Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2014 ESV 2014:47

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2014 ESV 2014:47"

Transkript

1 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna September 2014 ESV 2014:47

2 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser. Nuvarande prognos sträcker sig fram till ESV:s prognoser ska fungera som besluts- och diskussionsunderlag för finanspolitiken och utgår därför från fattade beslut och lagförslag, samt i vissa fall aviseringar, från regering och riksdag. Förslag och aviseringar måste vara så konkreta att effekterna på de offentliga finanserna går att beräkna. Prognosen baserar sig på ESV:s bedömning av den makroekonomiska utvecklingen. Ekonomisk rapportering från statliga myndigheter är också en viktig utgångspunkt för beräkningarna. Septemberprognosen beaktar månadsutfall för statens budget till och med juli. Beräkningarna slutfördes den 22 augusti Ladda ner prognosen Publikationen Statens budget och de offentliga finanserna kan laddas ner som PDF från Även detaljerade tabeller till prognosen och tidigare prognoser finns att tillgå via webbplatsen i olika format. Publikationen kan också kostnadsfritt tillhandahållas i tryckt format i enstaka exemplar, eller genom prenumeration. Beställningar kan göras via: Ekonomistyrningsverket, Publikationsservice Box 45316, Stockholm Fax: Datum: Dnr: /2014 ISBN: Tryckeri: Edita Västerås 2014

3 Sammanfattning BNP ökar med 2,1 procent i år och 2,7 procent nästa år. Underskottet i de offentliga finanserna väntas i år bli 91 miljarder kronor, motsvarande 2,4 procent av BNP. Nästa år blir underskottet mindre men likväl betydande, 72 miljarder kronor eller 1,8 procent av BNP. Överskottsmålet nås inte. Trög tillväxt BNP ökade mindre än väntat under andra kvartalet i år. Indikatorerna tyder på att ekonomin kommer att växa framöver, om än i långsam takt. På helårsbasis väntas BNP i år öka med 2,1 procent, i kalenderkorrigerade termer. Nästa år väntas hjulen i ekonomin rulla snabbare då exporten och investeringarna växlar upp. BNP ökar 2015 med 2,7 procent och resursutnyttjandet i ekonomin stiger. Åren fortsätter återhämtningen och under 2018 antas ekonomin nå fullt resursutnyttjande. Penningpolitiken forsätter vara expansiv de kommande åren. Till följd av den mycket låga inflationen och de dämpade tillväxtutsikterna räknar vi med att Riksbanken håller kvar reporäntan på nuvarande låga nivå på 0,25 procent under hela nästa år. Därefter sker en successiv höjning av reporäntan. Sysselsättningen väntas öka med drygt 1 procent i år och kommande två år. Medelarbetstiden ökar något i år, till skillnad från förra året, och antalet arbetade timmar stiger därmed betydligt snabbare. Skatteintäkterna ökar svagt i år I år ökar den offentliga sektorns skatteintäkter långsamt. Det förklaras av genomförda skattesänkningar men även av en svag underliggande utveckling av samtliga skatteintäkter. Intäkterna från skatt på arbete dämpas i år av genomförda skattesänkningar. Nästa år leder återhämtningen i den svenska ekonomin till att intäkterna tar fart. Skatt på kapital ökar svagt såväl i år som nästa år. I år minskar företagens inkomstskatter och intäkterna från avkastningsskatten dämpas av den låga statslåneräntan. Hushållens kapitalskatter fortsätter däremot att öka när kapitalvinsterna ökar och lägre utlåningsräntor minskar storleken på hushållens ränteavdrag. Trots att hushållens konsumtionsvolym har stigit under året ökar intäkterna från skatt på konsumtion måttligt. Anledningen är att den låga prisutvecklingen dämpar momsintäkterna. Dessutom minskar intäkterna från energi- och koldioxidskatt då försäljningen av drivmedel och el sjunker. Nästa år växer hushållens konsumtion snabbare samtidigt som investeringarna tar fart, vilket bidrar till högre momsintäkter. Statens övriga inkomster sjunker i år. Det förklaras dels av lägre inkomster från statens aktier, som minskar när aktieutdelningen från Vattenfall uteblir, dels av ett lågt inlevererat överskott från Riksbanken. Måttlig ökning av utgifterna Utgifterna på budgetens utgiftsområden ökar i år och nästa år med 14 respektive 24 miljarder kronor, vilket motsvarar ungefär 2 procent per år. Några utgiftsområden ökar tämligen mycket under prognosperioden, men den sammantagna årliga ökningstakten uppgår i genomsnitt till måttliga 1,7 procent. Statens lånebehov fortsatt stort Saldot på statens budget beräknas i år uppgå till -76 miljarder kronor. Inkomsterna blir lägre bland annat till följd av skattesänkningar samt att aktieutdelningarna blir betydligt lägre. Därtill sålde staten aktier under 2013, främst i Nordea. Statsskulden ökade som andel av BNP 2013 och väntas stiga även i år, till närmare 36 procent.

4 Stora underskott i de offentliga finanserna Underskottet i de offentliga finanserna uppgår i år till 91 miljarder kronor, vilket motsvarar 2,4 procent av BNP. Nästa år blir underskottet mindre men likväl betydande, 72 miljarder kronor motsvarande 1,8 procent av BNP. Från 2015 stärks det finansiella sparandet framför allt av den återhållsamma ökningen av utgifterna, vilken till stor del beror på reglerna för uppräkningen av de statliga anslagen. Trots detta blir det underskott i de offentliga finanserna hela prognosperioden men storleken på underskottet minskar med tiden. Statens finansiella sparande väntas bli negativt de närmaste åren. I år uppgår underskottet till 74 miljarder kronor och nästa år till 57 miljarder kronor. Kommunsektorn väntas i år redovisa ett resultat om 10 miljarder kronor. Resultatet krymper sedan något kommande år. Kommunsektorns finansiella sparande uppgår i prognosen årligen till -0,5 procent av BNP. I år och nästa år beräknas ålderspensionssystemets finansiella sparande hamna nära noll. Från 2016 blir det underskott. Att det finansiella sparandet är starkare i närtid beror främst på att de genomsnittliga pensionerna utvecklas svagt. Den offentliga sektorns bruttoskuld, Maastrichtskulden, beräknas öka till 42,5 procent i slutet av Överskottsmålet nås inte Indikatorerna för utvärdering av överskottsmålet visar att målet inte nås. För att målet ska nås krävs skattehöjningar eller utgiftsminskningar. Hur snabbt målet ska nås och på vilket sätt är en politisk bedömning. På sikt stärks sparandet genom att de offentliga utgifterna ökar svagare än BNP-tillväxten, så kallad automatisk diskretionär finanspolitik (ADF). Även om denna effekt är stark blir det inte tillräckliga överskott för att målet ska nås under prognosperioden. som behövs som säkerhetsmarginaler. Längre bort i prognosperioden är marginalerna större. Risk för sämre tillväxt och finansiellt sparande Det finns risk för en sämre tillväxt än prognostiserat. Flera indikatorer har vänt ner de senaste månaderna. I resten av Europa har den begynnande återhämtningen bromsat in och för euroområdet som helhet ökade BNP nästan inte alls under andra kvartalet. Konjunkturen i Europa kan också påverkas mer än väntat av oroligheterna i Ukraina och sanktionerna gentemot Ryssland. Utgifterna inom områdena Migration och Integration ökar kraftigt som en följd av att antalet asylsökande väntas bli mycket högt. Från och med 2016 baserar ESV beräkningarna på antagandet om att antalet asylsökande börjar återgå till en mer normal nivå, vilket innebär att utgifterna på dessa två områden successivt minskar. Om antalet asylsökande inte minskar enligt ESV:s antagande kommer utgifterna för migration och integration att bli betydligt högre i slutet av prognosperioden. Nytt regelverk för Nationalräkenskaper senare i höst. I samband med publiceringen av BNP för andra kvartalet 2014, i mitten av september, sker en anpassning av de svenska nationalräkenskaperna till EU:s nya regelverk. Samtidigt görs en uppdatering av beräkningarna med viss ny information. Det kommer att påverka Sveriges BNP och höja nivån med cirka 4-5 procent. Även sektorräkenskaperna, vari exempelvis det finansiella sparandet beräknas, påverkas av det nya regelverket. Denna prognos är i alla avseenden baserad på det regelverk som gäller för Nationalräkenskaperna i nuläget. Marginalerna till utgiftstaken är tillräckliga Det finns marginaler till utgiftstaken samtliga prognosår. I år och nästa år uppgår marginalen till 15 respektive 17 miljarder kronor vilket är vad

5 Tabell 1. Sammanfattande nyckeltal Utfall Prognos BNP, fasta priser, proc. utv. -5,0 6,6 2,9 0,9 1,6 2,0 3,0 3,1 2,6 2,3 BNP, fasta priser, kalenderkorrigerad, proc. utv. -4,9 6,3 2,9 1,3 1,6 2,1 2,7 2,9 2,8 2,4 Hushållens konsumtion, proc. utv. -0,3 4,0 1,7 1,6 2,0 2,6 2,8 3,0 2,6 2,4 Offentlig konsumtion, proc. utv. 2,2 2,1 0,8 0,3 2,0 0,8 1,1 0,6-0,2-0,1 Investeringar, proc. utv. -15,5 7,2 8,2 3,3-1,1 3,8 6,4 7,0 5,9 4,6 Lager, bidrag till BNP-förändringen -1,6 2,2 0,5-1,2 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Export, proc. utv. -13,8 11,4 6,1 0,7-0,4 2,6 4,8 5,2 4,4 4,6 Import, proc. utv. -14,3 12,0 7,1-0,6-0,8 4,3 5,1 5,4 4,4 4,6 Real disponibel inkomst, proc. utv. 2,0 1,6 3,3 3,5 2,6 2,8 2,4 2,4 2,0 1,5 Hushållens sparande, andel av disponibel inkomst 4,5 2,3 3,8 5,6 6,1 6,3 5,9 5,3 4,7 3,9 Lönesumma, proc. utv. 0,1 3,1 5,6 3,8 2,7 3,8 4,3 4,4 4,4 4,1 Arbetade timmar, kalenderkorrigerade, proc. utv. -2,6 2,0 2,0 0,7 0,4 1,4 1,2 1,1 0,8 0,4 Arbetslöshet, procent av arbetskraften 8,3 8,6 7,8 8,0 8,0 7,9 7,4 6,8 6,5 6,5 Finansiellt sparande i offentlig sektor, mdkr Finansiellt sparande i offentlig sektor, proc. av BNP -1,0 0,0 0,0-0,7-1,2-2,4-1,8-1,2-0,8-0,3 Offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld (Maastrichtskulden), proc. av BNP 42,6 39,4 38,6 38,3 40,5 42,5 42,6 41,4 39,8 38,0 Bakåtblickande tioårssnitt, finansiellt sparande 1,2 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,1-0,3-0,7-0,9 Bakåtblickande tioårssnitt, konjunkturjusterat 0,6 0,5 0,3 0,4 0,4 0,1-0,1-0,3-0,5-0,7 Sjuårsindikatorn 0,8 0,3-0,5-1,1-1,1-1,2-1,2 Sjuårsindikatorn, konjunkturjusterat 0,5 0,3-0,2-0,7-0,9-1,0-1,0 Konjunkturjusterat sparande 0,2-0,2-0,2-0,1-0,9-2,0-1,5-1,1-0,9-0,4 Statsskuld, proc. av BNP 37,0 33,4 30,9 31,3 34,0 35,8 35,8 34,5 32,9 30,9 Skattekvot, proc. av BNP 46,6 45,4 44,4 44,0 44,2 43,7 43,5 43,5 43,5 43,5 Totala utgifter på statens budget, mdkr Takbegränsade utgifter, mdkr varav Ålderspensionssystemet, mdkr Marginal till utgiftstaket, mdkr Budgetsaldo, mdkr Engångseffekter på statens budget, mdkr Underliggande budgetsaldo, mdkr Källa: SCB och ESV

6

7 Innehåll 1 Den makroekonomiska utvecklingen Offentliga sektorns skatteintäkter och inkomsterna på statens budget Offentliga sektorns skatteintäkter Skatt på arbete Skatt på kapital Skatt på konsumtion Inkomsterna på statens budget Utgifterna på statens budget Migration (UO8) Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (UO 10) Integration och jämställdhet (UO 13) Arbetsmarknad och arbetsliv (UO14) Statsskuldsräntor (UO 26) Riksgäldens nettoutlåning Realekonomiskt fördelade utgifter Saldot på statens budget Offentliga finanser Offentliga sektorns finansiella sparande Statens finansiella sparande Kommunsektorns finansiella sparande Ålderspensionssystemets finansiella sparande Den offentliga skulden Finanspolitikens inriktning Jämförelse med andra prognosinstitut De budgetpolitiska målen Överskottsmålet Utgiftstaket Förslag eller beslut som inte har beaktats i prognosen Revideringar sedan föregående prognos Appendix Kontaktpersoner EKONOMISTYRNINGSVERKET, 2 SEPTEMBER

8 Förteckning över faktarutor Återföring av periodiseringsfonder Utgiftsmässiga och kostnadsmässiga statsskuldsräntor Riksgäldens nettoutlåning Olika skuld- och förmögenhetsbegrepp Automatiska stabilisatorer och diskretionär finanspolitik Automatisk diskretionär finanspolitik (ADF) Indikatorerna för överskottsmålet Konjunkturjusterat sparande metod Engångseffekter Förändring av anslagsbehållningar Appendix Appendix 1. Volymer Appendix 2. Utgifter på statens budget , jämförelse med vårpropositionen och föregående prognos Appendix 3. Offentliga sektorns skatteintäkter och inkomster på statens budget , jämförelse med vårpropositionen och föregående prognos Appendix 4. Huvudsakliga antaganden i beräkningen av skatteintäkterna Appendix 5. Lånebehovet, statsskulden och skuldkvoten Appendix 6. Finansiellt sparande i staten Appendix 7. Kassamässig korrigering och Riksgäldskontorets nettoutlåning Appendix 8. Vissa större engångsposters påverkan på budgetsaldot Appendix 9. Förändring av anslagsbehållningar Appendix 10. Engångseffekter som påverkar offentliga sektorns finansiella sparande Appendix 11. Konjunkturjusterat finansiellt sparande i offentlig sektor Appendix 12. Beräkningsförutsättningar Appendix 13. Hushållens disponibla inkomster EKONOMISTYRNINGSVERKET, 2 SEPTEMBER 2014

9 DEN MAKROEKONOMISKA UTVECKLINGEN 1 Den makroekonomiska utvecklingen Trög tillväxt i tudelad ekonomi BNP ökade mindre än väntat under andra kvartalet i år. Ekonomin är dock tudelad och den långsamma tillväxttakten berodde främst på att exporten var svag. Efter att läget på exportmarknaden ljusnade och exporten vände upp i slutet av förra året så dämpades ökningstakten igen under andra kvartalet och exporten ökade bara marginellt. Den inhemska efterfrågan var betydligt starkare, framför allt hushållens konsumtion. Bostadsinvesteringarna ökade också markant. En förhållandevis stark inhemsk efterfrågan ledde till att importen ökade mer än exporten och bidraget från nettoexporten var negativt. Indikatorerna tyder på att ekonomin kommer att växa framöver och BNP väntas stiga snabbare under andra halvåret än under det första. BNP ökar med 2,1 procent i år, kalenderkorrigerat, vilket är en svagare tillväxt än i föregående prognos. Det är dock osäkert vart den framtida utvecklingen är på väg och det finns risk för en sämre tillväxt. Även om indikatorerna visar på en ökning av BNP ger de en lite splittrad bild och flera har vänt ner de senaste månaderna. I resten av Europa har den begynnande återhämtningen bromsat in lite och för euroområdet som helhet ökade BNP nästan inte alls under andra kvartalet. I många länder i Europa tyder indikatorerna nu på en något sämre tillväxt framöver, inte minst i Tyskland som är en viktig marknad för svensk export. Nästa år väntas hjulen i ekonomin trots allt rulla snabbare än i år då exporten och investeringarna växlar upp. BNP ökar 2015 med nästan 3 procent och resursutnyttjandet i ekonomin stiger. Åren fortsätter återhämtningen och under 2018 når ekonomin fullt resursutnyttjande. 1 Penningpolitiken forsätter vara expansiv de kommande åren. Till följd av den mycket låga inflationen och de dämpade tillväxtutsikterna 1 Prognosen för är en konjunkturbedömning. Därefter grundas prognosen på en bedömning av den potentiella BNP- och sysselsättningsnivån i ekonomin. Efter 2015 antas ekonomin gå mot sin potentiella nivå. bedöms reporäntan ligga kvar på nuvarande låga nivå på 0,25 procent under hela nästa år. Därefter sker en successiv höjning av reporäntan. Även finanspolitiken är expansiv under 2014, vilket driver på tillväxten. Sysselsättningen ökade förhållandevis snabbt förra året och sysselsättningsgraden fortsatte att stiga. Trots det låg arbetslösheten kvar på 8 procent. Sysselsättningen väntas fortsätta öka med drygt 1 procent per år både i år och de kommande två åren. Arbetskraftsökningen dämpas dock och därmed börjar arbetslösheten falla. Antalet arbetade timmar ökade inte lika snabbt som sysselsättningen förra året. Med andra ord så sjönk medelarbetstiden. I år väntas medelarbetstiden öka något igen och antalet arbetade timmar stiger därmed betydligt snabbare i år än förra året. Diagram 1. BNP till marknadspris, fasta priser Kalenderkorrigerade och säsongrensade kvartalsvärden Miljarder kronor Källa: SCB och ESV. Årlig procentuell förändring Miljarder kronor Procent Svag internationell konjunktur dämpar exporten i år Efter att ha fallit under flera kvartal började exporten stiga igen i slutet av förra året. Utsikterna såg också relativt ljusa ut. Orderingången och även orderstocken till exportsektorn steg tydligt och den globala konjunkturen hade påbörjat en återhämtning. Andra kvartalet dämpades dock ökningstak EKONOMISTYRNINGSVERKET, 2 SEPTEMBER

10 DEN MAKROEKONOMISKA UTVECKLINGEN ten i exporten. Samtidigt vände orderingången ned och företagen i både Sverige och övriga Europa har nu en lite mindre optimistisk syn på framtiden. Tillväxttakten i euroområdet, som är Sveriges viktigaste exportmarknad, avtog också något. I våra nordiska grannländer är konjunkturen spretig. I Norge ökar tillväxten relativt starkt och i Danmark är ekonomin på väg att stärkas även om det går trögt. I Finland, som i hög utsträckning påverkas av utvecklingen i den ryska ekonomin, fortsätter BNP att sjunka. Konjunkturen i Europa påverkas sannolikt mer än väntat av oroligheterna i Ukraina och de sanktioner som införts mot Ryssland. I USA är utsikterna betydligt ljusare. Tillväxten vände som väntat upp under andra kvartalet, efter den låga tillväxten första kvartalet som främst orsakades av det kalla vädret. Indikatorerna tyder också på en relativt stark utveckling framöver. Trots osäkerhet kring utvecklingen i Europa bedömer vi att exporten stiger under andra halvåret. Nästa år växlar tillväxttakten upp ytterligare. Tabell 2. Försörjningsbalansen Procentuell förändring Utfall Prognos Hushållens konsumtion 2,0 2,6 2,8 3,0 2,6 2,4 Offentlig konsumtion 2,0 0,8 1,1 0,6-0,2-0,1 Fasta investeringar -1,1 3,8 6,4 7,0 5,9 4,6 Lager 1 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Export -0,4 2,6 4,8 5,2 4,4 4,6 Import -0,8 4,3 5,1 5,4 4,4 4,6 Nettoexport 1 0,2-0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 BNP 1,6 2,0 3,0 3,1 2,6 2,3 BNP, kalenderkorrigerad 1,6 2,1 2,7 2,9 2,8 2,4 Källa: SCB och ESV 1 Förändring i procent av BNP föregående år. Konsumtionen håller uppe BNP-tillväxten i år Detaljhandelns omsättning, restaurangbesöken och utlandsresandet har ökat starkt under det första halvåret och vi räknar med att hushållens konsumtion kommer att öka snabbare i år än förra året även om ökningstakten dämpas lite under andra halvåret. Diagram 2. Hushållens konsumtion och sparkvot Procent Procent Konsumtion Real disponibel inkomst Sparkvot Källa: SCB och ESV Anm.: Sparkvoten avser hushållens eget sparande som andel av disponibel inkomst Konsumtionen väntas öka med 2,7 procent i år. Den ökar därmed mer än förra året men lite långsammare än hushållens reala disponibelinkomster. Det innebär att sparkvoten, som har stigit tre år i följd, fortsätter att stiga i år. Den ligger nu på en hög nivå historiskt sett. Det finns därmed fortfarande ett visst mått av försiktighetssparande. Hushållens framtidsförväntningar har sjunkit tillbaka lite sedan årsskiftet och ligger nu under ett historiskt genomsnitt. Att hushållen inte är mer optimistiska om framtiden är lite förvånande mot bakgrund av att de har en god förmögenhetsställning samt att disponibelinkomsterna för de som arbetar ökar snabbt i år till följd av bland annat jobbskatteavdraget, låga räntor och en låg inflation. Det kan finnas flera förklaringar till det. En förklaring är säkert att pensionsinkomsterna sjunker i år till följd av att bromsen i pensionssystemet är aktiv. Det ökade försiktighetssparandet kan också hänga samman med att det har kommit förslag om ökade amorteringskrav på bolån. Därtill finns det en allmän osäkerhet om det konjunkturella läget i Europa. Nästa år ökar disponibelinkomsterna inte lika snabbt som i år men vi bedömer att det finns utrymme för hushållen att minska sparandet, om osäkerheten skingras kring styrkan i konjunkturen och arbetsmarknaden fortsätter att förbättras. Konsumtionen ökar med närmare 3 procent både EKONOMISTYRNINGSVERKET, 2 SEPTEMBER 2014

11 DEN MAKROEKONOMISKA UTVECKLINGEN och Därefter avtar ökningstakten. Sparkvoten sjunker men den ligger ändå kvar på en relativt hög nivå, sett ur ett historiskt perspektiv, under hela prognosperioden. Starka bostadsinvesteringar höjer investeringstillväxten i år Det som håller uppe investeringarna i år är framför allt nybyggnationer av bostäder som har ökat med drygt 35 procent under första halvåret. Även investeringarna i energisektorn har ökat starkt. I övriga delar av näringslivet är utvecklingen betydligt sämre. I industrin föll investeringarna kraftigt förra året när produktionen och kapacitetsutnyttjandet sjönk, som en följd av en svag export. I år vänder produktionen upp men behovet av att investera väntas fortfarande vara lågt, vilket bekräftas i den senaste investeringsenkäten. Investeringarna i industrin fortsätter därför att sjunka något. Det är först nästa år som investeringarna i industrin tar fart. År 2015 och 2016 leder konjunkturuppgången till att investeringarna ökar starkt i hela näringslivet. I staten ökar investeringarna markant från och med 2016 då nya infrastruktursatsningar sätter igång. I kommunerna dämpas investeringstakten successivt då flera stora byggprojekt avslutas. Investeringarna i lager har svängt fram och tillbaka de senaste kvartalen. Som väntat sänkte de BNP-tillväxten första kvartalet, efter att ha höjt den kraftigt under fjärde kvartalet förra året. Andra kvartalet i år gav de ett positivt bidrag igen. Sett över hela året höjer de BNP-tillväxten i år med 0,3 procentenheter. Ökad efterfrågan lyfter importen Den ökade efterfrågan i ekonomin leder till att importen, som sjönk förra året, återigen ökar. Importen väntas öka mer än exporten och nettoexporten sänker därmed BNP-tillväxten i år. Nästa år stiger ökningstakten ytterligare men då tar exporten fart och nettoexporten ger från och med 2015 ett positivt bidrag till tillväxten. Stark sysselsättningsökning Trots en låg aktivitet i ekonomin har antalet sysselsatta fortsatt att öka under det första halvåret. Det var framför allt i tjänstesektorn och offentliga myndigheter som sysselsättningen steg, medan den sjönk i industrin. Indikatorerna spretar lite men visar sammantaget att företagen planerar att fortsätta öka personalstyrkan. Antalet nyanmälda lediga platser har stigit snabbt sedan årsskiftet. Enligt KI:s barometer har dock andelen företag som uppger att de kommer att anställa mer personal sjunkit för näringslivet som helhet. Det är främst i tjänstesektorn som anställningsplanerna nu är mindre expansiva medan det i byggsektorn och handeln är fler företag än tidigare som planerar att anställa. Tabell 3. Nyckeltal på arbetsmarknaden Procentuell förändring om inget annat anges Kalenderkorrigerade värden Utfall Prognos BNP, fp 1,6 2,1 2,7 2,9 2,8 2,4 Produktivitet 1,1 0,7 1,5 1,8 2,0 2,0 Arbetade timmar 0,4 1,4 1,2 1,1 0,8 0,4 Medelarbetstid -0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Sysselsatta 1,0 1,2 1,2 1,1 0,8 0,4 Arbetskraft 1,1 1,1 0,6 0,4 0,4 0,4 Personer i program, tusental Arbetslöshet, ILO 1 8,0 7,9 7,4 6,8 6,5 6,5 Öppen arbetslöshet 1,2 5,6 5,6 5,3 4,9 4,7 4,7 Källa: Arbetsförmedlingen, SCB och ESV 1 Procent av arbetskraften. 2 Arbetslösa exklusive heltidsstuderande arbetssökande i åldrarna år. Eftersom aktiviteten i ekonomin stiger framöver väntas efterfrågan på arbetskraft fortsätta öka och antalet sysselsatta stiger med 1,3 procent Åren 2015 och 2016 fortsätter sysselsättningen att öka med drygt 1 procent per år. Därefter mattas sysselsättningsökningen av då ekonomin närmar sig fullt resursutnyttjande. Sysselsättningsgraden stiger under hela perioden, till 66,6 procent Nivån ligger då drygt 2 procentenheter högre än den gjorde 2010, då den var som lägst efter fallet under finanskrisen. Sys- EKONOMISTYRNINGSVERKET, 2 SEPTEMBER

12 DEN MAKROEKONOMISKA UTVECKLINGEN selsättningsgraden stiger både bland de som är födda i Sverige och de som är födda utomlands samt i alla åldersgrupper. Diagram 3. Sysselsättningsgrad och arbetslöshet Säsongrensade kvartalsdata Procent av befolkningen 67,5 67,0 66,5 66,0 65,5 65,0 64,5 64, Källa: SCB och ESV Sysselsättningsgrad Procent av arbetskraften Arbetslöshet (höger axel) Antalet arbetade timmar ökade inte lika snabbt som sysselsättningen förra året. En ökad sjukfrånvaro ledde till att medelarbetstiden sjönk. I år väntas medelarbetstiden öka något igen och antalet arbetade timmar stiger därmed betydligt snabbare i år än förra året. Kommande år väntas medelarbetstiden vara oförändrad. 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 men arbetslösheten sjunker bara marginellt i år Arbetslösheten har nu legat runt 8 procent sedan början av Att inte arbetslösheten har sjunkit, trots att sysselsättningen ökat relativt mycket de två senaste åren, beror på att antalet personer i arbetskraften ökat lika mycket som sysselsättningen. Att arbetskraften har ökat relativt starkt beror både på att befolkningen växer och på att arbetskraftsdeltagandet stigit. Det stigande arbetskraftsdeltagandet förklaras främst av att andelen studerande och andelen långvarigt sjuka, vilka definieras som att de inte deltar i arbetskraften, minskat. I år sjunker arbetslösheten bara marginellt men kommande år ökar inte arbetskraften i samma takt som sysselsättningen, vilket leder till att arbetslösheten successivt sjunker, till 6,5 procent År 2018 ligger den kvar på den nivån. Låga löneökningar i år och nästa år Preliminärt utfall från SCB:s konjunkturlönestatistik visar att lönerna hittills i år har ökat med 2,7 procent. Den underliggande ökningen är lägre eftersom en del av löneökningen är en statistisk effekt 2. Det kommer dock sannolikt att betalas ut en del löner retroaktivt och utfallen kommer att revideras upp. För helåret väntas lönerna öka med 3,0 procent 3. Löneökningarna är fortfarande dämpade till följd av det låga resursutnyttjandet i ekonomin. Både arbetsgivarnas och arbetstagarnas inflationsförväntningar är dessutom låga, vilket också dämpar lönekraven. Givet den låga inflationen kommer reallönerna öka med drygt 2 procent, trots låga nominella löneökningar. Nästa år ger avtalen ungefär samma löneökningar som i år och löneglidningen väntas fortsätta vara dämpad. Lönerna ökar då totalt sett i samma takt som i år. Åren ökar lönerna snabbare när resursutnyttjandet i ekonomin stiger. Inflationen är långt ifrån Riksbankens mål Inflationen sjönk kraftigt i början av året och är nu mycket låg. Inflationen enligt KPI ligger runt noll procent och den underliggande inflationen, mätt enligt KPIF, där effekten av förändringar i bostadsräntor exkluderas, ligger runt 0,6 procent. Nedgången i inflationen har varit bred. Priserna på inhemska varor och tjänster ökar måttligt på grund av att efterfrågan i ekonomin är dämpad och företagen därmed har svårt att föra över sina kostnadsökningar på konsumenterna. Den svaga konjunkturen i övriga Europa leder också till att prisökningarna på importerade varor är låga. Energipriserna, som inte direkt är kopplade till det 2 Den statistiska effekten beror på ett urvalsbyte. Varje år byts en femtedel av urvalet ut. I år får bytet av urvalet stor effekt eftersom den tillkommande femtedelen har högre genomsnittslöner än den som lämnade urvalet. Löneökningstakten beräknas bli cirka 0,3 procentenheter högre till följd av urvalsbytet. 3 Första halvåret i år visar löneökningen uträknat från lönesumman en betydligt lägre löneökningstakt än timlöneökningen enligt SCB:s konjunkturlönestatistik, liksom förra året. Det är en viss skillnad i definitionerna mellan dessa mått och de grundar sig på olika källor, vilket kan ge upphov till att löneökningstakten skiljer sig åt. Vi räknar med att det kommer vara en skillnad mellan dessa mått för helåret EKONOMISTYRNINGSVERKET, 2 SEPTEMBER 2014

13 DEN MAKROEKONOMISKA UTVECKLINGEN inhemska resursutnyttjandet, sjönk också i början av året och bidrar till att dämpa inflationen. En starkt bidragande orsak till att inflationen enligt KPI har fallit kraftigt ända sedan slutet av 2011 är att bolåneräntorna har sjunkit. Tabell 4. Löner, priser och reporänta Procentuell förändring om inget annat anges Utfall Prognos Timlön, KL 1 2,5 3,0 3,0 3,3 3,6 3,7 Timlön, NR 1 2,2 2,3 3,0 3,3 3,6 3,7 Enhetsarbetskostnad 1,4 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6 Lönesumma 2,7 3,8 4,3 4,4 4,4 4,1 KPI 0,0 0,0 0,9 2,1 3,0 3,1 KPIF 2 0,9 0,6 1,4 1,7 1,9 2,0 Prisbasbelopp, nivå 44,5 44,4 44,5 44,8 45,7 47,1 Reporänta, värde vid årets slut 0,75 0,25 0,50 2,00 3,00 3,50 Källa: Medlingsinstitutet, SCB och ESV 1 KL avser SCB:s konjunkturlönestatistik, NR avser SCB:s Nationalräkenskaper. 2 KPIF avser KPI med oförändrat bostadsränteindex. Även om inflationen troligtvis har bottnat förblir den låg under hela året. Kostnadstrycket i ekonomin är lågt och det låga resursutnyttjandet håller tillbaka prisuppgången. Energipriserna dämpar inflationen under hela året. Nästa år ökar efterfrågan i ekonomin vilket leder till att inflationen stiger. Efterfrågan ökar dock inte tillräckligt mycket, trots den expansiva penningpolitiken, för att den underliggande inflationen ska närma sig inflationsmålet under Den låga räntan kan dock bidra till att inflationsförväntningarna, som har sjunkit kraftigt den senaste tiden, stiger igen. Det bidrar till ett ökat pristryck på sikt och till att förtroendet för inflationsmålet upprätthålls. Inflationen i omvärlden stiger också nästa år, vilket leder till att importpriserna stiger snabbare. Prisökningarna på importerade varor påverkas dessutom av försvagningen av kronan som skett i år. Effekter av växelkursförändringar slår ofta igenom i konsumentpriserna med viss eftersläpning. Därmed höjer kronförsvagningen under 2014 priserna nästa år även om växelkurserna sjunker tillbaka något under Energipriserna väntas i stort sett ligga kvar på nuvarande nivå och påverkar inte inflationen nästa år. Under perioden ökar den underliggande inflationen i takt med att resursutnyttjandet i ekonomin stiger och därmed höjer Riksbanken successivt reporäntan. KPIF når 2,0 procent i slutet av prognosperioden. KPI forsätter att vara lägre än KPIF under 2014 och 2015 då bolåneräntorna har sänkts i samband med att Riksbanken sänkte reporäntan. EKONOMISTYRNINGSVERKET, 2 SEPTEMBER

14 12 EKONOMISTYRNINGSVERKET, 2 SEPTEMBER 2014

15 OFFENTLIGA SEKTORNS SKATTEINTÄKTER OCH INKOMSTERNA PÅ STATENS BUDGET 2 Offentliga sektorns skatteintäkter och inkomsterna på statens budget 2.1 Offentliga sektorns skatteintäkter I år ökar den offentliga sektorns skatteintäkter långsamt. Det förklaras av genomförda skattesänkningar och av en svag underliggande utveckling av de totala skatteintäkterna. Nästa år leder återhämtningen i den svenska ekonomin till att intäkterna från skatt på arbete och konsumtion tar fart men intäkterna från skatt på kapital fortsätter att vara låga. Tabell 5. Skatteintäkter Miljarder kronor/procentuell förändring Utfall Prognos Skatt på arbete Förändring 3,5 3,1 2,1 4,6 4,9 4,8 4,2 Skatt på kapital Förändring -8,6 2,2 3,9 0,1 7,2 6,3 5,2 Skatt på konsumtion Förändring -0,5 2,0 2,4 4,3 3,9 3,9 4,0 Totala skatteintäkter Förändring 0,9 3,2 2,2 3,8 4,9 4,7 4,3 Underliggande förändring 1 1,1 3,8 3,1 3,8 4,9 4,7 4,3 Källa: SKV och ESV 1 Förändring av skatteintäkterna exklusive regeländeringar I år dämpas intäkterna av skatt på arbete av skattesänkningar. Underliggande ökar dock intäkterna starkare än förra året, nämligen 3,9 procent. Detta förklaras främst av att skattebasen stiger snabbare. Intäkterna från skatt på arbete följer huvudsakligen lönesumman, som påverkas av hur antalet arbetade timmar och timlönen utvecklas. I år ökar antalet arbetade timmar, och därmed också lönesumman, mer än förra året. Nästa år stiger löneökningstakten och intäkterna från skatt på arbete ökar då starkt. Skatt på kapital ökar svagt i år och nästa år. I år minskar företagens inkomstskatter och intäkterna från avkastningsskatten dämpas av den låga statslåneräntan. Hushållens kapitalskatter fortsätter däremot att öka starkt när kapitalvinsterna stiger och lägre utlåningsräntor minskar storleken på hushållens ränteavdrag. Nästa år stiger intäkterna från företagens inkomstskatter men lägre kapitalvinster för hushållen och fortsatt låga intäkter från avkastningsskatten leder till att kapitalskatterna bara ökar marginellt. Trots att hushållens konsumtionsvolym har stigit snabbt under året förväntas intäkterna från skatt på konsumtion öka måttligt. Anledningen är att priserna på varor och tjänster ökar svagt, vilket dämpar momsintäkterna. Dessutom minskar intäkterna från energi- och koldioxidskatt eftersom försäljningen av drivmedel och el sjunker. Nästa år ökar hushållens konsumtion ännu mer och investeringarna fart, vilket leder till att momsintäkterna ökar snabbare. Intäkterna från energioch koldioxidskatten stiger igen vilket främst förklaras av att skattesatserna är betydligt högre Tabell 6. Skatteintäkter per sektor Procentuell förändring om inget annat anges Utfall Prognos Staten -2,0 3,3 0,3 4,0 5,4 4,4 4,1 Kommunsektorn 4,3 4,0 3,2 4,2 4,8 4,7 4,3 ÅP-systemet 3,3 3,0 2,9 5,1 3,9 4,1 4,1 Skattekvot 1 44,0 44,4 43,6 43,5 43,6 43,6 43,5 Källa: SKV och ESV 1 Totala skatteintäkter i procent av BNP Det är främst statens skatteintäkter som ökar långsamt i år till följd av skattesänkningarna och låga energiskatter. Men även kommunsektorns skatteintäkter ökar svagt, bland annat beroende på att pensionerna ökar långsamt och att skatten för pensionärer har sänkts. Samtliga skatteintäkter finns redovisade i slutet av kapitlet. Skillnaderna mot ESV:s föregående prognos kommenteras i kapitel 8. EKONOMISTYRNINGSVERKET, 2 SEPTEMBER

16 Tabell 7. Kommunala uppräkningsfaktorer Procentuell förändring Utfall Prognos Aktuell prognos 4,0 3,5 2,9 4,3 4,8 4,8 4,3 Föregående prognos 4,0 3,7 2,8 4,3 4,8 4,7 4,2 Fastställda 4,1 3,9 2,7 Underliggande utveckling 3,9 3,8 3,4 4,3 4,8 4,8 4,3 Källa: SKV och ESV Tabell 8. Skattebaser Procentuell förändring om inget annat anges Nivå 1 Prognos Utbetalda löner ,9 3,8 4,3 4,4 4,4 4,1 Aktivitets-och sjukersättning 31-5,6-3,9-4,2-2,3-0,7-0,5 Sjukpenning och föräldrapenning 58 7,7 6,3 5,9 4,2 4,1 3, Skatt på arbete Intäkterna från skatt på arbete består av direkta och indirekta skatter. Direkta skatter på arbete svarar för drygt hälften av de totala intäkterna från skatt på arbete. Den statliga inkomstskatten utgör endast en tiondel av de direkta skatterna. Lönesumman är den största skattebasen för skatt på arbete. De direkta skatterna påverkas dessutom av skattepliktiga transfereringar, inkomstfördelningen och inflationen samt i vilken utsträckning hushållen utnyttjar ROT- och RUT-tjänster. I år ökar intäkterna svagt, med 2 procent, vilket främst beror på fortsatta skattesänkningar genom jobbskatteavdraget och det förhöjda grundavdraget för pensionärer. Från och med 2015 ökar intäkterna starkare när återhämtningen på arbetsmarknaden fortsätter och löneökningstakten stiger. Arbetsmarknadsersättningar 31 5,2-8,4-5,0-7,8-7,1 0,5 Pensioner 380 5,7 0,9 3,1 5,5 5,6 4,7 Taxerad inkomst ,6 2,9 3,9 4,4 4,5 4,2 Beskattningsbar förvärvsinkomst ,5 2,9 4,3 4,8 4,8 4,3 Källa: SKV och ESV 1 Miljarder kronor Låga pensionsutbetalningar dämpar direkta skatter på arbete i år I år ökar utbetalda löner mer än förra året men pensionsinkomsterna ökar svagt, med knappt 1 procent. Den svaga ökningen av pensionerna i år och nästa år beror främst på att bromsen i pensionssystemet är aktiv. Sjukpenningen fortsätter att öka, om än i en avtagande takt från Arbetsmarknadsersättningarna minskar i år på grund av att färre personer deltar i arbetsmarknadspolitiska program och att andelen öppet arbetslösa med rätt till ersättning minskar. Sjukpenning och arbetsmarknadsersättningar utgör dock en liten andel av skattebasen och påverkar inte skatteintäkterna i någon större utsträckning. Nästa år ökar utbetalda löner ännu snabbare än i år medan arbetsmarknadsersättningarna fortsätter minska i takt med att arbetslösheten sjunker. Pensionsinkomsterna utvecklas starkare från och med Diagram 4. Direkta skatter på arbete, förändring mellan åren Miljarder kronor Jobbskatteavdrag HUS-avdrag Källa: SKV och ESV Direkta skatter på arbete Kommunal inkomstskatt Statlig inkomstskatt Miljarder kronor Skattereduktionerna ökar kraftigt i år till följd av höjningen av jobbskatteavdraget. Det uppgår till 100 miljarder kronor Avdrag för ROT- och RUT-tjänster (HUS-avdrag) uppgår till 20 miljarder kronor där huvuddelen avser ROT-tjänster. ROT-tjänster har ökat starkt hittills i år. De beräknas fortsätta öka 2015 och 2016 för att därefter stabiliseras. RUT-tjänsterna uppgår till 3 miljarder kronor i år och ökar till 5 miljarder kronor EKONOMISTYRNINGSVERKET, 2 SEPTEMBER 2014

17 OFFENTLIGA SEKTORNS SKATTEINTÄKTER OCH INKOMSTERNA PÅ STATENS BUDGET Indirekta skatter på arbete ökar i takt med lönesumman Indirekt skatt på arbete består av arbetsgivar- och egenavgifter samt särskild löneskatt. Arbetsgivaravgifterna följer lönesummans ökningstakt om inte avgiftssatserna förändras. Intäkterna ökar långsammare än lönesumman i år, vilket främst beror på en svag ökning av särskild löneskatt. I genomsnitt ökar skatteintäkterna från indirekta skatter med 4 procent per år under prognosperioden. Stöden till sysselsättningen fortsätter öka De olika stöden som syftar till att öka sysselsättningen uppgår 2014 till 53 miljarder kronor. Det beloppsmässigt största sysselsättningsstödet är nedsatta arbetsgivaravgifter för ungdomar. Stödet har ökat från 4 miljarder 2007 till 21 miljarder I år beräknas stödet uppgå till 23 miljarder kronor. De övriga stöden består av avdrag för ROT- och RUT-tjänster, sjöfartsstöd, regionala och generella nedsättningar, samt nystartsjobb Skatt på kapital Skatt på kapital utgörs främst av hushållens kapitalskatter, skatt på företagsvinster, avkastningsskatt, fastighetsskatt samt stämpelskatt. Hushållens kapitalskatter utvecklas starkt trots höga skulder Hushållens kapitalinkomster består av löpande kapitalinkomster och kapitalvinster. De löpande kapitalinkomsterna beror dels på hushållens tillgångar och skulder, dels på ränte- och utdelningsnivån. Sedan år 2000 har såväl hushållens skulder som finansiella tillgångar ökat kraftigt. Det är framför allt banksparandet och lån hos banker och bostadsinstitut som har ökat. Hushållens likvida tillgångar består av bankmedel, aktier (noterade och onoterade), fonder, obligationer, kontanter och försäkringssparande. Tillgångarna är större än skulderna. Bankmedel, aktier, fonder etc. är tillgångar vars avkastning utgör skatteunderlag för hushållens kapitalskatter. Avkastningen från det individuella försäkringssparandet ingår däremot inte i underlaget för kapitalskatt utan schablonbeskattas med en avkastningsskatt. År 2013 uppgick hushållens totala skulder till miljarder kronor och skuldkvoten till 174 procent (skulderna i förhållande till hushållens disponibla inkomster). Av skulderna utgjorde studielån och skatteskulder 10 procent. I år ökar hushållens skulder med 5 procent och skuldkvoten uppgår då till 177 procent. Kommande år antas skulderna öka med i genomsnitt knappt 4 procent per år, vilket innebär att skuldkvoten sjunker något från och med I diagrammet nedan visas utvecklingen av hushållens skulder. Diagram 5. Hushållens skulder och skuldkvot Miljarder kronor Källa: SCB och ESV Hushållens skulder, mdkr (vänster axel) Skuldkvot, total skuld som andel av disponibel inkomst Procent Den gensomsnittliga räntenivån har minskat under de senaste åren. Räntorna fortsätter att sjunka i år och Det är först 2016 som hushållens genomsnittliga räntor börjar stiga igen, men de fortsätter att vara låga under hela prognosperioden, sett ur ett historiskt perspektiv. Hushållens löpande kapitalinkomster utgörs av nettot av ränte- och utdelningsinkomster och ränteutgifter. Åren är de högre än 2012 trots att utdelningsinkomsterna har minskat till följd av den slopade skattskyldigheten för investeringsfonder. Det förklaras av att räntenivån är lägre dessa år än 2012 vilket framför allt påverkar hushållens ränteutgifter. Efter 2015 ökar ränteutgifterna som en följd av att både räntenivån och skulderna stiger. Trots detta är det först 2017 EKONOMISTYRNINGSVERKET, 2 SEPTEMBER

18 som nettot av de löpande kapitalinkomsterna blir lägre än Nysparandet i investeringssparkonton väntas öka i en snabb takt vilket minskar intäkterna från utdelningar och kapitalvinster. Det beror på att avkastningen på investeringssparkonton inte beskattas som ränte- eller utdelningsinkomster utan med en schablonskatt, som beror på förmögenheten och statslåneräntan. Den låga statslåneräntan innebär att schablonskatten i närtid är låg. Mot slutet av prognosperioden innebär dock detta att schablonintäkterna ökar snabbt när statslåneräntan ökar. Hushållens kapitalvinster ökar kraftigt 2013 och 2014 till följd av den senaste tidens börsuppgång. Kapitalvinsterna uppgår i år till 3,4 procent av BNP. Nivån är något lägre än den genomsnittliga andelen Införandet av investeringssparkonto sänker kapitalvinsterna som andel av BNP. Den slopade skattskyldigheten för investeringsfonder väntas dock på sikt medföra högre kapitalvinster genom minskade utdelningar. Tabell 9. Hushållens kapitalinkomster Miljarder kronor Utfall Prognos Utdelningar direktägda aktier Utdelningar fondandelar Ränteinkomster bankmedel Ränteinkomster obligationer Schablonintäkt investeringsfonder Schablonintäkt investeringssparkonton Löpande kapitalinkomster Avdrag för utgiftsränta m.m Netto löpande kapitalinkomster Kapitalvinster, netto Netto kapitalinkomster Källa: SKV och ESV Anm.: De löpande kapitalinkomsterna är skattade utifrån kontrolluppgifter. Företagens vinster ökar i år men bolagsskatten minskar Skatten på företagsvinster minskade 2013 med 2 procent till 88 miljarder kronor. Det berodde främst på att bolagsskatten sänktes från 26,3 till 22 procent. Den underliggande vinstutvecklingen var svag. Bolagssektorn visade dock en splittrad bild där till exempel verkstadsföretagens resultat sjönk medan vinsterna ökade i banksektorn. Nedgången dämpades av att företag med brutet räkenskapsår betalade den tidigare skattesatsen på 26,3 procent även under en del av I år stiger aktiviteten i ekonomin jämfört med förra året, vilket bidrar till att företagens resultat och vinster åter ökar. Bolagsrapporter för årets första halvår har visat en fortsatt resultatförbättring för bankerna samtidigt som verkstadsindustrin har förbättrat resultatet jämfört med förra året. Uppgången i vinsterna är dock fortfarande måttlig till följd av den svaga utvecklingen på många av våra viktigaste exportmarknader. Trots att vinsterna ökar i år fortsätter företagens inkomstskatter att sjunka något, till 87 miljarder kronor, vilket förklaras av att alla företag nu betalar den lägre skattesatsen. Tabell 10. Skatt på företagsvinster Miljarder kronor/procent Utfall Prognos Intäkter Förändring, (%) -12,9-2,1-1,2 3,3 7,2 6,3 6,2 Källa: SKV och ESV 16 EKONOMISTYRNINGSVERKET, 2 SEPTEMBER 2014

19 OFFENTLIGA SEKTORNS SKATTEINTÄKTER OCH INKOMSTERNA PÅ STATENS BUDGET Diagram 6. Skatt på företagsvinster Miljarder kronor 115 Procent av BNP 4 Diagram 7. Bolagsskatt, årlig förändring Procentuell förändring Procentuell förändring Källa: SKV och ESV Företagsskatt (vänster axel) Företagsskatt andel av BNP (höger axel) Skatt på företagsvinster, justerad för engångsposter Skatt på företagsvinster Källa: SKV och ESV Från 2015 medför den förbättrade konjunkturen att skatteintäkterna från företagsvinster ökar betydligt snabbare, med i genomsnitt nästan 6 procent per år. Som andel av BNP uppgår skatten på företagsvinster i år till 2,3 procent, och andelen är därefter i stort sett konstant. Återföring av periodiseringsfonder En indirekt effekt av den sänkta bolagskattesatsen 2013 var att företagen i större utsträckning än normalt utnyttjade möjligheten till fondering av vinstmedel i periodiseringsfonder Avsättningen, som får göras med maximalt 25 procent av vinsten, är ett sätt för företag att jämna ut resultatet över flera år. De avsatta medlen ska återföras till beskattning inom sex år. I och med att bolagsskatten sänktes 2013, fanns det starka incitament för företagen att på detta sätt minska skatteunderlaget 2012 och i stället öka det kommande år. Framför allt flertalet banker, som står för en betydande del av skatteintäkterna av företagsvinster, utnyttjade denna möjlighet. Skatteintäkterna från företagsvinster är en mycket volatil och svårbedömd skatt. Vissa år påverkas den av betydande engångseffekter, men även bortsett från dessa kvarstår kraftiga och snabba förändringar under en konjunkturcykel. Efter perioder med lågkonjunktur och vinstfall, som exempelvis efter IT-kraschen i början av 2000-talet och finanskrisen 2009, följde en rekylartad återhämtning med kraftigt ökande skatteintäkter från företagsvinster. Låga räntor ger låg avkastningsskatt Avkastningsskatt tas ut på kapital- och pensionsförsäkringar och påverkas främst av statslåneräntan och livbolagens tillgångar. Årets räntesatser för kapitalförsäkringar bestämdes av statslåneräntan den sista november 2013 och för pensionsförsäkringar av den genomsnittliga statslåneräntan under Statslåneräntan ökade från 1,5 procent 2012 till 2,0 procent 2013, vilket medför att avkastningsskatten i år ökar från förra årets låga nivå på 6 miljarder kronor till 9 miljarder kronor. I år beräknas statslåneräntan åter sjunka något, vilket sänker intäkterna från avkastningsskatt nästa år. En successivt stigande räntenivå från 2015 medför att skatten stiger snabbt från och med 2016, och uppgår till 22 miljarder kronor i slutet av prognosperioden. Avkastningsskatten är mycket känslig för förändringar i räntenivån. En ändring av statslåneräntan med en procentenhet påverkar skatteintäkterna med 5 miljarder kronor. EKONOMISTYRNINGSVERKET, 2 SEPTEMBER

20 OFFENTLIGA SEKTORNS SKATTEINTÄKTER OCH INKOMSTERNA PÅ STATENS BUDGET Måttlig ökning av fastighetsskatten Intäkterna från fastighetsavgiften för lägenheter minskade 2013 till följd av att avgiften sänktes. Den statliga fastighetsskatten ökade däremot starkt när taxeringsvärdena på vattenkraftverk höjdes i den allmänna fastighetstaxeringen. I år ökar intäkterna av fastighetsavgiften måttligt då inkomstbasbeloppet och därmed de maximala fastighetsavgifterna bara ökar marginellt. Tabell 11. Fastighetsskatt och fastighetsavgift Miljarder kronor Utfall Prognos Småhus 13,4 13,8 14,0 14,3 14,6 15,1 16,0 varav fastighetsavgift 12,9 13,3 13,5 13,8 14,2 14,7 15,5 Hyreshus, bostadslägenheter 3,1 2,7 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 varav fastighetsavgift 3,0 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 Hyreshus, lokaler 6,9 7,4 7,4 7,4 7,8 7,8 7,8 Industrier 1,6 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Vattenkraftverk 3,7 5,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,3 Vindkraftverk 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Summa 28,7 31,4 31,6 32,0 32,9 33,5 34,5 varav fastighetsskatt 12,8 15,6 15,5 15,5 15,9 15,9 16,0 varav fastighetsavgift 15,9 15,8 16,1 16,5 17,0 17,6 18,5 Källa: SKV och ESV Vid nästa års fastighetstaxering 4 på småhus ökar fastighetsavgiften på de flesta småhus som inte redan betalar den maximala avgiften. Det gäller ungefär hälften av landets småhus. Från 2016 väntas inkomstbasbeloppet öka snabbare, vilket höjer maxavgiften per bostad och därmed också intäkterna. Diagram 8. Fastighetsskatt och fastighetsavgift på bostäder Miljarder kronor Källa: SKV och ESV Miljarder kronor 20 Bostäder varav småhus varav flerbostadshus Skatt på konsumtion I konsumtionsskatterna ingår mervärdesskatt och punktskatter på alkohol, tobak, fordon, energi och miljö. Under prognosperioden minskar skatt på konsumtion som andel av BNP. Anledningen är att försäljningsvolymerna av drivmedel och el stiger långsamt under prognosperioden. Låga prisökningar dämpar momsintäkterna i år Efter en svag utveckling under 2013 förväntas intäkterna från moms stiga snabbare under Det beror på en starkare ökning av hushållens konsumtion och på att investeringarna åter börjar stiga efter att ha minskat under Bostadsinvesteringarna, som har stor betydelse för intäkterna, stiger med över 20 procent. Intäkterna stiger dock långsamt sett i ett historiskt perspektiv i och med att prisökningen på varor och tjänster är låg. Tabell 12. Intäkterna från mervärdesskatt Miljarder kronor/procentuell förändring Utfall Prognos Nivå Förändring, (%) -0,5 2,8 3,9 4,3 4,9 4,8 4,7 Källa: ESV 4 Var tredje år genomförs en allmän eller förenklad fastighetstaxering på småhus. Nästa år ökar intäkterna i en snabbare takt. De huvudsakliga förklaringarna är en starkare utveck- 18 EKONOMISTYRNINGSVERKET, 2 SEPTEMBER 2014

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2015 ESV 2015:65

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2015 ESV 2015:65 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna December 2015 ESV 2015:65 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2016 ESV 2016:57

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2016 ESV 2016:57 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna December 2016 ESV 2016:57 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2015 ESV 2015:26

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2015 ESV 2015:26 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Mars 2015 ESV 2015:26 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2014 ESV 2014:40

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2014 ESV 2014:40 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2014 ESV 2014:40 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. April 2014 ESV 2014:5

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. April 2014 ESV 2014:5 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna April 2014 ESV 2014:5 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Uppdaterad septemberprognos ESV 2013:51

Uppdaterad septemberprognos ESV 2013:51 Uppdaterad septemberprognos 2013-09-25 ESV 2013:51 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser. Nuvarande

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2015

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2015 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 2015 Sammanfattning Kraftigt ökade utgifter för migration och integration BNP över sin potentiella nivå 2017 Utgiftstaket klaras men marginalerna

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2012 ESV 2012:44

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2012 ESV 2012:44 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna December 212 ESV 212:44 Publikationen Statens budget och de offentliga finanserna kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Även detaljerade tabeller till

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2009 års ekonomiska vårproposition OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 2009/2 Sid 1 (5) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2012 ESV 2012:23

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2012 ESV 2012:23 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Mars 2012 ESV 2012:23 Publikationen Statens budget och de offentliga finanserna kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Även detaljerade tabeller till

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2013 ESV 2013:1

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2013 ESV 2013:1 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Mars 213 ESV 213:1 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Statens budget och de offentliga finanserna November 2017

Statens budget och de offentliga finanserna November 2017 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 217 Sammanfattning Expansiv finanspolitik driver på konjunkturen Sparandet är lågt givet konjunkturen Expansiv finanspolitik höjer tillväxten

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51 Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2015 ESV 2015:51 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2013 ESV 2013:54

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. December 2013 ESV 2013:54 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna December 2013 ESV 2013:54 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga

Läs mer

Statens budget och de offentliga finanserna November 2016

Statens budget och de offentliga finanserna November 2016 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 216 Sammanfattning Stark men avtagande BNP-tillväxt Finansiellt sparande runt nollstrecket trots stark sysselsättningsökning och stora skattehöjningar

Läs mer

Statens budget och de offentliga finanserna April 2017

Statens budget och de offentliga finanserna April 2017 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna April 217 Sammanfattning Tillväxt och arbetsmarknad på högvarv Offentliga finanser starkare än väntat Låg beskattning av förmånsbilar BNP-tillväxt Procent

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. April 2016

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. April 2016 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna April 216 Sammanfattning Finansiellt sparande väsentligt bättre än i december Statens lånebehov kraftigt nedreviderat 216 Utgiftstaket klaras men utrymmet

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2012 års ekonomiska vårproposition Den fördjupade skuldkrisen i euroområdet har haft en dämpande inverkan på de globala tillväxtutsikterna, också

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Utvecklingen fram till 2020

Utvecklingen fram till 2020 Fördjupning i Konjunkturläget mars 1 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Utvecklingen fram till Lågkonjunkturens djup medför att svensk ekonomi är långt ifrån konjunkturell balans vid utgången

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2015 ESV 2015:62

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2015 ESV 2015:62 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 2015 ESV 2015:62 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2015 ESV 2015:55

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2015 ESV 2015:55 Statens budget och de offentliga finanserna September 2015 ESV 2015:55 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2014 års budgetproposition Regeringens främsta mål för den ekonomiska politiken är tillväxt och full sysselsättning. Av de 24 miljarder som

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2016 ESV 2016:55

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2016 ESV 2016:55 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 2016 ESV 2016:55 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Bilaga. Tabellsamling avseende ekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga. Tabellsamling avseende ekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling avseende ekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling avseende ekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 3.1 Internationell

Läs mer

Bilaga 2. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 2. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 2 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 2 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 6.1 Internationell

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. April 2017 ESV 2017:44

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. April 2017 ESV 2017:44 Statens budget och de offentliga finanserna April 2017 ESV 2017:44 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2011 ESV 2011:30

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2011 ESV 2011:30 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2011 ESV 2011:30 ekonomistyrningsverket, 15 juni 2011 1 Publikationen Statens budget och de offentliga finanserna kan laddas ner som PDF från www.

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Januari 2015 ESV 2015:2

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Januari 2015 ESV 2015:2 Statens budget och de offentliga finanserna Januari 2015 ESV 2015:2 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

PROP. 2011/12:1. Innehållsförteckning

PROP. 2011/12:1. Innehållsförteckning PROP. 2011/12:1 Innehållsförteckning 7 Inkomster... 555 7.1 Offentliga sektorns skatteintäkter... 555 7.1.1 Skatt på arbete... 556 7.1.2 Skatt på kapital... 560 7.1.3 Skatt på konsumtion och insatsvaror...

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2015 ESV 2015:55

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2015 ESV 2015:55 Statens budget och de offentliga finanserna September 2015 ESV 2015:55 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2011 ESV 2011:33

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2011 ESV 2011:33 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna September 2011 ESV 2011:33 ekonomistyrningsverket, 6 september 2011 1 Publikationen Statens budget och de offentliga finanserna kan laddas ner som PDF

Läs mer

Statsupplåning. prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017

Statsupplåning. prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017 Statsupplåning prognos och analys 2017:1 22 februari 2017 Riksgäldens uppdrag Statens finansförvaltning Statens betalningar och kassahantering Upplåning och förvaltning av statsskulden Garantier och lån

Läs mer

Bilaga 2. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 2. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 2 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 2 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 5. Internationell

Läs mer

Bilaga 3. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 3. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 3 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga 3 Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 5. Internationell

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2017 ESV 2017:69

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. November 2017 ESV 2017:69 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna November 217 ESV 217:69 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 28 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 28 juni 2017 Finansdepartementet 1 Sammanfattning Större överskott - hela prognosperioden Sammantaget 85 miljarder kronor högre I linje med överskottsmålet

Läs mer

Sida: 36. Rättelse av andra meningen i första stycket, formuleringen både för kvinnor och för män har strukits.

Sida: 36. Rättelse av andra meningen i första stycket, formuleringen både för kvinnor och för män har strukits. Promemoria 2016-09-23 Finansdepartementet Rättelseblad prop. 2016/17:1, volym 1a Avsnitt: 1.5 Fler jobb Sida: 36 Rättelse av andra meningen i första stycket, formuleringen både för kvinnor och för män

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Bilaga 1. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 1. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 6. Internationell

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2016 ESV 2016:43

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2016 ESV 2016:43 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2016 ESV 2016:43 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna. Juni 2010 ESV 2010:16. ekonomistyrningsverket, 11 juni 2010 1

Prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna. Juni 2010 ESV 2010:16. ekonomistyrningsverket, 11 juni 2010 1 Prognos Statsbudgeten och de offentliga finanserna Juni 21 ESV 21:16 ekonomistyrningsverket, 11 juni 21 1 Budgetprognos Analys och tabeller kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Även detaljerade tabeller

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 8 november 212 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Det senaste årets utveckling och penningpolitik Försämrade tillväxtutsikter och lågt

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2016 ESV 2016:48

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2016 ESV 2016:48 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna September 2016 ESV 2016:48 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga

Läs mer

Konjunkturinstitutets bedömning av reformutrymmet

Konjunkturinstitutets bedömning av reformutrymmet Konjunkturläget mars 2013 35 FÖRDJUPNING Konjunkturinstitutets bedömning av reformutrymmet Konjunkturinstitutet definierar reformutrymmet som utrymmet för permanenta ofinansierade åtgärder i statsbudgeten

Läs mer

Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV?

Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV? Konjunkturläget december 2011 39 FÖRDJUPNING Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV? Konjunkturinstitutets makroekonomiska prognos baseras på den enligt Konjunkturinstitutet

Läs mer

Statsupplåning prognos och analys 2016:2. 15 juni 2016

Statsupplåning prognos och analys 2016:2. 15 juni 2016 Statsupplåning prognos och analys 2016:2 15 juni 2016 Sammanfattning: Större överskott i år vänds till underskott 2017 Överskott i statsbudgeten på 41 miljarder 2016 (nettolånebehov -41 miljarder) Stark

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

Svensk ekonomi 2010 2015

Svensk ekonomi 2010 2015 Fördjupning i Konjunkturläget mars (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Svensk ekonomi I denna fördjupning presenteras Konjunkturinstitutets bedömning av den ekonomiska utvecklingen i ett

Läs mer

Vad blir effekten av ökad flyktinginvandring?

Vad blir effekten av ökad flyktinginvandring? KONJUNKTURINSTITUTET 14 mars 16 Vad blir effekten av ökad flyktinginvandring? Jesper Hansson Sammanfattning av Konjunkturläget, december 15 Svensk ekonomi växer snabbt och är på väg in i högkonjunktur

Läs mer

Det ekonomiska läget och penningpolitiken

Det ekonomiska läget och penningpolitiken Det ekonomiska läget och penningpolitiken SCB 6 oktober Vice riksbankschef Per Jansson Ämnen för dagen Penningpolitiken den senaste tiden (inkl det senaste beslutet den september) Riksbankens penningpolitiska

Läs mer

Samhällsbygget. Ansvar, trygghet och utveckling. Presentation av vårbudgeten 2016 Magdalena Andersson 13 april 2016. Foto: Astrakan / Folio

Samhällsbygget. Ansvar, trygghet och utveckling. Presentation av vårbudgeten 2016 Magdalena Andersson 13 april 2016. Foto: Astrakan / Folio Samhällsbygget Ansvar, trygghet och utveckling Presentation av vårbudgeten 2016 Magdalena Andersson 13 april 2016 Foto: Astrakan / Folio Vårbudget VårBudget 2016 Samhällsbygget Ett Sverige som håller ansvar,

Läs mer

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet)

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget augusti 2012 115 FÖRDJUPNING Effekter av de tillfälliga statsbidragen till kommunsektorn under finanskrisen Kommunsektorn tillfördes sammantaget 20 miljarder kronor i tillfälliga statsbidrag

Läs mer

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser?

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? ESV:s budgetprognoser fungerar som beslutsunderlag för regeringen och beräknas utifrån de regler som gäller vid respektive prognostillfälle. På uppdrag av

Läs mer

Scenario vid finanspolitik enligt oförändrade regler

Scenario vid finanspolitik enligt oförändrade regler 2016-06-22 Scenario vid finanspolitik enligt oförändrade regler KONJUNKTURINSTITUTETS PROGNOSER OCH SCENARIER OMFATTAR ÄVEN FINANSPOLITIKEN Enligt regleringsbrevet ska Konjunkturinstitutets prognoser och

Läs mer

Statsupplåning prognos och analys 2016:2. 15 juni 2016

Statsupplåning prognos och analys 2016:2. 15 juni 2016 Statsupplåning prognos och analys 2016:2 15 juni 2016 Sammanfattning: Större överskott i år vänds till underskott 2017 Överskott i statsbudgeten på 41 miljarder 2016 (nettolånebehov -41 miljarder) Stark

Läs mer

Statsupplåning prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017

Statsupplåning prognos och analys 2017:1. 22 februari 2017 Statsupplåning prognos och analys 2017:1 22 februari 2017 Riksgäldens uppdrag Statens finansförvaltning Statens betalningar och kassahantering Upplåning och förvaltning av statsskulden Garantier och lån

Läs mer

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen

Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Det ekonomiska läget och inriktningen för budgetpropositionen Finansminister Magdalena Andersson Harpsund, 24 augusti 2016 2 Sammanfattning ekonomiska läget Svensk ekonomi går starkt Fler i jobb Stärkta

Läs mer

Scenario vid finanspolitik enligt oförändrade regler

Scenario vid finanspolitik enligt oförändrade regler 2016-03-23 Scenario vid finanspolitik enligt oförändrade regler KONJUNKTURINSTITUTETS PROGNOSER OCH SCENARIER OMFATTAR ÄVEN FINANSPOLITIKEN Enligt regleringsbrevet ska Konjunkturinstitutets prognoser och

Läs mer

Dekomponering av prognosen för det finansiella sparandet

Dekomponering av prognosen för det finansiella sparandet 2011-05-06 1/8 Dekomponering av prognosen för det finansiella sparandet Inledning Såväl Ekonomistyrningsverket (ESV) som Finansdepartementet gör prognoser för statens budget och det finansiella sparandet

Läs mer

Konjunkturinstitutets finanspolitiska prognoser

Konjunkturinstitutets finanspolitiska prognoser Offentliga finanser 125 FÖRDJUPNING FÖRDJUPNING Konjunkturinstitutets finanspolitiska prognoser Konjunkturinstitutets prognoser för såväl svensk ekonomi i dess helhet som de offentliga finanserna har hittills

Läs mer

Bilaga 1. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser

Bilaga 1. Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Bilaga Tabellsamling makroekonomisk utveckling och offentliga finanser Innehållsförteckning Tabeller till avsnitt 3. Internationell

Läs mer

Hushållens räntekänslighet

Hushållens räntekänslighet Hushållens räntekänslighet 7 Den nuvarande mycket låga räntan bidrar till att hålla nere hushållens ränteutgifter och stimulera konsumtionen. Men hög skuldsättning, i kombination med en stor andel bolån

Läs mer

Ekonomirapporten. oktober 2012

Ekonomirapporten. oktober 2012 oktober 2012 1 BNP i Sverige och på våra viktigaste exportmarknader Årlig procentuell förändring 2 Internationell BNP-tillväxt Procentuell förändring 2010 2011 2012 2013 USA 3,0 1,7 2,2 2,2 Tyskland 3,6

Läs mer

Prognosutvärdering 2014 ESV 2015:46

Prognosutvärdering 2014 ESV 2015:46 Prognosutvärdering 2014 ESV 2015:46 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 20 december Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 20 december Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 20 december 2016 2 Sammanfattning Överskott i de offentliga finanserna även i år Svensk ekonomi går starkt Tillväxten stabiliseras på goda nivåer

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 7 november 13 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Läget i svensk ekonomi och den aktuella penningpolitiken Utmaningar på arbetsmarknaden

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015. Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015. Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik - Fastighetsägarnas frukostseminarium 6 november 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Inflationen stiger men behöver stöd i en osäker omvärld Återhämtningen

Läs mer

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley

Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014. Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Föredrag Kulturens Hus Luleå 24 september 2014 Vice riksbankschef Cecilia Skingsley Om Riksbanken Myndighet under riksdagen Riksdagen Regeringen Riksbanken Finansdepartementet Finansinspektionen Riksgälden

Läs mer

5 Inkomster. 5.1 Den offentliga sektorns skatteintäkter 61

5 Inkomster. 5.1 Den offentliga sektorns skatteintäkter 61 5 Inkomster 5 Inkomster Sammanfattning Sverige befinner sig i en gradvis konjunkturåterhämtning där den ekonomiska aktiviteten i omvärlden tilltar och tillförsikten hos svenska företag och hushåll stiger.

Läs mer

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition

Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Kunskap för stärkt arbetskraft 2014 års ekonomiska vårproposition Finansmarknadsminister Peter Norman Statskontorets förvaltningspolitiska dag 9 april 2014 Internationell återhämtning - men nedåtrisker

Läs mer

Inledning om penningpolitiken

Inledning om penningpolitiken Inledning om penningpolitiken Riksdagens finansutskott 18 november 214 Riksbankschef Stefan Ingves Dagens presentation Var kommer vi ifrån? Inflationen är låg i Sverige I euroområdet är både tillväxten

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP 7 Sammanfattning Återhämtningen i den svenska ekonomin går trögt. Det beror till stor del på den svaga utvecklingen i euroområdet som är en mycket viktig exportmarknad för det svenska näringslivet. Ekonomisk-politiska

Läs mer

Tema: Strukturellt finansiellt sparande i staten

Tema: Strukturellt finansiellt sparande i staten Tema: Strukturellt finansiellt sparande i staten Statens finanser påverkas ständigt av olika faktorer som gör att det finansiella sparandet i någon mening utvecklas onormalt. Det kan exempelvis handla

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2017 ESV 2017:56

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2017 ESV 2017:56 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2017 ESV 2017:56 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende prognoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik

Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Ekonomiska läget och aktuell penningpolitik Fondbolagens förening 25 maj 2015 Förste vice riksbankschef Kerstin af Jochnick Konjunkturen förbättras God BNP-tillväxt Arbetsmarknaden stärks Anm. Årlig procentuell

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP TRÖG ÅTERHÄMTNING I OECD. Diagram 2 BNP i världen, OECD och tillväxtekonomierna

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP TRÖG ÅTERHÄMTNING I OECD. Diagram 2 BNP i världen, OECD och tillväxtekonomierna 7 Sammanfattning Sverige går in i en högkonjunktur i år som förstärks något nästa år. Återhämtningen i omvärlden går trögt och i Europa dämpas utvecklingen av brexit. Arbetsmarknaden utvecklas starkt med

Läs mer

Kommentarer till finanspolitiska rådets rapport. Finansminister Anders Borg 27 maj 2014

Kommentarer till finanspolitiska rådets rapport. Finansminister Anders Borg 27 maj 2014 Kommentarer till finanspolitiska rådets rapport Finansminister Anders Borg 27 maj 2014 Rådets huvudslutsatser 1. Givet konjunkturbedömningen var inriktningen på finanspolitiken i BP14 förenlig med väl

Läs mer

Statens finanser 2008 Ohälsan och arbetslösheten vilka utgifter har staten? ESV 2009:20

Statens finanser 2008 Ohälsan och arbetslösheten vilka utgifter har staten? ESV 2009:20 Statens finanser 28 Ohälsan och arbetslösheten vilka utgifter har staten? ESV 29:2 Innehåll Den offentliga sektorns finansiella sparande 3 28 Vad hände då? 4 Statens finansiella sparande och budgetsaldo

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP 7 Sammanfattning BNP-tillväxten i Sverige var tillfälligt stark under tredje kvartalet. Den europeiska skuldkrisen sätter tydliga avtryck i efterfrågetillväxten och konjunkturen vänder nu ner med stigande

Läs mer

Sammanfattning. BNP-tillväxten i OECD-länderna var svag även tredje kvartalet

Sammanfattning. BNP-tillväxten i OECD-länderna var svag även tredje kvartalet Konjunkturläget december 7 Sammanfattning BNP-tillväxten i OECD-länderna var svag även tredje kvartalet och det globala konjunkturläget fortsatte att försvagas. Förtroendeindikatorerna i Europa ligger

Läs mer

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2010.

SVENSK EKONOMI. Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2010. SVENSK EKONOMI Lägesrapport av den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2010. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 3/2009 Sid 1 (9) Lägesrapport av den svenska

Läs mer

5 Den offentliga sektorns inkomster

5 Den offentliga sektorns inkomster Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns inkomster 5 Den offentliga sektorns inkomster I detta kapitel redovisar vi den offentliga sektorns inkomster. De olika inkomstkällorna presenteras och inkomsterna

Läs mer

Bostadspriserna i Sverige

Bostadspriserna i Sverige Bostadspriserna i Sverige 56 Trots att svensk ekonomi befinner sig i en djup lågkonjunktur ökar bostadspriserna. Det finns tecken på att bostadspriserna för närvarande ligger något över den nivå som är

Läs mer

Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015

Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015 Det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015 Magdalena Andersson 2014-10-13 AGENDA Prognos för svensk ekonomi och offentliga finanser Offentligfinansiella osäkerheter Finanspolitiska ramverket

Läs mer

s. 201, diagram Rättelse av diagram. Promemoria. Finansdepartementet. Rättelseblad Vårproposition. 2015/16:100

s. 201, diagram Rättelse av diagram. Promemoria. Finansdepartementet. Rättelseblad Vårproposition. 2015/16:100 Promemoria 2016-04-13 Finansdepartementet Rättelseblad Vårproposition. 2015/16:100 Avsnitt 9.4 Internationell utblick s. 201, diagram 9.18 Rättelse av diagram. PROP. 2015/16:100 Diagram 9.18 Sysselsättningsgrad

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Tabellbilaga till Lönebildningsrapporten 2016

Tabellbilaga till Lönebildningsrapporten 2016 Lönebildningsrapporten 206 Tabellbilaga till Lönebildningsrapporten 206 På Konjunkturinstitutets webbplats finns fler variabler och längre tidsserier, se www.konj.se/statistik. INNEHÅLL Internationell

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Perspektiv på den låga inflationen

Perspektiv på den låga inflationen Perspektiv på den låga inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT FEBRUARI 7 Inflationen blev under fjolåret oväntat låg. Priserna i de flesta undergrupper i KPI ökade långsammare än normalt och inflationen blev

Läs mer

Beräkning av S35-indikatorn

Beräkning av S35-indikatorn Rapport till Finanspolitiska rådet 7/ Beräkning av S35-indikatorn Elin Ryner Konjunkturinstitutet De åsikter som uttrycks i denna rapport är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Finanspolitiska

Läs mer

Parterna kan påverka arbetslösheten varaktigt

Parterna kan påverka arbetslösheten varaktigt Lönebildningsrapporten 2016 37 FÖRDJUPNING Parterna kan påverka arbetslösheten varaktigt Diagram 44 Arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden 9.0 9.0

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden

Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden Fördjupning i Konjunkturläget januari 8 (Konjunkturinstitutet) Sammanfattning FÖRDJUPNING Effekter av en fördjupad finansiell kris i omvärlden I denna fördjupning används världsmodellen NiGEM och Konjunkturinstitutets

Läs mer

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. Finansminister Magdalena Andersson 30 juni Finansdepartementet Det ekonomiska läget Finansminister Magdalena Andersson 30 juni 2015 2 AGENDA Utvecklingen i omvärlden Svensk ekonomi Sammanfattning 3 Tillväxt i världen stärks men i långsammare takt BNP-tillväxt i utvalda

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer