2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003"

Transkript

1

2 FoU-rapporter Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren Etnisk mångfald och integration visar idrotten vägen? 4. Möjligheten till motion och fysisk aktivitet lika för alla? 5. Kvinnor och män inom idrotten 23 statistik från Riksidrottsförbundet Ätstörningar en kunskapsöversikt. Rapporterna kan beställas från Riksidrottsförbundets kundtjänst eller tel STOCKHOLM MARS 24 2

3 Förord Idrottsrörelsen vill vara öppen för alla, oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Det är en av grundpelarna i den svenska modell, som skiljer den svenska idrotten från många andra länders. Det har också genom åren varit förhållandevis billigt att idrotta. Kostnaderna har kunnat hållas nere, i första hand tack vare de många idrottsledarnas ideella insatser. En annan orsak har varit stödet från samhället, inte minst kommunerna, som byggt och drivit idrottsanläggningar där föreningar kunnat bedriva sin verksamhet mot låg, eller ingen, avgift. Under senare år har det dock kommit allt fler signaler om att det blivit dyrare att idrotta. Under 9-talet skar många kommuner ner sitt stöd till idrotten, vilket tvingade föreningarna att höja sina avgifter. Samtidigt finns tecken på att modemedvetenheten inom idrotten blivit högre, något som fått utrustningskostnaderna att skjuta i höjden. Kostnaderna handlar ju inte bara om de rena avgifterna till föreningen (medlems- och träningsavgifter) utan även t ex utrustning, deltagande på träningsläger och cuper/tävlingar och resor till träningar, tävlingar eller matcher. Till kostnader kan också räknas av föreningen påtvingade köp av bingolotter och liknande. Från en del håll har det uttalats farhågor om att rätten till idrott återigen är på väg att bli en klassfråga, en rätt förbehållen barn från familjer med god ekonomi. Dvs att den svenska idrottsrörelsen sakta men säkert håller på att förlora sin folkrörelsekaraktär. Det har dock saknats mer systematiska studier av familjers kostnader för barnens idrottande. De som gjorts har i första hand varit tidningar som granskat enstaka familjer. Även Konsumentverket har gjort vissa mer begränsade undersökningar. Därför gav Riksidrottsförbundet Centrum för Marknadsanalys AB (CMA) i uppdrag att genomföra en studie av hur mycket det kostar för den enskilde individen att bedriva olika idrotter. Stefan Bergh Idrottspolitisk chef 3

4 Innehåll Metod och urval...4 Redovisning...5 Resultat...6 Totalkostnad... 6 Vilken typ av kostnader... 9 Avgifter Utrustning Resor De enskilda idrotterna Ishockey Ridsport Innebandy... 2 Basket Gymnastik Friidrott Simning Golf Tennis Fotboll

5 Metod och urval Av såväl tids- som kostnadsmässiga skäl, och för att få ett större djup i undersökningen, valdes tio olika idrotter ut, nämligen: Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis Därmed täcktes de mest populära pojk- respektive flickidrotterna (i vissa fall sammanfallande), liksom de idrotter som lockar flest ungdomar med invandrarbakgrund. Undersökningen riktades till föräldrar till barn i åldrarna 7-15 år. Då det inte finns något centralt register över idrottande barn gjorde RF ett slumpmässigt urval (inom de angivna idrotterna) föreningar ur sitt föreningsregister, lika många från varje idrott. Dessa föreningar kontaktades av CMA och ombads skicka in ett register på sina medlemmar i de aktuella åldrarna. Utifrån dessa drogs sedan ett slumpmässigt urval av individer bestående av 3 personer fördelade på 3 per idrott. Urvalet var också totalt sett jämnt fördelat med avseende på kön, ålder och geografisk hemvist. Föräldrarna till dessa 3 barn och ungdomar fick en postal enkät att fylla i, där de fick beräkna kostnaderna för Avgifter, fördelat på o Medlemsavgift o Träningsavgift o Tävlingsavgift o Avgifter för licens och försäkringar o Avgifter för läger, cuper, turneringar etc o Övriga avgifter Utrustning Resor Övriga åtaganden (ex vis köp av lotter och liknande) Övriga kostnader 1 52 familjer svarade på enkäten, vilket alltså innebär en svarsfrekvens på 5 procent. Samtidigt är det ju så att många ungdomar är aktiva i flera idrotter. Därför gavs föräldrarna möjlighet att ange kostnader också för en eventuell andra respektive tredje idrott sådana svar kom in, vilket innebär att underlaget för de följande analyserna uppgår till totalt svar. Eftersom respondenterna inte prioriterade idrotterna har samtliga svar räknats in i underlaget. Som en följd blev antalet svar per idrott inte heller jämnt fördelat. 5

6 Av dem som svarade var 51 procent killar och således 49 procent tjejer. Den största gruppen (43 procent) hade en hushållsinkomst mellan 4-6 kr/år. Majoriteten bodde i glesbygd, dvs orter med mindre än 1 invånare, eller en småstad, orter med mellan 1-5 invånare, (totalt 64 procent) och den helt övervägande delen (83 procent) bodde i villa/radhus. Man ska dock akta sig för att dra slutsatser utifrån dessa siffror om den idrottens sociala sammansättning, då urvalet gjorts ur andra synvinklar. Redovisning Kostnader som redovisas är i första hand medianvärden, dvs det värde som ligger precis i mitten av de angivna. Anledningen till att medelvärden inte används är att man på det sättet undviker effekten av extremvärden. Kostnaderna för en och samma idrott visade sig exempelvis kunna variera mellan 65 och drygt 12 kronor per år, där de flesta angivit värden under 2. I det fallet skulle det extremt höga värdet göra medelvärdet alltför högt för att ge en rättvisande bild. Vid beräkning av den genomsnittliga kostnaden eller kostnadsfördelningen för alla idrotter har medelvärdet för de olika medianvärdena räknats fram, dvs varje idrott har fått lika stor vikt vid beräkningen, oberoende urvalsstorleken. Skillnaden mellan median- och medelvärde gör att totalsumman inte alltid blir lika med summan av delarna. 6

7 Resultat Totalkostnad Totalkostnad per idrott 9 3 kr 8 2 kr 3 8 kr 2 8 kr 2 95 kr 3 2 kr kr 3 5 kr kr 4 4 kr 4 51 kr Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis Totalt Den genomsnittliga totalkostnaden för att ägna sig åt någon av de tio undersökta idrotterna är 4 51 kr per år. Men skillnaderna är stora, med gymnastiken som billigaste (1 885 kr) och ishockeyn som dyraste (9 3 kr) idrott. De flesta ligger runt 3 kr/år. Att ishockey och ridsport är förhållandevis dyra idrotter är kanske inte så överraskande. Ett intressant konstaterade, som dock kan vara en tillfällighet är att de två dyraste idrotterna är klart dominerade av var sitt kön. Bland ishockeyspelarna är 91 procent killar medan samma andel av ryttarna är tjejer. Däremot blir säkert många förvånade över den låga kostnaden för golf. Man ska då komma ihåg att undersökningen handlar om ungdomar mellan 7-15 år, en grupp som vanligtvis subventioneras starkt inom golfsporten i förhållande till vuxna aktiva. Ett annat inte helt väntat resultat är den förhållandevis höga kostnaden för simning. Orsaken är förmodligen att det är en tävlingsintensiv idrott, där de aktiva också kommer upp på elitnivå vid jämförelsevis låg ålder. Vi återkommer till detta senare. Skillnaderna är också stora inom de olika idrotterna, framför allt beroende på vilken nivå man befinner sig. Det finns i de flesta idrotter ett stort gap mellan kostnaderna för dem som tränar en gång i veckan jämfört med dem som tränar tre gånger i veckan. Det handlar då rimligen inte bara om de två extra träningarna utan med ökad ambitionsnivå följer också ökade kostnader för såväl utrustning som resor. 7

8 Kostnader uppdelat på idrottslig nivå kr kr 14 8 kr 11 5 kr 9 3 kr 7 6 kr 7 48 kr 6 46 kr 5 15 kr 4 3 kr 4 55 kr kr 1 7 kr 1 75 kr 2 16 kr 2 2 kr 1 1 kr 1 15 kr 7 85 kr 2 55 kr 3 kr kr Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis Totalt 1 ggr/vecka 3 ggr/vecka Mest extrema här är tennis och ridsport där kostnaderna ökar med cirka 2 kr/år. Det är träningsavgifterna som dominerar. Men man kan i dessa idrotter också tänka sig att de som bara tränar en gång i veckan tävlar avsevärt mycket mindre än de som tränar flera gånger i veckan. Detsamma gäller säkert friidrott och gymnastik, idrotter vars kostnader procentuellt sett också ökar markant med höjd ambitionsnivå. Det kan alltså vara ganska dyrt att bli duktig, eller i alla fall ambitiös, i sin idrott. I vissa fall kan det bli riktigt dyrt. Extremvärdena i de olika idrotterna kan lända till viss eftertanke, även om det bara är en enskild individ som står för dessa värden: Högsta värde per idrott kr kr 83 5 kr kr 53 kr 36 2 kr kr 22 9 kr kr kr 3 8 kr 2 8 kr 2 95 kr 3 2 kr kr 3 5 kr 9 3 kr 8 2 kr kr 4 4 kr Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis högsta värde median Ambitionsnivån hänger till stor del, men inte helt, samman med ålder. Det blir dyrare att idrotta ju äldre man blir. Men inte alltid. I till exempel ishockey sker den stora kostnadsökningen tidigt, vid 1-11 års ålder, vilket 8

9 kan tyda på att det är då hårdsatsningen inleds. I ridsport och simning sker en lika markant ökning vid års ålder. Man kan tänka sig att många i den åldern, framför allt inom simningen, tagit sig upp på elitnivå med de kostnader det innebär. Kostnader vid olika ålder 25 kr 2 kr 15 kr 1 kr 5 kr - kr Totalt Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis 7-9 år 1-11 år år år En viktig aspekt att studera är eventuella könsskillnader. Så här ser skillnaderna mellan den totala kostnaden för pojkar respektive flickor ut: Kostnadsskillnader mellan könen 2 32 kr 3 4 kr Pojkar 5 kr 725 kr 225 kr 775 kr Flickor -396 kr -285 kr -728 kr kr Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis De största skillnaderna finner vi i ishockey och ridsport. Det rör sig om en typisk pojk- och en lika typisk flickidrott, vilket innebär att antalet barn av 9

10 det underrepresenterade könet som svarat var lågt. Man ska alltså tolka de siffrorna lite försiktigt. Samtidigt kan man tänka sig att det just i dessa idrotter kan vara så att intresset hos ett barn från det underrepresenterade könet inte betraktas som lika seriöst som hos ett barn från det överrepresenterade. När det gäller den högre kostnaden för simmande flickor kan en förklaring möjligen vara att flickor når elitnivå tidigare än killar. Mest förvånande är den markant högre kostnaden för killar i basket, en idrott med jämn könsfördelning. Avslutningsvis kan vi konstatera att samtliga övriga bakgrundsvariabler boendeort, bostadstyp, invandrarbakgrund, antal vuxna i hushållet och antal barn i hushållet ger små eller inga skillnader när det gäller barnens totala idrottskostnader. Vilken typ av kostnader De kostnader familjerna fick ange för sitt barns idrottande fördelas på avgifter, utrustning, resor och övriga kostnader (till den sistnämnda kategorin fördes kostnader för lotter etc). Typ av kostnader Total Tennis Simning Ridsport Ishockey Innebandy Gymnastik Golf Friidrott Fotboll Basket % 2% 4% 6% 8% 1% Avgifter Utrustning Resor Övriga Här syns tydliga skillnader mellan idrotterna. I fyra idrotter tennis, ridsport, gymnastik och golf är avgifter den dominerande utgiftsposten. I sex idrotter simning, ishockey, innebandy, friidrott, fotboll och basket kostar resorna mest. Notabelt här är att resor är en stor utgiftspost i samtliga de lagidrotter som ingår i studien. Förklaringen är förmodligen seriespelet som innebär tävling i stort sett varje helg under säsong. De höga avgiftsposterna i tennis och ridsport kan delvis förklaras med att dessa idrotter håller hus i anläggningar som traditionellt inte subventioneras av kommunerna i samma utsträckning som exempelvis är fallet i fotboll eller ishockey. I ridningens 1

11 fall är det ju också så att en viktig del av utrustningen, dvs hästen, vanligtvis lånas vid varje tillfälle och därför ingår i avgiften. Delar vi upp avgiftsposten i de olika svarsalternativ som gavs medlemsavgift, träningsavgift, licenser och försäkringar samt läger, cuper, turneringar etc så framkommer också intressanta skillnader. I lagidrotterna, men också i gymnastik och simning, utgör avgifter för läger, cuper, turneringar etc en väsentlig del. I tennis är träningsavgiften den helt överskuggande, medan golfarens främsta avgift är medlemsavgiften. Vi har tidigare konstaterat att det inte fanns några större skillnader i totalkostnad beroende på var de idrottande barnen bodde. Men tittar vi på fördelningen mellan de olika kostnadstyperna finns klara skillnader. Fördelning efter boendeort Glesbygd Småstad Mellanstor Storstad % 2% 4% 6% 8% 1% Avgifter Utrustning Resor I glesbygden är resorna den stora kostnaden, medan det i storstäderna är avgifterna som väger tyngst. Att resorna kostar i glesbygdsföreningar är väl ganska naturligt, avstånden till matcher och tävlingar blir längre. Samtidigt kan detta ses som en uppmaning till förbunden att försöka finna lösningar för att minska resekostnaderna (t ex poolspel i ungdomsserier och liknande). En anledning till de högre avgifterna i storstäderna är förmodligen större kostnader för lokal- och planhyror, som föreningarna är tvingade att ta ut från de enskilda medlemmarna. Detta är svårt för föreningarna att komma åt utan är snarast en fråga om kommunalpolitiska prioriteringar. 11

12 Avgifter Det är stor skillnad i avgiftstrycket mellan de olika idrotterna. Avgifter 4 25 kr 8 kr 5 kr 4 kr 1 4 kr 1 64 kr 7 kr 5 kr 1 3 kr 2 5 kr kr Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis Total Ridsporten ligger i särklass högst, med tennis på andra plats. Som tidigare nämnts finns förklaringen när det gäller ridsport i hög grad i det faktum att kostnaden för hästar i de flesta fall tas ut på avgifterna. För både ridsport och tennis gäller också att dessa idrotter bedrivs i anläggningar som traditionellt inte drivits, och därmed subventionerats, av kommunerna i samma utsträckning som när det gäller exempelvis lagidrotterna. De senare har överlag tämligen låga avgifter, med ishockeyn som ett undantag. En mycket stor del av ishockeyns avgifter (nästan 48 procent) handlar om läger, cuper och liknande. Den rena medlemsavgiften är inte särskilt hög, vilket för övrigt gäller i stort sett samtliga undersökta idrotter. Ser man extremvärdena för avgifter i respektive idrotter är det inte så konstigt att ridsport och tennis har höga värden ( resp kr) eftersom det här förmodligen handlar om barn som tränar mycket och ofta, vilket i dessa idrotter kostar. Även tävlandet ökar säkert, vilket förmodligen är den viktigaste förklaringen till det allra högsta värdet 9 45 kr för en gymnast. De flesta lagidrotter har förhållandevis låga maxbelopp, dock återigen med undantag för ishockeyn vars högsta värde är 29 9 kr. Utrustning I en del idrotter är utrustning en stor, och ökande kostnad. Allt fler idrotter utvecklas till materialsporter och det går också allt mer mode i exempelvis idrottsskor. Men det skiljer ganska markant mellan idrotterna. 12

13 Utrustning 2 kr 1 5 kr 7 kr 5 kr 6 kr 9 kr 4 kr 6 kr 8 kr 7 kr 87 kr Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis Total I de flesta av de undersökta idrotterna ligger den årliga årskostnaden för utrustning under 1 kr. Ishockeyn ligger klart högst, med 2 kr, följt av ridsporten med 1 5 kr. Lägst ligger gymnastik, fotboll och innebandy. Rimligen borde utrustningskostnaden vara lägre i de lägre åldrarna. Så är också fallet. I den yngsta ålderskategorin (7-9 år) är mediankostnaden 5 kr. Men redan för 12- och 13-åringar har den ökat till 1 kr. I en idrott som ishockey är kostnaderna dock förhållandevis höga redan från början redan utrustningen för en knatte mellan 7-9 år kostar 1 kr. För åringar har den ökat till 3 kr. Och kostnaderna kan vara betydligt större än så, även i idrotter som man skulle tro inte kräver så dyr utrustning. En basketspelare (eller snarare föräldrarna) har t ex lagt ner 15 kr och en simmare 12 kr. Men ett par moderiktiga basketkängor kostar dryga 2 kr och en hajdräkt över 3 kr. Samtidigt som trycket att ha rätt utrustning kryper allt längre ner i åldrarna. Ett sätt att få ner utrustningskostnaderna kan vara att ärva sådan från äldre syskon eller bekanta. Generellt sett verkar det dock ganska ovanligt. Totalt anger endast 18 procent att de ärvt utrustning. Högst ligger golf med 31 procent och lägst simning med 4 procent. Resor Resorna är en ofta glömd post när man talar om kostnader för idrott. Den är dock avsevärd i flera idrotter. 13

14 Resor 3 3 kr kr 1 57 kr 1 3 kr kr 5 kr 455 kr 1 2 kr 95 kr 5 kr kr Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis Total Här ligger flera av lagidrotterna relativt högt, med ishockeyn i särklass, förmodligen beroende på seriespelet som i de flesta fall innebär tävling varje helg varav hälften på bortaplan. Resekostnaderna för simning och friidrott hänger säkert också samman med att de är förhållandevis tävlingsintensiva, jämfört med t ex golf, gymnastik och tennis. Resekostnaderna hänger intimt samman med de idrottsliga ambitionerna hos individen och/eller laget. Högre ambitioner leder i de flesta fall till längre och dyrare resor. Därom vittnar de extremvärden som kommit in exempelvis 75 kr för en simmare, kr för en friidrottare eller 34 kr för en basketspelare. Det kan handla om dyra utlandsresor, men också om att individen är med i en förening en bit hemifrån vilket ger många och sammanlagt kostsamma resor till träning. 14

15 De enskilda idrotterna Ishockey Antal respondenter: 231 stycken Kön: 91 % pojkar och 9 % flickor Medelålder: 11,5 år Andel med hushållsinkomst över 6 kr/år: 23 % Andel med utländsk bakgrund: 7 % 66 % av de som spelar ishockey i undersökningen är aktiva minst tre gånger i veckan medan 23 % är aktiva en gång i veckan. 4 % av respondenterna bor i glesbygd/landsbygd medan 16 % bor i en storstad. 68 % har en hushållsinkomst över 4 kr/år. 9 % bor i ett hushåll med minst två vuxna och i 88 % av familjerna finns det minst två barn i hushållet. Det finns nästan alltid minst en bil i hushållet (99 % av fallen). 27 % av respondenterna uppger att de har ärvt någon utrustning av ett syskon, granne eller liknande. 9 3 kr Årliga kostnader - Ishockey 1 64 kr 2 kr 3 3 kr 35 kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övrigt Summan av de olika kostnadsposterna stämmer inte överens med totalkostnaden eftersom medianvärdet används på alla nivåer. 15

16 Ishockey Bakgrundsvariabel Median Antal Kön Ålder Hur ofta idrottar du (idrott)? Bostadsort Bostadstyp Hushålls- inkomst Utländsk bakgrund Bilar i hushållet Antal vuxna Antal barn Pojke 9 4 kr 196 Flicka 6 36 kr år 4 6 kr år 9 45 kr år kr år kr 4 3 ggr/ veckan 11 5 kr ggr/ vecka 6 36 kr 47 1 gång/ vecka 2 2 kr ggr/ mån Mer sällan Ej aktiv Storstad (>25 inv) kr 37 Mellanstor stad (5-25 inv) 9 25 kr 39 Småstad (1-5 inv) 7 2 kr 55 Glesbygd/Landsbygd (<1 inv) 9 46 kr 73 Villa/Radhus 8 85 kr 168 Bostadsrätt 9 9 kr 18 Hyresrätt 8 1 kr 16 Annat boende >6 kr/år 8 5 kr kr/år 8 6 kr kr/år kr kr/år 1 55 kr 14 <1 kr/år Ja 11 4 kr 15 Nej 9 kr 181 st 1 st 8 9 kr 83 2 eller fler kr 12 1 vuxen i hushållet 7 71 kr 2 2 eller fler vuxna i hushållet 9 45 kr barn kr 26 2 barn kr 16 3 eller fler barn 8 55 kr 72 Observera att antalet svar i en del underkategorier är mycket lågt vilket gör att man där bör tolka resultaten med stor försiktighet. Totalt lägger ishockeyspelarna ner 9 3 kr per år i avgifter, utrustning, resor och övriga kostnader. Den största utgiftsposten är resor, där man årligen lägger ner 3 3 kr. Barn under 1 år lägger i snitt ner totalt 4 6 kr medan barn över 13 år lägger ner totalt kr. Barn som är mer aktiva, dvs är aktiva minst 3 ggr/vecka har högre kostnader jämfört med dem som är något mindre aktiva. Det finns ett starkt samband mellan ålder och aktivitetsnivå. 16

17 Den årliga mediankostnaden för ishockey är alltså 9 3 kr. Tittar vi i stället på medelvärdet blir den årliga kostnaden kr. Det högsta angivna värdet är 53 kr och det lägsta 175 kr/år. Fördelning av kostnad i olika kostnadsintervall 4 Totalkostnad 1 Avgift Utrustning 4 Resor

18 Ridsport Antal respondenter: 245 stycken Kön: 9 % pojkar och 91 % flickor Medelålder: 11,6 år Andel med hushållsinkomst över 6 kr/år: 22 % Andel med utländsk bakgrund: 2 % 32 % av dem som är aktiva inom ridsport i undersökningen är aktiva minst tre gånger i veckan medan 53 % är aktiva en gång i veckan. 57 % av respondenterna bor i glesbygd/landsbygd medan 9 % bor i en storstad. 63 % har en hushållsinkomst över 4 kr/år. 92 % bor i ett hushåll med minst 2 barn i hushållet. I samtliga fall finns det minst en bil i hushållet. 22 % av respondenterna uppger att de har ärvt någon utrustning av ett syskon, granne eller liknande. Årliga kostnader - Ridsport 8 2 kr 4 25 kr 1 5 kr 95 kr - kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övrigt Summan av de olika kostnadsposterna stämmer inte överens med totalkostnaden eftersom medianvärdet används på alla nivåer. 18

19 Ridsport Bakgrundsvariabel Median Antal Kön Ålder Hur ofta idrottar du (idrott)? Bostadsort Bostadstyp Hushålls- inkomst Utländsk bakgrund Bilar i hushållet Antal vuxna Antal barn Pojke 6 42 kr 13 Flicka kr år 5 7 kr år 7 6 kr år 11 5 kr år kr 42 3 ggr/ veckan kr 71 2 ggr/ vecka kr 14 1 gång/ vecka 6 46 kr ggr/ mån Mer sällan Ej aktiv Storstad (>25 inv) 8 65 kr 21 Mellanstor stad (5-25 inv) kr 3 Småstad (1-5 inv) 6 6 kr 43 Glesbygd/Landsbygd (<1 inv) 9 15 kr 119 Villa/Radhus 7 95 kr 187 Bostadsrätt 4 99 kr 7 Hyresrätt kr 11 Annat boende 33 5 kr 9 >6 kr/år 12 4 kr kr/år kr kr/år 6 28 kr kr/år kr 17 <1 kr/år Ja 7 18 kr 6 Nej kr 24 st 1 st 6 16 kr 63 2 eller fler 8 52 kr vuxen i hushållet kr 16 2 eller fler vuxna i hushållet 8 75 kr barn 7 4 kr 29 2 barn kr 98 3 eller fler barn kr 86 Observera att antalet svar i en del underkategorier är mycket lågt vilket gör att man där bör tolka resultaten med stor försiktighet. Totalt i undersökningen lägger ridsportare ner 8 2 kr per år på sitt ridande. Den största utgiftsposten är avgifter, där man årligen lägger ner 4 25 kr. Barn under 1 år lägger ner i snitt 5 7 kr medan barn över 13 år lägger ner totalt kr. Barn och ungdomar som är mer aktiva, dvs rider minst 3 ggr/vecka, har högre kostnader jämfört med dem som är mindre aktiva. 19

20 Den årliga mediankostnaden är 8 2 kr. Tittar vi i stället på medelvärdet blir den årliga kostnaden kr. Det högsta angivna värdet är kr medan det lägsta är 65 kr. Fördelning av kostnad i olika kostnadsintervall Totalkostnad Avgift Utrustning Resor

21 Innebandy Antal respondenter: 261 stycken Kön: 67 % pojkar och 33 % flickor Medelålder: 11,9 år Andel med hushållsinkomst över 6 kr/år: 23 % Andel med utländsk bakgrund: 8 % 41 % av dem som är aktiva inom innebandy i undersökningen är aktiva minst tre gånger i veckan medan 3 % är aktiva två gånger i veckan. 37 % av respondenterna bor i glesbygd/landsbygd medan 12 % bor i en storstad. 69 % har en hushållsinkomst över 4 kr/år. 89 % bor i ett hushåll med minst 2 barn i hushållet och i 88 % av dem finns minst två vuxna. I nästan samtliga fall (99 %) finns det minst en bil i hushållet. 6 % av respondenterna uppger att de har ärvt någon utrustning av ett syskon, granne eller liknande. 3 5 kr Årliga kostnader - Innebandy 1 2 kr 5 kr 6 kr - kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övrigt Summan av de olika kostnadsposterna stämmer inte överens med totalkostnaden eftersom medianvärdet används på alla nivåer. 21

22 Innebandy Bakgrundsvariabel Median Antal Kön Ålder Hur ofta idrottar du (idrott)? Bostadsort Bostadstyp Hushålls- inkomst Utländsk bakgrund Bilar i hushållet Antal vuxna Antal barn Pojke 3 4 kr 163 Flicka kr år 1 6 kr år 2 35 kr år kr år kr 68 3 ggr/ veckan 4 55 kr 98 2 ggr/ vecka 3 33 kr 72 1 gång/ vecka 1 15 kr ggr/ mån Mer sällan Ej aktiv Storstad (>25 inv) 3 4 kr 3 Mellanstor stad (5-25 inv) kr 58 Småstad (1-5 inv) 3 kr 65 Glesbygd/Landsbygd (<1 inv) 3 15 kr 87 Villa/Radhus 3 5 kr 197 Bostadsrätt 2 55 kr 21 Hyresrätt 2 15 kr 19 Annat boende >6 kr/år 2 62 kr kr/år 3 3 kr kr/år 3 86 kr kr/år 1 65 kr 15 <1 kr/år Ja kr 2 Nej 3 2 kr 214 st 1 st kr eller fler 3 5 kr vuxen i hushållet kr 28 2 eller fler vuxna i hushållet 3 65 kr barn 3 5 kr 27 2 barn 3 5 kr 13 3 eller fler barn 3 95 kr 82 Observera att antalet svar i en del underkategorier är mycket lågt vilket gör att man där bör tolka resultaten med stor försiktighet. Totalt i undersökningen lägger innebandyspelare ner 3 5 kr per år på sin idrott. Den största utgiftsposten är resor, där man årligen lägger ner 1 2 kr. Barn under 1 år lägger i snitt totalt 1 6 kr medan barn över 13 år lägger ner totalt kr. Barn och ungdomar som är mer aktiva, dvs är aktiva minst 3 ggr/veckan har högre kostnader jämfört med dem som är mindre aktiva. 22

23 Den årliga mediankostnaden för innebandy är 3 5 kr. Tittar vi i stället på medelvärdet blir den årliga kostnaden kr. Det högsta värde som nämnts är 17 5 kr medan det lägsta är 9 kr. Fördelning av kostnad i olika kostnadsintervall 6 Totalkostnad 8 Avgift Utrustning Resor

24 Basket Antal respondenter: 141 stycken Kön: 47 % pojkar och 53 % flickor Medelålder: 11,9 år Andel med hushållsinkomst över 6 kr/år: 21 % Andel med utländsk bakgrund: 28 % 39 % av dem som är aktiva inom basket i undersökningen är aktiva minst tre gånger i veckan medan 35 % är aktiva två gånger i veckan. 26 % av respondenterna bor i glesbygd/landsbygd medan 22 % bor i en storstad. 68 % har en hushållsinkomst över 4 kr/år. 9 % bor i ett hushåll med minst 2 barn i hushållet och i 87 % av dem finns minst två vuxna. I 93 % av hushållen finns det minst en bil. 1 % av respondenterna uppger att de har ärvt någon utrustning av ett syskon, granne eller liknande. 3 8 kr Årliga kostnader - Basket 1 57 kr 8 kr 7 kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övrigt - kr Summan av de olika kostnadsposterna stämmer inte överens med totalkostnaden eftersom medianvärdet används på alla nivåer. 24

25 Basket Bakgrundsvariabel Median Antal Kön Ålder Hur ofta idrottar du (idrott)? Bostadsort Bostadstyp Hushålls- inkomst Utländsk bakgrund Bilar i hushållet Antal vuxna Antal barn Pojke 5 22 kr 53 Flicka 2 9 kr år 1 75 kr år 2 55 kr år kr år 7 2 kr 27 3 ggr/ veckan 7 6 kr 49 2 ggr/ vecka 3 8 kr 44 1 gång/ vecka 1 7 kr ggr/ mån Mer sällan Ej aktiv Storstad (>25 inv) 4 65 kr 28 Mellanstor stad (5-25 inv) 6 24 kr 34 Småstad (1-5 inv) 3 5 kr 28 Glesbygd/Landsbygd (<1 inv) 3 1 kr 29 Villa/Radhus 3 15 kr 86 Bostadsrätt 5 1 kr 14 Hyresrätt 5 5 kr 2 Annat boende >6 kr/år kr kr/år 3 65 kr kr/år 4 15 kr kr/år 3 3 kr 11 <1 kr/år Ja 4 45 kr 34 Nej 3 65 kr 83 st 3 59 kr 1 1 st kr 66 2 eller fler 3 2 kr 45 1 vuxen i hushållet kr 18 2 eller fler vuxna i hushållet 3 8 kr 13 1 barn kr 14 2 barn 3 9 kr 61 3 eller fler barn 3 65 kr 45 Observera att antalet svar i en del underkategorier är mycket lågt vilket gör att man där bör tolka resultaten med stor försiktighet. Totalt i undersökningen lägger basketspelare ner 3 8 kr/år på sin idrott. Den största utgiftsposten är resor, som kostar 1 57 kr årligen. Barn under 1 år lägger i snitt totalt 1 75 kr på sitt basketspelande medan barn över 13 år lägger ner totalt 7 2 kr. Barn och ungdomar som är aktiva minst 3 ggr/vecka har högre kostnader jämfört med dem som är mindre aktiva. Intressant att notera är den stora skillnaden i totalkostnad mellan pojkar (5 2 kr) och flickor (2 9 kr). 25

26 Den årliga mediankostnaden för basket är 3 8 kr. Medelvärdet ligger på kr. Det högsta angivna värdet är 36 2 kr och det lägsta 1 kr. Fördelning av kostnad i olika kostnadsintervall 4 Totalkostnad 5 Avgift Utrustning Resor

27 Gymnastik Antal respondenter: 181 stycken Kön: 26 % pojkar och 74 % flickor Medelålder: 1,5 år Andel med hushållsinkomst över 6 kr/år: 2 % Andel med utländsk bakgrund: 8 % 15 % av dem som är aktiva inom gymnastik i undersökningen är aktiva minst tre gånger i veckan medan 5 % är aktiva en gång i veckan. 48 % av respondenterna bor i glesbygd/landsbygd medan 7 % bor i en storstad. 63 % har en hushållsinkomst över 4 kr/år. 93 % bor i ett hushåll med minst 2 barn i hushållet och i 92 % av dem finns minst två vuxna. I 98 % av hushållen finns det minst en bil. 14 % av respondenterna uppger att de har ärvt någon utrustning av ett syskon, granne eller liknande kr Årliga kostnader - Gymnastik 7 kr 4 kr 455 kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övrigt - kr Summan av de olika kostnadsposterna stämmer inte överens med totalkostnaden eftersom medianvärdet används på alla nivåer. 27

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor Svenska folkets idrotts- och motionsvanor 1 Svenskarnas idrottsvanor Vi vet att idrott och motion tillhör svenskarnas mest populära fritidsintressen. Men hur mycket motionerar vi? Vilka idrotter ägnar

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Förord Sverige är idag ett mångkulturellt land. Cirka tio procent av Sveriges befolkning, eller 950 000, är födda utomlands. Ytterligare åtta procent,

Läs mer

Svenskarnas idrottsvanor

Svenskarnas idrottsvanor Svenskarnas idrottsvanor EN STUDIE AV SVENSKA FOLKETS TÄVLINGS- OCH MOTIONSVANOR 2003 FoU-rapport 2004:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen

Läs mer

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning 1 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. METOD... 3 3. RESULTAT... 3 3.1 TRÄNINGSTID... 4 3.2 MOTIV TILL TRÄNING... 6 3.3 VAL AV TRÄNINGSPASS...

Läs mer

Ungdomars tävlings- och motionsvanor

Ungdomars tävlings- och motionsvanor Ungdomars tävlings- och motionsvanor En statistisk undersökning våren 2005 FoU-rapport 2005:6 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en

Läs mer

Svenskarnas idrottsvanor. Svenskarnas idrottsvanor

Svenskarnas idrottsvanor. Svenskarnas idrottsvanor 2011 1 Innehåll Innehåll... 2... 3 Motion... 4 De populäraste motionsidrotterna... 5 Träning och tävling... 6 De populäraste tävlingsidrotterna... 6 Titta på idrott som åskådare... 8 Kostnader för eget

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 15 till 28 maj 2013 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet

Genusfördelning inom 20 idrotter i Malmö 2002-2008. Utifrån LOK-stödet Genusfördelning inom 2 idrotter i Malmö - Utifrån LOK-stödet Urval och indelning Vi har valt ut 2 av ca 45 olika idrotter som har varit aktiva inom Malmö Stad under perioden - och registrerats inom RF:s

Läs mer

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol

IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol Februari 2011 IQ Stars Ungdomar, Idrott & Alkohol I januari 2011 lanserade IQ och Riksidrottsförbundet en gemensam satsning för att få unga att avstå alkohol i samband med idrott - IQ Stars. Satsningen

Läs mer

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015 Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga Datum: februari Bakgrund, syfte och sammanfattning av resultat I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill betonas att barn- och ungdomsidrotten, i enlighet

Läs mer

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen.

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Inledning För Svenska Spel är idrottens utveckling en hjärtefråga.

Läs mer

Barn och ungdomar om doping. Undersökning

Barn och ungdomar om doping. Undersökning Barn och ungdomar om doping Undersökning De svarande 977 intervjuer med 15 25-åringar. 203 intervjuer med 12 14-åringar. Totalt 1 170 intervjuer vilket ger stor statistisk tillförlitlighet. Om undersökningen

Läs mer

Allmänhetens inställning till vadslagning på idrott Riksidrottsförbundet

Allmänhetens inställning till vadslagning på idrott Riksidrottsförbundet Allmänhetens inställning till vadslagning på idrott Riksidrottsförbundet IPSOS DECEMBER 20 SOFIA ZERE, BJÖRN BENZLER 1 Innehåll 3 Om undersökningen 8 Allmänhetens attityder Sammanfattning Appendix 2 20

Läs mer

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005

Kommunernas stöd till idrotten. En undersökning våren 2005 Kommunernas stöd till idrotten En undersökning våren 2005 Sammanfattning Det stöd landets kommuner ger till idrottsrörelsen, genom såväl kontanta bidrag som stöd till antingen egna eller föreningsdrivna

Läs mer

Valuta för pengarna - om föräldrars kostnader för barnens deltagande i tävlingsidrott

Valuta för pengarna - om föräldrars kostnader för barnens deltagande i tävlingsidrott Valuta för pengarna - om föräldrars kostnader för barnens deltagande i tävlingsidrott Krister Hertting FoU-rapport 2009:4 FoU-rapporter STOCKHOLM FEBRUARI 2010 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN 2004:1 Ätstörningar

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Ungas deltagande i olika idrottsgrenar - en fråga om socioekonomisk bakgrund?

Ungas deltagande i olika idrottsgrenar - en fråga om socioekonomisk bakgrund? Ungas deltagande i olika idrottsgrenar - en fråga om socioekonomisk bakgrund? Idrott och mångfald 12-13 februari 2013 Föreläsare: Stefan Wagnsson Idrottsvetenskap, Karlstads universitet Har alla samma

Läs mer

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014

Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 2014 Regionförbundet Örebro Rapport: Klimatmatchen 14 Om undersökningen Bakgrund och teknisk beskrivning På uppdrag av Regionförbundet Örebro har Markör Marknad och Kommunikation AB genomfört en undersökning

Läs mer

De olika idrotternas kriterier för rekommendation av elev till specialidrott (Upprättade av idrotterna )

De olika idrotternas kriterier för rekommendation av elev till specialidrott (Upprättade av idrotterna ) De olika idrotternas kriterier för rekommendation av elev till specialidrott (Upprättade av idrotterna 2005-2017) De enskilda idrottsorganisationerna har upprättat specifika kriterier genom så kallade

Läs mer

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB

RF Kommunundersökning Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010 Maj 2010 Genomförd av CMA Research AB RF Kommunundersökning 2010, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Kommunens totala stöd 4 Föreningsbidrag 12 Lokalt

Läs mer

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande.

Översikt Ungdomarna delas in i sex olika kategorier utifrån om och hur de är fysiskt aktiva. Utfallet av indelningen är följande. Ungdomsbarometern På uppdrag av Riksidrottsförbundet har Ungdomsbarometern under ett antal år gjort undersökningar kring ungdomars attityder och inställning till idrott och fysisk aktivitet. Under hösten

Läs mer

Barn och ungdomar om doping 090529

Barn och ungdomar om doping 090529 Barn och ungdomar om doping 090529 Om undersökningen Undersökningen genomfördes under maj 2009 i form av en digital enkät. Enkäten distribuerades via datainsamlingsföretaget Cint. I undersökningen deltog

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

EFFEKTER AV MILJÖAVGIFTER IDROTTSVERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGDOMAR

EFFEKTER AV MILJÖAVGIFTER IDROTTSVERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGDOMAR EFFEKTER AV MILJÖAVGIFTER IDROTTSVERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGDOMAR DELRAPPORT 1 Ida Blomberg Jenny Widell Juni 2005 SWECO VBB Gjörwellsgatan 22 Box 34044, 100 26 Stockholm Telefon 08-695 60 00 Telefax 08-695

Läs mer

Minskat stöd dyrare avgifter. En studie av idrottsföreningarnas ekonomi våren 2014

Minskat stöd dyrare avgifter. En studie av idrottsföreningarnas ekonomi våren 2014 Minskat stöd dyrare avgifter En studie av idrottsföreningarnas ekonomi våren 2014 2 Inledning De cirka 20 000 idrottsföreningarna utgör grunden för den svensk idrott. Det är i där verksamheten bedrivs,

Läs mer

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg

UNGA I OCH OM FRAMTIDENS IDROTTSORGANISERING. Susanna Hedenborg Susanna Hedenborg Susanna.Hedenborg@mah.se 2010 05 04 Tänk om det fanns en idrottshall där jag har mitt gym. Där du har ett årskort och får gå in hur mycket du vill och träna din idrott. Det har jag aldrig

Läs mer

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013 Ekerö kommun Kultur- och fritidsvaneundersökning Genomförd av CMA Research AB Augusti 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Bilaga 1 Jämförelser mellan grupper 16 Fakta om undersökningen 3 Resultat

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Bakgrund. 1. Kön? Kille Tjej. 2. Födelsedatum? (År och månad) 3. Var är du född?

Bakgrund. 1. Kön? Kille Tjej. 2. Födelsedatum? (År och månad) 3. Var är du född? Bakgrund 1. Kön? Kille Tjej 2. Födelsedatum? (År och månad) 3. Var är du född? Sverige Norge, Danmark, Finland, Island Europa, men inte Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island Utanför Europa 4. Är du

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter?

Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? Ung livsstil December 2015 Hur stor andel av Stockholms stads barn och ungdomar är med i olika specialidrotter? - En resultatredovisning bland mellanstadie-, högstadie- och gymnasieelever i Stockholms

Läs mer

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet

Pengar till klubben. verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Pengar till klubben verksamheten avgör. Petra Lindström och Johanna Ericsson Svenska Golfförbundet Presentation: Namn Din roll på klubben Vilken klubb kommer du ifrån Golfspelare nuläge Nuläge - Juniorer

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Förslag till seriespel för ungdomar 2015

Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Förslag till seriespel för ungdomar 2015 Vad gör 10 13 åringarna helst på sin fritid? Ø A" träffa kompisar är mest populäraste fri3dssysselsä"ningen Ø Fotboll är den största sporten både bland tjejer och

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 110608 Mätning 2011 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 10 till 22 maj 2011 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Ungdomars idrottande på fritiden i Skogås

Ungdomars idrottande på fritiden i Skogås Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 4 Ungdomars idrottande på fritiden i Skogås Vilka idrottar? Vilka faktorer avgör om de idrottar eller ej? Lena Öhagen-Sandin IDROTTSHÖGSKOLAN

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Vilka elever blev de bästa schackspelarna efter avslutad schackundervisning? Författare: Stefan Lundgren

Vilka elever blev de bästa schackspelarna efter avslutad schackundervisning? Författare: Stefan Lundgren Lärande och samhälle Schack som pedagogiskt verktyg Vilka elever blev de bästa schackspelarna efter avslutad schackundervisning? Författare: Stefan Lundgren Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach

Läs mer

IFFK Verksamhetsplan 2016

IFFK Verksamhetsplan 2016 IFFK Verksamhetsplan 2016 Verksamhetsplan 2016 IF Finströms Kamraterna r.f. kommer att bedriva verksamhet inom juniorfotboll, friidrott, bordtennis, innebandy samt lek och rörelse. Föreningen kommer även

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Ekonomiska kommentarer

Ekonomiska kommentarer NR 6 217 21 november Ekonomiska kommentarer Svenska hushållens skuldsättning uppdatering för 217 Karl Blom och Peter van Santen Författarna är verksamma vid Riksbankens avdelning för finansiell stabilitet

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Pressmeddelande. 4 september 2013

Pressmeddelande. 4 september 2013 Pressmeddelande 4 september 2013 Trots tunnare plånbok har unga mer koll på pengarna Tonåringars köpkraft har försämrats de senaste fem åren. Trots det uppger fler än tidigare att pengarna räcker. Fyra

Läs mer

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen. Vår vision är en värld där varje enskilt barn har ett värde och respekteras,

Läs mer

Segrar föreningslivet?

Segrar föreningslivet? Segrar föreningslivet? En studie av svenskt föreningsliv under 30 år bland barn och unga Magnus Åkesson RF 150325 The Capital of Scandinavia Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare

Läs mer

UR TALRÄDSLA BLAND UNGDOMAR

UR TALRÄDSLA BLAND UNGDOMAR UR TALRÄDSLA BLAND UNGDOMAR Rapport framtagen för Utbildningsradion (UR) Beställare: Linnéa Hallgren Upplägg och rapport: Christina Persson Genomförande: April-maj 20 Projektnummer: 0209 Uppdragsgivaren

Läs mer

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott

Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Bilaga 7 Verksamhetsanalyser idrott Föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet För att få en bild av den barn- och ungdomsverksamhet som bedrivs i Eskilstuna kommun har vi använt oss av olika källor.

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Fakta om undersökningen En rikstäckande undersökning som Riksidrottsförbundet, RF, årligen genomför i samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB. I slutet

Läs mer

Idrott för barn: sociologi, fysiologi och skador (med några högst personliga synpunkter)

Idrott för barn: sociologi, fysiologi och skador (med några högst personliga synpunkter) Tönus Idrottsmedicinkurs, Visby Måndag den 13 juni 2016 Idrott för barn: sociologi, fysiologi och skador (med några högst personliga synpunkter) Åke Andrén-Sandberg Kirurg, 6-barnsfar långvarigt ungdomsledare

Läs mer

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll

vecka 9-14 okt IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll vecka 9-14 okt. 2017 IFU Arena Uppsala Kom och inspireras med oss... kostnadsfritt! Foto: Emilia Bergmark-Jiménez Med bl a Kalle Zackari Wahlström. Föreläser på måndag kväll 41 Foto: Om inget annat anges

Läs mer

Simkunnighet i årskurs 6

Simkunnighet i årskurs 6 Enheten för utbildningsstatistik 2014-12-16 1 (20) Simkunnighet i årskurs 6 Uppföljning av kunskapskraven i idrott och hälsa avseende simkunnighet samt förmåga att hantera nödsituationer vid vatten läsåret

Läs mer

Idrotten i siffror i Strängnäs kommun 2014

Idrotten i siffror i Strängnäs kommun 2014 Idrotten i siffror i 214 För att få en tydlig bild hur det ser ut i idrottsföreningarna i genomfördes en undersökning under våren 215. Det skickades ut en enkät där föreningarna utifrån år 214 fick svara

Läs mer

På vilket sätt kan Huddinge kommun stödja flickors idrottande för ökad jämlikhet mellan könen?

På vilket sätt kan Huddinge kommun stödja flickors idrottande för ökad jämlikhet mellan könen? 2012-11-19 På vilket sätt kan Huddinge kommun stödja flickors idrottande för ökad jämlikhet mellan könen? En rapport från Skandinaviska Utvärderingsinstitutet Utvärderingsringen Hugo Blom hugo@utvarderingsringen.se

Läs mer

Om bolån, räntor och amortering

Om bolån, räntor och amortering Sida 1 (16) Om bolån, räntor och amortering Om undersökningen Den här rapporten handlar om svenskarnas bolån, räntor och syn på amorteringar. Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer

Läs mer

Jämförelse 2005/2007/2009

Jämförelse 2005/2007/2009 Jämförelse // Om undersökningen Undersökningen genomfördes av United Minds på uppdrag av Ren Idrott under maj i form av en digital enkät. Enkäten distribuerades via datainsamlingsföretaget Cint. I undersökningen

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Barnidrotten och barnrättsperspektivet. Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning

Barnidrotten och barnrättsperspektivet. Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Barnidrotten och barnrättsperspektivet Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Inger Eliasson, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet SVEBI Karlstad 2011

Läs mer

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Varbergstunneln Attitydundersökning Juni 215 Projektnummer: TRV 213/4576 Markör Innehåll Bakgrund Syfte, metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information

Läs mer

Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år

Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år Alexander Sovré & Fredrik Robertson, Kantar Sifo 2017-03-23 P-1535501 Sammanfattning Den här rapporten visar med hjälp

Läs mer

Familjer och hushåll

Familjer och hushåll Kenth Häggblom, statistikchef Tel. 018-25497 Befolkning 2016:2 29.11.2016 Familjer och hushåll 31.12.2015 Statistiken för 2015 visar att den genomsnittliga hushållsstorleken är 2,10 personer, vilket är

Läs mer

Har vi fått information från vårt SF? Delge varandra nuläge

Har vi fått information från vårt SF? Delge varandra nuläge Har vi fått information från vårt SF? Delge varandra nuläge Ishockey, Skidor, Orientering, Fotboll Flera SF arbetar med att ta fram egna strategier. Fotbollen har eget. Skidorna har precis antagit sin.

Läs mer

Info Ledare FIF 2016/2017

Info Ledare FIF 2016/2017 Info Ledare FIF 2016/2017 Info till ungdomsledare Inför varje säsong ska alla läsa igenom den blå tråden som finns på hemsidan. Finns under dokument på Fröjereds IF:s hemsida. Rapportera alltid all närvaro

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Beskrivande statistik

Beskrivande statistik Beskrivande statistik Tabellen ovan visar antalet allvarliga olyckor på en vägsträcka under 15 år. år Antal olyckor 1995 36 1996 20 1997 18 1998 26 1999 30 2000 20 2001 30 2002 27 2003 19 2004 24 2005

Läs mer

Från gentlemannaryttare till hästtjej

Från gentlemannaryttare till hästtjej Från gentlemannaryttare till hästtjej Ridsporten 100 år Susanna Hedenborg Två processer: 1. Från armé och överklass till folklig 2. Från manlig till kvinnlig 2010 05 04 Den svenska ridsporten är den speciell?

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

Projekt Vackert Rättvik Projektet

Projekt Vackert Rättvik Projektet Projekt Vackert Rättvik Projektet Vackert Rättvik startade 1994 och byggdes färdigt 2005. Syftet var att förbättra miljön längs riksvägen och stationsområdet och att skapa ett samarbete mellan kommunen,

Läs mer

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1.

Resultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga 1. Juni/juli 2006 SKOP,, gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela riket, tele-skop riks. Mellan den 15 juni och 14 juli 2006 intervjuades 1.000 personer på uppdrag av bland andra. Resultaten

Läs mer

Handbok för lagledare i Korpen Stockholms Motionsidrottsförening

Handbok för lagledare i Korpen Stockholms Motionsidrottsförening Handbok för lagledare i Korpen Stockholms Motionsidrottsförening Inledning Som lagledare eller vice lagledare i Korpen Stockholms seriespel får du denna handbok. Den har tagits fram som ett hjälpmedel

Läs mer

Allmän information om VSC VSC s juniorverksamhet Kommande evenemang Avgifter Kontaktvägar Aktiva Föräldrar. Agenda föräldramöte 080831

Allmän information om VSC VSC s juniorverksamhet Kommande evenemang Avgifter Kontaktvägar Aktiva Föräldrar. Agenda föräldramöte 080831 Allmän information om VSC VSC s juniorverksamhet Kommande evenemang Avgifter Kontaktvägar Aktiva Föräldrar Agenda föräldramöte 080831 Allmän information om VSC (1) Historia Föreningen registrerad som Västerås

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Enkät till utflyttare

Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Enkät till utflyttare Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson tel 013-20 88 52 28 juni 2012 Utflyttning från Linköpings kommun 2011 Enkät till utflyttare Innehåll: Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Svarsandelar...

Läs mer

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi

EUROSTUDENT V. En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi En kort inblick i studenternas ekonomi EUROSTUDENT V En kort inblick i studenternas ekonomi - EUROSTUDENT V Universitets- och högskolerådet 2015 Avdelningen

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Skyttarna ser positivt på damklassen

Skyttarna ser positivt på damklassen Skyttarna ser positivt på damklassen Vid fjolårets förbundsmöte bordlades en motion om avskaffande av damklassen, med uppdrag till förbundsstyrelsen om att utreda vilka konsekvenser ett borttagande skulle

Läs mer

Vilka fortsätter vilka slutar?

Vilka fortsätter vilka slutar? Vilka fortsätter vilka slutar? förändringar i idrottsvanor bland yngre tonåringar Idrottsrörelsen är mycket framgångsrik när det gäller att rekrytera medlemmar i åldrarna 7-12 år. Tillströmningen avtar

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 16 Datum: 2012-08-14 Ärende: Styrelserepresentation i Malmö sliv Sammanfattning: I verksamhetsplan 2012 har förvaltningens

Läs mer

Studier av ungdomsidrott

Studier av ungdomsidrott Stuider av ungdomsidrott version 5 Sidan 1 (5) Studier av ungdomsidrott En sammanfattning av fyra studier av ungdomsidrott Bakgrund När idrottande barn närmar sig tonåren börjar det dyka upp en hel del

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

RIKSIDOTTSFÖRBUNDET. Intervjumetod: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015. Fältperiod: Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige.

RIKSIDOTTSFÖRBUNDET. Intervjumetod: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015. Fältperiod: Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige. @ungdomsb RIKSIDOTTSFÖRBUNDET Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Online - undersökning 30/09/2015 26/10/2015 Ungdomar mellan 15-24 år i Sverige 6974 st. IDROTTSSEGMENTERING IDROTTSSEGMENTERING

Läs mer

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015

Bakgrund och process ett strategiarbete framtida förutsättningar till stämman 2015 Svensk idrotts 2025 Bakgrund och process 2011 - Motion om förenklad administration från Boxningsklubben Narva Utredning om förutsättningarna för Framtidens Idrott 2013 - Rapport till RIM 2013 Att uppdra

Läs mer

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka

Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 Söderort & Nacka Stockholms läns landsting Utbyggnad av tunnelbanan 2017 & Nacka Genomförd av CMA Research AB Februari 2017 Stockholms läns landsting, Utbyggnad av tunnelbanan 2017, sida 1 Innehåll Fakta om undersökningen

Läs mer