Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2014 ESV 2014:47

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2014 ESV 2014:47"

Transkript

1 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna September 2014 ESV 2014:47

2 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser. Nuvarande prognos sträcker sig fram till ESV:s prognoser ska fungera som besluts- och diskussionsunderlag för finanspolitiken och utgår därför från fattade beslut och lagförslag, samt i vissa fall aviseringar, från regering och riksdag. Förslag och aviseringar måste vara så konkreta att effekterna på de offentliga finanserna går att beräkna. Prognosen baserar sig på ESV:s bedömning av den makroekonomiska utvecklingen. Ekonomisk rapportering från statliga myndigheter är också en viktig utgångspunkt för beräkningarna. Septemberprognosen beaktar månadsutfall för statens budget till och med juli. Beräkningarna slutfördes den 22 augusti Ladda ner prognosen Publikationen Statens budget och de offentliga finanserna kan laddas ner som PDF från Även detaljerade tabeller till prognosen och tidigare prognoser finns att tillgå via webbplatsen i olika format. Publikationen kan också kostnadsfritt tillhandahållas i tryckt format i enstaka exemplar, eller genom prenumeration. Beställningar kan göras via: Ekonomistyrningsverket, Publikationsservice Box 45316, Stockholm Fax: Datum: Dnr: /2014 ISBN: Tryckeri: Edita Västerås 2014

3 Sammanfattning BNP ökar med 2,1 procent i år och 2,7 procent nästa år. Underskottet i de offentliga finanserna väntas i år bli 91 miljarder kronor, motsvarande 2,4 procent av BNP. Nästa år blir underskottet mindre men likväl betydande, 72 miljarder kronor eller 1,8 procent av BNP. Överskottsmålet nås inte. Trög tillväxt BNP ökade mindre än väntat under andra kvartalet i år. Indikatorerna tyder på att ekonomin kommer att växa framöver, om än i långsam takt. På helårsbasis väntas BNP i år öka med 2,1 procent, i kalenderkorrigerade termer. Nästa år väntas hjulen i ekonomin rulla snabbare då exporten och investeringarna växlar upp. BNP ökar 2015 med 2,7 procent och resursutnyttjandet i ekonomin stiger. Åren fortsätter återhämtningen och under 2018 antas ekonomin nå fullt resursutnyttjande. Penningpolitiken forsätter vara expansiv de kommande åren. Till följd av den mycket låga inflationen och de dämpade tillväxtutsikterna räknar vi med att Riksbanken håller kvar reporäntan på nuvarande låga nivå på 0,25 procent under hela nästa år. Därefter sker en successiv höjning av reporäntan. Sysselsättningen väntas öka med drygt 1 procent i år och kommande två år. Medelarbetstiden ökar något i år, till skillnad från förra året, och antalet arbetade timmar stiger därmed betydligt snabbare. Skatteintäkterna ökar svagt i år I år ökar den offentliga sektorns skatteintäkter långsamt. Det förklaras av genomförda skattesänkningar men även av en svag underliggande utveckling av samtliga skatteintäkter. Intäkterna från skatt på arbete dämpas i år av genomförda skattesänkningar. Nästa år leder återhämtningen i den svenska ekonomin till att intäkterna tar fart. Skatt på kapital ökar svagt såväl i år som nästa år. I år minskar företagens inkomstskatter och intäkterna från avkastningsskatten dämpas av den låga statslåneräntan. Hushållens kapitalskatter fortsätter däremot att öka när kapitalvinsterna ökar och lägre utlåningsräntor minskar storleken på hushållens ränteavdrag. Trots att hushållens konsumtionsvolym har stigit under året ökar intäkterna från skatt på konsumtion måttligt. Anledningen är att den låga prisutvecklingen dämpar momsintäkterna. Dessutom minskar intäkterna från energi- och koldioxidskatt då försäljningen av drivmedel och el sjunker. Nästa år växer hushållens konsumtion snabbare samtidigt som investeringarna tar fart, vilket bidrar till högre momsintäkter. Statens övriga inkomster sjunker i år. Det förklaras dels av lägre inkomster från statens aktier, som minskar när aktieutdelningen från Vattenfall uteblir, dels av ett lågt inlevererat överskott från Riksbanken. Måttlig ökning av utgifterna Utgifterna på budgetens utgiftsområden ökar i år och nästa år med 14 respektive 24 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär 2 procent per år. Några utgiftsområden ökar tämligen mycket under prognosperioden, men den sammantagna årliga ökningstakten uppgår i genomsnitt till måttliga 1,7 procent. Statens lånebehov fortsatt stort Saldot på statens budget beräknas i år uppgå till -76 miljarder kronor. Inkomsterna blir lägre bland annat till följd av skattesänkningar samt att aktieutdelningarna blir betydligt lägre. Därtill sålde staten aktier under 2013, främst i Nordea. Statsskulden ökade som andel av BNP 2013 och väntas stiga även i år, till närmare 36 procent.

4 Stora underskott i de offentliga finanserna Underskottet i de offentliga finanserna uppgår i år till 91 miljarder kronor, vilket motsvarar 2,4 procent av BNP. Nästa år blir underskottet mindre men likväl betydande, 72 miljarder kronor motsvarande 1,8 procent av BNP. Från 2015 stärks det finansiella sparandet framför allt av den återhållsamma ökningen av utgifterna, vilken till stor del beror på reglerna för uppräkningen av de statliga anslagen. Trots detta blir det underskott i de offentliga finanserna hela prognosperioden men storleken på underskottet minskar med tiden. Statens finansiella sparande väntas bli negativt de närmaste åren. I år uppgår underskottet till 74 miljarder kronor och nästa år till 57 miljarder kronor. Kommunsektorn väntas i år redovisa ett resultat om 10 miljarder kronor. Resultatet krymper sedan något kommande år. Kommunsektorns finansiella sparande uppgår i prognosen årligen till -0,5 procent av BNP. I år och nästa år beräknas ålderspensionssystemets finansiella sparande hamna nära noll. Från 2016 blir det underskott. Att det finansiella sparandet är starkare i närtid beror främst på att de genomsnittliga pensionerna utvecklas svagt. Den offentliga sektorns bruttoskuld, Maastrichtskulden, beräknas öka till 42,5 procent i slutet av Överskottsmålet nås inte Indikatorerna för utvärdering av överskottsmålet visar att målet inte nås. För att målet ska nås krävs skattehöjningar eller utgiftsminskningar. Hur snabbt målet ska nås och på vilket sätt är en politisk bedömning. På sikt stärks sparandet genom att de offentliga utgifterna ökar svagare än BNP-tillväxten, så kallad automatisk diskretionär finanspolitik (ADF). Även om denna effekt är stark blir det inte tillräckliga överskott för att målet ska nås under prognosperioden. som behövs som säkerhetsmarginaler. Längre bort i prognosperioden är marginalerna större. Risk för sämre tillväxt och finansiellt sparande Det finns risk för en sämre tillväxt än prognostiserat. Flera indikatorer har vänt ner de senaste månaderna. I resten av Europa har den begynnande återhämtningen bromsat in och för euroområdet som helhet ökade BNP nästan inte alls under andra kvartalet. Konjunkturen i Europa kan också påverkas mer än väntat av oroligheterna i Ukraina och sanktionerna gentemot Ryssland. Utgifterna inom områdena Migration och Integration ökar kraftigt som en följd av att antalet asylsökande väntas bli mycket högt. Från och med 2016 baserar ESV beräkningarna på antagandet om att antalet asylsökande börjar återgå till en mer normal nivå, vilket innebär att utgifterna på dessa två områden successivt minskar. Om antalet asylsökande inte minskar enligt ESV:s antagande kommer utgifterna för migration och integration att bli betydligt högre i slutet av prognosperioden. Nytt regelverk för Nationalräkenskaper senare i höst. I samband med publiceringen av BNP för andra kvartalet 2014, i mitten av september, sker en anpassning av de svenska nationalräkenskaperna till EU:s nya regelverk. Samtidigt görs en uppdatering av beräkningarna med viss ny information. Det kommer att påverka Sveriges BNP och höja nivån med cirka 4-5 procent. Även sektorräkenskaperna, vari exempelvis det finansiella sparandet beräknas, påverkas av det nya regelverket. Denna prognos är i alla avseenden baserad på det regelverk som gäller för Nationalräkenskaperna i nuläget. Marginalerna till utgiftstaken är tillräckliga Det finns marginaler till utgiftstaken samtliga prognosår. I år och nästa år uppgår marginalen till 15 respektive 17 miljarder kronor vilket är vad

5 Tabell 1. Sammanfattande nyckeltal Utfall Prognos BNP, fasta priser, proc. utv. -5,0 6,6 2,9 0,9 1,6 2,0 3,0 3,1 2,6 2,3 BNP, fasta priser, kalenderkorrigerad, proc. utv. -4,9 6,3 2,9 1,3 1,6 2,1 2,7 2,9 2,8 2,4 Hushållens konsumtion, proc. utv. -0,3 4,0 1,7 1,6 2,0 2,6 2,8 3,0 2,6 2,4 Offentlig konsumtion, proc. utv. 2,2 2,1 0,8 0,3 2,0 0,8 1,1 0,6-0,2-0,1 Investeringar, proc. utv. -15,5 7,2 8,2 3,3-1,1 3,8 6,4 7,0 5,9 4,6 Lager, bidrag till BNP-förändringen -1,6 2,2 0,5-1,2 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Export, proc. utv. -13,8 11,4 6,1 0,7-0,4 2,6 4,8 5,2 4,4 4,6 Import, proc. utv. -14,3 12,0 7,1-0,6-0,8 4,3 5,1 5,4 4,4 4,6 Real disponibel inkomst, proc. utv. 2,0 1,6 3,3 3,5 2,6 2,8 2,4 2,4 2,0 1,5 Hushållens sparande, andel av disponibel inkomst 4,5 2,3 3,8 5,6 6,1 6,3 5,9 5,3 4,7 3,9 Lönesumma, proc. utv. 0,1 3,1 5,6 3,8 2,7 3,8 4,3 4,4 4,4 4,1 Arbetade timmar, kalenderkorrigerade, proc. utv. -2,6 2,0 2,0 0,7 0,4 1,4 1,2 1,1 0,8 0,4 Arbetslöshet, procent av arbetskraften 8,3 8,6 7,8 8,0 8,0 7,9 7,4 6,8 6,5 6,5 Finansiellt sparande i offentlig sektor, mdkr Finansiellt sparande i offentlig sektor, proc. av BNP -1,0 0,0 0,0-0,7-1,2-2,4-1,8-1,2-0,8-0,3 Offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld (Maastrichtskulden), proc. av BNP 42,6 39,4 38,6 38,3 40,5 42,5 42,6 41,4 39,8 38,0 Bakåtblickande tioårssnitt, finansiellt sparande 1,2 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,1-0,3-0,7-0,9 Bakåtblickande tioårssnitt, konjunkturjusterat 0,6 0,5 0,3 0,4 0,4 0,1-0,1-0,3-0,5-0,7 Sjuårsindikatorn 0,8 0,3-0,5-1,1-1,1-1,2-1,2 Sjuårsindikatorn, konjunkturjusterat 0,5 0,3-0,2-0,7-0,9-1,0-1,0 Konjunkturjusterat sparande 0,2-0,2-0,2-0,1-0,9-2,0-1,5-1,1-0,9-0,4 Statsskuld, proc. av BNP 37,0 33,4 30,9 31,3 34,0 35,8 35,8 34,5 32,9 30,9 Skattekvot, proc. av BNP 46,6 45,4 44,4 44,0 44,2 43,7 43,5 43,5 43,5 43,5 Totala utgifter på statens budget, mdkr Takbegränsade utgifter, mdkr varav Ålderspensionssystemet, mdkr Marginal till utgiftstaket, mdkr Budgetsaldo, mdkr Engångseffekter på statens budget, mdkr Underliggande budgetsaldo, mdkr Källa: SCB och ESV

6

7 Innehåll 1 Den makroekonomiska utvecklingen Offentliga sektorns skatteintäkter och inkomsterna på statens budget Offentliga sektorns skatteintäkter Skatt på arbete Skatt på kapital Skatt på konsumtion Inkomsterna på statens budget Utgifterna på statens budget Migration (UO8) Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (UO 10) Integration och jämställdhet (UO 13) Arbetsmarknad och arbetsliv (UO14) Statsskuldsräntor (UO 26) Riksgäldens nettoutlåning Realekonomiskt fördelade utgifter Saldot på statens budget Offentliga finanser Offentliga sektorns finansiella sparande Statens finansiella sparande Kommunsektorns finansiella sparande Ålderspensionssystemets finansiella sparande Den offentliga skulden Finanspolitikens inriktning Jämförelse med andra prognosinstitut De budgetpolitiska målen Överskottsmålet Utgiftstaket Förslag eller beslut som inte har beaktats i prognosen Revideringar sedan föregående prognos Appendix Kontaktpersoner EKONOMISTYRNINGSVERKET, 2 SEPTEMBER

8 Förteckning över faktarutor Återföring av periodiseringsfonder Utgiftsmässiga och kostnadsmässiga statsskuldsräntor Riksgäldens nettoutlåning Olika skuld- och förmögenhetsbegrepp Automatiska stabilisatorer och diskretionär finanspolitik Automatisk diskretionär finanspolitik (ADF) Indikatorerna för överskottsmålet Konjunkturjusterat sparande metod Engångseffekter Förändring av anslagsbehållningar Appendix Appendix 1. Volymer Appendix 2. Utgifter på statens budget , jämförelse med vårpropositionen och föregående prognos Appendix 3. Offentliga sektorns skatteintäkter och inkomster på statens budget , jämförelse med vårpropositionen och föregående prognos Appendix 4. Huvudsakliga antaganden i beräkningen av skatteintäkterna Appendix 5. Lånebehovet, statsskulden och skuldkvoten Appendix 6. Finansiellt sparande i staten Appendix 7. Kassamässig korrigering och Riksgäldskontorets nettoutlåning Appendix 8. Vissa större engångsposters påverkan på budgetsaldot Appendix 9. Förändring av anslagsbehållningar Appendix 10. Engångseffekter som påverkar offentliga sektorns finansiella sparande Appendix 11. Konjunkturjusterat finansiellt sparande i offentlig sektor Appendix 12. Beräkningsförutsättningar Appendix 13. Hushållens disponibla inkomster EKONOMISTYRNINGSVERKET, 2 SEPTEMBER 2014

9 DEN MAKROEKONOMISKA UTVECKLINGEN 1 Den makroekonomiska utvecklingen Trög tillväxt i tudelad ekonomi BNP ökade mindre än väntat under andra kvartalet i år. Ekonomin är dock tudelad och den långsamma tillväxttakten berodde främst på att exporten var svag. Efter att läget på exportmarknaden ljusnade och exporten vände upp i slutet av förra året så dämpades ökningstakten igen under andra kvartalet och exporten ökade bara marginellt. Den inhemska efterfrågan var betydligt starkare, framför allt hushållens konsumtion. Bostadsinvesteringarna ökade också markant. En förhållandevis stark inhemsk efterfrågan ledde till att importen ökade mer än exporten och bidraget från nettoexporten var negativt. Indikatorerna tyder på att ekonomin kommer att växa framöver och BNP väntas stiga snabbare under andra halvåret än under det första. BNP ökar med 2,1 procent i år, kalenderkorrigerat, vilket är en svagare tillväxt än i föregående prognos. Det är dock osäkert vart den framtida utvecklingen är på väg och det finns risk för en sämre tillväxt. Även om indikatorerna visar på en ökning av BNP ger de en lite splittrad bild och flera har vänt ner de senaste månaderna. I resten av Europa har den begynnande återhämtningen bromsat in lite och för euroområdet som helhet ökade BNP nästan inte alls under andra kvartalet. I många länder i Europa tyder indikatorerna nu på en något sämre tillväxt framöver, inte minst i Tyskland som är en viktig marknad för svensk export. Nästa år väntas hjulen i ekonomin trots allt rulla snabbare än i år då exporten och investeringarna växlar upp. BNP ökar 2015 med nästan 3 procent och resursutnyttjandet i ekonomin stiger. Åren fortsätter återhämtningen och under 2018 når ekonomin fullt resursutnyttjande. 1 Penningpolitiken forsätter vara expansiv de kommande åren. Till följd av den mycket låga inflationen och de dämpade tillväxtutsikterna 1 Prognosen för är en konjunkturbedömning. Därefter grundas prognosen på en bedömning av den potentiella BNP- och sysselsättningsnivån i ekonomin. Efter 2015 antas ekonomin gå mot sin potentiella nivå. bedöms reporäntan ligga kvar på nuvarande låga nivå på 0,25 procent under hela nästa år. Därefter sker en successiv höjning av reporäntan. Även finanspolitiken är expansiv under 2014, vilket driver på tillväxten. Sysselsättningen ökade förhållandevis snabbt förra året och sysselsättningsgraden fortsatte att stiga. Trots det låg arbetslösheten kvar på 8 procent. Sysselsättningen väntas fortsätta öka med drygt 1 procent per år både i år och de kommande två åren. Arbetskraftsökningen dämpas dock och därmed börjar arbetslösheten falla. Antalet arbetade timmar ökade inte lika snabbt som sysselsättningen förra året. Med andra ord så sjönk medelarbetstiden. I år väntas medelarbetstiden öka något igen och antalet arbetade timmar stiger därmed betydligt snabbare i år än förra året. Diagram 1. BNP till marknadspris, fasta priser Kalenderkorrigerade och säsongrensade kvartalsvärden Miljarder kronor Källa: SCB och ESV. Årlig procentuell förändring Miljarder kronor Procent Svag internationell konjunktur dämpar exporten i år Efter att ha fallit under flera kvartal började exporten stiga igen i slutet av förra året. Utsikterna såg också relativt ljusa ut. Orderingången och även orderstocken till exportsektorn steg tydligt och den globala konjunkturen hade påbörjat en återhämtning. Andra kvartalet dämpades dock ökningstak EKONOMISTYRNINGSVERKET, 2 SEPTEMBER

10 DEN MAKROEKONOMISKA UTVECKLINGEN ten i exporten. Samtidigt vände orderingången ned och företagen i både Sverige och övriga Europa har nu en lite mindre optimistisk syn på framtiden. Tillväxttakten i euroområdet, som är Sveriges viktigaste exportmarknad, avtog också något. I våra nordiska grannländer är konjunkturen spretig. I Norge ökar tillväxten relativt starkt och i Danmark är ekonomin på väg att stärkas även om det går trögt. I Finland, som i hög utsträckning påverkas av utvecklingen i den ryska ekonomin, fortsätter BNP att sjunka. Konjunkturen i Europa påverkas sannolikt mer än väntat av oroligheterna i Ukraina och de sanktioner som införts mot Ryssland. I USA är utsikterna betydligt ljusare. Tillväxten vände som väntat upp under andra kvartalet, efter den låga tillväxten första kvartalet som främst orsakades av det kalla vädret. Indikatorerna tyder också på en relativt stark utveckling framöver. Trots osäkerhet kring utvecklingen i Europa bedömer vi att exporten stiger under andra halvåret. Nästa år växlar tillväxttakten upp ytterligare. Tabell 2. Försörjningsbalansen Procentuell förändring Utfall Prognos Hushållens konsumtion 2,0 2,6 2,8 3,0 2,6 2,4 Offentlig konsumtion 2,0 0,8 1,1 0,6-0,2-0,1 Fasta investeringar -1,1 3,8 6,4 7,0 5,9 4,6 Lager 1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Export -0,4 2,6 4,8 5,2 4,4 4,6 Import -0,8 4,3 5,1 5,4 4,4 4,6 Nettoexport 1 0,2-0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 BNP 1,6 2,0 3,0 3,1 2,6 2,3 BNP, kalenderkorrigerad 1,6 2,1 2,7 2,9 2,8 2,4 Källa: SCB och ESV 1 Förändring i procent av BNP föregående år. Konsumtionen håller uppe BNP-tillväxten i år Detaljhandelns omsättning, restaurangbesöken och utlandsresandet har ökat starkt under det första halvåret och vi räknar med att hushållens konsumtion kommer att öka snabbare i år än förra året även om ökningstakten dämpas lite under andra halvåret. Diagram 2. Hushållens konsumtion och sparkvot Procent Procent Konsumtion Real disponibel inkomst Sparkvot Källa: SCB och ESV Anm.: Sparkvoten avser hushållens eget sparande som andel av disponibel inkomst Konsumtionen väntas öka med 2,7 procent i år. Den ökar därmed mer än förra året men lite långsammare än hushållens reala disponibelinkomster. Det innebär att sparkvoten, som har stigit tre år i följd, fortsätter att stiga i år. Den ligger nu på en hög nivå historiskt sett. Det finns därmed fortfarande ett visst mått av försiktighetssparande. Hushållens framtidsförväntningar har sjunkit tillbaka lite sedan årsskiftet och ligger nu under ett historiskt genomsnitt. Att hushållen inte är mer optimistiska om framtiden är lite förvånande mot bakgrund av att de har en god förmögenhetsställning samt att disponibelinkomsterna för de som arbetar ökar snabbt i år till följd av bland annat jobbskatteavdraget, låga räntor och en låg inflation. Det kan finnas flera förklaringar till det. En förklaring är säkert att pensionsinkomsterna sjunker i år till följd av att bromsen i pensionssystemet är aktiv. Det ökade försiktighetssparandet kan också hänga samman med att det har kommit förslag om ökade amorteringskrav på bolån. Därtill finns det en allmän osäkerhet om det konjunkturella läget i Europa. Nästa år ökar disponibelinkomsterna inte lika snabbt som i år men vi bedömer att det finns utrymme för hushållen att minska sparandet, om osäkerheten skingras kring styrkan i konjunkturen och arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Konsumtionen ökar med närmare 3 procent både EKONOMISTYRNINGSVERKET, 2 SEPTEMBER 2014

11 DEN MAKROEKONOMISKA UTVECKLINGEN och Därefter avtar ökningstakten. Sparkvoten sjunker men den ligger ändå kvar på en relativt hög nivå, sett ur ett historiskt perspektiv, under hela prognosperioden. Starka bostadsinvesteringar höjer investeringstillväxten i år Det som håller uppe investeringarna i år är framför allt nybyggnationer av bostäder som har ökat med drygt 35 procent under första halvåret. Även investeringarna i energisektorn har ökat starkt. I övriga delar av näringslivet är utvecklingen betydligt sämre. I industrin föll investeringarna kraftigt förra året när produktionen och kapacitetsutnyttjandet sjönk, som en följd av en svag export. I år vänder produktionen upp men behovet av att investera väntas fortfarande vara lågt, vilket bekräftas i den senaste investeringsenkäten. Investeringarna i industrin fortsätter därför att sjunka något. Det är först nästa år som investeringarna i industrin tar fart. År 2015 och 2016 leder konjunkturuppgången till att investeringarna ökar starkt i hela näringslivet. I staten ökar investeringarna markant från och med 2016 då nya infrastruktursatsningar sätter igång. I kommunerna dämpas investeringstakten successivt då flera stora byggprojekt avslutas. Investeringarna i lager har svängt fram och tillbaka de senaste kvartalen. Som väntat sänkte de BNP-tillväxten första kvartalet, efter att ha höjt den kraftigt under fjärde kvartalet förra året. Andra kvartalet i år gav de ett positivt bidrag igen. Sett över hela året höjer de BNP-tillväxten i år med 0,3 procentenheter. Ökad efterfrågan lyfter importen Den ökade efterfrågan i ekonomin leder till att importen, som sjönk förra året, återigen ökar. Importen väntas öka mer än exporten och nettoexporten sänker därmed BNP-tillväxten i år. Nästa år stiger ökningstakten ytterligare men då tar exporten fart och nettoexporten ger från och med 2015 ett positivt bidrag till tillväxten. Stark sysselsättningsökning Trots en låg aktivitet i ekonomin har antalet sysselsatta fortsatt att öka under det första halvåret. Det var framför allt i tjänstesektorn och offentliga myndigheter som sysselsättningen steg, medan den sjönk i industrin. Indikatorerna spretar lite men visar sammantaget att företagen planerar att fortsätta öka personalstyrkan. Antalet nyanmälda lediga platser har stigit snabbt sedan årsskiftet. Enligt KI:s barometer har dock andelen företag som uppger att de kommer att anställa mer personal sjunkit för näringslivet som helhet. Det är främst i tjänstesektorn som anställningsplanerna nu är mindre expansiva medan det i byggsektorn och handeln är fler företag än tidigare som planerar att anställa. Tabell 3. Nyckeltal på arbetsmarknaden Procentuell förändring om inget annat anges Kalenderkorrigerade värden Utfall Prognos BNP, fp 1,6 2,1 2,7 2,9 2,8 2,4 Produktivitet 1,1 0,7 1,5 1,8 2,0 2,0 Arbetade timmar 0,4 1,4 1,2 1,1 0,8 0,4 Medelarbetstid -0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Sysselsatta 1,0 1,2 1,2 1,1 0,8 0,4 Arbetskraft 1,1 1,1 0,6 0,4 0,4 0,4 Personer i program, tusental Arbetslöshet, ILO 1 8,0 7,9 7,4 6,8 6,5 6,5 Öppen arbetslöshet 1,2 5,6 5,6 5,3 4,9 4,7 4,7 Källa: Arbetsförmedlingen, SCB och ESV 1 Procent av arbetskraften. 2 Arbetslösa exklusive heltidsstuderande arbetssökande i åldrarna år. Eftersom aktiviteten i ekonomin stiger framöver väntas efterfrågan på arbetskraft fortsätta öka och antalet sysselsatta stiger med 1,3 procent Åren 2015 och 2016 fortsätter sysselsättningen att öka med drygt 1 procent per år. Därefter mattas sysselsättningsökningen av då ekonomin närmar sig fullt resursutnyttjande. Sysselsättningsgraden stiger under hela perioden, till 66,6 procent Nivån ligger då drygt 2 procentenheter högre än den gjorde 2010, då den var som lägst efter fallet under finanskrisen. Sys- EKONOMISTYRNINGSVERKET, 2 SEPTEMBER

12 DEN MAKROEKONOMISKA UTVECKLINGEN selsättningsgraden stiger både bland de som är födda i Sverige och de som är födda utomlands samt i alla åldersgrupper. Diagram 3. Sysselsättningsgrad och arbetslöshet Säsongrensade kvartalsdata Procent av befolkningen 67,5 67,0 66,5 66,0 65,5 65,0 64,5 64, Källa: SCB och ESV Sysselsättningsgrad Procent av arbetskraften Arbetslöshet (höger axel) Antalet arbetade timmar ökade inte lika snabbt som sysselsättningen förra året. En ökad sjukfrånvaro ledde till att medelarbetstiden sjönk. I år väntas medelarbetstiden öka något igen och antalet arbetade timmar stiger därmed betydligt snabbare i år än förra året. Kommande år väntas medelarbetstiden vara oförändrad. 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 men arbetslösheten sjunker bara marginellt i år Arbetslösheten har nu legat runt 8 procent sedan början av Att inte arbetslösheten har sjunkit, trots att sysselsättningen ökat relativt mycket de två senaste åren, beror på att antalet personer i arbetskraften ökat lika mycket som sysselsättningen. Att arbetskraften har ökat relativt starkt beror både på att befolkningen växer och på att arbetskraftsdeltagandet stigit. Det stigande arbetskraftsdeltagandet förklaras främst av att andelen studerande och andelen långvarigt sjuka, vilka definieras som att de inte deltar i arbetskraften, minskat. I år sjunker arbetslösheten bara marginellt men kommande år ökar inte arbetskraften i samma takt som sysselsättningen, vilket leder till att arbetslösheten successivt sjunker, till 6,5 procent År 2018 ligger den kvar på den nivån. Låga löneökningar i år och nästa år Preliminärt utfall från SCB:s konjunkturlönestatistik visar att lönerna hittills i år har ökat med 2,7 procent. Den underliggande ökningen är lägre eftersom en del av löneökningen är en statistisk effekt 2. Det kommer dock sannolikt att betalas ut en del löner retroaktivt och utfallen kommer att revideras upp. För helåret väntas lönerna öka med 3,0 procent 3. Löneökningarna är fortfarande dämpade till följd av det låga resursutnyttjandet i ekonomin. Både arbetsgivarnas och arbetstagarnas inflationsförväntningar är dessutom låga, vilket också dämpar lönekraven. Givet den låga inflationen kommer reallönerna öka med drygt 2 procent, trots låga nominella löneökningar. Nästa år ger avtalen ungefär samma löneökningar som i år och löneglidningen väntas fortsätta vara dämpad. Lönerna ökar då totalt sett i samma takt som i år. Åren ökar lönerna snabbare när resursutnyttjandet i ekonomin stiger. Inflationen är långt ifrån Riksbankens mål Inflationen sjönk kraftigt i början av året och är nu mycket låg. Inflationen enligt KPI ligger runt noll procent och den underliggande inflationen, mätt enligt KPIF, där effekten av förändringar i bostadsräntor exkluderas, ligger runt 0,6 procent. Nedgången i inflationen har varit bred. Priserna på inhemska varor och tjänster ökar måttligt på grund av att efterfrågan i ekonomin är dämpad och företagen därmed har svårt att föra över sina kostnadsökningar på konsumenterna. Den svaga konjunkturen i övriga Europa leder också till att prisökningarna på importerade varor är låga. Energipriserna, som inte direkt är kopplade till det 2 Den statistiska effekten beror på ett urvalsbyte. Varje år byts en femtedel av urvalet ut. I år får bytet av urvalet stor effekt eftersom den tillkommande femtedelen har högre genomsnittslöner än den som lämnade urvalet. Löneökningstakten beräknas bli cirka 0,3 procentenheter högre till följd av urvalsbytet. 3 Första halvåret i år visar löneökningen uträknat från lönesumman en betydligt lägre löneökningstakt än timlöneökningen enligt SCB:s konjunkturlönestatistik, liksom förra året. Det är en viss skillnad i definitionerna mellan dessa mått och de grundar sig på olika källor, vilket kan ge upphov till att löneökningstakten skiljer sig åt. Vi räknar med att det kommer vara en skillnad mellan dessa mått för helåret EKONOMISTYRNINGSVERKET, 2 SEPTEMBER 2014

13 DEN MAKROEKONOMISKA UTVECKLINGEN inhemska resursutnyttjandet, sjönk också i början av året och bidrar till att dämpa inflationen. En starkt bidragande orsak till att inflationen enligt KPI har fallit kraftigt ända sedan slutet av 2011 är att bolåneräntorna har sjunkit. Tabell 4. Löner, priser och reporänta Procentuell förändring om inget annat anges Utfall Prognos Timlön, KL 1 2,5 3,0 3,0 3,3 3,6 3,7 Timlön, NR 1 2,2 2,3 3,0 3,3 3,6 3,7 Enhetsarbetskostnad 1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 Lönesumma 2,7 3,8 4,3 4,4 4,4 4,1 KPI 0,0 0,0 0,9 2,1 3,0 3,1 KPIF 2 0,9 0,6 1,4 1,7 1,9 2,0 Prisbasbelopp, nivå 44,5 44,4 44,5 44,8 45,7 47,1 Reporänta, värde vid årets slut 0,75 0,25 0,50 2,00 3,00 3,50 Källa: Medlingsinstitutet, SCB och ESV 1 KL avser SCB:s konjunkturlönestatistik, NR avser SCB:s Nationalräkenskaper. 2 KPIF avser KPI med oförändrat bostadsränteindex. Även om inflationen troligtvis har bottnat förblir den låg under hela året. Kostnadstrycket i ekonomin är lågt och det låga resursutnyttjandet håller tillbaka prisuppgången. Energipriserna dämpar inflationen under hela året. Nästa år ökar efterfrågan i ekonomin vilket leder till att inflationen stiger. Efterfrågan ökar dock inte tillräckligt mycket, trots den expansiva penningpolitiken, för att den underliggande inflationen ska närma sig inflationsmålet under Den låga räntan kan dock bidra till att inflationsförväntningarna, som har sjunkit kraftigt den senaste tiden, stiger igen. Det bidrar till ett ökat pristryck på sikt och till att förtroendet för inflationsmålet upprätthålls. Inflationen i omvärlden stiger också nästa år, vilket leder till att importpriserna stiger snabbare. Prisökningarna på importerade varor påverkas dessutom av försvagningen av kronan som skett i år. Effekter av växelkursförändringar slår ofta igenom i konsumentpriserna med viss eftersläpning. Därmed höjer kronförsvagningen under 2014 priserna nästa år även om växelkurserna sjunker tillbaka något under Energipriserna väntas i stort sett ligga kvar på nuvarande nivå och påverkar inte inflationen nästa år. Under perioden ökar den underliggande inflationen i takt med att resursutnyttjandet i ekonomin stiger och därmed höjer Riksbanken successivt reporäntan. KPIF når 2,0 procent i slutet av prognosperioden. KPI forsätter att vara lägre än KPIF under 2014 och 2015 då bolåneräntorna har sänkts i samband med att Riksbanken sänkte reporäntan. EKONOMISTYRNINGSVERKET, 2 SEPTEMBER

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2015 ESV 2015:26

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2015 ESV 2015:26 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Mars 2015 ESV 2015:26 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51 Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2015 ESV 2015:51 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Januari 2015 ESV 2015:2

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Januari 2015 ESV 2015:2 Statens budget och de offentliga finanserna Januari 2015 ESV 2015:2 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2014:1

Statsupplåning. Prognos och analys 2014:1 Statsupplåning Prognos och analys 2014:1 Sammanfattning 1 Fortsatt men bräcklig återhämtning 2 Små prognosförändringar i nettolånebehovet 5 Något större obligationsupplåning 12 Marknadsinformation 21 1

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2015:2. Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2. Något lägre nettolånebehov 5. Oförändrade emissionsvolymer 12

Statsupplåning. Prognos och analys 2015:2. Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2. Något lägre nettolånebehov 5. Oförändrade emissionsvolymer 12 Statsupplåning Prognos och analys 2015:2 Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2 Måttlig global tillväxt 2 Stabil tillväxt i svensk ekonomi 3 Något lägre nettolånebehov 5 Prognosförändringar i nettolånebehovet

Läs mer

ESV 2005:6. Budgetprognos 2005:1. Analys

ESV 2005:6. Budgetprognos 2005:1. Analys ESV 2005:6 Budgetprognos 2005:1 Analys Budgetprognos Analys innehåller en övergripande analys som tillhandahålls kostnadsfritt i enstaka exemplar eller genom prenumeration. Detaljerade tabeller finns att

Läs mer

Konjunktur laget Mars 2015

Konjunktur laget Mars 2015 Konjunktur laget Mars Konjunkturläget Mars KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX, STOCKHOLM TEL: 8-9 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN -, ISBN 978-9-8-9-7 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Redaktörer Jessica Bylund tfn 08-452 7718 Annika Wallenskog

Läs mer

Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21

Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21 Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21 Innehåll Den offentliga sektorns finansiella sparande 3 2009 Vad hände då? 4 Statens finansiella sparande 5 Statens inkomster 6

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:1

Regeringens proposition 2012/13:1 Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Regeringen

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:1

Regeringens proposition 2010/11:1 Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Regeringen

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 211 Ekonomiska utsikter våren 211 Ekonomiska utsikter Våren 211 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal...4 2:1 Internationella förutsättningar... 9 3:1 Försörjningsbalans...11

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:100

Regeringens proposition 2009/10:100 Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

Innehåll. Nyckeltal 5

Innehåll. Nyckeltal 5 Våra pengar Innehåll Nyckeltal 5 Bruttonationalprodukt och försörjningsbalans 5 Inflation 8 Basbelopp 9 Sysselsättning och arbetslöshet 10 Övriga nyckeltal 12 Ränte- och valutakursantaganden 13 Statsbudgeten

Läs mer

Konjunkturläget Mars 2009

Konjunkturläget Mars 2009 Konjunktur laget Mars 9 Konjunkturläget Mars 9 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 1 1, BOX 311, SE-13 STOCKHOLM TEL: 8-3 9, FAX: 8-3 9 8 E-POST: KI@KONJ.SE, HEMSIDA: WWW.KONJ.SE ISSN 3-33, ISBN 978-91-831--9

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Statsupplåning Prognos och analys 21:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Tydliga tecken på ljusning 2 Budget mot balans 3 Budgetsaldot jämfört med statens finansiella sparande 6 Månadsprognoser

Läs mer

Konjunktur laget Juni 2015

Konjunktur laget Juni 2015 Konjunktur laget Juni Konjunkturläget Juni KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 3 6 STOCKHOLM TEL: 8-53 59 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 3-363, ISBN 978-9-863-6- Konjunkturinstitutet är en statlig

Läs mer

Sveriges konvergensprogram

Sveriges konvergensprogram Sveriges konvergensprogram 2012 Sveriges konvergensprogram 2012 Inledning... 6 1 Den ekonomiska politikens ramar och mål... 8 1.1 Det finanspolitiska ramverket... 8 1.2 Målet för penningpolitiken...

Läs mer

fisala ~KOMMUN Kallelse till sammanträde KOMMUNSTYRELSEN LEDNINGSUTSKOTTET Organ Ledningsutskottet Plats Tid

fisala ~KOMMUN Kallelse till sammanträde KOMMUNSTYRELSEN LEDNINGSUTSKOTTET Organ Ledningsutskottet Plats Tid fisala ~KOMMUN l (2) 2013-10-16 KAlLELSE LEDNINGSUTSKOITET DIREKT: 0224-74 70 52 KOMMUNSTYRELSEN LEDNINGSUTSKOTTET Kallelse till sammanträde Organ Ledningsutskottet Plats Tid Gustav Adolfsalen Tisdagen

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 2010 Ekonomiska utsikter våren 2010 Ekonomiska utsikter Våren 2010 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal... 5 2:1 Internationella förutsättningar... 8 2:2 Svenska varuexportmarknader...15

Läs mer

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010

Konjunktur och räntor Nummer 1 23 mars 2010 Konjunktur och räntor Nummer 1 3 mars 1 Sidan Konjunkturuppgång utan inflationshot Sidan 3 Var redo för ränteuppgång Sidan 6 Ljusare utsikter för omvärlden Sidan 11 Sverige: Bättre tillväxt men låga löneökningar

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:1

Regeringens proposition 2003/04:1 Regeringens proposition 2003/04:1 Budgetpropositionen för 2004 Förslag till statsbudget för 2004, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2003/04:1 Budgetpropositionen

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2013

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2013 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2013 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer