Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun"

Transkript

1 1

2 Serviceundersökning 2013 Örebro Kommun 2

3 Innehållsförteckning Inledning -Bakgrund och syfte 5 -Urval och svarsfrekvens 6 -Bortfallsanalys 9 -Frågorna 11 -Läsanvisning 13 Resultat -Bakgrund 14 -Totalresultat 23 -Resultat delat på kön och ålder 30 -Utförare 32 -Läsanvisning Index 33 -Jämförande resultat 34 3

4 Bakgrund och syfte För att följa upp kvaliteten i verksamheterna har Örebro Kommun låtit genomföra en brukarundersökning för servicetjänster. Undersökningen är en upprepning av den som genomfördes 2010 samt Undersökningen är tänkt att: vara ett verktyg i kvalitets- och ledningssystemet och bidra med underlag för analys och bedömning. ge förutsättningar för lärande och förbättring i verksamheterna. ge möjlighet till resultatjämförelser över tid. Undersökningen består av: En postal enkät till brukare av servicetjänster inom Örebro kommun. Undersökningen skickades ut till 1780 brukare varav 1074 svarade. Svarsfrekvensen för hela undersökning är 60 procent. 4

5 Urval och svarsfrekvens redovisningsgrupper Enhet Örebro kommun Totalt antal Svar Svarsfrekvens (%) Axberg Gillet Service väster Service öster Tysslinge Östernärke Totalt Örebro kommun

6 Urval och svarsfrekvens redovisningsgrupper Externa utförare Totalt antal Svar Svarsfrekvens (%) A-omsorg Aktiv Service tillsammans AB Assistansbolaget i Närke AB Betjäna Staden Bettys vård och servicetjänster Garantistädning i Örebro Good Service Superglans Husnära service Örebro Jacob s städ och fönsterputs AB Maximal assistans MCC Städ och service NMS Service HB Paura hem och fastighetsskötsel Ren Service i Örebro AB Renova Care AB Seniortjänster Städ Örebro AB Rätt och laglig vård/assistans Städspecialisten i Närke AB Sweeplet HB Tabell fortsätter på nästa sida 6

7 Urval och svarsfrekvens redovisningsgrupper Externa utförare Totalt antal Svar Svarsfrekvens (%) Buskhaga hemservice Extramamman Fokus asistans Hjälptjänsten i Örebro Mannservice AB Assistans Minan Seniorbolaget Omsorg AB Sveservice AB Trygg vardag Totalt Externa utförare

8 Bortfallsanalys Samtliga skattningar som redovisats är behäftade med en viss osäkerhet på grund av olika felkällor som uppkommer i undersökningen. För att göra en bedömning av felens betydelse brukar man skilja på urvalsfel och ickeurvalsfel. Urvalsfelet uppstår, som namnet indikerar, när endast ett urval från rampopulationen undersöks. Icke-urvalsfel brukar i sin tur uppdelas i bortfallsfel och mätfel. En annan potentiell felkälla är mätfel, vilka kan vara såväl slumpmässiga som systematiska. För att reducera risken för att skattningarna ska påverkas för mycket till följd av mätfel, har datamaterialet genomgått olika granskningsåtgärder (intervjuareffekter mm). Markör har dock ingen mer specifik uppfattning om eventuella mätfels omfattning eller effekter för denna undersökning. För att utreda detta krävs någon form av evalueringsstudie (till exempel återintervjustudie). 8

9 Bortfallsanalys forts. Undersökningen är en totalundersökning vilket helt eliminerar urvalsfelet. Vi kan dock inte bortse från att bortfallet är av en besvärande storlek vilket är att beakta sett till den totala tillförlitligheten. Den bortfallsskevhet som uppkommer till följd av bortfall beror både på bortfallsandelen och skillnaden mellan bortfallet och de svarande, beträffande de undersökta variablerna. Mot detta som bakgrund har vi analyserat de svarandes fördelning på i urvalet kända variabler (ålder och kön). Analysen har gjorts på totalnivå. Vi kan då konstatera att de svarande väl motsvarar könsfördelningen och åldersfördelningen i urvalet. Detta innebär att ingen grupp (sett till ålder och kön) är underrepresenterad bland de svarande. Bortfallet är dock av sådan storlek att det kan finnas okända variabler som innebär att de svarande ändå inte är representativa för målgruppen som helhet. 9

10 Frågorna till brukarna 2013 Kundnöjdhetsfrågor Hur nöjd är du med den hjälp du har med städningen? bemötandet av dem som städar hos dig? information om förändringar från personalen som städar? hänsynen till dina åsikter och önskemål om städningen? den hjälp du har med tvätten? bemötandet av dem som tvättar åt dig? information om förändringar från personalen som tvättar? hänsynen till dina åsikter och önskemål om tvätten? den hjälp du har med inköpen? bemötandet av dem som hjälper dig med inköpen? information om förändringar från personalen som hjälper dig med inköpen? hänsynen till dina åsikter och önskemål om inköpen? Hur nöjd är du sammantaget med den service du får? 10

11 Frågorna till brukarna 2013 Övriga frågor Vad är din ålder? Är du född i Sverige, Norden eller annat land? Hur bor du nu? Är du ensamboende eller sammanboende? Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Är du man eller kvinna? Har du själv svarat på frågorna? Vem har svarat? Hur nöjd är du med den information du har fått av Servicetorget? den information du har fått på Örebro kommuns webbsida (orebro.se)? informationen om utförarna, t.ex. företagspresentationerna? den muntliga information du fått från personalen hemma hos dig? 11

12 Läsanvisning I rapporten presenteras resultatet dels på totalnivå, dels för varje utförare där minst sju brukare har svarat på enkäten. Om antalet svarande är färre än sju redovisas inte frågan. Det betyder att det kan saknas frågor/siffror i vissa diagram. I samtliga diagram anges antalet svarande per fråga (bastal). Utöver bakgrundsinformation som kön och ålder består undersökningen i huvudsak av skalfrågor där svarsskalan är från ett till tio där ett står för Inte alls nöjd, och tio står för Mycket nöjd. I redovisningen är frågorna presenterade enligt exemplet nedan: % 50% 100% Missnöjda (1-3) Mer missnöjda än nöjda (4-5) Mer nöjda än missnöjda (6-7) Nöjda (8-10) 12

13 Bakgrund 13

14 Ålder (Bastal: 2013, 987; 2012, 874; 2010, 991) % år eller yngre år år 90 år eller äldre 14

15 Är du? (Bastal: 2013, 1072; 2012, 862; 2010, 991) % Född i Sverige Född i Norden utanför Sverige Född i annat land utanför Norden 15

16 Hur bor Du nu? (Bastal: 2013, 1052; 2012, 845; 2010, 991) % I flerfamiljshus med möjlighet att komma ut I flerfamiljshus där det Småhus (villa/radhus) i är svårt att komma ut ett plan (ingen hiss, trappsteg) Småhus (villa/radhus) med fler än ett plan Seniorboende 16

17 Är du? (Bastal: 2013, 1074; 2012, 860; 2010, 991) % Ensamboende Sammanboende 17

18 Hur bedömer Du ditt allmänna hälsotillstånd? (Bastal: 2013, 1053; 2012, 855; 2010, 991) % Mycket gott Gott Någorlunda Dåligt Mycket dåligt 18

19 Är du? (Bastal: 2013, 1054; 2012, 840; 2010, 991) % Man Kvinna 19

20 Har du själv svarat på frågorna? Bastal: 2013; % Ja Nej, frågorna besvarades av annan person 20

21 Vem har svarat? Bastal: 2013; % Närstående/anhörig Bekant God man/förvaltare Personal Annan person 21

22 Totalt resultat 22

23 Har du hjälp med...? % Städningen Tvätten Inköp 23

24 Hur nöjd är du sammantaget med den service du får? 2013: : : % 50% 100% Missnöjda (1-3) Mer missnöjda än nöjda (4-5) Mer nöjda än missnöjda (6-7) Nöjda (8-10) 24

25 Städning 2013: Den hjälp du har med städningen? 2012: : Bemötandet av dem som städar hos dig? 2013: : : Hur väl personalen som städar ger dig information om förändringar (byte av personal, ändrade tider etc.) 2013: : : Hur väl personalen tar hänsyn till dina åsikter och önskemål om den hjälp du vill ha med städningen? 2013: : : % 50% 100% Missnöjda (1-3) Mer missnöjda än nöjda (4-5) Mer nöjda än missnöjda (6-7) Nöjda (8-10) 25

26 Tvätt 2013: Den hjälp du har med tvätten? 2012: : Bemötandet av dem som tvättar åt dig? 2013: : : Hur väl personalen som tvättar ger dig information om förändringar (byte av personal, ändrade tider etc.) 2013: : : Hur väl personalen tar hänsyn till dina åsikter och önskemål om den hjälp du vill ha med tvätten? 2013: : : % 50% 100% Missnöjda (1-3) Mer missnöjda än nöjda (4-5) Mer nöjda än missnöjda (6-7) Nöjda (8-10) 26

27 Inköp 2013: Den hjälp du har med inköpen? 2012: : Bemötandet av dem som hjälper dig med inköpen? 2013: : : Hur väl personalen som hjälper dig med inköpen ger dig information om förändringar (byte av personal, ändrade tider etc.) 2013: : : Hur väl personalen tar hänsyn till dina åsikter och önskemål om den hjälp du vill ha med inköpen? 2013: : : % 50% 100% Missnöjda (1-3) Mer missnöjda än nöjda (4-5) Mer nöjda än missnöjda (6-7) Nöjda (8-10) 27

28 Vad tycker du om : Den information du har fått av Servicetorget? 2012: : Den information du har fått på Örebro kommuns webbsida (orebro.se)? 2013: : : Informationen om utförarna, t.ex. företagspresentationerna? 2013: : : Den muntliga information du fått från personalen hemma hos dig? 2013: : : 0 0 0% 50% 100% Missnöjda (1-3) Mer missnöjda än nöjda (4-5) Mer nöjda än missnöjda (6-7) Nöjda (8-10) 28

29 Resultaten delat på kön och ålder 29

30 Resultaten delat på kön och ålder Resultaten har brutits på bakgrundsvariablerna kön och ålder. Vid en analys av skillnader i svarsmönster mellan män och kvinnor kan det konstateras att det inte finns några direkta skillnader gällande män och kvinnors upplevelse av service och bemötande. Män och kvinnors svar följs åt genom hela undersökningen. Även en analys av skillnader i svarsmönster mellan de olika åldersgrupperna kan det konstateras att det finns marginella eller inga skillnader mellan grupperna. Det är något fler äldre som har fått hjälp med att svara på enkäten och då framförallt från anhöriga. 30

31 Utförare Resultat redovisas endast för de utförare där minst fem* brukare svarat på undersökningen innebär det att resultat redovisas för följande utförare: Örebro Kommun Axberg Gillet Service väster Service öster Tysslinge Östernärke Externa företag Aktiv Service tillsammans AB A-omsorg Assistansbolaget Närke Betjäna staden Bettys vård och servicetjänster Garantistädning i Örebro Good Service Husnära service Örebro Jacob s Städ & Fönsterputs AB Maximal assistans MCC Städ och service NMS Service HB Paura hem och fastighetsskötsel Ren Service Renova Care AB Seniortjänster städ Örebro Rätt och laglig vård/assistans Städspecialisten Närke *Antal svar per redovisningsnivå har tidigare år varit sju. 31

32 Läsanvisning index Index består av ett sammanräknat resultat för varje område: Städning Tvätt Inköp Inom varje område har fyra frågor ställts. Svaren på dessa frågor räknas samman. Procentsatsen som visas i diagrammen är andelen svarande som gett betyget 8 eller högre, de som svarar instämmande i hög utsträckning. De som inte svarat på frågan räknas inte. Om nio av tio som svarat på frågorna gett betyget 8 eller högre blir andelen 90 procent. 32

33 Jämförande resultat 33

34 Inköp Index 2013 Andel som har svarat 8-10 på de fyra frågorna om inköp. Assistansbolaget Närke (16-21 svar) 93 Ren Service (10-16 svar) 92 Good Service (14-16 svar) 90 Renova Care AB (20-29 svar) 86 Maximal assistans (22-23 svar) 86 Aktiv Service tillsammans AB (11-13 svar) 84 Betjäna Staden (6 svar) 83 Örebro kommun ( svar) 79 Total (både privat & kommunal) %

35 Städning Index 2013 Andel som har svarat 8-10 på de fyra frågorna om städning. NMS Service HB (7 svar) Paura hem och fastighetsskötsel (5-6 svar) Ren Service (43-52 svar) Assistansbolaget Närke (29-36 svar) Jacob's Städ och Fönsterputs AB (12-20 svar) Städspecialisten Närke (9-11 svar) Maximal assistans (49-61 svar) A - omsorg (5-6 svar) Betjäna Staden (11-13 svar) Garantistädning i Örebro (5 svar) Renova Care AB ( svar) Husnära service (14-16 svar) Good Service (23-24 svar) Aktiv Service tillsammans AB (29-32 svar) Örebro kommun ( svar) Rätt och laglig vård/assistans (4-5 svar) Bettys vård och servicetjänster (6-10 svar) Seniortjänster städ Örebro (6-7 svar) Total (både privat & kommunal) %

36 Tvätt Index 2013 Andel som har svarat 8-10 på de fyra frågorna om tvätt. Ren Service (12-17 svar) 100 Assistansbolaget Närke (17-22 svar) 94 Betjäna Staden (7-8 svar) 93 Maximal assistans (26-31 svar) 91 Good Service (17-18 svar) 90 Aktiv Service tillsammans AB (11-13 svar) 84 Renova Care AB (27-37 svar) 84 Örebro kommun ( svar) 77 Total (både privat & kommunal) %

37 Hur nöjd är du sammantaget med den service du får? Andel som har svarat 8-10 på frågan om hur nöjda de är som helhet. Bettys vård och servicetjänster (9 svar) A - omsorg (8 svar) Paura hem och fastighetsskötsel (6 svar) Städspecialisten Närke (12 svar) Ren Service (49 svar) Assistansbolaget Närke (36 svar) Husnära service (15 svar) Seniortjänster städ Örebro (7 svar) Jacob's Städ och Fönsterputs AB (20 svar) Good Service (25 svar) NMS Service HB (6 svar) Renova Care AB (129 svar) Aktiv Service tillsammans AB (32 svar) Maximal assistans (59 svar) Örebro kommun (504 svar) Betjäna Staden (12 svar) MCC Städ och service (6 svar) Garantistädning i Örebro (5 svar) Rätt och laglig vård/assistans (5 svar) Total (både privat & kommunal) %

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun

Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Serviceundersökning 2012 Örebro Kommun Bakgrund och syfte För att följa upp kvaliteten i verksamheterna har Örebro Kommun låtit genomföra en brukarundersökning för servicetjänster. Undersökningen är en

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun

Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Nationell brukarundersökning våren 2010 Betygsindex Effekt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Nationell

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Brukarna om hemtjänsten i Östersunds kommun

Brukarna om hemtjänsten i Östersunds kommun Brukarna om hemtjänsten i Östersunds kommun Nationell brukarundersökning våren 2010 Betygsindex Effekt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Brukarna om hemtjänsten i Östersunds kommun Nationell brukarundersökning

Läs mer

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler

Förord. Resultaten från undersökningen bör beaktas i planering och genomförande av verksamheten. Solna i april 2002. Eva Liedström Adler Förord Riksskatteverket (RSV) genomför regelbundet attitydundersökningar hos medborgare. I denna rapport redovisas resultaten från RSV:s undersökningar om gäldenärers och ingivares inställning till skulder,

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun

Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun Lidköpings kommun- Sammanfattning Sammanfattning Resultaten i denna rapport baseras på den nationella brukarundersökning

Läs mer

Nationella brukarundersökningen 2011. Brukarna om hemtjänsten i Södertälje kommun

Nationella brukarundersökningen 2011. Brukarna om hemtjänsten i Södertälje kommun Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om hemtjänsten i Södertälje kommun Södertälje kommun- Sammanfattning Sammanfattning Resultaten i denna rapport baseras på den nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Örebro Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Örebro Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Nationell brukarundersökning inom vården och omsorgen om äldre 2008

Nationell brukarundersökning inom vården och omsorgen om äldre 2008 Nationell brukarundersökning inom vården och omsorgen om äldre 2008 ISBN 978-91-86301-17-0 Artikelnr 2009-126-99 Publicerad www.socialstyrelsen.se, april 2009 2 Förord Socialstyrelsen har regeringens uppdrag

Läs mer

Marknadsanalys Omvårdnad Vägledning för valfrihet Rapportleverans 20/6 (Slutleverans 26/6) Örebro 2013-06-20 Marknadsanalys LOV

Marknadsanalys Omvårdnad Vägledning för valfrihet Rapportleverans 20/6 (Slutleverans 26/6) Örebro 2013-06-20 Marknadsanalys LOV Marknadsanalys Omvårdnad Vägledning för valfrihet Rapportleverans 20/6 (Slutleverans 26/6) 1 Om undersökningen Marknadsanalysen har utförts av PMP Marknadskonsult AB på uppdrag av Örebro Kommun. Syftet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2011

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2011 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Kontaktperson på Karlstads kommun är Staffan Skoglund, planeringschef

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Rättsmedicinalverkets kunder om kontakten med

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM

HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM USK STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB HEMTJÄNSTEN I STOCKHOLM en enkät till brukarna hösten 2008 En undersökning från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB . Innehåll Sammanfattning...1

Läs mer

Bilaga C Enkät till arbetsförmedlare

Bilaga C Enkät till arbetsförmedlare bilaga dnr: 31-2012-0817 rir 2013:17 Bilaga C Enkät till arbetsförmedlare Ett steg in och en ny start hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända? (RiR 2013:17) Bilagan består av två delar:

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer