Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning"

Transkript

1 Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB

2 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat sid. 11 Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis Jämförelser sid. 52 Totalkostnad Avgifter Utrustning Resor Förhållande mellan kostnader Bakgrundsparametrar Upplevelser av kostnaden sid. 65 Upplevelse av kostnaden Valuta för idrottens kostnad Fakta om respondenterna sid. 68 Tabeller sid. 80

3 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 2 Sammanfattning Riksidrottsförbundets kostnadsundersökning har tagits fram i syfte att mäta kostnaderna för barns idrottande i Sverige när det gäller tio av de vanligaste idrotterna. Dessa idrotter är ishockey, ridsport, innebandy, basket, gymnastik, friidrott, simning, golf, tennis och fotboll. Resultaten är baserade på en postal enkät som har skickats ut till 3000 barnfamiljer med idrottande barn i ålder 7-15 år. I ett första steg i undersökningen gjordes ett slumpmässigt urval av föreningar inom varje idrott för att få ta del av deras medlemsregister. Därefter gjordes ett slumpmässigt urval av medlemmar i föreningarna till vilka enkäten skickades ut. Antalet föreningar per idrott vars medlemmar kontaktades varierar i antal mellan 19 och 30. Inom varje idrott skickades dock totalt 300 enkäter ut. Svarsfrekvensen i undersökningen är 49 procent. I vår undersökning har medianvärdet varit i fokus för att undvika påverkan av extremvärden. Resultatet visar att de dyraste idrotterna är ishockey och ridsport. Totalkostnaden* per år för ishockey är kr och kr för ridsport. De billigaste idrotterna är gymnastik (2 360 kr), golf (3 500 kr) och fotboll (3 700 kr).(* Medianvärden) kr kr kr kr kr kr 0 kr Total Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis Total = medelvärde av de tio idrotternas medianvärde

4 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 3 Sammanfattning Totalkostnaden har ökat för nästan samtliga idrotter jämfört med undersökningen Simning har som enda idrott i undersökningen en lägre totalkostnad medan en tydlig ökning av totalkostnaden kan ses för fotboll, friidrott, ishockey och ridsport jämfört med kr kr kr kr kr kr 0 kr Total Basket Fotboll Friidrott Total = medelvärde av de tio idrotternas medianvärde Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis Alla kostnader är specificerade i avgifter (såsom medlemsavgifter, träningsavgifter, avgifter för läger, turneringar mm), utrustning, resor (till/från träning respektive match/tävling) samt övriga kostnader (t ex köp av bingolotter, jultidningar mm från föreningen). Den dyraste avgiften tas ut inom ridsport, följt av tennis. På utrustningssidan är ishockey den dyraste idrotten, följt av ridsport, innebandy, golf och friidrott. Kostnaden för resor är störst inom ishockey följt av friidrott. Totalkostnad Högsta kostnad Avgifter Utrustning Resor Övriga kostnader Total kr kr kr 980 kr kr 30 kr Basket kr kr 800 kr 800 kr kr 0 kr Fotboll kr kr 800 kr 800 kr kr 100 kr Friidrott kr kr 650 kr kr kr 0 kr Golf kr kr kr kr 600 kr 0 kr Gymnastik kr kr kr 400 kr 800 kr 0 kr Innebandy kr kr 750 kr kr kr 0 kr Ishockey kr kr kr kr kr 200 kr Ridsport kr kr kr kr kr 0 kr Simning kr kr kr 500 kr kr 0 kr Tennis kr kr kr 800 kr 600 kr 0 kr

5 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 4 Sammanfattning Trots kostnaderna som finns förenade med barnens idrottande anser en klar majoritet av föräldrarna att de får valuta för de pengar som idrotten kostar för deras barn. Samtliga undersökta idrotter uppvisar bra resultat med låga andelar som inte anser att de får valuta för pengarna som idrotten kostar deras barn. Anser du att du får valuta för pengarna som idrotten kostar för ditt barn? Medel Vet ej Total ,4 2% Basket ,5 5% Fotboll ,4 1% Friidrott ,6 3% Golf ,3 3% Gymnastik ,3 1% Innebandy ,5 0% Ishockey ,5 2% Ridsport ,3 1% Simning ,3 0% Tennis ,9 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja (8-10) Neutral (5-7) Nej (1-4)

6 Fakta om undersökningen I denna del beskriver vi fakta om undersökningen (till exempel målgrupp, avgränsningar och metod). Innehåll: Fakta om undersökningen sid. 6

7 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 6 Fakta om undersökningen Bakgrund Under 2003 genomförde Riksidrottsförbundet (RF) en undersökning som fick stor uppmärksamhet av både media och idrottsförbunden. Undersökningen svarade på frågan vad kostar det egentligen att idrotta för barn och ungdomar? Hur mycket måste en familj lägga ut på barnens idrottande om man räknar allt från medlems- och träningsavgifter till utrustning och transportkostnader? Ett resultat av undersökningen blev att idrottsförbunden fick upp ögonen för kostnaderna och började arbeta aktivt med att hålla tillbaka kostnaderna för idrottandet. Intresset från allmänheten är fortfarande stort för denna fråga. Dagspressen skriver med jämna mellanrum om vad det kostar att utöva olika idrotter. Under de år som har gått sedan 2003 har mycket förändrats och gjort den gamla undersökningen inaktuell. RF vill därför göra en ny studie om kostnaderna för barn och ungdomars idrottande och gav ett uppdrag till CMA Research att genomföra denna undersökning. CMA Research genomför medarbetarundersökningar, kundundersökningar och marknadsundersökningar på uppdrag av kunder i näringsliv och samhälle. För mer info om CMA Research, se Vid CMA Research har Mårten Jacobson ansvarat för studien med bidrag från Barbro Eriksson medan Ola Stadler har fungerat som kontaktperson på Riksidrottsförbundet. Syfte Syftet med studien var att undersöka och analysera familjers kostnad för barnens utövande av olika idrotter. Hur mycket kostar det för den enskilda individen (det vill säga föräldrarna) att utöva olika idrotter? Målgrupp Målgruppen i undersökningen var föräldrar till idrottande barn 7-15 år.

8 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 7 Fakta om undersökningen Avgränsningar I undersökningen finns de fem största pojk- och flickidrotterna samt de idrotter som lockar flest ungdomar med utländsk bakgrund. Följande idrotter ingår i undersökningen: - Ishockey - Ridsport - Innebandy -Basket - Gymnastik - Friidrott -Simning -Golf - Tennis - Fotboll. Metod och urval Undersökningen är genomförd som en postal undersökning. Då det inte finns något övergripande register över idrottande barn var ett så kallat tvåstegsurval det alternativ som ansågs mest lämpligt. Det första steget var att samla in listor på aktiva barn i de olika idrotterna och andra steget var att välja ut respondenter utifrån dessa listor. Riksidrottsförbundet tillhandahöll register till ett slumpmässigt urval av föreningar (inom sportgrenarna angivna ovan). CMA Research kontaktade sedan ett urval av dessa för att på så sätt få tillgång till adressregister på aktiva barn och ungdomar och deras föräldrar. Utifrån listorna som samlades in drogs ett slumpmässigt urval av respondenter. Totalt bestod urvalet av 3000 individer fördelat på 300 individer inom varje idrott. Till dessa skickades en enkät (se bilaga för enkät). Urvalet är stratifierat för jämn fördelning på totalnivå med hänsyn tagen till kön, ålder (utspritt mellan 7-15 år) och geografi.

9 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 8 Fakta om undersökningen Svarsfrekvens Den total svarsfrekvensen i undersökningen uppgick till 49 procent. Validitet Då urvalet i undersökningen har skett i flera steg kan en diskussion föras om detta påverkat resultatet. Urvalet till idrottsföreningar har tillhandahållits genom RF:s register för LOK-stöd. Från detta register har sedan idrottsföreningarna kontaktats per E-post. Idrottsföreningar som inte registrerat någon E-post i registret har således inte kunnat delta i undersökningen. Många idrottsföreningar består av ideellt arbetande människor vilket kan påverka att föreningarna inte haft tid att sända in listor på medlemmar. Det finns dock ingen anledning att tro att respondenter som deltagit i undersökningen skulle svara annorlunda än de respondenter som inte deltagit i undersökningen

10 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 9 Fakta om undersökningen Redovisning Kostnader som redovisas är i första hand medianvärden. Medianvärdet är det värde som ligger exakt i mitten med lika många mätvärden ovan som under sig. Vid jämnt antal mätvärden är medianvärdet medelvärdet mellan de två mittersta mätvärdena. Anledningen till att redovisningen i första hand sker i median och inte medelvärden (numeriskt medelvärde) är för att undvika effekten av extremvärden. Vid en postal undersökning finns alltid ett riskmoment eller en felkälla vid ifyllande av enkäten och sedan vid stansningen av svaren. Detta leder till att det kan föreligga en subjektiv bedömning i vad som är ett extremvärde eller ej. Samtidigt kunde vi konstatera att skattningen av kostnaderna varierar mycket mellan olika respondenter, allt från 0 kr till kr. Skulle vi således använda medelvärdet skulle dessa höga värden ge en mycket stor effekt i resultatet, därför är centralmåttet median lämpligare i denna typ av studie. Medelvärden redovisas dock också i rapporten, detta för att få en referens till vilken skillnad det kan föreligga mellan de två centralmåtten. Vid beräkning av genomsnittet totalt för alla idrotter har medelvärdet av totalkostnad i median för respektive idrott räknats fram, det vill säga varje idrott har fått lika stor vikt vid beräkningen, oberoende urvalsstorleken.

11 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 10 Fakta om undersökningen Antal svarande Sammanlagt har det registrerats svar i undersökningen uppdelat på de tio olika idrotterna. Flest svar har registrerats för fotboll då många respondenter förutom den aktuella idrotten även sysslar med fotboll. Minst antal svar har registrerats för basket och gymnastik. Jämfört med 2003 har något färre svar registrerats, störst är skillnaden för golf och fotboll. Den generella felmarginalen i resultaten vid jämförelser är dock relativt låg, både på totalnivå och inom idrotter. Idrott Idrott 1 Idrott 2 Idrott 3 Totalt 2009 Totalt 2003 Skillnad Generell felmarginal Totalt % 2% Basket % 8% Fotboll % 4% Friidrott % 7% Golf % 7% Gymnastik % 7% Innebandy % 6% Ishockey % 6% Ridsport % 7% Simning % 7% Tennis % 8%

12 Undersökningens resultat I detta avsnitt tittar vi närmare på resultaten för de tio idrotterna. Det kan förekomma skillnader i antalet respondenter i tabellerna jämfört med totalt antal respondenter i idrotten. Dessa skillnader beror på två saker; dels finns det respondenter som ej angett viss bakgrundsinformation, dels har vi tagit bort observationer där totaltkostnaden är lika med 0 kr. Innehåll: Basket sid. 12 Fotboll sid. 16 Friidrott sid. 20 Golf sid. 24 Gymnastik sid. 28 Innebandy sid. 32 Ishockey sid. 36 Ridsport sid. 40 Simning sid. 44 Tennis sid. 48

13 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 12 Basket Faktaruta Basket: Antal respondenter: 145 stycken Kön: 56 procent pojkar och 44 procent flickor Medelålder: 11,6 år Aktivitetsgrad: 89 procent är aktiva minst en gång per vecka Bostadsort: 41 procent bor i en mellanstor stad Andel boende i villa/radhus: 71 procent Andel med hushållsinkomst över kr/år: 42 procent Utländsk bakgrund: 26 procent Minst en bil i hushållet: 95 procent Antal vuxna: 88 procent bor med minst två vuxna Antal barn: 57 procent av hushållen har två barn Ärvd utrustning: 13 procent har ärvt utrustning

14 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 13 Resultat för basket En basketspelare lägger totalt ner kr per år i avgifter, utrustning, resor och på övriga kostnader. Den största utgiftsposten för basketspelare är resor, där man årligen lägger ner kr. Efter resor går en stor del till utrustning (800 kr/år) och avgifter (800 kr/år). Barn under tio år lägger i snitt totalt kr/år medan barn över 13 år i snitt lägger ner totalt kr/år. Barn som är mer aktiva, det vill säga är aktiva minst tre ggr/vecka, har högre kostnader jämfört med de som är mindre aktiva. Det finns ett samband mellan ålder och aktivitetsgrad där äldre barn är mer aktiva. Om vi tittar på medelvärdet blir den årliga kostnaden kr/år. Det högsta värde som nämnts är kr/år medan det lägsta är 250 kr/år. Kostnaderna för basket ligger på samma nivå som Avgifter Utrustning Resor 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fördelning av kostnader inom basket för 2003 och kr kr kr kr kr kr 0 kr 800 kr 800 kr kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övriga kostnader Summan av respektive kostnadspost i tabellen ovan (avgifter, utrustning och resor) stämmer inte överens med totalkostnaden pga. att vi använder medianvärdet på alla nivåer. 0 kr

15 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 14 Totalkostnad för undergrupper Bakgrundsvariabel Antal Median Median Kön Pojke Flicka år Ålder år år år ggr/vecka ggr/vecka Hur ofta 1 gång/vecka idrottar du 1-3 ggr/mån * * * basket? Mer sällan * * * Ej aktiv * * * Storstad Bostadsort Mellanstor stad Småstad Glesbygd/Landsbygd Villa/Radhus Bostadstyp Bostadsrätt Hyresrätt Annat boende * * * > kr/år kr/år Hushålls kr/år inkomst kr/år < kr/år * * * Utländsk Ja bakgrund Nej st Bilar i 1 st hushållet 2 eller fler vuxen i hushållet Antal vuxna 2 eller fler vuxna i hushållet barn Antal barn 2 barn eller fler barn * Grupp med färre än fem respondenter.

16 Fördelning av kostnader RF Kostnadsundersökning 2009, sid 15

17 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 16 Fotboll Faktaruta Fotboll: Antal respondenter: 520 stycken Kön: 63 procent pojkar och 37 procent flickor Medelålder: 10,7 år Aktivitetsgrad: 90 procent är aktiva minst en gång per vecka Bostadsort: 39 procent bor på glesbygd/landsbygd Andel boende i villa/radhus: 87 procent Andel med hushållsinkomst över kr/år: 44 procent Utländsk bakgrund: 9 procent Minst en bil i hushållet: 99 procent Antal vuxna: 92 procent bor med minst två vuxna Antal barn: 53 procent av hushållen har två barn Ärvd utrustning: 31 procent har ärvt utrustning

18 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 17 Resultat för fotboll En fotbollspelare lägger totalt ner kr per år i avgifter, utrustning, resor och på övriga kostnader. Den största utgiftsposten för fotbollspelare är resor, där man årligen lägger ner kr. Efter resor går en stor del till utrustning (800 kr/år) och avgifter (800 kr/år). Barn under tio år lägger i snitt totalt kr/år medan barn över 13 år i snitt lägger ner totalt kr/år. Barn som är mer aktiva, det vill säga är aktiva minst tre ggr/vecka, har högre kostnader jämfört med de som är mindre aktiva. Det finns ett samband mellan ålder och aktivitetsgrad där äldre barn är mer aktiva. Om vi tittar på medelvärdet blir den årliga kostnaden kr/år. Det högsta värdet som nämnts är kr/år medan det lägsta är 200 kr/år. Kostnaderna för fotboll ligger på en något högre nivå jämfört med Avgifter Utrustning Resor Övriga kostnader 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fördelning av kostnader inom fotboll för 2003 och kr kr kr kr kr kr 0 kr 800 kr 800 kr kr 100 kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övriga kostnader Summan av respektive kostnadspost i tabellen ovan (avgifter, utrustning och resor) stämmer inte överens med totalkostnaden pga. att vi använder medianvärdet på alla nivåer

19 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 18 Totalkostnad för undergrupper Bakgrundsvariabel Antal Median Median Kön Pojke Flicka år Ålder år år år ggr/vecka ggr/vecka Hur ofta 1 gång/vecka idrottar du 1-3 ggr/mån fotboll? Mer sällan * * * Ej aktiv Storstad Bostadsort Mellanstor stad Småstad Glesbygd/Landsbygd Villa/Radhus Bostadstyp Bostadsrätt Hyresrätt Annat boende > kr/år kr/år Hushålls kr/år inkomst kr/år < kr/år * * * Utländsk Ja bakgrund Nej st Bilar i 1 st hushållet 2 eller fler vuxen i hushållet Antal vuxna 2 eller fler vuxna i hushållet barn Antal barn 2 barn eller fler barn * Grupp med färre än fem respondenter.

20 Fördelning av kostnader RF Kostnadsundersökning 2009, sid 19

21 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 20 Friidrott Faktaruta Friidrott: Antal respondenter: 197 stycken Kön: 40 procent pojkar och 60 procent flickor Medelålder: 10,7 år Aktivitetsgrad: 71 procent är aktiva minst en gång per vecka Bostadsort: 32 procent bor på glesbygd/landsbygd Andel boende i villa/radhus: 86 procent Andel med hushållsinkomst över kr/år: 48 procent Utländsk bakgrund: 9 procent Minst en bil i hushållet: 98 procent Antal vuxna: 93 procent bor med minst två vuxna Antal barn: 56 procent av hushållen har två barn Ärvd utrustning: 19 procent har ärvt utrustning

22 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 21 Resultat för friidrott En friidrottare lägger totalt ner kr per år i avgifter, utrustning, resor och på övriga kostnader. Den största utgiftsposten för friidrottare är resor, där man årligen lägger ner kr. Efter resor går en del till utrustning (1000 kr/år) och avgifter (650 kr/år). Barn under tio år lägger i snitt totalt kr/år medan barn över 13 år i snitt lägger ner totalt kr/år. Barn som är mer aktiva, det vill säga är aktiva minst tre ggr/vecka, har högre kostnader jämfört med de som är mindre aktiva. Det finns ett samband mellan ålder och aktivitetsgrad där äldre barn är mer aktiva. Om vi tittar på medelvärdet blir den årliga kostnaden kr/år. Det högsta värdet som nämnts är kr/år medan det lägsta är 200 kr/år. Kostnaderna för friidrott ligger på en högre nivå jämfört med 2003, främst är det kostnaden för resor som ökat Avgifter Utrustning Resor 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fördelning av kostnader inom friidrott för 2003 och kr kr kr kr kr kr 0 kr 650 kr kr kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övriga kostnader Summan av respektive kostnadspost i tabellen ovan (avgifter, utrustning och resor) stämmer inte överens med totalkostnaden pga. att vi använder medianvärdet på alla nivåer. 0 kr

23 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 22 Totalkostnad för undergrupper Bakgrundsvariabel Antal Median Median Kön Pojke Flicka år Ålder år år år ggr/vecka ggr/vecka Hur ofta 1 gång/vecka idrottar du 1-3 ggr/mån * friidrott? Mer sällan * Ej aktiv * * * Storstad Bostadsort Mellanstor stad Småstad Glesbygd/Landsbygd Villa/Radhus Bostadstyp Bostadsrätt Hyresrätt Annat boende * * * > kr/år kr/år Hushålls kr/år inkomst kr/år * * < kr/år * * * Utländsk Ja bakgrund Nej st * * * Bilar i 1 st hushållet 2 eller fler vuxen i hushållet Antal vuxna 2 eller fler vuxna i hushållet barn Antal barn 2 barn eller fler barn * Grupp med färre än fem respondenter.

24 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 23 Fördelning av kostnader Rensat från värde på kr Rensat från värden på kr, kr och kr.

25 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 24 Golf Faktaruta Golf: Antal respondenter: 191 stycken Kön: 77 procent pojkar och 23 procent flickor Medelålder: 12,0 år Aktivitetsgrad: 44 procent är aktiva minst en gång per vecka Bostadsort: 30 procent bor på glesbygd/landsbygd Andel boende i villa/radhus: 89 procent Andel med hushållsinkomst över kr/år: 56 procent Utländsk bakgrund: 10 procent Minst en bil i hushållet: 100 procent Antal vuxna: 93 procent bor med minst två vuxna Antal barn: 61 procent av hushållen har två barn Ärvd utrustning: 24 procent har ärvt utrustning

26 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 25 Resultat för golf En golfare lägger totalt ner kr per år i avgifter, utrustning, resor och på övriga kostnader. Den största utgiftsposten för golfare är avgifter, där man årligen lägger ner kr. Efter avgifter går en del till utrustning (1000 kr/år) och resor (600 kr/år). Barn under tio år lägger i snitt totalt kr/år medan barn över 13 år i snitt lägger ner totalt kr/år. Barn som är mer aktiva, det vill säga är aktiva minst tre ggr/vecka, har högre kostnader jämfört med de som är mindre aktiva. Det finns ett samband mellan ålder och aktivitetsgrad där äldre barn är mer aktiva. Om vi tittar på medelvärdet blir den årliga kostnaden kr/år. Det högsta värdet som nämnts är kr/år medan det lägsta är 400 kr/år. Kostnaderna för golf ligger på nästan samma nivå som Avgifter Utrustning Resor 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fördelning av kostnader inom friidrott för 2003 och kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr 600 kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övriga kostnader Summan av respektive kostnadspost i tabellen ovan (avgifter, utrustning och resor) stämmer inte överens med totalkostnaden pga. att vi använder medianvärdet på alla nivåer. 0 kr

27 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 26 Totalkostnad för undergrupper Bakgrundsvariabel Antal Median Median Kön Pojke Flicka år Ålder år år år ggr/vecka ggr/vecka Hur ofta 1 gång/vecka idrottar du 1-3 ggr/mån golf? Mer sällan Ej aktiv * Storstad Bostadsort Mellanstor stad Småstad Glesbygd/Landsbygd Villa/Radhus Bostadstyp Bostadsrätt Hyresrätt Annat boende * * > kr/år kr/år Hushålls kr/år inkomst kr/år * * < kr/år * * * Utländsk Ja bakgrund Nej st * * * Bilar i 1 st hushållet 2 eller fler vuxen i hushållet Antal vuxna 2 eller fler vuxna i hushållet barn Antal barn 2 barn eller fler barn * Grupp med färre än fem respondenter.

28 Fördelning av kostnader RF Kostnadsundersökning 2009, sid 27

29 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 28 Gymnastik Faktaruta Gymnastik: Antal respondenter: 171 stycken Kön: 17 procent pojkar och 83 procent flickor Medelålder: 9,5 år Aktivitetsgrad: 76 procent är aktiva minst en gång per vecka Bostadsort: 36 procent bor på glesbygd/landsbygd Andel boende i villa/radhus: 83 procent Andel med hushållsinkomst över kr/år: 44 procent Utländsk bakgrund: 15 procent Minst en bil i hushållet: 98 procent Antal vuxna: 88 procent bor med minst två vuxna Antal barn: 54 procent av hushållen har två barn Ärvd utrustning: 22 procent har ärvt utrustning

30 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 29 Resultat för gymnastik En gymnast lägger totalt ner kr per år i avgifter, utrustning, resor och på övriga kostnader. Den största utgiftsposten för gymnaster är avgifter, där man årligen lägger ner kr. Efter avgifter går en del till resor (800 kr/år) och utrustning (400 kr/år). Barn under tio år lägger i snitt totalt kr/år medan barn över 13 år i snitt lägger ner totalt kr/år. Barn som är mer aktiva det vill säga är aktiva minst tre ggr/vecka har högre kostnader jämfört med de som är något mindre aktiva. Om vi tittar på medelvärdet blir den årliga kostnaden kr/år. Det högsta värdet som nämnts är kr/år medan det lägsta är 320 kr/år. Kostnaderna för gymnastik ligger på en högre nivå jämfört med Främst är det kostnaderna för resor som ökat Avgifter Utrustning Resor 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fördelning av kostnader inom gymnastik för 2003 och kr kr kr kr 0 kr kr kr 400 kr 800 kr 0 kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övriga kostnader Summan av respektive kostnadspost i tabellen ovan (avgifter, utrustning och resor) stämmer inte överens med totalkostnaden pga. att vi använder medianvärdet på alla nivåer

31 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 30 Totalkostnad för undergrupper Bakgrundsvariabel Antal Median Median Kön Pojke Flicka år Ålder år år år ggr/vecka ggr/vecka Hur ofta 1 gång/vecka idrottar du 1-3 ggr/mån * gymnastik? Mer sällan * * * Ej aktiv * * * Storstad Bostadsort Mellanstor stad Småstad Glesbygd/Landsbygd Villa/Radhus Bostadstyp Bostadsrätt * Hyresrätt Annat boende * * * > kr/år kr/år Hushålls kr/år inkomst kr/år < kr/år * * * Utländsk Ja bakgrund Nej st * * * Bilar i 1 st hushållet 2 eller fler vuxen i hushållet Antal vuxna 2 eller fler vuxna i hushållet barn Antal barn 2 barn eller fler barn * Grupp med färre än fem respondenter.

32 Fördelning av kostnader RF Kostnadsundersökning 2009, sid 31

33 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 32 Innebandy Faktaruta Innebandy: Antal respondenter: 271 stycken Kön: 66 procent pojkar och 34 procent flickor Medelålder: 11,0 år Aktivitetsgrad: 89 procent är aktiva minst en gång per vecka Bostadsort: 34 procent bor på glesbygd/landsbygd Andel boende i villa/radhus: 85 procent Andel med hushållsinkomst över kr/år: 43 procent Utländsk bakgrund: 10 procent Minst en bil i hushållet: 98 procent Antal vuxna: 93 procent bor med minst två vuxna Antal barn: 53 procent av hushållen har två barn Ärvd utrustning: 26 procent har ärvt utrustning

34 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 33 Resultat för innebandy En innebandyspelare lägger totalt ner kr per år i avgifter, utrustning, resor och på övriga kostnader. Den största utgiftsposten för innebandyspelare är resor, där man årligen lägger ner kr. Efter resor går en del till utrustning (1000 kr/år) och avgifter (750 kr/år). Barn under tio år lägger i snitt totalt kr/år medan barn över 13 år i snitt lägger ner totalt kr/år. Barn som är mer aktiva, det vill säga är aktiva minst tre ggr/vecka, har högre kostnader jämfört med de som är mindre aktiva. Det finns ett samband mellan ålder och aktivitetsgrad där äldre barn är mer aktiva. Om vi tittar på medelvärdet blir den årliga kostnaden kr/år. Det högsta värdet som nämnts är kr/år medan det lägsta är 350 kr/år. Kostnaderna för innebandy ligger på en högre nivå jämfört med Avgifter Utrustning Resor 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fördelning av kostnader inom innebandy för 2003 och kr kr kr kr kr kr 0 kr 750 kr kr kr 0 kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övriga kostnader Summan av respektive kostnadspost i tabellen ovan (avgifter, utrustning och resor) stämmer inte överens med totalkostnaden pga. att vi använder medianvärdet på alla nivåer

35 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 34 Totalkostnad för undergrupper Bakgrundsvariabel Antal Median Median Kön Pojke Flicka år Ålder år år år ggr/vecka ggr/vecka Hur ofta 1 gång/vecka idrottar du 1-3 ggr/mån * innebandy? Mer sällan * * * Ej aktiv * * * Storstad Bostadsort Mellanstor stad Småstad Glesbygd/Landsbygd Villa/Radhus Bostadstyp Bostadsrätt Hyresrätt Annat boende * > kr/år kr/år Hushålls kr/år inkomst kr/år < kr/år * * * Utländsk Ja bakgrund Nej st * * * Bilar i 1 st hushållet 2 eller fler vuxen i hushållet Antal vuxna 2 eller fler vuxna i hushållet barn Antal barn 2 barn eller fler barn * Grupp med färre än fem respondenter.

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 FoU-rapporter 23 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 23 3. Etnisk mångfald och integration visar idrotten

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 15 till 28 maj 2013 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet Genusfördelning inom 2 idrotter i Malmö - Utifrån LOK-stödet Urval och indelning Vi har valt ut 2 av ca 45 olika idrotter som har varit aktiva inom Malmö Stad under perioden - och registrerats inom RF:s

Läs mer

Svenskarnas idrottsvanor. Svenskarnas idrottsvanor

Svenskarnas idrottsvanor. Svenskarnas idrottsvanor 2011 1 Innehåll Innehåll... 2... 3 Motion... 4 De populäraste motionsidrotterna... 5 Träning och tävling... 6 De populäraste tävlingsidrotterna... 6 Titta på idrott som åskådare... 8 Kostnader för eget

Läs mer

Valuta för pengarna - om föräldrars kostnader för barnens deltagande i tävlingsidrott

Valuta för pengarna - om föräldrars kostnader för barnens deltagande i tävlingsidrott Valuta för pengarna - om föräldrars kostnader för barnens deltagande i tävlingsidrott Krister Hertting FoU-rapport 2009:4 FoU-rapporter STOCKHOLM FEBRUARI 2010 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN 2004:1 Ätstörningar

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning 1 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. METOD... 3 3. RESULTAT... 3 3.1 TRÄNINGSTID... 4 3.2 MOTIV TILL TRÄNING... 6 3.3 VAL AV TRÄNINGSPASS...

Läs mer

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014 Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 14 Om undersökningen Bakgrund och teknisk beskrivning På uppdrag av Regionförbundet Örebro har Markör Marknad och Kommunikation AB genomfört en undersökning

Läs mer

Barn och ungdomar om doping. Undersökning

Barn och ungdomar om doping. Undersökning Barn och ungdomar om doping Undersökning De svarande 977 intervjuer med 15 25-åringar. 203 intervjuer med 12 14-åringar. Totalt 1 170 intervjuer vilket ger stor statistisk tillförlitlighet. Om undersökningen

Läs mer

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor Svenska folkets idrotts- och motionsvanor 1 Svenskarnas idrottsvanor Vi vet att idrott och motion tillhör svenskarnas mest populära fritidsintressen. Men hur mycket motionerar vi? Vilka idrotter ägnar

Läs mer

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol Februari 2011 IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol I januari 2011 lanserade IQ och Riksidrottsförbundet en gemensam satsning för att få unga att avstå alkohol i samband med idrott - IQ Stars. Satsningen

Läs mer

UR TALRÄDSLA BLAND UNGDOMAR

UR TALRÄDSLA BLAND UNGDOMAR UR TALRÄDSLA BLAND UNGDOMAR Rapport framtagen för Utbildningsradion (UR) Beställare: Linnéa Hallgren Upplägg och rapport: Christina Persson Genomförande: April-maj 20 Projektnummer: 0209 Uppdragsgivaren

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005 Kommunernas stöd till idrotten En undersökning våren 2005 Sammanfattning Det stöd landets kommuner ger till idrottsrörelsen, genom såväl kontanta bidrag som stöd till antingen egna eller föreningsdrivna

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 10 till 22 maj 2011 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där varje enskilt barn har ett värde och respekteras,

Läs mer

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015 Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga Datum: februari Bakgrund, syfte och sammanfattning av resultat I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill betonas att barn- och ungdomsidrotten, i enlighet

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Barn och ungdomar om doping 090529

Barn och ungdomar om doping 090529 Barn och ungdomar om doping 090529 Om undersökningen Undersökningen genomfördes under maj 2009 i form av en digital enkät. Enkäten distribuerades via datainsamlingsföretaget Cint. I undersökningen deltog

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013 Ekerö kommun Kultur- och fritidsvaneundersökning Genomförd av CMA Research AB Augusti 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Bilaga 1 Jämförelser mellan grupper 16 Fakta om undersökningen 3 Resultat

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Minskat stöd dyrare avgifter. En studie av idrottsföreningarnas ekonomi våren 2014

Minskat stöd dyrare avgifter. En studie av idrottsföreningarnas ekonomi våren 2014 Minskat stöd dyrare avgifter En studie av idrottsföreningarnas ekonomi våren 2014 2 Inledning De cirka 20 000 idrottsföreningarna utgör grunden för den svensk idrott. Det är i där verksamheten bedrivs,

Läs mer

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen.

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Inledning För Svenska Spel är idrottens utveckling en hjärtefråga.

Läs mer

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat

SAMMANFATTNING. Syfte. Metod. Resultat 1 SAMMANFATTNING Det slängs mycket mat i livsmedelskedjan vilket ger en onödig påverkan på miljö och plånbok. Konsumentföreningen Stockholm (KfS) arbetar för att minska matavfallet i livsmedelskedjan i

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Munka-Ljungby Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby,

Läs mer

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter?

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? Ung livsstil December 2015 Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? - En resultatredovisning bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever i Stockholms

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Förord Sverige är idag ett mångkulturellt land. Cirka tio procent av Sveriges befolkning, eller 950 000, är födda utomlands. Ytterligare åtta procent,

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort,, Munka-Ljungby, Strövelstorp, Vejbystrand/Magnarp

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Områdesbeskrivning 2017

Områdesbeskrivning 2017 Områdesbeskrivning 217 Områdesbeskrivningen beskriver Ängelholms kommun och dess olika tätorter. Det finns sju olika beskrivningar. Ängelholms kommun, Ängelholm tätort, Hjärnarp, Munka-Ljungby, Strövelstorp,

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Hushållsbarometern hösten 2006

Hushållsbarometern hösten 2006 Hushållsbarometern hösten Erika Pahne Institutet för Privatekonomi November Sammanfattning Hushållsindex har stigit från 49 till 50, och är på den högsta nivån sedan våren 2004, vilket betyder att de som

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Svenskarnas idrottsvanor

Svenskarnas idrottsvanor Svenskarnas idrottsvanor EN STUDIE AV SVENSKA FOLKETS TÄVLINGS- OCH MOTIONSVANOR 2003 FoU-rapport 2004:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad

Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad Intresse trygghetsboende Göteborgs Stad RAPPORT DECEMBER 0 David de Courcy ScandInfo Marketing Research, Pnr: Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och syfte Målgrupp och metod Frågeområden Delgrupper

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundet undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1 000 personer på uppdrag av

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Ungdomars tävlings- och motionsvanor

Ungdomars tävlings- och motionsvanor Ungdomars tävlings- och motionsvanor En statistisk undersökning våren 2005 FoU-rapport 2005:6 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

Allmänhetens inställning till vadslagning på idrott Riksidrottsförbundet

Allmänhetens inställning till vadslagning på idrott Riksidrottsförbundet Allmänhetens inställning till vadslagning på idrott Riksidrottsförbundet IPSOS DECEMBER 20 SOFIA ZERE, BJÖRN BENZLER 1 Innehåll 3 Om undersökningen 8 Allmänhetens attityder Sammanfattning Appendix 2 20

Läs mer

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011

SKOP. Rapport till Hyresgästföreningen mars 2011 SKOP Rapport till Hyresgästföreningen SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat drygt 4.400 ungdomar i åldern 20 till 27 år. Undersökningens frågor gällde ungdomars bostadssituation och genomfördes

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 1 Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 2 Innehållsförteckning Inledning -Bakgrund och syfte 5 -Urval och svarsfrekvens 6 -Bortfallsanalys 9 -Frågorna 11 -Läsanvisning 13 Resultat -Bakgrund 14 -Totalresultat

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Ren Idrott! Barn och ungdomar om doping !

Ren Idrott! Barn och ungdomar om doping ! Ren Idrott! Barn och ungdomar om doping 110608! Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 10 till 22 maj 2011 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post. Svaren

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Rapport om vd-löner inkomståren 2009-2010

Rapport om vd-löner inkomståren 2009-2010 Kvinnliga vd:ar under 45 år ökade sina löner med 5,4 procent 2010, vilket är mer än dubbelt så mycket som en genomsnittlig vd. Men fortfarande tjänar kvinnliga vd:ar klart mindre än manliga. Mars 2012

Läs mer

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007

Rapport till Konsumentföreningen Stockholm om buteljerat Vatten oktober/november 2007 om buteljerat Vatten SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 17 oktober till 3 november 2007 intervjuades drygt 1.000 personer på uppdrag av

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi - EUROSTUDENT V Universitets- och högskolerådet 2015 Avdelningen

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

Pressmeddelande. 4 september 2013

Pressmeddelande. 4 september 2013 Pressmeddelande 4 september 2013 Trots tunnare plånbok har unga mer koll på pengarna Tonåringars köpkraft har försämrats de senaste fem åren. Trots det uppger fler än tidigare att pengarna räcker. Fyra

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats?

Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? 1 (5) Handläggare Datum Sven Bergenstråhle 2005-01-31 Vilka bor i hyresrätt och hur har det förändrats? I december 2004 publicerade Statistiska centralbyrån en sammanställning från Undersökningen av levnadsförhållanden

Läs mer

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10)

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10) RAPPORT PTP-enkät 2009 1(10) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning till dem som tagit psykologexamen mellan två tidpunkter för att bland annat få en bild

Läs mer

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Pengar till klubben verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Presentation: Namn Din roll på klubben Vilken klubb kommer du ifrån Golfspelare nuläge Nuläge - Juniorer

Läs mer

Besöksadress/Visitors Kungsgatan 42 Göteborg. E-mail/website mail@scandinfo.se www.scandinfo. se. Postadress/Postal Address +46 31 743 44 00

Besöksadress/Visitors Kungsgatan 42 Göteborg. E-mail/website mail@scandinfo.se www.scandinfo. se. Postadress/Postal Address +46 31 743 44 00 B A RN OCH UN GAS FRITIDSVAN OR 2 01 En undersökning bland barn ochh ungdomar i Göteborg vårenn 1 på uppdrag av Göteborgs Stad Undersökningenn är genomförd av Scandinfo Marketing Research Juni 1 Postadress/Postal

Läs mer

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg Susanna Hedenborg Susanna.Hedenborg@mah.se 2010 05 04 Tänk om det fanns en idrottshall där jag har mitt gym. Där du har ett årskort och får gå in hur mycket du vill och träna din idrott. Det har jag aldrig

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Jämförelse 2005/2007/2009

Jämförelse 2005/2007/2009 Jämförelse // Om undersökningen Undersökningen genomfördes av United Minds på uppdrag av Ren Idrott under maj i form av en digital enkät. Enkäten distribuerades via datainsamlingsföretaget Cint. I undersökningen

Läs mer

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02

Resultat. Ungas boendesituation. Peab 2012-10-02 Resultat Ungas boendesituation Peab -- Genomförande Undersökningens målgrupp var unga i storstadsområden Ålder 5-8 år, jämn könsfördelning Resultatet vägt på kön och antal personer i målgruppen i respektive

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun

Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av undersökning om seniorboende i Uddevalla kommun mars 29 RAPPORT 1 (12) "HUR VILL DNR: Hur vill du bo i framtiden? Resultatet av enkätundersökning om seniorboende.

Läs mer

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande.

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande. Ungdomsbarometern På uppdrag av Riksidrottsförbundet har Ungdomsbarometern under ett antal år gjort undersökningar kring ungdomars attityder och inställning till idrott och fysisk aktivitet. Under hösten

Läs mer

Idrotten i siffror i Strängnäs kommun 2014

Idrotten i siffror i Strängnäs kommun 2014 Idrotten i siffror i 214 För att få en tydlig bild hur det ser ut i idrottsföreningarna i genomfördes en undersökning under våren 215. Det skickades ut en enkät där föreningarna utifrån år 214 fick svara

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2016 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 216 Föräldrar förskola Montessori Mälaren förskola Antal svar: 2 (svarsfrekvens: 83 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 139 (svarsfrekvens: 1 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015

Låneindikatorn. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2015 Låneindikatorn Genomförd av CMA Research AB Juni 0 Låneindikatorn Juni 0 Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande

Läs mer

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik Resultat 2014 Egenföretagare Arvodesenkät www.dik.se/lonestatistik DIK:s arvodesstatistik för egenföretagare baseras på en årlig enkät som vänder sig till förbundets medlemmar som angett att de bedriver

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Vilka elever blev de bästa schackspelarna efter avslutad schackundervisning? Författare: Stefan Lundgren

Vilka elever blev de bästa schackspelarna efter avslutad schackundervisning? Författare: Stefan Lundgren Lärande och samhälle Schack som pedagogiskt verktyg Vilka elever blev de bästa schackspelarna efter avslutad schackundervisning? Författare: Stefan Lundgren Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach

Läs mer

Studier av ungdomsidrott

Studier av ungdomsidrott Stuider av ungdomsidrott version 5 Sidan 1 (5) Studier av ungdomsidrott En sammanfattning av fyra studier av ungdomsidrott Bakgrund När idrottande barn närmar sig tonåren börjar det dyka upp en hel del

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 Kund: Lärarförbundet Kontakt: Kristina Stutterheim, Matilda Westerman Datum: 21 juni, 2011 Anna Ragnarsson Senior Research Consultant Tel: +46 8 535 25 892 anna.ragnarsson@novusgroup.se

Läs mer

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204)

EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204) ÖREBRO UNIVERSITET Hälsoakademin Idrott B Vetenskaplig metod EXAMINATION KVANTITATIV METOD vt-11 (110204) Examinationen består av 11 frågor, flera med tillhörande följdfrågor. Besvara alla frågor i direkt

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012

Rapport till Upplands-Bro kommun om personer som flyttat dit oktober 2012 -research ab SKOP har på uppdrag av Upplands-Bro kommun intervjuat personer som flyttat till kommunen. Intervjuerna gjordes mellan den 15 och 22 Resultaten redovisas i denna rapport. Ansvarig för undersökningen

Läs mer

Ungas deltagande i olika idrottsgrenar - en fråga om socioekonomisk bakgrund?

Ungas deltagande i olika idrottsgrenar - en fråga om socioekonomisk bakgrund? Ungas deltagande i olika idrottsgrenar - en fråga om socioekonomisk bakgrund? Idrott och mångfald 12-13 februari 2013 Föreläsare: Stefan Wagnsson Idrottsvetenskap, Karlstads universitet Har alla samma

Läs mer

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning

Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning 1 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-07-04 Studenternas bostadssituation några resultat från en pågående undersökning Sammanfattning Dagen studenter bor till större delen i lägenheter

Läs mer

Barn och ungas ekonomi

Barn och ungas ekonomi Barn och ungas ekonomi Innehållsförteckning Barn och ungas ekonomi... 4 Sammanfattning... 5 1. Ungas pengar... 6 1.1 Regelbunden vecko- och månadspeng... 6 1.2 Pengar vid behov och mot prestation... 7

Läs mer

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04

Rapport. Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen. Bil Sweden 2013-05-04 Rapport Attityd till bil och framkomlighet i Göteborgsregionen Bil Sweden 213--4 Förord BilSweden bedriver ett aktivt opinionsarbete. I frågor som rör attityd och behov av bil, parkering och framkomlighet

Läs mer

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet?

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? 29 Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? Ålder Kvinnor och män skjuter allt längre på barnafödandet. Kvinnor och män födda 1945 var 23,9 respektive 26,6 år när de fick sitt första barn. Sedan dess

Läs mer

Kodbarometern för allmänheten 2010

Kodbarometern för allmänheten 2010 Kodbarometern för allmänheten 2010 Rapport av Hallvarsson & Halvarsson för Kollegiet för svensk bolagsstyrning den 13 december 2010 November 2010 HALLVARSSON & HALVARSSON SVEAVÄGEN 20 P.O. BOX 3666 SE-103

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Bakgrund och syfte För att följa upp kvaliteten i verksamheterna har Örebro Kommun låtit genomföra en brukarundersökning för servicetjänster. Undersökningen är en

Läs mer

Årsta AIK Handboll. Medlemsenkät 2013

Årsta AIK Handboll. Medlemsenkät 2013 Årsta AIK Handboll Medlemsenkät 213 Om undersökningen Bakgrund Årsta AIK Handboll har låtit genomföra en undersökning bland sina medlemmar. Enkäten har i huvudsak tagits fram av Årsta AIK Handboll, Nordiska

Läs mer