utbildning, information och uppföljning inom sitt ansvarsområde. Inom Jämtkraft samordnas miljöfrågorna av en miljösamordnare. I samband med bolagsstämman hölls ett miniseminarium kring svensk och europeisk energipolitik och skogen som råvara. Utbildning i allmän miljökunskap har hållits för nya medarbetare, fast anställda såväl som inhyrda. Oljor ständigt aktuellt Utvecklingen av mindre miljöstörande alternativ av oljor följs noga. Ett program har upprättats för tester och successivt utbyte till bästa möjliga alternativ. En mobil utrustning för tömning av de oljefånggropar som finns under transformatorer utomhus har introducerats. I groparna samlas regn- och smältvatten och de behöver tömmas regelbundet. Metoden miljösäkrar tömningen genom att känna av eventuell inblandning av olja och ger en kvalitetssäkring genom de elektroniska protokoll som upprättas vid varje tömning. Jämtkrafts årsredovisning

10 omvärld EU:s klimat- och energipolitik EU har bestämt sig. Kommissionen, ministerrådet och parlamentet är överens om målsättningen till 2020, det vill säga att minska utsläppen av växthusgaser med 20 procent, att öka energieffektiviteten med 20 procent och att öka andelen förnybar energiproduktion till 20 procent. Allt ska vara uppnått år Det här beslöt EU i mars 2007 och jobbar nu vidare och presenterar konkreta förslag på hur målsättningarna ska nås. För Sveriges del innebär de förslag som EU-kommissionen presenterat att vi mellan åren 2005 och 2020 ska öka mängden förnybar energi från 40 till 49 procent. Utsläppen av växthusgaser ska minskas med 17 procent. Dyrare, mer förnybar och effektivare energi Oljepriset har på ett fåtal år stigit kraftigt och utvecklingen lär fortsätta. Ett högre oljepris drar med sig priset på annan energi, även på förnybara energislag som till exempel pellets. Energimarknaden är global. EU:s system för utsläppshandel gör också fossil energi dyrare. Det kostar pengar att släppa ut koldioxid. Utsläppsrätterna gör kolkraft dyrare vilket i sin tur leder till högre marknadspriser på el även i Sverige, eftersom vi är en del av den europeiska elmarknaden. EU vill öka den förnybara energiproduktion kraftigt och krav ställs på alla medlemsländer att bidra. Utbyggnad av mer förnybar energi kommer att stimuleras på olika sätt. I Sverige har vi infört elcertifikat, i andra länder tillämpas andra system. I båda fallen uppmuntras produktion av förnybar energi. Värdet av att effektivisera energianvändningen poängteras också. Jämtkrafts energiproduktion som till nästan 100 procent baseras på förnybar energi blir därmed mycket värdefull Jämtland är en klimatpositiv region Samhället frågar efter mer förnybar energi samtidigt som priserna på fossil energi och priset på el stiger kraftigt. Jämtkrafts energiproduktion som till nästan 100 procent baseras på förnybar energi blir därmed mycket värdefull. Det gör att vi kan förse regionen med trygg energi till ett långsiktigt lågt pris. Samtidigt bidrar vår energiproduktion på ett högst påtagligt sätt till att minska utsläppen av koldioxid från kolkraftverk och annan fossil energi. Jämtkraft har ett bra utgångsläge, men vi kan göra mer. Jämtland är som helhet en klimatpositiv region. I vårt län produceras stora mängder förnybar energi från främst vattenkraft men också en hel del med bioenergi och i snabbt ökande takt med vindkraft. I länet produceras betydligt mer energi än vad som används lokalt. Vi bidrar därmed med betydande mängder värdefull och efterfrågad förnybar energi till vår omvärld. Och vi kan göra ännu mer. Det går att effektivisera och utveckla vattenkraften, öka bioenergin från våra skogar och åkrar kraftigt och det är möjligt att bygga ut vindkraften kraftfullt samt effektivisera energikonsumtionen. Då kan regionens bidrag till den globala kampen mot klimathoten och den nödvändiga omställningen av energisystemen bli ännu större. 10 Jämtkrafts årsredovisning 2007

11 Jämtkrafts årsredovisning

12 personal Gemensamma värderingar en framgångsfaktor Jämtkraft ska vara en attraktiv arbetsplats, i dag såväl som i framtiden. Medarbetare som är friska och mår bra, som trivs och som delar företagets värderingar är vägar som ska leda dit. Antalet tillsvidareanställda ökade till 286 personer. Av dem är 234 män och 52 kvinnor. Medelåldern var vid årsskiftet 45 år. Ledningsgruppen består av två kvinnor och fyra män. I den frivilliga störningshjälpsorganisationen ingick vid årsskiftet 542 personer. Andra ledigheter 1,16 % Arbetstidsförkortning 2,09 % Semester 11,09 % Föräldraledighet 2,82 % Fördelning av tid 2007 Kompledighet 0,87 % Sjukfrånvaro 3,36 % ARBETAD TID 78,61 % Det program för utveckling av alla medarbetare som inleddes 2006 har fortsatt med det tredje steget. Det övergripande syftet med programmet är att Jämtkraft även i framtiden ska vara ett framgångsrikt företag. Det förutsätter att alla medarbetare förstår hur såväl omvärlden som det egna arbetet och agerandet påverkar och bidrar till Jämtkrafts utveckling och framgång. Årets övningar fokuserade framför allt på den enskilde medarbetarens agerande kopplat till företagets mål och värderingar. Metoden som användes var ett spel som utarbetats specifikt efter Jämtkrafts behov och önskemål. Här diskuterades konkreta och arbetsnära situationer med utgångspunkt i företagets värderingar och mål. Utvecklingsprogrammet för medarbetarna kommer att fortsätta och för närvarande pågår planering av innehåll och form för det fjärde steget. Ökad rörlighet Under året har 25 nya medarbetare tillsvidareanställts. Samtidigt har 20 medarbetare av olika anledningar lämnat oss och vid årsskiftet var antalet tillsvidareanställda medarbetare 286. Jämfört med tidigare år var det relativt många som slutade på egen begäran, något som delvis är ett resultat av att arbetsmarknaden i Östersund förändrats och blivit bredare. Det gäller inte minst inom vissa tekniska yrkesområden med krav på högskoleutbildning. Den ökade omsättningen på arbetsmarknaden är i grunden positivt men betyder också att Jämtkraft måste positionera sig ännu tydligare som en attraktiv arbetsgivare som förmår attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Medarbetare och ledare För att få en tydligare bild av medarbetarnas inställning till och uppfattning om sin arbetsplats har en undersökning genomförts. Alla medarbetare svarade på frågor inom organisation, ledarskap, medarbetarskap och arbetssituation. Resultatet visar att den absoluta merparten av medarbetarna trivs bra med sina uppgifter, känner sig delaktiga i sin avdelnings eller enhets arbete och att det råder en positiv stämning på de olika arbetsplatserna. Förslag till förbättringar framfördes också. Vissa åtgärder har redan vidtagits med anledning av förslagen, andra arbetas det vidare med. Satsningen på medarbetarutvecklingsprogrammet är uppskattad och kommer att fortsätta. Friskare medarbetare Att bevara det friska friskt har fortsatt varit ett område i fokus inom personalarbetet. Det är glädjande att det resulterat i minskad sjukfrånvaron under året, den sjönk från 4,34 procent till 3,36 procent. Sjukfrånvaron minskade för såväl kvinnor som män och även inom alla ålderskategorier. Framför allt är det långtidsfrånvaron som har bidragit till minskningen. Att företaget betraktar detta som en viktig framgångsfaktor märks inte minst genom att mål med bäring på friska medarbetare har införts bland affärsmålen. 12 Jämtkrafts årsredovisning 2007

13 Attrahera Utveckla Behålla IN i UT Bemanna Kompetens Monika Johansson Efter jobb som servitris i några år fick jag problem med ryggen och jag bestämde mig för att sadla om. Provade jobbet som fastighetsskötare men fick tipset att söka mig till fjärrvärmen. Jag läste in energiprogrammet och lyckades sedan hitta en utbildning till drifttekniker inom kraft och värme på distans med barn och häst var det enda alternativet. I fem år har jag haft sommarjobb och praktik hos Jämtkraft och när utbildningen var klar blev jag anställd. Nu jobbar jag skift tillsammans med 17 grabbar. Den som sitter i kontrollrummet följer hela processen ute i anläggningen på datorskärmar. Vi går också runt och övervakar pannan och turbinen och tar prover, bland annat på bränslet och askan. Olika kontroller och förebyggande underhåll gör vi enligt rondlistor. Hela tiden har jag trivts alldeles ypperligt. Jobbet är omväxlande och kommunikationen rak. Det här är absolut ett jobb jag kan rekommendera fler tjejer. Stig-Arne Jönsson Jag kom till Jämtkraft 1990 och då jobbade jag med nätanslutningar och liknande. Efter några år började jag som elsäljare och härom året bytte jag jobb igen. Nu ingår jag i bränslegruppen där vi är fyra personer som köper in bränsle till våra fjärrvärmeanläggningar. Vi jobbar med både små och stora leverantörer, med snabba leveranser och långsiktiga kontrakt. Kontakter med människor är den gemensamma kärnan i mina olika arbetsuppgifter. Det är det jag tycker är roligast, tillsammans med affärsdelen i det hela. Jag har alltid varit intresserad av skog och skogen är en dominerande näring i länet. Vi är idag en stor aktör inom skogsnäringen och det känns bra att Jämtkraft är med och bidrar till utvecklingen. Jag har alltid trivts fantastiskt bra på Jämtkraft och har kunnat utvecklas i mina olika arbetsuppgifter. En fördel är att Jämtkraft är så stort att det finns möjlighet att jobba med olika saker inom företaget. Elin Vinger När jag arbetade med omvärldsbevakning på ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier, kom jag i kontakt med energifrågor. Det såg jag som ett viktigt framtidsområde och eftersom jag hade hört mycket gott om Jämtkraft sökte jag mig dit Jag jobbade med olika utredningsprojekt, främst inom fjärrvärmeområdet; biogas, pelletsprojekt i Norge, fjärrkyla och bränslefrågor. Jag lärde mig väldigt mycket om energivärlden och också en del om att tänka ur olika perspektiv, eftersom energivärlden oftast är ganska komplex. Nu är jag tillbaka på ITPS, men i Japan, kunde inte motstå chansen att prova något nytt i ett annorlunda land. Jag jobbar inom området hållbar utveckling, och klimat och energi är förstås den största frågan. Jag bevakar såväl forskning och utveckling som policyfrågor, analyserar för att se vad Sverige kan lära. Jag sitter på ambassaden och jobbar mycket mot andra myndigheter, en del mot departementen och en hel del med UD. Också mycket med att skapa kontakter, en viktig del av verksamheten är att ordna resor för politiker, forskare och tjänstemän. Totalt: Totalt: Totalt: st Medelålder 44,3 45,6 45, Anställd tid 11,3 15,9 15 Antal Pension Sjukfrånvaro 5,9 2,8 3,4 Egen begäran 20 st 5 st 15 st Jämtkrafts årsredovisning

14 våra kunder 14 Jämtkrafts årsredovisning 2007

15 Jämtkrafts kunder, nöjdast i Sverige Åter igen ligger Jämtkraft i topp bland energibolag i Svenskt Kvalitetsindex mätning av kundnöjdhet. Att ha nöjda kunder är ett av Jämtkrafts strategiska mål och något vi alltid strävar mot. Fem år i rad har vi lyckats nå den positionen. Under det gångna året har vi fått en hel del nya elhandelskunder men även tappat en del. Konkurrensen hårdnar och många kunder söker mer aktivt efter det bästa elhandelsföretaget. Vi har jobbat aktivt med att bearbeta presumtiva kunder via kampanjer i vår närregion. Vi utvecklar också hela tiden vår hemsida och många kunder väljer oss via olika jämförelsesajter. Två prismodeller. Elhandelskunder i våra ägarkommuner får vårt låga lokalpris. Bakgrunden till det är dels att vår egen elproduktion räcker till större delen av lokalkundernas behov, dels våra ägares låga krav på utdelning och klart uttalade mål att vi ska verka för utveckling av regionen genom långsiktigt låga priser. De låga priserna gör att köpkraft stannar i regionen. Under året har lokalpriset justerats ett antal gånger och är sett över tiden klart under det marknadspris som vi erbjuder kunder i övriga Sverige. De elpriser vi erbjuder kunder utanför våra ägarkommuner är kopplade till priserna på elbörsen eftersom vi köper det behovet. De priser vi erbjuder ska vara såväl attraktiva för kunden som en god affär för Jämtkraft. God vattentillgång gjorde att priserna på elbörsen blev betydligt lägre under 2007 än det rekorddyra Priserna på Nord Pool steg dock kraftigt under hösten, främst beroende på höga kol- och oljepriser som drivit upp priserna på kontinenten. Kunderna efterfrågar allt mer miljöanpassade produkter och sedan flera år kan våra elhandelskunder som tillval välja Bra Miljöval el. Med sex vindkraftverk kan vi nu också erbjuda Vindkraftel. Kundkontakten viktig Det ska vara lätt att nå oss. Vårt kontaktcenter utvecklas hela tiden och anpassas efter kundernas önskemål. Vi tar också vara på möjligheterna till personliga möten. Vi genomför kampanjer och informationsmöten och vi deltar i mässor av olika slag. Genom aktiviteter vid våra sponsringssamarbeten får vi många tillfällen att bygga och behålla goda relationer. En stor aktivitet som det förbereddes för under året var VM i skidskytte, där valde vi att satsa ganska hårt på att profilera oss med Vi har energi över som tema. Målet var att visa alla VM- besökarna vilket energibolag som har mest energi i staden. För att behålla vår position bland Sveriges elkunder har vi under hösten installerat ett nytt system för kundkommunikation. Nu kan vi arbeta effektivare, kunderna kan få hjälp snabbare och vi kan ge bättre service via webben. Vi har ett modernt system som vi kan växa med. Personlig energirådgivning Vi och våra kunder har ett gemensamt intresse av att hushålla med el. Stiger förbrukningen måste vi köpa in mer och dyrare el från elbörsen. Därför satsar vi hårt på energirådgivning. Mer än 500 telefonsamtal till Jämtkraft har handlat om energirådgivning. Energi rådgivarna har gjort 80 kundbesök och medverkat med rådgivning vid sju större aktiviteter och startat samarbeten med både för- och grundskolor. Trygg kund Det fleråriga projektet att erbjuda villakunder med elvärme byte till vattenburen fjärrvärme har fortsatt. Anslutnings graden har varit hög både på till fjärrvärme och att få fiberkabel framdragen i samband med grävningen. Stor vikt har lagts vid att ge såväl muntlig som skriftlig information om vad anslutning till fjärrvärme respektive bredband innebär och hur arbetet går till. Kunden ska känna sig trygg i sitt val. Elprisets utveckling för en lokal Jämtkraftkund sedan elmarknaden avreglerades 1996 Elkostnad ,8 öre/kwh Elnät: 19,4 öre 20,9 % El: 34,4 öre 37 % Elkostnad ,88 öre/kwh Elnät: 16,44 öre 30,5 % El: 22,34 öre 41,5 % Skatter, avgifter: 39 öre 42 % Skatter, avgifter: 15,1 öre 28 % Avser den totala kostnaden för ett elvärmt småhus med kwh/år, 20 A mätarsäkring. I skatter och avgifter ingår kostnader som påförts av myndigheter, som elskatt, moms och elsäkerhetsavgifter. I elpriset för 2007 ingår avgift för elcertifikat. Antal kunder Elhandel Elnät Fjärrvärme Bredband Jämtkrafts ägarkommuner ligger alla klart under medelkostnaden i landet för el (nät+handel) och fjärrvärme enligt avgiftsundersökningen Nils Holgersson som görs varje år av bostadsorganisationerna och hyresgäströrelsen. Jämtkrafts årsredovisning

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 miljö och MEDARBETARE Miljö 14-17 Medarbetare

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige

Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Skellefteå Kraft Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Hans Kreisel, vd. Nu börjar resan mot att bli bäst i Sverige Vd har ordet 2 Det här är Skellefteå Kraft 4 Korta fakta 6 Vårt 2013 i backspegeln 8 Vårt kundansvar

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE

NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE NÄRING FÖR ETT HELT SAMHÄLLE Tekniska Verken Verksamhetsberättelse Miljöinformation för verksamhetsberättelse OMSLAG: Eco Vanilla 100 procent returfiber/boksomslag INLAGA: Cocoon FSC-certifierat Copyright

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden.

Mälarenergi AB årsredovisning 2012. Berättelser kring elden. Mälarenergi AB årsredovisning 212 Berättelser kring elden. 3 2 5 Omsättnings- och resultatutveckling (mnkr) 3 25 Fördelning av intäkter 212 Kyla Tjänster Övrigt Vatten Fördelning av kostnader 212 Mälarenergi

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

sidor Innehållsförteckning

sidor Innehållsförteckning Årsredovisning 2011 52 sidor Innehållsförteckning Några ord från VD... 3 I kundmöten byggs förtroenden... 5 Fjärrvärme en kollektiv tanke... 7 Fjärrvärme en relation på lång sikt... 9 MSE-butiken i kundens

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ)

Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Vi ska bygga världens mest resurseffektiva region Anders Jonsson Vd, Tekniska Verken i Linköping AB (publ) 4 Tekniska Verken i Linköping AB (publ) Verksamhetsberättelse & Årsredovisning 2012 Affär Miljö

Läs mer

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar.

För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Reseberättelse 2010 För att inte trycka upp mer material än nödvändigt så har vi i år delat upp den traditionella årsredovisningen i två separata delar. Vill du läsa den kompletta genomgången av koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2004 Öresundskraft 2004 Form och produktion: Titel Förlagsbyrå Text: Carina Hyllstam Foto: Ralf Ekvall / Studio Ekvall Illustrationer: Johan Bergström Projektgrupp Öresundskraft: Åsa

Läs mer

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven 2013 ÅRSREDOVISNING 335,0 349,5 335,0 362,4 349,5 362,4 348,2 348,2 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Skånska Energi på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Affärsområde Produktion 12 Affärsområde Elnät 14 Affärsområde

Läs mer

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN

VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN VERKSAMHETSÅRET 2007 ÅRSREDOVISNING VI SER GRONT TEKNISKA VERKEN 1 Innehåll Verksamhetsåret 2007 04 Vd Stig Holm har ordet 06 Vi ser grönt på regionens framtid 08 Affärsområde Vatten 10 Affärsområde Avfall

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

Ett annorlunda uppdrag

Ett annorlunda uppdrag Vi har energi över. Ett annorlunda uppdrag Våra ägare är märkligt ointresserade av stora vinster. Erhard Borgren, init iativtagare till Öster sunds Elektriska Belysnin gsaktiebolag 1889. Jämtkraft är ett

Läs mer

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2014

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2014 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2014 Årsredovisning 2014 Gävle Energi AB Produktion Foto: Gabriel Liljevall, Albin Bogren, Gävle Energi Text: Cecilia Westergård, Annelie Kedbrant, Malin Eriksson, Håkan Jönsson

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

5 maj. 7 nov Vindkraftverket Åstorp 1 avyttras. 5 mars Vindkraftverket Åstorp 2 avyttras. drift efter renovering. Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010

5 maj. 7 nov Vindkraftverket Åstorp 1 avyttras. 5 mars Vindkraftverket Åstorp 2 avyttras. drift efter renovering. Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 ÅRSREDOVISNING 362,4 362,4 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Skånska Energi på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Affärsområde Produktion 1 Affärsområde Elnät 12 Affärsområde Elhandel 14 Affärsområde Energilösningar

Läs mer

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013

GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 GÄVLE ENERGI ÅRSREDOVISNING 2013 Årsredovisning 2013 Gävle Energi AB Produktion Foto: Gabriel Liljevall, Albin Bogren, Sven-Olof Melin, Gävle Energi Text: Cecilia Westergård, Kim Wahlman, Per Laurell,

Läs mer