Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013"

Transkript

1 Ekerö kommun Kultur- och fritidsvaneundersökning Genomförd av CMA Research AB Augusti 2013

2 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Bilaga 1 Jämförelser mellan grupper 16 Fakta om undersökningen 3 Resultat 5 Fakta om respondenterna 6 Helhetsattityd 7 Kulturaktiviteter 8 Friluftsaktiviteter 9 Idrottsaktiviteter 10 Anläggningar/lokaler g i Ekerö kommun 11 Attityder till fritidsverksamheter 12 Fritidsaktiviteter som saknas 13 Fritidsaktiviteter iteter på annan ort 14 Det bästa med fritidsaktiviteter 15 Helhetsattittyd 17 Kulturaktiviteter utövande 18 Friluftsaktiviteter utövande 19 Idrottsaktiviteter utövande 20 Nyttjande av anläggningar/lokaler 21 Attityder till fritidsverksamheter 23 Fritidsaktiviteter som saknas 24 Fritidsaktiviteter på annan ort 25 Bilaga 2 Fördelning mellan kön 26 Aktiviteter totalt 27 Anläggningar totalt 28 Friluftsaktiviteter 29 Kulturaktiviteter 30 Idrottsaktiviteter 31 Idrottsanläggningar 32 Kulturanläggningar 33 Bilaga 3 Öppna svar (separat dokument) Bilaga 4 Enkät (separat dokument) Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 1

3 Sammanfattning Hälften nöjda med fritidsutbudet i Ekerö kommun Hälften av barn och ungdomar i Ekerö kommun anser att det finns ett bra utbud av fritidsaktiviteter för dem i kommunen. Barn i åldern ger något högre betyg till fritidsutbudet jämfört med övriga åldersgrupper. Samtidigt anger denna grupp i något högre grad än övriga att man saknar ett visst utbud i kommunen. Detta indikerar att många barn i åldersgruppen har intresse av att utöva flera olika typer av aktiviteter där alla inte erbjuds inom kommunen. Det förekommer överlag små attitydskillnader mellan kön samt mellan personer i olika bostadsområden i kommunen. men relativt många saknar simhall/badhus Totalt är det omkring var femte barn/ungdom som har kommenterat att man saknar simhall/badhus. Nyttjande av anläggningar Ekebyhovsbacken, Bibliotek Ekerö centrum och motionssp är de anläggningar/lokaler som högst andel barn/ungdomar använder minst någon gång om et. Delade åsikter om fritidsverksamheter i kommunen En hög andel av barnen/ungdomarna i kommunen är nöjda med de bibliotek och idrottsföreningar som de har erfarenhet av. De som har erfarenhet av fritidsgdar respektive Fabriken ger relativt låga betyg till dessa verksamheter. Vanliga typer av förbättringsförslag för dessa verksamheter är bättre underhåll samt bättre anpassning till barnens/ungdomarnas behov och intressen. Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 2

4 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Ekerö kommun vill utveckla ett rikt och brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter för barn och ungdomar och skapa goda förutsättningar för eget utövande. CMA Research har fått uppdraget att genomföra en kultur- och fritidsvaneundersökning för Ekerö kommun. Undersökningen syftar bland annat till att identifiera hur ofta barn och ungdomar i kommunen utövar olika fritidsaktiviteter och använder kommunala kultur- och fritidsanläggningar. Även vilka attityder det finns till utbudet av fritidsaktiviteter i kommunen och nöjdhet med olika fritidsverksamheter. Deltagarna har även haft möjlighet att besvara enkäten via webben med hjälp av inloggnings- uppgifter på pappersenkäten. Efter två skriftliga påminnelser gjordes även en telefonuppföljning bland de som inte besvarat enkäten. Resultatet av undersökningen kommer att ligga till grund för Kultur & Fritids utvecklingsarbete de kommande en. Genomförande Undersökningen har genomförts under perioden april-augusti 2013 av CMA Research AB. På CMA har Anders Johansson varit uppdragsansvarig och Kristoffer Ribbencrantz ansvarat för analys och resultatsammanställning. Kontaktperson på Ekerö kommun: Annika Magnusson. Metod Pappersenkät utskickad k till slumpmässigt utvalda personer i Ekerö kommun i åldrarna Insamlat material har bearbetats och analyserats med statistiska metoder. Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 3

5 Fakta om undersökningen Svarsfrekvens 501 personer har besvarat enkäten varav 418 svar har inkommit via pappersenkät och 79 svar via webbenkät. Fyra personer i målgruppen har klassats som ej giltiga*. Svarsfrekvensen uppg till 50 procent, vilket f ses som en acceptabel nivå för att bedöma målgruppens kultur- och fritidsvanor samt attityder till fritidsutbud och fritidsverksamheter. Representativitet och felmarginal De barn och unga som svarat i undersökningen speglar i hög grad den totala populationen vad gäller köns- och åldersfördelning samt geografisk tillhörighet i h t i kommun. Om bortfallet t betraktas som slumpmässigt blir den statistiska felmarginalen i resultaten cirka 3-4 procent. * Personer som flyttat från kommunen Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 4

6 Resultat Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 5

7 Fakta om respondenterna Ålder Antal Andel Område Antal Andel % Ekerö % % Södra Färingsö 89 18% Norra Färingsö 75 15% % Adelsö/ Munsö 27 5% Inget svar 13 3% Lovö 12 Kön Antal Andel Kvinna/ Flicka % Man/ Pojke % Inget svar 7 1% Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 6

8 Helhetsattityd Utbud av fritidsaktiviteter t Hälften av barn och ungdomar i Ekerö kommun anser att det finns ett bra utbud av fritidsaktiviteter för dem. Barn i åldern ger något högre betyg till fritidsutbudet jämfört med övriga åldersgrupper. Notera att 18 procent inte har tagit ställning i denna fråga och dessa är främst ungdomar i åldern Detta kan exempelvis vara personer som för tillfället studerar på annan ort. De som har gett ett lågt betyg har fått motivera varför och det allra vanligaste är att respondenterna saknar simhall/badhus. För redovisning av samtliga motiveringar, se bilaga 2. Medelvärde Det finns ett bra utbud av fritidsaktiviteter för mig i Ekerö kommun ,3 18% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Instämmer (4-5) (3) Instämmer inte (1-2) Ingen åsikt Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 7

9 Kulturaktiviteter Utövande Gällande kulturaktiviteter så är det högst andel som minst någon gång i månaden läser böcker/tidskrifter och spelar dataspel. För män/pojkar är det 92 procent som spelar dataspel minst en gång i månaden medan motsvarande siffra för kvinnor/flickor är 48 procent. Kvinnor/flickor utövar i större utsträckning hantverk, skriver/diktar, dansar, sjunger i kör/solo samt spelar teater i jämförelse med män/pojkar. Hur ofta utövar du följande aktiviteter under ett eller en säsong utöver skoltid? Inget svar Läser böcker/tidskrifter % Spelar dataspel % Utövar hantverk % Spelar instrument % Skriver/diktar Dansar Sjunger i kör/solo % Spelar teater % 20% 40% 60% 80% 100% För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 3. Veckovis Månadsvis Årsvis Aldrig Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 8

10 Friluftsaktiviteter Utövande När det kommer till friluftsaktiviteter är det vanligaste att man utövar utomhusvintersporter samt ägnar sig åt natur- och friluftsliv. Drygt två av fem sköter, tränar eller tävlar med husdjur veckovis. Män/pojkar åker i större utsträckning skateboard, longboard, in-lines, BMX, free-ride i jämförelse med kvinnor/flickor. Kvinnor/flickor sköter, tränar, tävlar husdjur i större utsträckning än män/pojkar. Hur ofta utövar du följande aktiviteter under ett eller en säsong utöver skoltid? Inget svar Utomhusvintersporter % Utövar natur- o friluftsliv % Husdjur sköter, tränar, tävlar % Båtaktiviteter % Åker skateboard, longboard, in-lines, BMX, free-ride Äventyr % Utövar scouting % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Veckovis Månadsvis Årsvis Aldrig För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 3. Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 9

11 Idrottsaktiviteter Utövande Motion i form av promenader, joggning, cykling och motionssim är den klart vanligaste idrottsaktiviteten som utövas bland barn/ungdomar i Ekerö kommun. Kvinnor/flickor rider i högre utsträckning än män/pojkar medan män/pojkar i högre utsträckning ägnar sig åt lagsporter och individuella sporter som golf, pingis, tennis och badminton. Inget Hur ofta utövar du följande aktiviteter under ett eller en säsong utöver skoltid? svar Motionerar t ex promenerar, joggar, cyklar, motionssim % Lagbollsporter t ex fotboll, handboll, basket, ishockey, innebandy % Aerobics, gymping, gruppträning, styrketräning Individuella bollsporter t ex. golf, pingis, tennis, badminton % Annan idrott t ex. friidrott, orientering, simning Rider % Utövar motorsport % Kampsporter p t ex. karate, judo, boxning, aikido, tae-kwando % 0% 20% 40% 60% 80% 100% Veckovis Månadsvis Årsvis Aldrig För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 3. Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 10

12 Anläggningar/lokaler i Ekerö kommun Användande d Ekebyhovsbacken, Bibliotek Ekerö centrum och motionssp är de anläggningar/lokaler g som högst andel respondenter använder minst någon gång om et. Hur ofta använder du följande anläggningar/lokaler i Ekerö kommun utöver skoltid för att utöva dina aktiviteter? Inget svar Ekebyhovsbacken Bibliotek Ekerö centrum Motionssp Konstgräsplaner % Träkvistavallen för fotboll % Lekparker % Träkvistavallen ishall Bollhallen Tappström % Gym Övriga skolgymnastiksalar Svanhagen ishall Svanhagen för fotboll Inget svar Kulturskolan % Golfbanor Bibliotek Stenhamra Ridanläggningar i Fritidsgd Träkvista % Stenhamra skola gymnastiksal Träkvistavallen för friidrott Träkvistavallen för tennis Fabriken Fritidsgd Stenhamra Fotbollsplaner Munsö/Adelsö Tennisbanor Uppgd % 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 3. Veckovis Månadsvis Årsvis Aldrig Veckovis Månadsvis Årsvis Aldrig Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 11

13 Attityder till fritidsverksamheter Nästan sju av tio är nöjda med bibliotekens och idrottsföreningarnas fritidsverksamheter i Ekerö kommun. De som inte har någon erfarenhet av aktuell fritidsverksamhet har fått markera svarsalternativet Ingen åsikt. De respondenter som har satt ett lågt betyg har fått motivera varför, se bilaga 2 för redovisning av dessa svar. Hur nöjd är du med följande fritidsverksamheter i Ekerö kommun? Medel- Ingen värde åsikt Biblioteken ,8 39% Idrottsföreningar ,8 41% Kulturskolan ,6 68% Andra föreningar ,4 79% Fritidsgdar ,1 55% Fabriken ,0 86% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Nöjd (4-5) (3) Inte nöjd (1-2) Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 12

14 Fritidsaktiviteter som saknas Drygt hälften anser att fritidsutbudet i Ekerö kommun för eget utövande är tillräckligt. De som svarat att de saknar ett fritidsutbud i Ekerö kommun har fått kommentera vad som saknas. Bland dessa är det drygt hälften som har angivit att de saknar simhall/badhus. Sett till samtliga svarande i undersökningen är det därmed omkring var femte barn/ungdom som har kommenterat att man saknar simhall/badhus. Barn i åldern är den åldersgrupp som i störst utsträckning saknar ett visst fritidsutbud i Ekerö kommun, och här är simhall/badhus det klart vanligaste angivna utbudet. För sammanställning av samtliga svar, se bilaga 2. Är det något speciellt som du vill göra på din fritid som du saknar i Ekerö kommun? 3% 55% 4 Ja Nej Inget svar Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 13

15 Fritidsaktiviteter på annan ort Drygt tre av fem utövar regelbundet fritidsaktiviteter på annan ort än Ekerö kommun. Några av de vanligaste aktiviteterna som utövas på annan ort innefattar simning, handboll, gym, dans samt ishockey. Den huvudsakliga anledningen till att man utövar en fritidsaktivitet på annan ort än Ekerö kommun beror på att det inte finns tillgänglighet i Ekerö kommun. Se bilaga 2 för fullständig redovisning av aktiviteter som utövas på annan ort samt anledningarna till detta. Finns det några fritidsaktiviteter som du utövar regelbundet på en annan ort än Ekerö kommun? 1% 36% 63% Ja Nej Inget svar Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 14

16 Det bästa med fritidsaktiviteter Ordmoln Respondenterna fick med egna ord beskriva vad som är det bästa med deras fritidsaktiviteter. Nedan presenteras de vanligaste orden i ett så kallat ordmoln. Ju större texten är desto vanligare är denna typ av svar. För redovisning av samtliga öppna svar, se bilaga 2. Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 15

17 Bilaga 1 Jämförelser mellan grupper Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 16

18 Jämförelser mellan grupper Helhetsattityd ttit Medelvärde, skala 1-5 Adelsö/ Munsö Ekerö Norra Färingsö Södra Färingsö Lovö Kvinna/ Flicka Man/ Pojke Antal respondenter Det finns ett bra utbud av fritidsaktiviteter för mig i Ekerö kommun 3,0 3,3 3,1 3,4 3,5 3,6 3,3 3,0 3,1 3,2 3,4 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 17

19 Jämförelser mellan grupper Kulturaktiviteter it t - utövande Andel som utövar följande aktiviteter minst en gång i månaden Adelsö/ Munsö Ekerö Norra Södra Kvinna/ Lovö Färingsö Färingsö Flicka Man/ Pojke Antal respondenter Läser böcker/tidskrifter 78% 71% 64% 7 75% 87% 7 54% 6 78% 63% Spelar dataspel 78% 7 65% 67% 75% 84% 76% 59% 48% 48% 9 Utövar hantverk 38% 36% 36% 34% 50% 46% 3 31% 35% 47% 24% Spelar instrument 8% 28% 3 25% 33% 28% 3 23% 20% 28% 26% Skriver/diktar 31% 21% 19% 16% 25% 27% 17% 16% 21% 30% 10% Dansar 1 18% 15% 11% 17% 20% 13% 14% 17% 26% 5% Sjunger i kör/solo 4% 9% 1 9% 8% 6% 10% 8% 13% 1 6% Spelar teater 8% 4% 3% 7% 8% 8% 3% 3% 3% 8% För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 3. Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 18

20 Jämförelser mellan grupper Fil Friluftsaktiviteter it t utövande Andel som utövar följande aktiviteter minst en Adelsö/ Norra Södra Kvinna/ Man/ Ekerö Lovö gång g i månaden Munsö Färingsö Färingsö Flicka Pojke Antal respondenter Utomhusvintersporter 2 34% 23% 19% 4 45% 26% 23% 14% 24% 34% Utövar natur- o friluftsliv 37% 29% 28% 26% 33% 38% 26% 2 29% 26% 3 Husdjur sköter, tränar, tävlar 50% 48% 61% 43% 50% 58% 50% 43% 44% 59% 40% Båtaktiviteter 15% 23% 15% 9% 33% 2 18% 16% 19% 14% 24% Åker skateboard, longboard, in-lines, BMX, free-ride 8% 21% 21% 17% 17% 33% 19% 1 5% 6% 33% Äventyr 4% 3% 4% 8% 4% 1% 3% 5% 3% 4% Utövar scouting 4% 7% 3% 6% 0% 10% 4% 1% 5% 5% 5% För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 3. Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 19

21 Jämförelser mellan grupper Idrottsaktiviteter it t - utövande Andel som utövar följande aktiviteter minst en gång i månaden Adelsö/ Munsö Ekerö Norra Färingsö Södra Färingsö Lovö Kvinna/ Flicka Man/ Pojke Antal respondenter Motionerar t ex promenerar, joggar, cyklar, motionssim 89% 83% 84% 81% 75% 84% 83% 88% 73% 85% 80% Lagbollsporter t ex fotboll, handboll, basket, ishockey, innebandy 30% 54% 40% 43% 4 60% 59% 36% 27% 37% 59% Aerobics, gymping, gruppträning, styrketräning 44% 46% 35% 37% 4 25% 45% 49% 63% 46% 39% Individuella bollsporter t ex. golf,,pingis, tennis, badminton 8% 24% 25% 24% 4 33% 2 18% 15% 14% 33% Annan idrott t ex. friidrott, orientering, simning 23% 20% 16% 15% 8% 27% 17% 11% 14% 18% 18% Rider 16% 11% 23% 10% 33% 18% 11% 1 15% 25% Utövar motorsport 15% 8% 6% 8% 4% 3% 6% 6% 7% Kampsporter t ex. karate, judo, boxning, aikido, tae-kwando 0% 3% 3% 3% 17% 5% 3% 3% 5% För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 3. Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 20

22 Jämförelser mellan grupper Nyttjande av anläggningar/lokaler l Andel som använder följande anläggningar/lokaler minst en gång i månaden Adelsö/ Munsö Ekerö Norra Färingsö Södra Färingsö Antal respondenter Ekebyhovsbacken 4% 18% 7% 7% 17% 21% 13% 1 3% 8% 19% Motionssp 0% 33% 1 31% 0% 21% 3 27% 26% 26% 26% Konstgräsplaner 16% 34% 11% 20% 0% 29% 31% 23% 15% 16% 36% Träkvistavallen för fotboll 19% 31% 7% 15% 8% 30% 30% 17% 9% 15% 31% Träkvistavallen ishall 4% 1 0% 7% 8% 1 1 4% 5% 3% 14% Bollhallen Tappström 19% 2 8% 1 8% 26% 23% 7% 6% 13% 2 Gym 20% 20% 19% 19% 8% 6% 17% 34% 27% 20% 19% Svanhagen ishall 4% 8% 9% 15% 8% 11% 13% 6% 5% 4% 15% Svanhagen för fotboll 4% 7% 20% 20% 8% 18% 1 8% 1% 5% 17% Golfbanor 0% 11% 7% 9% 8% 1 9% 8% 8% 4% 15% Ridanläggningar 8% 10% 19% 11% 33% 16% 10% 1 10% 23% Träkvistavallen för friidrott 4% 5% 1% 3% 0% 5% 6% 1% 1% 1% 6% Träkvistavallen för tennis 0% 7% 1% 1% 8% 8% 3% 3% 3% 1% 8% Fotbollsplaner Munsö/Adelsö 27% 0% 0% 0% 1% 3% 1% 3% 1% 3% Tennisbanor Uppgd 0% 1% 5% 8% 0% 1% 4% 4% 3% Lovö Kvinna/ Flicka Man/ Pojke För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 3. Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 21

23 Jämförelser mellan grupper Nyttjande av anläggningar/lokaler l Andel som använder följande anläggningar/lokaler minst en gång i månaden Adelsö/ Munsö Ekerö Norra Färingsö Södra Färingsö Lovö Kvinna/ Flicka Antal respondenter Bibliotek Ekerö centrum 24% 25% 14% 10% 17% 36% 18% 8% 15% 2 19% Lekparker 0% 17% 7% 2 0% 34% 9% 7% 5% 20% 10% Övriga skolgymnastiksalar 8% 2 19% 20% 0% 33% 20% 8% 10% 2 17% Kulturskolan 8% 16% 19% 14% 8% 25% 18% 8% 4% 17% 14% Bibliotek Stenhamra 0% 0% 14% 15% 0% 11% 4% 0% 5% 5% Fritidsgd Träkvista 0% 14% 1% 1% 0% 20% 4% 4% 3% 6% 11% Stenhamra skola gymnastiksal 4% 6% 19% 21% 17% 21% 10% 3% 4% 10% 1 Fabriken 0% 1% 8% 6% 0% 5% 3% 3% 4% Fritidsgd Stenhamra 0% 1% 11% 15% 0% 8% 5% 3% 1% 4% 5% Man/ Pojke För fullständiga frågelydelser, se enkät i bilaga 3. Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 22

24 Jämförelser mellan grupper Attityder till fritidsverksamheter t Nöjdhet med fritidsverksamheter Medelvärde, skala 1-5 Adelsö/ Munsö Ekerö Norra Färingsö Södra Färingsö Lovö Kvinna/ Flicka Man/ Pojke Antal respondenter Biblioteken 35 3,5 38 3,8 39 3,9 36 3,6 46 4,6 41 4,1 36 3,6 35 3,5 37 3,7 38 3,8 38 3,8 Idrottsföreningar 4,0 3,9 3,3 3,8-4,2 3,8 3,1 3,8 3,8 3,8 Kulturskolan 3,2 3,6 3,8 3,4-4,0 3,6 3,1 3,2 3,7 3,4 Andra föreningar - 3,5 3,5 2,8-3,9 3,3 2,9 3,2 3,5 3,3 Fritidsgdar 33 3,3 31 3,1 29 2,9 33 3,3-35 3,5 30 3,0 28 2,8 29 2,9 30 3,0 33 3,3 Fabriken - 2,9 3,5 2,9-3,6 3,0 2,7 3,5 2,9 3,1 Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 23

25 Jämförelser mellan grupper Fritidsaktiviteter t som saknas Andel Ja-svar Adelsö/ Munsö Ekerö Norra Färingsö Södra Färingsö Lovö Kvinna/ Flicka Man/ Pojke Antal respondenter Är det något speciellt som du vill göra på din fritid som du saknar i Ekerö kommun? 35% 6 47% 55% 36% 67% 58% 43% 49% 54% 59% Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 24

26 Jämförelser mellan grupper Fritidsaktiviteter t på annan ort Andel Ja-svar Adelsö/ Munsö Ekerö Norra Färingsö Södra Färingsö Lovö Kvinna/ Flicka Man/ Pojke Antal respondenter Finns det några fritidsaktiviteter som du utövar regelbundet på en annan ort än Ekerö 33% 40% 34% 29% 50% 30% 36% 39% 46% 35% 39% kommun? Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 25

27 Bilaga 2 Fördelning mellan kön Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 26

28 Fördelning mellan kön Aktiviteter it t totalt t Fördelning totalt mellan kvinnor/flickor och män/pojkar som utövar minst någon aktivitet en gång i månaden eller oftare Totalt antal Totalt Kulturaktiviteter Totalt Friluftsaktiviteter Totalt Idrottsaktiviteter % 20% 40% 60% 80% 100% Kvinna/flicka Man/pojke Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 27

29 Fördelning mellan kön Anläggningar totaltt Fördelning totalt mellan kvinnor/flickor och män/pojkar som nyttjar minst en anläggning en gång i månaden eller oftare Totalt antal Totalt Idrottsanläggningar Totalt Kulturanläggningar % 20% 40% 60% 80% 100% Kvinna/flicka Man/pojke Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 28

30 Fördelning mellan kön Kulturaktiviteter it t Fördelning över de som utövar följande kulturaktiviteter minst en gång i månaden Totalt antal Läser böcker/tidskrifter Spelar dataspel Utövar hantverk Spelar instrument Skriver/diktar Dansar Sjunger i kör/solo Spelar teater % 20% 40% 60% 80% 100% Kvinna/flicka Man/pojke Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 29

31 Fördelning mellan kön Fil Friluftsaktiviteter it t Fördelning över de som utövar följande friluftsaktiviteter minst en gång i månaden Totalt antal Utomhusvintersporter Utövar natur- o friluftsliv Husdjur sköter, tränar, tävlar Båtaktiviteter Åker skateboard, longboard, in-lines, BMX, free-ride Äventyr Utövar scouting % 20% 40% 60% 80% 100% Kvinna/flicka Man/pojke Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 30

32 Fördelning mellan kön Idrottsaktiviteter it t Fördelning över de som utövar följande idrottsaktiviteter minst en gång i månaden Motionerar t ex promenerar, joggar, cyklar, motionssim Lagbollsporter t ex fotboll, handboll, basket, ishockey, innebandy Aerobics, gymping, gruppträning, styrketräning Individuella bollsporter t ex. golf, pingis, tennis, badminton Annan idrott t ex. friidrott, orientering, simning Totalt antal Rider Utövar motorsport Kampsporter t ex. karate, judo, boxning, aikido, tae-kwando % 20% 40% 60% 80% 100% Kvinna/flicka Man/pojke Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 31

33 Fördelning mellan kön Idrott- och friluftsanläggningar ft lä i Fördelning över de som använder följande anläggningar/lokaler minst en gång i månaden Totalt antal Ekebyhovsbacken Motionssp Konstgräsplaner Träkvistavallen för fotboll Träkvistavallen ishall Bollhallen Tappström Gym Svanhagen ishall Svanhagen för fotboll Golfbanor Ridanläggningar Träkvistavallen för friidrott Träkvistavallen för tennis Fotbollsplaner Munsö/Adelsö Tennisbanor Uppgd % 20% 40% 60% 80% 100% Kvinna/flicka Man/pojke Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 32

34 Fördelning mellan kön Kulturanläggningar lä Fördelning över de som använder följande anläggningar/lokaler minst en gång i månaden Totalt antal Bibliotek Ekerö centrum Lekparker Övriga skolgymnastiksalar Kulturskolan Bibliotek Stenhamra Fritidsgd Träkvista Stenhamra skola gymnastiksal Fabriken Fritidsgd Stenhamra % 20% 40% 60% 80% 100% Kvinna/flicka Man/pojke Ekerö Kultur- och fritidsvaneundersökning 2013, sid 33

Kultur- och. fritidsvaneundersökning, 2017

Kultur- och. fritidsvaneundersökning, 2017 Kultur- och fritidsvaneundersökning, 2017 Vad är syftet med undersökningen? Kultur- och fritidsvaneundersökning ska ses som ett kommunalt planerings- och utvärderingsinstrument. Lokalt i Mjölby istället

Läs mer

Lidköpings kommun April 2011 Genomförd av CMA Research AB

Lidköpings kommun April 2011 Genomförd av CMA Research AB Kultur- och fritidsvaneundersökning d i Lidköpings kommun 2011 April 2011 Genomförd av CMA Research AB 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Vilka områden är viktiga

Läs mer

Hässleholms kommun Fritidsvaneundersökning 2017

Hässleholms kommun Fritidsvaneundersökning 2017 Hässleholms kommun Fritidsvaneundersökning 207 Vad gör du på din fritid? Hur ofta sysslar du med följande: Löpnr, kopplas från databas Användarnamn: Hässleholm Lösenord: KOPPLAS Någon/ Någon/ Någon/ men

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter

Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter 2015-02-17 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/54 Fritidsnämnden Redovisning av andel flickor respektive pojkar som deltar i olika fritidsaktiviteter Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen

Läs mer

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Grundskolan. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19.

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Grundskolan. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19. 4)"N 01 200902 01S Vad gör du på din fritid? Hur ofta sysslar du med följande: 1. Basket 2. Fotboll 3. Handboll 4. Ishockey 5. Inline hockey 6. Innebandy 7. Bordtennis 8. Tennis, badminton, squash 9. Boxning/brottning

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter?

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? Ung livsstil December 2015 Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? - En resultatredovisning bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever i Stockholms

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad Kultur- och fritidsvaneundersökning Landskrona stad Fritids- och kulturförvaltningen 2009 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattande resultat...3-4 Jämförelse med andra kommuner...4 Sammanfattande

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol Februari 2011 IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol I januari 2011 lanserade IQ och Riksidrottsförbundet en gemensam satsning för att få unga att avstå alkohol i samband med idrott - IQ Stars. Satsningen

Läs mer

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Gymnasiet. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19.

FRITIDSVANEUNDERSÖKNING 2009 Gymnasiet. Tänk på att enkäten gäller din FRITID, inte skoltid! 3 eller fl er ggr/ vecka. 1-2 ggr/ vecka. 19. 4)!K 01 200901 Vad gör du på din fritid? Hur ofta sysslar du med följande: 1. Basket 2. Fotboll 3. Handboll 4. Ishockey 5. Inline hockey 6. Innebandy 7. Bordtennis 8. Tennis, badminton, squash 9. Boxning/brottning

Läs mer

Barn och ungdomar om doping. Undersökning

Barn och ungdomar om doping. Undersökning Barn och ungdomar om doping Undersökning De svarande 977 intervjuer med 15 25-åringar. 203 intervjuer med 12 14-åringar. Totalt 1 170 intervjuer vilket ger stor statistisk tillförlitlighet. Om undersökningen

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kunskapen om vilka som är brukare inom kultur- och fritidsområdet går inte att få fram på samma enkla sätt som inom barnomsorgens och skolans verksamhet där barn/elever

Läs mer

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kultur- och fritidsvaneundersökningen 2015 Analys Undersökningen ger en bred bild av uppsalabornas fritidsvanor. De allra flesta av de aktiviteter som man gör på sin fritid är av mycket alldaglig karaktär,

Läs mer

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6

Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 Frivan 2008 - Alingså s - Å r 5-6 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 0 0 Å k 2 0 0 Å k 3 0 0 Å k 4 0 0 Å k 5 380 50 Å k 6 373 50 Å k 7 0 0 Å k 8 0 0 Å k 9 0 0 Antal EAS: 0. Antal svarande: 753. Kultur

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 En studie av årskurs 7-9 samt gymnasiet Av: Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Linda Lengheden Fritidstrivsel & preferenser Undersökningsgrupp Ung livsstil Lidingö 2003 Antal

Läs mer

Fritidsvaneundersökning 2009

Fritidsvaneundersökning 2009 Fritidsvaneundersökning 2009 Vad ger undersökningen svar på? Elevers fritidsvanor Vad barn/ungdomar önskar göra på sin fritid Föreningsdeltagande Andel föreningsledare Geografiska skillnader i stort Olika

Läs mer

Skolinspektionen. Idrott och hälsa Elever. Elever. Genomförd av CMA Research AB Februari 2018

Skolinspektionen. Idrott och hälsa Elever. Elever. Genomförd av CMA Research AB Februari 2018 Skolinspektionen Idrott och hälsa Elever Elever Genomförd av CMA Research AB Februari 2018 Skolinspektionen, Idrott och hälsa Elever, sida 2 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Regeringen har gett

Läs mer

Idrotten i siffror i Strängnäs kommun 2014

Idrotten i siffror i Strängnäs kommun 2014 Idrotten i siffror i 214 För att få en tydlig bild hur det ser ut i idrottsföreningarna i genomfördes en undersökning under våren 215. Det skickades ut en enkät där föreningarna utifrån år 214 fick svara

Läs mer

Ungdomars tävlings- och motionsvanor

Ungdomars tävlings- och motionsvanor Ungdomars tävlings- och motionsvanor En statistisk undersökning våren 2005 FoU-rapport 2005:6 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

1. BAKGRUND 2. SYFTE. Materialet skulle i båda fallen kunna brytas ner på olika åldrar, kön samt i kommunerna på olika kommundelar.

1. BAKGRUND 2. SYFTE. Materialet skulle i båda fallen kunna brytas ner på olika åldrar, kön samt i kommunerna på olika kommundelar. 1. BAKGRUND Inom många kommunala verksamheter finns det ingen tveksamhet om vilka som är verksamhetens målgrupp. Den är också klart avgränsad och finns dessutom ofta förtecknad i olika register som t ex

Läs mer

KULTUR & FRITID GÄVLE. Din fritid. Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun

KULTUR & FRITID GÄVLE. Din fritid. Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun KULTUR & FRITID GÄVLE Din fritid Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun Din fritid Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun Citera gärna ur skriften

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona 2014

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona 2014 Kultur- och fritidsvaneundersökning Landskrona 2014 Inledning Topplistade aktiviteter (tabeller) Om kommunens kultur- och fritidsutbud Jämförelse med kultur- och fritidsvaneundersökningen från 2009 Bilaga

Läs mer

Svenskarnas idrottsvanor. Svenskarnas idrottsvanor

Svenskarnas idrottsvanor. Svenskarnas idrottsvanor 2011 1 Innehåll Innehåll... 2... 3 Motion... 4 De populäraste motionsidrotterna... 5 Träning och tävling... 6 De populäraste tävlingsidrotterna... 6 Titta på idrott som åskådare... 8 Kostnader för eget

Läs mer

Undervisnings- och kulturministeriets elevenkät 2017

Undervisnings- och kulturministeriets elevenkät 2017 SVARA SVARA INTE INTE PÅ PÅ DET HÄR HÄR Undervisnings- och kulturministeriets elevenkät 2017 Hej, För ett år sedan skickade jag en enkät till er skola för att ta reda på vilka slags hobbyer ni skulle vilja

Läs mer

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan.

I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Elevens kodnummer:, I enkäten ställer vi frågor om din hälsa, skolämnet idrott & hälsa samt frågor om dina fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt

Läs mer

UNDERSÖKNING OM BARN OCH UNGAS FRITID I GÖTEBORG

UNDERSÖKNING OM BARN OCH UNGAS FRITID I GÖTEBORG UNDERSÖKNING OM BARN OCH UNGAS FRITID I GÖTEBORG 2016-2017 1 GRUNDSKOLAN ÅK 2, 5 OCH 8 KOMMUNALA OCH FRISTÅENDE SKOLOR HUR NÖJD ÄR DU MED DIN FRITID? 3% 12% 83% 2% Inte nöjd (1-3) Varken nöjd eller missnöjd

Läs mer

Enkät till människor uppväxta i Uppsala.

Enkät till människor uppväxta i Uppsala. Enkät till människor uppväxta i Uppsala. Hej! Vi är två sociologistudenter vid Uppsala Universitet som skriver vår examensuppsats. Vi skulle vara väldigt tacksamma om ni tog er tid och svarade på den här

Läs mer

RIKSIDOTTSFÖRBUNDET. Intervjumetod: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015. Fältperiod: Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige.

RIKSIDOTTSFÖRBUNDET. Intervjumetod: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015. Fältperiod: Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige. @ungdomsb RIKSIDOTTSFÖRBUNDET Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015 Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige 6974 st. IDROTTSSEGMENTERING IDROTTSSEGMENTERING

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Fritidsenkät åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät åk 5 och 8. Standardrapport 2009 Fritidsenkät åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 47,8% 259 Årskurs 8 52,2% 283 Svarande 542 Inget svar 2 Det finns 286 elever i årskurs 5 varav 259 elever har svarat på enkäten. Ända skola som inte

Läs mer

Fritidsundersökning 2014

Fritidsundersökning 2014 Fritidsundersökning 2014 Allmän information om enkäten 2000 enkäter varav 1000 till centrala Skellefteå och 1000 till ytterområdena. Slumpmässigt urval av medborgare i åldern 10-75 år. Svarsperiod mellan

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015 Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga Datum: februari Bakgrund, syfte och sammanfattning av resultat I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill betonas att barn- och ungdomsidrotten, i enlighet

Läs mer

Allmänhetens inställning till vadslagning på idrott Riksidrottsförbundet

Allmänhetens inställning till vadslagning på idrott Riksidrottsförbundet Allmänhetens inställning till vadslagning på idrott Riksidrottsförbundet IPSOS DECEMBER 20 SOFIA ZERE, BJÖRN BENZLER 1 Innehåll 3 Om undersökningen 8 Allmänhetens attityder Sammanfattning Appendix 2 20

Läs mer

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning PM KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 2006-03-13 Ann-Kristin Andén Utredare 08-550 21974 ann-kristin.anden@sodertalje.se Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning Inledning På uppdrag av kultur-

Läs mer

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande.

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande. Ungdomsbarometern På uppdrag av Riksidrottsförbundet har Ungdomsbarometern under ett antal år gjort undersökningar kring ungdomars attityder och inställning till idrott och fysisk aktivitet. Under hösten

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 15 till 28 maj 2013 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för årskurs 2 (elever och vårdnadshavare), 5 och 8 i kommunala och fristående skolor

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för årskurs 2 (elever och vårdnadshavare), 5 och 8 i kommunala och fristående skolor Enkät i grundskolan Rapporten innehåller totalresultaten för årskurs (elever och vårdnadshavare), och i kommunala och fristående skolor // SIDAN Fakta om undersökningen På uppdrag av Stockholm stad har

Läs mer

Kultur- och Fritidsvaneundersökning

Kultur- och Fritidsvaneundersökning Kultur- och Fritidsvaneundersökning Gävle kommun 2008 2008-09 Staffan Stahl tel 026-17 97 16 staffan.stahl@gavle.se KULTUR & FRITID SAMMANFATTNING Under våren 2008 har en kultur- och fritidsvaneundersökning

Läs mer

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor Svenska folkets idrotts- och motionsvanor 1 Svenskarnas idrottsvanor Vi vet att idrott och motion tillhör svenskarnas mest populära fritidsintressen. Men hur mycket motionerar vi? Vilka idrotter ägnar

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 2. Genomförd av CMA Research AB Februari 2018

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 2. Genomförd av CMA Research AB Februari 2018 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 2 Genomförd av CMA Research AB Februari 2018 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 2, sida 2 Innehåll Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat

Läs mer

Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät

Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät 1 Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Förklaringar av diagram Resultat Övergripande index Index per frågeområde Per fråga Respondentprofil

Läs mer

UNDERSÖKNING OM BARN OCH UNGAS FRITID I GÖTEBORG, 2016 MÅLGRUPP: GRUNDSKOLAN ÅK 2, 5 OCH 8

UNDERSÖKNING OM BARN OCH UNGAS FRITID I GÖTEBORG, 2016 MÅLGRUPP: GRUNDSKOLAN ÅK 2, 5 OCH 8 UNDERSÖKNING OM BARN OCH UNGAS FRITID I GÖTEBORG, 2016 MÅLGRUPP: GRUNDSKOLAN ÅK 2, 5 OCH 8 Undersökningen är genomförd av HKL Research på uppdrag av Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL OM

Läs mer

Sammanfattning av resultatet enkätundersökningen Ung Livsstil 2006

Sammanfattning av resultatet enkätundersökningen Ung Livsstil 2006 Sammanfattning av resultatet enkätundersökningen Ung Livsstil 2006 Resultatet i tabeller och texter är framtaget av Ulf Blomdahl, Forskningsledare, Idrottsoch kulturförvaltningen Stockholm och Stig Elofsson,

Läs mer

Haparanda stad. Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät

Haparanda stad. Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät 20 Haparanda stad Invånarenkät 20 1 Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Förklaringar av diagram Resultat Övergripande index Index per frågeområde Per fråga

Läs mer

UNG LIVSSTIL. ung livsstil. en studie av elever i högstadiet och gymnasiet i Jönköping 2009. Resultatredovisning. Av Ulf Blomdahl

UNG LIVSSTIL. ung livsstil. en studie av elever i högstadiet och gymnasiet i Jönköping 2009. Resultatredovisning. Av Ulf Blomdahl UNG LIVSSTIL en studie av elever i högstadiet och gymnasiet i Jönköping 2009 Resultatredovisning Av Ulf Blomdahl ung livsstil 2009 Inledning Jönköpings kommun genomför tillsammans med undertecknade sedan

Läs mer

Täby kommun Planeringsavdelningen den 4 juni 2014 kl. 1330-1500 Presentation av forskningsprojektet Ung livsstil

Täby kommun Planeringsavdelningen den 4 juni 2014 kl. 1330-1500 Presentation av forskningsprojektet Ung livsstil Täby kommun Planeringsavdelningen den 4 juni 2014 kl. 1330-1500 Presentation av forskningsprojektet Ung livsstil Ung livsstil i Täby Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21

Läs mer

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet Genusfördelning inom 2 idrotter i Malmö - Utifrån LOK-stödet Urval och indelning Vi har valt ut 2 av ca 45 olika idrotter som har varit aktiva inom Malmö Stad under perioden - och registrerats inom RF:s

Läs mer

Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan.

Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan. Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5: 2006 Hälsovanor eller ovanor? En hälso- & fritidsvaneundersökning av skolelever vid Snösätraskolan. Rikard Stenberg GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Läs mer

Brukarundersökning 2017 Kultur- och fritid

Brukarundersökning 2017 Kultur- och fritid Brukarundersökning 2017 Kultur- och fritid Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Om brukarundersökningen...3

Läs mer

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Fakta om undersökningen En rikstäckande undersökning som Riksidrottsförbundet, RF, årligen genomför i samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB. I slutet

Läs mer

Medborgarundersökning 2018 Staden totalt

Medborgarundersökning 2018 Staden totalt Medborgarundersökning 1 Staden totalt Sammanfattning På frågorna om den stadsdel invånarna bor i visar undersökningen på en konsekvent positiv utveckling av andel nöjda jämfört med 1. Det är framför allt

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö Ht 2011 (november/december)

Ung livsstil på Lidingö Ht 2011 (november/december) Ung livsstil på Lidingö Ht 2011 (november/december) - en studie av år 7-9 och gymnasiet - en jämförelse mellan åren 2003, 2007 och 2011 i år 7-9 - en jämförelse mellan åren 2007 och 2011 i gymnasiet -

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat

Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat Ung livsstil på Värmdö 2015 - några första resultat - fritids- och kulturnämnden 16.6.2015 Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Frivan Alingså s - Pojkar gymnasiet

Frivan Alingså s - Pojkar gymnasiet Frivan 2008 - Alingså s - Pojkar gymnasiet 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 186 35 Å k 2 189 36 Å k 3 154 29 Å k 4 0 0 Å k 5 0 0 Å k 6 0 0 Å k 7 0 0 Å k 8 0 0 Å k 9 0 0 Antal EAS: 0. Antal svarande:

Läs mer

Resultat medborgardialog 2017 idrotts- och fritidsanläggningar. Genomförd 8 maj 5 juni 2017 via uppsala.se

Resultat medborgardialog 2017 idrotts- och fritidsanläggningar. Genomförd 8 maj 5 juni 2017 via uppsala.se 2017 idrotts- och fritidsanläggningar Genomförd 8 maj 5 juni 2017 via uppsala.se Lokalförsörjningsplanering Det handlar om att skapa en samlad bild av många olika behov, hos många olika målgrupper, kartlagda

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens lägesredovisning.

Förvaltningens förslag till beslut. Idrottsnämnden godkänner förvaltningens lägesredovisning. Idrottsförvaltningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2015-11-13 IDN 2015-12-15 Handläggare Magnus Åkesson Telefon: 08-508 27 638 Till Idrottsnämnden Ung livsstil - lägesredovisning av andel fysiskt aktiva

Läs mer

Kultur och fritidsvaneundersökning

Kultur och fritidsvaneundersökning Kultur och fritidsvaneundersökning 2010 Svarsfrekvens under åren i % 80 70 67 73 74 76 74 67 60 50 52 40 30 20 10 0 1987 1991 1994 1998 2002 2006 2010 Regelbundet utövat/deltagit/besökt 2006 och 2010,

Läs mer

ANTAL PERSONER I ÅLDERN ÅR SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER

ANTAL PERSONER I ÅLDERN ÅR SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER Idrotten i siffror ANTAL PERSONER I ÅLDERN 16 84 ÅR SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER Facklig organisation Idrottsförening Kulturförening Pensionärsförening Politiskt parti 0 500 000 1 000 000 1

Läs mer

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning 1 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. METOD... 3 3. RESULTAT... 3 3.1 TRÄNINGSTID... 4 3.2 MOTIV TILL TRÄNING... 6 3.3 VAL AV TRÄNINGSPASS...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009. 2009-11-23 Dnr 2008/50.

Tjänsteskrivelse. Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009. 2009-11-23 Dnr 2008/50. Tjänsteskrivelse 2009-11-23 Dnr 2008/50 1 (15) Fritidsnämnden Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009 Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar redovisningen till

Läs mer

Vilka anläggningar/verksamheter

Vilka anläggningar/verksamheter Vilka anläggningar/verksamheter tycker de fysiskt inaktiva vuxna att Stockholms stad ska satsa på under 2009-2013? Av Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Jari Öhman Forskningen Förord Forskningsenheten vid

Läs mer

Barn och ungdomar om doping 090529

Barn och ungdomar om doping 090529 Barn och ungdomar om doping 090529 Om undersökningen Undersökningen genomfördes under maj 2009 i form av en digital enkät. Enkäten distribuerades via datainsamlingsföretaget Cint. I undersökningen deltog

Läs mer

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Förord Sverige är idag ett mångkulturellt land. Cirka tio procent av Sveriges befolkning, eller 950 000, är födda utomlands. Ytterligare åtta procent,

Läs mer

Anteckningar 23 juli. Träning

Anteckningar 23 juli. Träning Anteckningar 23 juli Träning Adjektiv och adverb 10.05.10.15 PAUS Information Sporter 11.15-12.15 LUNCH Adjektiv efter några verb/adjektiv+t Sportsnack Betoning 13.25-13.35 PAUS Tidsprepositioner/Fritidsintressen

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2015

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2015 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-, Fax:01-1 Tel: 01-, Fax: 0-1 info@markor.se www.markor.se Innehållsförteckning

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Ålänningars kultur- och fritidsvanor

Ålänningars kultur- och fritidsvanor Rapport 2009:1 Ålänningars kultur- och fritidsvanor 1 De senaste rapporterna från ÅSUB 2007:5 Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland 2007:6 Konjunkturläget hösten 2007 2007:7 Olika behandling

Läs mer

Läsning av rapporten. Information om enkäten

Läsning av rapporten. Information om enkäten 1 Information om enkäten Enkäten är genomförd av C4 Teknik, avdelningen Offentliga rummet, under maj september 2015 med hjälp av konsultföretaget Markör AB som ett av underlagen till Grönplan 2017. Syftet

Läs mer

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt det betyder att ingen kommer att veta vad just du har svarat.

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt det betyder att ingen kommer att veta vad just du har svarat. Kodnr I formuläret ställer vi frågor om din hälsa, livsstil och fritidsvanor. Försök att besvara frågorna så noggrant du kan. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt det betyder att ingen kommer

Läs mer

Hälsa för unga rörelse, motion och idrott

Hälsa för unga rörelse, motion och idrott Hälsa för unga rörelse, motion och idrott Vad är hälsa? Meningsfull tillvaro Sömn Mat och dryck Rörelse Kropp Relationer Individuella hälsomål - vad är det? - Långsiktiga förändringar! - Förändringar som

Läs mer

Aktivitetsledare inom LOK-stödet

Aktivitetsledare inom LOK-stödet 2019-02-15 Aktivitetsledare DF-tillhörighet Östergötland Aktivitetsledare inom LOK-stödet Denna sammanställning visar fördelningen av kvinnor och män som ledare för LOK-aktiviteter. Diagrammen bygger på

Läs mer

Besöksadress/Visitors Kungsgatan 42 Göteborg. E-mail/website mail@scandinfo.se www.scandinfo. se. Postadress/Postal Address +46 31 743 44 00

Besöksadress/Visitors Kungsgatan 42 Göteborg. E-mail/website mail@scandinfo.se www.scandinfo. se. Postadress/Postal Address +46 31 743 44 00 B A RN OCH UN GAS FRITIDSVAN OR 2 01 En undersökning bland barn ochh ungdomar i Göteborg vårenn 1 på uppdrag av Göteborgs Stad Undersökningenn är genomförd av Scandinfo Marketing Research Juni 1 Postadress/Postal

Läs mer

Frivan Alingså s - Pojkar

Frivan Alingså s - Pojkar Frivan 2008 - Alingså s - Pojkar 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 186 11 Å k 2 189 12 Å k 3 154 10 Å k 4 6 0 Å k 5 197 12 Å k 6 183 11 Å k 7 250 15 Å k 8 220 14 Å k 9 236 15 Antal EAS: 10 av 1631 (=0,61%).

Läs mer

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN

Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårds - barometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM OCH ERFARENHETER AV HÄLSO-OCH SJUKVÅRDEN Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 BEFOLKNINGENS ATTITYDER TILL KUNSKAPER OM

Läs mer

Fritid för barn och unga med funktionshinder. En inventering av kultur- och fritidssatsningar inom kommuner

Fritid för barn och unga med funktionshinder. En inventering av kultur- och fritidssatsningar inom kommuner Fritid för barn och unga med funktionshinder En inventering av kultur- och fritidssatsningar inom kommuner Text: Tove Rinnan Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) Postadress: Box 1386, 172 27 Sundbyberg

Läs mer

Frivan Alingså s

Frivan Alingså s Frivan 2008 - Alingså s 1. Vilken å rskurs gå r du i? 1. Å k 1 360 11 2. Å k 2 344 11 3. Å k 3 337 10 4. Å k 4 8 0 5. Å k 5 380 12 6. Å k 6 373 12 7. Å k 7 493 15 8. Å k 8 462 14 9. Å k 9 487 15 Antal

Läs mer

Fritidsvaneundersökning

Fritidsvaneundersökning 1(24) Datum 2013-01- 11 Handläggare Jensen Markus Fritidsförvaltningen 0451-26 60 66 markus.jensen@hassleholm.se Fritidsvaneundersökning Fritidsvaneundersökning Hässleholms kommun hösten 2012 Fritidsförvaltningen

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Medborgarundersökning 2018 Norrmalm

Medborgarundersökning 2018 Norrmalm Medborgarundersökning Norrmalm Teknisk beskrivning Undersökningen riktade sig till ett slumpmässigt urval om av stadens invånare i åldersgruppen - år. Undersökningen gjordes med hjälp av postala utskick

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö Ht 2007

Ung livsstil på Lidingö Ht 2007 på Lidingö Ht 2007 - en studie av år 7-9 och gymnasiet - en jämförelse mellan åren 2003 och 2007 bland år 7-9 - en jämförelse med resultaten i andra kommuner av Inledning Lidingö stad genomför tillsammans

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

Idrottsanläggningar i Östersunds kommun

Idrottsanläggningar i Östersunds kommun Idrottsanläggningar i s kommun 2014-01-22 Tommy Lindgren Anläggning Inriktning/innehåll Huvudsaklig verksamhet Område Ansvarig Badanläggningar Brunflobadet badhus, 25 m bassäng simning, simskola, vattengymnastik

Läs mer

Ungdomsbarometern AB 2016

Ungdomsbarometern AB 2016 Ungdomsbarometern AB 2016 Kom in matchen dagens ungdomsgeneration och föreningsidrotten Kom in i matchen Dagens ungdomsgeneration och föreningsidrotten Resultatet av ett långt samarbete Sammanfattar resultat

Läs mer

Fritidsaktiviteter inom idrott och kultur där jag vill och där det passar mig

Fritidsaktiviteter inom idrott och kultur där jag vill och där det passar mig Fritidsaktiviteter inom idrott och kultur där jag vill och där det passar mig oktober 2016 Sid 1 fskf Föreningen storstockholms kultur och fritidschefer Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019: Regionalt

Läs mer

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015

ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Idrotten i siffror ANTAL PERSONER AV BEFOLKNINGEN SOM ÄR MEDLEMMAR I OLIKA ORGANISATIONER ÅR 2014/2015 Facklig organisation (16 64 år) Idrotts- eller friluftsförening ( 16 år) Kultur-, musik-, danseller

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

Fritidsaktiviteter inom idrott och kultur där jag vill och där det passar mig

Fritidsaktiviteter inom idrott och kultur där jag vill och där det passar mig Fritidsaktiviteter inom idrott och kultur där jag vill och där det passar mig december 2016 Sid 1 fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer Ett treårigt utvecklingsprojekt 2016-2019: Regionalt

Läs mer

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA 2010-03-08 NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA Enkätundersökning Sammanställning Enkätundersökningen är föredragen och sammanställd av Mikael Andersson, Trygghetssamordnare Kommundel Trandared Sedan det beslutades

Läs mer

Frivan Alingså s - Flickor å r 5-6

Frivan Alingså s - Flickor å r 5-6 Frivan 2008 - Alingså s - Flickor å r 5-6 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 0 0 Å k 2 0 0 Å k 3 0 0 Å k 4 0 0 Å k 5 179 49 Å k 6 189 51 Å k 7 0 0 Å k 8 0 0 Å k 9 0 0 Antal EAS: 0. Antal svarande: 368.

Läs mer

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp 2017: Återrapportering till Kommunstyrelsen av åtgärdsplan för Kulturnämnden

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp 2017: Återrapportering till Kommunstyrelsen av åtgärdsplan för Kulturnämnden Emma Gerdien Handläggare 033 357042 SKRIVELSE Datum 2018-12-17 1(5) Instans Kulturnämnden Dnr KUN 2018-00097 1.4.2.25 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, Lupp 2017: Återrapportering till Kommunstyrelsen

Läs mer

Frivan Alingså s - Flickor gymnasiet

Frivan Alingså s - Flickor gymnasiet Frivan 2008 - Alingså s - Flickor gymnasiet 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 172 34 Å k 2 154 30 Å k 3 181 36 Å k 4 0 0 Å k 5 0 0 Å k 6 0 0 Å k 7 0 0 Å k 8 0 0 Å k 9 0 0 Antal EAS: 0. Antal svarande:

Läs mer

Frivan Alingså s - Flickor

Frivan Alingså s - Flickor Frivan 2008 - Alingså s - Flickor 1. Vilken å rskurs gå r du i? Å k 1 172 11 Å k 2 154 10 Å k 3 181 11 Å k 4 2 0 Å k 5 179 11 Å k 6 189 12 Å k 7 242 15 Å k 8 242 15 Å k 9 248 15 Antal EAS: 3 av 1612 (=0,19%).

Läs mer

Ung livsstil i Helsingborg

Ung livsstil i Helsingborg Ung livsstil i Helsingborg Idrotts- och fritidsnämnden den 18 juli 2013. Några första resultat. av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 08/ 604 45 18 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer