Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar"

Transkript

1 Kulturvanor i Håbo, Älvkarleby och Östhammar En enkätundersökning gjord av Kultur i länet, Landstinget i Uppsala län, i samarbete med Håbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner Gunnar Matti, Kultur i länet

2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING I PUNKTFORM... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND... 4 SYFTE... 4 METOD... 5 Undersökningsmetod... 5 Urval... 6 SVARSFÖRDELNING/BORTFALLSANALYS... 6 Svarsfördelning... 6 Bortfallsanalys... 7 FÖRUTSÄTTNINGAR... 8 Samband mellan kultur och hälsa... 8 Kulturdefinition... 8 Inga lokalt anknutna frågor behandlas... 8 Inga kommundelar, bara hela kommuner... 9 Viss databearbetning är gjord i förväg... 9 Antalet bakgrundsvariabler är begränsat... 9 REGELBUNDNA KULTUR- OCH FRITIDSAKTIVITETER INLEDNING TIO I TOPP HOS TONÅRINGAR (ÅLDERSGRUPP 1: ÅR) Kommentar EGET UTÖVANDE AV KULTURAKTIVITETER (KULTURPRODUKTION) INLEDNING EGET UTÖVANDE Kommentar EGET UTÖVANDE AV KULTURAKTIVITETER BLAND TONÅRINGAR Kommentar KULTURKONSUMTION INLEDNING Kommentar KULTURKONSUMTION BLAND TONÅRINGAR Kommentar OREGELBUNDNA AKTIVITETER (NÅGON GÅNG PER ÅR) INLEDNING OREGELBUNDNA KULTUR- OCH FRITIDSAKTIVITETER ( TIO I TOPP ) Kommentar OREGELBUNDNA KULTUR- OCH FRITIDSAKTIVITETER BLAND TONÅRINGAR Kommentar OREGELBUNDNA KULTURAKTIVITETER Kommentar OREGELBUNDNA KULTURAKTIVITETER BLAND TONÅRINGAR Kommentar INTRESSERADE ICKE-UTÖVARE

3 INLEDNING TIO I TOPP FÖR SVARET ALDRIG MEN MYCKET STORT INTRESSE Kommentar INTRESSERADE ICKE-UTÖVARE I ÅLDERSGRUPP Kommentar KULTURINTRESSERADE ICKE-UTÖVARE Kommentar KULTURINTRESSERADE ICKE-UTÖVARE I ÅLDERSGRUPP 1 (13-19 ÅR) Kommentar SLUTORD OCH DISKUSSION Musik en livsavgörande impuls för ungdomar Informationsteknologi navet i en ny kulturform? Geografin har betydelse för kultur- och fritidsvanorna Biblioteket en kulturell knutpunkt i kommunen BILAGA: FREKVENTA AKTIVITETER (NÅGON GÅNG PER VECKA) FREKVENTA KULTURAKTIVITETER SAMMANFATTNING I PUNKTFORM Här nedan redovisas några intressanta observationer från arbetet med denna rapport. Kvinnor är mera aktiva än män som kulturutövare och som kulturkonsumenter. Andelen aktiva kulturutövare (kulturproducenter) minskar med stigande ålder. Invånare i Östhammars kommun besöker kulturinstitutioner i Uppsala i betydligt högre utsträckning än boende i Håbo och Älvkarleby kommuner. Bok och tidskriftsläsning är de vanligaste kulturaktiviteterna i alla tre kommunerna. 1 av 3 tonåringar skriver eller diktar regelbundet i Håbo och Östhammar. 9 av 10 tonåringar i Håbo, Älvkarleby och Östhammar går på bio i annan kommun än den egna någon gång per år eller oftare. 28 procent av invånarna i Håbo går på teater i annan kommun någon gång per år. 19 procent av invånarna i Östhammar besöker Uppsala Stadsteater någon gång per år. Släktforskning och besök på Upplandsmuseet är de kulturaktiviteter som fått flest svar i kategorin Aldrig, men mycket stort intresse. 19 procent av tonårsflickorna i Håbo kommun utövar dans som konstform någon gång per månad eller oftare. 3

4 INLEDNING Bakgrund Hösten 2003 gjordes en kultur- och fritidsvaneundersökning i kommunerna Håbo, Älvkarleby och Östhammar. Projektet var ett samarbete mellan de undersökta kommunerna och Kultur i länet, dvs. kulturförvaltningen i Landstinget i Uppsala län. Undersökningen var från början tänkt att omfatta även Enköpings kommun, men de valde att inte medverka av bl.a. ekonomiska orsaker. Eftersom Tierp året innan gjort motsvarande undersökning fanns där inget intresse av att delta. Inte heller Uppsala kommun ville vara med i projektet, delvis på grund av sin storlek och sin till viss del annorlunda organisation, men också för att man även där relativt nyligen gjort en liknande undersökning. 1 Syfte Det mest uppenbara syftet med denna undersökning är från kulturförvaltningens och de deltagande kommunernas sida att fylla behovet av kunskap om kommuninvånarnas vanor och intressen inom kultur- och fritidssektorn. Denna kunskap kan användas för att bättre möta olika gruppers behov inom dessa sektorer och den kan under alla omständigheter utgöra ett underlag för planering och beslut. I denna rapport fokuseras på kulturområdet och en prioriterad åldersgrupp är ungdomar. För kulturförvaltningen är även det länsövergripande perspektivet viktigt. Särskilt intressant är hur de regionala kulturinstitutionerna används av länets invånare. Finns skillnader i detta avseende mellan de olika kommunerna? Vilka konstarter och vilka kulturinstitutioner engagerar och intresserar länsbefolkningen och hur är fördelningen med avseende på ålder och kön? Hur når kulturinstitutioner som Uppsala Stadsteater, Uppsala konstmuseum, Musik i Uppland och Upplandsmuseet ut till invånare i länets mera perifera delar? Andra frågor som denna rapport försöker ge svar på är t.ex. hur vanligt det är med eget kulturutövande i olika åldrar och vilket slags kulturaktiviteter som dominerar i de olika åldersgrupperna och med avseende på kön. De åldersgrupper som i första hand behandlas och sinsemellan jämförs är gruppen tonåringar (13-19 år) och alla grupper tillsammans (13-74 år). Undersökningens upplägg påverkar strukturen på denna rapport och därför faller det sig naturligt att jämföra de medverkande kommunerna med varandra. 1 FRITID UPPSALA: Fritidsvaneundersökning i Uppsala kommun

5 Metod Undersökningsmetod Mätningen av kultur- och fritidsvanorna i Håbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner gjordes genom postala utskick av enkäter till ett representativt urval av kommuninvånarna i åldern år. Urvalet stratifierades i sex åldersgrupper: år, år, år, år, år samt år. Kön och ort var två andra bakgrundsvariabler. Enkäterna skickades ut i början av oktober 2003 och det var respektive kommun som skötte denna hantering. Denna undersökning har en väl beprövad och standardiserad utformning och har med vissa regionala skillnader utförts i många av landets kommuner. Den är utformad för att bland annat ge svar på i vilken utsträckning kommuninvånarna tar del av det tillgängliga kultur- och fritidsutbudet samt hur intresserade de är av att göra det. Metoden är utvecklad i samarbete med forskare och har alltså en vetenskaplig förankring. Skandinaviska Utvärderingsinstitutet UviAB, som är specialiserade på denna typ av undersökningar, bistod med utbildning i enkätkonstruktion och analys, support och egenproducerad programvara för bearbetning av resultatet. De förde över svaren till digital form och gjorde en grundläggande bearbetning av materialet. Enkäten bestod av frågor om hur ofta den svarande på sin fritid utövat olika aktiviteter eller besökt olika lokaler, institutioner eller anläggningar inom kultur- och fritidsområdet under det senaste året. 2 Men man ville också kartlägga intresset av att utöva dessa aktiviteter eller besöka dessa institutioner/anläggningar hos dem som inte var aktiva utövare eller besökare. Frågorna formulerade som påståenden, t.ex. Gått på körkonsert, och svarsalternativen var Någon/några gånger/vecka, Någon/några gånger/månad, Någon/några gånger/år, Aldrig men mycket stort intresse, Aldrig men något intresse samt slutligen Aldrig/inget intresse. De svarande fick bara välja ett av dessa svarsalternativ för varje fråga. Mer än 80 procent av frågorna är gemensamma för alla tre kommunerna. Kultur i länet och kommunerna utgick till stor del från ett frågebatteri som funnits i tidigare kultur- och fritidsvaneundersökningar i andra kommuner. Frågorna är som synes konstruerade så att även ett latent intresse för någon kulturaktivitet kan fångas. Många människor kan vara intresserade av olika kulturella yttringar som av skilda anledningar inte är så lätta att delta i, t.ex. på grund av geografiska eller ekonomiska hinder. Också social bakgrund kan påverka de kulturella vanorna, t.ex. är det inte lika vanligt att människor ur arbetarklassen går på opera eller balett som att överklassen gör det. 2 Den övergripande frågan löd: Hur ofta har du på din fritid utövat följande aktiviteter eller besökt följande anläggningar lokaler institutioner under de senaste 12 månaderna? 5

6 Ett första enkätutskick gick till samtliga i urvalet. De som inte besvarat enkäten fick efter 10 dagar en påminnelse i form av ett vykort. Efter ytterligare 7 dagar skickades hela enkäten på nytt till dem som ännu inte inkommit med något svar. Urval Ett representativt urval eftersträvades vilket även uppnåddes även om antalet utskick var betydligt färre i Östhammar pga. ekonomiska överväganden. Där skickades enkäten till 5 procent av befolkningen i åldern år. I Håbo ingick 10 procent av befolkningen i detta åldersspann i undersökningen medan 20 procent av invånarna mellan 13 och 74 år i Älvkarleby kommun fick enkäten. Urvalet var helt slumpmässigt. I Håbo kommun användes det egna datasystemet KIS med inbyggd slumpvalsmodul när man gjorde urvalet. Östhammar och Älvkarleby anlitade extern konsult (SYSteam i Uppsala) som gjorde ett slumpat utdrag ur landstingets befolkningsregister. Svarsfördelning/bortfallsanalys Svarsfördelning Håbo kommun: utskick Adress okänd: -17 I urval: 1383 Godkända svar: 967 Svarsfrekvens: 70 % Ålder Svar totalt Kvinnor Män år år år år år år SUMMA Älvkarleby kommun: utskick Adress okänd: -9 I urval: 1334 Godkända svar: 996 Svarsfrekvens: 75 % 6

7 Ålder Svar totalt Kvinnor Män år år år år år år SUMMA Östhammars kommun: 824 utskick Adress okänd: -2 I urval: 822 Godkända svar: 595 Svarsfrekvens: 72 % Ålder Svar totalt Kvinnor Män år år år år år år SUMMA Svarsfrekvensen är 70 procent eller mer i de tre kommunerna vilket är fullt tillräckligt för att uppnå statistisk säkerhet. Bortfallsanalys När enkätsvaren kontrollerades ströks vissa enkäter från undersökningen på grund av att felaktiga uppgifter lämnats, t.ex. att man inte angett kön eller att man skrivit in fel kön. Vissa svarande vägrade uppge kön, ålder eller postnummer. Relationen mellan inkomna svar och utskickade enkäter var inte skev utom i viss mån i Östhammar där betydligt fler kvinnor än män svarade. 3 Som vid alla former av bortfall uppstår en viss osäkerhet om det finns ett bakomliggande mönster hos dem som inte svarade, 3 För att rätta till denna skevhet gjordes en viktning i en ny databas där ett antal resultat i kategorin kvinnor slumpades bort tills svarsfrekvensen blev ungefär lika stor för kvinnor som för män. I den databasen blev svarssiffrorna 252 kvinnor och 272 män och totalsiffran blev följaktligen 524. Även om denna manipulerade databas stämmer bättre överens med befolkningsstrukturen i Östhammar har den inte använts i föreliggande analys då den sammantaget inte ger någon ökad statistisk säkerhet. Underlaget för kategorin kvinnor är lägre i den nya databasen och därmed ökar osäkerheten även om totalsiffran för Östhammar, åtminstone i teorin, bör kunna bli en aning säkrare. Vid närmare granskning har det dock visat sig att skillnaderna i svarsutfall mellan den gamla och den nya databasen är marginella. 7

8 dvs. att enkätresultatet skulle ha blivit ett annat ifall fler män i Östhammar svarat, men skevheten var dock inte alarmerande stor på något sätt. Även i Håbo var det fler kvinnor än män som svarade om än skillnaden inte var fullt lika stor som i Östhammar. I Älvkarleby var det nästan helt jämnt mellan könen med männen i knapp majoritet. Förutsättningar Samband mellan kultur och hälsa I denna rapport förutsätts att det finns ett samband mellan kultur och hälsa. Detta i enlighet med ett för landstingets kulturpolitik bakomliggande grundantagande, men även med stöd av många forskningsrön som pekar i denna riktning; Camilla Nyberg har för Folkhälsoinstitutets räkning sammanställt en rapport där hon bland annat ger en översikt av forskningen på detta område. Hon visar att det finns vetenskapligt stöd för att kulturupplevelser av olika slag kan spela en viktig roll för människors välbefinnande och hälsa. 4 Sambandet gäller inte bara på individnivå utan även för större grupper; man kan här tala om kultur och folkhälsa. Kulturdefinition Eftersom begreppet kultur är centralt i denna rapport är det på sin plats att kort förklara hur detta mångtydiga ord här används. Jag ansluter mig i stort till det avgränsade kulturbegrepp som presenterades i 1995 års statliga kulturutredning Kulturpolitikens inriktning; där avses med kultur: konstarterna, medierna, bildningssträvanden och kulturarven. 5 Inga lokalt anknutna frågor behandlas Inga exklusivt lokala eller lokalt anknutna frågor behandlas. Bara frågor som finns i alla enkäterna räknas med. Enkäterna har avdelningar med frågor som rör förhållanden, institutioner, inrättningar etc. i den egna kommunen, och svaren på dessa kommer inte att redovisas i tabeller eller analyseras. Detta för att jämförelser mellan de olika kommunerna bättre ska kunna göras. Dock behandlas frågor av typen Besökt bibliotek i min egen kommun eftersom denna kategori frågor finns i alla tre enkäterna och inte heller gäller någon specifik namngiven institution som bara finns i just den berörda kommunen. Däremot är frågor av typen Besökt hembygdsgård i Östhammars kommun eller Besökt Åbergsmuseet (finns i Håbo kommun) inte införlivade i analysen eller tabellerna. 4 Camilla Nyberg, Uppleva känna skapa: Om kulturens betydelse för hälsan (2003), 2 5 SOU 1995:84, Kulturpolitikens inriktning: Slutbetänkande av Kulturutredningen (Stockholm, 1995), 40 8

9 Inga kommundelar, bara hela kommuner I denna rapport studeras endast kommunerna i sin helhet. Enkäterna är så konstruerade att man kan välja att betrakta kommunernas olika kommundelar för sig och jämföra dem med varandra, men eftersom alla tre kommuner i lika hög grad behandlas i denna analys skulle arbetet bli alltför tids- och utrymmeskrävande ifall också samtliga kommundelar skulle tas med i redovisningen och den jämförande analysen. Viss databearbetning är gjord i förväg Svaren någon gång per vecka är inräknade i svaren någon gång per månad och någon gång per år och svaren någon gång per månad är följaktligen inräknade i svaren någon gång per år. Denna bearbetning är gjord innan enkätens databaser (en databas för varje kommun) blev tillgängliggjorda för Kultur i länet samt för de berörda kommunerna. Även andra bearbetningar av de rådata som hämtades ur de ifyllda pappersenkäterna är gjorda i förväg av det företag som anlitats för denna uppgift, dvs. UviAB. Detta företag har konstruerat en specialanpassad programapplikation med vilken användare kan hämta olika data från databaserna. Denna programvara har sina förtjänster men medför samtidigt vissa begränsningar. Det är t.ex. inte möjligt att göra egna typer av frågor till databasen eftersom det är inprogrammerat vilka slags frågor som går att ställa. Man kan t.ex. inte göra korskörningar där man undersöker vad individer som avgett ett visst svar på en fråga svarat på en annan fråga. Exempelvis går det inte att ställa en fråga av typen: Hur många av dem som svarat att de aldrig släktforskat, men är mycket intresserade av att göra det, har svarat att de har ett icke-realiserat stort intresse av att gå på Upplandsmuseet?. Man kan däremot se hur många i de olika åldersgrupperna som svarat si eller så på en fråga, samt hur fördelningen mellan könen är. Det går även att studera de olika kommundelarna för sig. Inför framtida kultur- och fritidsvaneundersökningar vore det önskvärt om uppdragsgivarna tänkte igenom ifall det finns behov av att denna beprövade metod utvecklas. Bearbetningen och analysen kan förbättras och få nya dimensioner t.ex. genom konstruktionen av en mera avancerad databasapplikation vilken möjliggör betydligt fler och friare frågeställningar som riktas till det insamlade och dataregistrerade materialet. Antalet bakgrundsvariabler är begränsat En tydligare bild av befolkningens kultur- och fritidsvanor skulle man även kunna få genom en annan utformning av enkäterna, t.ex. genom att utöka antalet bakgrundsvariabler. Risken är dock att en mera avancerad enkätkonstruktion med fler och andra bakgrundsvariabler än som finns i dessa enkäter, ålder, kön och geografiskt område, kan medföra problem med svarsfrekvens och göra analysen och bearbetningen av svaren för tids- och arbetskrävande. 9

10 Men en bakgrundsvariabel som t.ex. social bakgrund eller yrke skulle troligen kunna ge intressanta resultat. Enligt Per Nilssons studie Fritid i skilda världar om ungdomars fritidssysselsättningar är det uppenbart att ungdomars sociala bakgrund, liksom deras regionala förankring, spelar en viktig roll för deras kulturutövande. Barn till högre tjänstemän är överrepresenterade jämfört med barn från andra samhällsklasser vad gäller kulturvanor, särskilt när det handlar om aktiviteter som att gå på teater, opera, balett och att besöka museum, konstutställningar och gallerier. 6 Ser man däremot på allt som har med musik att göra eget utövande eller musikkonsumtion så är de sociala klyftorna där betydligt mindre än på andra kulturområden. 6 Per Nilsson, Fritid i skilda världar: Ungdomsstyrelsen rapporterar 1998:11 10

11 REGELBUNDNA KULTUR- OCH FRITIDSAKTIVITETER Inledning Rent definitionsmässigt är alla aktiviteter som görs på fritiden fritidsaktiviteter. Men eftersom denna rapport är inriktad på aktiviteter inom kulturområdet är det rimligt att tala om kulturaktiviteter till skillnad från övriga aktiviteter som hör fritiden till, vilka därför betecknas fritidsaktiviteter. På grund av denna fokusering på kulturaktiviteter redovisas fritidsaktiviteter mera summariskt och främst i jämförande syfte. Om man gör en topplista över de aktiviteter som totalt sett är populärast i de tre undersökta kommunerna ser man att mönstret är ganska likartat. Tabellerna nedan redovisar aktiviteter som utförts regelbundet, dvs. någon gång per månad eller oftare, och gäller hela urvalet (13-74 år). Håbo kommun tio i topp Aktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Läst tidskrifter Promenerat som motion Surfat på internet hemma Trädgårdsskötsel Läst böcker Cyklat som motion Besökt café/gatukök etc Frilutfsliv, paddlat, strövat i skogen Husdjur- skött, tränat, tävlat Joggat Älvkarleby kommun tio i topp Aktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Promenerat som motion Läst tidskrifter Trädgårdsskötsel Läst böcker Surfat på internet hemma Cyklat som motion Besökt café/gatukök etc Frilutfsliv, paddlat, strövat i skogen Husdjur- skött, tränat, tävlat

12 10. Varit åskådare vid idrottsaktivitet Östhammars kommun tio i topp Aktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Läst tidskrifter Promenerat som motion Trädgårdsskötsel Läst böcker Surfat på internet hemma Cyklat som motion Frilutfsliv, paddlat, strövat i skogen Besökt café/gatukök etc Husdjur- skött, tränat, tävlat Hobbyarbete, handarbetat, byggt modeller De vanligaste aktiviteterna är i alla kommunerna att läsa tidskrifter och promenera som motion. I Håbo kommun kommer Surfat på internet hemma på en god tredjeplats med 62 procent, men i både Älvkarleby och Östhammars kommuner är det vanligare att sköta sin trädgård och läsa böcker än att surfa på nätet i sitt hem. Ser man på könsfördelningen är det kvinnorna som i alla tre kommunerna är de mest aktiva, fr.a. när det gäller att läsa böcker och promenera som motion. I Östhammars kommun kommer aktiviteten hobbyarbete, handarbete in på tio i topplistan och också den fritidssysslan har en övervägande andel kvinnor som utövare. Fortfarande är det något fler män än kvinnor som surfar hemma förutom i Östhammars kommun där könsfördelningen är helt jämn för denna fritidsaktivitet. Också något fler män besöker cafén, gatukök etc. Ser man på hur aktiviteterna fördelat sig mellan de olika åldersgrupperna blir bilden något mera splittrad. En aktivitet som är starkt korrelerad till ålder är surfa på internet hemma. Ju yngre åldersgrupp desto mera vanligt förekommande är det att surfa i sitt hem. Bland de yngsta grupperna är denna fritidsaktivitet den överlägset vanligaste men ju äldre ålderskategori man undersöker desto mindre vanligt förekommande är det att surfa hemma. Dock ligger denna aktivitet ganska högt upp på topplistan ända till och med åldersgrupp 5 (50-59 år). Det är bara i den äldsta gruppen som det ännu inte blivit så vanligt med internetanslutna datorer i hemmet. 12

13 Tio i topp hos tonåringar (åldersgrupp 1: år) Eftersom de yngsta invånarna ofta sägs vara en prioriterad målgrupp inom kultur- och fritidsområdet är det av särskild vikt att studera hur kultur- och fritidsvanorna ser ut hos gruppen tonåringar i Håbo, Älvkarleby och Östhammars kommuner. Tio i topp hos tonåringar i Håbo kommun Aktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Surfat på internet hemma Läst tidskrifter Läst böcker Besökt café/gatukök etc Husdjur- skött, tränat, tävlat Promenerat som motion Joggat Cyklat som motion Deltagit i föreningsverksamhet Spelat musikinstrument el. sjungit individuellt Tio i topp hos tonåringar i Älvkarleby kommun Aktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Surfat på internet hemma Läst böcker Besökt café/gatukök etc Promenerat som motion Läst tidskrifter Joggat Cyklat som motion Gått på bio i annan kommun Husdjur skött, tränat, tävlat Spelat fotboll Tio i topp hos tonåringar i Östhammars kommun Aktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Surfat på internet hemma Läst böcker Besökt café/gatukök etc Läst tidskrifter

14 5. Joggat Promenerat som motion Spelat fotboll Husdjur- skött, tränat, tävlat Spelat innebandy Cyklat som motion Kommentar Att surfa på internet i hemmet är något nästan alla tonåringar gör idag; mer än 8 av 10 i Håbo och Älvkarleby och hela 9 av 10 tonåringar i Östhammar gör det. Att läsa böcker är vanligt i alla åldersgrupper, men fr.a. bland de yngsta i undersökningen. Totalt sett är café- och gatuköksbesök en vanlig fritidssysselsättning men statistiken dras upp av den yngsta åldersgruppen där denna aktivitet hamnar på tredje plats på topplistan i Älvkarleby och Östhammar och på fjärde plats i Håbo. En intressant notering är att relativt stillasittande aktiviteter är i popularitetslistans topp bland de yngsta; att surfa, läsa böcker och tidskrifter eller besöka café och gatukök fordrar ingen särskild fysisk ansträngning. En bit längre ned på tio i topp-listan flockas dock olika slags fysiska aktiviteter, men den totalt sett mycket vanliga fritidssysslan promenad som motion är inte alls lika populär i gruppen åringar även om den hamnar på topplistan i alla tre kommunerna. Ser vi till aktiviteter inom kulturområdet finns inte många inslag av detta på tio i topp-listorna ovan; i Håbo kommer spelat musikinstrument el. sjungit individuellt på tionde plats bland tonåringarna och i Älvkarleby hamnar gått på bio i annan kommun också på tio i topplistans sista plats, men totalt sett hamnar alla kulturaktiviteter längre ned i popularitet. Två undantag är förstås läst böcker och läst tidskrifter, men på grund av enkätundersökningens konstruktion kan vi inte veta vilket slags böcker eller tidskrifter som åsyftas, det kan lika gärna handla om skönlitteratur som praktiska handböcker eller manualer i tekniska ämnen. Därför gränsar dessa aktiviteter till fritidsvanor. Mer om detta framöver. Går vi lite längre ned på topplistan finner vi emellertid några andra renodlade kulturaktiviteter, särskilt i den yngsta ålderskategorin. Det är t.ex. mycket vanligt att tonåringar skriver/diktar; i Håbo kommun hamnar den aktiviteten på plats 12 på topplistan med 32 procent utövare, i Östhammar är placeringen 14 (33 procent) och i Älvkarleby 18 (25 procent). 14

15 EGET UTÖVANDE AV KULTURAKTIVITETER (KULTURPRODUKTION) Inledning I detta avsnitt behandlas medborgarnas eget utövande av kulturaktiviteter, eller vad som kan kallas kulturproduktion. De aktiviteter i enkäten som åsyftas är: Deltagit i lajv (levande rollspel) Utövat konstnärligt hantverk, t.ex. målat, skulpterat, vävt Spelat musikinstrument eller sjungit individuellt Spelat eller sjungit i musikgrupp Sjungit i kör Utövat dans som konstform, t.ex. balett, jazz, hiphop, flamenco Dansat folkdans Skrivit, diktat Deltagit i studiecirkel Filmat som konstform Fotograferat som konstform Spelat amatörteater Släktforskat Det är alltså frågan om aktiviteter där de tillfrågade själva varit aktiva deltagare/utövare och inte haft rollen som kulturkonsumenter i någon form, dvs. som läsare, åskådare, åhörare. Eget utövande Nedan framgår hur många i de undersökta kommunerna som regelbundet utövar någon form av kulturaktivitet, dvs. någon gång per månad eller oftare. Håbo kommun (hela kommunen) Kulturaktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Skrivit, diktat Utövat konstnärligt hantverk Spelat musikinstrument el. sjungit individuellt Deltagit i studiecirkel Fotograferat som konstform Spelat el. sjungit i musikgrupp Sjungit i kör

16 8. Utövat dans som konstform, t.ex. balett, jazz Filmat som konstform Deltagit i lajv Dansat folkdans Spelat amatörteater Släktforskat 1 > 0 2 Älvkarleby kommun (hela kommunen): Kulturaktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Utövat konstnärligt hantverk Skrivit, diktat Spelat musikinstrument el. sjungit individuellt Deltagit i studiecirkel Spelat el. sjungit i musikgrupp Sjungit i kör Fotograferat som konstform Utövat dans som konstform, t.ex. balett, jazz Släktforskat Dansat folkdans Filmat som konstform Spelat amatörteater 1 1 > Deltagit i lajv > 0 > 0 > 0 Östhammars kommun (hela kommunen) Kulturaktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Spelat musikinstrument el. sjungit individuellt Skrivit, diktat Utövat konstnärligt hantverk Deltagit i studiecirkel Spelat el. sjungit i musikgrupp Sjungit i kör Fotograferat som konstform Dansat folkdans Utövat dans som konstform, t.ex. balett, jazz Filmat som konstform Spelat amatörteater 1 1 > Släktforskat 1 1 > 0 16

17 13. Deltagit i lajv > 0 > 0 > 0 Kommentar Mönstret är tydligt och likartat i alla tre kommuner. De vanligaste egna kulturaktiviteterna är utövande av konstnärligt hantverk, spela musikinstrument eller sjunga individuellt samt att skriva eller dikta. Aktiviteterna filma som konstform och spela amatörteater hamnar i alla tre kommunerna långt ner på listan vad gäller eget utövande. Att filma kräver tillgång till dyr teknisk utrustning och att spela teater fordrar att man är medlem i någon form av teatergrupp med tillgång till lämpliga lokaler vilket självfallet speglas i de låga siffrorna för dessa aktiviteter. Inte heller dans som konstform, folkdans eller släktforskning har särskilt många regelbundna utövare. Men som vi senare kommer att få se beror de låga siffrorna för aktiviteten släktforskning inte på något bristande intresse. Släktforska hamnar i topp om man ser på svaren aldrig men mycket stort intresse. Aktiviteten delta i lajv, som är en sorts rollspel, hamnar på jumboplatsen både i Älvkarleby och i Östhammar med bara några få utövare. I Håbo dras genomsnittet upp av gruppen tonårspojkar där 9 procent någon gång per månad deltagit i lajv. Två egna aktiviteter som har en markant snedfördelning mellan könen är utöva konstnärligt hantverk och skriva/dikta. Varför dessa kulturvanor mera appellerar till kvinnor än män och varför skillnaden är så pass stor mellan könen kan man bara spekulera i. Mönstret är i alla fall tydligt och i överensstämmelse med resultaten från tidigare undersökningar av samma slag. Eget utövande av kulturaktiviteter bland tonåringar Eftersom åldersgrupp 1 (13 19 år) är prioriterad i denna analys tar vi en titt på hur tonåringar i Håbo, Älvkarleby och Östhammar aktiverar sig själva inom kulturområdet. Håbo kommun (hela kommunen) åldersgrupp 1 (13-19 år): Kulturaktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Spelat musikinstrument el. sjungit individuellt Skrivit, diktat Utövat konstnärligt hantverk Spelat el. sjungit i musikgrupp Utövat dans som konstform, t.ex. balett, jazz Fotograferat som konstform Spelat amatörteater Sjungit i kör Deltagit i studiecirkel

18 10. Deltagit i lajv Filmat som konstform Dansat folkdans Släktforskat Älvkarleby kommun (hela kommunen) åldersgrupp 1 (13-19 år): Kulturaktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Skrivit, diktat Spelat musikinstrument el. sjungit individuellt Spelat el. sjungit i musikgrupp Utövat konstnärligt hantverk Fotograferat som konstform Utövat dans som konstform, t.ex. balett, jazz Filmat som konstform Spelat amatörteater Deltagit i studiecirkel Sjungit i kör Deltagit i lajv Dansat folkdans Släktforskat Östhammars kommun (hela kommunen) åldersgrupp 1 (13-19 år): Kulturaktivitet någon gång per månad Totalt % Kvinnor % Män % 1. Skrivit, diktat Spelat musikinstrument el. sjungit individuellt Utövat konstnärligt hantverk Spelat el. sjungit i musikgrupp Sjungit i kör Deltagit i studiecirkel Fotograferat som konstform Spelat amatörteater Filmat som konstform Deltagit i lajv Utövat dans som konstform, t.ex. balett, jazz Dansat folkdans Släktforskat

19 Kommentar När man enbart ser till åldersgrupp 1 får man ett liknande resultat som om man betraktar alla åldersgrupper tillsammans. Skriva eller dikta och spela musikinstrument eller sjunga individuellt hamnar i topp, men aktiviteten utöva konstnärligt hantverk som totalt sett är på ungefär samma popularitetsnivå hamnar en bit ifrån de två topplacerade aktiviteterna i gruppen tonåringar och får god konkurrens av aktiviteten spela eller sjunga i musikgrupp. I botten hamnar folkdans och släktforskning, men ett latent intresse för den senare aktiviteten finns dock även i åldersgrupp 1 vilket vi kommer att se när vi tar del av resultaten från svarsalternativet Aldrig men mycket stort intresse. Intressant att notera är att de topplacerade egna aktiviteterna i gruppen tonåringar fått så höga svarsprocent jämfört med de totala siffrorna. Att var tredje eller fjärde tonåring skriver eller diktar jämfört med drygt var tionde totalt sett är anmärkningsvärt. Men om vi tar hänsyn till kön ser vi att tonårsflickor är betydligt mera aktiva som poeter/författare än pojkar i samma ålder; i Håbo skriver hela 47 % av tonårsflickorna regelbundet mot 14 % av pojkarna, i Östhammar är fördelningen 45 % flickor och 17 % pojkar medan siffrorna för Älvkarleby är 32 respektive 19 procent i flickornas favör. Denna aktivitet är mycket vanligare i den yngsta åldersgruppen än i alla andra åldersgrupper. De olika musikaktiviteter som frågades om uppvisar dock inte någon markant skillnad mellan könen för åldersgrupp 1. En relativt stor andel tonårspojkar spelar instrument eller sjunger individuellt eller i grupp. I Håbo kommun är det lika många pojkar som flickor som spelar eller sjunger individuellt, hela 34 procent, och i Älvkarleby är denna aktivitet mer populär bland pojkarna 27 procent mot 20 procent för tonårsflickorna. I Älvkarleby blir skillnaden till pojkarnas favör än större om man ser på svarsfrekvensen på frågan Spelat eller sjungit i musikgrupp : mer än dubbelt så många tonårspojkar (20 procent mot 9) svarade på denna fråga. Östhammar avviker här från de övriga två kommunerna då flickornas svarsandel på dessa frågor är klart högre än pojkarnas; 36 procent flickor spelar eller sjunger individuellt mot 17 procent pojkar och 16 procent flickor spelar eller sjunger i musikgrupp medan endast 6 procent av tonårspojkarna gör detta. I Håbo och Östhammar är det betydligt mera populärt att utöva konstnärligt hantverk bland flickor än bland pojkar. I Älvkarleby är det däremot en viss övervikt för pojkarna på denna fråga. Snarare är det ovanligt få flickor som utövar konstnärligt hantverk i Älvkarleby jämfört med Håbo och Östhammar. Pojkarnas svarsfrekvens är ungefär lika stor i alla de undersökta kommunerna. Det finns några anmärkningsvärda siffror i tabellerna ovan, t.ex. att hela 19 procent av tonårsflickorna i Håbo kommun regelbundet utövar dans som konstform. 19

20 KULTURKONSUMTION Inledning I detta avsnitt redovisas kulturaktiviteter där de tillfrågade till största delen intagit konsumentens roll, dvs. som läsare, åskådare, åhörare o.d. De aktiviteter i enkäten som åsyftas är: Läst böcker Läst tidskrifter Gått på föreläsning/föredrag Besökt bibliotek i min egen kommun Besökt bibliotek i annan kommun Lånat böcker/tidskrifter på bibliotek Lånat videofilm/dvd/cd på bibliotek Sett utställningar/deltagit i program på bibliotek Besökt museum Besökt Upplandsmuseet Besökt hembygdsgård/ -område Gått på bio i min egen kommun Gått på bio i annan kommun Gått på jazzkonsert Gått på klassisk konsert Gått på opera Gått på rock-/popkonsert Gått på körkonsert Gått på folkmusikkonsert Gått på konsert med Uppsala kammarorkester Gått på konsert i Alfvénsalen i Uppsala Gått på teaterföreställning i min egen kommun Gått på teaterföreställning i annan kommun Gått på Uppsala Stadsteater Gått på dansföreställning i min egen kommun Gått på dansföreställning i annan kommun Gått på konstutställning i min egen kommun Gått på konstutställning i annan kommun Besökt Uppsala konstmuseum 20

Analys av Kulturvanor i Gävleborg

Analys av Kulturvanor i Gävleborg Rapport Diarienr: Ej tillämpligt 1(7) Datum: 2015-05-11 Upprättare: Anna Lindqvist Analys av Kulturvanor i Gävleborg 2009-2013 Inledning SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför varje höst sedan

Läs mer

KULTURVANOR I KRONOBERG

KULTURVANOR I KRONOBERG Avsedd för Region Kronoberg Dokumenttyp Rapport Datum Oktober, 2016 KULTURVANOR I KRONOBERG KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016 SAMMANFATTNING Region Kronoberg gav under sommaren 2016 Ramböll i uppdrag att genomföra

Läs mer

4 Fritidsaktiviteter i översikt

4 Fritidsaktiviteter i översikt Fritidsaktiviteter i översikt 53 4 Fritidsaktiviteter i översikt I detta kapitel ges en översiktligt belysning av de fritidsaktiviteter som mätts i ULF hos den vuxna befolkningen i Sverige. Avsikten med

Läs mer

Avsedd för. Region Skåne. Dokumenttyp. Rapport. Datum. Oktober, 2016 KULTURVANOR I SKÅNE KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016

Avsedd för. Region Skåne. Dokumenttyp. Rapport. Datum. Oktober, 2016 KULTURVANOR I SKÅNE KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016 Avsedd för Region Skåne Dokumenttyp Rapport Datum Oktober, 2016 KULTURVANOR I SKÅNE KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016 KULTURVANOR I SKÅNE KULTURVANEUNDERSÖKNINGEN 2016 kulturvaneundersökningen 2016 SAMMANFATTNING

Läs mer

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7

Sammanfattning. Kapitel 4: Fritidsaktiviteter i översikt. Sammanfattning 7 Sammanfattning 7 Sammanfattning Genom Statistiska centralbyråns Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) kartläggs och analyseras välfärdens utveckling fortlöpande. Undersökningarna har genomförts årligen

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad

Kultur- och fritidsvaneundersökning. Landskrona stad Kultur- och fritidsvaneundersökning Landskrona stad Fritids- och kulturförvaltningen 2009 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattande resultat...3-4 Jämförelse med andra kommuner...4 Sammanfattande

Läs mer

Kultur- och Fritidsvaneundersökning

Kultur- och Fritidsvaneundersökning Kultur- och Fritidsvaneundersökning Gävle kommun 2008 2008-09 Staffan Stahl tel 026-17 97 16 staffan.stahl@gavle.se KULTUR & FRITID SAMMANFATTNING Under våren 2008 har en kultur- och fritidsvaneundersökning

Läs mer

Kultur och fritidsvaneundersökning

Kultur och fritidsvaneundersökning Kultur och fritidsvaneundersökning 2010 Svarsfrekvens under åren i % 80 70 67 73 74 76 74 67 60 50 52 40 30 20 10 0 1987 1991 1994 1998 2002 2006 2010 Regelbundet utövat/deltagit/besökt 2006 och 2010,

Läs mer

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013

Ekerö kommun. Kultur- och fritidsvaneundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Augusti 2013 Ekerö kommun Kultur- och fritidsvaneundersökning Genomförd av CMA Research AB Augusti 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Bilaga 1 Jämförelser mellan grupper 16 Fakta om undersökningen 3 Resultat

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Koalition för kulturdebatt Stockholm 5 maj Svenska kulturvanor. Åsa Nilsson. SOM-institutet Göteborgs universitet.

Koalition för kulturdebatt Stockholm 5 maj Svenska kulturvanor. Åsa Nilsson. SOM-institutet Göteborgs universitet. Koalition för kulturdebatt Stockholm 5 maj 09 Svenska kulturvanor Åsa Nilsson SOM-institutet Göteborgs universitet asa.nilsson@som.gu.se Samhälle Opinion Massmedia Statsvetenskapliga institutionen Institutionen

Läs mer

Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009

Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009 Fritids- och kulturvanor i Gullspångs kommun 2009 Undersökning bland olika åldersgruppers vanor, intressen och hälsa Anita Boij Rapport 2009:6 A. BOIJ AB - Idé- och produktutveckling Fritids- och kulturvanor

Läs mer

1. BAKGRUND 2. SYFTE. Materialet skulle i båda fallen kunna brytas ner på olika åldrar, kön samt i kommunerna på olika kommundelar.

1. BAKGRUND 2. SYFTE. Materialet skulle i båda fallen kunna brytas ner på olika åldrar, kön samt i kommunerna på olika kommundelar. 1. BAKGRUND Inom många kommunala verksamheter finns det ingen tveksamhet om vilka som är verksamhetens målgrupp. Den är också klart avgränsad och finns dessutom ofta förtecknad i olika register som t ex

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland

Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Slutrapport En undersökning bland utvalda bibliotek i Halland Uppdraget Jema Rådgivning har på uppdrag av Regionbibliotek Halland genomfört en undersökning bland ickeanvändare i fyra olika områden inom

Läs mer

KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet

KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet KULTURVANOR OCH LIVSSTIL I SVERIGE 2008 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet Kontaktpersoner: SOM-institutet, Åsa Nilsson: asa.nilsson@som.gu.se Kulturrådet,

Läs mer

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning

Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning PM KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET 2006-03-13 Ann-Kristin Andén Utredare 08-550 21974 ann-kristin.anden@sodertalje.se Kultur- och fritidsutbudet i Södertälje en brukarundersökning Inledning På uppdrag av kultur-

Läs mer

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun

Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun Gratis bussresor för barn och unga 6-19 år i Östersunds kommun RESULTAT AV FÖREMÄTNING WSP Analys & Strategi BAKGRUND I Östersunds kommun har beslut tagits om att alla barn och ungdomar mellan 6-19 år

Läs mer

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik

Sverige behöver en ny kulturvanestatistik MYNDIGHETEN FÖR KULTURANALYS Sverige behöver en ny kulturvanestatistik Kulturpolitiska rekommendationer 2013:1 Sammanfattning Aktuell och tillförlitlig statistik om hur kultur produceras och konsumeras

Läs mer

Åsa Nilsson. Göteborgs universitet.

Åsa Nilsson. Göteborgs universitet. Kultur och välbefinnande Åsa Nilsson SOM-institutet t t Göteborgs universitet asa.nilsson@som.gu.se Kultur i SOM-undersökningen: Samhälle, Opinion och Medier: bredden Vanor, livsstilar il och intressen

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökningen

Kultur- och fritidsvaneundersökningen LERUM Kultur- och fritidsvaneundersökningen Frivan en källa att ösa ur Barn, kultur och natur ska göras till bärare av kommunens identitet Saxat ur kommunens inriktningsmål 2009-2011 Bakgrund Kultur- och

Läs mer

Fritidsvaneundersökning 2009

Fritidsvaneundersökning 2009 Fritidsvaneundersökning 2009 Vad ger undersökningen svar på? Elevers fritidsvanor Vad barn/ungdomar önskar göra på sin fritid Föreningsdeltagande Andel föreningsledare Geografiska skillnader i stort Olika

Läs mer

KULTUR & FRITID GÄVLE. Din fritid. Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun

KULTUR & FRITID GÄVLE. Din fritid. Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun KULTUR & FRITID GÄVLE Din fritid Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun Din fritid Kultur- och fritidsvaneundersökning i årskurs 6 och 9 Gävle kommun Citera gärna ur skriften

Läs mer

Kulturvanor i Sverige 1987 2010. Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:23]

Kulturvanor i Sverige 1987 2010. Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:23] Kulturvanor i Sverige 1987 2010 Åsa Nilsson [SOM-rapport nr 2011:23] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... s. 5 7 Tabeller..... s.9 51; s. 56 57 Tabell 1 Kulturvanor och livsstil

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014

Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 2015-02-20 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KUN 2014/8-869 Kulturnämnden Resultat av kundundersökning inom bibliotek och kulturhus 2014 Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention

Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention 2014-02-06 1 (7) Rapport FRN 2014/56 Fritidsnämnden Rapport Fritidsvanundersökning i samarbete med Attention Bakgrund En enkätundersökning i samarbete med Attention Nackas har genomförts under hösten 2013.

Läs mer

Kulturundersökning Halmstad 2010

Kulturundersökning Halmstad 2010 Kulturundersökning Halmstad 2010 10 8 6 1. Har du under det senaste året? (gäller inte bara i Halmstad) Bio Musikal/ show Konstutställning Rock / popkonsert Museum Teater Kurs/ studiecirkel Familje / barnprogram

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76

Dagspresskollegiet. Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation. PM nr. 76 Dagspresskollegiet Göteborgs universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation PM nr. 76 Vad är prisvärt? En jämförelse mellan allt från pappersmedier till balettföreställningar Ingela Wadbring

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Kultur- och fritidsvaneundersökningen 2015 Analys Undersökningen ger en bred bild av uppsalabornas fritidsvanor. De allra flesta av de aktiviteter som man gör på sin fritid är av mycket alldaglig karaktär,

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kultur- och fritidsvaneundersökning 2012 Kunskapen om vilka som är brukare inom kultur- och fritidsområdet går inte att få fram på samma enkla sätt som inom barnomsorgens och skolans verksamhet där barn/elever

Läs mer

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET...

1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 1. INLEDNING... 2 1.1 BAKGRUND... 2 1.1.1 Vilka är de olika typerna av brukare?... 2 1.2 SYFTE... 2 1.3 METOD... 3 1.4 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET... 3 2. SKUGGNINGSUNDERSÖKNINGEN... 5 2.1 REDOVISNING

Läs mer

Anledningar till inflyttning i Ljusdals kommun 2010

Anledningar till inflyttning i Ljusdals kommun 2010 Kommunledningskontoret Inflyttarservice Datum 2011-12-09 Anledningar till inflyttning i Ljusdals kommun 2010 Bakgrund och syfte Befolkningsutvecklingen i Ljusdals kommun är negativ, och antalet invånare

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Tid Fredagen den 11 november 2016, klockan 9, kaffe finns från 8:30 Gemensam lunch 12. Workshop Plats Netport, Karlshamn

Tid Fredagen den 11 november 2016, klockan 9, kaffe finns från 8:30 Gemensam lunch 12. Workshop Plats Netport, Karlshamn Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 11 november 2016, klockan 9, kaffe finns från 8:30 Gemensam lunch 12. Workshop 13-16 Plats Netport, Karlshamn Dagordning Mötets öppnande Justerare

Läs mer

Värmlänningens kultur och livsstilsvanor

Värmlänningens kultur och livsstilsvanor Värmlänningens kultur och livsstilsvanor Lars Aronsson, professor i kulturgeografi Lotta Braunerhielm, lektor i kulturgeografi Leena Hagsmo, doktorand i kulturgeografi Ida Grundel, doktorand i kulturgeografi

Läs mer

Ålänningars kultur- och fritidsvanor

Ålänningars kultur- och fritidsvanor Rapport 2009:1 Ålänningars kultur- och fritidsvanor 1 De senaste rapporterna från ÅSUB 2007:5 Ekonomisk utsatthet och social trygghet på Åland 2007:6 Konjunkturläget hösten 2007 2007:7 Olika behandling

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun

Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun 1 Plan för kulturen och biblioteken i Markaryds kommun Markaryds kommun har skrivit en plan om kulturen och biblioteken i kommunen. Planen beskriver hur kommunen vill att det ska bli och vad kommunen ska

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008

Om bloggar. InternetExplorers Delrapport 3. Håkan Selg Nationellt IT-användarcentrum NITA. Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Delrapport 3 Om bloggar Håkan Selg Redovisning av enkätsvar Juni 2008 Internetanvändare i svenska universitet och högskolor 2007 En framsyn av morgondagens Internetanvändning Ett projekt finansierat av

Läs mer

SOM-rapport nr 2009:23 SOM. Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper Åsa Nilsson

SOM-rapport nr 2009:23 SOM. Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper Åsa Nilsson SOM-rapport nr 9:23 SOM Olika kulturvanor i olika befolkningsgrupper 1987 8 Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Innehåll Diagram s. 3 27 Information om den nationella SOM-undersökningen

Läs mer

Följ 26 september Nordisk kulturskolekonferens, Oslo

Följ  26 september Nordisk kulturskolekonferens, Oslo Följ oss på: @KulturNorden @kulturanalysnorden www.kulturanalysnorden.se 26 september Nordisk kulturskolekonferens, Oslo Kulturanalys Nordens uppdrag Statistik: främja en långsiktigt och systematisk samordning

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 2 - September 2013 Tillgänglighet till Kultur

MEDBORGARPANEL Nummer 2 - September 2013 Tillgänglighet till Kultur MEDBORGARPANELEN 2013 Rapport 2 KULTUR MEDBORGARPANEL Nummer 2 - September 2013 Tillgänglighet till Kultur Enkät nummer två slutförd. Nu har landstinget Västmanland genomfört den andra enkäten i Medborgarpanelen.

Läs mer

Läsande av böcker, klass och kön

Läsande av böcker, klass och kön Läsande av böcker, klass och kön Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 65 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding Sammanfattning LO har tidigare i olika rapporter redovisat

Läs mer

I länet uppger 72 procent av kvinnorna och 76 procent av männen i åldern 16-84 år att de mår bra vilket är något högre än i riket.

I länet uppger 72 procent av kvinnorna och 76 procent av männen i åldern 16-84 år att de mår bra vilket är något högre än i riket. Hälsa Hur en person upplever sitt allmänna hälsotillstånd har visat sig vara ett bra mått på hälsan. Självskattad hälsa har ett starkt samband med dödlighet. Frågan är mycket värdefull för att följa befolkningens

Läs mer

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2

Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2015 Q2 Genomförd av CMA Research AB Maj 2015 Helsingborgs stad, Medborgarundersökning 2015 Q2, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta

Läs mer

Kulturvanor i Sverige Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:7]

Kulturvanor i Sverige Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:7] Kulturvanor i Sverige 1987 Sofia Arkhede, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:7] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen... 1 Tabell 1 Kulturvanor och

Läs mer

Barns och ungas kulturvanor

Barns och ungas kulturvanor Barns och ungas kulturvanor Redovisning av en pilotundersökning genomförd i Stockholms stad 2013 2014-06-19 Sammanfattning...3 Resultat...3 Slutsatser...3 Inledning...5 Syfte...5 Genomförande...5 Svarsfrekvens...6

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson

PiteåPanelen. Rapport nr 13. Europaförslag. November 2010. Kommunledningskontoret. Eva Andersson PiteåPanelen Rapport nr 13 Europaförslag November 2010 Eva Andersson Kommunledningskontoret Europaförslag Europaparlamentet vill utöka möjligheten för Europas medborgare att påverka Europeiska unionen.

Läs mer

Medieinnehav i hushållen hösten 2004

Medieinnehav i hushållen hösten 2004 INSTITUTIONEN FÖR JOURNALISTIK OCH MASSKOMMUNIKATION (JMG) Göteborgs universitet Dagspresskollegiet PM nr. 56 Medieinnehav i hushållen hösten 2004 Anna Olsén Antoni 2005 Medieinnehav i hushållen hösten

Läs mer

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering

Bilden av förorten. så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Bilden av förorten så ser medborgare i Hjälbo, Rinkeby och Rosengård på förorten, invandrare och diskriminering Författare: Mats Wingborg Bilden av förorten är skriven på uppdrag av projektet Mediebild

Läs mer

Skyttarna ser positivt på damklassen

Skyttarna ser positivt på damklassen Skyttarna ser positivt på damklassen Vid fjolårets förbundsmöte bordlades en motion om avskaffande av damklassen, med uppdrag till förbundsstyrelsen om att utreda vilka konsekvenser ett borttagande skulle

Läs mer

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34]

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Kulturvanor i svenska städer Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1. Teaterligan I vilken stad går invånarna på mest

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

Jönköping 10 mars, 2016

Jönköping 10 mars, 2016 Jönköping 10 mars, 2016 Kulturpolitikens mål? Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald

Läs mer

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet

Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet Göteborgarnas relation till kyrka och religion Göteborgarnas relation till kyrka och religion Jan Strid Göteborgarnas förhållande till Svenska kyrkan har undersökts via SOM-institutet sedan 1990-talets

Läs mer

Barns och ungas kulturvanor

Barns och ungas kulturvanor Barns och ungas kulturvanor Redovisning av en pilotundersökning genomförd i Stockholms stad 2013 2014-06-19 Sammanfattning...3 Resultat...3 Slutsatser...3 Inledning...5 Syfte...5 Genomförande...5 Svarsfrekvens...6

Läs mer

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15]

Scenkonst i Västsverige 2014. Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Scenkonst i Västsverige 2014 Lukas Nordin, Annika Bergström och Jonas Ohlsson [SOM-rapport nr 2015:15] Innehållsförteckning Information om den västsvenska SOM-undersökningen... 3 Tabell 1 Tabell 2a Tabell

Läs mer

Påverka Mariefreds framtid

Påverka Mariefreds framtid Rapport om 500 invånares syn på kommunens verksamhet och service 1 Inledning 2 Invånarnas syn på att påverka Mariefreds framtid I Strängnäs kommun, som har drygt 33 000 invånare, finns Mariefred, med drygt

Läs mer

Kulturvanor i Gävleborg Jonas Hägglund [ SOM-rapport nr 2015:1 ]

Kulturvanor i Gävleborg Jonas Hägglund [ SOM-rapport nr 2015:1 ] Kulturvanor i 2009 2013 Jonas Hägglund [ SOM-rapport nr 2015:1 ] Innehållsförteckning Information om den nationella SOM-undersökningen iv Tabell 1 Tabell 2a Tabell 2b Tabell 3a Tabell 3b Tabell 4a Tabell

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 första presentationen inför nämnden den 22 oktober 2013

Ung livsstil i Täby 2013 första presentationen inför nämnden den 22 oktober 2013 Ung livsstil i Täby 2013 första presentationen inför nämnden den 22 oktober 2013 Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017

Norrtälje kommun. Medborgarpanel Mätning 1. Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun Medborgarpanel Mätning 1 Genomförd av CMA Research AB Maj 2017 Norrtälje kommun, Medborgarpanel Mätning 1, sida 2 Innehåll Sammanfattning 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna

Läs mer

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken

Nacka bibliotek. Brukarundersökning. November Genomförd av Enkätfabriken Nacka Brukarundersökning November 2016 Genomförd av Enkätfabriken Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. NKI 4 3. Generell nöjdhet 5 4. Bakgrundsfrågor 8 5. Nöjdhet verksamheten 12 6. Personal och öppettider

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning

Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning Svenska folkets träning med motionsgympa, aerobics och styrketräning 1 Innehållsförteckning 1. BAKGRUND... 3 2. METOD... 3 3. RESULTAT... 3 3.1 TRÄNINGSTID... 4 3.2 MOTIV TILL TRÄNING... 6 3.3 VAL AV TRÄNINGSPASS...

Läs mer

Barn och ungdomar om doping 090529

Barn och ungdomar om doping 090529 Barn och ungdomar om doping 090529 Om undersökningen Undersökningen genomfördes under maj 2009 i form av en digital enkät. Enkäten distribuerades via datainsamlingsföretaget Cint. I undersökningen deltog

Läs mer

Kulturvaneundersökning

Kulturvaneundersökning Rapport 2014:08 Version 1.0 Kulturvaneundersökning för Region Skåne/Kultur Skåne Dokumentinformation Titel: Kulturvaneundersökning för Region Skåne/Kultur Skåne Serie nr: 2014:08 Projektnr: 577/14071 Författare:

Läs mer

SOM-rapport nr 2008:13 SOM. Livsstil och kulturvanor i Sverige Åsa Nilsson

SOM-rapport nr 2008:13 SOM. Livsstil och kulturvanor i Sverige Åsa Nilsson SOM-rapport nr 2008:13 SOM Livsstil och kulturvanor i Sverige 2007 Åsa Nilsson s a m h ä l l e o p i n i o n m a s s m e d i a Information om Riks-SOM 2007 SOM-institutet vid Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Svensk scenkonst 2009

Svensk scenkonst 2009 Svensk scenkonst 2009 Åsa Nilsson & Daniel Swedin [ SOM-rapport nr 2010:07 ] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen s. 3 5 Tabeller s.7 28 Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3a Tabell 3b Tabell

Läs mer

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund

PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund PM Konsumtionsmönster under 2000-talet Bakgrund AMF utgav en rapport för några år sedan som analyserade pensionärernas konsumtionsmönster och hur dessa skilde sig åt jämfört med den genomsnittliga befolkningen.

Läs mer

Fritidsundersökning 2014

Fritidsundersökning 2014 Fritidsundersökning 2014 Allmän information om enkäten 2000 enkäter varav 1000 till centrala Skellefteå och 1000 till ytterområdena. Slumpmässigt urval av medborgare i åldern 10-75 år. Svarsperiod mellan

Läs mer

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet

Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Skånepanelen 1 2015 Medborgarundersökning integritet Genomförd av CMA Research AB Mars 2015 Region Skåne, Integritet 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010

Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Svenska folkets tävlings- och motionsvanor 2010 Fakta om undersökningen En rikstäckande undersökning som Riksidrottsförbundet, RF, årligen genomför i samarbete med Statistiska Centralbyrån, SCB. I slutet

Läs mer

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning

Livsmiljön i Dalarna. En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Livsmiljön i Dalarna En sammanfattning av några viktiga resultat från Region Dalarnas enkätundersökning Sammanfattning Region Dalarna har utfört en stor enkätstudie som undersöker hur människor i Dalarna

Läs mer

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år

Kvinna 21 år. Kvinna 17 år. Kvinna, 44 år Skälet till att jag gillar teater är väl att jag alltid har haft livlig fantasi. Eller, det är vad folk säger. Och då har väl jag känt att teater har varit lite som en verklighetsflykt när jag har haft

Läs mer

Bilaga 1 Enkät till rektorer

Bilaga 1 Enkät till rektorer riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 1 Enkät till rektorer I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till rektorer samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014

Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Rapport över enkätundersökning av de kulturella och kreativa näringarna i Jämtland-Härjedalen, 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning s. 2 2 Inledning..s. 7 3 Informanternas könsmässiga fördelning

Läs mer

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010

Idrott och integration - en statistisk undersökning 2010 Idrott och integration - en statistisk undersökning STOCKHOLM JUNI ANDRÈN & HOLM FOTO: FREDRIK RODHE Förord Allas rätt att vara med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund, antagen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009. 2009-11-23 Dnr 2008/50.

Tjänsteskrivelse. Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009. 2009-11-23 Dnr 2008/50. Tjänsteskrivelse 2009-11-23 Dnr 2008/50 1 (15) Fritidsnämnden Resultatredovisning av kultur- och fritidsvaneundersökningen i Nacka år 2009 Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar redovisningen till

Läs mer

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum

Östgötens hälsa Kommunrapport - Allmänna frågor. Rapport 2007:5. Folkhälsovetenskapligt centrum Östgötens hälsa 2006 Rapport 2007:5 Kommunrapport - Allmänna frågor Folkhälsovetenskapligt centrum www.lio.se/fhvc November 2007 Helen Axelsson Madeleine Borgstedt-Risberg Elin Eriksson Lars Walter Östgötens

Läs mer

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015

Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 Bortfallsanalys: Primärvårdundersökning läkare 2015 1 Bortfallsanalys primärvårdsundersökning, läkare Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas

Läs mer

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008

Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1(6) KFN 2009/0029 Rapport från besöksenkät vid biblioteken under slutet av november och början av december månad 2008 1 Kvalitetssäkringsmetoden Boken Boken omfattar olika enkät- och intervjuundersökningar

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016

Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 Ung livsstil på Lidingö 2015/2016 En studie av årskurs 7-9 samt gymnasiet Av: Ulf Blomdahl, Stig Elofsson och Linda Lengheden Fritidstrivsel & preferenser Undersökningsgrupp Ung livsstil Lidingö 2003 Antal

Läs mer

KULTURVANOR I SVERIGE En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet

KULTURVANOR I SVERIGE En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet KULTURVANOR I SVERIGE 1987 2009 En rapport framtagen för Kulturrådet av SOM-institutet vid Göteborgs universitet Kontaktpersoner: SOM-institutet, Åsa Nilsson: asa.nilsson@som.gu.se Kulturrådet, Erik Peurell:

Läs mer