Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar"

Transkript

1 Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar En enkätundersökning gjord av Kultur i länet, Landstinget i Uppsala län, i samarbete med Håbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner Gunnar Matti, Kultur i länet

2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING I PUNKTFORM... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND... 4 SYFTE... 4 METOD... 5 Undersökningsmetod... 5 Urval... 6 SVARSFÖRDELNING/BORTFALLSANALYS... 6 Svarsfördelning... 6 Bortfallsanalys... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR... 8 Samband mellan kultur och hälsa... 8 Kulturdefinition... 8 Inga lokalt anknutna frågor behandlas... 8 Inga kommundelar, bara hela kommuner... 9 Viss databearbetning är gjord i förväg... 9 Antalet bakgrundsvariabler är begränsat... 9 REGELBUNDNA KULTUR- OCH FRITIDSAKTIVITETER INLEDNING TIO I TOPP HOS TONÅRINGAR (ÅLDERSGRUPP 1: ÅR) Kommentar EGET UTÖVANDE AV KULTURAKTIVITETER (KULTURPRODUKTION) INLEDNING EGET UTÖVANDE Kommentar EGET UTÖVANDE AV KULTURAKTIVITETER BLAND TONÅRINGAR Kommentar KULTURKONSUMTION INLEDNING Kommentar KULTURKONSUMTION BLAND TONÅRINGAR Kommentar OREGELBUNDNA AKTIVITETER (NÅGON GÅNG PER ÅR) INLEDNING OREGELBUNDNA KULTUR- OCH FRITIDSAKTIVITETER ( TIO I TOPP ) Kommentar OREGELBUNDNA KULTUR- OCH FRITIDSAKTIVITETER BLAND TONÅRINGAR Kommentar OREGELBUNDNA KULTURAKTIVITETER Kommentar OREGELBUNDNA KULTURAKTIVITETER BLAND TONÅRINGAR Kommentar INTRESSERADE ICKE-UTÖVARE

3 INLEDNING TIO I TOPP FÖR SVARET ALDRIG MEN MYCKET STORT INTRESSE Kommentar INTRESSERADE ICKE-UTÖVARE I ÅLDERSGRUPP Kommentar KULTURINTRESSERADE ICKE-UTÖVARE Kommentar KULTURINTRESSERADE ICKE-UTÖVARE I ÅLDERSGRUPP 1 (13-19 ÅR) Kommentar SLUTORD OCH DISKUSSION Musik en livsavgörande impuls för ungdomar Informationsteknologi navet i en ny kulturform? Geografin har betydelse för kultur- och fritidsvanorna Biblioteket en kulturell knutpunkt i kommunen BILAGA: FREKVENTA AKTIVITETER (NÅGON GÅNG PER VECKA) FREKVENTA KULTURAKTIVITETER SAMMANFATTNING I PUNKTFORM Här nedan redovisas några intressanta observationer från arbetet med denna rapport. Kvinnor är mera aktiva än män som kulturutövare och som kulturkonsumenter. Andelen aktiva kulturutövare (kulturproducenter) minskar med stigande ålder. Invånare i Östhammars kommun besöker kulturinstitutioner i Uppsala i betydligt högre utsträckning än boende i Håbo och Älvkarleby kommuner. Bok och tidskriftsläsning är de vanligaste kulturaktiviteterna i alla tre kommunerna. 1 av 3 tonåringar skriver eller diktar regelbundet i Håbo och Östhammar. 9 av 10 tonåringar i Håbo, Älvkarleby och Östhammar går på bio i annan kommun än den egna någon gång per år eller oftare. 28 procent av invånarna i Håbo går på teater i annan kommun någon gång per år. 19 procent av invånarna i Östhammar besöker Uppsala Stadsteater någon gång per år. Släktforskning och besök på Upplandsmuseet är de kulturaktiviteter som fått flest svar i kategorin Aldrig, men mycket stort intresse. 19 procent av tonårsflickorna i Håbo kommun utövar dans som konstform någon gång per månad eller oftare. 3

4 INLEDNING Bakgrund Hösten 2003 gjordes en kultur- och fritidsvaneundersökning i kommunerna Håbo, Älvkarleby och Östhammar. Projektet var ett samarbete mellan de undersökta kommunerna och Kultur i länet, dvs. kulturförvaltningen i Landstinget i Uppsala län. Undersökningen var från början tänkt att omfatta även Enköpings kommun, men de valde att inte medverka av bl.a. ekonomiska orsaker. Eftersom Tierp året innan gjort motsvarande undersökning fanns där inget intresse av att delta. Inte heller Uppsala kommun ville vara med i projektet, delvis på grund av sin storlek och sin till viss del annorlunda organisation, men också för att man även där relativt nyligen gjort en liknande undersökning. 1 Syfte Det mest uppenbara syftet med denna undersökning är från kulturförvaltningens och de deltagande kommunernas sida att fylla behovet av kunskap om kommuninvånarnas vanor och intressen inom kultur- och fritidssektorn. Denna kunskap kan användas för att bättre möta olika gruppers behov inom dessa sektorer och den kan under alla omständigheter utgöra ett underlag för planering och beslut. I denna rapport fokuseras på kulturområdet och en prioriterad åldersgrupp är ungdomar. För kulturförvaltningen är även det länsövergripande perspektivet viktigt. Särskilt intressant är hur de regionala kulturinstitutionerna används av länets invånare. Finns skillnader i detta avseende mellan de olika kommunerna? Vilka konstarter och vilka kulturinstitutioner engagerar och intresserar länsbefolkningen och hur är fördelningen med avseende på ålder och kön? Hur når kulturinstitutioner som Uppsala Stadsteater, Uppsala konstmuseum, Musik i Uppland och Upplandsmuseet ut till invånare i länets mera perifera delar? Andra frågor som denna rapport försöker ge svar på är t.ex. hur vanligt det är med eget kulturutövande i olika åldrar och vilket slags kulturaktiviteter som dominerar i de olika åldersgrupperna och med avseende på kön. De åldersgrupper som i första hand behandlas och sinsemellan jämförs är gruppen tonåringar (13-19 år) och alla grupper tillsammans (13-74 år). Undersökningens upplägg påverkar strukturen på denna rapport och därför faller det sig naturligt att jämföra de medverkande kommunerna med varandra. 1 FRITID UPPSALA: Fritidsvaneundersökning i Uppsala kommun

5 Metod Undersökningsmetod Mätningen av kultur- och fritidsvanorna i Håbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner gjordes genom postala utskick av enkäter till ett representativt urval av kommuninvånarna i åldern år. Urvalet stratifierades i sex åldersgrupper: år, år, år, år, år samt år. Kön och ort var två andra bakgrundsvariabler. Enkäterna skickades ut i början av oktober 2003 och det var respektive kommun som skötte denna hantering. Denna undersökning har en väl beprövad och standardiserad utformning och har med vissa regionala skillnader utförts i många av landets kommuner. Den är utformad för att bland annat ge svar på i vilken utsträckning kommuninvånarna tar del av det tillgängliga kultur- och fritidsutbudet samt hur intresserade de är av att göra det. Metoden är utvecklad i samarbete med forskare och har alltså en vetenskaplig förankring. Skandinaviska Utvärderingsinstitutet UviAB, som är specialiserade på denna typ av undersökningar, bistod med utbildning i enkätkonstruktion och analys, support och egenproducerad programvara för bearbetning av resultatet. De förde över svaren till digital form och gjorde en grundläggande bearbetning av materialet. Enkäten bestod av frågor om hur ofta den svarande på sin fritid utövat olika aktiviteter eller besökt olika lokaler, institutioner eller anläggningar inom kultur- och fritidsområdet under det senaste året. 2 Men man ville också kartlägga intresset av att utöva dessa aktiviteter eller besöka dessa institutioner/anläggningar hos dem som inte var aktiva utövare eller besökare. Frågorna formulerade som påståenden, t.ex. Gått på körkonsert, och svarsalternativen var Någon/några gånger/vecka, Någon/några gånger/månad, Någon/några gånger/år, Aldrig men mycket stort intresse, Aldrig men något intresse samt slutligen Aldrig/inget intresse. De svarande fick bara välja ett av dessa svarsalternativ för varje fråga. Mer än 80 procent av frågorna är gemensamma för alla tre kommunerna. Kultur i länet och kommunerna utgick till stor del från ett frågebatteri som funnits i tidigare kultur- och fritidsvaneundersökningar i andra kommuner. Frågorna är som synes konstruerade så att även ett latent intresse för någon kulturaktivitet kan fångas. Många människor kan vara intresserade av olika kulturella yttringar som av skilda anledningar inte är så lätta att delta i, t.ex. på grund av geografiska eller ekonomiska hinder. Också social bakgrund kan påverka de kulturella vanorna, t.ex. är det inte lika vanligt att människor ur arbetarklassen går på opera eller balett som att överklassen gör det. 2 Den övergripande frågan löd: Hur ofta har du på din fritid utövat följande aktiviteter eller besökt följande anläggningar lokaler institutioner under de senaste 12 månaderna? 5

6 Ett första enkätutskick gick till samtliga i urvalet. De som inte besvarat enkäten fick efter 10 dagar en påminnelse i form av ett vykort. Efter ytterligare 7 dagar skickades hela enkäten på nytt till dem som ännu inte inkommit med något svar. Urval Ett representativt urval eftersträvades vilket även uppnåddes även om antalet utskick var betydligt färre i Östhammar pga. ekonomiska överväganden. Där skickades enkäten till 5 procent av befolkningen i åldern år. I Håbo ingick 10 procent av befolkningen i detta åldersspann i undersökningen medan 20 procent av invånarna mellan 13 och 74 år i Älvkarleby kommun fick enkäten. Urvalet var helt slumpmässigt. I Håbo kommun användes det egna datasystemet KIS med inbyggd slumpvalsmodul när man gjorde urvalet. Östhammar och Älvkarleby anlitade extern konsult (SYSteam i Uppsala) som gjorde ett slumpat utdrag ur landstingets befolkningsregister. Svarsfördelning/bortfallsanalys Svarsfördelning Håbo kommun: utskick Adress okänd: -17 I urval: 1383 Godkända svar: 967 Svarsfrekvens: 70 % Ålder Svar totalt Kvinnor Män år år år år år år SUMMA Älvkarleby kommun: utskick Adress okänd: -9 I urval: 1334 Godkända svar: 996 Svarsfrekvens: 75 % 6

7 Ålder Svar totalt Kvinnor Män år år år år år år SUMMA Östhammars kommun: 824 utskick Adress okänd: -2 I urval: 822 Godkända svar: 595 Svarsfrekvens: 72 % Ålder Svar totalt Kvinnor Män år år år år år år SUMMA Svarsfrekvensen är 70 procent eller mer i de tre kommunerna vilket är fullt tillräckligt för att uppnå statistisk säkerhet. Bortfallsanalys När enkätsvaren kontrollerades ströks vissa enkäter från undersökningen på grund av att felaktiga uppgifter lämnats, t.ex. att man inte angett kön eller att man skrivit in fel kön. Vissa svarande vägrade uppge kön, ålder eller postnummer. Relationen mellan inkomna svar och utskickade enkäter var inte skev utom i viss mån i Östhammar där betydligt fler kvinnor än män svarade. 3 Som vid alla former av bortfall uppstår en viss osäkerhet om det finns ett bakomliggande mönster hos dem som inte svarade, 3 För att rätta till denna skevhet gjordes en viktning i en ny databas där ett antal resultat i kategorin kvinnor slumpades bort tills svarsfrekvensen blev ungefär lika stor för kvinnor som för män. I den databasen blev svarssiffrorna 252 kvinnor och 272 män och totalsiffran blev följaktligen 524. Även om denna manipulerade databas stämmer bättre överens med befolkningsstrukturen i Östhammar har den inte använts i föreliggande analys då den sammantaget inte ger någon ökad statistisk säkerhet. Underlaget för kategorin kvinnor är lägre i den nya databasen och därmed ökar osäkerheten även om totalsiffran för Östhammar, åtminstone i teorin, bör kunna bli en aning säkrare. Vid närmare granskning har det dock visat sig att skillnaderna i svarsutfall mellan den gamla och den nya databasen är marginella. 7

8 dvs. att enkätresultatet skulle ha blivit ett annat ifall fler män i Östhammar svarat, men skevheten var dock inte alarmerande stor på något sätt. Även i Håbo var det fler kvinnor än män som svarade om än skillnaden inte var fullt lika stor som i Östhammar. I Älvkarleby var det nästan helt jämnt mellan könen med männen i knapp majoritet. Förutsättningar Samband mellan kultur och hälsa I denna rapport förutsätts att det finns ett samband mellan kultur och hälsa. Detta i enlighet med ett för landstingets kulturpolitik bakomliggande grundantagande, men även med stöd av många forskningsrön som pekar i denna riktning; Camilla Nyberg har för Folkhälsoinstitutets räkning sammanställt en rapport där hon bland annat ger en översikt av forskningen på detta område. Hon visar att det finns vetenskapligt stöd för att kulturupplevelser av olika slag kan spela en viktig roll för människors välbefinnande och hälsa. 4 Sambandet gäller inte bara på individnivå utan även för större grupper; man kan här tala om kultur och folkhälsa. Kulturdefinition Eftersom begreppet kultur är centralt i denna rapport är det på sin plats att kort förklara hur detta mångtydiga ord här används. Jag ansluter mig i stort till det avgränsade kulturbegrepp som presenterades i 1995 års statliga kulturutredning Kulturpolitikens inriktning; där avses med kultur: konstarterna, medierna, bildningssträvanden och kulturarven. 5 Inga lokalt anknutna frågor behandlas Inga exklusivt lokala eller lokalt anknutna frågor behandlas. Bara frågor som finns i alla enkäterna räknas med. Enkäterna har avdelningar med frågor som rör förhållanden, institutioner, inrättningar etc. i den egna kommunen, och svaren på dessa kommer inte att redovisas i tabeller eller analyseras. Detta för att jämförelser mellan de olika kommunerna bättre ska kunna göras. Dock behandlas frågor av typen Besökt bibliotek i min egen kommun eftersom denna kategori frågor finns i alla tre enkäterna och inte heller gäller någon specifik namngiven institution som bara finns i just den berörda kommunen. Däremot är frågor av typen Besökt hembygdsgård i Östhammars kommun eller Besökt Åbergsmuseet (finns i Håbo kommun) inte införlivade i analysen eller tabellerna. 4 Camilla Nyberg, Uppleva känna skapa: Om kulturens betydelse för hälsan (2003), 2 5 SOU 1995:84, Kulturpolitikens inriktning: Slutbetänkande av Kulturutredningen (Stockholm, 1995), 40 8

9 Inga kommundelar, bara hela kommuner I denna rapport studeras endast kommunerna i sin helhet. Enkäterna är så konstruerade att man kan välja att betrakta kommunernas olika kommundelar för sig och jämföra dem med varandra, men eftersom alla tre kommuner i lika hög grad behandlas i denna analys skulle arbetet bli alltför tids- och utrymmeskrävande ifall också samtliga kommundelar skulle tas med i redovisningen och den jämförande analysen. Viss databearbetning är gjord i förväg Svaren någon gång per vecka är inräknade i svaren någon gång per månad och någon gång per år och svaren någon gång per månad är följaktligen inräknade i svaren någon gång per år. Denna bearbetning är gjord innan enkätens databaser (en databas för varje kommun) blev tillgängliggjorda för Kultur i länet samt för de berörda kommunerna. Även andra bearbetningar av de rådata som hämtades ur de ifyllda pappersenkäterna är gjorda i förväg av det företag som anlitats för denna uppgift, dvs. UviAB. Detta företag har konstruerat en specialanpassad programapplikation med vilken användare kan hämta olika data från databaserna. Denna programvara har sina förtjänster men medför samtidigt vissa begränsningar. Det är t.ex. inte möjligt att göra egna typer av frågor till databasen eftersom det är inprogrammerat vilka slags frågor som går att ställa. Man kan t.ex. inte göra korskörningar där man undersöker vad individer som avgett ett visst svar på en fråga svarat på en annan fråga. Exempelvis går det inte att ställa en fråga av typen: Hur många av dem som svarat att de aldrig släktforskat, men är mycket intresserade av att göra det, har svarat att de har ett icke-realiserat stort intresse av att gå på Upplandsmuseet?. Man kan däremot se hur många i de olika åldersgrupperna som svarat si eller så på en fråga, samt hur fördelningen mellan könen är. Det går även att studera de olika kommundelarna för sig. Inför framtida kultur- och fritidsvaneundersökningar vore det önskvärt om uppdragsgivarna tänkte igenom ifall det finns behov av att denna beprövade metod utvecklas. Bearbetningen och analysen kan förbättras och få nya dimensioner t.ex. genom konstruktionen av en mera avancerad databasapplikation vilken möjliggör betydligt fler och friare frågeställningar som riktas till det insamlade och dataregistrerade materialet. Antalet bakgrundsvariabler är begränsat En tydligare bild av befolkningens kultur- och fritidsvanor skulle man även kunna få genom en annan utformning av enkäterna, t.ex. genom att utöka antalet bakgrundsvariabler. Risken är dock att en mera avancerad enkätkonstruktion med fler och andra bakgrundsvariabler än som finns i dessa enkäter, ålder, kön och geografiskt område, kan medföra problem med svarsfrekvens och göra analysen och bearbetningen av svaren för tids- och arbetskrävande. 9

10 Men en bakgrundsvariabel som t.ex. social bakgrund eller yrke skulle troligen kunna ge intressanta resultat. Enligt Per Nilssons studie Fritid i skilda världar om ungdomars fritidssysselsättningar är det uppenbart att ungdomars sociala bakgrund, liksom deras regionala förankring, spelar en viktig roll för deras kulturutövande. Barn till högre tjänstemän är överrepresenterade jämfört med barn från andra samhällsklasser vad gäller kulturvanor, särskilt när det handlar om aktiviteter som att gå på teater, opera, balett och att besöka museum, konstutställningar och gallerier. 6 Ser man däremot på allt som har med musik att göra eget utövande eller musikkonsumtion så är de sociala klyftorna där betydligt mindre än på andra kulturområden. 6 Per Nilsson, Fritid i skilda världar: Ungdomsstyrelsen rapporterar 1998:11 10

11 REGELBUNDNA KULTUR- OCH FRITIDSAKTIVITETER Inledning Rent definitionsmässigt är alla aktiviteter som görs på fritiden fritidsaktiviteter. Men eftersom denna rapport är inriktad på aktiviteter inom kulturområdet är det rimligt att tala om kulturaktiviteter till skillnad från övriga aktiviteter som hör fritiden till, vilka därför betecknas fritidsaktiviteter. På grund av denna fokusering på kulturaktiviteter redovisas fritidsaktiviteter mera summariskt och främst i jämförande syfte. Om man gör en topplista över de aktiviteter som totalt sett är populärast i de tre undersökta kommunerna ser man att mönstret är ganska likartat. Tabellerna nedan redovisar aktiviteter som utförts regelbundet, dvs. någon gång per månad eller oftare, och gäller hela urvalet (13-74 år). Håbo kommun tio i topp Aktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Läst tidskrifter Promenerat som motion Surfat på internet hemma Trädgårdsskötsel Läst böcker Cyklat som motion Besökt café/gatukök etc Frilutfsliv, paddlat, strövat i skogen Husdjur- skött, tränat, tävlat Joggat Älvkarleby kommun tio i topp Aktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Promenerat som motion Läst tidskrifter Trädgårdsskötsel Läst böcker Surfat på internet hemma Cyklat som motion Besökt café/gatukök etc Frilutfsliv, paddlat, strövat i skogen Husdjur- skött, tränat, tävlat

12 10. Varit åskådare vid idrottsaktivitet Östhammars kommun tio i topp Aktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Läst tidskrifter Promenerat som motion Trädgårdsskötsel Läst böcker Surfat på internet hemma Cyklat som motion Frilutfsliv, paddlat, strövat i skogen Besökt café/gatukök etc Husdjur- skött, tränat, tävlat Hobbyarbete, handarbetat, byggt modeller De vanligaste aktiviteterna är i alla kommunerna att läsa tidskrifter och promenera som motion. I Håbo kommun kommer Surfat på internet hemma på en god tredjeplats med 62 procent, men i både Älvkarleby och Östhammars kommuner är det vanligare att sköta sin trädgård och läsa böcker än att surfa på nätet i sitt hem. Ser man på könsfördelningen är det kvinnorna som i alla tre kommunerna är de mest aktiva, fr.a. när det gäller att läsa böcker och promenera som motion. I Östhammars kommun kommer aktiviteten hobbyarbete, handarbete in på tio i topplistan och också den fritidssysslan har en övervägande andel kvinnor som utövare. Fortfarande är det något fler män än kvinnor som surfar hemma förutom i Östhammars kommun där könsfördelningen är helt jämn för denna fritidsaktivitet. Också något fler män besöker cafén, gatukök etc. Ser man på hur aktiviteterna fördelat sig mellan de olika åldersgrupperna blir bilden något mera splittrad. En aktivitet som är starkt korrelerad till ålder är surfa på internet hemma. Ju yngre åldersgrupp desto mera vanligt förekommande är det att surfa i sitt hem. Bland de yngsta grupperna är denna fritidsaktivitet den överlägset vanligaste men ju äldre ålderskategori man undersöker desto mindre vanligt förekommande är det att surfa hemma. Dock ligger denna aktivitet ganska högt upp på topplistan ända till och med åldersgrupp 5 (50-59 år). Det är bara i den äldsta gruppen som det ännu inte blivit så vanligt med internetanslutna datorer i hemmet. 12

13 Tio i topp hos tonåringar (åldersgrupp 1: år) Eftersom de yngsta invånarna ofta sägs vara en prioriterad målgrupp inom kultur- och fritidsområdet är det av särskild vikt att studera hur kultur- och fritidsvanorna ser ut hos gruppen tonåringar i Håbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Tio i topp hos tonåringar i Håbo kommun Aktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Surfat på internet hemma Läst tidskrifter Läst böcker Besökt café/gatukök etc Husdjur- skött, tränat, tävlat Promenerat som motion Joggat Cyklat som motion Deltagit i föreningsverksamhet Spelat musikinstrument el. sjungit individuellt Tio i topp hos tonåringar i Älvkarleby kommun Aktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Surfat på internet hemma Läst böcker Besökt café/gatukök etc Promenerat som motion Läst tidskrifter Joggat Cyklat som motion Gått på bio i annan kommun Husdjur skött, tränat, tävlat Spelat fotboll Tio i topp hos tonåringar i Östhammars kommun Aktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Surfat på internet hemma Läst böcker Besökt café/gatukök etc Läst tidskrifter

14 5. Joggat Promenerat som motion Spelat fotboll Husdjur- skött, tränat, tävlat Spelat innebandy Cyklat som motion Kommentar Att surfa på internet i hemmet är något nästan alla tonåringar gör idag; mer än 8 av 10 i Håbo och Älvkarleby och hela 9 av 10 tonåringar i Östhammar gör det. Att läsa böcker är vanligt i alla åldersgrupper, men fr.a. bland de yngsta i undersökningen. Totalt sett är café- och gatuköksbesök en vanlig fritidssysselsättning men statistiken dras upp av den yngsta åldersgruppen där denna aktivitet hamnar på tredje plats på topplistan i Älvkarleby och Östhammar och på fjärde plats i Håbo. En intressant notering är att relativt stillasittande aktiviteter är i popularitetslistans topp bland de yngsta; att surfa, läsa böcker och tidskrifter eller besöka café och gatukök fordrar ingen särskild fysisk ansträngning. En bit längre ned på tio i topp-listan flockas dock olika slags fysiska aktiviteter, men den totalt sett mycket vanliga fritidssysslan promenad som motion är inte alls lika populär i gruppen åringar även om den hamnar på topplistan i alla tre kommunerna. Ser vi till aktiviteter inom kulturområdet finns inte många inslag av detta på tio i topp-listorna ovan; i Håbo kommer spelat musikinstrument el. sjungit individuellt på tionde plats bland tonåringarna och i Älvkarleby hamnar gått på bio i annan kommun också på tio i topplistans sista plats, men totalt sett hamnar alla kulturaktiviteter längre ned i popularitet. Två undantag är förstås läst böcker och läst tidskrifter, men på grund av enkätundersökningens konstruktion kan vi inte veta vilket slags böcker eller tidskrifter som åsyftas, det kan lika gärna handla om skönlitteratur som praktiska handböcker eller manualer i tekniska ämnen. Därför gränsar dessa aktiviteter till fritidsvanor. Mer om detta framöver. Går vi lite längre ned på topplistan finner vi emellertid några andra renodlade kulturaktiviteter, särskilt i den yngsta ålderskategorin. Det är t.ex. mycket vanligt att tonåringar skriver/diktar; i Håbo kommun hamnar den aktiviteten på plats 12 på topplistan med 32 procent utövare, i Östhammar är placeringen 14 (33 procent) och i Älvkarleby 18 (25 procent). 14

15 EGET UTÖVANDE AV KULTURAKTIVITETER (KULTURPRODUKTION) Inledning I detta avsnitt behandlas medborgarnas eget utövande av kulturaktiviteter, eller vad som kan kallas kulturproduktion. De aktiviteter i enkäten som åsyftas är: Deltagit i lajv (levande rollspel) Utövat konstnärligt hantverk, t.ex. målat, skulpterat, vävt Spelat musikinstrument eller sjungit individuellt Spelat eller sjungit i musikgrupp Sjungit i kör Utövat dans som konstform, t.ex. balett, jazz, hiphop, flamenco Dansat folkdans Skrivit, diktat Deltagit i studiecirkel Filmat som konstform Fotograferat som konstform Spelat amatörteater Släktforskat Det är alltså frågan om aktiviteter där de tillfrågade själva varit aktiva deltagare/utövare och inte haft rollen som kulturkonsumenter i någon form, dvs. som läsare, åskådare, åhörare. Eget utövande Nedan framgår hur många i de undersökta kommunerna som regelbundet utövar någon form av kulturaktivitet, dvs. någon gång per månad eller oftare. Håbo kommun (hela kommunen) Kulturaktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Skrivit, diktat Utövat konstnärligt hantverk Spelat musikinstrument el. sjungit individuellt Deltagit i studiecirkel Fotograferat som konstform Spelat el. sjungit i musikgrupp Sjungit i kör

16 8. Utövat dans som konstform, t.ex. balett, jazz Filmat som konstform Deltagit i lajv Dansat folkdans Spelat amatörteater Släktforskat 1 > 0 2 Älvkarleby kommun (hela kommunen): Kulturaktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Utövat konstnärligt hantverk Skrivit, diktat Spelat musikinstrument el. sjungit individuellt Deltagit i studiecirkel Spelat el. sjungit i musikgrupp Sjungit i kör Fotograferat som konstform Utövat dans som konstform, t.ex. balett, jazz Släktforskat Dansat folkdans Filmat som konstform Spelat amatörteater 1 1 > Deltagit i lajv > 0 > 0 > 0 Östhammars kommun (hela kommunen) Kulturaktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Spelat musikinstrument el. sjungit individuellt Skrivit, diktat Utövat konstnärligt hantverk Deltagit i studiecirkel Spelat el. sjungit i musikgrupp Sjungit i kör Fotograferat som konstform Dansat folkdans Utövat dans som konstform, t.ex. balett, jazz Filmat som konstform Spelat amatörteater 1 1 > Släktforskat 1 1 > 0 16

17 13. Deltagit i lajv > 0 > 0 > 0 Kommentar Mönstret är tydligt och likartat i alla tre kommuner. De vanligaste egna kulturaktiviteterna är utövande av konstnärligt hantverk, spela musikinstrument eller sjunga individuellt samt att skriva eller dikta. Aktiviteterna filma som konstform och spela amatörteater hamnar i alla tre kommunerna långt ner på listan vad gäller eget utövande. Att filma kräver tillgång till dyr teknisk utrustning och att spela teater fordrar att man är medlem i någon form av teatergrupp med tillgång till lämpliga lokaler vilket självfallet speglas i de låga siffrorna för dessa aktiviteter. Inte heller dans som konstform, folkdans eller släktforskning har särskilt många regelbundna utövare. Men som vi senare kommer att få se beror de låga siffrorna för aktiviteten släktforskning inte på något bristande intresse. Släktforska hamnar i topp om man ser på svaren aldrig men mycket stort intresse. Aktiviteten delta i lajv, som är en sorts rollspel, hamnar på jumboplatsen både i Älvkarleby och i Östhammar med bara några få utövare. I Håbo dras genomsnittet upp av gruppen tonårspojkar där 9 procent någon gång per månad deltagit i lajv. Två egna aktiviteter som har en markant snedfördelning mellan könen är utöva konstnärligt hantverk och skriva/dikta. Varför dessa kulturvanor mera appellerar till kvinnor än män och varför skillnaden är så pass stor mellan könen kan man bara spekulera i. Mönstret är i alla fall tydligt och i överensstämmelse med resultaten från tidigare undersökningar av samma slag. Eget utövande av kulturaktiviteter bland tonåringar Eftersom åldersgrupp 1 (13 19 år) är prioriterad i denna analys tar vi en titt på hur tonåringar i Håbo, Älvkarleby och Östhammar aktiverar sig själva inom kulturområdet. Håbo kommun (hela kommunen) åldersgrupp 1 (13-19 år): Kulturaktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Spelat musikinstrument el. sjungit individuellt Skrivit, diktat Utövat konstnärligt hantverk Spelat el. sjungit i musikgrupp Utövat dans som konstform, t.ex. balett, jazz Fotograferat som konstform Spelat amatörteater Sjungit i kör Deltagit i studiecirkel

18 10. Deltagit i lajv Filmat som konstform Dansat folkdans Släktforskat Älvkarleby kommun (hela kommunen) åldersgrupp 1 (13-19 år): Kulturaktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Skrivit, diktat Spelat musikinstrument el. sjungit individuellt Spelat el. sjungit i musikgrupp Utövat konstnärligt hantverk Fotograferat som konstform Utövat dans som konstform, t.ex. balett, jazz Filmat som konstform Spelat amatörteater Deltagit i studiecirkel Sjungit i kör Deltagit i lajv Dansat folkdans Släktforskat Östhammars kommun (hela kommunen) åldersgrupp 1 (13-19 år): Kulturaktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Skrivit, diktat Spelat musikinstrument el. sjungit individuellt Utövat konstnärligt hantverk Spelat el. sjungit i musikgrupp Sjungit i kör Deltagit i studiecirkel Fotograferat som konstform Spelat amatörteater Filmat som konstform Deltagit i lajv Utövat dans som konstform, t.ex. balett, jazz Dansat folkdans Släktforskat

Barns och ungas kulturvanor

Barns och ungas kulturvanor Barns och ungas kulturvanor Redovisning av en pilotundersökning genomförd i Stockholms stad 2013 2014-06-19 Sammanfattning...3 Resultat...3 Slutsatser...3 Inledning...5 Syfte...5 Genomförande...5 Svarsfrekvens...6

Läs mer

En ny svensk kulturvaneundersökning: bakgrund, överväganden och förslag

En ny svensk kulturvaneundersökning: bakgrund, överväganden och förslag MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS En ny svensk kulturvaneundersökning: bakgrund, överväganden och förslag Promemoria 2015-04-15 Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Bakgrund: uppdraget, kulturbegreppet och

Läs mer

OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER

OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER OM LÄSNING MER ELLER MINDRE? EN KOMMENTERANDE JÄMFÖRELSE AV FEM LÄSVANESTUDIER Statens kulturråd, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats:

Läs mer

NÄR VAR HUR om ungas kultur

NÄR VAR HUR om ungas kultur NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden Förord Kulturutövande har stor betydelse i ungas liv. Många unga ägnar sig åt någon form av kultur på fritiden. De trivs med sitt

Läs mer

Ung i Västernorrland

Ung i Västernorrland Rapportserien Ung i Västernorrland En uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt Rapport nr 2010:9 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-44-1 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden

NÄR VAR HUR. om ungas kultur. En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden NÄR VAR HUR om ungas kultur En analys av ungas kulturutövande på fritiden 1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som tar fram kunskap

Läs mer

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007

UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 UNGA MED ATT TYD UNGDOMSSTYRELSENS ATTITYD- OCH VÄRDERINGSSTUDIE 2007 1 UNGDOMSSTYRELSEN är en statlig myndighet som verkar för att

Läs mer

Bibliotek Väl Befinnande

Bibliotek Väl Befinnande Umeå Universitet Sociologiska institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap kandidatprogram Självständigt uppsatsarbete, 15hp Bibliotek Väl Befinnande Utvärdering av Vindelns kommunbiblioteks hälsosatsning

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I TANUM 2014 LUPP 2014 Tanums Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen

Barn och bredband. En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter. Av: Max Lundin. Sociologiska Institutionen Barn och bredband En uppsats om föräldrars syn på sina barns internetaktiviteter Av: Max Lundin Sociologiska Institutionen Kandidatuppsats i sociologi (Studieordning i Utredningssociologi), 15 hp. HT 2009

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott

Kortanalys. Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott Kortanalys Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott en beskrivning utifrån misstankestatistiken och Nationella trygghetsundersökningen Gärningspersoners kön och ålder vid

Läs mer

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende

Rapport 2014:1 NTU 2013. Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 NTU 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Nationella trygghetsundersökningen 2013 Om utsatthet, otrygghet och förtroende Rapport 2014:1 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder

Läs mer

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun MISSIV DATUM DIARIENR 2005-06-10 2004/442-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-09-02 Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 En jämförelse mellan waldorfelever och elever i den kommunala skolan Bo Dahlin Elisabet Langmann Cathrine Andersson

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal

Olika syn på saken. Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Olika syn på saken Folkbiblioteket bland användare, icke-användare och personal Innehåll 3 Förord 4 Vad vet vi sedan tidigare om bibliotekens användare? 4 kärnan: yngre, kvinnor och högutbildade 6 tv,

Läs mer

Umeå universitet Institutionen för psykologi Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Examensuppsats vt07

Umeå universitet Institutionen för psykologi Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Examensuppsats vt07 Umeå universitet Institutionen för psykologi Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Examensuppsats vt07 Kartläggning av livsstil, hälsa, fritid och framtid utifrån aspekter som

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

IT-användning inom idrotten

IT-användning inom idrotten IT-användning inom idrotten FoU-rapport 2004:2 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus - en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen ska dö - en studie om idrottens föreningsledare våren

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer