Delårsrapport jan-mars 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Utgåva 3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport jan-mars 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Utgåva 3"

Transkript

1 Delårsrapport jan-mars 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Utgåva 3

2 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland sidan 2 av 18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 PROCESSPERSPEKTIVET... 7 MEDARBETARPERSPEKTIVET EKONOMIPERSPEKTIVET EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING BILAGOR ANNAN RAPPORTERING: PROGNOSTISERAD LÄKEMEDELSUTVECKLING INOM REUMATOLOGI ÅR

3 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland sidan 3 av 18 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Hjärt- och Medicincentrum (HMC) följer nu i stort verksamhetsplanen för 2011 och styrningen under det första kvartalet har varit mot de kvalitetsmått och produktionsvolymer som finns beskrivna i denna års tillgänglighetsproblem kvarstår i hög grad inom samma kliniker som då, även om de minskat något. Förhoppningar finns att lösa dessa, åtminstone för besök före 2011 års utgång. Ett orosområde är dock den kardiologiska verksamheten på Vrinnevisjukhuset (ViN), där det är stor brist på kardiologer. En kardiologstafett från US kan komma att leda till en försämrad besökstillgänglighet även i Linköping. Förbättrings- och processutvecklingsarbetet har varit ett viktigt fokus och fortgått enligt plan. De första effekterna av det intensiva arbetet har märkts under det första kvartalet. Även FoU är starkt inom hela HMC och bedöms fortsätta att vara det under året. Viktiga kommande händelser under 2011 är tillsättningen av ytterligare Universitetsbefattningar. Antalet medarbetare följer 2011 års budget och verksamhetsplan. Problem med kompetensbrist finns alltjämt inom vissa kliniker vilket påverkar tillgänglighet och verksamhetsutveckling. Det mest akuta problemet med detta finns inom kardiologkliniken ViN. Satsningarna på rekrytering och retention av nyckelmedarbetare som gjorts under 2010 kan börja få effekt under den senare delen av Trots det stora arbetet med produktionsbaserade budgetar och verksamhetsplaner under 2010 samt dess under 2011 finns det vissa oklarheter och orosområden avseende prognosen vid DÅ03 för HMCs del. Kardiologkliniken ViNs har efter en första genomgång ett uppskattat underskott på ungefär -13 mkr. Hur detta skall hanteras är inte klart när detta skrivs men det finns inte med i prognosen för DÅ03. Orosmomentet rör i första läkemedelskostnaderna. Störst problem finns inom den Reumatologiska kliniken och bedömningen att kliniken kan få svårigheter att klara av kostnadsutvecklingen. En åtgärdsplan för att bromsa dessa gentemot budgetnivåerna har tagits fram för att HMC skall uppnå det inlämnade resultat om -28 mkr, men bedömningen att detta klaras av kan visa sig vara alltför optimistisk med tanke på läkemedelskostnaderna. Hjärt- och Medicincentrum i Östergötland Eric Wahlberg Produktionsenhetschef 3

4 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland sidan 4 av 18 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Patienterna skall ha god tillgänglighet till god vård De målvärden avseende tillgänglighet som mäts under det första kvartalet 2011 nås inte för HMC som helhet. Jämfört med utfallet vid bokslut 2010 är utfallet oförändrat eller något bättre, men nya gränsvärden (60 dagar istället 90 dagar), används under De sjukdomsområden där problem finns rör liksom tidigare besök inom Hudkliniken (tumörer) och Kardiologkliniken ViN samt inom behandlingsområdet Thorax-kärl- (klaffoperationer) och Kardiologiska kliniken US (ablationer för utomregionala patienter). Även inom det måltal som rör uppfyllelse av nationella riktlinjer nås inte måltalen Strategi 3: Nöjda studenter Målvärdet för studentvänlig VFU miljö för sjuksköterskor nås under det första kvartalet och målet angående svarsfrekvens i enkäten nås delvis. Även måltalet avseende handledning nås delvis. Väsentliga insatser och resultat Strategi 1: Patienterna skall ha god tillgänglighet till god vård Under det första kvartalet har HMC arbetat med ett projekt som rör tillgänglighet för patienter med misstänkta hudtumörer. Det har nu avslutats och övergår därmed i en implementeringsfas. Stora insatser för att rekrytera kardiologer till Kardiologkliniken ViN, inklusive att två till tre läkare varje vecka från Kardiologkliniken US tjänstgör varje vecka, kommer förhoppningsvis leda till att tillgängligheten där inte försämras ytterligare. Inom behandlingsområdet har tillgängligheten fortsatt att förbättrats under de första månaderna 2011 för kardiologens ablationsverksamhet, till stor del tack vare Seldingerenheten och ett optimeringsarbete med operationsresurser. Inom Thorax-kärlkliniken har ett samarbete med Thoraxkliniken vid Blekingesjukhuset i Karlskrona startat för att om möjligt samarbeta inom klaffkirurgin. Kontakter har tagits med infektionskliniken för att frigöra vårdplatser inom thoraxkirurgin genom att patienter med infektion efter hjärtoperation vårdas på infektions vårdavdelning i stället. Strategi 3: Nöjda studenter Inga speciella åtgärder har genomförts inom detta område under det första kvartalet. 4

5 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland sidan 5 av 18 Analys och reflektion Strategi 1: Patienterna skall ha god tillgänglighet till god vård Tillgänglighetsproblemen till besök inom Hudkliniken kommer förhoppningsvis lösas genom att hudtumörenheten startas under det andra kvartalet Det är dock möjligt att effekterna av denna inte får så stora resultat under året och att tillgänglighetsproblemen finns kvar till stor del. Förhoppningar finns att nyrekryteringar till Kardiologkliniken ViN kommer att vara klara från och med augusti. Även om detta sker finns en viss risk att Kardiologstafetten från US kan komma att medföra tillgänglighetsproblem även inom mottagningsverksamhet på US. De kvarstående tillgänglighetsproblemen till behandling är alltjämt svåra att åtgärda. Inom thoraxkirurgin är produktionen på den maximala kapacitetetsnivån. Om antalet inkommande remisser fortsätter att vara stort och Blekingesamarbetet och vårdplatsoptimering inte ger avsedd effekt kommer ett beslut tas om en utökning av vårdplatser på THIVA och anestesimedarbetare för att öka kapaciteten. Flaskhalsen för behandling med ablationer inom Kardiologkliniken är brist på utbildade kardiologer. Rekryteringsinsatser pågår för att möta detta. 5

6 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland sidan 6 av 18 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Patienterna skall ha god tillgänglighet till god vård Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde 1 Utfall 2 Senast Tillgänglighet Följa aktuella nationella riktlinjer Tillgänglighet till besök inom specialiserad vård inom 60 dagar Tillgänglighet till behandling inom specialiserade vård inom 60 dagar Andel kliniker som kan ge tid direkt för planerade besök och behandlingar Andel nöjda patienter PTI Sluten vård Öppen vård Hjärtsjukvård Reumatologi 100% 72% 100% 62% 100% >90% >90% Ja till 2012 Ja till 2016 DÅ12 Nej Nej 86% (inom 90 dagar) 87% (inom 90 dagar) % % 84% Nej Nej Strategi 2: Nöjda remittenter Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Patienttillfredsställelse God samverkan * Års Saknas - Täcker remittentens långsiktiga behov av kunskapsutveckling * Års Saknas - * Låg svarsfrekvens vid tidigare LEO-enkät, vi vill därför föreslå studenter som gör verksamhetsförlagda förbättringsarbeten under Skall undersöka måluppfyllelse för nöjda remittenter. Nyckelindikatorn sätts i linje med undersökningen. Strategi 3: Nöjda studenter Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Studentvänlig miljö Studentens samlade intryck av VFU: Läkare Målvärde Utfall Senast >4 Saknas Sjuksköterskor >4 4, Andel studenter som svarar på enkäten >80 % 70% 50% Handledarkompetens Antal med medellång utbildning som har 22/20 32/13* 11/12* handledarutbildning * Ny (2009) kort handledarutbildning/akademisk poängkurs 1 Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 6

7 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland sidan 7 av 18 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: HMCs processer skall ha hög kvalitet och vara säkra Av de nyckeltal som mäts efter det första kvartalet nås de som rör kläd- och hygienregler helt, medan de som rör rapporterade och åtgärdade avvikelser endast nås delvis. Strategi 2: Utveckla processer Målvärdet som rör deltagande i förbättringskunskapskurs nås inte (det enda som mäts). Strategi 3: HMCs processer skall vara effektiva Målvärdet avseende produktivitet nås inte. Strategi 4: Framgångsrik forskning Antalet publicerade artiklar har ökat och målvärdet nås således vid DÅ03. Strategi 5: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Inga områden inom denna strategi mäts efter det första kvartalet. Väsentliga insatser och resultat Strategi 1: HMCs processer skall ha hög kvalitet och vara säkra Samtliga kliniker har ett fortsatt fokus på patientsäkerhetsarbetet under det första kvartalet, bland annat är en riskanalys på njurmedicin avslutad och ett par till inom andra kliniker är planerade. HMC har flera nytillträdda avvikelsesamordnare vilket kan förklara den något lägre siffran för andel avslutade avvikelser inom tre månader. Strategi 2 & 3: Utveckla processer och HMCs processer skall vara effektiva Samtliga kliniker inom HMC arbetar strategiskt och metodiskt med utveckling- och förbättringsarbete. Ett exempel är LEAN-arbetet på Fysiologiska kliniken. Arbetet har byggts upp under hösten 2010 och har under det första kvartalet börjat identifiera förbättringsområden. Exempelvis har arbetet med LEAN redan gett märkbara förbättringar i form av kortare svarstider. Andra exempel från den första delen av 2011 är förbättring av rondarbetet på Njurmedicin- och Infektionskliniken samt Thorax-kärlklinikens utveckling av sin ECMO-process. Sekreterarenheten inom HMC har utbildat samtliga medarbetare i SBAR med syftet att förbättra samtalen när patienter ringer samt påbörjat arbetet med att kvalitetssäkra DRG-kodningen. Detta har redan lett till att DRG-kodningen blivit bättre. Andra kliniker har också startat utvecklingsprojekt under Några exempel är sjuksköterskemottagningen på Reumatologiska kliniken, Allergicentrums införande av webb-bokning för ny- och återbesök, och EMKs expansion av dagvårdsverksamhet. Arbetsmiljömedicin har påbörjat utvecklingen av tydligare teamarbete med fokus på programområden med strategiska fokusfrågor inklusive forskning och Infektionskliniken genomför 7

8 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland sidan 8 av 18 en genomgripande analys och planering av verksamhetens produktionsplan och. Strategi 4: Framgångsrik forskning FoU aktiviteten är hög inom HMC, några projekt har avslutats eller startat under det första kvartalet Exempel är kliniska läkemedelsprövningar vid EMK och Allergicentrum, samt mikrodialys på Hudkliniken. Två disputationer vid HMC kliniker har också genomförts hittills under Strategi 5: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Arbetet med RH-check följs upp kontinuerligt under dialoger med verksamhetschefer och vårdenhetschefer. Analys och reflektion Strategi 1: HMCs processer skall ha hög kvalitet och vara säkra HMC kommer att satsa extra mycket på att stärka patientsäkerhetsarbetet via vårdchefer och avvikelsesamordnare under resterande del av 2011 under ledning av avvikelsesamordnare på centrumnivå. Betoningen ligger på att få fler avvikelser avslutade inom 3 månader, öka antalet riskanalyser och fokus på att rapportera flera risker. Strategi 2: Utveckla processer Efter den gemensamma uppstartsdagen hösten 2010 med temat Blicka framåt har klinikerna fortsatt sitt arbete med strategisk och systematisk utveckling. De första tre månaderna under 2011 påvisar redan vissa resultat men de största effekterna kommer senare under året. Som en del i att forma ett mycket aktivt utvecklingsarbete har HMC valt att genomföra en gemensam Utvecklingsdag i maj. Vi detta tillfälle ges i första hand medarbetare med medellång utbildning möjlighet att presentera sitt forsknings- och utvecklingsarbete. HMC är vid delårsrapporten mycket nöjd och stolt över det utvecklingsarbete som bedrivs på klinikerna. Strategi 3: HMCs processer skall vara effektiva Kapacitetsplanering har genomförts på de flesta kliniker inom HMC, och kvar är endast några få yrkeskategorier vilket skall genomföras under Den största effekten av kapacitetsplaneringen är den egna klinikens upptäckt av olika förbättringsområden, som exempelvis skapande av enhetliga rutiner för Cosmic-registrering, omfördelning av arbetsuppgifter och ökad förståelse av varandras arbetsuppgifter. HMC bedömer att kontinuerliga genomgångar av klinikernas processer är strategiskt rätt för att skapa bättre och effektivare vård och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser. Den aktivitet som nu pågår på klinikerna kommer att följas upp under resterande del av 2011 så att insatserna inte går förlorade. Strategi 4: Framgångsrik forskning Viktiga insatser under resterande del av 2011 är tillsättningen av Universitetsöverläkare vid Kardiologkliniken ViN samt Thorax-kärlkliniken, samt en universitetstjänst för medarbetare med medellång vårdutbildning. Ett viktigt mål inom FoU är att på sikt stärka området vid Kardiologkliniken ViN. 8

9 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland sidan 9 av 18 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: HMCs processer skall ha hög kvalitet och vara säkra Framgångsfaktor Nyckelindikator/anna n Goda medicinska resultat Fungerande patientsäkerhetsarbete/ avvikelsehantering Antal kliniker med årlig verksamhets- och kvalitetsrapport Andel med resultat över riksgenomsnitt 80% Klädregler Hygienregler Andel verksamhetsenheter som uppfyller landstingets krav för läkemedelshantering (RH-check Läkemedel) Målvärde 4 Utfall 5 Senast föreg. utfall 9 95% 95% Antal riskanalyser 8 Andel rapporterade risker i förhållande till samtliga rapporterade avvikelser* Andel avslutade och åtgärdade avvikelser av antal rapporterade >3 mån tidigare % % 82% 100% DÅ12 94% 80% Saknas Öka 44% 48% % 87% 92% * Definition av risk är möjlighet att en negativ händelse ska inträffa. I praktiken används en något vidare definition. Strategi 2: Utveckla processer Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Kurs i förbättringskunskap Deltagande på centrums FoU-dag under 2011 Antal deltagare i kurs förbättringskunskap Antal kliniker som deltar i FoU-dag 2011 Målvärde Utfall Senast % Saknas Strategi 3: HMCs processer skall vara effektiva Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Resurser som omsätts till mesta möjliga patientnytta 100% Andel verksamhetsenheter som genomför systematisk behovsanalys inför kapacitetsplanering Produktivitet kostnad per DRG-poäng Senast Följsamhet till hygienriktlinjer Systematiskt patientsäkerhetsarbete 78 % 2010 Oförändrat 56,6 tkr 57 tkr Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 9

10 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland sidan 10 av 18 Strategi 4: Framgångsrik forskning Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Avsätta tid och resurser Definierad FoUbudget Antal ref.granskade publikationer och registrerade artiklar ALF-tilldelning (veckor) Målvärde Utfall Senast Öka Relativ ökning Strategi 5: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Styrning som stödjer ett systematiskt 100% miljöarbete DÅ12 Andel verksamhetsenheter som uppfyller landstinget minimikrav för miljöarbete (RH-check miljö) Senast Saknas - 10

11 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland sidan 11 av 18 MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Den enda strategi där färska nyckeltal finns vid DÅ03 finns inom Strategi 1. Därför redovisas endast denna under denna rubrik. Strategi 1 - Medarbetare Målet för sjukfrånvaron är delvis uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat HMCs övergripande mål bygger på att medarbetarna har hög kompetens och är aktiva i verksamheternas utvecklingsarbete. De skall känna stolthet över sin verksamhet och arbetsplats. Ett kontinuerligt arbete för att nå detta genomförs och så även under Medarbetarperspektivet har påverkats av att nya verksamheter tillkommit till HMC under det första kvartalet. Dessa är Rehabiliteringsenheten från NSC samt Kardiologiska kliniken ViN från NSÖ. Strategi 1 - Medarbetare Inga speciella insatser har genomförts under det första kvartalet 2011 inom denna strategi. Strategi 2: Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Antalet anställda inom HMC följer i sin helhet verksamheternas planerade och budgeterade bemanningsmål. HMC har inför och under 2011 introducerat samliga chefer i vikten av mål- och budgetbeskrivningar för att strategiskt säkerställa verksamhetens bemannings- och kompetensförsörjning. Flertalet kliniker har prioriterat medarbetarnas kompetensutveckling. Ett exempel är förbättrad diagnosregistrering för att kvalitetssäkra verksamheternas s- och redovisningsunderlag, framför allt inom regionvården. Analys och reflektion Strategi 1 - Medarbetare HMC uppmuntrar verksamheterna att säkerställa en hälsofrämjande närvaro på arbetsplatsen, vilket i sin förlängning påverkar sjukfrånvaron. Det systematiska arbetet kring detta och medarbetarnas rehabiliteringsplaner fortgår även under Strategi 2 & 3: Kompetensförsörjning samt ett gott ledarskap De största problemen under 2011 bedöms vara bristen på läkare inom framför allt Hudkliniken, Fysiologiska kliniken, AMM samt Kardiologiska kliniken, ViN. Inom vissa områden har HMCs medarbetare och chefer en krävande arbetssituation på grund av den ostrukturerade bristen på vårdplatser inom US och ViN. 11

12 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland sidan 12 av 18 Exempel på planerade insatser inom dessa strategier under resterande del av 2011 är: Fortsatt utveckling av verksamheternas mål- och budgetprocess för att tillgodose verksamheten med rätt bemannings- och kompetensstruktur Fortsatt utveckling av verksamheterna analys- och utvecklingsportal för att analysera, följa upp och planera klinikernas behov Coachande ledarskap för vårdenhetschefer för att stärka våra chefer i sitt ledarskap Kommunikation och förhandlingsteknik för verksamhetschefer Utvecklingsdag för att lyfta och ge medarbetare med medellång utbildning möjlighet att presentera sina utvecklings- och forskningsprojekt, såväl stora som små projekt Uppsökande verksamhet i lärosäten ute i landet för att bl a rekrytera nyutbildade BMA vilket gett ett gott resultat Vidareutbildning med medicininriktning för sjuksköterskor Handlingsplaner för kompetenslyft av sekreterare för att lyfta administrativa uppgifter från såväl chefer som vårdpersonal Kompetenslyft för inrättande av en övervakningsenhet vid Infektionskliniken Kompetenslyft för utveckling av mottagningsverksamhet inom ett flertal kliniker 12

13 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland sidan 13 av 18 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ett aktivt medarbetarskap Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Medarbetarens delaktighet Attraktiv arbetsgivare Hälsofrämjande arbetsplats Medarbetare upplever delaktighet i utvecklingsarbetet Vågar uttrycka sina åsikter Stolt att vara en del av verksamheten Bemöter patienter/kunder väl Sjukfrånvaro Målvärde 7 Utfall 8 Senast > < 3% 3,22% 4,04% Strategi 2: Kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Kompetensutveckling och FoU samma mål och utveckling Medarbetarna arbetar mot > Medarbetare som har >95 individuell utvecklingsplan 76, Medarbetare som ser forskning och utveckling >90 som en viktig del i arbetet Medarbetare har goda möjligheter att ta del av resultat från forskningsoch utvecklingsprojekt > Strategi 3: Gott ledarskap en förutsättning för goda verksamhetsresultat Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Chefsroll och Förtroende för närmaste >90 uppdrag chef Ledningen har tydliga >90 verksamhetsmål Ledningen stimulerar till >90 kompetensutveckling Ledningen driver förbättrings och >90 utvecklingsarbete Ledningen ger återkoppling/feedback > Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 13

14 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland sidan 14 av 18 EKONOMIPERSPEKTIVET HMC har i verksamhetsplanen för 2011 en godkänd budget med ett underskott på -28 mkr för året. När denna skrevs var dock inte Kardiologkliniken ViN en del av HMC. Den övergripande bedömningen är att budgetmålet (exklusive det underskott som Kardiologkliniken ViN genererar) kommer att nås vid årets slut även om det finns tecken på att den nuvarande prognosen visar på ett klart större underskott. Måluppfyllelsen av detta kommer att kräva vissa akuta åtgärder i form av åtgärdsplaner och framför allt läkemedelskostnadsutvecklingen inom den Reumatologiska kliniken kan visa sig bli svår att hantera. Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: En ekonomi som skall ge handlingsfrihet Målen inom detta perspektiv nås inte vid DÅ03, inte för någon av framgångsfaktorerna. Bland annat måste läkemedelskostnadsutvecklingen kraftigt begränsas för att det ekonomiska målet skall nås. Lönekostnadsutvecklingsmålet ger en något skev bild av utvecklingen, då relativt stora omorganisationer skett inom centrum under det senaste halvåret. Målet är därför svårbedömt. Strategi 2: Kostnadseffektiv ekonomi Målet avseende kostnadseffektiv ekonomi mäts inte vid DÅ03 men bedömningen är att det kommer att uppnås för året. Huvuddelen av de ingående nyckelindikatorerna är positiva för närvarande. Målet avseende för kliniker med en fullt ut aktivitetsbaserad budget nås inte men de flesta kliniker har kommit en bra bit på väg när detta skrivs och möjligen kan målet ha tolkats som att ha uppnåtts delvis. Strategi 3: Balans mellan åtagande och ersättning i region och länssjukvårdsavtal Målet inom denna strategi vad gäller regionvård är uppfyllt. När det gäller länssjukvården för E-län är inte målet uppnått. Målet avseende avtalsenlig produktion är delvis uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat Strategi 1: En ekonomi som skall ge handlingsfrihet Produktionen har varit mycket hög inom hela HMC under det första kvartalet, delvis över budgeterade volymer i verksamhetsplanerna. Exempelvis ligger den på maximal kapacitet inom Fysiologiska kliniken, Thorax-kärlkliniken, större delen av Seldingerenhetens verksamhet, Hudkliniken, EMK och Kardiologklinikerna. Detta har medfört kostnader något över budget. Lönekostnadsutvecklingen bedöms för de i ursprungsbudgeten ingående klinikerna ligga i nivå med vad som beskrivs i verksamhetsplanerna och bör nås på helårsbasis. Oförutsedda förändringar kan dock påverka såsom kardiologkliniken ViN och läkarstafetten från US dit. 14

15 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland sidan 15 av 18 Strategi 2: Kostnadseffektiv ekonomi En planerad hög produktion, en avstämd lönekostnadsutveckling borgar för kostnadseffektivitet. Förhållandevis lägre material- och läkemedelskostnader tillföljd av upphandlingar är också ett av skälen till att kostnadseffektiviteten inom HMC uppnås. En osäkerhetsfaktor är dock om läkemedelskostnaderna fortsätter att öka mycket mer än vad som budgeterats. Strategi 3: Balans mellan åtagande och ersättning i region och länssjukvårdsavtal Under det första kvartalet har ett befarat intäktsbortfall i form av den resultatbonus för tillgänglighet dykt upp. I klinikernas budgetar finns 8 mkr budgeterade som intäkt, men förutsättningarna för att nå målen (måltalen ändrades efter att budgeten skrevs) bedöms nu vara osäker även på helårsnivå. Som nämnts finns inom främst Reumatologkliniken en mycket kraftig läkemedelskostnadsutveckling och stora vårdbehov som är svårhanterliga inom nuvarande budgetram. Införandet av centralt regiondebiteringssystem har fortsatt skapat svårigheter i debitering och under årets första månader. Just nu sker ingen rörlig debitering mot regionen i avvaktan på att nya rutiner utarbetas. Strategi 4: Långsiktig ekonomisk planering Arbetet med en långsiktig planering inom samtliga kliniker fortgår även under Produktionsplanerna ska sträcka sig över en treårsperiod och inkluderar även en strategisk inköpsplan. Denna målsättning är uppfylld hos några kliniker och fler följer. Upphandlingarna följs kontinuerligt vilket har en tydlig positiv påverkan på kostnadsutvecklingen. Flera exempel finns för läkemedel, medicinteknisk utrustning och medicinska implantat. Den tredje regionala upphandlingen inom hjärtsjukvården har precis startat. Under det första kvartalet har ett arbete med att ta fram en marknadsplan för leverans av vård utomregionalt startats och bedömningen är att volymer inom kardiologi med full självkostnadsersättning tillkommer. Ett letter of intent för samarbete inom hjärtsjukvården är skrivet med landstinget i Blekinge under januari månad som även berör Kronobergsläns landsting. Analys och reflektion Strategi 1: En ekonomi som skall ge handlingsfrihet Prognos Som nämnts är resultatprognosen för HMC något mer negativ för 2011 än vad som budgeterats. Skälen till differensen gentemot budget är i huvudsak dessa: Intäkter - Resultatbonus tillgänglighet 8 mkr mindre än budgeterat (pengarna kvar hos HSN) - Osäkerhet gällande HSNs satsning på hudtumörprocessen 3 mkr - Osäkerhet gällande rörliga delen inom regiondebiteringen 15

16 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland sidan 16 av 18 Kostnader - Läkemedelskostnader reumatologiska kliniken 10 mkr mer än budgeterat, med ett högt utfall under det första kvartalet - Läkemedelkostnader höga även vid andra kliniker (EMK och Hudkliniken), ungefär 3 mkr över budget - En något högre IVA-vård än budgeterat inom motsvarande ungefär 1 mkr - Icke budgeterade hyrläkare inom Infektionskliniken Bedömningen är att intäktsbortfallen är svåra att påverka, så planen är att i första hand genomföra akuta åtgärder för att minska kostnaderna för de aktuella klinikerna för att nå det budgeterade underskottet på -28 mkr. Detta förutsätter även att Kardiologkliniken ViNs beräknade underskott hanteras utanför HMC nuvarande verksamhetsplan och budget. Åtgärdsplan Intäkter 1. Kardiologkliniken har ett mycket stort inflöde av remisser för behandlingar från län utanför regionen. Prognosen har inte tagit hänsyn till detta och möjligheten är stor att intäkterna för Kardiologkliniken US kommer att bli större än vad som budgeterats/prognostiserats. 2. Utebliven hemtagning av viss kardiologisk verksamhet till US från F-län kan komma att öka intäkterna gentemot budget vid Kardiologiska kliniken US. 3. Ett intensifierat arbete med att få ersättning för paragraf 34 flyktingar kommer sannolikt att medföra smärre ökningar av intäkterna för vissa kliniker. Kostnader 1. Införandet av behandlingen med TNF-alfa hämmare kommer att ske i en avsevärt lägre takt än vad som budgeterats (Reumatologiska kliniken) 2. Arbetet med upphandlingen av Remicade( ) kommer att intensifieras (Reumatologiska kliniken) 3. Effekten av TNF-alfa hämningsupphandlingen från februari 2011 får effekt först under den senare delen av året (Reumatologiska kliniken) 4. Införandet av nya behandlingsmål vid diabetes typ 1 senareläggs (EMK) 5. Överväga stängning av vårdplatser inom EMK, vilket i så fall kommer att ske i samråd med övriga kliniker inom den s.k. AIM processen. 6. Regionupphandling aortastent klar till andra halvåret, med något lägre kostnader (Kardiologkliniken) 7. Upphandling av kateterklaffar startar, kan ev ge effekt i slutet av året (Thorax-kärlkliniken) Negativt eget kapital, investeringar och lokaler Det nybildade centrumet startade med negativt eget kapital, nära den maximala nivå som är tillåten. Detta underskott skall återställas inom tre år, vilket får anses som en utomordentligt svår uppgift. En hyggligt god investeringsbudget ger dock möjligheter till modernisering och effektivisering av den medicintekniska utrustningen. Anläggningskapitalet och utrustningen inom centrumet moderniseras med kortare avskrivningstider och avskrivningarna ökar nu sakta mot drygt 25 mkr årligen. 16

17 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland sidan 17 av 18 Inom fastighetssidan inger vissa avsnitt stora betänkligheter. Lokaler har fått stängas då de inte är tjänliga. Inom hudtumörprojektet är ett av de större problemen att lokalerna inom kliniken i det närmaste är utdömda på grund av eftersatt fastighetsunderhåll. Billiga hyror och fastighetsunderhållskostnader förvandlas här snabbt till dyra verksamhetskostnader och ineffektivitet. Strategi 2: Kostnadseffektiv ekonomi En viktig fråga för att fortsätta öka kostnadseffektiviteten ytterligare är ITstöd i form av planeringsfunktioner, ett arbete som påbörjas under 2011 inom HMC. Upphandling av ett för LiÖ-gemensamt EKG-lagringssystem har genomförts under det första kvartalet som bedöms effektivare och på sikt kan bli leverantörsoberoende när det gäller framtida EKG-maskiner. Arbetet med underlag till aktivitetsbaserade budgetar kommer att medföra större möjlighet till och ekonomistyrning. Det hittills framtagna underlaget kommer inledningsvis att användas i kapacitetsanalyssammanhang, ett mål är kvalitetssäkring av KPP-systemet. Strategi 3: Balans mellan åtagande och ersättning i region och länssjukvårdsavtal (f.d. HC) Regionavtalsfrågorna är centrala för HMCs hjärtverksamhet. Under 2011 kommer vi att kunna utvärdera effekterna av den nya avtalsformen med en fast och en rörlig del och vi följer med stort intresse regionbildningsdiskussionen på nationell nivå. Inom HMC klinker finns vissa problem med åtaganden inom länssjukvården samt ersättningen för denna. Att anpassa förväntningarna mellan medarbetare och beställare bedöms vara ett centralt förbättringsprojekt. Strategin att göra detta är via produktionsplaner och skarp budgetstyrning. Detta får nu sin tillämpning i DÅ03. För att underlätta detta har en enkel IT-funktion (kallad Portalen tagits fram (prototyp) av HMCs stab som beskriver kvalitets-, produktion-, personal- och ekonomiparametrar. Denna portal skall vara tillgänglig för alla HMCs medarbetare och publiceras även på Sydöstra Sjukvårdsregionens hemsida. Portalens mål är att den skall publicera material för verksamhetsstyrning på klinik- och centrumnivå och dessutom kunna användas i kommande års budgetprocess. 17

18 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland sidan 18 av 18 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: En ekonomi som skall ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Uppföljning/ Ekonomiskt resultat Produktionsanpassning efter strukturellt underskott) (Förutsätter reglering intäktsutveckling Produktionsanpassad bemanning Verksamhetsanpassad kostnadsökning Total lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) Målvärde 10 Utfall 11 Senast ,4% 6,3% 3,3% ,2% 15,3 % 10,4 % Strategi 2: Kostnadseffektiv ekonomi Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Kostnadseffektivitet KPP/DRG och län största sjukdomsgrupper (Län E, F, H) Kostnadseffektivitet Antal kliniker till största delen aktivitetsbaserad budget Målvärde Utfall Senast 95% av nationell nivå Läkemedelkostnadsutvecklingen DÅ 12 Saknas Årsvis Strategi 3: Balans mellan åtagande och ersättning i region och länssjukvårdsavtal Framgångsfaktor Avtalsenlig produktion Nyckelindikator/annan Produktion/Budget, DRG (PBE) stämmer med avtalet Strategi 4: Långsiktig ekonomisk planering Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Långsiktig ekonomisk planering Målbild 2012 Operativ & strategisk inköpsplan Operativ & strategisk utomregional marknadsplan Målvärde Utfall Senast föreg. utfall 100% DÅ 08 99% Målvärde Utfall Senast föreg. utfall Andel flerårsavtal i omsättningsvolym Ja Nej Nej Erhållen besparing utav genomförda upphandlingar (biologiska läkemedel) Erhållen långsiktig volym av tecknade avtal utom region 5 mkr 2,5 mkr mkr Enligt enhetens verksamhetsplan Senast mätta utfall under År och månad för mätning av senaste utfall 18

19 Blankett Hjärt- och medicincentrum Helårsbedömning 03 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 03 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Intäkter Koncernbidrag Patientavg sjukvård/tandvård Försäljning sjukvård/tandvård Försäljning utbildning Försäljning övriga tjänster Statsbidrag Bidrag för personal Övriga bidrag Försålt mtrl varor övr intäkt Summa Intäkter Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader Summa Personalkostnader Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet Verksamhnära material o varor Lämnade bidrag Övriga verksamhetskostnader Summa Övriga kostnader Avskrivningar Avskrivningar Summa Avskrivningar Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Årets resultat Noter till resultaträkningen: 1) Kardiologi ViN övertagen under året, omsättning ca 80 mkr 2) ViN verksamhet bedöms ge ett underskott på 13 mkr, underskottet bedöms i sin helhet täckas av HSN medel motsvarande

20 Blankett Hjärt- och medicincentrum Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 34 Likvida medel vid årets slut 34 Noter till kassaflödesanalysen:

21 Investeringsredovisning Blankett 1 Föregående Nettoinvestering Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2011 Bokslut 2010 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 834 Datorutrustning Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa Noter till investeringsredovisning:

22 Blankett Hjärt- och medicincentrum Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2011 IB Bokslut 2010 Not TILLGÅNGAR Inventarier Datautrustning Medicinteknisk apparatur Summa Anläggningstillgångar Förråd mm Övriga kortfristiga fordringar 6 6 Förutbet kostn upplupna intäkt Kassa och bank Summa Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital Årets resultat Summa Verksamhetens eget kapital Semlöneskuld okomp övertid mm Upplupna kostn förutbet intäkt Övriga kortfristiga skulder Summa Skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Noter till balansräkningen 1) Kardiologi ViN övertagen under året, omsättning ca 80 mkr. Balansomsättningen vid enheten för närvarande oklar

23 Bilaga läkemedelsutveckling utöver budget och prognos inom Reumatologi. Prognosen utgåva 3 är inte realistisk i detta avseende. Prognosen borde vara 70 mkr enligt nedan, men i den nya utgåvan saknas 10 mkr. /EC Budgetunderlag 648 patienter i december 2011 Prognos månads kostnad Årskostnad Rabatt Värde Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Humira Enbrel Remicade intavinöst n Simponi Cimzia 10% rabatt Kineret RoActemra Orencia Mabthera Summa Patienter utnyttjat av utfall tom prognos ny prognos 2011 utfall 2010 Innevarande budget % slutprognos mars Biologiska läkemedel ,46% % Övrigt ,54% % ,00% %

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Delårsrapport jan-okt 2011 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland Hjärt- och medicincentrum i Östergötland 2011-11-24 sidan 2 av 9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PRODUKTIONSENHETSCHEFENS

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum

Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum Delårsrapport jan-oktober 2009 Informationscentrum 2009-11-27 sidan 2 av 3 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Bilagor HELÅRSBEDÖMNING RESULTATRÄKNING MM 2 2009-11-27 sidan 3 av 3 Till Landstingsstyrelsen

Läs mer

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild

Dnr2014-00048. Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum 2014-11-25. Bild Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning

Läs mer

Katastrofmedicinskt Centrum

Katastrofmedicinskt Centrum Katastrofmedicinskt Centrum Kommentarer till helårsbedömningen period 10, år 2005. Ekonomi Trots minskat bidrag från landstinget med 600 tkr beräknas resultatet till minus 31 kr. Detta förklaras främst

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum Delårsrapport januari-mars 2010 PrioriteringsCentrum 2010-04-19 sidan 2 av 13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005

Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Centrumchef 2005-09-20 Landstingsstyrelsen Förvaltningsberättelse för Rekonstruktionscentrum i Östergötland 08/2005 Vision: Rekonstruktionscentrum (RC) skall vara ett betydande regionalt kunskapscentrum

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum

Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum Delårsrapport jan-mars 2010 Informationscentrum 2010-04-21 sidan 2 av 12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 5 MEDBORGAR-/

Läs mer

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4

Styrkortsuppföljning, verksamhet och resultat 4 Delårsrapport jan-mars 2008 Folktandvården Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården

Delårsrapport. Jan augusti 2012 Folktandvården Delårsrapport Jan augusti 2012 Folktandvården Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 5 Medborgar / kundperspektivet 6 Processperspektivet 8 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning. Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-09-20 LiÖ 2006-XX 1 (9) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts Folkhälsovetenskapligt centrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM

Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkortsuppföljning UPPHANDLINGSCENTRUM 2006-09-21 Upph-2006-74 1 (8) Delårsrapport period 08 2006 inkl styrkorts UPPHANDLINGSCENTRUM Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget

2012 11 09 Dnr Upph 2012 230. Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget 2012 11 09 Dnr Upph 2012 230 Upphandlingscentrum Verksamhetsplan 2013 inklusive årsbudget Innehållsförteckning Vision (och verksamhetsidé) 1 Medborgar kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr.

Sammanlagt resultat således 9,0 mkr. jmf med godkänd budget 15 mkr. Linköping, 2004-03-01 Verksamhetsredovisning 2003 Anestesi - Operationscentrum, US Centrumet består av de tidigare enheterna på Universitetssjukhuset; Anestesi- och intensivvårdskliniken samt Operationscentralen.

Läs mer

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum

Delårsrapport. Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Delårsrapport Januari oktober 2012 Katastrofmedicinskt Centrum Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Ekonomiperspektivet 2 Fördjupad ekonomisk analys 2 Ekonomisk

Läs mer

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013

Delårsrapport. Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola. DNR Lu11/2013 Delårsrapport Jan-aug 2013 Lunnevads folkhögskola DNR Lu11/2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 3 Medarbetarperspektivet

Läs mer

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30

Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Halvårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-06-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande

Läs mer

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland

Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Till Landstingsstyrelsen i Östergötlands län 2005-09-13 Förvaltningsberättelse Naturbruksgymnasiet i Östergötland Allmänt Verksamheten bedrivs planenligt vid våra båda anläggningar Himmelstalundsgymnasiet

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2008 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland

Delårsrapport. januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Delårsrapport januari oktober 2012 Närsjukvården i västra Östergötland Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2011

Delårsrapport jan-okt 2011 Delårsrapport jan-okt 2011 Närsjukvården i västra Östergötland Ohälsotalet i oktober 2011 Östergötland: 28,1 dagar (34,7/21,8) -33,1 33,2-36,4 26,7 (32,8/21,0) 36,5-40,0 40,1-41,8 (51,2/32,9) Finspång

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum

Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum Delårsrapport jan-mars 2009 Försörjningscentrum 2009-04-27 sidan 2 av 12 Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum

Årsredovisning 2011. Upphandlingscentrum Årsredovisning 2011 Upphandlingscentrum 2012-02-22 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och Vision

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2012-01-01-2012-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Redovisningsprinciper 2 Aktien 2 Granskning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31

Bokslutskommuniké. Senzime AB (publ) 556565-5734. Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 1 (7) Bokslutskommuniké för Senzime AB (publ) Perioden 2012-01-01 2012-12-31 Senzime AB (publ) 2 (7) Senzime AB (publ) får härmed avge bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2012. Nettoomsättningen

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum

Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Delårsrapport jan-augusti 2007 Vårdprocesscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Finansplan 2013-2015

Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007

Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Iniris AB (publ) Rapport för första kvartalet 2007 Omsättningen för perioden uppgick till 214 Tkr (125) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1 733 Tkr (-1 759) Resultatet per aktie uppgick till

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum

Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Delårsrapport jan-aug 2007 PrioriteringsCentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier er Nyckelindikatorer Handlingsplaner

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2009 Rekonstruktionscentrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2009 Rekonstruktionscentrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2009 Rekonstruktionscentrum i Östergötland Innehållsförteckning Enhetschefens reflektion 3 Styrkorts, verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 FÖRNYELSEPERSPEKTIVET...

Läs mer

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland

Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Delårsrapport jan-aug 2008 Närsjukvården i centrala Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837)

KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015. XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) KVARTALSRAPPORT (Q1) JAN-MARS 2015 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning av kvartalet VD har ordet Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys SAMMANFATTNING

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 563 LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING 2010 563 LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA ÅRSREDOVISNING 2010 563 LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Presentation av produktionsenheten 4 Uppdrag och vision 6 Omvärldsanalys

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

VD Kommenterar utvecklingen

VD Kommenterar utvecklingen Niomånaders rapport 2006 Publiceras 2006-10-20 (NGM: MSAB B) Nettoomsättningen uppgick till 17.319 tkr (8.083) Nettoomsättningen ökade med 114% jämfört med samma period 2005 Resultatet efter finansiella

Läs mer

LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR OCH REDOVISNING. Ett avsnitt av kursen Affärsplanering för tillväxtföretag

LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR OCH REDOVISNING. Ett avsnitt av kursen Affärsplanering för tillväxtföretag LÖNSAMHETSBEDÖMNINGAR OCH REDOVISNING Ett avsnitt av kursen Affärsplanering för tillväxtföretag VILKA ÄR VI? Katarina Eklund Joakim Bråtemyr Auktoriserad revisor Revisor Katarina.eklund@bdo.se Joakim.bratemyr@bdo.se

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning)

Delårsrapport 2013. Januari mars (Helårsbedömning) Delårsrapport Januari mars (Helårsbedömning) Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Processperspektivet 3 Kunskapsbaserad och säker vård med hög 3 Kvalitet Effektiv hälso- och sjukvård 4 Innovativt och

Läs mer

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015

Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 2015 Centrum för medicinsk teknik och IT Delårsrapport 04 Januari april Datum: -04-28 Diarienummer: [Fyll i] www.regionostergotland.se Delårsrapport januari april Innehållsförteckning Medborgar-/kundperspektivet...

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland

Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Delårsrapport jan-mars 2007 Laboratoriemedicinskt centrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009

Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vårdprocesscentrums verksamhetsplan inklusive årsbudget 2009 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer

Läs mer

Förbättringskunskap. Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde?

Förbättringskunskap. Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde? Förbättringskunskap Hur kan man förutse konsekvenserna? Hur kan man förutse värdet? Hur ser vi till att skapa värde? VÄRDEHEMTAGNING Förbättringskunskap Vilka är vi? Varför är vi här? Josefin Bjäresten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Så här tolkar du Årsredovisningen Förvaltningsberättelsen Avsnittet ger en förklaring till verksamheten, t.ex. en beskrivning av fastigheten, utfört och planerat underhåll

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland

Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkortsuppföljning. Försörjningscentrum i Östergötland 2006-09-21 FC-2006-00697 1 (9) Delårsrapport period 8 2006 inkl styrkorts Försörjningscentrum i Östergötland Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31

Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Bokslutskommuniké 2003-01-01 2003-12-31 Verksamhet Nettoomsättningen under perioden uppgick till 7,43 Mkr (9,5) Resultatet efter finansiella poster var -0,7 Mkr (-4,0) SoftGSM X-Ray färdigställs och börjar

Läs mer