Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2015 ESV 2015:26

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2015 ESV 2015:26"

Transkript

1 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Mars 2015 ESV 2015:26

2 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser. Nuvarande prognos sträcker sig fram till ESV:s prognoser ska fungera som besluts- och diskussionsunderlag för finanspolitiken och utgår därför från fattade beslut och lagförslag, samt i vissa fall aviseringar, från regering och riksdag. Förslag och aviseringar måste vara så konkreta att effekterna på de offentliga finanserna går att beräkna. Prognosen baserar sig på ESV:s bedömning av den makroekonomiska utvecklingen. Ekonomisk rapportering från statliga myndigheter är också en viktig utgångspunkt för beräkningarna. Marsprognosen beaktar månadsutfall för statens budget till och med februari Beräkningarna slutfördes den 17 mars Ladda ner prognosen Publikationen Statens budget och de offentliga finanserna kan laddas ner som PDF från Även detaljerade tabeller till prognosen och tidigare prognoser finns att tillgå via webbplatsen i olika format. Publikationen kan också kostnadsfritt tillhandahållas i tryckt format i enstaka exemplar, eller genom prenumeration. Beställningar kan göras via: Ekonomistyrningsverket, Publikationsservice Box 45316, Stockholm Fax: Datum: Dnr: /2015 ISBN: Tryckeri: Edita Västerås 2015

3 Sammanfattning Underskotten i de offentliga finanserna är stora och marginalerna till utgiftstaken små. Beaktar man behovet av nödvändiga säkerhetsmarginaler finns det i närtid endast ett begränsat utrymme för nya beslut om utgiftsökningar. Konjunkturen stärks Tillväxten i ekonomin blir starkare i år än förra året även om det första kvartalet blir svagt jämfört med den kraftiga ökningen under fjärde kvartalet Det är en stigande global tillväxt och därmed starkare export, i kombination med en dämpning av importen som framför allt förklarar uppgången under året. Den inhemska efterfrågan konsumtion och investeringar fortsätter att öka i god takt även om investeringstakten sjunker till följd av tillfälligt höga investeringar under Återhämtningen i ekonomin fortsätter under kommande år och tillväxttakten är hög både 2016 och Därefter avtar den då ekonomin närmar sig fullt resursutnyttjande. Då aktiviteten i ekonomin stiger väntas efterfrågan på arbetskraft vara fortsatt hög och antalet sysselsatta ökar med i genomsnitt drygt 1 procent per år Arbetskraften fortsätter också att öka starkt men inte lika starkt som sysselsättningen, vilket innebär att arbetslösheten, som har legat runt 8 procent ända sedan 2011, börjar sjunka. Inflationen är mycket låg för närvarande och väntas förbli låg under hela 2015 och Därmed väntas räntorna ligga kvar på låga nivåer under lång tid 1. Starkare konjunktur och skattehöjningar stärker inkomsterna i år Förra året ökade den offentliga sektorns skatteintäkter relativt svagt till följd av skattesänkningar och en dämpad underliggande utveckling för kon- 1 Beräkningarna låstes den 17 mars. Den 18 mars sänkte Riksbanken reporäntan till -0,25 procent. sumtionsskatter som moms och energiskatt. I år leder en starkare konjunktur till en snabbare ökning av intäkterna från skatt på arbete, bolagsvinster och konsumtion. Därtill ökar skatteintäkterna som ett resultat av höjd kommunalskatt samt skattehöjningar på tobak, alkohol, energi och personbilar. Även begränsningen av avdragsrätten för privat pensionssparande bidrar till ökade skatteintäkter. Hushållens kapitalskatter ökade kraftigt förra året. Den höga nivån förklaras av stora kapitalvinster och utdelningar samt att sänkta utlåningsräntor har lett till att hushållens ränteavdrag är låga, trots att hushållens skulder har växt snabbt. Ränteavdragen fortsätter sjunka något i år men ökar därefter i takt med att räntorna och skulderna stiger. Hushållens kapitalvinster väntas ligga kvar på en hög nivå i år, till följd av de senaste årens börsuppgång och stigande bostadspriser. Även utdelningarna väntas vara fortsatt stora. Nästa år sjunker de bland annat som en följd av att sparandet i investeringssparkonton, som schablonbeskattas med statslåneräntan, väntas fortsätta öka i en snabb takt. Det dämpar skatteintäkterna på kort sikt då räntan är låg. Den låga statslåneräntan sänker också avkastningsskatten, som tas ut på kapital- och pensionsförsäkringar. Statens övriga inkomster är dämpade i år till följd av fortsatt låga utdelningar från LKAB och Vattenfall samt låga EU-bidrag. Kommande år stiger utdelningarna medan Riksbankens inlevererade överskott sjunker kraftigt för att utebli helt från och med Utgifterna ökar måttligt totalt sett Utgifterna på budgetens utgiftsområden, exklusive räntor, ökar totalt sett måttligt under hela prognosperioden. Men det är stor variation mellan olika utgiftsområden. Den största ökningen står barnbidrag och föräldraförsäkring för, som en följd av fler barn och ökad medelersättning.

4 Utgifterna för migration och integration ökar kraftigt i år och de kommande två åren till följd av ett mycket stort antal asylsökande. I slutet av prognosperioden minskar antalet asylsökande och utgifterna sjunker. Även utgifterna inom ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning, som är det största utgiftsområdet, ökar mycket i år då sjukpenningdagarna fortsätter stiga till följd av fler och mer långvariga sjukfall. Antalet personer som får sjukersättning fortsätter däremot att minska eftersom strikta regler gör att inflödet i systemet är lågt samtidigt som utflödet är högt då många med sjukersättning ålderspensioneras. Inom arbetsmarknadsområdet minskar utgifterna under hela prognosperioden som en följd av att arbetslösheten sjunker. Utgifterna för statsskuldsräntorna, avgiften till EU och Riksgäldskontorets nettoutlåning varierar kraftigt under prognosperioden, bland annat till följd av tillfälliga effekter. Det gör att de totala utgifterna på statens budget också skiftar mycket mellan åren. Statens lånebehov minskar men det är fortsatt stort de närmaste åren Saldot på statens budget går från -72 miljarder kronor 2014 till -63 miljarder kronor i år. Lånebehovet minskar därmed även om det är fortsatt stort. Kommande år fortsätter saldot att förbättras när inkomsterna ökar i takt med BNP samtidigt som utgifterna ökar måttligt. Underskott i de offentliga finanserna under hela prognosperioden Det blir underskott i de offentliga finanserna under hela prognosperioden. Förra året uppgick underskottet enligt det preliminära utfallet från Nationalräkenskaperna till 81 miljarder kronor, vilket motsvarar 2,1 procent av BNP. Men ESV bedömer att skatteintäkterna för 2014 blir cirka 10 miljarder kronor högre än vad Nationalräkenskaperna redovisat och att utfallet sannolikt kommer att revideras. Även i år visar de offentliga finanserna ett betydande underskott på 69 miljarder kronor, motsvarande 1,7 procent av BNP. Givet att inga ofinansierade reformer genomförs minskar underskotten successivt under prognosperioden till följd av återhämtningen i ekonomin i kombination med en måttlig ökning av utgifterna. Underskotten leder till att den offentliga sektorns bruttoskuld, Maastrichtskulden, ökar under hela prognosperioden. Mätt som andel av BNP sjunker den däremot från och med nästa år, efter att ha ökat sedan Det är framför allt i staten som det finansiella sparandet visar stora underskott de närmaste åren men ett litet överskott väntas Det beror framför allt på att utgifterna inom vissa utgiftsområden ökar mycket de närmaste åren. Kommunsektorns finansiella sparande väntas visa ett underskott på 20 miljarder kronor i år. Resultatet, som är det saldo som kommunernas balanskrav baseras på och därmed är det som avgör hur stort budgetutrymme kommunerna har, visar däremot ett överskott på 14 miljarder kronor. Den stora skillnaden mellan dessa mått förklaras av att investeringarna har ökat kraftigt de senaste åren och väntas vara fortsatt höga i år och kommande år (hela investeringen ingår i det finansiella sparandet men resultatet påverkas endast av avskrivningarna). Konsumtionen ökade också kraftigt förra året och väntas fortsätta att öka mycket i år, dels för att det demografiska behovet blir allt större, dels för att en stark inkomstökning möjliggör en förstärkning utöver det demografiska behovet. Inkomsterna fortsätter att öka starkt framöver och därmed kan också konsumtionen fortsätta öka. Både resultatet och det finansiella sparandet sjunker något under prognosperioden. Det finansiella sparandet i ålderspensionssystemet visade 2014 ett överskott på 6 miljarder kronor, motsvararande 0,1 procent av BNP, enligt det preliminära utfallet från Nationalräkenskaperna. I år väntas ett litet överskott medan det blir underskott från och med nästa år. Att sparandet var positivt 2014, liksom det blir i år, beror främst på att de genomsnittliga pensionerna sjönk 2014 och endast ökar svagt i år. Från 2016 ökar pensionerna betydligt snabbare.

5 Överskottsmålet nås inte Målet om 1 procents överskott i de offentliga finanserna nås inte under prognosperioden. För att målet ska nås krävs utgiftsminskningar och/eller skattehöjningar. Hur snabbt målet ska nås och på vilket sätt är en politisk bedömning. Överskottsmålet infördes år 2000 och det ackumulerade finansiella sparandet kretsade under många år kring målet om 1 procents överskott. De senaste åren har det skett en märkbar försvagning och från 2014 är sparandet i genomsnitt drygt 0,5 procentenheter lägre än målet. Det ackumulerade sparandet uppgår till 0 procent av BNP. Liten marginal till utgiftstaket i år Utgiftstaken klaras samtliga prognosår. Beaktar man behovet av nödvändiga säkerhetsmarginaler finns det endast ett begränsat utrymme för nya beslut om utgiftsökningar. Tabell 1. Sammanfattande nyckeltal Utfall Prognos BNP, fasta priser, proc. utv. 6,0 2,7-0,3 1,3 2,1 2,8 2,7 2,3 2,1 1,9 BNP, fasta priser, kalenderkorrigerad, proc. utv. 5,7 2,7 0,1 1,3 2,3 2,6 2,5 2,5 2,2 2,0 Hushållens konsumtion, proc. utv. 3,9 1,9 0,8 1,9 2,4 2,5 2,6 2,1 2,0 2,0 Offentlig konsumtion, proc. utv. 1,3 0,8 1,1 0,7 1,9 1,9 1,0 0,2 0,4 0,4 Investeringar, proc. utv. 6,0 5,7-0,2-0,4 6,5 3,2 5,4 4,8 3,6 2,9 Lager, bidrag till BNP-förändringen 2,1 0,5-1,1 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Export, proc. utv. 11,9 6,1 1,0-0,2 3,3 4,3 4,5 4,6 4,6 4,6 Import, proc. utv. 12,8 7,3 0,5-0,7 6,5 3,9 4,9 4,7 4,7 4,7 Real disponibel inkomst, proc. utv. 1,6 4,1 3,8 2,1 2,7 1,6 2,1 2,0 2,1 1,6 Hushållens sparande, andel av disponibel inkomst 2,9 5,0 7,8 7,9 8,2 7,4 6,9 6,8 6,9 6,5 Lönesumma, proc. utv. 3,0 5,4 3,7 2,4 3,7 4,1 3,8 4,2 4,2 4,0 Arbetade timmar, kalenderkorrigerade, proc. utv. 2,0 2,0 0,7 0,3 1,8 1,3 0,9 0,9 0,8 0,6 Arbetslöshet, procent av arbetskraften 8,6 7,8 8,0 8,0 7,9 7,6 7,3 7,0 6,9 6,8 Finansiellt sparande i offentlig sektor, mdkr -1,0-2, Finansiellt sparande i offentlig sektor, proc. av BNP 0,0-0,1-0,9-1,4-2,1-1,7-1,5-1,3-1,1-0,7 Offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld (Maastrichtskulden), proc. av BNP 36,7 36,1 36,4 38,6 40,6 40,7 39,9 39,1 38,3 37,0 Bakåtblickande tioårssnitt, finansiellt sparande 0,8 0,6 0,7 0,6 0,4 0,1-0,3-0,8-1,1-1,1 Bakåtblickande tioårssnitt, konjunkturjusterat 0,4 0,3 0,4 0,3 0,1-0,2-0,3-0,6-0,8-1,0 Sjuårsindikatorn 0,2-0,5-1,0-1,1-1,3-1,4-1,4 Sjuårsindikatorn, konjunkturjusterat 0,2-0,2-0,7-0,9-1,1-1,2-1,3 Konjunkturjusterat sparande -0,2-0,3-0,2-0,9-1,8-1,6-1,4-1,3-1,1-0,7 Statsskuld, proc. av BNP 31,6 29,4 30,2 32,8 34,5 34,4 33,4 32,5 31,5 30,0 Skattekvot, proc. av BNP 43,2 42,5 42,6 42,9 42,7 42,7 42,5 42,6 42,6 42,7 Totala utgifter på statens budget, mdkr Takbegränsade utgifter, mdkr varav Ålderspensionssystemet, mdkr Marginal till utgiftstaket, mdkr Budgetsaldo, mdkr Engångseffekter på statens budget, mdkr Underliggande budgetsaldo, mdkr Källa: SCB och ESV

6

7 Innehåll 1 Den makroekonomiska utvecklingen Offentliga sektorns skatteintäkter och inkomsterna på statens budget Offentliga sektorns skatteintäkter Skatt på arbete Skatt på kapital Skatt på konsumtion Inkomsterna på statens budget Utgifterna på statens budget Migration (UO 8) Integration och jämställdhet (UO 13) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (UO 9) Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning (UO 10) Arbetsmarknad och arbetsliv (UO 14) Statsskuldsräntor (UO 26) EU-avgiften (UO 27) Riksgäldens nettoutlåning Realekonomiskt fördelade utgifter Saldot på statens budget Offentliga finanser Offentliga sektorns finansiella sparande Statens finansiella sparande Kommunsektorns finansiella sparande Ålderspensionssystemets finansiella sparande Den offentliga skulden Jämförelse med andra prognosinstitut De budgetpolitiska målen Överskottsmålet Utgiftstaket Förslag eller beslut som inte har beaktats i prognosen Revideringar sedan föregående prognos Appendix Kontaktpersoner EKONOMISTYRNINGSVERKET, 27 MARS

8 Förteckning över faktarutor Utgiftsmässiga och kostnadsmässiga statsskuldsräntor Riksgäldens nettoutlåning Automatisk diskretionär finanspolitik (ADF) Olika skuld- och förmögenhetsbegrepp Indikatorerna för överskottsmålet Konjunkturjusterat sparande metod Engångseffekter Appendix Appendix 1. Volymer Appendix 2. Utgifter på statens budget , jämförelse med statens budget och föregående prognos Appendix 3. Offentliga sektorns skatteintäkter och inkomster på statens budget , jämförelse med föregående prognos och statens budget Appendix 4. Huvudsakliga antaganden i beräkningen av skatteintäkterna Appendix 5. Lånebehovet, statsskulden och skuldkvoten Appendix 6. Finansiellt sparande i staten Appendix 7. Kassamässig korrigering och Riksgäldskontorets nettoutlåning Appendix 8. Vissa större engångsposters påverkan på budgetsaldot Appendix 9. Förändring av anslagsbehållningar Appendix 10. Engångseffekter som påverkar offentliga sektorns finansiella sparande Appendix 11. Konjunkturjusterat finansiellt sparande i offentlig sektor Appendix 12. Utgiftstak och förändringar av dessa Appendix 13. Beräkningsförutsättningar Appendix 14. Hushållens disponibla inkomster EKONOMISTYRNINGSVERKET, 27 MARS 2015

9 DEN MAKROEKONOMISKA UTVECKLINGEN 1 Den makroekonomiska utvecklingen 2 Konjunkturen stärks Sveriges BNP ökade fjärde kvartalet 2014 med hela 1,1 procent jämfört med det tredje kvartalet, vilket var mer än väntat. Offentlig konsumtion och bostadsinvesteringar fortsatte att öka starkt samtidigt som hushållens konsumtion vände från en svag ökning under tredje kvartalet. Även tillväxten i exporten tilltog. En hög inhemsk efterfrågan och stigande export bidrog till att importen fortsatte öka snabbt. Importen av tjänster och investeringar höjdes också av investeringar i forskning och utveckling som bedöms vara av engångskaraktär. Därmed väntas investeringarna och tjänsteimporten sjunka under första kvartalet Totalt sett väntas BNP-ökningen bli betydligt svagare det första kvartalet i år än det fjärde kvartalet 2014 då även vissa andra poster än investeringar i forskning och utveckling bedöms ha ökat tillfälligt starkt det fjärde kvartalet. Dessutom dämpas ökningstakten i bostadsinvesteringarna och offentlig konsumtion. Sett för helåret 2015 stiger dock tillväxttakten jämfört med 2014 som en följd av att konjunkturen tar bättre fart. Framför allt är det nettoexporten som vänder, från att ha sänkt BNP-tillväxten med drygt 1 procentenhet förra året till att höja den med 0,3 procentenheter i år. Investeringarna i näringslivet exklusive forskning och utveckling samt bostäder ökar också snabbare i år än förra året samtidigt som konsumtionen fortsätter att öka starkt. En stigande BNP-tillväxt ökar efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningen väntas öka med närmare 1,5 procent i år. Det leder till att arbetslösheten, som i stort sett har legat konstant sedan 2011, börjar sjunka. De kommande två åren sker en fortsatt återhämtning i ekonomin och BNP ökar i ungefär samma takt som i år medan sysselsättningen ökar något långsammare. Därefter närmar sig ekonomin fullt resursutnyttjande, vilket leder till att BNPoch sysselsättningstillväxten dämpas. Diagram 1. BNP till marknadspris, fasta priser Kalenderkorrigerade och säsongrensade kvartalsvärden Källa: SCB och ESV Årlig procentuell förändring Procent Det finns fortfarande en stor risk att tillväxten blir svagare än väntat. Risken är framför allt kopplad till en sämre global konjunktur. I Europa kvarstår många strukturella problem och konjunkturen är bräcklig. Det finns också geopolitiska osäkerheter som kan påverka ekonomin mer än väntat. Den kraftiga ökningen av BNP under fjärde kvartalet kan dock vara ett tecken på att konjunkturen är starkare än väntat och att tillväxten för innevarande år är underskattad. Negativ ränta ända till fjärde kvartalet 2016 Trots relativt stark tillväxt i ekonomin och stigande, om än låg, inflation sänkte Riksbanken reporäntan till -0,1 procent, och aviserade att de skulle börja köpa statsobligationer, vid det penningpolitiska mötet i februari. I våra beräkningar ligger reporäntan kvar på -0,1 procent till fjärde kvartalet Därefter höjs den successivt när ekonomin går mot fullt resursutnyttjande Beräkningarna låstes den 17 mars, dagen innan Riksbankens räntebesked. EKONOMISTYRNINGSVERKET, 27 MARS

10 DEN MAKROEKONOMISKA UTVECKLINGEN Stigande efterfrågan på svenska exportvaror I USA är konjunkturåterhämtningen i full gång. I euroområdet är tillväxten fortfarande svag men framtidsutsikterna har ljusnat igen efter en svacka under slutet av förra året. I många tillväxtekonomier har tillväxttakten dämpats men den är fortsatt hög. Den globala konjunkturen stärks gradvis framöver, genom bland annat en expansiv penningpolitik i många länder, mindre åtstramande finanspolitik samt det kraftiga fallet i oljepriset. Framåtblickande indikatorer i USA och euroområdet tyder på en fortsatt förstärkning av tillväxten. Tillväxten i euroområdet gynnas också av den kraftiga försvagningen av euron mot flera valutor de senaste månaderna. I våra nordiska grannländer, som är viktiga exportmarknader, ser utsikterna sämre ut men totalt sett ökar ändå tillväxten på svenska exportmarknader. En ökad efterfrågan från omvärlden och en försvagning av kronan under det senaste året lyfter svensk export. Redan under fjärde kvartalet förra året noterades en tydlig uppgång i både varu- och tjänsteexporten enligt Nationalräkenskaperna. Uppgången bedöms till viss del vara tillfällig. Den samlade bilden av flera företagsundersökningar är att framtidsutsikterna har stärkts men att det ännu inte är något tydligt lyft i konjunkturen för exportföretagen och orderingången är fortfarande dämpad. Första kvartalet i år väntas exporten därför inte vara lika stark som under fjärde kvartalet förra året men för helåret 2015 ökar exporten mer än Nästa år tilltar tillväxten i exporten än mer då konjunkturen i Europa forsätter att förbättras och investeringarna tar ordentlig fart. Importen dämpas Samtidigt som exporten har ökat relativt svagt har den inhemska ekonomin utvecklats väl och därför har importen ökat betydligt mer än exporten. Därtill var tjänsteimporten tillfälligt hög det fjärde kvartalet 2014 som en följd av höga investeringar i forskning och utveckling som bedöms vara av engångskaraktär. Därmed sänkte nettot av utrikes handeln BNP-tillväxten med drygt 1 procentenhet De tillfälliga effekterna slår tillbaka i år samtidigt som exporten ökar starkare i förhållande till den inhemska efterfrågan. Det leder till att importen ökar långsammare än exporten och bidraget från nettoexporten blir positivt. Hushållens konsumtion fortsätter öka starkt Hushållens konsumtion ökade på bred front 2014 och steg med 2,4 procent. En stark tillväxt av hushållens disponibla inkomster till följd av bland annat fler sysselsatta, låg inflation, låga räntor och skattesänkningar var viktiga förutsättningar för en snabb ökning av konsumtionen. Den reala disponibelinkomsten ökade med 2,7 procent, vilket innebar att hushållen ändå fortsatte att öka sitt sparande under 2014 och sparkvoten ligger nu på en mycket hög nivå sett i ett historiskt perspektiv. Diagram 2. Hushållens konsumtion och sparkvot Procent Procent Konsumtion Real disponibel inkomst Sparkvot Källa: SCB och ESV Anm.: Sparkvoten avser hushållens eget sparande som andel av disponibel inkomst Trots en förstärkning av konjunkturen, en stark arbetsmarknad och goda inkomstökningar har hushållens framtidsförväntningar försämrats de senaste månaderna. Hushållens konfidensindikator föll under januari och februari och ligger nu under det historiska genomsnittet. Det är förväntningarna om framtiden, främst avseende Sveriges ekonomi, som är lägre än normalt. De låga förväntningarna kan ha en viss dämpande effekt på hushållens konsumtion under EKONOMISTYRNINGSVERKET, 27 MARS 2015

11 DEN MAKROEKONOMISKA UTVECKLINGEN Å andra sidan är förutsättningarna för en stark konsumtionsökning relativt goda. Hushållens höga sparande och starka nettoförmögenhet, i kombination med en fortsatt god ökning av disponibelinkomsten och en sjunkande arbetslöshet talar för att konsumtionen fortsätter att öka starkt i år. Konsumtionen väntas därmed öka i samma takt i år som förra året, vilket innebär att sparkvoten sjunker något. Under 2016, när den europeiska konjunkturen stärks betydligt och svensk export därmed tar fart ordentligt, väntas hushållen bli mer optimistiska. Konsumtionstillväxten stiger då och sparkvoten fortsätter falla. Från 2017 växer konsumtion långsammare då ekonomin närmar sig fullt resursutnyttjande och sparkvoten ligger då relativt stabilt. Tabell 2. Försörjningsbalansen Procentuell förändring Utfall Prognos Hushållens konsumtion 2,4 2,5 2,6 2,1 2,0 2,0 Offentlig konsumtion 1,9 1,9 1,0 0,2 0,4 0,4 Fasta investeringar 6,5 3,2 5,4 4,8 3,6 2,9 Lager 1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Export 3,3 4,3 4,5 4,6 4,6 4,6 Import 6,5 3,9 4,9 4,7 4,7 4,7 Nettoexport 1-1,1 0,3 0,0 0,1 0,2 0,2 BNP 2,1 2,8 2,7 2,3 2,1 1,9 BNP, kalenderkorrigerad 2,3 2,6 2,5 2,5 2,2 2,0 Källa: SCB och ESV 1 Förändring i procent av BNP föregående år. Allt starkare investeringskonjunktur Investeringarna ökade med 6,5 procent 2014, vilket var starkare än väntat. Under fjärde kvartalet påverkades investeringarna kraftigt av tillfälligt höga investeringar i forskning och utveckling. Vad gäller den övriga investeringsutvecklingen var det främst bostadsinvesteringar och investeringar i kommunsektorn som ökade starkt under året samtidigt som maskininvesteringarna backade. Bostadsinvesteringarna fortsätter att öka starkt under 2015, om än i en betydligt långsammare takt än under förra året. De kommunala investeringarna bedöms ligga kvar på en hög nivå de närmaste åren, även om ökningstakten dämpas, för att därefter falla tillbaka då stora byggprojekt avslutas. De statliga investeringarna är låga i år då investeringarna i bland annat Citybanan fasas ut. Från och med nästa år ökar investeringarna starkt till följd av nya investeringar inom infrastruktur. Bland annat tar byggandet av Förbifart Stockholm fart. Sammantaget ökar investeringarna betydligt långsammare 2015 än 2014 till följd av de då tillfälligt höga investeringarna i forskning och utveckling och av att ökningstakten i bostadsinvesteringar och investeringar i kommunsektorn nu dämpas. Investeringarna i näringslivet exklusive forskning och utveckling samt bostäder ökar snabbare i år än förra året. Under 2016 tar investeringarna mer fart och de ökar fortsatt starkt under Därefter faller ökningstakten tillbaka till normala nivåer. Ökad efterfrågan på arbetskraft Sysselsättningen ökade med 1,4 procent, motsvarande personer, Sysselsättningsgraden steg med 0,5 procentenheter, till 66,2 procent. Behovet av arbetskraft väntas vara fortsatt stort framöver, både inom tjänste-, kommun- och byggsektorn. Indikatorerna tyder också på en fortsatt stark ökning av antalet sysselsatta i år. Antalet nyanmälda lediga platser till Arbetsförmedlingen har stigit och enligt olika företagsundersökningar har företagen expansiva anställningsplaner. Sysselsättningen väntas därmed fortsätta stiga snabbt i år. Arbetskraften fortsätter också att öka men inte lika snabbt som sysselsättningen. Det innebär att arbetslösheten, som legat runt 8 procent ända sedan början av 2011, börjar sjunka. Både arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden, som har ökat med 1,5 respektive 1,8 procentenheter sedan 2010, fortsätter att stiga i år. Därefter bryts uppgången och sysselsättningsgraden ligger i stort sett konstant medan arbetskraftsdeltagandet sjunker något. Det beror bland annat på att sysselsättningen har återhämtat sig från svackan under finanskrisen och närmar sig en mer normal nivå samt att effekten av de politiska reformer som genomförts de senaste åren ebbar ut. Exempelvis bedöms jobbskatteavdragen ha haft en positiv effekt på utbudet av arbetskraft. En annan EKONOMISTYRNINGSVERKET, 27 MARS

12 DEN MAKROEKONOMISKA UTVECKLINGEN anledning är att sammansättningen av befolkningen ändras. Utlandsfödda, som har ett lägre arbetskraftsdeltagande och lägre sysselsättningsgrad än inhemskt födda, ökar markant som andel av befolkningen. Andelen har ökat under lång tid men inte i lika stor utsträckning som antas för de kommande åren. Under prognosperioden består befolkningsökningen bland de arbetsföra enbart av utlandsfödda. I likhet med de som är födda i Sverige har sysselsättningsgraden bland de utlandsfödda ökat de senaste åren, framför allt bland de äldre. De har stått för 65 procent av sysselsättningsökningen 2013 och Eftersom antalet utlandsfödda ökar så mycket framöver, främst till följd av många asylsökande, och att det tar tid innan de kommer ut på arbetsmarknaden, bedöms ökningstakten i sysselsättningsgraden stanna upp under prognosperioden. Om den positiva trenden med stigande sysselsättningsgrad bland de som är födda utomlands, och även bland de som är födda i Sverige, fortsätter finns det potential för en högre sysselsättning än beräknat. Diagram 3. Sysselsättningsgrad och arbetslöshet Säsongrensade kvartalsdata Procent av befolkningen 67,5 67,0 66,5 66,0 65,5 65,0 64,5 Procent av arbetskraften 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 uppger att det råder brist på arbetskraft stigit, framför allt inom tjänstesektorn som har stått för den största sysselsättningsökningen de senaste åren. Det bedöms inte hämma sysselsättningsökningen i någon större utsträckning på kort sikt. Men att bristtalen stiger trots att arbetslösheten fortfarande ligger på en relativt hög nivå kan innebära att sysselsättningspotentialen är mindre än väntat och att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. Inom vissa sektorer flaggas det redan nu för att bristen på rätt kompetens leder till flaskhalsar som dämpar sysselsättningsuppgången. Antalet arbetade timmar ökade mer än antalet sysselsatta förra året, bland annat till följd av tillfälliga effekter. Både i år och nästa år väntas medelarbetstiden i stället sjunka då sjukfrånvaron ökar. Det innebär att antalet arbetade timmar ökar långsammare i år än förra året. Efter 2016 är medelarbetstiden oförändrad. Tabell 3. Nyckeltal på arbetsmarknaden Procentuell förändring om inget annat anges Kalenderkorrigerade värden Utfall Prognos BNP, fp 2,3 2,6 2,5 2,5 2,2 2,0 Produktivitet 0,4 1,3 1,6 1,6 1,4 1,4 Arbetade timmar 1,8 1,3 0,9 0,9 0,8 0,6 Medelarbetstid 0,3-0,1-0,1 0,0 0,0 0,0 Sysselsatta 1,4 1,4 1,0 0,9 0,8 0,6 Arbetskraft 1,3 1,0 0,7 0,6 0,6 0,5 Personer i program, tusental Arbetslöshet, ILO 1 7,9 7,6 7,3 7,0 6,9 6,8 Öppen arbetslöshet 1,2 5,5 5,2 5,1 5,0 4,8 4,8 64, Sysselsättningsgrad Arbetslöshet (höger axel) 5,5 Källa: Arbetsförmedlingen, SCB och ESV 1 Procent av arbetskraften. 2 Arbetslösa exklusive heltidsstuderande arbetssökande i åldrarna år. Källa: SCB och ESV men risk för vissa matchningsproblem Å andra sidan finns det risk att sysselsättningsökningen dämpas av att det uppstår matchningsproblem på arbetsmarknaden. Samtidigt som efterfrågan på arbetskraft ökar har andelen företag som Eftersom antalet arbetade timmar ökar långsammare i år än förra året stiger produktivitetstillväxten. Ökningen i produktiviteten fortsätter ändå att vara låg sett i ett historiskt perspektiv och det bedöms inte bli något större lyft de kommande åren heller, efter den svaga utveckling som varit de senaste åren. 10 EKONOMISTYRNINGSVERKET, 27 MARS 2015

13 DEN MAKROEKONOMISKA UTVECKLINGEN Lönerna ökar långsamt Förra året ökade lönerna med 3 procent enligt preliminärt utfall från SCB:s konjunkturlönestatistik. Den underliggande ökningen var lägre eftersom en del av löneökningen är en statistisk effekt 3. I år väntas lönerna fortsätta öka måttligt. Löneökningen är dämpad till följd av det låga resursutnyttjandet i ekonomin. Både arbetsgivarnas och arbetstagarnas inflationsförväntningar är också låga, vilket dämpar lönekraven. Givet den låga inflationen ökar reallönerna med drygt 2 procent i år, trots låga nominella löneökningar. Under hösten inleds en ny avtalsrörelse. Låg inflation och låga inflationsförväntningar samt en svag produktivitetstillväxt talar för att avtalsökningarna blir relativt låga även för kommande avtalsperiod. Samtidigt kan den starka sysselsättningsökningen, som väntas leda till att arbetslösheten börjar sjunka och att bristtalen stiger, ha en viss press uppåt på lönerna. Sammantaget väntas därmed lönerna öka något snabbare 2016 än i år. Därefter tilltar ökningstakten när ekonomin går mot fullt resursutnyttjande. Både 2013 och 2014 visade löneökningen uträknat från lönesumman en betydligt lägre löneökningstakt än timlöneökningen enligt SCB:s konjunkturlönestatistik. Det är en viss skillnad i definitionerna mellan dessa mått och de grundar sig på olika källor, vilket kan ge upphov till att löneökningstakten skiljer sig åt. Vad den stora skillnaden 2013 och 2014 beror på är dock oklart. Därmed är det svårt att veta om den kommer att kvarstå innevarande år. Vi räknar med att lönerna enligt lönesumman kommer att öka i ungefär samma takt som lönerna enligt konjunkturlönestatistiken kommande år. Det får till följd att lönesumman, som är den viktigaste skattebasen, ökar snabbare i år än förra året trots att antalet arbetade timmar ökar långsammare och löneökningen enligt konjunkturlönestatistiken i stort sett är densamma. 3 Den statistiska effekten beror på ett urvalsbyte. Varje år byts en femtedel av urvalet ut. I år får bytet av urvalet stor effekt eftersom den tillkommande femtedelen har högre genomsnittslöner än den som lämnade urvalet. Löneökningstakten beräknas bli cirka 0,3 procentenheter högre till följd av urvalsbytet. Låg och långsamt stigande inflation Inflationstakten har stigit något de senaste månaderna men enligt KPI ligger den fortfarande runt 0 procent. Den underliggande inflationen, mätt enligt KPIF, där effekten av förändringar i bostadsräntor exkluderas, ligger högre än KPI. I februari var inflationen enligt KPIF närmare 1 procent. Exkluderas priserna på energi var inflationen 1,3 procent. Priserna på både importerade och inhemskt producerade varor och tjänster har stigit de senaste månaderna. Prisökningen på importerade varor och tjänster hänger sannolikt mest ihop med försvagningen av kronkursen under förra året som nu börjar synas i konsumentpriserna. Ett ökat kostnadstryck till följd av en låg produktivitet, och även höjda priser på vissa insatsvaror till följd av kronförsvagningen, har sannolikt bidragit till att höja priserna på inhemskt producerade varor och tjänster. Skattehöjningar på alkohol och tobak har också bidragit till att höja inflationen i år. Tabell 4. Löner, priser och reporänta Procentuell förändring om inget annat anges Utfall Prognos Timlön, KL 1 2,9 2,9 3,0 3,3 3,4 3,4 Timlön, NR 1 1,7 2,8 2,9 3,3 3,4 3,4 Lönesumma 3,7 4,1 3,8 4,2 4,2 4,0 KPI -0,2 0,2 1,0 2,1 2,9 3,1 KPIF 2 0,5 1,0 1,4 1,6 1,8 2,0 Prisbasbelopp, nivå 44,4 44,5 44,4 44,8 45,8 47,1 Reporänta, värde vid årets slut 0,00-0,10 0,25 1,25 2,75 3,25 Källa: Medlingsinstitutet, SCB och ESV 1 KL avser SCB:s konjunkturlönestatistik, NR avser SCB:s Nationalräkenskaper. 2 KPIF avser KPI med oförändrat bostadsränteindex. Till följd av att oljepriset har halverats sedan sommaren har priserna på drivmedel sjunkit kraftigt de senaste månaderna. Drivmedelspriserna har inte sjunkit lika mycket som oljepriset i dollar eftersom kronan samtidigt har försvagats mot dollarn. Dessutom har skatten på koldioxid höjts. Elpriset har också sjunkit vilket bidrar till att sänka inflationen. EKONOMISTYRNINGSVERKET, 27 MARS

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51 Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2015 ESV 2015:51 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Januari 2015 ESV 2015:2

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Januari 2015 ESV 2015:2 Statens budget och de offentliga finanserna Januari 2015 ESV 2015:2 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2015:2. Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2. Något lägre nettolånebehov 5. Oförändrade emissionsvolymer 12

Statsupplåning. Prognos och analys 2015:2. Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2. Något lägre nettolånebehov 5. Oförändrade emissionsvolymer 12 Statsupplåning Prognos och analys 2015:2 Sammanfattning 1 Stabil svensk tillväxt 2 Måttlig global tillväxt 2 Stabil tillväxt i svensk ekonomi 3 Något lägre nettolånebehov 5 Prognosförändringar i nettolånebehovet

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Konjunktur laget Juni 2015

Konjunktur laget Juni 2015 Konjunktur laget Juni Konjunkturläget Juni KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 3 6 STOCKHOLM TEL: 8-53 59 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 3-363, ISBN 978-9-863-6- Konjunkturinstitutet är en statlig

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:1

Regeringens proposition 2010/11:1 Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Regeringen

Läs mer

Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21

Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21 Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21 Innehåll Den offentliga sektorns finansiella sparande 3 2009 Vad hände då? 4 Statens finansiella sparande 5 Statens inkomster 6

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:1

Regeringens proposition 2012/13:1 Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Regeringen

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:100

Regeringens proposition 2009/10:100 Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT

Statsupplåning. Prognos och analys 2010:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Statsupplåning Prognos och analys 21:2 SAMMANFATTNING STARKARE ÅTERHÄMTNING ÄN FÖRVÄNTAT Tydliga tecken på ljusning 2 Budget mot balans 3 Budgetsaldot jämfört med statens finansiella sparande 6 Månadsprognoser

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Innehåll. Nyckeltal 5

Innehåll. Nyckeltal 5 Våra pengar Innehåll Nyckeltal 5 Bruttonationalprodukt och försörjningsbalans 5 Inflation 8 Basbelopp 9 Sysselsättning och arbetslöshet 10 Övriga nyckeltal 12 Ränte- och valutakursantaganden 13 Statsbudgeten

Läs mer

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande?

Specialstudier. Nr 39. Mars 2014. Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Specialstudier Nr 39. Mars 2014 Är ett bibehållet offentligt åtagande ett hållbart åtagande? Utvärdering av den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna Är ett bibehållet offentligt åtagande

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2015 Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådets uppgifter fullföljs

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 Ura 2001:9 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 Katarina Berggren Torbjörn Israelsson Said Maroufkhani Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svag hushållskonsumtion gav högt sparande...sid 3 Den globala finanskrisen och den efter hand svagare utvecklingen även för den reala ekonomin får

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se

Innehåll. SBAB n Box 27308 n 102 54 Stockholm n sbab.se Konjunktur & räntor SBAB:s konjunkturbrev nr 4 n 14 augusti 2006 Konjunkturbrevet i korthet n Internationella konjunkturen robust men sårbar. n USA-ekonomin kyls av. Svår riskavvägning för Fed. n Konjunkturen

Läs mer

Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19

Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19 Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten

E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T. Viss dämpning av BNP-tillväxten SCB-Indikatorer E K O N O M I S K M Å N A D S Ö V E R S I K T Viss dämpning av BNP-tillväxten Bruttonationalprodukten, BNP, kvartal Förändring från föregående kvartal, säsongrensat uppräknat till årstakt

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: BNP-fallet bromsades upp...sid 3 Den svenska konjunkturen var under andra kvartalet i år fortfarande präglad av det svaga internationella ekonomiska

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 Ura 2007:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 AMS Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer