Kultur- och Fritidsvaneundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och Fritidsvaneundersökning"

Transkript

1 Kultur- och Fritidsvaneundersökning Gävle kommun Staffan Stahl tel KULTUR & FRITID

2 SAMMANFATTNING Under våren 2008 har en kultur- och fritidsvaneundersökning genomförts i Gävle kommun. I praktiken har det inneburit att ett slumpmässigt urval av kommunens innevånare mellan 13 och 74 år, i en enkät, givits möjlighet att svara på cirka 160 frågor om sina fritidsaktiviteter och sina fritidsintressen personer har besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens på drygt 50 procent. Naturligtvis är det bättre ju högre svarsfrekvensen är men de antal svar som finns med i undersökningen är ett fullt tillräckligt antal för att ge en god bild av gävlebornas kulturoch fritidsvanor. En viss försiktighet bör dock iakttas när man bryter ner undersökningen i mindre grupperingar. Exempelvis om man analyserar svaren från flickor i åldern år i ett enstaka område som t ex Hille har man en relativt stor statistisk osäkerhetsfaktor. Så länge man nöjer sig med att analysera svaren för motsvarande grupp i hela kommunen är urvalet däremot såpass stort att resultatet bör vara statistiskt signifikant. Det material som jag valt att redovisa framgår av nedanstående sammanställning: - Regelbundet utövande av olika kultur- och fritidsaktiviteter. Här redovisas en tio-i-topplista över de vanligaste fritidsaktiviteterna i olika åldrar fördelat efter kön. - Eget utövande av kulturaktiviteter. I detta avsnitt får man en bild av vilka det är som ägnar sig åt, eller är intresserade av att ägna sig åt, ett eget utövande av olika kulturaktiviteter och i vilken utsträckning man gör detta. - Deltagande i föreningsverksamhet. Att delta i föreningsverksamhet är något som många gävlebor ägnar sig åt. Därför kommer en del uppgifter om detta att redovisas som kan vara intressant att känna till. - Intresserade, men ej utövare, av olika kultur- och fritidsverksamheter. Ur planeringssynpunkt är det värdefullt att känna till vad människor inte ägnar sig åt på sin fritid men är intresserade av att ägna sig åt. Här redovisas resultatet för ett antal besöksmål samt de fem aktiviteter som har högst andel intresserade men ej utövare och som inte är besöksmål. - Ungdomars fritidsaktiviteter. Barn och ungdomar är en prioriterad grupp när det gäller kommunens satsning på kultur- och fritidsverksamhet. Det kan därför vara av intresse att titta lite närmare på hur fritiden ser ut för den här åldersgruppen. - Friluftsaktiviteter. I undersökningen kan man se att friluftsaktiviteter är något som många människor ägnar sig åt och/eller är intresserade av. I rapporten redovisas några exempel som visar på just detta. - Biblioteksverksamheten. Verksamheten berör många kommuninnevånare och är en av de mest omfattande verksamheterna som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för. Därför är det intressant att redovisa ett antal uppgifter om verksamheten. - Medborgarnas betyg på verksamheten. I enkäten fanns 10 olika påståenden om kultur- och fritidsverksamheten i Gävle kommun, där de svarande skall ange i vilken grad man instämmer i dessa påståenden. På så sätt går det att få en uppfattning om medborgarna är nöjda eller missnöjda med verksamheten. 1

3 Avslutningsvis är det viktigt att påpeka att den rapport som nu lämnas berör en ytterst liten del av allt material som finns att tillgå i undersökningen. I undersökningen finns många uppgifter som ger goda möjligheter för beslutsfattare, både på politisk- och på förvaltningsnivå, att få underlag som stöd för sin verksamhetsplanering under många år framåt. I och med att det finns två tidigare undersökningar, från 1998 och 2002, med i stort sett samma frågor finns det också mycket goda möjligheter att studera utvecklingstendenser och att göra jämförelser över tiden. KULTUR- OCH FRITID GÄVLE Staffan Stahl Planeringssekreterare 2

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid SAMMANFATTNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 1. BAKGRUND 4 2. SYFTE 4 3. METOD 4 4. ARBETETS GÅNG 6 5. REGELBUNDET UTÖVANDE AV OLIKA KULTUR- OCH FRITIDSAKTIVITETER 5.1 Inledning år Kvinnor år Män år Totalt år Kvinnor år Män år Totalt år Kvinnor år Män år Totalt år Kvinnor år Män år Totalt år Kvinnor år Män år Totalt år Kvinnor år Män år Totalt 5.20 Samtliga kvinnor 5.21 Samtliga män 5.22 Samtliga svarande 6. EGET UTÖVANDE AV KULTURAKTIVITETER 6.1 Inledning 6.2 Utövande Könsfördelning Åldersfördelning 6.3 Intresserade men ej utövare Köns - och åldersfördelning 7. FÖRENINGSVERKSAMHET 7.1 Inledning 7.2 Deltagandets omfattning 7.3 Olika typer av föreningar

5 8. INTRESSERADE MEN EJ UTÖVARE 8.1 Besöksmål i Gävle kommun 8.2 Besöksmål utanför Gävle kommun 8.3 Aktiviteter som inte är besöksmål 9. UNGDOMARS FRITIDSAKTIVITETER 9.1 Inledning 9.2 De vanligaste fritidsaktiviteterna år kvinnor år män år totalt 9.3 De vanligaste idrottsaktiviteterna 9.4 Deltagande i föreningsverksamhet 9.5 Deltagande i fritidsgårdsverksamhet FRILUFTSLIV BIBLIOTEKEN 11.1 Inledning 11.2 Besök på Stadsbiblioteket 11.3 Besök på filialbibliotek 11.4 Besök på Musikbiblioteket 11.5 Använda E-tjänster på Internet 11.6 Surfat på Internet på biblioteket 12. MEDBORGARNAS BETYG PÅ VERKSAMHETEN 12.1 Inledning 12.2 Det finns bra möjligheter till idrotts- och friluftsliv 12.3 Det finns ett bra utbud av aktiviteter för barn och ungdomar 12.4 Jag har goda möjligheter att utöva mina fritidsaktiviteter 12.5 Det finns en god tillgång till idrotts- och motionsanläggningar 12.6 Det finns en bra biblioteksverksamhet 12.7 Det finns en god tillgång till teaterföreställningar 12.8 Det finns en god tillgång till olika typer av konserter 12.9 Det finns ett bra utbud av konstverksamhet Det finns ett bra utbud av aktiviteter inom fritidsområdet Det finns ett bra utbud av aktiviteter inom kulturområdet Sammanfattning Medelbetyg för samtliga svarande Medelbetyg fördelat efter kön Medelbetyg fördelat efter ålder

6 1. BAKGRUND Inom många kommunala verksamheter råder det ingen tveksamhet om vilka som är verksamhetens målgrupp. Målgruppen är också klart avgränsad och finns dessutom ofta förtecknad i olika register som t ex klasslistor. Beroende på vilken verksamhet som avses kan målgruppen kallas kunder, elever, klienter eller omsorgstagare. Inom kultur- och fritidssektorn är det inte lika lätt att definiera målgrupper då i princip samtliga kommuninnevånare är tänkbara som kunder eller intressenter. För att få kunskap om vilka som deltar eller inte deltar men är intresserade av att delta i de olika verksamheterna finns det bara ett sätt att gå till väga, nämligen att ställa frågorna direkt till kommuninnevånarna. Erfarenhetsmässigt vet vi att centrala undersökningar som resulterar i en Sverigebild inte ger tillräckligt korrekta planerings- och beslutsunderlag. Variationerna mellan olika län, inom länet, mellan kommunerna och även mellan geografiska områden inom samma kommun är alltför stora. Den kultur- och fritidsvaneundersökning som under våren 2008 genomfördes i Gävle kommun innebar att ett urval av kommunens innevånare fått besvara en enkät med cirka 160 frågor (bilaga). 2. SYFTE Kultur- och fritidsvaneundersökningen kan sägas ha haft två olika syften. Det första är att täcka behovet av kunskaper om innevånarnas kultur- och fritidsvanor. Syfte nummer två är att få kunskap om vad innevånarna är intresserade av att göra på sin fritid d v s vilka kultur- och fritidsaktiviteter ägnar man sig inte åt idag men är intresserade av att utöva. För båda dessa syften skall svaren kunna brytas ner på olika åldrar, kön samt på olika delar av kommunen. För att nå dessa två syften och möta kravet på en bild av kultur- och fritidsvanorna på en detaljerad kommunal nivå krävs en omfattande undersökning. Mot bakgrund av möjligheten till jämförelser med tidigare undersökningar fastställdes att den skulle omfatta åldersgruppen år vilket medförde att underlaget för urvalet kom att omfatta nästan kommuninnevånare. 3. METOD Mätningen av kultur- och fritidsvanorna har genomförts genom utskickade enkäter till ett representativt urval av kommunens innevånare i åldern år. Undersökningen är uppbyggd så att svaren utvisar i vilken utsträckning den som svarar tar del av kultur- och fritidsutbudet samt i vilken utsträckning man är intresserad av att ta del av detsamma. Den del som handlar om i vilken utsträckning kommuninnevånarna tar del av kultur- och fritidsutbudet är uppbyggd så att den svarande får ta ställning till hur ofta han/hon utövar ett antal aktiviteter eller besöker vissa bestämda anläggningar, 5

7 lokaler och/eller institutioner under ett år. Den svarande skall ange ett av nedanstående svarsalternativ. - någon gång per vecka - någon gång per månad - någon gång per år Intresset av att utöva dessa aktiviteter eller besöka anläggningarna, lokalerna och/eller institutionerna mäts på tre nivåer för de som aldrig inte tagit del av kultur- och fritidsutbudet enligt följande: - aldrig men mycket intresserad - aldrig men något intresserad - aldrig inte intresserad Genom den arbetsmetodik som här redovisats kan en av analyserna vara att man ringar in den grupp som aldrig besöker/använder en verksamhet/anläggning men som samtidigt förklarar att de har intresse av att göra det. 4. ARBETETS GÅNG Från början var tanken att arbetet med att genomföra en kultur- och fritidsvaneundersökning skulle, som vid tidigare undersökningar, bedrivas på regional nivå med Region Gävleborg som ansvariga och samordnare. Det visade sig dock att intresse och resurser för en ny undersökning saknades i flera av länets kommuner. Från Gävles sida fanns ett stort intresse att genomföra undersökningen eftersom resultaten från denna bedöms vara av stor betydelse om Gävle utses till kulturhuvudstad Därför kommer denna rapport att ingå som en bilaga i Gävles ansökan. I början av mars beslutade Gävle att genomföra en undersökning på egen hand. Ett beslut som med facit i hand kanske borde ha fattats tidigare. För att undvika att enkäten kommer ut till de som skall svara mitt i semestertider blev förberedelsetiden för utskick av enkäten extremt kort. Av tidsskäl beslutades också att endast en påminnelse, mot normalt två, skulle skickas ut. Trots ansträngningarna för att snabba på processen befann vi oss i slutet på maj när påminnelsen skickades ut till de som inte svarat. Urvalet uppgick till 8 procent av kommunens innevånare mellan 13 och 74 år vilket innebar enkäter. Cirka 100 enkäter har räknats bort beroende på flyttningar från kommunen, sjukdom, vistelse utomlands mm har besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens på lite drygt 50 procent. Jämfört med tidigare undersökningar är det en minskning med cirka 10 procent. Orsakerna till minskningen kan man bara spekulera om men mycket talar för att två bidragande orsaker är dels borttagandet av en påminnelse och dels det faktum att den påminnelse som skickades ut skulle ha kommit tidigare. Trots den lägre svarsfrekvensen ger enkäten en god bild av gävlebornas kultur- och fritidsvanor. En viss försiktighet bör dock iakttas när man bryter ned undersökningen i mindre grupperingar. 6

8 5. REGELBUNDET UTÖVANDE AV OLIKA KULTUR- OCH FRITIDSAKTIVITETER 5.1 INLEDNING Nedan redovisas ett antal tabeller över de tio vanligaste aktiviteterna fördelat på åldersgrupper, kön samt en tabell över det totala resultatet i åldersgruppen. De procentsiffror som redovisas avser regelbundet utövande d v s någon gång per månad eller oftare. Där så varit möjligt redovisas en jämförelse med resultaten från 2002 års undersökning. * Frågan om man chattat på Internet fanns inte med i 2002 års undersökning ÅR KVINNOR 1. Surfat på Internet 94 % 83 % 2. Chattat på Internet 90 % * 3. Besökt café`/gatukök/restaurang 83 % 86 % 4. Läst böcker 69 % 74 % 5. Promenerat som motion 66 % 59 % 6. Tittat på hyr- eller köpvideo/dvd 64 % 86 % 7. Joggat 56 % 45 % 8. Filmat eller fotograferat 53 % 34 % 9. Spelat dataspel, TV-spel 52 % 62 % 10 Cyklat som motion 48 % 55 % ÅR MÄN 1. Surfat på Internet 95 % 82 % 2. Chattat på Internet 91 % * 3. Spelat dataspel, TV-spel 86 % 89 % 4. Besökt café/gatukök/restaurang 64 % 72 % 5. Joggat 45 % 49 % 6. Tittat på hyr- eller köpvideo/dvd 43 % 88 % 6. Cyklat som motion 43 % 41 % 8. Styrketränat 42 % 45 % 9. Spelat fotboll 41 % 49 % 10. Läst böcker 38 % 49 % 7

9 ÅR TOTALT 1. Surfat på Internet 95 % 83 % 2. Chattat på Internet 90 % * 3. Besökt café/gatukök/restaurang 74 % 80 % 4. Spelat dataspel, TV-spel 68 % 74 % 5. Tittat på hyr- eller köpvideo/dvd 55 % 87 % 5. Läst böcker 55 % 62 % 7. Joggat 51 % 47 % 8. Promenerat som motion 47 % 43 % 9. Cyklat som motion 45 % 49 % 10. Filmat eller fotograferat 41 % 27 % ÅR KVINNOR 1. Surfat på Internet 91 % 75 % 2. Besökt café/gatukök/restaurang 85 % 92 % 3. Promenerat som motion 83 % 80 % 4. Läst böcker 63 % 72 % 5. Chattat på Internet 60 % * 6. Tittat på hyr- eller köpvideo/dvd 47 % 72 % 7. Cyklat som motion 44 % 44 % 8. Joggat 36 % 35 % 8. Styrketränat 36 % 35 % 10. Utövat i motionsgymnastik/aerobics/stepup 34 % 47 % ÅR MÄN 1. Surfat på Internet 95 % 75 % 2. Besökt café/gatukök/restaurang 84 % 88 % 3. Spela dataspel, TV-spel 65 % 53 % 4. Chattat på Internet 61 % * 5. Promenerat som motion 59 % 49 % 6. Styrketränat 50 % 49 % 7. Tittat på hyr- eller köpvideo/dvd 49 % 77 % 8. Joggat 43 % 41 % 9. Läst böcker 34 % 47 % 10. Gått på bio 29 % 31 % 8

10 ÅR TOTALT 1. Surfat på Internet 92 % 75 % 2. Besökt café/gatukök/restaurang 85 % 90 % 3. Promenerat som motion 73 % 67 % 4. Chattat på Internet 60 % * 5. Läst böcker 51 % 62 % 6. Tittat på hyr- eller köpvideo/dvd 48 % 74 % 7. Spela dataspel, TV-spel 44 % 34 % 8. Styrketränat 42 % 41 % 9. Joggat 39 % 37 % 10. Cyklat som motion 36 % 41 % ÅR KVINNOR 1. Surfat på Internet 92 % 65 % 2. Promenerat som motion 87 % 80 % 3. Besökt café/gatukök/restaurang 83 % 72 % 4. Läst böcker 69 % 66 % 5. Utövat trädgårdsarbete 49 % 56 % 5. Cyklat som motion 49 % 52 % 7. Filmat eller fotograferat 40 % 33 % 8. Tittat på hyr- eller köpvideo/dvd 37 % 48 % 9. Utövat motionsgymnastik/aerobics/stepup 36 % 31 % 10. Joggat 35 % 24 % ÅR MÄN 1. Surfat på Internet 94 % 72 % 2. Besökt café/gatukök/restaurang 71 % 78 % 3. Promenerat som motion 62 % 50 % 4. Tittat på hyr- eller köpvideo/dvd 45 % 51 % 5. Cyklat som motion 44 % 36 % 6. Läst böcker 42 % 40 % 7. Utövat trädgårdsarbete 41 % 38 % 8. Spela dataspel, TV-spel 40 % 46 % 8. Joggat 40 % 34 % 10. Styrketränat 35 % 24 % 9

11 ÅR TOTALT 1. Surfat på Internet 93 % 69 % 2. Besökt café/gatukök/restaurang 78 % 75 % 3. Promenerat som motion 75 % 66 % 4. Läst böcker 57 % 54 % 5. Cyklat som motion 47 % 44 % 6. Utövat trädgårdsarbete 45 % 48 % 7. Tittat på hyr- eller köpvideo/dvd 41 % 49 % 8. Joggat 37 % 28 % 9. Styrketränat 33 % 21 % 9. Filmat eller fotograferat 33 % 27 % ÅR KVINNOR 1. Promenerat som motion 86 % 87 % 2. Surfat på Internet 85 % 62 % 3. Läst böcker 72 % 72 % 4. Besökt café/gatukök/restaurang 69 % 59 % 5. Utövat trädgårdsarbete 57 % 60 % 6. Cyklat som motion 55 % 59 % 7. Utövat motionsgymnastik/aerobics/stepup 32 % 30 % 8. Filmat eller fotograferat 31 % 23 % 9. Styrketränat 27 % 15 % 10. Hobbyarbete t ex handarbetat, slöjdat 26 % 32 % ÅR MÄN 1. Surfat på Internet 87 % 71 % 2. Promenerat som motion 67 % 64 % 2. Besökt café/gatukök/restaurang 67 % 67 % 4. Läst böcker 49 % 44 % 5. Utövat trädgårdsarbete 47 % 47 % 6. Cyklat som motion 44 % 46 % 7. Joggat 38 % 32 % 8. Spela dataspel, TV-spel 31 % 24 % 8. Styrketränat 31 % 20 % 10. Besökt Läkerol Arena för att se elitserieishockey 30 % 15 % 10

12 ÅR TOTALT 1. Surfat på Internet 86 % 67 % 2. Promenerat som motion 78 % 76 % 3. Besökt café/gatukök/restaurang 68 % 63 % 4. Läst böcker 62 % 57 % 5. Utövat trädgårdsarbete 52 % 54 % 6. Cyklat som motion 50 % 52 % 7. Joggat 31 % 27 % 8. Styrketränat 29 % 17 % 8. Filmat eller fotograferat 29 % 20 % 10. Motionerat vid Hemlingby friluftsområde 26 % 19 % ÅR KVINNOR 1. Promenerat som motion 86 % 87 % 2. Läst böcker 72 % 72 % 3. Besökt café/gatukök/restaurang 68 % 58 % 4. Surfat på Internet 64 % 43 % 5. Cyklat som motion 62 % 65 % 6. Utövat trädgårdsarbete 61 % 65 % 7. Hobbyarbete t ex handarbetat, slöjdat 34 % 43 % 8. Varit i fritidshuset 33 % 33 % 9. Filmat eller fotograferat 30 % 30 % 10. Utövat motionsgymnastik/aerobics/stepup 26 % 31 % ÅR MÄN 1. Promenerat som motion 73 % 74 % 2. Surfat på Internet 68 % 53 % 3. Besökt café/gatukök/restaurang 64 % 57 % 4. Utövat trädgårdsarbete 52 % 57 % 5. Cyklat som motion 49 % 54 % 6. Läst böcker 48 % 47 % 7. Spelat, t ex tips, bingo, trav 37 % 51 % 8. Joggat 26 % 26 % 9. Filmat eller fotograferat 25 % 22 % 10. Deltagit i föreningsverksamhet 24 % 28 % 11

13 ÅR TOTALT 1. Promenerat som motion 80 % 81 % 2. Besökt café/gatukök/restaurang 66 % 58 % 2. Surfat på Internet 66 % 47 % 4. Läst böcker 61 % 60 % 5. Utövat trädgårdsarbete 57 % 61 % 6. Cyklat som motion 56 % 60 % 7. Spelat, t ex tips, bingo, trav 31 % 41 % 8. Varit i fritidshuset 28 % 33 % 8. Filmat eller fotograferat 28 % 26 % 10. Styrketränat 24 % 14 % ÅR KVINNOR 1. Promenerat som motion 84 % 79 % 2. Läst böcker 66 % 63 % 3. Utövat trädgårdsarbete 62 % 58 % 4. Cyklat som motion 58 % 57 % 5. Besökt café/gatukök/restaurang 53 % 40 % 6. Hobbyarbete t ex handarbeta, slöjda 42 % 51 % 7. Surfat på Internet 34 % 21 % 8. Plockat bär, svamp 31 % 26 % 9. Spelat, t ex tips, bingo, trav 30 % 43 % 10. Filmat eller fotograferat 29 % 28 % ÅR MÄN 1. Promenerat som motion 74 % 77 % 2. Utövat Trädgårdsarbete 56 % 62 % 3. Cyklat som motion 50 % 53 % 4. Besökt café/gatukök/restaurang 46 % 34 % 5. Surfat på Internet 44 % 34 % 6. Läst böcker 43 % 47 % 7. Spelat, t ex tips, bingo, trav 40 % 52 % 8. Varit i fritidshuset 35 % 42 % 9. Plockat bär, svamp 25 % 23 % 9. Filmat eller fotograferat 25 % 23 % 12

14 ÅR TOTALT 1. Promenerat som motion 80 % 78 % 2. Utövat trädgårdsarbete 59 % 60 % 3. Läst böcker 56 % 58 % 4. Cyklat som motion 54 % 55 % 5. Besökt café/gatukök/restaurang 50 % 37 % 6. Surfat på Internet 39 % 29 % 7. Spelat t ex tips, bingo, trav 34 % 48 % 8. Varit i fritidshuset 31 % 43 % 9. Plockat bär, svamp 28 % 25 % 10. Filmat eller fotograferat 27 % 26 % 5.20 SAMTLIGA KVINNOR 1. Promenerat som motion 83 % 80 % 2. Besökt café/gatukök/restaurang 70 % 66 % 2. Surfat på Internet 70 % 55 % 4. Läst böcker 68 % 69 % 5. Cyklat som motion 54 % 56 % 6. Utövat trädgårdsarbete 48 % 49 % 7. Filmat eller fotograferat 34 % 30 % 8. Chattat på Internet 31 % * 9. Utövat motionsgymnastik/aerobics/stepup 29 % 32 % 10. Hobbyarbete t ex handarbeta, slöjda 28 % 35 % 5.21 SAMTLIGA MÄN 1. Surfat på Internet 74 % 62 % 2. Promenerat som motion 64 % 59 % 3. Besökt café/gatukök/restaurang 63 % 63 % 4. Cyklat som motion 44 % 45 % 5. Läst böcker 43 % 45 % 6. Utövat trädgårdsarbete 41 % 43 % 7. Spela dataspel, TV-spel 31 % 33 % 7. Joggat 31 % 32 % 9. Styrketränat 29 % 24 % 9. Chattat på Internet 29 % * 13

15 5.22 SAMTLIGA SVARANDE 1. Promenerat som motion 74 % 70 % 2. Surfat på Internet 72 % 58 % 3. Besökt café/gatukök/restaurang 67 % 65 % 4. Läst böcker 57 % 58 % 5. Cyklat som motion 50 % 51 % 6. Utövat trädgårdsarbete 45 % 46 % 7. Filmat eller fotograferat 30 % 26 % 7. Chattat på Internet 30 % * 9. Joggat 28 % 27 % 10. Styrketränat 27 % 21 % 6. EGET UTÖVANDE AV KULTURAKTIVITETER 6.1 INLEDNING I det här avsnittet kommer en del uppgifter om människors eget utövande av kulturaktiviteter att redovisas. De aktiviteter som avses är: - spela ett eller flera instrument - spela eller sjunga i musikgrupp - sjunga i kör - utöva dans t ex balett, folkdans, jazzdans - skriva, dikta - utöva konstnärligt hantverk t ex måla, väva - spela amatörteater Som framgår av frågeställningarna handlar det om verksamheter där den som svarar själv deltagit aktivt och inte haft rollen som åskådare. 6.2 UTÖVANDE Av nedanstående sammanställning framgår andelen av de svarande som regelbundet ägnar sig åt eget utövande av kulturaktiviteter. Med regelbundet avses någon gång per månad eller oftare. I sammanställningen redovisas också andelen utövare omräknat till antalet innevånare mellan 13 och 74 år. Aktivitet Andel Antal Spela ett eller flera instrument 11 % Spela eller sjunga i musikgrupp 5 % Sjunga i kör 4 % Utöva dans 6 % Skriva, dikta 10 % Utöva konstnärlig verksamhet 8 % Spela amatörteater 1 %

16 Vid en jämförelse med föregående undersökning (2002) noteras endast små förändringar. Spela instrument och utöva dans ha r ökat något under det att sjunga i kör och skriva, dikta har minskat något. Samtliga förändringar ligger dock inom felmarginalen och är inte statistiskt säkerställda Könsfördelning Aktiviteten spela ett eller flera instrument har en manlig övervikt. För övriga aktiviteter råder en kvinnlig övervikt som varierar mellan 55 och 82 procent vilket framgår av nedanstående tabell där könsfördelningen i procent redovisas. Aktivitet Kvinnor Män Spela ett eller flera instrument 46 % 54 % Spela eller sjunga i musikgrupp 55 % 45 % Sjunga i kör 70 % 30 % Utöva dans 76 % 24 % Skriva, dikta 78 % 22 % Utöva konstnärlig verksamhet 82 % 18 % Spela amatörteater 65 % 35 % Åldersfördelning För samtliga redovisade aktiviteter utom körsång och utövande av konstnärlig verksamhet är det den yngsta åldersgruppen (13-20 år) som är mest aktiv procent av utövarna finns i den åldersgruppen. I övrigt är det inga stora skillnader i utövande mellan de olika åldersgrupperna. 6.3 INTRESSERADE MEN EJ UTÖVARE En grupp som ur kommunal planeringssynpunkt är speciellt intressant att studera är den grupp personer som inte utövar aktiviteten men angivit att man är intresserad av att göra det. När det gäller de aktiviteter som här redovisats så är den gruppen relativt stor om man jämför med andra aktiviteter och även om man jämför med antalet faktiska utövare. I nedanstående tabell redovisas dels den andel som svarat att man har ett stort intresse och dels den andel som angett att man har något intresse. Dessutom redovisas hur många personer av Gävles befolkning mellan 13 och 74 år som de olika procentsatserna motsvarar. 15

17 Aktivitet Stort intresse Antal Något intresse Antal Spela ett eller flera instrument 6 % % Spela eller sjunga i musikgrupp 7 % % Sjunga i kör 8 % % Utöva dans 6 % % Skriva, dikta 4 % % Utöva konstnärligt hantverk 7 % % Spela amatör teater 5 % % Köns - och åldersfördelning Det råder en klar kvinnlig dominans bland de som angivit att man är intresserad men ej utövare av aktiviteterna. 74 procent eller tre av fyra som svarat så är kvinnor. När det gäller åldersfördelningen är andelen intresserade något lägre i den yngsta (13-20 år)och den äldsta (61-74 år) åldersgruppen. I övriga åldersgrupper är intresset ungefär lika stort vilket innebär procent per åldersgrupp och redovisad aktivitet. 7. FÖRENINGSVERKSAMHET 7.1 INLEDNING Att delta i föreningsverksamhet är en aktivitet som många gävlebor ägnar sig åt. Genom att jämföra svaren med tidigare undersökningar 1998 och 2002 får man en uppfattning dels om deltagandets nuvarande omfattning och dels om de eventuella förändringar som skett under den senaste tioårsperioden. 7.2 DELTAGANDETS OMFATTNING I nedanstående tabell redovisas en jämförelse av deltagandets omfattning mellan 1998, 2002 och Föreningsdeltagande Någon gång per vecka 14 % 16 % 13 % Någon gång per månad 10 % 12 % 9 % Någon gång per år 18 % 17 % 17 % Totalt föreningsdeltagande 42 % 45 % 39 % Deltagandet i föreningsverksamhet har med största sannolikhet minskat under den senaste sexårsperioden. Hur stor den verkliga minskningen är går dock inte att fastställa exakt. 16

18 7.3 OLIKA TYPER AV FÖRENINGAR I enkäten fick de svarande ange vilken eller vilka typer av föreningar vars verksamhet man deltog i. 13 förutbestämda alternativ och ett öppet alternativ fanns att välja på. I det öppna alternativet fick den svarande ange den eller de föreningar man var aktiv i och som man inte tyckte passade in under något av de förutbestämda alternativen. 15 procent av de svarande har använt sig av det öppna alternativet. Vid en första genomgång av dessa svar kan man se att flera av de föreningar som angivits torde kunna fogas in under något av de fasta alternativen. Till detta faktum har ingen hänsyn tagits i nedanstående tabell som redovisar andelen deltagare i procent för de olika kategorierna av föreningar. Föreningskategori Andel Idrottsförening 23 % Natur-/miljöförening 2 % Musikförening 3 % Religiös förening 3 % Invandrarförening 1 % Jakt-/fiskeförening 3 % Politisk förening 2 % Teaterförening 2 % Hembygdsförening 2 % Pensionärsförening 5 % Konstförening 1 % Handikappförening 2 % Nykterhetsförening 1 % Annan förening 15 % Jämfört med den förra undersökningen (2002) har deltagandet i idrottsförening minskat med 3 procent, vilket förklarar en del av den totala minskningen. Även Annan förening har minskat med 7 procent från den förra undersökningen men orsaken till detta förklaras med att pensionärsföreningar och jakt-/fiskeföreningar i den förra undersökningen redovisades under kategorin Annan förening. För övriga föreningskategorier redovisas inga eller endast marginella förändringar sedan den förra undersökningen. Som framgår av ovanstående tabell så är det idrottsföreningarna som dominerar kraftigt. För att få en mer rättvisande jämförelse bör man summera ihop andelarna för några olika typer av kulturföreningar. Man kommer ändå inte upp till den andel som idrotten redovisar men ungefär till en tredjedel av denna. Om man bortser från de svar som avser Annan förening finner man att idrotten har nästan lika stor andel som det övriga föreningslivet har tillsammans. 8. INTRESSERADE MEN EJ UTÖVARE 8.1 BESÖKSMÅL I GÄVLE KOMMUN Under denna rubrik redovisas dels den befolkningsandel som någon gång under det senaste året besökt de anläggningar och arrangemang som redovisas i nedanstående 17

19 sammanställning. Dessutom redovisas den andel som inte gjort något besök men som är intresserade av att göra det. Den som vill kan räkna om de procentsatser som redovisas i antal personer. En procent motsvarar cirka 720 personer. Gränsdragningen för urvalet av de anläggningar och arrangemang som valts ut kan alltid diskuteras men grundtanken har varit att besökaren i första hand är där i egenskap av publik/åskådare och inte för att själv utöva några kultur- eller fritidsaktiviteter. En annan utgångspunkt har varit att sammanställningen enbart skall omfatta verksamheter inom Gävle kommun. Anläggning/Arrangemang Besökt någon gång senaste året Ej besökt men intresserad Besökt Furuviksparken 60 % 23 % Besökt Konserthuset 59 % 17 % Besökt Läkerol Arena elitserieishockey 49 % 18 % Besökt Järnvägsmuseet 44 % 28 % Besökt Bio 7:an på Filmstaden 41 % 26 % Besökt Länsmuseet 39 % 28 % Besökt annat idrottsarrangemang 38 % 21 % Besökt Läkerol Arena annat arrangemang 35 % 32 % Besökt Gasklockorna vid något arrangemang 33 % 30 % Besökt Strömvallen vid allsvensk fotboll 31 % 26 % Besökt teaterföreställning i Gävle Teater 29 % 33 % Besökt rock-/pop-/ungdomskonsert 28 % 28 % Besökt Briggen Gerda 27 % 35 % Besökt Fängelsemuseet 26 % 36 % Besökt Konstutställning 24 % 25 % Besökt konsert med Gävle Symfoniorkester 19 % 28 % Besökt dansföreställning 19 % 27 % Besökt Kulturhuset Lättings 18 % 27 % Besökt klassisk konsert 16 % 23 % Besökt Konstcentrum 16 % 29 % Besökt Forsbacka bruk 14 % 34 % Besökt Skottes musikteater 14 % 35 % Besökt Folkteaterföreställning 14 % 35 % Besökt Spelplats Gävle på Spegeln 13 % 23 % Besökt folkmusikarrangemang 12 % 29 % Besökt jazzkonsert 11 % 22 % Besökt amatörteaterföreställning 10 % 32 % Besökt Skaparbyn/vävarbyn i Hedesunda 9 % 30 % 8.2 BESÖKSMÅL UTANFÖR GÄVLE KOMMUN I enkäten finns också ett antal frågor rörande besöksmål belägna utanför Gävle kommun. I det här sammanhanget kan det också vara av intresse att redovisa några av dessa. I nedanstående tabell visas de fem besöksmål där flest svarande angett att man inte gjort något besök under det senaste året men man är intresserad av att göra ett besök. 18

20 Anläggning/Arrangemang Besökt någon gång senaste året Ej besökt men intresserad Besöka Järvzoo i Järvsö 23 % 45 % Besöka någon av de öppna Hälsingegårdarna 8 % 38 % Delta i guidade visningar av Hälsingegårdar 3 % 37 % Besöka Wij trädgårdar 27 % 36 % Besöka Färnebofjärdarnas nationalpark 8 % 35 % 8.3 AKTIVITETER SOM INTE ÄR BESÖKSMÅL Redovisningen under avsnitt 8 har hittlills varit koncentrerad på besöksmål enligt den definition som redovisas under avsnitt Det kan därför vara på sin plats att visa på några aktiviteter som inte är besöksmål men som många svarande redovisat intresse för. I nedanstående tabell redovisas de fem aktiviteter som flest svarande förklarat sig intresserade av men ej utövat. Anläggning/Arrangemang Besökt någon gång senaste året Ej besökt men intresserad Vandra längs Gästrikeleden 10 % 37 % Släktforska 5 % 37 % Besöka någon av kommunens naturstigar 20 % 35 % Besöka Limöns friluftsområde 24 % 35 % Besöka Stadsarkivet för att t ex studera gamla dokument, kartor eller fotografier 7 % 31 % 9. UNGDOMARS FRITIDSAKTIVITETER 9.1 INLEDNING En betydande del av kommunens resurser för kultur- och fritidsverksamhet avsätts till verksamheter för barn och ungdom. Det kan därför vara av intresse att lite mer ingående titta på hur fritiden ser ut för åldersgruppen år. 9.2 DE VANLIGASTE FRITIDSAKTIVITETERNA De vanligaste fritidsaktiviteterna är i stort sett desamma för flickor som för pojkar. Den inbördes ordningen kan dock variera mellan könen. I nedanstående tabeller redovisas de tio anligaste fritidsaktiviteterna för åldersgruppen år fördelat på pojkar och flickor. 19

21 år Kvinnor 1. Surfat på Internet 94 % 83 % 2. Chattat på Internet 90 % * 3. Besökt café`/gatukök/restaurang 83 % 86 % 4. Läst böcker 69 % 74 % 5. Promenerat som motion 66 % 59 % 6. Tittat på hyr- eller köpvideo/dvd 64 % 86 % 7. Joggat 56 % 45 % 8. Filmat eller fotograferat 53 % 34 % 9. Spelat dataspel, TV-spel 52 % 62 % 10 Cyklat som motion 48 % 55 % år Män 1. Surfat på Internet 95 % 82 % 2. Chattat på Internet 91 % * 3. Spelat dataspel, TV-spel 86 % 89 % 4. Besökt café/gatukök/restaurang 64 % 72 % 5. Joggat 45 % 49 % 6. Tittat på hyr- eller köpvideo/dvd 43 % 88 % 6. Cyklat som motion 43 % 41 % 8. Styrketränat 42 % 45 % 9. Spelat fotboll 41 % 49 % 10. Läst böcker 38 % 49 % år Totalt 1. Surfat på Internet 95 % 83 % 2. Chattat på Internet 90 % * 3. Besökt café/gatukök/restaurang 74 % 80 % 4. Spelat dataspel, TV-spel 68 % 74 % 5. Tittat på hyr- eller köpvideo/dvd 55 % 87 % 5. Läst böcker 55 % 62 % 7. Joggat 51 % 47 % 8. Promenerat som motion 47 % 43 % 9. Cyklat som motion 45 % 49 % 10. Filmat eller fotograferat 41 % 27 % 20

22 9.3 DE VANLIGASTE IDROTTSAKTIVITETERNA Ungdomar är mycket aktiva när det gäller idrottsverksamhet. Det är därför intressant att se vilka idrotter som har det största antalet utövare. I nedanstående sammanställning redovisas de fem vanligaste idrotterna för pojkar och flickor. För att verkligen belysa den grupp som är mest aktiv så redovisas den grupp som är aktiva någon gång per vecka. Flickor Pojkar Fotboll 21 % Fotboll 27 % Ridsport 19 % Styrketräning 24 % Motionsgymnastik 17 % Ishockey 14 % Styrketräning 13 % Innebandy 14 % Innebandy 8 % Motorsport 12 % 9.4 DELTAGANDE I FÖRENINGSVERKSAMHET Deltagandet i föreningsverksamhet ligger på ungefär samma nivå som för samtliga svarande med två undantag. När det gäller idrottsföreningar så har 43 procent av ungdomarna mellan 13 och 20 år under det senaste året deltagit i någon idrottsförenings verksamhet. Motsvarande andel för samtliga svarande är 23 procent. Vid den förra undersökningen, 2002, var motsvarande andelar 46 respektive 26 procent. Beträffande musik så är det 7 procent av ungdomarna som deltagit i en musikförenings verksamhet. Motsvarande andel för samtliga svarande är 3 procent. Exakt samma procentandelar gällde för DELTAGANDE I FRITIDSGÅRDSVERKSAMHET 13 procent av både pojkar och flickor besökte någon fritidsgård regelbundet var motsvarande andelar 20 respektive 22 procent. Andelen mer sporadiska besökare (någon gång per år) har för flickor ökat från 16 till 29 procent och för pojkar minskat från 21 till 17 procent mellan 2002 och var det 47 procent av både pojkar och flickor som aldrig besöker någon fritidsgård och inte heller är intresserade av att göra det är motsvarande andel 45 procent för flickor och 60 procent för pojkar. 10. FRILUFTSLIV Tidigare undersökningar som genomförts, både i Gävle och i övriga landet, visar att olika friluftsaktiviteter tillhör de vanligaste fritidssysselsättningarna hos den vuxna befolkningen. Genom att skapa goda förutsättningar för ett aktivt friluftsliv i kommunen ges goda förutsättningar för invånarna att förbättra sin hälsa och öka sitt välbefinnande. De goda förutsättningarna kan också skapas utan att vara förknippat med stora kostnader exempelvis genom enklare gångstråk, vandringsleder och naturstigar i anslutning till invånarnas närmiljö. 21

23 Några av de friluftsaktiviteter som vi frågat om i undersökningen har mer karaktären av utflyktsmål som man besöker någon eller några gånger per år under det att andra aktiviteter utövas mer regelbundet åtminstone under delar av året. I nedanstående tabell redovisas andelen regelbundna besökare (minst någon gång per månad), sällanbesökare (minst någon gång per år) och den andel som inte utövat aktiviteten men som förklarat sig intresserade av att göra det. Aktivitet Regelbundna utövare Sällanutövare Ej utövare men intresserade Besökt något friluftsbad 13 % 45 % 15 % Fiskat 12 % 29 % 17 % Fiskat i Gavleån eller Testeboån 3 % 11 % 23 % Jagat 3 % 3 % 9 % Utövat båtaktiviteter 14 % 27 % 18 % Utövat naturaktiviteter t ex paddlat, 11 % 28 % 25 % vandrat Plockat bär, svamp 17 % 43 % 14 % Motionerat i Hemlingby 21 % 32 % 16 % Utnyttjat något annat av 20 % 24 % 20 % kommunens motionsspår Vandrat längs Gästrikeleden 2 % 8 % 37 % Vandrat på Hälsans stig 15 % 21 % 22 % Besökt någon av kommunens 2 % 18 % 35 % naturstigar t ex Eskön Besökt Limöns friluftsområde 3 % 21 % 35 % Här följer några kommentarer med anledning av ovanstående tabell: - Endast 9 procent utövar ej jakt men är intresserade. Detta tyder på att de jaktintresserade i stor utsträckning tillgodoser sina behov. Jakt är också en mansdominerad verksamhet. Knappt 15 procent av jägarna är kvinnor. - Att plocka bär och svamp är en friluftsaktivitet som ökar med stigande ålder. För den äldsta åldersgruppen (61-74 år) finns den med på tio-i-topplistan. - Över 50 procent utnyttjar Hemlingbyanläggningen för motion. Därtill kommer besökarna som utnyttjar badet, skidbacken och andra aktiviteter. Detta gör att Hemlingby är en av de kommunala anläggningar som har flest besök per år. - Gästrikeleden, Limöns friluftsområde och kommunens naturstigar finns alla med i topp när det gäller verksamheter som man inte besökt men som man är intresserad av. Här borde det alltså finnas goda möjligheter till att få fler besökare. Den här undersökningen kan ge viss vägledning om vilken eller vilka grupper det är som är intresserade men ej gjort besök. 22

24 11. BIBLIOTEKEN 11.1 INLEDNING Biblioteksverksamheten är en av de mest omfattande verksamheterna som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för. Biblioteken når också ut till många av kommunens invånare. Som exempel kan nämnas att Stadsbiblioteket vid Slottstorget är den kommunala anläggning som har flest besökare under ett år. Verksamheten är också mycket bred och förutom böcker finns det möjlighet att läsa tidskrifter, surfa på Internet, låna filmer och musik mm. Det kan därför vara intressant att med utgångspunkt från kultur- och fritidsvaneundersökningen redovisa ett antal uppgifter rörande verksamheten BESÖK PÅ STADSBIBLIOTEKET 61 procent av gävleborna har någon gång besökt Stadsbiblioteket under det senaste året. Det är en minskning med 5 procent sedan Minskningen är jämnt fördelad mellan olika åldrar och mellan könen BESÖK PÅ FILIALBIBLIOTEK Besöken på filialbibliotek någon gång per år har minskat från 33 till 29 procent sedan den förra undersökningen. Minskningen är jämnt fördelad mellan könen. Samtliga åldersgrupper har minskat men minskningen är betydligt lägre i den yngsta och den äldsta åldersgruppen BESÖK PÅ MUSIKBIBLIOTEKET Andelen årliga besökare på musikbiblioteket har minskat från 25 till 22 procent mellan 2002 och Andelen kvinnliga besökare är oförändrat mellan de två undersökningarna så det är andelen män som minskat. När det gäller besökarnas åldersfördelning har det skett stora förändringar. Andelen besökare i de två yngsta åldersgrupperna har minskat kraftigt samtidigt som man kan se en viss ökning för de äldre åldersgrupperna ANVÄNDA E-TJÄNSTER PÅ INTERNET Den här tjänsten har inte funnits så länge och den innebär i korthet att en låntagare kan utföra en del biblioteksärenden, via sin dator och Internet, utan att behöva besöka biblioteket. Frågan fanns inte med i 2002 års undersökning. 12 procent av de svarande har använt sig av tjänsten under det senaste året och andelen kvinnor som utnyttjar den är högre än andelen män. Den stora användargruppen finns i åldrarna år. 14 procent av de svarande som inte provat på tjänsten har förklarat sig intresserade av att göra det. 23

25 11.6 SURFAT PÅ INTERNET PÅ BIBLIOTEKET Att surfa på Internet på bibliotekets datorer har minskat från 14 till 12 procent mellan 2002 och Minskningen är jämnt fördelad mellan könen. Det är främst den yngsta åldersgruppen som minskat sitt Internetanvändande på biblioteket. 12. MEDBORGARNAS BETYG PÅ VERKSAMHETEN 12.1 INLEDNING I enkäten fanns 10 påståenden om kultur- och fritidsverksamheten i Gävle kommun. Svaren skulle avges på en skala 1 till 5 där 1 innebär att man inte alls instämmer i påståendet och 5 innebär att man instämmer helt. Om uppfattningen ligger däremellan väljer man svarsalternativen 2, 3 eller 4. Lite förenklat kan man säga att svaren på dessa påståenden blir en betygssättning på verksamheten och skalan 1-5 får då följande innebörd: 1 = Instämmer inte alls 2 = Instämmer något 3 = Instämmer delvis 4 = Instämmer till stor del 5 = Instämmer helt I fortsättningen av detta avsnitt kommer en kortfattad redovisning att göras för varje påstående DET FINNS BRA MÖJLIGHETER TILL IDROTTS OCH FRILUFTSLIV Medelbetyget för samtliga svarande är 3,86. Kvinnor ger ett högre medelbetyg än män - 3,92 jämfört med 3,79. När det gäller betygssättningen i olika åldersgrupper kan man se att medelbetyget ökar med stigande ålder. Det högsta medelbetyget, 3,95, ger den äldsta åldersgruppen (61-74 år) och det lägsta betyget, 3,70, kommer från åldersgruppen år DET FINNS ETT BRA UTBUD AV AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGDOMAR Medelbetyget för samtliga svarande är 3,35 och även på den här frågan ger kvinnorna ett högre medelbetyg än männen 3,39 jämfört med 3,29. Åldersgruppen år ger det högsta medelbetyget, 3,50, vilket kanske inte är helt oviktigt med tanke på frågans lydelse. I övrigt varierar betygen från 3,13 (21-30 år) till 3,48 (61-74 år). 24

26 12.4 JAG HAR GODA MÖJLIGHETER ATT UTÖVA MINA FRITIDSAKTIVITETER För det här påståendet är medelbetyget för samtliga svarande 3,85. Kvinnorna har ett högre medelvärde (3,90) än männen (3,80). Den äldsta åldersgruppen ger det högsta medelbetyget (3,99). Sedan följer fallande skal ner till åldersgruppen år som ger det lägsta medelbetyget (3,68) DET FINNS EN GOD TILLGÅNG TILL IDROTTS- OCH MOTIONSANLÄGGNINGAR För samtliga svarande är medelbetyget 3,67. Även på den här frågan har kvinnorna ett högre medelbetyg, 3,74 jämfört med 3,59, och man kan faktiskt se att skillnaden är något större än för de tidigare frågorna. Åldersgruppen år är de som satt lägst medelbetyg på de tidigare frågorna. För den här frågan är det gruppen år som sätter det lägsta betyget DET FINNS EN BRA BIBLIOTEKSVERKSAMHET På den här frågan är medelbetyget 4,04 vilket är det högsta av samtliga påståenden. Kvinnorna har ett medelvärde på 4,15 och männen på 3,91. En skillnad som är den största av alla påståenden.. För samtliga åldersgrupper ligger medelbetyget över 4,00 utom för gruppen år. Där är medelvärdet 3, DET FINNS EN GOD TILLGÅNG TILL TEATERFÖRESTÄLL- NINGAR Medelbetyget för samtliga svarande är 3,70 och även på det här påståendet ger kvinnorna ett något högre betyg än männen, 3,73 jämfört med 3,66. De två yngsta åldersgrupperna ger ett lägre medelbetyg (13-20 år 3,53 och år 3,40). Därefter ökar medelbetyget och den äldsta gruppen ger det högsta betyget, 3, DET FINNS EN GOD TILLGÅNG TILL OLIKA TYPER AV KONSERTER För samtliga svarande ligger medelbetyget på 3,60 och liksom tidigare frågor har kvinnorna lämnat ett högre medelbetyg än männen, 3,64 jämfört med 3,54. När det gäller de olika åldersgrupperna kan man konstatera att det råder ovanligt stora skillnader mellan högsta och lägsta medelbetyg. Åldersgruppen år ger ett medelbetyg på 3,13 och medelbetyget för gruppen år är 3,94. Generellt kan man säga att de som är under 40 år ger ett betyg som ligger betydligt under genomsnittet. Detta kompenseras av de två äldsta åldersgrupperna som ligger långt över snittet. 25

27 12.9 DET FINNS ETT BRA UTBUD AV KONSTVERKSAMHET För alla som svarat är medelbetyget 3,48 och kvinnorna ger ett medelbetyg på 3,52 jämfört med männens 3,43. Det lägsta medelbetyget ges av den yngsta åldersgruppen och det högsta av den äldsta gruppen och medelbetyget ökar i takt med stigande ålder DET FINNS ETT BRA UTBUD AV AKTIVITETER INOM FRITIDSOMRÅDET. Medelbetyget för samtliga svarande är 3,58 och kvinnorna ger, som vanligt, ett högre medelbetyg än männen, 3,63 jämfört med 3,51. När det gäller de olika åldersgrupperna kan man säga att de som är under 50 år har satt betyg som ligger under genomsnittet. Detta kompenseras av att betygen i de två äldsta åldersgrupperna ligger betydligt över genomsnittet DET FINNS ETT BRA UTBUD AV AKTIVITETER INOM KULTUROMRÅDET Precis som för påståendet innan är medelbetyget för samtliga svarande 3,58. Medelbetyget för män och kvinnor skiljer sig dock något åt jämfört med föregående fråga, 3,61 för kvinnor och 3,54 för män. När det gäller betygen från de olika åldersgrupperna är det samma mönster som i föregående fråga. Enda skillnaden är att här är det de under 40 år som satt betyg under genomsnittet SAMMANFATTNING Huruvida det redovisade resultatet är bra eller dåligt är svårt att veta eftersom det är första gången frågorna ställs i den här formen. Nedanstående tabeller torde ge en bra resultatsammanfattning över de påståenden som besvarats i enkäten Medelbetyg för samtliga svarande Påståenden Medelbetyg Bra möjligheter till idrotts- och friluftsliv 3,86 Bra utbud av aktiviteter för barn och ungdom 3,35 Goda möjligheter att utöva mina fritidsaktiviteter 3,85 God tillgång på idrotts- och motionsanläggningar 3,67 Det finns en bra biblioteksverksamhet 4,04 God tillgång till teaterföreställningar 3,70 God tillgång till olika typer av konserter 3,60 Det finns ett bra utbud av konstverksamhet 3,48 Bra aktivitetsutbud inom fritidsområdet 3,58 Bra aktivitetsutbud inom kulturområdet 3,58 Medelbetyg totalt 3,67 26

28 Medelbetyg fördelat efter kön Påståenden Kvinnor Män Bra möjligheter till idrotts- och friluftsliv 3,92 3,79 Bra utbud av aktiviteter för barn och ungdom 3,39 3,29 Goda möjligheter att utöva mina fritidsaktiviteter 3,90 3,80 God tillgång på idrotts- och motionsanläggningar 3,74 3,59 Det finns en bra biblioteksverksamhet 4,15 3,91 God tillgång till teaterföreställningar 3,73 3,66 God tillgång till olika typer av konserter 3,64 3,54 Det finns ett bra utbud av konstverksamhet 3,52 3,43 Bra aktivitetsutbud inom fritidsområdet 3,63 3,51 Bra aktivitetsutbud inom kulturområdet 3,61 3,54 Medelbetyg totalt 3,73 3, Medelbetyg fördelat efter ålder Påståenden år år år år år år Idrotts- och friluftsliv 3,89 3,70 3,80 3,83 3,92 3,95 Aktiviteter för barn och ungdom 3,50 3,13 3,22 3,30 3,36 3,48 Utöva mina fritidsaktiviteter 3,78 3,68 3,69 3,88 3,96 3,99 Idrotts- och motionsanläggningar 3,70 3,69 3,53 3,54 3,73 3,80 Bra biblioteksverksamhet 4, ,04 4,02 4,06 4,08 Tillgång till teaterföreställningar 3,53 3,40 3,64 3,72 3,80 3,87 Olika typer av konserter 3,26 3,13 3,40 3,63 3,78 3,94 Bra utbud av konstverksamhet 3,26 3,28 3,44 3,49 3,58 3,61 Aktivitetsutbud -fritidsområdet 3,52 3,37 3,48 3,51 3,67 3,74 Aktivitetsutbud -kulturområdet 3,42 3,36 3,49 3,58 3,69 3,72 Medelbetyg totalt 3,59 3,47 3,57 3,65 3,76 3,82 27

29

30

31

32

33

34

1. BAKGRUND 2. SYFTE. Materialet skulle i båda fallen kunna brytas ner på olika åldrar, kön samt i kommunerna på olika kommundelar.

1. BAKGRUND 2. SYFTE. Materialet skulle i båda fallen kunna brytas ner på olika åldrar, kön samt i kommunerna på olika kommundelar. 1. BAKGRUND Inom många kommunala verksamheter finns det ingen tveksamhet om vilka som är verksamhetens målgrupp. Den är också klart avgränsad och finns dessutom ofta förtecknad i olika register som t ex

Läs mer

Kultur och fritidsvaneundersökning

Kultur och fritidsvaneundersökning Kultur och fritidsvaneundersökning 2010 Svarsfrekvens under åren i % 80 70 67 73 74 76 74 67 60 50 52 40 30 20 10 0 1987 1991 1994 1998 2002 2006 2010 Regelbundet utövat/deltagit/besökt 2006 och 2010,

Läs mer

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013 Ekerö kommun Kultur- och fritidsvaneundersökning Genomförd av CMA Research AB Augusti 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Bilaga 1 Jämförelser mellan grupper 16 Fakta om undersökningen 3 Resultat

Läs mer

KULTUR & FRITID GÄVLE. Din fritid. Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun

KULTUR & FRITID GÄVLE. Din fritid. Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun KULTUR & FRITID GÄVLE Din fritid Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun Din fritid Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun Citera gärna ur skriften

Läs mer

Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar

Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar En enkätundersökning gjord av Kultur i länet, Landstinget i Uppsala län, i samarbete med Håbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner Gunnar Matti, Kultur i länet

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Analys av Kulturvanor i Gävleborg

Analys av Kulturvanor i Gävleborg Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Datum: 2015-05-11 Upprättare: Anna Lindqvist Analys av Kulturvanor i Gävleborg 2009-2013 Inledning SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan

Läs mer

Fritidsvaneundersökning 2009

Fritidsvaneundersökning 2009 Fritidsvaneundersökning 2009 Vad ger undersökningen svar på? Elevers fritidsvanor Vad barn/ungdomar önskar göra på sin fritid Föreningsdeltagande Andel föreningsledare Geografiska skillnader i stort Olika

Läs mer

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning PM KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 2006-03-13 Ann-Kristin Andén Utredare 08-550 21974 ann-kristin.anden@sodertalje.se Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning Inledning På uppdrag av kultur-

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad Kultur- och fritidsvaneundersökning Landskrona stad Fritids- och kulturförvaltningen 2009 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattande resultat...3-4 Jämförelse med andra kommuner...4 Sammanfattande

Läs mer

4 Fritidsaktiviteter i översikt

4 Fritidsaktiviteter i översikt Fritidsaktiviteter i översikt 53 4 Fritidsaktiviteter i översikt I detta kapitel ges en översiktligt belysning av de fritidsaktiviteter som mätts i ULF hos den vuxna befolkningen i Sverige. Avsikten med

Läs mer

Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009

Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009 Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009 Undersökning bland olika åldersgruppers vanor, intressen och hälsa Anita Boij Rapport 2009:6 A. BOIJ AB - Idé- och produktutveckling Fritids- och kulturvanor

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun Attitydundersökning värdskap Härjedalens kommun Innehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 3 ANSTÄLLDA 4 FÖRTROENDEVALDA 7 INVÅNARNA 10 ATTITYDER TILL HÄRJEDALENS KOMMUN/ANSTÄLLDA 10 ATTITYDER TILL FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

Medborgarundersökning 2012: vad anser nackaborna om fritidsutbudet?

Medborgarundersökning 2012: vad anser nackaborna om fritidsutbudet? 2013-03-25 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2011/109-041 Fritidsnämnden Medborgarundersökning 2012: vad anser nackaborna om fritidsutbudet? Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Ålänningars kultur- och fritidsvanor

Ålänningars kultur- och fritidsvanor Rapport 2009:1 Ålänningars kultur- och fritidsvanor 1 De senaste rapporterna från ÅSUB 2007:5 Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland 2007:6 Konjunkturläget hösten 2007 2007:7 Olika behandling

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7 Sammanfattning 7 Sammanfattning Genom Statistiska centralbyråns Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) kartläggs och analyseras välfärdens utveckling fortlöpande. Undersökningarna har genomförts årligen

Läs mer

Medborgarundersökning våren 2016

Medborgarundersökning våren 2016 -08-18 Dnr: KFN /0070 1(5) Kultur- och fritidsnämnden, -09-08 Medborgarundersökning våren Ärendet Rapporten redovisar resultatet i SCB:s medborgarundersökning våren avseende kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

FULLT UPP I FRITIDSLANDET

FULLT UPP I FRITIDSLANDET FULLT UPP I FRITIDSLANDET En undersökning för IKEA om svenskarnas fritidsintressen 2011. Bakgrund 1082 kvinnor och män i åldrarna 18 år och uppåt har svarat på frågor om sina fritidsintressen. Undersökningen

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 En studie av årskurs 7-9 samt gymnasiet Av: Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Linda Lengheden Fritidstrivsel & preferenser Undersökningsgrupp Ung livsstil Lidingö 2003 Antal

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 första presentationen inför nämnden den 22 oktober 2013

Ung livsstil i Täby 2013 första presentationen inför nämnden den 22 oktober 2013 Ung livsstil i Täby 2013 första presentationen inför nämnden den 22 oktober 2013 Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Stockholm 25 november 2011 Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel:

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter

Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter 2015-02-17 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/54 Fritidsnämnden Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen

Läs mer

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046

P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 LIDINGÖ STAD ATTITYDMÄTNINGAR BLAND MEDBORGARNA I LIDINGÖ STAD 2009 P1046 Hösten 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Resultatsammanfattning... 4 2. INLEDNING... 7 2.1

Läs mer

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kultur- och fritidsvaneundersökningen 2015 Analys Undersökningen ger en bred bild av uppsalabornas fritidsvanor. De allra flesta av de aktiviteter som man gör på sin fritid är av mycket alldaglig karaktär,

Läs mer

Vad tycker Gävleborna om Gävle?

Vad tycker Gävleborna om Gävle? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning - Gävle kommun 2014 Vad tycker Gävleborna om Gävle? SCB:s medborgarundersökning Gävle kommun 2014 Författare Per-Erik

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

KULTURVANOR I KRONOBERG

KULTURVANOR I KRONOBERG Avsedd för Region Kronoberg Dokumenttyp Rapport Datum Oktober, 2016 KULTURVANOR I KRONOBERG KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016 SAMMANFATTNING Region Kronoberg gav under sommaren 2016 Ramböll i uppdrag att genomföra

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010

Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 2010 RAPPORT 1 (7) DNR: HANDLÄGGARE Bibliotekschef Karin Ivarsson TELEFON 0522-69 65 23 karin.ivarsson@uddevalla.se Utvärdering av servicedeklaration om Biblioteksverksamheten 1. Bakgrund och syfte Uddevalla

Läs mer

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010

Rapport till Vara kommun om invånarenkät år 2009/2010 om invånarenkät SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en invånarenkät bland kommunens invånare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Redovisning av undersökning om vad ungdomar som inte besöker fritidsgårdar tycker om fritidsgårdarna

Redovisning av undersökning om vad ungdomar som inte besöker fritidsgårdar tycker om fritidsgårdarna 2016-08-08 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr FRN 2016/90 Fritidsnämnden Redovisning av undersökning om vad ungdomar som inte besöker fritidsgårdar tycker om fritidsgårdarna Förslag till beslut Fritidsnämnden

Läs mer

Koalition för kulturdebatt Stockholm 5 maj Svenska kulturvanor. Åsa Nilsson. SOM-institutet Göteborgs universitet.

Koalition för kulturdebatt Stockholm 5 maj Svenska kulturvanor. Åsa Nilsson. SOM-institutet Göteborgs universitet. Koalition för kulturdebatt Stockholm 5 maj 09 Svenska kulturvanor Åsa Nilsson SOM-institutet Göteborgs universitet asa.nilsson@som.gu.se Samhälle Opinion Massmedia Statsvetenskapliga institutionen Institutionen

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kunskapen om vilka som är brukare inom kultur- och fritidsområdet går inte att få fram på samma enkla sätt som inom barnomsorgens och skolans verksamhet där barn/elever

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Eddaskolan. Elever År 3 - Våren Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År - Våren 2 svar, 9% Kunskaper och bedömning 2 Medelvärde 9 2, 2. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena., 1 2 7, 7 27 1 2. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg

Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg 1 FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning på huvudbiblioteket i Falkenberg Enkätundersökning hösten 24 Kommunledningskontoret/Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kommunledningskontoret

Läs mer

Nyckeltal och Statistik

Nyckeltal och Statistik Nyckeltal och Statistik Folkmängden 1 november, SCB 2008 2009 2010 2011 2012 Antal invånare totalt 30 877 31 214 31 317 31 800 32 016 Antal invånare 7-20 år (föreningsstöd) 6 189 6 327 6 418 6 600 6 697

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Rapport 2005-10-10 Sammanfattning Kultur och fritidsnämndens resultatmål för biblioteksverksamheten finns angivna i förvaltningens verksamhetsplan.

Läs mer

Svenskarnas idrottsvanor. Svenskarnas idrottsvanor

Svenskarnas idrottsvanor. Svenskarnas idrottsvanor 2011 1 Innehåll Innehåll... 2... 3 Motion... 4 De populäraste motionsidrotterna... 5 Träning och tävling... 6 De populäraste tävlingsidrotterna... 6 Titta på idrott som åskådare... 8 Kostnader för eget

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Fritidsstilsundersökning bland 13 25 åringar i Malmö under år 2010

Fritidsstilsundersökning bland 13 25 åringar i Malmö under år 2010 Fritidsstilsundersökning bland 13 25 åringar i Malmö under år 2010 Malmö 2011-04-01 Kjell Arne Göransson Fritidsförvaltningen Föreningsavdelningen Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Sammanfattande

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

Barns och ungdomars engagemang

Barns och ungdomars engagemang Barns och ungdomars engagemang Delaktighet definieras av WHO som en persons engagemang i sin livssituation. I projektet har vi undersökt hur barn och ungdomar med betydande funktionshinder är engagerade

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö 1 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2013 Kungsbacka Therese Lind Lars Johansson 2014-03-18 2 Tillsynssamverkan i Halland-Miljö Enkät om länets Miljö- och

Läs mer

Deltagarnöjdhet i TSL-systemet 2012

Deltagarnöjdhet i TSL-systemet 2012 Deltagarnöjdhet i TSL-systemet 2012 Deltagarnas upplevda nöjdhet med coachstödet i TSL-systemet är fortsatt hög. 74 procent av deltagarna är nöjda ger betyg 7, 8, 9 eller 10 på en tiogradig skala, och

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Kulturundersökning Halmstad 2010

Kulturundersökning Halmstad 2010 Kulturundersökning Halmstad 2010 10 8 6 1. Har du under det senaste året? (gäller inte bara i Halmstad) Bio Musikal/ show Konstutställning Rock / popkonsert Museum Teater Kurs/ studiecirkel Familje / barnprogram

Läs mer

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET

2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2015-xx-xx NÄMNDSPLAN OCH NYCKELTAL KULTURVERKSAMHET FRITIDSVERKSAMHET 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 2. VISIONER... 3 3. NÄMNDSMÅL... 3 3.1 Nämndsmål 1, övergripande 4 3.2 Nämndsmål 2, fritidsgård och

Läs mer

Fritidsenkät åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät åk 5 och 8. Standardrapport 2009 Fritidsenkät åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 47,8% 259 Årskurs 8 52,2% 283 Svarande 542 Inget svar 2 Det finns 286 elever i årskurs 5 varav 259 elever har svarat på enkäten. Ända skola som inte

Läs mer

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning 1 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. METOD... 3 3. RESULTAT... 3 3.1 TRÄNINGSTID... 4 3.2 MOTIV TILL TRÄNING... 6 3.3 VAL AV TRÄNINGSPASS...

Läs mer

Kommun och landsting 2016

Kommun och landsting 2016 SVENSKT KVALITETSINDEX Kommun och landsting 2016 SKL 1 Vid frågor eller för ytterligare information: Johan Parmler 0731-51 75 98 Johan.Parmler@kvalitetsindex.se SVENSKT KVALITETSINDEX 2 Förord Svenskt

Läs mer

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Förskolan Urfjäll. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 60% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 3 Medelvärde 3,4 38 38 3,3 4. Mitt barns tankar och

Läs mer

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm

Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2017 i åk 2 Resultat för: Stockholms län / Stockholm / Internationella Engelska Gymnasiet Södermalm Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten

Läs mer

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor Svenska folkets idrotts- och motionsvanor 1 Svenskarnas idrottsvanor Vi vet att idrott och motion tillhör svenskarnas mest populära fritidsintressen. Men hur mycket motionerar vi? Vilka idrotter ägnar

Läs mer

Avsedd för. Region Skåne. Dokumenttyp. Rapport. Datum. Oktober, 2016 KULTURVANOR I SKÅNE KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016

Avsedd för. Region Skåne. Dokumenttyp. Rapport. Datum. Oktober, 2016 KULTURVANOR I SKÅNE KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016 Avsedd för Region Skåne Dokumenttyp Rapport Datum Oktober, 2016 KULTURVANOR I SKÅNE KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016 KULTURVANOR I SKÅNE KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016 kulturvaneundersökningen 2016 SAMMANFATTNING

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun. Rapport från en enkät om friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun.

Friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun. Rapport från en enkät om friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun. Friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun Rapport från en enkät om friluftsliv och informationsvanor i Umeå kommun. 2014-06-09 1 Innehåll Inledning......1 Resultat...2 Grundläggande fakta...2 Friluftslivsaktiviteter

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2013 Stockholm December Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Halmstad Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Fritidsundersökning 2014

Fritidsundersökning 2014 Fritidsundersökning 2014 Allmän information om enkäten 2000 enkäter varav 1000 till centrala Skellefteå och 1000 till ytterområdena. Slumpmässigt urval av medborgare i åldern 10-75 år. Svarsperiod mellan

Läs mer

Förskolan Virvelvinden

Förskolan Virvelvinden Föräldrar Förskola - Våren 3 svar, % Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. Förskolan Virvelvinden föregående år 8 3 8 3, 33.

Läs mer

Tabell 1 B. Medborgarna om kommunens verksamheter, våren Perstorps kommun Antal svarande: 270 Andel svarande (%): 55

Tabell 1 B. Medborgarna om kommunens verksamheter, våren Perstorps kommun Antal svarande: 270 Andel svarande (%): 55 Tabell 1 B. Medborgarna om ens verksamheter, våren 2010. Antal svarande: 270 svarande : 55 I denna tabell redovisas n för samtliga verksamheter och NMI samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Utvärdering för projektdeltagare

Utvärdering för projektdeltagare Utvärdering för projektdeltagare Slutlig utvärdering av projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 10 december 2014 Sofia Barlind Brottsofferjouren Sverige Innehåll Utvärdering för deltagare i projekt

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Ungdomars tävlings- och motionsvanor

Ungdomars tävlings- och motionsvanor Ungdomars tävlings- och motionsvanor En statistisk undersökning våren 2005 FoU-rapport 2005:6 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Vad gör du på din fritid?

Vad gör du på din fritid? Vad gör du på din fritid? Mellan perioden 12-24 maj 2009 fick Vännäs medborgarpanel möjligheten att svara på sin andra enkät som handlade om vad vi ägnar vår fritid åt. Enkäten bestod av sex stycken bakgrundsfrågor

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen

Stockholm stad Förskoleundersökning Hälsans Förskola Galaxen Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Hälsans Förskola Galaxen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år

Läs mer

Värmlänningens kultur och livsstilsvanor

Värmlänningens kultur och livsstilsvanor Värmlänningens kultur och livsstilsvanor Lars Aronsson, professor i kulturgeografi Lotta Braunerhielm, lektor i kulturgeografi Leena Hagsmo, doktorand i kulturgeografi Ida Grundel, doktorand i kulturgeografi

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Kommunrapport - Inledning Under maj-juni

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen

Stockholm stad Förskoleundersökning Förskolan Toppen Stockholm stad Förskoleundersökning 24 2 Förskolan Toppen Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten

Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten RAPPORT 1 (6) DNR: HANDLÄGGARE Eva Davidsson TELEFON 0522-69 61 10 Utvärdering av servicedeklaration Biblioteksverksamheten 2007 1. Bakgrund och syfte Uddevalla kommun arbetar sedan några år tillbaka med

Läs mer

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012

Botkyrka kommun Medborgarundersökning 2012 Stockholm Januari Botkyrka kommun Medborgarundersökning Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01- Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år

Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år Alexander Sovré & Fredrik Robertson, Kantar Sifo 2017-03-23 P-1535501 Sammanfattning Den här rapporten visar med hjälp

Läs mer

Fritidsenkät i Botkyrka 2009

Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Rapport om barn- och ungdomsförvaltningens enkät till elever i årskurs 3 som går på fritids i kommunens skolor Tryckt 2007-04-02 1 [8] Utvärderings- och utvecklingsenheten

Läs mer