Fritidsstilsundersökning bland åringar i Malmö under år 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fritidsstilsundersökning bland 13 25 åringar i Malmö under år 2010"

Transkript

1 Fritidsstilsundersökning bland åringar i Malmö under år 2010 Malmö Kjell Arne Göransson Fritidsförvaltningen Föreningsavdelningen

2 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Sammanfattande resultat 3 3. Bilagor 13 2 (26)

3 1 Inledning Fritidsnämnden prioriterar målgrupperna barn och ungdom i åldrarna 4-25 år, funktionsnedsatta samt gruppen 65 år och äldre. Denna fritidsstilsundersökning riktar sig till målgruppen ungdomar år. Fördelningen av målgrupperna i de olika stadsdelarna varierar beroende på stadsdelarnas olika storlek. Ett urval har gjorts med hjälp av statistikenheten på Stadskontoret utifrån datafiler i programmet Excel med personnummer, namn, adress, födelseland, delområde och stadsdel innefattande slumpvis utvalda 5000 personer i åldersgrupperna år och år med 250 personer från vardera kön från de 10 stadsdelarna. Personnummer har hanterats på ett sådant sätt att enskilda individers svar inte kan identifieras. Fritidsförvaltningen tillsammans med utföraren har sammanställt de frågor som ingår i enkäten. Utföraren har tagit fram formulär för genomförandet av enkäterna. 15 enkätfrågor har formulerats och enkäterna har skickats ut i pappersform och med möjlighet att även ifyllas direkt via Internet Resultatet redovisas i programmet SPSS, per fråga och svarsfrekvens som basdata. Svaren redovisas även i Exelfiler. Under v genomfördes enkätundersökningen med datainsamling och resultatsammanställning. Under v gjordes en första analys av resultatet och en frekvenssammanställning av svaren. Under v 49 presenterades delar av resultatet tillsammans med ett antal andra undersökningar i form av en workshop för en utökad ledningsgrupp på Fritidsförvaltningen. Svarsfrekvensen blev 1364 av 5000 motsvarande 27 %. Fördelningen av svaren mellan stadsdelarna blev någorlunda jämn som framgår av följande sammanställning per stadsdel. 2 Sammanfattande resultat Liknande undersökningar har gjorts i ett stort antal kommuner i Sverige. FriVan i Göteborg finns tillgänglig på Olika rapporter som omfattar undersökningar gällande ungdomars fritid finns också tillgängliga på Ungdomsstyrelsens hemsida Det finns också olika arbeten på olika nivåer främst inom de samhällsvetenskapliga fakulteterna på universiteten och högskolorna. Sett ur ett internationellt perspektiv finns forskningskontakter inom The Academy of Leisure, eller Leisure Organization för de som vill fördjupa sig ytterligare. Metodmässigt när det gäller att söka kunskap om barn- och ungdomsgruppen så är det en stor utmaning. Under dessa åldrar händer extremt mycket inom individerna därför är det viktigt att avgränsningarna görs rätt utifrån frågeställningarna. När det gäller frågeställningarna är det också viktigt att dessa är entydigt formulerade och att ordvalen är förståeliga så individen svarar på det som frågekonstruktören vill ha svar på. När dessutom många olika kulturella erfarenheter skall svara på en fråga blir det ännu mera komplext. Ta ett exempel gällande fråga 11 där ordet Mässbesök används som ju kan ha olika betydelse beroende på hur man tänker. Det är också en riskfaktor att i en frågeställning ha inbyggt flera frågor eftersom man då inte kan veta vilken eller vilka svaret avser. 3 (26)

4 Med dessa reflektioner bör resultatredovisningen mer ses som en kunskap i vilken riktning man bör arbeta än som en total generell sanning. Utifrån dessa synpunkter kan svaren användas för en diskussion gällande hur vi kan göra fritiden bättre för våra Malmöungdomar. Några nedslag i undersökningen redovisas som följer. Resultaten som helhet följer med som bilaga. Hur tycker Du att Du har det på fritiden? Svar Totalt Bra 84 Dåligt 16 För att lättare få en överblick har alternativen Bra och Ganska bra slagits samman till Bra. Dåligt och Ganska dåligt samt Varken bra eller dåligt slagits ihop till Dåligt. Tanken bakom detta är att har man det varken bra eller dåligt på fritiden så är det inte bra. Fritiden ska vara en i stort sett bra upplevelse. Svaren brukar ligga så här så vi kan nog betrakta det som någon enkel form av normalfördelningssvar. En viktig aspekt är dock att de flesta ungdomar som svarat på enkäten upplever att de har det bra på sin fritid. Med tanke på undersökningsmetoden kan man nog utgå ifrån att resultatet är lite bättre än verkligheten. Riktningen skulle kunna tolkas så att ca 20 % av Malmös ungdomar skulle behöva stöd och guidning i sitt hanterande av sin fritid. Det är möjligt att det som Ungdomsstyrelsen benämner Engagemangsguider som ett stöd för Malmöungdomarna hade varit en bra insats i detta perspektiv. Vissa stadsdelar har då större behov än andra. Det andra spåret skulle då kunna vara att göra fritiden ännu bättre för de som redan tycker att det är bra! Vilka är Dina viktigaste fritidsintressen? Svar Antal Öppen fråga. Se nedan Total 1364 Denna fråga är en öppen fråga. Svaren är individuella. Att ha en öppen fråga innebär att svaren blir spontana och mindre styrda. Med ett öppet sinne faller de mest naturliga svaren ut. Samtidigt innebär det att de kan vara mer eller mindre genomtänkta. Vid genomgång av svarsalternativen har försök gjorts att kategorisera dessa. Någon frekvensberäkning har inte gjorts eftersom alternativen är så pass många och olika och risken finns för feltolkningar. Ett sätt är då att använda breda kategorier och att anknyta dem till tidigare ungdomsforskning. De ska inte ses som någon inbördes rangordning. Dock kan påpekas att musik och data brukar komma högt upp. En tolkning av detta kan vara att musik och dataanvändningen numera ses som en självklar del av vardagen och därmed inte klassas som något speciellt fritidsintresse utan är en självklar del av livet. I ett försök till att få struktur i de angivna svaren så faller följande fritidsområden ut. - kompisar - familj - fritidsaktivitet i någon form - idrott, träna - kultur, dans, musik, bio, - nöje, fest - musik - data, dataspel 4 (26)

5 Områden som också utan inbördes rangordning anges men mindre frekvent är - Läxor - Shoppa - Kafébesök - Flickvän Pojkvän - Promenader - Djurintresse Ett citat som förtjänar att nämnas är Att bara vara existera och vara glad vilket ju är tänkvärt fritidsintresse och en del av livet. Detta visar också på att med modern teknik är vi ständigt närvarande oberoende på vilken arena vi befinner oss och därför blir de generella gränserna mellan olika verksamheter diffusa och tillvaron ses som en helhet där tiden måste användas på bästa sätt. Tillvaron kan utifrån detta upplevas som mera individualistisk eftersom man ständigt måste göra val. Vad är du intresserad av att göra på din fritid? Intresse Vara med kompisar 91 Nöjen bio, gå ut och dansa etc 83 Lyssna på musik 82 Idrotta eller motionera själv 71 Titta på TV även video 68 Vara hemma med föräldrar 63 Hobbies, foto,sy,keramik,data etc 56 Spela tv-spel, flipper, kortspel etc 54 Vara med i någon förening eller klubb 43 Titta på idrott 41 Kulturella aktiviteter, sjunga, spela,läsa 40 Naturaktiviteter fiska, vandra, paddla etc 30 Arbeta med samhällsfrågor fred,miljö,politik 26 Djuraktiviteter rida, sköta sällskapsdjur 22 Motor meka eller åka moped, cykla, mc etc 16 5 (26)

6 Svaren fördelade på Flickor Intresse Vara med kompisar 93 Nöjen bio, gå ut och dansa etc 89 Lyssna på musik 83 Titta på TV även video 71 Idrotta eller motionera själv 70 Vara hemma med föräldrar 70 Hobbies, foto,sy,keramik,data etc 54 Kulturella aktiviteter, sjunga, spela,läsa 42 Vara med i någon förening eller klubb 38 Spela tv-spel, flipper, kortspel etc 33 Djuraktiviteter rida, sköta sällskapsdjur 30 Arbeta med samhällsfrågor fred,miljö,politik 28 Titta på idrott 27 Naturaktiviteter fiska, vandra, paddla etc 26 Motor meka eller åka moped, cykla, mc etc 7 Svaren fördelade på Pojkar Intresse Vara med kompisar 90 Lyssna på musik 81 Nöjen bio, gå ut och dansa etc 76 Idrotta eller motionera själv 73 Spela tv-spel, flipper, kortspel etc 70 Titta på TV även video 65 Vara hemma med föräldrar 56 Hobbies, foto,sy,keramik,data etc 56 Titta på idrott 56 Vara med i någon förening eller klubb 47 Kulturella aktiviteter, sjunga, spela,läsa 38 Naturaktiviteter fiska, vandra, paddla etc 34 Motor meka eller åka moped, cykla, mc etc 26 Arbeta med samhällsfrågor fred,miljö,politik 23 Djuraktiviteter rida, sköta sällskapsdjur 14 6 (26)

7 Denna fråga har varit med i de flesta undersökningar som gäller ungdomars fritidsvanor genom åren. Svaren brukar bli desamma gällande de fem första. Marginella skillnader kan uppstå. Men detta är egentligen det som vi i dagligt tal kallar ungdomskultur. Man vill umgås med sina kompisar och lyssna på musik, roa sig, idrotta och titta på TV och film. Detta förknippas med fritid. Därutöver finns vardagen bestående av skolan med läxor och hemmet med familj och syskon. Vad vill ungdomarna uppleva på sin fritid? Upplevelse Jag vill ha roligt och njuta av livet 95 Jag tycker det är roligt att träffa folk och prata 87 Jag tycker om aktiviteter som har något av spänning över sig 82 Jag tycker det är viktigt att hålla min kropp i trim 81 Jag vill använda fritiden till att lära mig något 74 Jag vill använda den till att vila och koppla av 73 Jag tycker om att röra på mig och blir rastlös av att sitta still 70 Jag tycker det är skönt att kunna drömma mig bort från 68 verkligheten Jag vill utöva aktiviteter där jag får uttrycka mina tankar och 56 känslor Jag vill engagera mig i samhällsfrågor 39 Svaren fördelade på Flickor Upplevelse Jag vill ha roligt och njuta av livet 94 Jag tycker det är roligt att träffa folk och prata 89 Jag tycker om aktiviteter som har något av spänning över sig 81 Jag tycker det är viktigt att hålla min kropp i trim 80 Jag vill använda fritiden till att lära mig något 75 Jag vill använda den till att vila och koppla av 74 Jag tycker om att röra på mig och blir rastlös av att sitta still 74 Jag tycker det är skönt att kunna drömma mig bort från 70 verkligheten Jag vill utöva aktiviteter där jag får uttrycka mina tankar och 58 känslor Jag vill engagera mig i samhällsfrågor 43 7 (26)

8 Svaren fördelade på Pojkar Upplevelse Jag vill ha roligt och njuta av livet 95 Jag tycker det är roligt att träffa folk och prata 86 Jag tycker om aktiviteter som har något av spänning över sig 85 Jag tycker det är viktigt att hålla min kropp i trim 82 Jag vill använda fritiden till att lära mig något 74 Jag vill använda den till att vila och koppla av 71 Jag tycker om att röra på mig och blir rastlös av att sitta still 66 Jag tycker det är skönt att kunna drömma mig bort från 65 verkligheten Jag vill utöva aktiviteter där jag får uttrycka mina tankar och 53 känslor Jag vill engagera mig i samhällsfrågor 34 Vilken typ av fritidsverksamhet för din åldersgrupp tycker du att Malmö i första hand ska satsa på? Fritidsverksamhet Sport- och idrottsanläggningar (ej bad) 40 Musik- och dansställen 33 Konserter 33 Fritidsgård, kvartersgård 26 Badanläggningar 24 Natur, sjöar, vattendrag, strövområden 23 Verkstadslokaler där man själv kan fixa olika saker 16 Bibliotek 15 Föreningsverksamhet 14 Annat,? SE LISTA! 11 Replokaler för musikband 9 Teater 9 Muséer 8 Ridanläggningar och ridspår 6 Kommunala musikskolan 6 Svaren fördelade på Flickor Fritidsverksamhet Musik- och dansställen 43 Konserter 39 Sport- och idrottsanläggningar (ej bad) 27 Fritidsgård, kvartersgård 26 8 (26)

9 Natur, sjöar, vattendrag, strövområden 26 Badanläggningar 21 Verkstadslokaler där man själv kan fixa olika saker 15 Bibliotek 15 Föreningsverksamhet 13 Teater 11 Annat,? SE LISTA! 10 Muséer 10 Ridanläggningar och ridspår 10 Replokaler för musikband 7 Kommunala musikskolan 7 Svaren fördelade på Pojkar Fritidsverksamhet Sport- och idrottsanläggningar (ej bad) 53 Konserter 27 Fritidsgård, kvartersgård 27 Badanläggningar 26 Musik- och dansställen 22 Natur, sjöar, vattendrag, strövområden 21 Verkstadslokaler där man själv kan fixa olika saker 17 Föreningsverksamhet 16 Bibliotek 15 Annat,? SE LISTA! 12 Replokaler för musikband 11 Muséer 7 Teater 6 Kommunala musikskolan 5 Ridanläggningar och ridspår 1 Annat enligt lista: -trygghet -ungdomshus,hjälp till unga, gratis aktiviteter, -konstgräs (+Oxie),painpark,paintball, gym, skate, fotboll,ishall, spontanidrottsplats (klagshamn), hundrastgårdar, skatepark(tygelsjö) -ställe för 22-26, -diskotek - vin för 18-, caféer, pubar, internetcafé, nattöppet ungdomshus(allt), nattöppet café, -utomhus öppenplats, lekplats för äldre ute, -nattöppet köpcentrum -gratis föreningsverksamhet -badanläggning, bad för bara tjejer - nöjespark - motorsport, skytteklubb, scoutkår i( oxie), konst, foto, design, jakt, skytte, golf, musik, dykning, sportfiske, dans, bio, teckning, gym, 9 (26)

10 -odlingslotter (SI) -datatmässa - öppna förskolor för barn med föräldrar Sammanfattning: - anläggningar av olika slag - aktiviteter - ungdomshus med allt dygnet om? Är Du med i någon förening eller organisation? Svar Totalt Nej 55 Ja, en förening 31 Ja, två eller flera föreningar 13 Saknas 1 Svaren fördelade på Kön Svar Flickor Pojkar Nej Ja, en förening Ja, två eller flera föreningar Saknas 2 0 Svaren fördelade på Åldersgrupp Svar år år Nej Ja, en förening Ja, två eller flera föreningar Saknas 1 1 Svaren fördelade på Stadsdelarna Svar CE SI VI LB HY FO OX RO HU KI Nej Ja, en förening Ja, två eller flera föreningar Saknas (26)

11 Hur många gånger deltar du sammanlagt i din/dina förenings/ars verksamhet (träning, match, möte m.m.) en normal vecka? 2010 Svar Totalt 1 gång 23 2 gånger 20 3 gånger 25 4 gånger eller flera 28 Saknas 4 Denna tabell analyseras inte vidare i detta skedet. 8. Hur många gånger deltar du sammanlagt i någon självorganiserad aktivitet utanför föreningslivet en normal vecka? Svar Totalt 1 gång 43 2 gånger 21 3 gånger 13 4 gånger eller flera 10 Saknas 14 Svaren fördelade på Kön Svar Flickor Pojkar 1 gång gånger gånger gånger eller flera Saknas Svaren fördelade på Åldersgrupp Svar år år 1 gång gånger gånger gånger eller flera Saknas (26)

12 Svaren fördelade på Stadsdelarna Svar CE SI VI LB HY FO OX RO HU KI 1 gång gånger gånger gånger eller flera Saknas Hur många kvällar förra veckan var du hemma hela kvällen? Svar Totalt Ingen kvällar kvällar 28 Alla kvällar 17 Saknas 2 Svaren fördelade på Kön Svar Flickor Pojkar Ingen kvällar kvällar Alla kvällar Saknas 2 3 Svaren fördelade på Åldersgrupp Svar år år Ingen kvällar kvällar Alla kvällar Saknas (26)

13 Svaren fördelade på Stadsdelarna Svar CE SI VI LB HY FO OX RO HU KI Ingen kvällar kvällar Alla kvällar Saknas Bilagor Bilaga 1 Resultatredovisning per enkätfråga 13 (26)

14 Bilaga 1 Resultatredovisning per enkätfråga Fritidsstilsundersökning 2010 Alla svar är angivna i procent. Summan kan bli 99 eller 101 beroende på avrundningen till heltal. Det viktiga är den riktning som svaren ger. Undersökningen levererar inte någon total sanning. 3 Hur tycker du att du har det på fritiden? Svar Totalt Bra 51 Ganska bra 33 Varken bra eller dåligt 11 Ganska dåligt 3 Dåligt 2 Saknas 1 Svaren fördelade på Kön Svar Flickor Pojkar Bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt 3 2 Dåligt 2 1 Saknas 1 1 Svaren fördelade på Åldersgrupp Svar år år Bra Ganska bra Varken bra eller dåligt 7 13 Ganska dåligt 2 3 Dåligt 1 2 Saknas 1 1 Svaren fördelade på Stadsdelarna 14 (26)

15 Svar CE SI VI LB HY FO OX RO HU KI Bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt Saknas Boende Svar Totalt Bor med mamma och pappa 44 Bor med mamma eller 18 pappa Har flyttat hemifrån 37 Saknas 1 Svaren fördelade på Kön Svar Flickor Pojkar Bor med mamma och pappa Bor med mamma eller pappa Har flyttat hemifrån Saknas 1 1 Svaren fördelade på Åldersgrupp Svar år år Bor med mamma och pappa Bor med mamma eller pappa Har flyttat hemifrån 1 57 Saknas (26)

16 Svaren fördelade på Stadsdelarna Svar CE SI VI LB HY FO OX RO HU KI Bor med mamma och pappa Bor med mamma eller pappa Har flyttat hemifrån Saknas Vilka är Dina viktigaste fritidsintressen? Svar Antal Öppen fråga. Se nedan Total 1364 Denna fråga är en öppen fråga. Svaren är individuella. Att ha en öppen fråga innebär att svaren blir spontana och mindre styrda. Med ett öppet sinne faller de mest naturliga svaren ut. Samtidigt innebär det att de kan vara mer eller mindre genomtänkta. Vid genomgång av svarsalternativen har försök gjorts att kategorisera dessa. Någon frekvensberäkning har inte gjorts eftersom alternativen är så pass många och olika och risken finns för feltolkningar. Ett sätt är då att använda breda kategorier och att anknyta dem till tidigare ungdomsforskning. De ska inte ses som någon inbördes rangordning. Dock kan påpekas att musik och data brukar komma högt upp. En tolkning av detta kan vara att musik och dataanvändningen numera ses som en självklar del av vardagen och därmed inte klassas som något speciellt fritidsintresse utan är en självklar del av livet. I ett försök till att få struktur i de angivna svaren så faller följande fritidsområden ut. - kompisar - familj - fritidsaktivitet i någon form - idrott, träna - kultur, dans, musik, bio, - nöje, fest - musik - data, dataspel Områden som också utan inbördes rangordning anges men mindre frekvent är - Läxor - Shoppa - Kafébesök - Flickvän Pojkvän - Promenader - Djurintresse Ett citat som förtjänar att nämnas är Att bara vara existera och vara glad vilket ju är tänkvärt fritidsintresse och en del av livet. 16 (26)

17 6 Är Du med i någon förening eller organisation? Svar Totalt Nej 55 Ja, en förening 31 Ja, två eller flera föreningar 13 Saknas 1 Svaren fördelade på Kön Svar Flickor Pojkar Nej Ja, en förening Ja, två eller flera föreningar Saknas 2 0 Svaren fördelade på Åldersgrupp Svar år år Nej Ja, en förening Ja, två eller flera föreningar Saknas 1 1 Svaren fördelade på Stadsdelarna Svar CE SI VI LB HY FO OX RO HU KI Nej Ja, en förening Ja, två eller flera föreningar Saknas Hur många gånger deltar du sammanlagt i din/dina förenings/ars verksamhet (träning, match, möte m.m.) en normal vecka? Finns som rådata - redovisas ej. 17 (26)

18 8. Hur många gånger deltar du sammanlagt i någon självorganiserad aktivitet utanför föreningslivet en normal vecka? Svar Totalt 1 gång 43 2 gånger 21 3 gånger 13 4 gånger eller flera 10 Saknas 14 Svaren fördelade på Kön Svar Flickor Pojkar 1 gång gånger gånger gånger eller flera Saknas Svaren fördelade på Åldersgrupp Svar år år 1 gång gånger gånger gånger eller flera Saknas Svaren fördelade på Stadsdelarna Svar CE SI VI LB HY FO OX RO HU KI 1 gång gånger gånger gånger eller flera Saknas (26)

19 9. Är någon av dina föräldrar eller båda aktiva medlemmar i någon förening? Svar, MAMMA Totalt Ja 28 Nej 53 Vet ej 17 Saknas 3 Svaren fördelade på Kön Svar, MAMMA Flickor Pojkar Ja Nej Vet ej Saknas 2 4 Svaren fördelade på Åldersgrupp Svar, MAMMA år år Ja Nej Vet ej Saknas 3 3 Svaren fördelade på Stadsdelarna Svar,MAMMA CE SI VI LB HY FO OX RO HU KI Ja Nej Vet ej Saknas Är någon av dina föräldrar eller båda aktiva medlemmar i någon förening? Svar, PAPPA Totalt Ja 28 Nej 46 Vet ej 18 Saknas 8 19 (26)

20 Svaren fördelade på Kön Svar, PAPPA Flickor Pojkar Ja Nej Vet ej Saknas 8 8 Svaren fördelade på Åldersgrupp Svar, PAPPA år år Ja Nej Vet ej Saknas 7 8 Svaren fördelade på Stadsdelarna Svar,PAPPA CE SI VI LB HY FO OX RO HU KI Ja Nej Vet ej Saknas Har du under de senaste fyra veckorna på din fritid (ej med förening) använt någon av nedan anläggning? Här redovisas en förenklad tabell för att ge en bättre överskådlighet av svaren. Anläggning Nej Ja Saknas Ak-Va-Kul Oxievångsbadet Torups friluftsgård Bulltofta motion Ishall Handikappbadet Idrottsplats Ridhus Baltiska bowlinghallen Tennisbana Arena Garaget Sporthall/gymnastiksal Skjutbana Skateboardanläggning ute (26)

21 Bryggeriet Hur många gånger under 2010 har du på din fritid besökt följande verksamheter? Här redovisas en förenklad tabell för att ge en bättre överskådlighet av svaren. Verksamhet Nej Ja Saknas Bio Teater Konserter Dansuppvisning Museum Konstutställning Bibliotek eller bokbuss Studiecirkel Mässbesök Café Internetcafé Idrottsevenemang Hur många kvällar förra veckan var du hemma hela kvällen? Svar Totalt Ingen kvällar kvällar 28 Alla kvällar 17 Saknas 2 Svaren fördelade på Kön Svar Flickor Pojkar Ingen kvällar kvällar Alla kvällar Saknas (26)

22 Svaren fördelade på Åldersgrupp Svar år år Ingen kvällar kvällar Alla kvällar Saknas 3 2 Svaren fördelade på Stadsdelarna Svar CE SI VI LB HY FO OX RO HU KI Ingen kvällar kvällar Alla kvällar Saknas Vad är du intresserad av att göra på din fritid? Intresse Vara med kompisar 91 Nöjen bio, gå ut och dansa etc 83 Lyssna på musik 82 Idrotta eller motionera själv 71 Titta på TV även video 68 Vara hemma med föräldrar 63 Hobbies, foto,sy,keramik,data etc 56 Spela tv-spel, flipper, kortspel etc 54 Vara med i någon förening eller klubb 43 Titta på idrott 41 Kulturella aktiviteter, sjunga, spela,läsa 40 Naturaktiviteter fiska, vandra, paddla etc 30 Arbeta med samhällsfrågor fred,miljö,politik 26 Djuraktiviteter rida, sköta sällskapsdjur 22 Motor meka eller åka moped, cykla, mc etc 16 Svaren fördelade på Flickor Intresse Vara med kompisar 93 Nöjen bio, gå ut och dansa etc (26)

23 Lyssna på musik 83 Titta på TV även video 71 Idrotta eller motionera själv 70 Vara hemma med föräldrar 70 Hobbies, foto,sy,keramik,data etc 54 Kulturella aktiviteter, sjunga, spela,läsa 42 Vara med i någon förening eller klubb 38 Spela tv-spel, flipper, kortspel etc 33 Djuraktiviteter rida, sköta sällskapsdjur 30 Arbeta med samhällsfrågor fred,miljö,politik 28 Titta på idrott 27 Naturaktiviteter fiska, vandra, paddla etc 26 Motor meka eller åka moped, cykla, mc etc 7 Svaren fördelade på Pojkar Intresse Vara med kompisar 90 Lyssna på musik 81 Nöjen bio, gå ut och dansa etc 76 Idrotta eller motionera själv 73 Spela tv-spel, flipper, kortspel etc 70 Titta på TV även video 65 Vara hemma med föräldrar 56 Hobbies, foto,sy,keramik,data etc 56 Titta på idrott 56 Vara med i någon förening eller klubb 47 Kulturella aktiviteter, sjunga, spela,läsa 38 Naturaktiviteter fiska, vandra, paddla etc 34 Motor meka eller åka moped, cykla, mc etc 26 Arbeta med samhällsfrågor fred,miljö,politik 23 Djuraktiviteter rida, sköta sällskapsdjur Vad vill du uppleva på din fritid? Upplevelse Jag vill ha roligt och njuta av livet 95 Jag tycker det är roligt att träffa folk och prata 87 Jag tycker om aktiviteter som har något av spänning över sig 82 Jag tycker det är viktigt att hålla min kropp i trim 81 Jag vill använda fritiden till att lära mig något 74 Jag vill använda den till att vila och koppla av 73 Jag tycker om att röra på mig och blir rastlös av att sitta still 70 Jag tycker det är skönt att kunna drömma mig bort från 68 verkligheten 23 (26)

24 Jag vill utöva aktiviteter där jag får uttrycka mina tankar och 56 känslor Jag vill engagera mig i samhällsfrågor 39 Svaren fördelade på Flickor Upplevelse Jag vill ha roligt och njuta av livet 94 Jag tycker det är roligt att träffa folk och prata 89 Jag tycker om aktiviteter som har något av spänning över sig 81 Jag tycker det är viktigt att hålla min kropp i trim 80 Jag vill använda fritiden till att lära mig något 75 Jag vill använda den till att vila och koppla av 74 Jag tycker om att röra på mig och blir rastlös av att sitta still 74 Jag tycker det är skönt att kunna drömma mig bort från 70 verkligheten Jag vill utöva aktiviteter där jag får uttrycka mina tankar och 58 känslor Jag vill engagera mig i samhällsfrågor 43 Svaren fördelade på Pojkar Upplevelse Jag vill ha roligt och njuta av livet 95 Jag tycker det är roligt att träffa folk och prata 86 Jag tycker om aktiviteter som har något av spänning över sig 85 Jag tycker det är viktigt att hålla min kropp i trim 82 Jag vill använda fritiden till att lära mig något 74 Jag vill använda den till att vila och koppla av 71 Jag tycker om att röra på mig och blir rastlös av att sitta still 66 Jag tycker det är skönt att kunna drömma mig bort från 65 verkligheten Jag vill utöva aktiviteter där jag får uttrycka mina tankar och 53 känslor Jag vill engagera mig i samhällsfrågor (26)

25 15. Vilken typ av fritidsverksamhet för din åldersgrupp tycker du att Malmö i första hand ska satsa på? Fritidsverksamhet Sport- och idrottsanläggningar (ej bad) 40 Musik- och dansställen 33 Konserter 33 Fritidsgård, kvartersgård 26 Badanläggningar 24 Natur, sjöar, vattendrag, strövområden 23 Verkstadslokaler där man själv kan fixa olika saker 16 Bibliotek 15 Föreningsverksamhet 14 Annat,? SE LISTA! 11 Replokaler för musikband 9 Teater 9 Muséer 8 Ridanläggningar och ridspår 6 Kommunala musikskolan 6 Svaren fördelade på Flickor Fritidsverksamhet Musik- och dansställen 43 Konserter 39 Sport- och idrottsanläggningar (ej bad) 27 Fritidsgård, kvartersgård 26 Natur, sjöar, vattendrag, strövområden 26 Badanläggningar 21 Verkstadslokaler där man själv kan fixa olika saker 15 Bibliotek 15 Föreningsverksamhet 13 Teater 11 Annat,? SE LISTA! 10 Muséer 10 Ridanläggningar och ridspår 10 Replokaler för musikband 7 Kommunala musikskolan 7 25 (26)

26 Svaren fördelade på Pojkar Fritidsverksamhet Sport- och idrottsanläggningar (ej bad) 53 Konserter 27 Fritidsgård, kvartersgård 27 Badanläggningar 26 Musik- och dansställen 22 Natur, sjöar, vattendrag, strövområden 21 Verkstadslokaler där man själv kan fixa olika saker 17 Föreningsverksamhet 16 Bibliotek 15 Annat,? SE LISTA! 12 Replokaler för musikband 11 Muséer 7 Teater 6 Kommunala musikskolan 5 Ridanläggningar och ridspår 1 Annat enligt lista: -trygga -ungdomshus,hjälp till unga, gratis aktiviteter, -konstgräs (+Oxie),painpark,paintball, gym, skate, fotboll,ishall, spontanidrottsplats (klagshamn), hundrastgårdar, skatepark(tygelsjö) -ställe för 22-26, -diskotek - vin för 18-, caféer, pubar, internetcafé, nattöppet ungdomshus(allt), nattöppet café, -utomhus öppenplats, lekplats för äldre ute, -nattöppet köpcentrum -gratis föreningsverksamhet -badanläggning, bad för bara tjejer - nöjespark - motorsport, skytteklubb, scoutkår i( oxie), konst, foto, design, jakt, skytte, golf, musik, dykning, sportfiske, dans, bio, teckning, gym, -odlingslotter (SI) -datatmässa - öppna förskolor för barn med föräldrar Sammanfattning: - anläggningar av olika slag - aktiviteter - ungdomshus med allt dygnet om? 26 (26)

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Fritidsvaneundersökning 2009

Fritidsvaneundersökning 2009 Fritidsvaneundersökning 2009 Vad ger undersökningen svar på? Elevers fritidsvanor Vad barn/ungdomar önskar göra på sin fritid Föreningsdeltagande Andel föreningsledare Geografiska skillnader i stort Olika

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

Undersökning gällande barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg, 2012

Undersökning gällande barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg, 2012 Undersökning gällande barns och ungdomars fritidsvanor i Göteborg, 2012 Oktober 2012 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av Stadsledningsstaben, Göteborgs Stad Barns och ungdomars

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 En studie av årskurs 7-9 samt gymnasiet Av: Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Linda Lengheden Fritidstrivsel & preferenser Undersökningsgrupp Ung livsstil Lidingö 2003 Antal

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Fritidsenkät åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät åk 5 och 8. Standardrapport 2009 Fritidsenkät åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 47,8% 259 Årskurs 8 52,2% 283 Svarande 542 Inget svar 2 Det finns 286 elever i årskurs 5 varav 259 elever har svarat på enkäten. Ända skola som inte

Läs mer

Fritidsundersökning 2014

Fritidsundersökning 2014 Fritidsundersökning 2014 Allmän information om enkäten 2000 enkäter varav 1000 till centrala Skellefteå och 1000 till ytterområdena. Slumpmässigt urval av medborgare i åldern 10-75 år. Svarsperiod mellan

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad Kultur- och fritidsvaneundersökning Landskrona stad Fritids- och kulturförvaltningen 2009 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattande resultat...3-4 Jämförelse med andra kommuner...4 Sammanfattande

Läs mer

Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat

Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat - fritids- och kulturnämnden 16.6.2015 Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Besöksadress/Visitors Kungsgatan 42 Göteborg. E-mail/website mail@scandinfo.se www.scandinfo. se. Postadress/Postal Address +46 31 743 44 00

Besöksadress/Visitors Kungsgatan 42 Göteborg. E-mail/website mail@scandinfo.se www.scandinfo. se. Postadress/Postal Address +46 31 743 44 00 B A RN OCH UN GAS FRITIDSVAN OR 2 01 En undersökning bland barn ochh ungdomar i Göteborg vårenn 1 på uppdrag av Göteborgs Stad Undersökningenn är genomförd av Scandinfo Marketing Research Juni 1 Postadress/Postal

Läs mer

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN

ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN ATT VARA UNG I VIMMERBY KOMMUN 2007 Undersökning baserad på ungdomsenkäten Lupp www.astridlindgrenshembygd.se Jonas Bjälesjö Rockcity Box 170 57721 Hultsfred 0495-69645 0703-148266 1 jonas.bjalesjo@etn.lu.se

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Gymnasiet. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19.

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Gymnasiet. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19. 4)!K 01 200901 Vad gör du på din fritid? Hur ofta sysslar du med följande: 1. Basket 2. Fotboll 3. Handboll 4. Ishockey 5. Inline hockey 6. Innebandy 7. Bordtennis 8. Tennis, badminton, squash 9. Boxning/brottning

Läs mer

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013 Ekerö kommun Kultur- och fritidsvaneundersökning Genomförd av CMA Research AB Augusti 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Bilaga 1 Jämförelser mellan grupper 16 Fakta om undersökningen 3 Resultat

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Barns och ungdomars engagemang

Barns och ungdomars engagemang Barns och ungdomars engagemang Delaktighet definieras av WHO som en persons engagemang i sin livssituation. I projektet har vi undersökt hur barn och ungdomar med betydande funktionshinder är engagerade

Läs mer

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP SKOLÅR 7 9 1 X SKOLÅR 7 9 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID SKOLA POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Grundskolan. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19.

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Grundskolan. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19. 4)"N 01 200902 01S Vad gör du på din fritid? Hur ofta sysslar du med följande: 1. Basket 2. Fotboll 3. Handboll 4. Ishockey 5. Inline hockey 6. Innebandy 7. Bordtennis 8. Tennis, badminton, squash 9. Boxning/brottning

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö Ht 2007

Ung livsstil på Lidingö Ht 2007 på Lidingö Ht 2007 - en studie av år 7-9 och gymnasiet - en jämförelse mellan åren 2003 och 2007 bland år 7-9 - en jämförelse med resultaten i andra kommuner av Inledning Lidingö stad genomför tillsammans

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009. 2009-11-23 Dnr 2008/50.

Tjänsteskrivelse. Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009. 2009-11-23 Dnr 2008/50. Tjänsteskrivelse 2009-11-23 Dnr 2008/50 1 (15) Fritidsnämnden Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009 Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar redovisningen till

Läs mer

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet

Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet MINNESANTECKNINGAR 1 [6] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Tumba-Storvreten- möte med elever i årskurs sju, åtta och nio i Broängsskolan på temat ungdomars fritid i Tumbaområdet Dag och tid Torsdag

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Ung livsstil i Helsingborg

Ung livsstil i Helsingborg Ung livsstil i Helsingborg Idrotts- och fritidsnämnden den 18 juli 2013. Några första resultat. av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 08/ 604 45 18 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010

Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Ung Fritid kongress & dialogmöte hösten 2010 Fritidsförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2010-12-09 1.0 Malin Midler Norén Fritidsförvaltningen Fritidsförvaltningen Syfte

Läs mer

Ung livsstil i Täby. Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014

Ung livsstil i Täby. Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014 Ung livsstil i Täby Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com tel. 0736/ 81

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen

Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen Ung i Östersund Resultat av LUPPundersökningen 2006 Kommunledningsförvaltningen Sammanfattning Östersunds kommun genomförde Ungdomsstyrelsens enkätundersökning LUPP hösten 2006. 530 ungdomar i årskurs

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kunskapen om vilka som är brukare inom kultur- och fritidsområdet går inte att få fram på samma enkla sätt som inom barnomsorgens och skolans verksamhet där barn/elever

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Under maj och oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sammanlagt tolv gymnasieskolor i Sjuhärad;,, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Under oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sju gymnasieskolor i Sjuhärad; Almåsgymnasiet, Jensen Gymnasium, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Sammanfattning av resultatet enkätundersökningen Ung Livsstil 2006

Sammanfattning av resultatet enkätundersökningen Ung Livsstil 2006 Sammanfattning av resultatet enkätundersökningen Ung Livsstil 2006 Resultatet i tabeller och texter är framtaget av Ulf Blomdahl, Forskningsledare, Idrottsoch kulturförvaltningen Stockholm och Stig Elofsson,

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 1(17) Barn-ULF 2014-06-19 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2013 Innehåll: Barn 10-18 år... 1 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 1 Barns ekonomi och materiella resurser... 3 Barns fritid och

Läs mer

Liv och hälsa Ung 2004

Liv och hälsa Ung 2004 Årskurs 7 Liv och hälsa Ung 2004 Vad är Liv och hälsa Ung 2004? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och hälsa Ung 2004. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 SKÖVDE KOMMUN APRIL 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Skövde

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009

Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009 Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009 Undersökning bland olika åldersgruppers vanor, intressen och hälsa Anita Boij Rapport 2009:6 A. BOIJ AB - Idé- och produktutveckling Fritids- och kulturvanor

Läs mer

Enkät till människor uppväxta i Uppsala.

Enkät till människor uppväxta i Uppsala. Enkät till människor uppväxta i Uppsala. Hej! Vi är två sociologistudenter vid Uppsala Universitet som skriver vår examensuppsats. Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni tog er tid och svarade på den här

Läs mer

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid

Strömsunds Kommun. Grundskolans årskurs åtta. Fritid Strömsunds Kommun Strömsund är den nordligaste av länets kommuner och sträcker sig ifrån Östersunds kommun i söder till den västerbottniska och norska fjällvärden i norr. Kommunen är 10 600m² stor och

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 0 0 Å k 2 0 0 Å k 3 0 0 Å k 4 0 0 Å k 5 380 50 Å k 6 373 50 Å k 7 0 0 Å k 8 0 0 Å k 9 0 0 Antal EAS: 0. Antal svarande: 753. Kultur

Läs mer

Täby kommun Planeringsavdelningen den 4 juni 2014 kl. 1330-1500 Presentation av forskningsprojektet Ung livsstil

Täby kommun Planeringsavdelningen den 4 juni 2014 kl. 1330-1500 Presentation av forskningsprojektet Ung livsstil Täby kommun Planeringsavdelningen den 4 juni 2014 kl. 1330-1500 Presentation av forskningsprojektet Ung livsstil Ung livsstil i Täby Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21

Läs mer

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp.

Lupp. Luppenkäten är hjärtat i detta arbete och alla kommuner i Sverige blir årligen inbjudna till att delta i Lupp. Lupp Ungdomsstyrelsen fick 1998 i uppdrag att utveckla metoder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken. Första Luppen genomfördes 2001. Tillsammans med kommunerna har de utvecklat en modell för

Läs mer

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA

TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA TIPS OCH IDÉER FÖR DIG SOM VILL INTERVJUA Här kommer några intervjutips till dig som gör skoltidning eller vill pröva på att arbeta som reporter. Bra ord att känna till: Journalisten kan ha olika uppgifter:

Läs mer

Region Västmanland genomför regelbundet befolkningsundersökningar, det är en del av Regionens hälsofrämjande arbete.

Region Västmanland genomför regelbundet befolkningsundersökningar, det är en del av Regionens hälsofrämjande arbete. 1 Resultatet från Liv och hälsa ung särskolan baseras huvudsakligen på jämförelser mellan kön. Detta beror på att urvalet är litet och att det är första gången undersökningen genomförts i Västmanland.

Läs mer

Loppis, Storsjöyran och Elsas hus några unga svenskars fritid Övningar till kapitel 7

Loppis, Storsjöyran och Elsas hus några unga svenskars fritid Övningar till kapitel 7 Loppis, Storsjöyran och Elsas hus några unga svenskars fritid Övningar till kapitel 7 I Läsförståelse Läs först texten och svara muntligt/skriftligt på innehållsfrågorna. 1. Vad är Cecilia intresserad

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

Kultur och fritidsvaneundersökning

Kultur och fritidsvaneundersökning Kultur och fritidsvaneundersökning 2010 Svarsfrekvens under åren i % 80 70 67 73 74 76 74 67 60 50 52 40 30 20 10 0 1987 1991 1994 1998 2002 2006 2010 Regelbundet utövat/deltagit/besökt 2006 och 2010,

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin

MARTIN ERIKSSON. Boken om Martin MARTIN ERIKSSON Boken om Martin 21. 2. Träningen Boken om Martin Kapitel Sid På senaste åren har det blivit mycket golfträning. Men även en hel del styrketräning på vintrarna och jag springer en del. Det

Läs mer

Ung livsstil i Jönköping - en studie av barn och ungdomar i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.

Ung livsstil i Jönköping - en studie av barn och ungdomar i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Ung livsstil i Jönköping - en studie av barn och ungdomar i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. - en sammanfattning av resultaten 2015 och jämförelse med tidigare studier. Av Forsknings- och utvärderingsprojektet

Läs mer

Vi träffas i Elsas hus!

Vi träffas i Elsas hus! Vi träffas i Elsas hus! Övningar till kapitel 2. I Textförståelse Läs först texten och svara muntligt/skriftligt på innehållsfrågorna. 1. Vad brukar Susanna göra på sin fritid? 2. Vad handlar bloggen Bonjour

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 första presentationen inför nämnden den 22 oktober 2013

Ung livsstil i Täby 2013 första presentationen inför nämnden den 22 oktober 2013 Ung livsstil i Täby 2013 första presentationen inför nämnden den 22 oktober 2013 Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2000 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3 Familjetyp:

Läs mer

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7 Sammanfattning 7 Sammanfattning Genom Statistiska centralbyråns Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) kartläggs och analyseras välfärdens utveckling fortlöpande. Undersökningarna har genomförts årligen

Läs mer

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN!

Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Tema: varje barns rätt att leka, lära och utvecklas JAG KAN! Jag kan Alla barn har rätt att lära, leka och utvecklas. I den här övningen får barnen prata om saker som de kan, när de lärde sig det och vem

Läs mer

Vad gör du på din fritid?

Vad gör du på din fritid? Vad gör du på din fritid? Mellan perioden 12-24 maj 2009 fick Vännäs medborgarpanel möjligheten att svara på sin andra enkät som handlade om vad vi ägnar vår fritid åt. Enkäten bestod av sex stycken bakgrundsfrågor

Läs mer

Där livet är härligt!

Där livet är härligt! Där livet är härligt! Att vara ung i Tingsryds kommun! Rapport om Ungdomsstyrelsens enkätundersökning Lupp 2010 Sammanställd av: Lars-Olof Johansson, Barn- och utbildningsförvaltning I samarbete med: Tim

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 MARKS KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Marks

Läs mer

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus

UNG i Mora Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus UNG i Mora 2013 Resultat av LUPP-enkät genomfördes under hösten 2012. Johanna Jansson & Johan Kostela Högskolan Dalarna, Dalacampus Innehållsförteckning INLEDNING 2 Disposition 2 BAKGRUND 3 FRITID 5 Högstadiet

Läs mer

Ung livsstil i Kalmar

Ung livsstil i Kalmar Ung livsstil i Kalmar en undersökning bland ungdomar i särskolan Av Ulf Blomdahl och Stig Elofsson Informationsenheten 2012-02/3 Innehåll Inledning 3 Bakgrundsvariabler 8 Vilka aktiviteter önskar ungdomarna

Läs mer

Ung i Motala 2002. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Motala kommun. Marie Gustavsson Holmström & Maria Arvidsson

Ung i Motala 2002. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Motala kommun. Marie Gustavsson Holmström & Maria Arvidsson Ung i Motala 2002 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Motala kommun Marie Gustavsson Holmström & Maria Arvidsson Rapport 2003:5 Centrum för kommunstrategiska studier Linköpings universitet Ung i Motala

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR BARN OCH UNGAS FRITIDSVANOR 2014

FRÅGEFORMULÄR BARN OCH UNGAS FRITIDSVANOR 2014 FRÅGEFORMULÄR BARN OCH UNGAS FRITIDSVANOR 2014 1. Är du kille eller tjej? 1 Kille 2 Tjej 2. Var bor du i för stadsdel? 1 Angered 2 Askim-Frölunda-Högsbo 3 Centrum 4 Lundby 5 Majorna-Linné 6 Norra Hisingen

Läs mer

Norra Sveriges MONICAundersökning

Norra Sveriges MONICAundersökning Personnummer:_ Namn: MONICA-nummer: Norra Sveriges MONICAundersökning En kampanj mot hjärt-kärlsjukdom och diabetes 2009 FRÅGEFORMULÄR DEL 2 + 2009 Sida - 1 + Frågor rörande LIVSKVALITET OCH SOCIALT STÖD

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA 2010-03-08 NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA Enkätundersökning Sammanställning Enkätundersökningen är föredragen och sammanställd av Mikael Andersson, Trygghetssamordnare Kommundel Trandared Sedan det beslutades

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2000 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 2 Familjetyp:

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

Ung livsstil. Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun

Ung livsstil. Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun Ung livsstil Livsstilsundersökning bland barn och ungdomar i Jönköpings kommun Inledning Fakta Ung livsstil 2012 hade följande underlag till studien: 713 barn i mellanstadiet skolår 5 (svarsfrekvens: 90%),

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö Ht 2011 (november/december)

Ung livsstil på Lidingö Ht 2011 (november/december) Ung livsstil på Lidingö Ht 2011 (november/december) - en studie av år 7-9 och gymnasiet - en jämförelse mellan åren 2003, 2007 och 2011 i år 7-9 - en jämförelse mellan åren 2007 och 2011 i gymnasiet -

Läs mer

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR men kvinnorna gör fortfarande mest hemma I Sverige arbetar vi drygt en tredjedel av dygnet och sover åtta timmar. Vi sitter mer vid dator och framför tv än för 2 år sedan och använder

Läs mer

Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan.

Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan. Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5: 2006 Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan. Rikard Stenberg GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2015 VANSBRO KOMMUN MARS 2016 GENOMFÖRD AV ENKÄTFABRIKEN Titel: Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken Författare: Cecilia Helander, Enkätfabriken Uppdragsgivare: Vansbro

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP GVC5A15 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 4 GVC5A15 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med

Läs mer

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag.

Kultur kan ju verkligen vara allting, kultur är ju museum, bild, form, text. Man kan ju säga att kultur är allting. Tycker jag. Arbetsgruppen för Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid UNGKULTURDIALOG Ungdomsfullmäktige, Göteborg 1 mars 2007 Under 1,5 timme samtalade vi med representanter från Göteborgs

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2011 19-25-åringarna i Öckerö Kommun svarar på frågor om Hur de bor Sysselsättning och ekonomi Hur de mår Vad de gör på fritiden Vad de vill ha för inflytande Hur

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm j h Elevenkät Årskurs 4 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 k l Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv.

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen.

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. -- FRYSHUSET I SKÄRHOLMEN TRIVSELENKÄT Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. Linda Peltonen, Nabila Abdul Fattah, Hicham Souadi Innehållsförteckning

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten.

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. A B I S Formulär för BARN 10-12 år Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. Om du svarar på frågorna får du hoppa över de frågor

Läs mer

KULTUR & FRITID GÄVLE. Din fritid. Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun

KULTUR & FRITID GÄVLE. Din fritid. Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun KULTUR & FRITID GÄVLE Din fritid Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun Din fritid Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun Citera gärna ur skriften

Läs mer