Uppdaterad septemberprognos ESV 2013:51

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdaterad septemberprognos ESV 2013:51"

Transkript

1 Uppdaterad septemberprognos ESV 2013:51

2 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser. Nuvarande prognoser sträcker sig fram till ESV:s prognoser ska fungera som besluts- och diskussionsunderlag för finanspolitiken och utgår därför från fattade beslut och lagförslag, samt i vissa fall aviseringar, från regering och riksdag. Förslag och aviseringar måste vara så konkreta att effekterna på de offentliga finanserna går att beräkna. en baserar sig på ESV:s bedömning av den makroekonomiska utvecklingen. Den uppdaterade septemberprognosen beaktar månadsutfall till och med augusti och förslagen i Budgetpropositionen för Beräkningarna slutfördes den 24 september Ladda ner prognosen Publikationen Uppdaterad septemberprognos kan laddas ner som PDF från Även tidigare prognoser finns att tillgå via webbplatsen i olika format. Datum: Dnr: /2013

3 Uppdaterad septemberprognos Uppdateringen av ESV:s prognos har främst föranletts av reformerna i budgetpropositionen för Därtill har nytt utfall och annan tillkommande information medfört en mindre översyn av prognosen. Förslagen i budgetpropositionen för 2014 försvagar de offentliga finanserna. Den offentliga sektorns finansiella sparande visar nu överskott först Överskottsmålet nås inte ens i slutet av prognosperioden. Jämfört med ESV:s bedömning i början av september är det finansiella sparandet 0,7 procentenheter lägre Det konjunkturella läget kan motivera en expansiv finanspolitik. Mot bakgrund av hur det finansiella sparandet utvecklas skulle ESV ha föredragit temporära framför permanenta åtgärder. Expansiv finanspolitik ökar efterfrågan Bilden av konjunkturutvecklingen är i stort sett densamma som i vår prognos i början av september. Tillväxten stärks under andra halvåret i år men 2013 blir ändå ett år med svag tillväxt. Nästa år blir tillväxten starkare då den globala konjunkturen vänder upp. Tillväxten gynnas av en expansiv penningpolitik och med de nya förslagen i budgetpropositionen blir även finanspolitiken expansiv. I och med att hushållen nu får betydligt mer pengar 2014 har hushållens konsumtion höjts jämfört med prognosen som ESV presenterade i början av september. Förslagen i budgetpropositionen ökar alltså efterfrågan på kort sikt och de höjer även BNP och sysselsättningen på längre sikt då de har en varaktig effekt på bland annat arbetskraftsutbudet. Det ordinarie NR-utfallet för andra kvartalet visade på en svagare utveckling än det första preliminära utfallet, vilket har lett till att prognosen för innevarande år sänkts något. Det var framför allt nettot av utrikeshandeln som var svagare. Kommunernas konsumtion är dock höjd eftersom kommunerna nu får pengar tillbaka från AFA Försäkring, i form av återbetalningar av premier, vilket inte var känt när förra prognosen gjordes. För att inte få ett allt för lågt resultat beräknades kommunerna då behöva dra ner på konsumtionen under andra halvåret, vilket inte längre behövs. Förslagen i budgetpropositionen höjer sysselsättningen Sysselsättningen fortsätter att öka oväntat starkt och har höjts för innevarande år jämfört med prognosen i början av september, fastän BNPtillväxten har reviderats ner. Antalet sysselsatta ökar i år med nästan 1 procent, eller personer, trots den svaga tillväxten i ekonomin. Antalet arbetade timmar ökar inte lika starkt som antalet sysselsatta eftersom medelarbetstiden har sjunkit som en följd av framför allt stigande sjukfrånvaro. Även timmarna, och därmed också lönesumman, har dock höjts i år. Sysselsättningen och timmarna ökar nu snabbare än i föregående prognos även Som nämnts ovan ligger sysselsättningen på en högre nivå än i föregående prognos även i slutet av prognosperioden eftersom det förstärkta jobbskatteavdraget varaktigt väntas höja arbetskraftsutbudet och i viss mån sänka jämviktsarbetslösheten. Även satsningen på yrkesintroduktionsavtal bidrar till att höja sysselsättningen. Medelarbetstiden har också höjts något eftersom höjningen av skiktgränsen för statlig skatt väntas leda till att fler väljer att öka sin arbetstid då det lönar sig bättre att jobba mer. Låga löneökningar och lågt inflationstryck Lönerna ökar måttligt , främst som en följd av låga avtal. Den starkare efterfrågan i ekonomin 2014 jämfört med föregående prognos har lett till att lönerna har höjts marginellt nästa år. Åren därefter ökar lönerna något långsammare då lönekraven dämpas till följd av ett högre arbetskraftsutbud och av att lönen efter skatt blir högre på grund av det förstärkta jobbskatteavdraget. EKONOMISTYRNINGSVERKET, 25 SEPTEMBER

4 Inflationen är nu högre än i föregående prognos som en följd av att resursutnyttjandet i ekonomin är något högre. Då BNP nästa år ökar snabbare än i föregående prognos, sysselsättningen ligger närmare potentiell sysselsättning och inflationen är något högre väntas Riksbanken nu inleda höjningen av reporäntan lite tidigare än i föregående prognos. Både korta och långa räntor ligger på en högre nivå i nuvarande prognos än i den förra. ESV räknar på sikt med en svagare tillväxt i ekonomin än regeringen gör en över den makroekonomiska utvecklingen är för de närmaste åren relativt lik prognosen i budgetpropositionen. På längre sikt räknar ESV med en svagare tillväxt och en lägre sysselsättning än vad regeringen gör. Regeringen har en högre potentiell sysselsättning och BNP i sin prognos, vilket främst beror på att de räknar med större effekter av olika reformer som genomförts de senaste åren och de som nu föreslagits i budgetpropositionen. Överskottsmålet nås inte under prognosperioden Den offentliga sektorns finansiella sparande visar överskott först I år väntas underskottet uppgå till 1,6 procent av BNP och nästa år ökar underskottet till 2,0 procent av BNP. Jämfört med ESV:s septemberprognos är sparandet 0,7 procentenheter lägre årligen från och med 2014, vilket nästan helt förklaras av de föreslagna reformerna i budgetpropositionen. Redan i ESV:s septemberprognos konstaterades att indikatorerna för utvärdering av överskottsmålet visade att målet inte nås de närmaste åren. Detta gäller i än högre grad nu. Inte något år under prognosperioden nås överskottsmålet. Det faktiska sparandet 2017, när ekonomin antas vara i linje med sin långsiktiga potential, når endast ett svagt överskott. Att det finansiella sparandet stärks och visar överskott 2017 är avhängigt att konjunkturen återhämtar sig planenligt utan störningar och att inga saldoförsvagande reformer genomförs fram till För att överskottsmålet ska nås 2017 krävs skattehöjningar eller utgiftsminskningar utöver den automatiska diskretionära finanspolitiken, det vill säga att de offentliga utgifterna ökar svagare än BNP. Då de offentliga finanserna i nuläget inte når upp till överskottsmålet skulle ESV föredra att reformer, som syftar till att stärka den svaga konjunkturen, görs tillfälliga snarare än permanenta. Det finns en risk att de många åren med underskott i de offentliga finanserna raserar förtroendet för överskottsmålet. Eventuella reformförslag i kommande budgetar bör därför vara fullt finansierade. Små marginaler till utgiftstaket Marginalerna till utgiftstaken har under lång tid varit goda men är nu relativt små. Det beror bland annat på att utgifterna inom transfereringssystemen blivit högre än väntat än när utgiftstaken sattes. I kombination med behovet av säkerhetsmarginal kan endast permanenta utgiftsökningar om högst 2 miljarder kronor genomföras. ESV räknar med lägre skatteintäkter än regeringen Skatteintäkterna ökar måttligt i år främst till följd av det dämpade konjunkturläget men ändrade regler för bolagens inkomstskatt bidrar också negativt. Nästa år förbättras konjunkturen men skatteintäkterna ökar i ungefär samma takt som Föreslagna skattesänkningar i budgetpropositionen för 2014 dämpar skatteintäkterna med drygt 20 miljarder kronor från och med Främst är det skatt på arbete som påverkas av ett förstärkt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer. ESV:s prognos för skatteintäkterna är lägre än regeringens. Det handlar i viss utsträckning om en annan bedömning av den makroekonomiska utvecklingen och skattebaserna men också på andra faktorer. en för skatt på arbete är likartad till och med Åren därefter har ESV lägre intäkter. ESV:s prognos för bolagsskatteintäkterna är mellan 8 och 10 miljarder kronor lägre än regeringens prognos. Skillnaden förklaras för det första av att ESV tror på en mindre effekt av den basbreddning som gjordes för att finansiera bolags- 2 EKONOMISTYRNINGSVERKET, 25 SEPTEMBER 2013

5 skattesänkningen från 26,3 procent till 22 procent. Den andra förklaringen är att ESV räknar med att de underliggande bolagsskatteintäkterna, exklusive skatteändringen, minskar mellan 2012 och 2013 medan de ökar i regeringens prognos. ESV:s prognos för hushållens skatt på kapitalinkomster är högre i år men lägre 2014 och framåt. De lägre intäkterna från 2014 beror på att ESV:s prognos för hushållens ränteutgifter är högre. Regeringens förslag ökar budgetunderskottet Nästa år blir utgifterna på statens budget betydligt lägre än i år som ett resultat av att utgifterna 2013 är tillfälligt höga med anledning av Riksbankslånet. Övriga utgifter, det vill säga utgiftsområdenas utgifter, ökar nästa år med cirka 26 miljarder kronor. Jämfört med budgetpropositionen prognostiserar ESV lägre utgifter, exklusive räntor, i stort sett samtliga år. Störst är avvikelsen för utgiftsområdena 10 (ersättning vid sjukdom) och 14 (arbetsmarknad). I ESV:s prognos är budgetsaldot svagare än i regeringens beräkningar främst till följd av lägre inkomster. Det svagare saldot medför högre ränteutgifter på statsskulden varför dessa är högre än i regeringens prognos. Tabell 1. Nyckeltal makroekonomisk utveckling BNP, fasta priser, proc. utv. 1,1 2,4 3,3 3,4 2,5-0,1-0,1-0,3-0,5-0,4 BNP, fasta priser, kalenderkorrigerad, proc. utv. 1,1 2,6 3,0 3,1 2,7-0,1 0,0-0,3-0,4-0,4 Hushållens konsumtion, proc. utv. 2,1 3,2 3,2 3,2 2,4 0,0 0,1-0,7-0,4-0,7 Offentlig konsumtion, proc. utv. 1,3 0,3 0,3 0,7 0,1 0,3-0,8 0,1 0,0-0,5 Investeringar, proc. utv. -3,3 4,4 7,3 7,0 4,9-0,9 0,1 0,4 0,3 0,6 Lager, bidrag till BNP-förändringen 0,3-0,1 0,1 0,0 0,0-0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Export, proc. utv. -0,8 4,8 6,5 6,8 5,4 1,5 1,8-0,3-0,9-0,8 Import, proc. utv. -1,0 5,2 7,0 7,1 5,5 1,7 1,9-0,1-0,3-0,6 Real disponibel inkomst, proc. utv. 2,5 2,4 1,7 2,1 2,2-0,2-0,3-0,6-0,9-0,3 Hushållens sparande, andel av disponibel inkomst 5,8 5,0 3,7 2,6 2,4 0,1 0,3-0,2-0,7-0,3 Lönesumma, proc. utv. 3,0 4,0 4,4 4,6 4,5-0,3 0,6 0,2-0,3-0,4 Arbetslöshet, procent av arbetskraften 8,0 7,8 7,3 6,7 6,5-0,2-0,3-0,5-0,3 0,1 Källa: ESV Bprop = Budgetpropositionen för EKONOMISTYRNINGSVERKET, 25 SEPTEMBER

6 Tabell 2. Nyckeltal statens budget Miljarder kronor om inget annat anges Budgetsaldo Marginal till utgiftstaket Takbegränsade utgifter varav Ålderspensionssystemet Statsskuld, proc. av BNP 34,7 35,3 34,1 31,8 29,3-0,2 0,1 0,5 1,5 2,0 Skattekvot, proc. av BNP 44,4 43,8 43,7 43,6 43,6-0,2-0,5-0,6-0,6-0,6 Källa: ESV Bprop = Budgetpropositionen för Tabell 3. Finansiellt sparande i den offentliga sektorn Procent av BNP om inget annat anges Finansiellt sparande offentlig sektor, mdkr Procent av BNP -1,6-2,0-0,8-0,1 0,3-0,4-0,5-0,4-0,5-0,8 Staten -1,3-1,7-0,5 0,4 0,9-0,2-0,4-0,4-0,4-0,5 Kommunsektorn -0,1-0,4-0,4-0,4-0,4-0,1-0,1-0,1-0,2-0,3 Ålderspensionssystemet -0,2 0,1 0,1-0,1-0,2 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 Offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld (Maastrichtskulden) 41,6 42,2 41,1 38,9 36,5-0,3-0,4-0,1 0,6 1,4 Källa: ESV Bprop = Budgetpropositionen för Tabell 4. Överskottsmålet Procent av BNP respektive trend-bnp Bakåtblickande tioårssnitt, finansiellt sparande 0,7 0,5 0,2 0,0-0,3 Bakåtblickande tioårssnitt, konjunkturjusterat 0,8 0,6 0,4 0,3 0,2 Sjuårsindikatorn -0,7-0,7-0,1-0,3 Sjuårsindikatorn, konjunkturjusterat -0,2-0,3-1,0-1,0 Konjunkturjusterat sparande -0,6-1,2-0,5-0,2 0,1-1,1-1,4-1,3-1,2-1,1 Källa: ESV Bprop = Budgetpropositionen för EKONOMISTYRNINGSVERKET, 25 SEPTEMBER 2013

7 Tabell 5. Offentliga sektorns skatteintäkter och inkomster på statens budget Miljarder kronor Skatt på arbete 972,8 993, , , ,9-4,3 0,9-0,1-3,4-7,3 Direkta skatter 525,9 529,4 552,4 580,3 608,4-3,7-2,0-4,0-7,2-9,2 Kommunal skatt 584,3 602,6 627,4 657,7 688,6-2,7-0,3-1,9-4,5-7,2 Statlig skatt 45,9 45,7 47,9 49,8 51,5-0,2 0,3 0,3-0,1 0,1 Allmän pensionsavgift 101,9 105,1 109,4 114,3 119,2 0,4 0,8 0,6 0,3-0,5 Skattereduktioner m.m. -206,2-224,0-232,2-241,5-251,0-1,2-2,7-3,1-2,9-1,6 Artistskatt m.m. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indirekta skatter 446,9 463,8 484,0 506,9 529,5-0,6 2,9 3,9 3,8 2,0 Arbetsgivaravgifter 456,1 474,9 495,8 518,9 542,2 1,0 4,4 5,7 4,9 2,9 Egenavgifter 13,0 13,6 14,2 14,9 15,2-0,5-0,6-0,7-0,9-1,5 Särskild löneskatt 38,8 40,4 42,1 44,0 45,9-0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 Nedsättningar -30,7-34,0-35,3-36,2-37,6-0,7-1,3-1,1 0,0 0,8 Tjänstegruppliv m.m. 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Avgifter till premiepensionssystemet -31,1-31,9-33,6-35,4-37,1-0,1 0,2-0,2-0,3-0,3 Skatt på kapital 170,8 175,9 188,3 202,8 214,2-3,3-9,5-10,4-9,7-11,9 Skatt på kapital, hushåll 34,2 32,5 32,5 32,0 32,7 3,8-1,9-3,9-4,6-3,1 Skatt på bolagsvinster 85,2 89,1 96,1 103,7 109,1-7,6-8,2-8,9-9,5-10,4 Avkastningsskatt 7,0 10,2 14,6 20,4 24,7 0,2 0,3 2,0 3,6 0,9 Fastighetsskatt 30,8 31,0 31,8 32,8 33,4 0,1 0,1 0,1 0,6 0,7 Stämpelskatt 8,7 8,2 8,4 8,5 8,7 0,0-0,1-0,1-0,2-0,5 Kupongskatt m.m. 4,7 4,8 5,0 5,4 5,8 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Skatt på konsumtion och insatsvaror 461,0 478,0 500,6 523,5 545,0-0,1-0,6-0,2 0,4-0,4 Mervärdesskatt 338,7 353,8 372,2 392,6 411,5 1,3 1,2 1,2 1,3 0,6 Skatt på tobak 11,5 11,3 11,3 11,4 11,6-0,1-0,2-0,2-0,1-0,1 Skatt på etylalkohol 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 Skatt på vin m.m. 4,9 5,2 5,3 5,5 5,6-0,1-0,1-0,1-0,1-0,1 Skatt på öl 3,3 3,6 3,7 3,7 3,8 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Energiskatt 41,2 40,7 41,7 42,1 42,7-0,6-0,9-0,7-0,6-0,7 Koldioxidskatt 23,9 23,7 25,7 26,2 27,0-0,6-0,4-0,5-0,3-0,2 Övriga skatter på energi och miljö 4,4 5,5 5,5 5,5 5,6-0,2-0,6-0,5-0,5-0,4 Skatt på vägtrafik 16,6 17,0 17,5 17,9 18,3 0,1 0,0-0,1-0,2-0,3 Skatt på import 5,1 5,6 6,1 6,6 7,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,6 Övriga skatter 7,2 7,2 7,3 7,4 7,5 0,0 0,0-0,1-0,1-0,1 Restförda och övriga skatter 4,7 4,4 4,5 4,8 5,3-0,7-1,2-1,3-1,0-0,8 Restförda skatter -6,6-6,2-5,9-5,6-5,4-0,3 0,0 0,3 0,6 0,9 Övriga skatter 11,2 10,7 10,4 10,5 10,7-0,4-1,2-1,7-1,7-1,7 Totala skatteintäkter 1 609, , , , ,5-8,4-10,3-12,1-13,8-20,3 EU-skatter 6,8 8,1 8,8 9,5 10,1 0,0 0,3 0,5 0,7 0,7 Offentliga sektorns skatteintäkter 1 602, , , , ,4-8,3-10,6-12,6-14,5-21,0 Kommunalskatt 599,9 618,4 643,9 674,8 706,3-2,6-0,1-1,6-4,0-6,6 Avgifter till ålderspensionssystemet 208,6 215,6 226,1 235,3 245,6 1,2 1,9 3,3 1,7 0,4 Statens skatteintäkter 794,0 809,2 851,1 898,8 940,5-6,9-12,4-14,3-12,2-14,9 EKONOMISTYRNINGSVERKET, 25 SEPTEMBER

8 Tabell 5. Fortsättning Miljarder kronor Periodiseringar -17,3-10,9 3,9 8,4 8,8 14,9-1,0 9,0-0,2 2,0 Uppbördsförskjutningar 0,6 3,8 7,4 5,2 10,3 15,7-6,4 3,5 2,7 4,0 Betalningsförskjutningar -17,7-14,5-3,3 3,4-1,3-0,8 5,4 5,6-2,9-2,0 varav Kommuner -12,2-7,8 2,7 0,7 0,6-2,5 1,3 2,0-0,3-0,3 varav ÅP-systemet 0,4-1,6 0,8 0,9 0,9 0,0-0,9 0,0 0,0-0,1 varav Privat sektor -7,1-4,2-5,8-5,6-5,2 1,5 2,7 0,6-4,8-4,0 varav Kyrkan 1,2 1,6 1,7 2,2 2,4 0,2 2,4 3,0 2,2 2,4 varav EU 0,0-2,5-2,7 5,3 0,0 0,0-0,1-0,1 0,1 0,0 Anstånd -0,2-0,2-0,2-0,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Statens skatteinkomster 776,7 798,4 855,0 907,2 949,3 8,0-13,4-5,2-12,4-12,9 Övriga inkomster 3,5-12,5-23,9-32,2-27,9-6,0-24,9-23,4-23,8-22, Inkomster av statens verksamhet 47,7 39,1 31,2 32,0 33,3-1,2-10,0-8,1-8,0-7, Inkomster av försåld egendom 10,3 0,0 0,0 0,0 0,0-4,8-15,0-15,0-15,0-15, Återbetalning av lån 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Kalkylmässiga inkomster 10,1 10,3 11,1 11,5 11,8 0,0 0,0 0,0 0,4 0, Bidrag m.m. från EU 11,2 12,2 9,6 10,7 11,2 0,0-0,2-0,1-0,2-0, Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet -77,0-75,1-76,7-87,3-85,0 0,0 0,3-0,2-1,0-1, Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totala inkomster 780,2 785,9 831,1 875,0 921,4 2,0-38,3-28,6-36,2-35,7 Totala utgifter 928,0 862,5 853,0 851,6 873,0-2,0-6,4-7,4-6,7-2,3 Budgetsaldo -147,8-76,6-21,9 23,4 48,4 4,1-31,9-21,2-29,5-33,4 Källa: ESV Bprop = Budgetpropositionen för EKONOMISTYRNINGSVERKET, 25 SEPTEMBER 2013

9 Tabell 6. Utgifter på statens budget Miljarder kronor Utgiftsområde 1 Rikets styrelse 12,0 12,9 12,4 12,5 12,8 0,1 0,0 0,0-0,1 0,0 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 16,1 14,1 14,2 14,5 15,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3 Skatt, tull och exekution 10,3 10,5 10,6 10,8 11,0 0,0-0,1 0,0-0,1 0,0 4 Rättsväsendet 39,0 40,2 41,2 42,4 43,4 0,6-0,1 0,0 0,4 0,6 5 Internationell samverkan 1,8 2,0 2,0 2,0 2,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6 Försvar och samhällets krisberedskap 45,4 47,3 47,8 48,6 49,7 0,8 0,2 0,0 0,1 0,1 7 Internationellt bistånd 30,9 31,5 33,7 35,8 37,6-0,5-0,3 0,0 0,1 0,0 8 Migration 9,5 9,6 9,3 9,2 9,3-0,1-0,3-0,2-0,2-0,2 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 59,4 61,6 61,4 62,3 63,6-0,3-0,5-0,3-0,4-0,5 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 96,1 95,6 94,2 94,5 94,2 0,4-1,0-2,1-2,6-3,1 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 40,0 39,0 37,9 36,4 35,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 78,5 81,1 82,9 85,8 88,8-0,3-0,5-0,5-0,1-0,1 13 Integration och jämställdhet 8,5 11,3 12,7 13,6 13,6-0,6-1,1-0,9-0,8-0,8 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 69,7 69,7 64,3 62,0 59,9 0,3-0,7-3,0-3,0-3,6 15 Studiestöd 20,6 19,8 18,9 18,6 18,9-0,1-1,2-1,2-1,2-1,2 16 Utbildning och universitetsforskning 56,3 58,7 59,3 60,4 61,6-0,1-1,5-0,9-0,5 0,3 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 12,7 12,8 12,8 13,0 13,2 0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0-0,2-0,2-0,2-0,2 19 Regional tillväxt 3,3 2,9 2,6 3,1 3,3 0,1 0,0-0,1-0,1 0,0 20 Allmän miljö- och naturvård 4,6 5,1 5,1 5,1 5,1-0,2-0,1-0,1-0,1 0,1 21 Energi 2,6 2,7 2,3 2,4 2,3-0,1-0,2-0,1-0,1 0,0 22 Kommunikationer 44,2 45,4 47,7 50,0 53,2 0,3 0,0-0,9-0,7 0,6 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 16,1 16,4 16,3 15,1 15,8 0,0 1,2 1,7 0,2 0,9 24 Näringsliv 5,2 5,6 5,1 5,3 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25 Allmänna bidrag till kommuner 88,9 93,6 93,4 93,3 93,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 26 Statsskuldsräntor m.m. 16,7 23,6 29,2 26,8 26,6 0,5 1,5 2,3 3,2 4,7 27 Avgiften till Europeiska unionen 37,7 38,6 39,4 30,6 37,0 0,4 0,9 0,1 2,2 2,7 Förändring av anslagsbehållningar 0,0 1,7 2,8 1,2 1,5 Summa utgiftsområden 826,9 852,6 857,7 854,9 873,3 1,1-2,5-3,7-2,4 1,8 Summa utgiftsområden exklusive räntor 810,3 829,0 828,5 828,1 846,7 0,6-4,0-6,0-5,6-2,8 Riksgäldskontorets nettoutlåning 100,3 9,9-4,7-3,4-0,2-3,1-3,9-3,7-4,3-4,1 Kassamässig korrigering 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totala utgifter 928,0 862,5 853,0 851,6 873,0-2,0-6,4-7,4-6,7-2,3 Totala inkomster 780,2 785,9 831,1 875,0 921,4 2,0-38,3-28,6-36,2-35,7 Budgetsaldo -147,8-76,6-21,9 23,4 48,4 4,1-31,9-21,2-29,5-33,4 Källa: ESV Bprop = Budgetpropositionen för EKONOMISTYRNINGSVERKET, 25 SEPTEMBER

10

11

12 ESV gör Sverige rikare Vi har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. Vi arbetar i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheterna. Ekonomistyrningsverket Drottninggatan 89 Box Stockholm Tfn Fax ISSN ISBN

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2015 ESV 2015:65

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2015 ESV 2015:65 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna December 2015 ESV 2015:65 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2016 ESV 2016:57

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2016 ESV 2016:57 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna December 2016 ESV 2016:57 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Statens budget och de offentliga finanserna November 2017

Statens budget och de offentliga finanserna November 2017 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 217 Sammanfattning Expansiv finanspolitik driver på konjunkturen Sparandet är lågt givet konjunkturen Expansiv finanspolitik höjer tillväxten

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2015 ESV 2015:55

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2015 ESV 2015:55 Statens budget och de offentliga finanserna September 2015 ESV 2015:55 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2015

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2015 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 2015 Sammanfattning Kraftigt ökade utgifter för migration och integration BNP över sin potentiella nivå 2017 Utgiftstaket klaras men marginalerna

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2015 ESV 2015:55

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2015 ESV 2015:55 Statens budget och de offentliga finanserna September 2015 ESV 2015:55 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Statens budget och de offentliga finanserna November 2016

Statens budget och de offentliga finanserna November 2016 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 216 Sammanfattning Stark men avtagande BNP-tillväxt Finansiellt sparande runt nollstrecket trots stark sysselsättningsökning och stora skattehöjningar

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2012 ESV 2012:44

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2012 ESV 2012:44 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna December 212 ESV 212:44 Publikationen Statens budget och de offentliga finanserna kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Även detaljerade tabeller till

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. April 2016

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. April 2016 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna April 216 Sammanfattning Finansiellt sparande väsentligt bättre än i december Statens lånebehov kraftigt nedreviderat 216 Utgiftstaket klaras men utrymmet

Läs mer

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2015 ESV 2016:22

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2015 ESV 2016:22 Rapport et för statens budget del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten ESV 2016:22 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Statens budget och de offentliga finanserna April 2017

Statens budget och de offentliga finanserna April 2017 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna April 217 Sammanfattning Tillväxt och arbetsmarknad på högvarv Offentliga finanser starkare än väntat Låg beskattning av förmånsbilar BNP-tillväxt Procent

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2014 ESV 2014:40

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2014 ESV 2014:40 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2014 ESV 2014:40 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2013 ESV 2013:54

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2013 ESV 2013:54 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna December 2013 ESV 2013:54 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:1

Regeringens proposition 1997/98:1 Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Förslag till statsbudget för budgetåret 1998, reviderad finansplan, ändrade anslag för budgetåret 1997, vissa skattefrågor, m.m. . Regeringens

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. April 2014 ESV 2014:5

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. April 2014 ESV 2014:5 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna April 2014 ESV 2014:5 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2015 ESV 2015:26

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2015 ESV 2015:26 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Mars 2015 ESV 2015:26 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2013 ESV 2013:1

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2013 ESV 2013:1 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Mars 213 ESV 213:1 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51 Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2015 ESV 2015:51 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2014 ESV 2014:47

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2014 ESV 2014:47 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna September 2014 ESV 2014:47 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga

Läs mer

Bilaga 1. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 1. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 3. Internationell

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2015 ESV 2015:62

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2015 ESV 2015:62 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 2015 ESV 2015:62 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga

Läs mer

Bilaga 3. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 3. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 3 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 3 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 5. Internationell

Läs mer

PROP. 2011/12:1. Innehållsförteckning

PROP. 2011/12:1. Innehållsförteckning PROP. 2011/12:1 Innehållsförteckning 7 Inkomster... 555 7.1 Offentliga sektorns skatteintäkter... 555 7.1.1 Skatt på arbete... 556 7.1.2 Skatt på kapital... 560 7.1.3 Skatt på konsumtion och insatsvaror...

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2011 ESV 2011:30

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2011 ESV 2011:30 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2011 ESV 2011:30 ekonomistyrningsverket, 15 juni 2011 1 Publikationen Statens budget och de offentliga finanserna kan laddas ner som PDF från www.

Läs mer

Bilaga 2. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 2. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 2 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 2 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 5. Internationell

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Bilaga 1. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 1. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 6. Internationell

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. April 2017 ESV 2017:44

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. April 2017 ESV 2017:44 Statens budget och de offentliga finanserna April 2017 ESV 2017:44 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2011 ESV 2011:33

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2011 ESV 2011:33 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna September 2011 ESV 2011:33 ekonomistyrningsverket, 6 september 2011 1 Publikationen Statens budget och de offentliga finanserna kan laddas ner som PDF

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Januari 2015 ESV 2015:2

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Januari 2015 ESV 2015:2 Statens budget och de offentliga finanserna Januari 2015 ESV 2015:2 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten :16

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten :16 Rapport et för statens budget del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2017:16 Publikationen kan laddas ner eller beställas från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2017-03-15 Dnr: 5.4-290/2017 ESV-nr:

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2016 ESV 2016:55

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2016 ESV 2016:55 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 2016 ESV 2016:55 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2017 ESV 2017:69

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2017 ESV 2017:69 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 217 ESV 217:69 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Statsupplåning prognos och analys 2016:2. 15 juni 2016

Statsupplåning prognos och analys 2016:2. 15 juni 2016 Statsupplåning prognos och analys 2016:2 15 juni 2016 Sammanfattning: Större överskott i år vänds till underskott 2017 Överskott i statsbudgeten på 41 miljarder 2016 (nettolånebehov -41 miljarder) Stark

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2012 ESV 2012:23

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2012 ESV 2012:23 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Mars 2012 ESV 2012:23 Publikationen Statens budget och de offentliga finanserna kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Även detaljerade tabeller till

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2016 ESV 2016:43

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2016 ESV 2016:43 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2016 ESV 2016:43 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24

Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24 Rapport et för statens budget del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten ESV 2015:24 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Scenario vid finanspolitik enligt oförändrade regler

Scenario vid finanspolitik enligt oförändrade regler 2016-06-22 Scenario vid finanspolitik enligt oförändrade regler KONJUNKTURINSTITUTETS PROGNOSER OCH SCENARIER OMFATTAR ÄVEN FINANSPOLITIKEN Enligt regleringsbrevet ska Konjunkturinstitutets prognoser och

Läs mer

PROP. 2014/15:1. Innehållsförteckning

PROP. 2014/15:1. Innehållsförteckning PROP. 2014/15:1 Innehållsförteckning 8 9 10 Utgifter... 409 8.1 Utgifterna på statens budget och takbegränsade utgifter... 409 8.1.1 Utgiftsramar för 2015... 410 8.1.2 Utgifter 2014 2018... 412 8.1.3 Utvecklingen

Läs mer

Beräkning av S35-indikatorn

Beräkning av S35-indikatorn Rapport till Finanspolitiska rådet 7/ Beräkning av S35-indikatorn Elin Ryner Konjunkturinstitutet De åsikter som uttrycks i denna rapport är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Finanspolitiska

Läs mer

5 Inkomster. 5.1 Den offentliga sektorns skatteintäkter

5 Inkomster. 5.1 Den offentliga sektorns skatteintäkter 5 Inkomster Sammanfattning Den utdragna lågkonjunkturen i Sverige leder till en måttlig ökning av skatteintäkterna på 3 procent 2013. En högre lönesummetillväxt och en starkare utveckling av hushållens

Läs mer

Scenario vid finanspolitik enligt oförändrade regler

Scenario vid finanspolitik enligt oförändrade regler 2016-03-23 Scenario vid finanspolitik enligt oförändrade regler KONJUNKTURINSTITUTETS PROGNOSER OCH SCENARIER OMFATTAR ÄVEN FINANSPOLITIKEN Enligt regleringsbrevet ska Konjunkturinstitutets prognoser och

Läs mer

5 De budgetpolitiska målen

5 De budgetpolitiska målen 5 De budgetpolitiska målen 5 De budgetpolitiska målen Sammanfattning Syftet med de budgetpolitiska målen är att skapa förutsättningar för att finanspolitikens övergripande mål ska kunna nås på ett sätt

Läs mer

Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015

Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015 Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015 Magdalena Andersson 2014-10-13 AGENDA Prognos för svensk ekonomi och offentliga finanser Offentligfinansiella osäkerheter Finanspolitiska ramverket

Läs mer

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet)

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget augusti 2012 115 FÖRDJUPNING Effekter av de tillfälliga statsbidragen till kommunsektorn under finanskrisen Kommunsektorn tillfördes sammantaget 20 miljarder kronor i tillfälliga statsbidrag

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

5 Inkomster. 5.1 Förslag till ändrade skatteregler i propositionen Vårändringsbudget för 2016

5 Inkomster. 5.1 Förslag till ändrade skatteregler i propositionen Vårändringsbudget för 2016 5 Inkomster 5 Inkomster Sammanfattning År 2016 väntas de totala skatteintäkterna öka med nästan 6 procent, vilket är en högre ökningstakt än genomsnittet för de senaste tio åren. Intäkterna från skatt

Läs mer

Rapport Prognosutvärdering 2012 2013:31

Rapport Prognosutvärdering 2012 2013:31 Rapport Prognosutvärdering 2012 2013:31 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 28 juni 2017 Finansdepartementet 1 Sammanfattning Större överskott - hela prognosperioden Sammantaget 85 miljarder kronor högre I linje med överskottsmålet

Läs mer

Prognosutvärdering 2014 ESV 2015:46

Prognosutvärdering 2014 ESV 2015:46 Prognosutvärdering 2014 ESV 2015:46 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

6 Inkomster. 6.1 Förslag till ändrade skatteregler i propositionen Vårändringsbudget för 2015

6 Inkomster. 6.1 Förslag till ändrade skatteregler i propositionen Vårändringsbudget för 2015 6 Inkomster 6 Inkomster Sammanfattning År 2015 väntas de totala skatteintäkterna öka med 5 procent, vilket är en högre ökningstakt än genomsnittet för de senaste tio åren. Det beror bl.a. på tidigare

Läs mer

Ärendeplan för kammaren (preliminär) 22 oktober 31 december 2014

Ärendeplan för kammaren (preliminär) 22 oktober 31 december 2014 Ärendeplan för kammaren (preliminär) 22 oktober 31 december 2014 Onsdag 19 november 9.00 Votering kl. 16.00 Tillgänglig tid: 14 tim. 0 min. Beräknad tid: 1 tim. 10 min. KU3 Några ändringar på tryck- och

Läs mer

5 Inkomster. 5.1 Den offentliga sektorns skatteintäkter 61

5 Inkomster. 5.1 Den offentliga sektorns skatteintäkter 61 5 Inkomster 5 Inkomster Sammanfattning Sverige befinner sig i en gradvis konjunkturåterhämtning där den ekonomiska aktiviteten i omvärlden tilltar och tillförsikten hos svenska företag och hushåll stiger.

Läs mer

Sida: 36. Rättelse av andra meningen i första stycket, formuleringen både för kvinnor och för män har strukits.

Sida: 36. Rättelse av andra meningen i första stycket, formuleringen både för kvinnor och för män har strukits. Promemoria 2016-09-23 Finansdepartementet Rättelseblad prop. 2016/17:1, volym 1a Avsnitt: 1.5 Fler jobb Sida: 36 Rättelse av andra meningen i första stycket, formuleringen både för kvinnor och för män

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 2009:1332 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

Läs mer

Statsupplåning. prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017

Statsupplåning. prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017 Statsupplåning prognos och analys 2017:1 22 februari 2017 Riksgäldens uppdrag Statens finansförvaltning Statens betalningar och kassahantering Upplåning och förvaltning av statsskulden Garantier och lån

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska prognoser

Konjunkturinstitutets finanspolitiska prognoser Offentliga finanser 125 FÖRDJUPNING FÖRDJUPNING Konjunkturinstitutets finanspolitiska prognoser Konjunkturinstitutets prognoser för såväl svensk ekonomi i dess helhet som de offentliga finanserna har hittills

Läs mer

Tema: Strukturellt finansiellt sparande i staten

Tema: Strukturellt finansiellt sparande i staten Tema: Strukturellt finansiellt sparande i staten Statens finanser påverkas ständigt av olika faktorer som gör att det finansiella sparandet i någon mening utvecklas onormalt. Det kan exempelvis handla

Läs mer

Regeringens skrivelse 2013/14:101. Årsredovisning för staten 2013

Regeringens skrivelse 2013/14:101. Årsredovisning för staten 2013 Regeringens skrivelse /14:101 Årsredovisning för staten Regeringens skrivelse /14:101 Årsredovisning för staten Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 april 2014 Fredrik

Läs mer

Konjunkturinstitutets bedömning av reformutrymmet

Konjunkturinstitutets bedömning av reformutrymmet Konjunkturläget mars 2013 35 FÖRDJUPNING Konjunkturinstitutets bedömning av reformutrymmet Konjunkturinstitutet definierar reformutrymmet som utrymmet för permanenta ofinansierade åtgärder i statsbudgeten

Läs mer

Statsupplåning prognos och analys 2016:2. 15 juni 2016

Statsupplåning prognos och analys 2016:2. 15 juni 2016 Statsupplåning prognos och analys 2016:2 15 juni 2016 Sammanfattning: Större överskott i år vänds till underskott 2017 Överskott i statsbudgeten på 41 miljarder 2016 (nettolånebehov -41 miljarder) Stark

Läs mer

9 Den offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo och statsskulden

9 Den offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo och statsskulden 9 Den offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo och statsskulden 9 Den offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo och statsskulden Sammanfattning År 215 beräknas underskottet i de offentliga

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition Den fördjupade skuldkrisen i euroområdet har haft en dämpande inverkan på de globala tillväxtutsikterna, också

Läs mer

BILAGA A BESPARING PÅ INVANDRING OCH INTEGRATION

BILAGA A BESPARING PÅ INVANDRING OCH INTEGRATION sid 1 av8 BILAGA A BESPARING PÅ INVANDRING OCH INTEGRATION I denna bilaga redogörs för hur Sverigedemokraterna skapar ett budgetutrymme genom att föra en mer restriktiv invandringspolitik. Den grupp som

Läs mer

Ny beräkning av konjunkturjusterade

Ny beräkning av konjunkturjusterade Fördjupning i Konjunkturläget juni (Konjunkturinstitutet) 9 Offentliga finanser och finanspolitik FÖRDJUPNING Diagram 69 Offentliga sektorns finansiella sparande och företagsskatter Offentliga sektorns

Läs mer

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. De viktigaste

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2011 ESV 2011:5

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2011 ESV 2011:5 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Mars 2011 ESV 2011:5 ekonomistyrningsverket, 30 mars 2011 1 Publikationen Statens budget och de offentliga finanserna kan laddas ner som PDF från www.

Läs mer

De svenske erfaringer med offentlig udgiftsstyring

De svenske erfaringer med offentlig udgiftsstyring De svenske erfaringer med offentlig udgiftsstyring U. Michael Bergman Københavns Universitet, EPRU Finanspolitiska rådet Præsentation EPRN netværkskonference 16 juni, 2011 Disposition Det svenska finanspolitiska

Läs mer

Bilaga. Tabellsamling avseende ekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga. Tabellsamling avseende ekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling avseende ekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling avseende ekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 3.1 Internationell

Läs mer

Regeringens skrivelse 2009/10:101. Årsredovisning för staten 2009

Regeringens skrivelse 2009/10:101. Årsredovisning för staten 2009 Regeringens skrivelse /10:101 Årsredovisning för staten Regeringens skrivelse /10:101 Årsredovisning för staten Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 april 2010 Mats Odell

Läs mer

Regeringens skrivelse 2015/16:101. Årsredovisning för staten 2015

Regeringens skrivelse 2015/16:101. Årsredovisning för staten 2015 Regeringens skrivelse /16:101 Årsredovisning för staten Regeringens skrivelse /16:101 Årsredovisning för staten Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 april 2016 Stefan

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2016 ESV 2016:48

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2016 ESV 2016:48 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna September 2016 ESV 2016:48 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga

Läs mer

Investeringar för Sverige

Investeringar för Sverige Budgetpropositionen för 2016 Investeringar för Sverige Budgeten på fem minuter Foto: Lars Thulin / Johnér Budgetpropositionen för 2016 Den 21 september 2015 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2016

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2017 ESV 2017:56

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2017 ESV 2017:56 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2017 ESV 2017:56 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV?

Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV? Konjunkturläget december 2011 39 FÖRDJUPNING Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV? Konjunkturinstitutets makroekonomiska prognos baseras på den enligt Konjunkturinstitutet

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

s. 201, diagram Rättelse av diagram. Promemoria. Finansdepartementet. Rättelseblad Vårproposition. 2015/16:100

s. 201, diagram Rättelse av diagram. Promemoria. Finansdepartementet. Rättelseblad Vårproposition. 2015/16:100 Promemoria 2016-04-13 Finansdepartementet Rättelseblad Vårproposition. 2015/16:100 Avsnitt 9.4 Internationell utblick s. 201, diagram 9.18 Rättelse av diagram. PROP. 2015/16:100 Diagram 9.18 Sysselsättningsgrad

Läs mer

Budgetprognos 2004:4

Budgetprognos 2004:4 Budgetprognos 2004:4 Tema Ökad långsiktighet med hjälp av nytt budgetmål Ökad långsiktighet med hjälp av nytt budgetmål Statsbudgeten beräknas uppvisa stora underskott i år och de närmaste fyra åren. Det

Läs mer

Rapport. Tidsserier för Årsredovisning för staten :29

Rapport. Tidsserier för Årsredovisning för staten :29 Rapport Tidsserier för sredovisning för staten 2014 2015:29 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Bilaga 2. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 2. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 2 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 2 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 6.1 Internationell

Läs mer

Prognosutvärdering 2013 ESV 2014:38

Prognosutvärdering 2013 ESV 2014:38 Prognosutvärdering 2013 ESV 2014:38 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Ekonomisk översikt. Hösten 2016

Ekonomisk översikt. Hösten 2016 Ekonomisk översikt Hösten 2016 Innehåll Till läsaren........................................ 3 Sammanfattning..................................... 4 Hemlandet........................................ 6

Läs mer

Promemoria. Ny modell för att beräkna strukturellt sparande i offentlig sektor

Promemoria. Ny modell för att beräkna strukturellt sparande i offentlig sektor Promemoria Ny modell för att beräkna strukturellt sparande i offentlig sektor 1.1 Ny modell för att beräkna strukturellt sparande Den offentliga sektorns finansiella sparande varierar normalt med BNP.

Läs mer

Hur analyserar man de offentliga finanserna?

Hur analyserar man de offentliga finanserna? Hur analyserar man de offentliga finanserna? Lars Calmfors Bakom kulisserna i arbetet med statsbudgeten Fortbildningsdag för lärare i samhällskunskap Sveriges Riksdag 27/4-2017 Varför bekymrar vi oss om

Läs mer

Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet. Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi

Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet. Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet Första jobbet, växande företag och ansvar för Sveriges ekonomi Agenda Det ekonomiska läget Rapporten: Ekonomisk politik som bryter det nya utanförskapet

Läs mer

Sammanfattning. Den offentliga sektorn omfattar, enligt nationalräkenskaperna: staten (riksdagen, Regeringskansliet och de statliga myndigheterna)

Sammanfattning. Den offentliga sektorn omfattar, enligt nationalräkenskaperna: staten (riksdagen, Regeringskansliet och de statliga myndigheterna) Offentlig ekonomi 2009 Syftet med denna årsbok är att ge en samlad bild av den offentliga sektorns utveckling ur ett makroekonomiskt perspektiv. Vilken avgränsning som används vid beräkningen av den offentliga

Läs mer

Vad blir effekten av ökad flyktinginvandring?

Vad blir effekten av ökad flyktinginvandring? KONJUNKTURINSTITUTET 14 mars 16 Vad blir effekten av ökad flyktinginvandring? Jesper Hansson Sammanfattning av Konjunkturläget, december 15 Svensk ekonomi växer snabbt och är på väg in i högkonjunktur

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Svensk finanspolitik 2008. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen

Svensk finanspolitik 2008. Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Svensk finanspolitik 2008 Finanspolitiska rådets rapport till regeringen Rapportens innehåll 1. Finanspolitiken och det finanspolitiska ramverket 2. Finansdepartementets makroekonomiska prognoser 3. De

Läs mer

7 Offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo och statsskuld

7 Offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo och statsskuld 7 Offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo och statsskuld 7 Offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo och statsskuld Sammanfattning Den offentliga sektorn redovisade 2013 ett underskott

Läs mer

Kommentar till regeringens vårproposition. Ulf Kristersson 13 april 2016

Kommentar till regeringens vårproposition. Ulf Kristersson 13 april 2016 Kommentar till regeringens vårproposition Ulf Kristersson 13 april 2016 Granskning av vårpropositionen 1. Stor osäkerhet i världsekonomin 2. Svensk ekonomi växer men är det hållbart? 3. Regeringen underskattar

Läs mer

7 Den offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo och statsskuld

7 Den offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo och statsskuld 7 Den offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo och statsskuld 7 Den offentliga sektorns finanser, statens budgetsaldo och statsskuld Sammanfattning Den offentliga sektorns finanser förstärktes

Läs mer

Kommentarer till finanspolitiska rådets rapport. Finansminister Anders Borg 27 maj 2014

Kommentarer till finanspolitiska rådets rapport. Finansminister Anders Borg 27 maj 2014 Kommentarer till finanspolitiska rådets rapport Finansminister Anders Borg 27 maj 2014 Rådets huvudslutsatser 1. Givet konjunkturbedömningen var inriktningen på finanspolitiken i BP14 förenlig med väl

Läs mer