2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003"

Transkript

1

2 FoU-rapporter Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren Etnisk mångfald och integration visar idrotten vägen? 4. Möjligheten till motion och fysisk aktivitet lika för alla? 5. Kvinnor och män inom idrotten 23 statistik från Riksidrottsförbundet Ätstörningar en kunskapsöversikt. Rapporterna kan beställas från Riksidrottsförbundets kundtjänst eller tel STOCKHOLM MARS 24 2

3 Förord Idrottsrörelsen vill vara öppen för alla, oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Det är en av grundpelarna i den svenska modell, som skiljer den svenska idrotten från många andra länders. Det har också genom åren varit förhållandevis billigt att idrotta. Kostnaderna har kunnat hållas nere, i första hand tack vare de många idrottsledarnas ideella insatser. En annan orsak har varit stödet från samhället, inte minst kommunerna, som byggt och drivit idrottsanläggningar där föreningar kunnat bedriva sin verksamhet mot låg, eller ingen, avgift. Under senare år har det dock kommit allt fler signaler om att det blivit dyrare att idrotta. Under 9-talet skar många kommuner ner sitt stöd till idrotten, vilket tvingade föreningarna att höja sina avgifter. Samtidigt finns tecken på att modemedvetenheten inom idrotten blivit högre, något som fått utrustningskostnaderna att skjuta i höjden. Kostnaderna handlar ju inte bara om de rena avgifterna till föreningen (medlems- och träningsavgifter) utan även t ex utrustning, deltagande på träningsläger och cuper/tävlingar och resor till träningar, tävlingar eller matcher. Till kostnader kan också räknas av föreningen påtvingade köp av bingolotter och liknande. Från en del håll har det uttalats farhågor om att rätten till idrott återigen är på väg att bli en klassfråga, en rätt förbehållen barn från familjer med god ekonomi. Dvs att den svenska idrottsrörelsen sakta men säkert håller på att förlora sin folkrörelsekaraktär. Det har dock saknats mer systematiska studier av familjers kostnader för barnens idrottande. De som gjorts har i första hand varit tidningar som granskat enstaka familjer. Även Konsumentverket har gjort vissa mer begränsade undersökningar. Därför gav Riksidrottsförbundet Centrum för Marknadsanalys AB (CMA) i uppdrag att genomföra en studie av hur mycket det kostar för den enskilde individen att bedriva olika idrotter. Stefan Bergh Idrottspolitisk chef 3

4 Innehåll Metod och urval...4 Redovisning...5 Resultat...6 Totalkostnad... 6 Vilken typ av kostnader... 9 Avgifter Utrustning Resor De enskilda idrotterna Ishockey Ridsport Innebandy... 2 Basket Gymnastik Friidrott Simning Golf Tennis Fotboll

5 Metod och urval Av såväl tids- som kostnadsmässiga skäl, och för att få ett större djup i undersökningen, valdes tio olika idrotter ut, nämligen: Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis Därmed täcktes de mest populära pojk- respektive flickidrotterna (i vissa fall sammanfallande), liksom de idrotter som lockar flest ungdomar med invandrarbakgrund. Undersökningen riktades till föräldrar till barn i åldrarna 7-15 år. Då det inte finns något centralt register över idrottande barn gjorde RF ett slumpmässigt urval (inom de angivna idrotterna) föreningar ur sitt föreningsregister, lika många från varje idrott. Dessa föreningar kontaktades av CMA och ombads skicka in ett register på sina medlemmar i de aktuella åldrarna. Utifrån dessa drogs sedan ett slumpmässigt urval av individer bestående av 3 personer fördelade på 3 per idrott. Urvalet var också totalt sett jämnt fördelat med avseende på kön, ålder och geografisk hemvist. Föräldrarna till dessa 3 barn och ungdomar fick en postal enkät att fylla i, där de fick beräkna kostnaderna för Avgifter, fördelat på o Medlemsavgift o Träningsavgift o Tävlingsavgift o Avgifter för licens och försäkringar o Avgifter för läger, cuper, turneringar etc o Övriga avgifter Utrustning Resor Övriga åtaganden (ex vis köp av lotter och liknande) Övriga kostnader 1 52 familjer svarade på enkäten, vilket alltså innebär en svarsfrekvens på 5 procent. Samtidigt är det ju så att många ungdomar är aktiva i flera idrotter. Därför gavs föräldrarna möjlighet att ange kostnader också för en eventuell andra respektive tredje idrott sådana svar kom in, vilket innebär att underlaget för de följande analyserna uppgår till totalt svar. Eftersom respondenterna inte prioriterade idrotterna har samtliga svar räknats in i underlaget. Som en följd blev antalet svar per idrott inte heller jämnt fördelat. 5

6 Av dem som svarade var 51 procent killar och således 49 procent tjejer. Den största gruppen (43 procent) hade en hushållsinkomst mellan 4-6 kr/år. Majoriteten bodde i glesbygd, dvs orter med mindre än 1 invånare, eller en småstad, orter med mellan 1-5 invånare, (totalt 64 procent) och den helt övervägande delen (83 procent) bodde i villa/radhus. Man ska dock akta sig för att dra slutsatser utifrån dessa siffror om den idrottens sociala sammansättning, då urvalet gjorts ur andra synvinklar. Redovisning Kostnader som redovisas är i första hand medianvärden, dvs det värde som ligger precis i mitten av de angivna. Anledningen till att medelvärden inte används är att man på det sättet undviker effekten av extremvärden. Kostnaderna för en och samma idrott visade sig exempelvis kunna variera mellan 65 och drygt 12 kronor per år, där de flesta angivit värden under 2. I det fallet skulle det extremt höga värdet göra medelvärdet alltför högt för att ge en rättvisande bild. Vid beräkning av den genomsnittliga kostnaden eller kostnadsfördelningen för alla idrotter har medelvärdet för de olika medianvärdena räknats fram, dvs varje idrott har fått lika stor vikt vid beräkningen, oberoende urvalsstorleken. Skillnaden mellan median- och medelvärde gör att totalsumman inte alltid blir lika med summan av delarna. 6

7 Resultat Totalkostnad Totalkostnad per idrott 9 3 kr 8 2 kr 3 8 kr 2 8 kr 2 95 kr 3 2 kr kr 3 5 kr kr 4 4 kr 4 51 kr Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis Totalt Den genomsnittliga totalkostnaden för att ägna sig åt någon av de tio undersökta idrotterna är 4 51 kr per år. Men skillnaderna är stora, med gymnastiken som billigaste (1 885 kr) och ishockeyn som dyraste (9 3 kr) idrott. De flesta ligger runt 3 kr/år. Att ishockey och ridsport är förhållandevis dyra idrotter är kanske inte så överraskande. Ett intressant konstaterade, som dock kan vara en tillfällighet är att de två dyraste idrotterna är klart dominerade av var sitt kön. Bland ishockeyspelarna är 91 procent killar medan samma andel av ryttarna är tjejer. Däremot blir säkert många förvånade över den låga kostnaden för golf. Man ska då komma ihåg att undersökningen handlar om ungdomar mellan 7-15 år, en grupp som vanligtvis subventioneras starkt inom golfsporten i förhållande till vuxna aktiva. Ett annat inte helt väntat resultat är den förhållandevis höga kostnaden för simning. Orsaken är förmodligen att det är en tävlingsintensiv idrott, där de aktiva också kommer upp på elitnivå vid jämförelsevis låg ålder. Vi återkommer till detta senare. Skillnaderna är också stora inom de olika idrotterna, framför allt beroende på vilken nivå man befinner sig. Det finns i de flesta idrotter ett stort gap mellan kostnaderna för dem som tränar en gång i veckan jämfört med dem som tränar tre gånger i veckan. Det handlar då rimligen inte bara om de två extra träningarna utan med ökad ambitionsnivå följer också ökade kostnader för såväl utrustning som resor. 7

8 Kostnader uppdelat på idrottslig nivå kr kr 14 8 kr 11 5 kr 9 3 kr 7 6 kr 7 48 kr 6 46 kr 5 15 kr 4 3 kr 4 55 kr kr 1 7 kr 1 75 kr 2 16 kr 2 2 kr 1 1 kr 1 15 kr 7 85 kr 2 55 kr 3 kr kr Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis Totalt 1 ggr/vecka 3 ggr/vecka Mest extrema här är tennis och ridsport där kostnaderna ökar med cirka 2 kr/år. Det är träningsavgifterna som dominerar. Men man kan i dessa idrotter också tänka sig att de som bara tränar en gång i veckan tävlar avsevärt mycket mindre än de som tränar flera gånger i veckan. Detsamma gäller säkert friidrott och gymnastik, idrotter vars kostnader procentuellt sett också ökar markant med höjd ambitionsnivå. Det kan alltså vara ganska dyrt att bli duktig, eller i alla fall ambitiös, i sin idrott. I vissa fall kan det bli riktigt dyrt. Extremvärdena i de olika idrotterna kan lända till viss eftertanke, även om det bara är en enskild individ som står för dessa värden: Högsta värde per idrott kr kr 83 5 kr kr 53 kr 36 2 kr kr 22 9 kr kr kr 3 8 kr 2 8 kr 2 95 kr 3 2 kr kr 3 5 kr 9 3 kr 8 2 kr kr 4 4 kr Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis högsta värde median Ambitionsnivån hänger till stor del, men inte helt, samman med ålder. Det blir dyrare att idrotta ju äldre man blir. Men inte alltid. I till exempel ishockey sker den stora kostnadsökningen tidigt, vid 1-11 års ålder, vilket 8

9 kan tyda på att det är då hårdsatsningen inleds. I ridsport och simning sker en lika markant ökning vid års ålder. Man kan tänka sig att många i den åldern, framför allt inom simningen, tagit sig upp på elitnivå med de kostnader det innebär. Kostnader vid olika ålder 25 kr 2 kr 15 kr 1 kr 5 kr - kr Totalt Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis 7-9 år 1-11 år år år En viktig aspekt att studera är eventuella könsskillnader. Så här ser skillnaderna mellan den totala kostnaden för pojkar respektive flickor ut: Kostnadsskillnader mellan könen 2 32 kr 3 4 kr Pojkar 5 kr 725 kr 225 kr 775 kr Flickor -396 kr -285 kr -728 kr kr Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis De största skillnaderna finner vi i ishockey och ridsport. Det rör sig om en typisk pojk- och en lika typisk flickidrott, vilket innebär att antalet barn av 9

10 det underrepresenterade könet som svarat var lågt. Man ska alltså tolka de siffrorna lite försiktigt. Samtidigt kan man tänka sig att det just i dessa idrotter kan vara så att intresset hos ett barn från det underrepresenterade könet inte betraktas som lika seriöst som hos ett barn från det överrepresenterade. När det gäller den högre kostnaden för simmande flickor kan en förklaring möjligen vara att flickor når elitnivå tidigare än killar. Mest förvånande är den markant högre kostnaden för killar i basket, en idrott med jämn könsfördelning. Avslutningsvis kan vi konstatera att samtliga övriga bakgrundsvariabler boendeort, bostadstyp, invandrarbakgrund, antal vuxna i hushållet och antal barn i hushållet ger små eller inga skillnader när det gäller barnens totala idrottskostnader. Vilken typ av kostnader De kostnader familjerna fick ange för sitt barns idrottande fördelas på avgifter, utrustning, resor och övriga kostnader (till den sistnämnda kategorin fördes kostnader för lotter etc). Typ av kostnader Total Tennis Simning Ridsport Ishockey Innebandy Gymnastik Golf Friidrott Fotboll Basket % 2% 4% 6% 8% 1% Avgifter Utrustning Resor Övriga Här syns tydliga skillnader mellan idrotterna. I fyra idrotter tennis, ridsport, gymnastik och golf är avgifter den dominerande utgiftsposten. I sex idrotter simning, ishockey, innebandy, friidrott, fotboll och basket kostar resorna mest. Notabelt här är att resor är en stor utgiftspost i samtliga de lagidrotter som ingår i studien. Förklaringen är förmodligen seriespelet som innebär tävling i stort sett varje helg under säsong. De höga avgiftsposterna i tennis och ridsport kan delvis förklaras med att dessa idrotter håller hus i anläggningar som traditionellt inte subventioneras av kommunerna i samma utsträckning som exempelvis är fallet i fotboll eller ishockey. I ridningens 1

11 fall är det ju också så att en viktig del av utrustningen, dvs hästen, vanligtvis lånas vid varje tillfälle och därför ingår i avgiften. Delar vi upp avgiftsposten i de olika svarsalternativ som gavs medlemsavgift, träningsavgift, licenser och försäkringar samt läger, cuper, turneringar etc så framkommer också intressanta skillnader. I lagidrotterna, men också i gymnastik och simning, utgör avgifter för läger, cuper, turneringar etc en väsentlig del. I tennis är träningsavgiften den helt överskuggande, medan golfarens främsta avgift är medlemsavgiften. Vi har tidigare konstaterat att det inte fanns några större skillnader i totalkostnad beroende på var de idrottande barnen bodde. Men tittar vi på fördelningen mellan de olika kostnadstyperna finns klara skillnader. Fördelning efter boendeort Glesbygd Småstad Mellanstor Storstad % 2% 4% 6% 8% 1% Avgifter Utrustning Resor I glesbygden är resorna den stora kostnaden, medan det i storstäderna är avgifterna som väger tyngst. Att resorna kostar i glesbygdsföreningar är väl ganska naturligt, avstånden till matcher och tävlingar blir längre. Samtidigt kan detta ses som en uppmaning till förbunden att försöka finna lösningar för att minska resekostnaderna (t ex poolspel i ungdomsserier och liknande). En anledning till de högre avgifterna i storstäderna är förmodligen större kostnader för lokal- och planhyror, som föreningarna är tvingade att ta ut från de enskilda medlemmarna. Detta är svårt för föreningarna att komma åt utan är snarast en fråga om kommunalpolitiska prioriteringar. 11

12 Avgifter Det är stor skillnad i avgiftstrycket mellan de olika idrotterna. Avgifter 4 25 kr 8 kr 5 kr 4 kr 1 4 kr 1 64 kr 7 kr 5 kr 1 3 kr 2 5 kr kr Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis Total Ridsporten ligger i särklass högst, med tennis på andra plats. Som tidigare nämnts finns förklaringen när det gäller ridsport i hög grad i det faktum att kostnaden för hästar i de flesta fall tas ut på avgifterna. För både ridsport och tennis gäller också att dessa idrotter bedrivs i anläggningar som traditionellt inte drivits, och därmed subventionerats, av kommunerna i samma utsträckning som när det gäller exempelvis lagidrotterna. De senare har överlag tämligen låga avgifter, med ishockeyn som ett undantag. En mycket stor del av ishockeyns avgifter (nästan 48 procent) handlar om läger, cuper och liknande. Den rena medlemsavgiften är inte särskilt hög, vilket för övrigt gäller i stort sett samtliga undersökta idrotter. Ser man extremvärdena för avgifter i respektive idrotter är det inte så konstigt att ridsport och tennis har höga värden ( resp kr) eftersom det här förmodligen handlar om barn som tränar mycket och ofta, vilket i dessa idrotter kostar. Även tävlandet ökar säkert, vilket förmodligen är den viktigaste förklaringen till det allra högsta värdet 9 45 kr för en gymnast. De flesta lagidrotter har förhållandevis låga maxbelopp, dock återigen med undantag för ishockeyn vars högsta värde är 29 9 kr. Utrustning I en del idrotter är utrustning en stor, och ökande kostnad. Allt fler idrotter utvecklas till materialsporter och det går också allt mer mode i exempelvis idrottsskor. Men det skiljer ganska markant mellan idrotterna. 12

13 Utrustning 2 kr 1 5 kr 7 kr 5 kr 6 kr 9 kr 4 kr 6 kr 8 kr 7 kr 87 kr Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis Total I de flesta av de undersökta idrotterna ligger den årliga årskostnaden för utrustning under 1 kr. Ishockeyn ligger klart högst, med 2 kr, följt av ridsporten med 1 5 kr. Lägst ligger gymnastik, fotboll och innebandy. Rimligen borde utrustningskostnaden vara lägre i de lägre åldrarna. Så är också fallet. I den yngsta ålderskategorin (7-9 år) är mediankostnaden 5 kr. Men redan för 12- och 13-åringar har den ökat till 1 kr. I en idrott som ishockey är kostnaderna dock förhållandevis höga redan från början redan utrustningen för en knatte mellan 7-9 år kostar 1 kr. För åringar har den ökat till 3 kr. Och kostnaderna kan vara betydligt större än så, även i idrotter som man skulle tro inte kräver så dyr utrustning. En basketspelare (eller snarare föräldrarna) har t ex lagt ner 15 kr och en simmare 12 kr. Men ett par moderiktiga basketkängor kostar dryga 2 kr och en hajdräkt över 3 kr. Samtidigt som trycket att ha rätt utrustning kryper allt längre ner i åldrarna. Ett sätt att få ner utrustningskostnaderna kan vara att ärva sådan från äldre syskon eller bekanta. Generellt sett verkar det dock ganska ovanligt. Totalt anger endast 18 procent att de ärvt utrustning. Högst ligger golf med 31 procent och lägst simning med 4 procent. Resor Resorna är en ofta glömd post när man talar om kostnader för idrott. Den är dock avsevärd i flera idrotter. 13

14 Resor 3 3 kr kr 1 57 kr 1 3 kr kr 5 kr 455 kr 1 2 kr 95 kr 5 kr kr Basket Fotboll Friidrott Golf Gymnastik Innebandy Ishockey Ridsport Simning Tennis Total Här ligger flera av lagidrotterna relativt högt, med ishockeyn i särklass, förmodligen beroende på seriespelet som i de flesta fall innebär tävling varje helg varav hälften på bortaplan. Resekostnaderna för simning och friidrott hänger säkert också samman med att de är förhållandevis tävlingsintensiva, jämfört med t ex golf, gymnastik och tennis. Resekostnaderna hänger intimt samman med de idrottsliga ambitionerna hos individen och/eller laget. Högre ambitioner leder i de flesta fall till längre och dyrare resor. Därom vittnar de extremvärden som kommit in exempelvis 75 kr för en simmare, kr för en friidrottare eller 34 kr för en basketspelare. Det kan handla om dyra utlandsresor, men också om att individen är med i en förening en bit hemifrån vilket ger många och sammanlagt kostsamma resor till träning. 14

15 De enskilda idrotterna Ishockey Antal respondenter: 231 stycken Kön: 91 % pojkar och 9 % flickor Medelålder: 11,5 år Andel med hushållsinkomst över 6 kr/år: 23 % Andel med utländsk bakgrund: 7 % 66 % av de som spelar ishockey i undersökningen är aktiva minst tre gånger i veckan medan 23 % är aktiva en gång i veckan. 4 % av respondenterna bor i glesbygd/landsbygd medan 16 % bor i en storstad. 68 % har en hushållsinkomst över 4 kr/år. 9 % bor i ett hushåll med minst två vuxna och i 88 % av familjerna finns det minst två barn i hushållet. Det finns nästan alltid minst en bil i hushållet (99 % av fallen). 27 % av respondenterna uppger att de har ärvt någon utrustning av ett syskon, granne eller liknande. 9 3 kr Årliga kostnader - Ishockey 1 64 kr 2 kr 3 3 kr 35 kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övrigt Summan av de olika kostnadsposterna stämmer inte överens med totalkostnaden eftersom medianvärdet används på alla nivåer. 15

16 Ishockey Bakgrundsvariabel Median Antal Kön Ålder Hur ofta idrottar du (idrott)? Bostadsort Bostadstyp Hushålls- inkomst Utländsk bakgrund Bilar i hushållet Antal vuxna Antal barn Pojke 9 4 kr 196 Flicka 6 36 kr år 4 6 kr år 9 45 kr år kr år kr 4 3 ggr/ veckan 11 5 kr ggr/ vecka 6 36 kr 47 1 gång/ vecka 2 2 kr ggr/ mån Mer sällan Ej aktiv Storstad (>25 inv) kr 37 Mellanstor stad (5-25 inv) 9 25 kr 39 Småstad (1-5 inv) 7 2 kr 55 Glesbygd/Landsbygd (<1 inv) 9 46 kr 73 Villa/Radhus 8 85 kr 168 Bostadsrätt 9 9 kr 18 Hyresrätt 8 1 kr 16 Annat boende >6 kr/år 8 5 kr kr/år 8 6 kr kr/år kr kr/år 1 55 kr 14 <1 kr/år Ja 11 4 kr 15 Nej 9 kr 181 st 1 st 8 9 kr 83 2 eller fler kr 12 1 vuxen i hushållet 7 71 kr 2 2 eller fler vuxna i hushållet 9 45 kr barn kr 26 2 barn kr 16 3 eller fler barn 8 55 kr 72 Observera att antalet svar i en del underkategorier är mycket lågt vilket gör att man där bör tolka resultaten med stor försiktighet. Totalt lägger ishockeyspelarna ner 9 3 kr per år i avgifter, utrustning, resor och övriga kostnader. Den största utgiftsposten är resor, där man årligen lägger ner 3 3 kr. Barn under 1 år lägger i snitt ner totalt 4 6 kr medan barn över 13 år lägger ner totalt kr. Barn som är mer aktiva, dvs är aktiva minst 3 ggr/vecka har högre kostnader jämfört med dem som är något mindre aktiva. Det finns ett starkt samband mellan ålder och aktivitetsnivå. 16

17 Den årliga mediankostnaden för ishockey är alltså 9 3 kr. Tittar vi i stället på medelvärdet blir den årliga kostnaden kr. Det högsta angivna värdet är 53 kr och det lägsta 175 kr/år. Fördelning av kostnad i olika kostnadsintervall 4 Totalkostnad 1 Avgift Utrustning 4 Resor

18 Ridsport Antal respondenter: 245 stycken Kön: 9 % pojkar och 91 % flickor Medelålder: 11,6 år Andel med hushållsinkomst över 6 kr/år: 22 % Andel med utländsk bakgrund: 2 % 32 % av dem som är aktiva inom ridsport i undersökningen är aktiva minst tre gånger i veckan medan 53 % är aktiva en gång i veckan. 57 % av respondenterna bor i glesbygd/landsbygd medan 9 % bor i en storstad. 63 % har en hushållsinkomst över 4 kr/år. 92 % bor i ett hushåll med minst 2 barn i hushållet. I samtliga fall finns det minst en bil i hushållet. 22 % av respondenterna uppger att de har ärvt någon utrustning av ett syskon, granne eller liknande. Årliga kostnader - Ridsport 8 2 kr 4 25 kr 1 5 kr 95 kr - kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övrigt Summan av de olika kostnadsposterna stämmer inte överens med totalkostnaden eftersom medianvärdet används på alla nivåer. 18

19 Ridsport Bakgrundsvariabel Median Antal Kön Ålder Hur ofta idrottar du (idrott)? Bostadsort Bostadstyp Hushålls- inkomst Utländsk bakgrund Bilar i hushållet Antal vuxna Antal barn Pojke 6 42 kr 13 Flicka kr år 5 7 kr år 7 6 kr år 11 5 kr år kr 42 3 ggr/ veckan kr 71 2 ggr/ vecka kr 14 1 gång/ vecka 6 46 kr ggr/ mån Mer sällan Ej aktiv Storstad (>25 inv) 8 65 kr 21 Mellanstor stad (5-25 inv) kr 3 Småstad (1-5 inv) 6 6 kr 43 Glesbygd/Landsbygd (<1 inv) 9 15 kr 119 Villa/Radhus 7 95 kr 187 Bostadsrätt 4 99 kr 7 Hyresrätt kr 11 Annat boende 33 5 kr 9 >6 kr/år 12 4 kr kr/år kr kr/år 6 28 kr kr/år kr 17 <1 kr/år Ja 7 18 kr 6 Nej kr 24 st 1 st 6 16 kr 63 2 eller fler 8 52 kr vuxen i hushållet kr 16 2 eller fler vuxna i hushållet 8 75 kr barn 7 4 kr 29 2 barn kr 98 3 eller fler barn kr 86 Observera att antalet svar i en del underkategorier är mycket lågt vilket gör att man där bör tolka resultaten med stor försiktighet. Totalt i undersökningen lägger ridsportare ner 8 2 kr per år på sitt ridande. Den största utgiftsposten är avgifter, där man årligen lägger ner 4 25 kr. Barn under 1 år lägger ner i snitt 5 7 kr medan barn över 13 år lägger ner totalt kr. Barn och ungdomar som är mer aktiva, dvs rider minst 3 ggr/vecka, har högre kostnader jämfört med dem som är mindre aktiva. 19

20 Den årliga mediankostnaden är 8 2 kr. Tittar vi i stället på medelvärdet blir den årliga kostnaden kr. Det högsta angivna värdet är kr medan det lägsta är 65 kr. Fördelning av kostnad i olika kostnadsintervall Totalkostnad Avgift Utrustning Resor

21 Innebandy Antal respondenter: 261 stycken Kön: 67 % pojkar och 33 % flickor Medelålder: 11,9 år Andel med hushållsinkomst över 6 kr/år: 23 % Andel med utländsk bakgrund: 8 % 41 % av dem som är aktiva inom innebandy i undersökningen är aktiva minst tre gånger i veckan medan 3 % är aktiva två gånger i veckan. 37 % av respondenterna bor i glesbygd/landsbygd medan 12 % bor i en storstad. 69 % har en hushållsinkomst över 4 kr/år. 89 % bor i ett hushåll med minst 2 barn i hushållet och i 88 % av dem finns minst två vuxna. I nästan samtliga fall (99 %) finns det minst en bil i hushållet. 6 % av respondenterna uppger att de har ärvt någon utrustning av ett syskon, granne eller liknande. 3 5 kr Årliga kostnader - Innebandy 1 2 kr 5 kr 6 kr - kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övrigt Summan av de olika kostnadsposterna stämmer inte överens med totalkostnaden eftersom medianvärdet används på alla nivåer. 21

22 Innebandy Bakgrundsvariabel Median Antal Kön Ålder Hur ofta idrottar du (idrott)? Bostadsort Bostadstyp Hushålls- inkomst Utländsk bakgrund Bilar i hushållet Antal vuxna Antal barn Pojke 3 4 kr 163 Flicka kr år 1 6 kr år 2 35 kr år kr år kr 68 3 ggr/ veckan 4 55 kr 98 2 ggr/ vecka 3 33 kr 72 1 gång/ vecka 1 15 kr ggr/ mån Mer sällan Ej aktiv Storstad (>25 inv) 3 4 kr 3 Mellanstor stad (5-25 inv) kr 58 Småstad (1-5 inv) 3 kr 65 Glesbygd/Landsbygd (<1 inv) 3 15 kr 87 Villa/Radhus 3 5 kr 197 Bostadsrätt 2 55 kr 21 Hyresrätt 2 15 kr 19 Annat boende >6 kr/år 2 62 kr kr/år 3 3 kr kr/år 3 86 kr kr/år 1 65 kr 15 <1 kr/år Ja kr 2 Nej 3 2 kr 214 st 1 st kr eller fler 3 5 kr vuxen i hushållet kr 28 2 eller fler vuxna i hushållet 3 65 kr barn 3 5 kr 27 2 barn 3 5 kr 13 3 eller fler barn 3 95 kr 82 Observera att antalet svar i en del underkategorier är mycket lågt vilket gör att man där bör tolka resultaten med stor försiktighet. Totalt i undersökningen lägger innebandyspelare ner 3 5 kr per år på sin idrott. Den största utgiftsposten är resor, där man årligen lägger ner 1 2 kr. Barn under 1 år lägger i snitt totalt 1 6 kr medan barn över 13 år lägger ner totalt kr. Barn och ungdomar som är mer aktiva, dvs är aktiva minst 3 ggr/veckan har högre kostnader jämfört med dem som är mindre aktiva. 22

23 Den årliga mediankostnaden för innebandy är 3 5 kr. Tittar vi i stället på medelvärdet blir den årliga kostnaden kr. Det högsta värde som nämnts är 17 5 kr medan det lägsta är 9 kr. Fördelning av kostnad i olika kostnadsintervall 6 Totalkostnad 8 Avgift Utrustning Resor

24 Basket Antal respondenter: 141 stycken Kön: 47 % pojkar och 53 % flickor Medelålder: 11,9 år Andel med hushållsinkomst över 6 kr/år: 21 % Andel med utländsk bakgrund: 28 % 39 % av dem som är aktiva inom basket i undersökningen är aktiva minst tre gånger i veckan medan 35 % är aktiva två gånger i veckan. 26 % av respondenterna bor i glesbygd/landsbygd medan 22 % bor i en storstad. 68 % har en hushållsinkomst över 4 kr/år. 9 % bor i ett hushåll med minst 2 barn i hushållet och i 87 % av dem finns minst två vuxna. I 93 % av hushållen finns det minst en bil. 1 % av respondenterna uppger att de har ärvt någon utrustning av ett syskon, granne eller liknande. 3 8 kr Årliga kostnader - Basket 1 57 kr 8 kr 7 kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övrigt - kr Summan av de olika kostnadsposterna stämmer inte överens med totalkostnaden eftersom medianvärdet används på alla nivåer. 24

25 Basket Bakgrundsvariabel Median Antal Kön Ålder Hur ofta idrottar du (idrott)? Bostadsort Bostadstyp Hushålls- inkomst Utländsk bakgrund Bilar i hushållet Antal vuxna Antal barn Pojke 5 22 kr 53 Flicka 2 9 kr år 1 75 kr år 2 55 kr år kr år 7 2 kr 27 3 ggr/ veckan 7 6 kr 49 2 ggr/ vecka 3 8 kr 44 1 gång/ vecka 1 7 kr ggr/ mån Mer sällan Ej aktiv Storstad (>25 inv) 4 65 kr 28 Mellanstor stad (5-25 inv) 6 24 kr 34 Småstad (1-5 inv) 3 5 kr 28 Glesbygd/Landsbygd (<1 inv) 3 1 kr 29 Villa/Radhus 3 15 kr 86 Bostadsrätt 5 1 kr 14 Hyresrätt 5 5 kr 2 Annat boende >6 kr/år kr kr/år 3 65 kr kr/år 4 15 kr kr/år 3 3 kr 11 <1 kr/år Ja 4 45 kr 34 Nej 3 65 kr 83 st 3 59 kr 1 1 st kr 66 2 eller fler 3 2 kr 45 1 vuxen i hushållet kr 18 2 eller fler vuxna i hushållet 3 8 kr 13 1 barn kr 14 2 barn 3 9 kr 61 3 eller fler barn 3 65 kr 45 Observera att antalet svar i en del underkategorier är mycket lågt vilket gör att man där bör tolka resultaten med stor försiktighet. Totalt i undersökningen lägger basketspelare ner 3 8 kr/år på sin idrott. Den största utgiftsposten är resor, som kostar 1 57 kr årligen. Barn under 1 år lägger i snitt totalt 1 75 kr på sitt basketspelande medan barn över 13 år lägger ner totalt 7 2 kr. Barn och ungdomar som är aktiva minst 3 ggr/vecka har högre kostnader jämfört med dem som är mindre aktiva. Intressant att notera är den stora skillnaden i totalkostnad mellan pojkar (5 2 kr) och flickor (2 9 kr). 25

26 Den årliga mediankostnaden för basket är 3 8 kr. Medelvärdet ligger på kr. Det högsta angivna värdet är 36 2 kr och det lägsta 1 kr. Fördelning av kostnad i olika kostnadsintervall 4 Totalkostnad 5 Avgift Utrustning Resor

27 Gymnastik Antal respondenter: 181 stycken Kön: 26 % pojkar och 74 % flickor Medelålder: 1,5 år Andel med hushållsinkomst över 6 kr/år: 2 % Andel med utländsk bakgrund: 8 % 15 % av dem som är aktiva inom gymnastik i undersökningen är aktiva minst tre gånger i veckan medan 5 % är aktiva en gång i veckan. 48 % av respondenterna bor i glesbygd/landsbygd medan 7 % bor i en storstad. 63 % har en hushållsinkomst över 4 kr/år. 93 % bor i ett hushåll med minst 2 barn i hushållet och i 92 % av dem finns minst två vuxna. I 98 % av hushållen finns det minst en bil. 14 % av respondenterna uppger att de har ärvt någon utrustning av ett syskon, granne eller liknande kr Årliga kostnader - Gymnastik 7 kr 4 kr 455 kr Totalt Avgifter Utrustning Resor Övrigt - kr Summan av de olika kostnadsposterna stämmer inte överens med totalkostnaden eftersom medianvärdet används på alla nivåer. 27

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor

Svenska folkets idrotts- och motionsvanor Svenska folkets idrotts- och motionsvanor 1 Svenskarnas idrottsvanor Vi vet att idrott och motion tillhör svenskarnas mest populära fritidsintressen. Men hur mycket motionerar vi? Vilka idrotter ägnar

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Svenskarnas idrottsvanor

Svenskarnas idrottsvanor Svenskarnas idrottsvanor EN STUDIE AV SVENSKA FOLKETS TÄVLINGS- OCH MOTIONSVANOR 2003 FoU-rapport 2004:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen

Läs mer

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002

Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Idrott och integration EN STATISTISK UNDERSÖKNING 2002 Förord Sverige är idag ett mångkulturellt land. Cirka tio procent av Sveriges befolkning, eller 950 000, är födda utomlands. Ytterligare åtta procent,

Läs mer

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning 1 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. METOD... 3 3. RESULTAT... 3 3.1 TRÄNINGSTID... 4 3.2 MOTIV TILL TRÄNING... 6 3.3 VAL AV TRÄNINGSPASS...

Läs mer

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013

Ren Idrott. Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Ren Idrott Barn och ungdomar om doping 130605 Mätning 2013 Om undersökningen Föreliggande undersökning har genomförts under perioden 15 till 28 maj 2013 i form av digitala enkäter distribuerade via e-post.

Läs mer

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen.

Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Måste idrotten bry sig om mänskliga rättigheter? En undersökning bland svenska folket om idrottens betydelse för samhällsutvecklingen. Inledning För Svenska Spel är idrottens utveckling en hjärtefråga.

Läs mer

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015

Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga. Datum: 18 februari 2015 Ledare om toppning inom lagidrott för barn och unga Datum: februari Bakgrund, syfte och sammanfattning av resultat I idrottsrörelsens idéprogram Idrotten vill betonas att barn- och ungdomsidrotten, i enlighet

Läs mer

Valuta för pengarna - om föräldrars kostnader för barnens deltagande i tävlingsidrott

Valuta för pengarna - om föräldrars kostnader för barnens deltagande i tävlingsidrott Valuta för pengarna - om föräldrars kostnader för barnens deltagande i tävlingsidrott Krister Hertting FoU-rapport 2009:4 FoU-rapporter STOCKHOLM FEBRUARI 2010 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN 2004:1 Ätstörningar

Läs mer

Barn och ungdomar om doping. Undersökning

Barn och ungdomar om doping. Undersökning Barn och ungdomar om doping Undersökning De svarande 977 intervjuer med 15 25-åringar. 203 intervjuer med 12 14-åringar. Totalt 1 170 intervjuer vilket ger stor statistisk tillförlitlighet. Om undersökningen

Läs mer

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön

Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön Kartläggning av resursfördelningen utifrån kön beräkningsmodell och checklista Idrotts- och föreningsförvaltningen, augusti 2013 Kontaktperson: Carola Helltén, verksamhetsutvecklare, Förening Telefon:

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer!

Enkätsvar. Tack till alla som tog sig tid att svara och fortsätt gärna komma med förbättringsförslag eller nya idéer! Enkätsvar Under hösten 2013 skickades en enkät ut till de som valt att inte förnya sin B-licens vid Solängets travsällskap mellan åren 2000-2010. Detta för att försöka förstå anledningen till varför man

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI

TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI TONÅRINGARNA OCH DERAS PENGAR VI Madelén Falkenhäll Institutet för Privatekonomi September 2013 Månad År Institutet för Privatekonomi 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 NÅGRA SLUTSATSER... 5 SAMMANFATTNING...

Läs mer

Segrar föreningslivet?

Segrar föreningslivet? Segrar föreningslivet? En studie av svenskt föreningsliv under 30 år bland barn och unga Magnus Åkesson RF 150325 The Capital of Scandinavia Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare

Läs mer

Fördelningsprinciper

Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper Fördelningsprinciper för idrottsanläggningar Det är en stor efterfrågan på kommunens lokaler och anläggningar för idrottsverksamhet. Därför har kultur- och fritidsnämnden tagit fram

Läs mer

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv

Styrelserepresentation i Malmö föreningsliv Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 16 Datum: 2012-08-14 Ärende: Styrelserepresentation i Malmö sliv Sammanfattning: I verksamhetsplan 2012 har förvaltningens

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Pressmeddelande. 4 september 2013

Pressmeddelande. 4 september 2013 Pressmeddelande 4 september 2013 Trots tunnare plånbok har unga mer koll på pengarna Tonåringars köpkraft har försämrats de senaste fem åren. Trots det uppger fler än tidigare att pengarna räcker. Fyra

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Utvecklingsavdelningen. Fritid efter kön

Utvecklingsavdelningen. Fritid efter kön Utvecklingsavdelningen Fritid efter kön Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 7, december 20 SAMMANFATTNING Av pojkarna är 62 procent aktiva och av flickorna är 57 procent aktiva i

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy

Åre SLK Fotboll. Klubben för ALLA! Klubbpolicy Åre SLK Fotboll Klubben för ALLA! Klubbpolicy Fotboll Att spela fotboll innebär att du är med i världens största idrott. Fotboll spelas över hela världen och själva bollen är kanske världens populäraste

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

Studier av ungdomsidrott

Studier av ungdomsidrott Stuider av ungdomsidrott version 5 Sidan 1 (5) Studier av ungdomsidrott En sammanfattning av fyra studier av ungdomsidrott Bakgrund När idrottande barn närmar sig tonåren börjar det dyka upp en hel del

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE

POLICY DOKUMENT KÄVLINGE POLICY DOKUMENT KÄVLINGE DOKUMENTETS INNEHÅLL Förhållningssätt och agerande i föreningen gentemot Tobak, Alkohol, Narkotika, Jämställdhet och Sexuella Trakasserier. I huvudsak inriktning barn och ungdomar

Läs mer

Idrottsledarskap ett lyft för ungdomar. Av Karin Redelius

Idrottsledarskap ett lyft för ungdomar. Av Karin Redelius Idrottsledarskap ett lyft för ungdomar Av Karin Redelius 1 STOCKHOLM JUNI 2007 ANDRÈN & HOLM OMSLAGSFOTON: Bildbyrån Skriftserie om idrottens ledarskap I projektet Idrottens ideella ledare erbjuder vi

Läs mer

Johanna Berg Flodström och Amanda Jonsson HÄLSA OCH LIVSSTIL. Idrott och friskvård för alla?

Johanna Berg Flodström och Amanda Jonsson HÄLSA OCH LIVSSTIL. Idrott och friskvård för alla? HÄLSA OCH LIVSSTIL Idrott och friskvård för alla? Vilka som idrottar och vilka som inte är inget man kan generallisera utan det är något som kan bero på många saker, till exempel bakgrund, intresse och

Läs mer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer Idrottens omfattning Svensk idrott är bäst på att sätta folket i rörelse Svensk idrott är Sveriges största idéburna organisation sett till hur många som är delaktiga och engagerade. Nästan halva befolkningen

Läs mer

Inledning. Vad är Korpen? Att vara lagledare. Att vara lagkapten

Inledning. Vad är Korpen? Att vara lagledare. Att vara lagkapten Inledning Som lagledare eller vice lagledare i Korpen Stockholms seriespel får du denna handbok. Den har tagits fram som ett hjälpmedel så att du som lagledare ska veta vad dina uppgifter innebär och hur

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

för en bredare verksamhet

för en bredare verksamhet för en bredare verksamhet Poolkampen vad är det? Varför vattenpolo i föreningen? Att ha vattenpolo i verksamheten medför många positiva saker för föreningen: Vattenpolo, simidrottens lagbollsport, är kul!

Läs mer

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap

Röbäcks IF. Reklam & sponsorskap Röbäcks IF Reklam & sponsorskap Erbjudande: 1. Reklamskylt på sarg, plats på Röbäcks IF hemsida ingår *: 5000kr/2år Tillkommer skyltkostnad och reklamskatt 8% 2. Reklamskylt i hallen, plats på Röbäcks

Läs mer

Målsättning ideologi för HIK Innebandy

Målsättning ideologi för HIK Innebandy ideologi för HIK Innebandy Policy riktlinjer för ledare, spelare, ungdom, junior I detta dokument framgår riktlinjer för våra lag såsom ledare, aktiva och spelare. Det som står skrivet i dokumentet är

Läs mer

Bröllopsbestyr. Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras

Bröllopsbestyr. Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras Bröllopsbestyr Hur mycket ett bröllop kostar och hur det finansieras Ylva Yngveson Institutet för Privatekonomi April 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bröllopsbestyr... 3 Om undersökningen... 3 Sammanfattning...

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Värdet av idrottshallar

Värdet av idrottshallar RAPPORT 15:05 Värdet av idrottshallar Ett nytt sätt att mäta RAPPORT 15:05 11 SEPTEMBER 2015 Värdet av idrottshallar ett nytt sätt att mäta Joakim Sternö Tobias Nielsén Volante är ett kunskapsföretag

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

IDROTT & FRITID 2015/2016. www.sshl.se

IDROTT & FRITID 2015/2016. www.sshl.se IDROTT & FRITID 2015/2016 www.sshl.se IDROTTS- & FRITIDSAVDELNINGEN Nästan varje dag i veckan, hela läsåret runt, kan du på SSHL hitta roliga aktiviteter som ger dig inspiration och ny energi. Här finns

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Idrottsval och specialisering

Idrottsval och specialisering Idrottsval och specialisering Om våra toppidrottares vägar till landslaget RF:s elitidrottskonferens Göteborg, 11-12/5, 2015 PG Fahlström Per Gerrevall, Mats Glemne & Susanne Linnér Linnéuniversitetet.

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R

STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING. Arbetsmaterial 4R STOR BLANDNING LIKA BEHANDLING Arbetsmaterial 4R Stor blandning lika behandling Arbetsmaterial 4R Samma nivå samma möjligheter Arbetet som din förening står inför borde inte behövas. Ni ska säkerställa

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet

INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION Göteborgs universitet PM från Dagspresskollegiet nr. 45 DET FÖRÄNDERLIGA SAMHÄLLET - ålderssammansättning, flyttning och hushållsstruktur i relation

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

LYCK. Tema: Sport och pengar UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 2 2008

LYCK. Tema: Sport och pengar UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 2 2008 UTDRAG UR LYCKOSLANTEN NR 2 2008 LYCK SLANTEN Tema: Sport och pengar Utgivare: Swedbank och sparbankerna Produktion och redaktion: Bee Production Form: Edita Communication TEMA: SPORT OCH PENGAR Det är

Läs mer

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström

Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström. NIH 7 mars 2007. L-M Engström Trender inom barn- och ungdomsidrotten Lars-Magnus Engström NIH 7 mars 2007 Uppföljningsstudie I Över 2000 elever i åk 3, 6 & 9 år 2001 samt samma elever tre år senare 2004 48 slumpmässigt utvalda skolor

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-02-11 Dnr: 2015/161-IFN-012 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Gunilla Westberg Individ- och familjenämnden

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Barns och ungdomars resvanor

Barns och ungdomars resvanor RAPPORT 2007:73 VERSION 1.0 Barns och ungdomars resvanor en resvaneundersökning bland 6-15 åringar i olika stora orter Dokumentinformation Titel: Barns och ungdomars resvanor - en resvaneundersökning bland

Läs mer

Veckopengen VI Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi Januari 2012

Veckopengen VI Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi Januari 2012 Veckopengen VI Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi Januari 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Egna pengar en bra start... 5 Om undersökningen... 5 Inkomster... 7 Vanligare

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson.

Läs mer

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik

Arvodesenkät. Resultat 2014. Egenföretagare. www.dik.se/lonestatistik Resultat 2014 Egenföretagare Arvodesenkät www.dik.se/lonestatistik DIK:s arvodesstatistik för egenföretagare baseras på en årlig enkät som vänder sig till förbundets medlemmar som angett att de bedriver

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

Jakten på Severs skada Raiders of Severs disease Disposition

Jakten på Severs skada Raiders of Severs disease Disposition Jakten på Severs skada Raiders of Severs disease Disposition Varför valde jag just detta ämne? Vad är Severs skada? Vem får det? Hur många har det? Varför får man det? Vad ända in i gör man för att bli

Läs mer

Vägarna till landslaget

Vägarna till landslaget Vägarna till landslaget Idrottsval och specialisering bland svenska elitidrottare Forum Idrott hela livet Örebro, 12-14/10, 2015 PG Fahlström Per Gerrevall, Mats Glemne & Susanne Linnér Linnéuniversitetet.

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 4 Statistikbeskrivning... 4 Bakgrundsvariabler... 5 Resultat... 8 Narkotika

Läs mer

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014

Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Krogar mot Knark Attitydundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Syfte... 5 Genomförande... 5 Statistikbeskrivning... 5 Bakgrundsvariabler... 6 Resultat... 9 Narkotika

Läs mer

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark)

2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark) FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö en studie om idrottens föreningsledare våren 2003 (Anders Rönmark) 3. Etnisk mångfald och integration

Läs mer

Attityderna till Gävleborgs län

Attityderna till Gävleborgs län Attityderna till s län Presentation för Hälsingland Turism november 2007 CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Fakta om undersökningen Syfte Undersökningens syfte är att, inför kommande marknadsföring

Läs mer

Elittränarutbildning 2014

Elittränarutbildning 2014 Elittränarutbildning 2014 Vikten av varierad träning i ung ålder - avgörande för vem som lyckas eller inte? Roger Forsberg 1 Sammanfattning Denna studie syftar till att undersöka om det läggs för stor

Läs mer

IDROTT FÖR ALLA. Malin Örnborg Eriksson. Ett häfte samlat med information om idrottsföreningar i Norrköping.

IDROTT FÖR ALLA. Malin Örnborg Eriksson. Ett häfte samlat med information om idrottsföreningar i Norrköping. IDROTT FÖR ALLA Malin Örnborg Eriksson Ett häfte samlat med information om idrottsföreningar i Norrköping. P r o j e k t a r b e t e J B - G y m n a s i e t N o r r k ö p i n g Linn Hellman Malin Örnborg

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013

Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivning Tri4Fun Väst 2013 Projektbeskrivningen är tänkt som ett komplement till återrapporten i IdrottOnline för att ge en inblick i projektet utöver de siffror som redovisas i återrapporten.

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat

Statistik 2008. Jourernas inlämning Sedan det nya gemensamma statistiksystemet infördes 2005 har mellan 60-73 jourer lämnat Statistik 2008 År 2008 fick 78 056 personer hjälp av någon av Sveriges 104 aktiva brottsofferjourer. Det visar statistiken för stöd till brottsoffer och vittnen. Två jourer hade ingen verksamhet under

Läs mer

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005

HUSHÅLLS- BAROMETERN. våren 2005 HUSHÅLLS- BAROMETERN våren 2005 Institutet för Privatekonomi, Erika Pahne, maj 2005 FÖRENINGSSPARBANKENS HUSHÅLLSBAROMETER Om undersökningen 3 Förändringar på totalnivå jämfört med förra årets undersökningar

Läs mer

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb

Styrdokument Junior- och elitverksamhet. Woodlands Golfklubb Styrdokument Junior- och elitverksamhet Woodlands Golfklubb Upprättat av Junior- och Elitkommittén Reviderat 2012-03- 07 Godkänt av styrelsen i Woodlands Golfklubb 2012-03- 07 Syfte Syftet med detta dokument

Läs mer

Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/

Läs mer

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Föreningsträff. 28/1 2015 Hägersten, Medborgarhuset Antal deltagare: 25 Föreningar: 9

Föreningsträff. 28/1 2015 Hägersten, Medborgarhuset Antal deltagare: 25 Föreningar: 9 Föreningsträff 28/1 2015 Hägersten, Medborgarhuset Antal deltagare: 25 Föreningar: 9 Inledning och presentation Stig Nystedt hälsar alla välkomna till kvällens föreningsträff, samt presenterade deltagande

Läs mer

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008

Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Linköpings kommun Statistik & Utredningar Sten Johansson 013 20 88 52 2009-01-29 RVU-08 RESVANEUNDERSÖKNINGEN I LINKÖPING 2008 Postadress: Besöksadress: Telefon: 013-20 88 52 Fax: 013-26 35 26 Linköpings

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning

Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9. Våren 2015. Innehållsförteckning Enkätundersökning om mopedåkning bland elever i årskurs 9 Våren 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 2 2. Syfte... 2 3. Metod... 2 4. Resultat... 3 5. Jämförelse mellan resultaten 2009 och 2015...

Läs mer

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007

Idrotten landets ledande ledarskola. Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 Idrotten landets ledande ledarskola Resultat från SIFO-undersökningar kring ideellt ledarskap som merit i arbetslivet, våren 2007 1 STOCKHOLM JULI 2007 ANDRÈN & HOLM FOTO: Bildbyrån ILLUSTRATION: Katti

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Stockholms län 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen bostad har minskat från 50 procent 2009

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01

Jämställdhets- och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 2011-2013. Ver. 2010-12-01 Jämställdhets och likabehandlingsplan för Svenska Seglarförbundet 20112013 Ver. 20101201 Innehåll 1. BAKGRUND... 3 1.1 VARFÖR ARBETA MED JÄMSTÄLLDHET/LIKABEHANDLING?... 3 1.1.1 Hur arbeta med Jämställdhet/likabehandling...

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015

Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Välkommen till en ny fantastisk säsong 2014-2015 Spelarmapp I denna mapp hittar Du all nödvändig information om föreningsavgifter, om jourveckor, vad Du får som medlem i föreningen samt olika åtagande.

Läs mer

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande

Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande Kartläggning av användning av dopning, kostillskott och narkotika bland gymtränande En sammanställning av resultat från,,,,, Kronobergs län,, och. Sammanfattning procent av männen som tränar på gym uppgav

Läs mer

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF

Ansökan om projektbidrag - Vårby IF KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-23 KFN-2014/344.387 1 (2) HANDLÄGGARE Wesslén, Mats 08-535 317 37 Mats.Wesslen@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Ansökan om

Läs mer

VART TAR ALLA IDROTTSTJEJER VÄGEN?

VART TAR ALLA IDROTTSTJEJER VÄGEN? Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 5 VART TAR ALLA IDROTTSTJEJER VÄGEN? När och varför slutar de med sin idrott och vad gör de istället? Lisa Lundberg IDROTTSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Studenternas ekonomiska situation

Studenternas ekonomiska situation Studenternas ekonomiska situation En undersökning av Stockholms universitets studenters ekonomiska situation, sammanställd av Stockholms universitets studentkår 19 mars 2010 2010 Stockholms universitets

Läs mer