Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning"

Transkript

1 Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB

2 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat sid. 11 Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis Jämförelser sid. 52 Totalkostnad Avgifter Utrustning Resor Förhållande mellan kostnader Bakgrundsparametrar Upplevelser av kostnaden sid. 65 Upplevelse av kostnaden Valuta för idrottens kostnad Fakta om respondenterna sid. 68 Tabeller sid. 80

3 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 2 Sammanfattning Riksidrottsförbundets kostnadsundersökning har tagits fram i syfte att mäta kostnaderna för barns idrottande i Sverige när det gäller tio av de vanligaste idrotterna. Dessa idrotter är ishockey, ridsport, innebandy, basket, gymnastik, friidrott, simning, golf, tennis och fotboll. Resultaten är baserade på en postal enkät som har skickats ut till 3000 barnfamiljer med idrottande barn i ålder 7-15 år. I ett första steg i undersökningen gjordes ett slumpmässigt urval av föreningar inom varje idrott för att få ta del av deras medlemsregister. Därefter gjordes ett slumpmässigt urval av medlemmar i föreningarna till vilka enkäten skickades ut. Antalet föreningar per idrott vars medlemmar kontaktades varierar i antal mellan 19 och 30. Inom varje idrott skickades dock totalt 300 enkäter ut. Svarsfrekvensen i undersökningen är 49 procent. I vår undersökning har medianvärdet varit i fokus för att undvika påverkan av extremvärden. Resultatet visar att de dyraste idrotterna är ishockey och ridsport. Totalkostnaden* per år för ishockey är kr och kr för ridsport. De billigaste idrotterna är gymnastik (2 360 kr), golf (3 500 kr) och fotboll (3 700 kr).(* Medianvärden) kr kr kr kr kr kr 0 kr Total Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis Total = medelvärde av de tio idrotternas medianvärde

4 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 3 Sammanfattning Totalkostnaden har ökat för nästan samtliga idrotter jämfört med undersökningen Simning har som enda idrott i undersökningen en lägre totalkostnad medan en tydlig ökning av totalkostnaden kan ses för fotboll, friidrott, ishockey och ridsport jämfört med kr kr kr kr kr kr 0 kr Total Basket Fotboll Friidrott Total = medelvärde av de tio idrotternas medianvärde Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis Alla kostnader är specificerade i avgifter (såsom medlemsavgifter, träningsavgifter, avgifter för läger, turneringar mm), utrustning, resor (till/från träning respektive match/tävling) samt övriga kostnader (t ex köp av bingolotter, jultidningar mm från föreningen). Den dyraste avgiften tas ut inom ridsport, följt av tennis. På utrustningssidan är ishockey den dyraste idrotten, följt av ridsport, innebandy, golf och friidrott. Kostnaden för resor är störst inom ishockey följt av friidrott. Totalkostnad Högsta kostnad Avgifter Utrustning Resor Övriga kostnader Total kr kr kr 980 kr kr 30 kr Basket kr kr 800 kr 800 kr kr 0 kr Fotboll kr kr 800 kr 800 kr kr 100 kr Friidrott kr kr 650 kr kr kr 0 kr Golf kr kr kr kr 600 kr 0 kr Gymnastik kr kr kr 400 kr 800 kr 0 kr Innebandy kr kr 750 kr kr kr 0 kr Ishockey kr kr kr kr kr 200 kr Ridsport kr kr kr kr kr 0 kr Simning kr kr kr 500 kr kr 0 kr Tennis kr kr kr 800 kr 600 kr 0 kr

5 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 4 Sammanfattning Trots kostnaderna som finns förenade med barnens idrottande anser en klar majoritet av föräldrarna att de får valuta för de pengar som idrotten kostar för deras barn. Samtliga undersökta idrotter uppvisar bra resultat med låga andelar som inte anser att de får valuta för pengarna som idrotten kostar deras barn. Anser du att du får valuta för pengarna som idrotten kostar för ditt barn? Medel Vet ej Total ,4 2% Basket ,5 5% Fotboll ,4 1% Friidrott ,6 3% Golf ,3 3% Gymnastik ,3 1% Innebandy ,5 0% Ishockey ,5 2% Ridsport ,3 1% Simning ,3 0% Tennis ,9 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja (8-10) Neutral (5-7) Nej (1-4)

6 Fakta om undersökningen I denna del beskriver vi fakta om undersökningen (till exempel målgrupp, avgränsningar och metod). Innehåll: Fakta om undersökningen sid. 6

7 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 6 Fakta om undersökningen Bakgrund Under 2003 genomförde Riksidrottsförbundet (RF) en undersökning som fick stor uppmärksamhet av både media och idrottsförbunden. Undersökningen svarade på frågan vad kostar det egentligen att idrotta för barn och ungdomar? Hur mycket måste en familj lägga ut på barnens idrottande om man räknar allt från medlems- och träningsavgifter till utrustning och transportkostnader? Ett resultat av undersökningen blev att idrottsförbunden fick upp ögonen för kostnaderna och började arbeta aktivt med att hålla tillbaka kostnaderna för idrottandet. Intresset från allmänheten är fortfarande stort för denna fråga. Dagspressen skriver med jämna mellanrum om vad det kostar att utöva olika idrotter. Under de år som har gått sedan 2003 har mycket förändrats och gjort den gamla undersökningen inaktuell. RF vill därför göra en ny studie om kostnaderna för barn och ungdomars idrottande och gav ett uppdrag till CMA Research att genomföra denna undersökning. CMA Research genomför medarbetarundersökningar, kundundersökningar och marknadsundersökningar på uppdrag av kunder i näringsliv och samhälle. För mer info om CMA Research, se Vid CMA Research har Mårten Jacobson ansvarat för studien med bidrag från Barbro Eriksson medan Ola Stadler har fungerat som kontaktperson på Riksidrottsförbundet. Syfte Syftet med studien var att undersöka och analysera familjers kostnad för barnens utövande av olika idrotter. Hur mycket kostar det för den enskilda individen (det vill säga föräldrarna) att utöva olika idrotter? Målgrupp Målgruppen i undersökningen var föräldrar till idrottande barn 7-15 år.

8 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 7 Fakta om undersökningen Avgränsningar I undersökningen finns de fem största pojk- och flickidrotterna samt de idrotter som lockar flest ungdomar med utländsk bakgrund. Följande idrotter ingår i undersökningen: - Ishockey - Ridsport - Innebandy -Basket - Gymnastik - Friidrott -Simning -Golf - Tennis - Fotboll. Metod och urval Undersökningen är genomförd som en postal undersökning. Då det inte finns något övergripande register över idrottande barn var ett så kallat tvåstegsurval det alternativ som ansågs mest lämpligt. Det första steget var att samla in listor på aktiva barn i de olika idrotterna och andra steget var att välja ut respondenter utifrån dessa listor. Riksidrottsförbundet tillhandahöll register till ett slumpmässigt urval av föreningar (inom sportgrenarna angivna ovan). CMA Research kontaktade sedan ett urval av dessa för att på så sätt få tillgång till adressregister på aktiva barn och ungdomar och deras föräldrar. Utifrån listorna som samlades in drogs ett slumpmässigt urval av respondenter. Totalt bestod urvalet av 3000 individer fördelat på 300 individer inom varje idrott. Till dessa skickades en enkät (se bilaga för enkät). Urvalet är stratifierat för jämn fördelning på totalnivå med hänsyn tagen till kön, ålder (utspritt mellan 7-15 år) och geografi.

9 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 8 Fakta om undersökningen Svarsfrekvens Den total svarsfrekvensen i undersökningen uppgick till 49 procent. Validitet Då urvalet i undersökningen har skett i flera steg kan en diskussion föras om detta påverkat resultatet. Urvalet till idrottsföreningar har tillhandahållits genom RF:s register för LOK-stöd. Från detta register har sedan idrottsföreningarna kontaktats per E-post. Idrottsföreningar som inte registrerat någon E-post i registret har således inte kunnat delta i undersökningen. Många idrottsföreningar består av ideellt arbetande människor vilket kan påverka att föreningarna inte haft tid att sända in listor på medlemmar. Det finns dock ingen anledning att tro att respondenter som deltagit i undersökningen skulle svara annorlunda än de respondenter som inte deltagit i undersökningen

10 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 9 Fakta om undersökningen Redovisning Kostnader som redovisas är i första hand medianvärden. Medianvärdet är det värde som ligger exakt i mitten med lika många mätvärden ovan som under sig. Vid jämnt antal mätvärden är medianvärdet medelvärdet mellan de två mittersta mätvärdena. Anledningen till att redovisningen i första hand sker i median och inte medelvärden (numeriskt medelvärde) är för att undvika effekten av extremvärden. Vid en postal undersökning finns alltid ett riskmoment eller en felkälla vid ifyllande av enkäten och sedan vid stansningen av svaren. Detta leder till att det kan föreligga en subjektiv bedömning i vad som är ett extremvärde eller ej. Samtidigt kunde vi konstatera att skattningen av kostnaderna varierar mycket mellan olika respondenter, allt från 0 kr till kr. Skulle vi således använda medelvärdet skulle dessa höga värden ge en mycket stor effekt i resultatet, därför är centralmåttet median lämpligare i denna typ av studie. Medelvärden redovisas dock också i rapporten, detta för att få en referens till vilken skillnad det kan föreligga mellan de två centralmåtten. Vid beräkning av genomsnittet totalt för alla idrotter har medelvärdet av totalkostnad i median för respektive idrott räknats fram, det vill säga varje idrott har fått lika stor vikt vid beräkningen, oberoende urvalsstorleken.

11 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 10 Fakta om undersökningen Antal svarande Sammanlagt har det registrerats svar i undersökningen uppdelat på de tio olika idrotterna. Flest svar har registrerats för fotboll då många respondenter förutom den aktuella idrotten även sysslar med fotboll. Minst antal svar har registrerats för basket och gymnastik. Jämfört med 2003 har något färre svar registrerats, störst är skillnaden för golf och fotboll. Den generella felmarginalen i resultaten vid jämförelser är dock relativt låg, både på totalnivå och inom idrotter. Idrott Idrott 1 Idrott 2 Idrott 3 Totalt 2009 Totalt 2003 Skillnad Generell felmarginal Totalt % 2% Basket % 8% Fotboll % 4% Friidrott % 7% Golf % 7% Gymnastik % 7% Innebandy % 6% Ishockey % 6% Ridsport % 7% Simning % 7% Tennis % 8%

12 Undersökningens resultat I detta avsnitt tittar vi närmare på resultaten för de tio idrotterna. Det kan förekomma skillnader i antalet respondenter i tabellerna jämfört med totalt antal respondenter i idrotten. Dessa skillnader beror på två saker; dels finns det respondenter som ej angett viss bakgrundsinformation, dels har vi tagit bort observationer där totaltkostnaden är lika med 0 kr. Innehåll: Basket sid. 12 Fotboll sid. 16 Friidrott sid. 20 Golf sid. 24 Gymnastik sid. 28 Innebandy sid. 32 Ishockey sid. 36 Ridsport sid. 40 Simning sid. 44 Tennis sid. 48

13 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 12 Basket Faktaruta Basket: Antal respondenter: 145 stycken Kön: 56 procent pojkar och 44 procent flickor Medelålder: 11,6 år Aktivitetsgrad: 89 procent är aktiva minst en gång per vecka Bostadsort: 41 procent bor i en mellanstor stad Andel boende i villa/radhus: 71 procent Andel med hushållsinkomst över kr/år: 42 procent Utländsk bakgrund: 26 procent Minst en bil i hushållet: 95 procent Antal vuxna: 88 procent bor med minst två vuxna Antal barn: 57 procent av hushållen har två barn Ärvd utrustning: 13 procent har ärvt utrustning

14 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 13 Resultat för basket En basketspelare lägger totalt ner kr per år i avgifter, utrustning, resor och på övriga kostnader. Den största utgiftsposten för basketspelare är resor, där man årligen lägger ner kr. Efter resor går en stor del till utrustning (800 kr/år) och avgifter (800 kr/år). Barn under tio år lägger i snitt totalt kr/år medan barn över 13 år i snitt lägger ner totalt kr/år. Barn som är mer aktiva, det vill säga är aktiva minst tre ggr/vecka, har högre kostnader jämfört med de som är mindre aktiva. Det finns ett samband mellan ålder och aktivitetsgrad där äldre barn är mer aktiva. Om vi tittar på medelvärdet blir den årliga kostnaden kr/år. Det högsta värde som nämnts är kr/år medan det lägsta är 250 kr/år. Kostnaderna för basket ligger på samma nivå som Avgifter Utrustning Resor 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fördelning av kostnader inom basket för 2003 och kr kr kr kr kr kr 0 kr 800 kr 800 kr kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övriga kostnader Summan av respektive kostnadspost i tabellen ovan (avgifter, utrustning och resor) stämmer inte överens med totalkostnaden pga. att vi använder medianvärdet på alla nivåer. 0 kr

15 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 14 Totalkostnad för undergrupper Bakgrundsvariabel Antal Median Median Kön Pojke Flicka år Ålder år år år ggr/vecka ggr/vecka Hur ofta 1 gång/vecka idrottar du 1-3 ggr/mån * * * basket? Mer sällan * * * Ej aktiv * * * Storstad Bostadsort Mellanstor stad Småstad Glesbygd/Landsbygd Villa/Radhus Bostadstyp Bostadsrätt Hyresrätt Annat boende * * * > kr/år kr/år Hushålls kr/år inkomst kr/år < kr/år * * * Utländsk Ja bakgrund Nej st Bilar i 1 st hushållet 2 eller fler vuxen i hushållet Antal vuxna 2 eller fler vuxna i hushållet barn Antal barn 2 barn eller fler barn * Grupp med färre än fem respondenter.

16 Fördelning av kostnader RF Kostnadsundersökning 2009, sid 15

17 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 16 Fotboll Faktaruta Fotboll: Antal respondenter: 520 stycken Kön: 63 procent pojkar och 37 procent flickor Medelålder: 10,7 år Aktivitetsgrad: 90 procent är aktiva minst en gång per vecka Bostadsort: 39 procent bor på glesbygd/landsbygd Andel boende i villa/radhus: 87 procent Andel med hushållsinkomst över kr/år: 44 procent Utländsk bakgrund: 9 procent Minst en bil i hushållet: 99 procent Antal vuxna: 92 procent bor med minst två vuxna Antal barn: 53 procent av hushållen har två barn Ärvd utrustning: 31 procent har ärvt utrustning

18 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 17 Resultat för fotboll En fotbollspelare lägger totalt ner kr per år i avgifter, utrustning, resor och på övriga kostnader. Den största utgiftsposten för fotbollspelare är resor, där man årligen lägger ner kr. Efter resor går en stor del till utrustning (800 kr/år) och avgifter (800 kr/år). Barn under tio år lägger i snitt totalt kr/år medan barn över 13 år i snitt lägger ner totalt kr/år. Barn som är mer aktiva, det vill säga är aktiva minst tre ggr/vecka, har högre kostnader jämfört med de som är mindre aktiva. Det finns ett samband mellan ålder och aktivitetsgrad där äldre barn är mer aktiva. Om vi tittar på medelvärdet blir den årliga kostnaden kr/år. Det högsta värdet som nämnts är kr/år medan det lägsta är 200 kr/år. Kostnaderna för fotboll ligger på en något högre nivå jämfört med Avgifter Utrustning Resor Övriga kostnader 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fördelning av kostnader inom fotboll för 2003 och kr kr kr kr kr kr 0 kr 800 kr 800 kr kr 100 kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övriga kostnader Summan av respektive kostnadspost i tabellen ovan (avgifter, utrustning och resor) stämmer inte överens med totalkostnaden pga. att vi använder medianvärdet på alla nivåer

19 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 18 Totalkostnad för undergrupper Bakgrundsvariabel Antal Median Median Kön Pojke Flicka år Ålder år år år ggr/vecka ggr/vecka Hur ofta 1 gång/vecka idrottar du 1-3 ggr/mån fotboll? Mer sällan * * * Ej aktiv Storstad Bostadsort Mellanstor stad Småstad Glesbygd/Landsbygd Villa/Radhus Bostadstyp Bostadsrätt Hyresrätt Annat boende > kr/år kr/år Hushålls kr/år inkomst kr/år < kr/år * * * Utländsk Ja bakgrund Nej st Bilar i 1 st hushållet 2 eller fler vuxen i hushållet Antal vuxna 2 eller fler vuxna i hushållet barn Antal barn 2 barn eller fler barn * Grupp med färre än fem respondenter.

20 Fördelning av kostnader RF Kostnadsundersökning 2009, sid 19

21 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 20 Friidrott Faktaruta Friidrott: Antal respondenter: 197 stycken Kön: 40 procent pojkar och 60 procent flickor Medelålder: 10,7 år Aktivitetsgrad: 71 procent är aktiva minst en gång per vecka Bostadsort: 32 procent bor på glesbygd/landsbygd Andel boende i villa/radhus: 86 procent Andel med hushållsinkomst över kr/år: 48 procent Utländsk bakgrund: 9 procent Minst en bil i hushållet: 98 procent Antal vuxna: 93 procent bor med minst två vuxna Antal barn: 56 procent av hushållen har två barn Ärvd utrustning: 19 procent har ärvt utrustning

22 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 21 Resultat för friidrott En friidrottare lägger totalt ner kr per år i avgifter, utrustning, resor och på övriga kostnader. Den största utgiftsposten för friidrottare är resor, där man årligen lägger ner kr. Efter resor går en del till utrustning (1000 kr/år) och avgifter (650 kr/år). Barn under tio år lägger i snitt totalt kr/år medan barn över 13 år i snitt lägger ner totalt kr/år. Barn som är mer aktiva, det vill säga är aktiva minst tre ggr/vecka, har högre kostnader jämfört med de som är mindre aktiva. Det finns ett samband mellan ålder och aktivitetsgrad där äldre barn är mer aktiva. Om vi tittar på medelvärdet blir den årliga kostnaden kr/år. Det högsta värdet som nämnts är kr/år medan det lägsta är 200 kr/år. Kostnaderna för friidrott ligger på en högre nivå jämfört med 2003, främst är det kostnaden för resor som ökat Avgifter Utrustning Resor 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fördelning av kostnader inom friidrott för 2003 och kr kr kr kr kr kr 0 kr 650 kr kr kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övriga kostnader Summan av respektive kostnadspost i tabellen ovan (avgifter, utrustning och resor) stämmer inte överens med totalkostnaden pga. att vi använder medianvärdet på alla nivåer. 0 kr

23 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 22 Totalkostnad för undergrupper Bakgrundsvariabel Antal Median Median Kön Pojke Flicka år Ålder år år år ggr/vecka ggr/vecka Hur ofta 1 gång/vecka idrottar du 1-3 ggr/mån * friidrott? Mer sällan * Ej aktiv * * * Storstad Bostadsort Mellanstor stad Småstad Glesbygd/Landsbygd Villa/Radhus Bostadstyp Bostadsrätt Hyresrätt Annat boende * * * > kr/år kr/år Hushålls kr/år inkomst kr/år * * < kr/år * * * Utländsk Ja bakgrund Nej st * * * Bilar i 1 st hushållet 2 eller fler vuxen i hushållet Antal vuxna 2 eller fler vuxna i hushållet barn Antal barn 2 barn eller fler barn * Grupp med färre än fem respondenter.

24 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 23 Fördelning av kostnader Rensat från värde på kr Rensat från värden på kr, kr och kr.

25 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 24 Golf Faktaruta Golf: Antal respondenter: 191 stycken Kön: 77 procent pojkar och 23 procent flickor Medelålder: 12,0 år Aktivitetsgrad: 44 procent är aktiva minst en gång per vecka Bostadsort: 30 procent bor på glesbygd/landsbygd Andel boende i villa/radhus: 89 procent Andel med hushållsinkomst över kr/år: 56 procent Utländsk bakgrund: 10 procent Minst en bil i hushållet: 100 procent Antal vuxna: 93 procent bor med minst två vuxna Antal barn: 61 procent av hushållen har två barn Ärvd utrustning: 24 procent har ärvt utrustning

26 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 25 Resultat för golf En golfare lägger totalt ner kr per år i avgifter, utrustning, resor och på övriga kostnader. Den största utgiftsposten för golfare är avgifter, där man årligen lägger ner kr. Efter avgifter går en del till utrustning (1000 kr/år) och resor (600 kr/år). Barn under tio år lägger i snitt totalt kr/år medan barn över 13 år i snitt lägger ner totalt kr/år. Barn som är mer aktiva, det vill säga är aktiva minst tre ggr/vecka, har högre kostnader jämfört med de som är mindre aktiva. Det finns ett samband mellan ålder och aktivitetsgrad där äldre barn är mer aktiva. Om vi tittar på medelvärdet blir den årliga kostnaden kr/år. Det högsta värdet som nämnts är kr/år medan det lägsta är 400 kr/år. Kostnaderna för golf ligger på nästan samma nivå som Avgifter Utrustning Resor 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fördelning av kostnader inom friidrott för 2003 och kr kr kr kr kr 0 kr kr kr kr 600 kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övriga kostnader Summan av respektive kostnadspost i tabellen ovan (avgifter, utrustning och resor) stämmer inte överens med totalkostnaden pga. att vi använder medianvärdet på alla nivåer. 0 kr

27 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 26 Totalkostnad för undergrupper Bakgrundsvariabel Antal Median Median Kön Pojke Flicka år Ålder år år år ggr/vecka ggr/vecka Hur ofta 1 gång/vecka idrottar du 1-3 ggr/mån golf? Mer sällan Ej aktiv * Storstad Bostadsort Mellanstor stad Småstad Glesbygd/Landsbygd Villa/Radhus Bostadstyp Bostadsrätt Hyresrätt Annat boende * * > kr/år kr/år Hushålls kr/år inkomst kr/år * * < kr/år * * * Utländsk Ja bakgrund Nej st * * * Bilar i 1 st hushållet 2 eller fler vuxen i hushållet Antal vuxna 2 eller fler vuxna i hushållet barn Antal barn 2 barn eller fler barn * Grupp med färre än fem respondenter.

28 Fördelning av kostnader RF Kostnadsundersökning 2009, sid 27

29 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 28 Gymnastik Faktaruta Gymnastik: Antal respondenter: 171 stycken Kön: 17 procent pojkar och 83 procent flickor Medelålder: 9,5 år Aktivitetsgrad: 76 procent är aktiva minst en gång per vecka Bostadsort: 36 procent bor på glesbygd/landsbygd Andel boende i villa/radhus: 83 procent Andel med hushållsinkomst över kr/år: 44 procent Utländsk bakgrund: 15 procent Minst en bil i hushållet: 98 procent Antal vuxna: 88 procent bor med minst två vuxna Antal barn: 54 procent av hushållen har två barn Ärvd utrustning: 22 procent har ärvt utrustning

30 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 29 Resultat för gymnastik En gymnast lägger totalt ner kr per år i avgifter, utrustning, resor och på övriga kostnader. Den största utgiftsposten för gymnaster är avgifter, där man årligen lägger ner kr. Efter avgifter går en del till resor (800 kr/år) och utrustning (400 kr/år). Barn under tio år lägger i snitt totalt kr/år medan barn över 13 år i snitt lägger ner totalt kr/år. Barn som är mer aktiva det vill säga är aktiva minst tre ggr/vecka har högre kostnader jämfört med de som är något mindre aktiva. Om vi tittar på medelvärdet blir den årliga kostnaden kr/år. Det högsta värdet som nämnts är kr/år medan det lägsta är 320 kr/år. Kostnaderna för gymnastik ligger på en högre nivå jämfört med Främst är det kostnaderna för resor som ökat Avgifter Utrustning Resor 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fördelning av kostnader inom gymnastik för 2003 och kr kr kr kr 0 kr kr kr 400 kr 800 kr 0 kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övriga kostnader Summan av respektive kostnadspost i tabellen ovan (avgifter, utrustning och resor) stämmer inte överens med totalkostnaden pga. att vi använder medianvärdet på alla nivåer

31 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 30 Totalkostnad för undergrupper Bakgrundsvariabel Antal Median Median Kön Pojke Flicka år Ålder år år år ggr/vecka ggr/vecka Hur ofta 1 gång/vecka idrottar du 1-3 ggr/mån * gymnastik? Mer sällan * * * Ej aktiv * * * Storstad Bostadsort Mellanstor stad Småstad Glesbygd/Landsbygd Villa/Radhus Bostadstyp Bostadsrätt * Hyresrätt Annat boende * * * > kr/år kr/år Hushålls kr/år inkomst kr/år < kr/år * * * Utländsk Ja bakgrund Nej st * * * Bilar i 1 st hushållet 2 eller fler vuxen i hushållet Antal vuxna 2 eller fler vuxna i hushållet barn Antal barn 2 barn eller fler barn * Grupp med färre än fem respondenter.

32 Fördelning av kostnader RF Kostnadsundersökning 2009, sid 31

33 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 32 Innebandy Faktaruta Innebandy: Antal respondenter: 271 stycken Kön: 66 procent pojkar och 34 procent flickor Medelålder: 11,0 år Aktivitetsgrad: 89 procent är aktiva minst en gång per vecka Bostadsort: 34 procent bor på glesbygd/landsbygd Andel boende i villa/radhus: 85 procent Andel med hushållsinkomst över kr/år: 43 procent Utländsk bakgrund: 10 procent Minst en bil i hushållet: 98 procent Antal vuxna: 93 procent bor med minst två vuxna Antal barn: 53 procent av hushållen har två barn Ärvd utrustning: 26 procent har ärvt utrustning

34 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 33 Resultat för innebandy En innebandyspelare lägger totalt ner kr per år i avgifter, utrustning, resor och på övriga kostnader. Den största utgiftsposten för innebandyspelare är resor, där man årligen lägger ner kr. Efter resor går en del till utrustning (1000 kr/år) och avgifter (750 kr/år). Barn under tio år lägger i snitt totalt kr/år medan barn över 13 år i snitt lägger ner totalt kr/år. Barn som är mer aktiva, det vill säga är aktiva minst tre ggr/vecka, har högre kostnader jämfört med de som är mindre aktiva. Det finns ett samband mellan ålder och aktivitetsgrad där äldre barn är mer aktiva. Om vi tittar på medelvärdet blir den årliga kostnaden kr/år. Det högsta värdet som nämnts är kr/år medan det lägsta är 350 kr/år. Kostnaderna för innebandy ligger på en högre nivå jämfört med Avgifter Utrustning Resor 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fördelning av kostnader inom innebandy för 2003 och kr kr kr kr kr kr 0 kr 750 kr kr kr 0 kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övriga kostnader Summan av respektive kostnadspost i tabellen ovan (avgifter, utrustning och resor) stämmer inte överens med totalkostnaden pga. att vi använder medianvärdet på alla nivåer

35 RF Kostnadsundersökning 2009, sid 34 Totalkostnad för undergrupper Bakgrundsvariabel Antal Median Median Kön Pojke Flicka år Ålder år år år ggr/vecka ggr/vecka Hur ofta 1 gång/vecka idrottar du 1-3 ggr/mån * innebandy? Mer sällan * * * Ej aktiv * * * Storstad Bostadsort Mellanstor stad Småstad Glesbygd/Landsbygd Villa/Radhus Bostadstyp Bostadsrätt Hyresrätt Annat boende * > kr/år kr/år Hushålls kr/år inkomst kr/år < kr/år * * * Utländsk Ja bakgrund Nej st * * * Bilar i 1 st hushållet 2 eller fler vuxen i hushållet Antal vuxna 2 eller fler vuxna i hushållet barn Antal barn 2 barn eller fler barn * Grupp med färre än fem respondenter.

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 FoU-rapporter 23 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 23 3. Etnisk mångfald och integration visar idrotten

Läs mer

Svenskarnas idrottsvanor

Svenskarnas idrottsvanor Svenskarnas idrottsvanor EN STUDIE AV SVENSKA FOLKETS TÄVLINGS- OCH MOTIONSVANOR 2003 FoU-rapport 2004:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Spelade pappamånaden någon roll?

Spelade pappamånaden någon roll? ANALYSERAR 2002:14 Spelade pappamånaden någon roll? pappornas uttag av föräldrapenning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer Idrottens omfattning Svensk idrott är bäst på att sätta folket i rörelse Svensk idrott är Sveriges största idéburna organisation sett till hur många som är delaktiga och engagerade. Nästan halva befolkningen

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013

MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 HÖGSKOLAN I GÄVLE MÅNGFALDSBAROMETERN 2013 Ansvariga: Orlando Mella, professor Fereshteh Ahmadi, professor Irving Palm, docent Oktober 2013 PRESENTATION AV MÅNGFALDSBAROMETERN Mångfaldsbarometern skapades

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd Jonas Raninen & Håkan Leifman Rapport 143 Barn till föräldrar i missbruksoch beroendevård en kartläggning

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv

Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv Analys av träningstider inom föreningsidrotten - en studie av sju lagidrotter sett ur ett ålders- och könsperspektiv FoU-rapport 2007:6 STOCKHOLM DECEMBER 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN FoU-rapporter

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Ungar & medier 2012/13. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier

Ungar & medier 2012/13. Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier Ungar & medier / Fakta om barns och ungas användning och upplevelser av medier Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning Sammanfattning. Är du pojke eller flicka?. Hur mycket fyller du

Läs mer

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående

Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående LINKÖPINGS KOMMUN Omsorgsutskottet Hjälp, vård och omsorg till äldre närstående En enkätundersökning riktad till 4000 personer i Linköpings kommun. November 2000 2:a upplagan, januari 2001 Lars-Åke Gustafson

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

NCO 2007:13. Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar

NCO 2007:13. Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar NCO 2007:13 Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar Sociala bakgrundsfaktorer hos skadade barn och ungdomar Räddningsverkets kontaktperson: Jan Schyllander, Nationellt centrum för lärande

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner

Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA Johan von Essen STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information

Läs mer

OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER

OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats:

Läs mer