Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Utfallet för statens budget. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:24"

Transkript

1 Rapport et för statens budget del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten ESV 2015:24

2 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil från Datum: Dnr: /2015 ESV-nr: 2015:24 Copyright: ESV Rapportansvarig: Eva Engberg och Jonas Larsson ISSN:

3 FÖRORD Förord Ekonomistyrningsverket (ESV) överlämnar årligen underlag till årsredovisning för staten i enlighet med 27 förordningen (2010:1764) med instruktion för ESV. Enligt 3 förordningen (2011:231) om underlag för årsredovisning för staten ska vårt underlag innehålla sex olika delar, denna rapport innehåller tre av dem: en uppföljning av utfallet av utgiftstaket för staten, utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt av statens lånebehov, och en redovisning av hur myndigheterna har utnyttjat de bemyndiganden som regeringen gett dem med stöd av 6 kap. 1 första stycket budgetlagen (2011:203). Rapporten innehåller även övriga uppgifter som rör utfallet för statens budget mot bakgrund av 23 förordningen om underlag för årsredovisning för staten. De innefattar bl.a. realekonomisk fördelning av budgetens utgifter, redovisning mot av riksdagen beslutade finansiella befogenheter utöver anslag och beställningsbemyndiganden samt analys av förändring av anslagsbehållningar. I en annan rapport lämnar ESV samtidigt de återstående tre delarna av underlaget till statens årsredovisning, i enlighet med förordningen. De är: Resultaträkning Balansräkning Finansieringsanalys och noter Redovisning av utvecklingen av statsskulden En resultaträkning och en balansräkning avseende EU-medel, inklusive en kassamässig redovisning av anslag och inkomsttitlar avseende in- och utbetalningar till och från Europeiska unionen. Enligt 10 kap. budgetlagen (2011:203) är regeringen redovisningsskyldig inför riksdagen för de tillgångar som regeringen förvaltar och förfogar över. Regeringen ska också redovisa den verksamhet som bedrivs av staten, statens skulder och övriga ekonomiska åtaganden. Regeringen ska årligen lämna en årsredovisning för staten till riksdagen, senast den 15 april året efter budgetåret. Årsredovisningen ska bl.a. innehålla en uppföljning av utgiftstaket, utfallet på budgetens inkomsttitlar och anslag samt statens lånebehov. ESV överlämnar et för statens budget del av ESV:s underlag till årsredovisning för staten till regeringen senast den 13 mars Vi publicerar 3

4 det på vår webbplats den 16 mars De statliga myndigheternas slutliga rapportering till statsredovisningen vid ESV ligger till grund för utfallet. et för statens budget ingår efter beredning i Regeringskansliet i Årsredovisning för staten, som ska lämnas till riksdagen senast den 15 april året efter budgetåret. Kvalitetsgranskning av årsredovisning för staten Myndigheternas inrapportering till statsredovisningen ska stämma överens med myndigheternas årsredovisningar. Därmed ligger myndigheternas årsredovisningar till grund för bl.a. resultat- och balansräkningarna, finansieringsanalysen samt utfallet på statens budget i detta underlag. Riksrevisionen genomför en årlig revision av myndigheterna och deras årsredovisningar vilket är den huvudsakliga kvalitetsgranskningen av underlaget. ESV har också etablerade rutiner för att kvalitetssäkra underlaget till Årsredovisning för staten, under arbetets gång. Underlaget kvalitetskontrolleras också genom Finansdepartementets arbete med att producera skrivelsen till riksdagen. Kvalitetssäkringen vid ESV innefattar bl.a. formella kontroller, rimlighetskontroller och kontroller av att myndigheternas rapporterade finansiella information överensstämmer med deras respektive årsredovisningar. Vi analyserar dessutom informationen med dokumenterade metoderna för de beräkningar och förutsättningar som gäller för konsolideringsarbetet. I detta ärende har generaldirektör Mats Wikström beslutat. Experten Eva Engberg och utredaren Jonas Larsson har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har även avdelningschefen Pia Heyman, enhetschefen Kristina Johansson, experterna Svante Hellman och Margareta Nöjd samt utredarna Christina Bergström, Michael Lemdal och Maria Palm deltagit. 4

5 INNEHÅLL Innehåll Förord... 3 Kvalitetsgranskning av årsredovisning för staten Sammanfattning et för statens budget Saldot på statens budget Statens budget 2013 och Utgiftstak för staten Inkomster på statens budget Statens skatteinkomster Övriga inkomster Utgifter på statens budget Utgifter på statens budget - sammanfattning Systematisering av avvikelserna mot budgeten Indragningar Överskridanden per utgiftsområde Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Utgiftsområde 8 Migration Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Utgiftsområde 15 Studiestöd Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Utgiftsområde 21 Energi Utgiftsområde 22 Kommunikationer Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

6 INNEHÅLL 5.24 Utgiftsområde 24 Näringsliv Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Förändring av anslagsbehållningar Riksgäldskontorets nettoutlåning Kassamässig korrigering Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget Underliggande saldo och engångseffekter Underliggande saldo Engångseffekter Realekonomisk fördelning av anslagen på statens budget Transfereringar Konsumtion Investeringar Räntor och finansiella transaktioner Beställningsbemyndiganden Övriga finansiella befogenheter och garantier Inomstatliga lån Övriga krediter Bilaga 1 Specifikation av inkomster på statens budget Bilaga 2 Specifikation av utgifter på statens budget Bilaga 3 Specifikation av bemyndiganden Bilaga 4 Realekonomisk fördelning av statens budget

7 SAMMANFATTNING 1 Sammanfattning Enligt riksdagens beslut uppgick utgiftstaket för staten till miljarder kronor för. De statliga utgifter, som omfattades av utgiftstaket, uppgick till miljarder kronor. Taket för statens utgifter underskreds alltså med 11 miljarder kronor. Inkomsterna på statens budget blev 30 miljarder kronor lägre än beräkningen i statens budget. Utgifterna m.m. på statens budget blev 3 miljarder kronor lägre än beräkningen i statens ursprungliga budget. I förhållande till totalt anvisat belopp (den ursprungliga budgeten och ändringsbudgetarna) blev utgifterna nära 14 miljarder kronor lägre. På ändringsbudgetarna anvisades drygt 10 miljarder kronor. Saldot på statens budget blev ett underskott på 72 miljarder kronor. I den ursprungliga budgeten beräknades ett underskott på 45 miljarder kronor. Saldot blev alltså 27 miljarder kronor sämre än beräknat. 7

8 UTFALLET FÖR STATENS BUDGET 2 et för statens budget Enligt 10 kap. 6 budgetlagen (2011:203) ska årsredovisningen för staten innehålla utfallet på budgetens inkomsttitlar, anslag och statens lånebehov. Statens lånebehov är detsamma som saldot på statens budget men med omvänt tecken. Ett positivt saldo innebär att staten har möjlighet att amortera på statsskulden. Ett negativt saldo innebär att staten behöver låna. Med statens budget menas den ursprungliga budgeten sammanställd av riksdagen i december 2013 (prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU10, rskr. 2013/14:139). Med totalt anvisade medel menas däremot summan av både statens ursprungliga budget och de ändringsbudgetar som riksdagen fattat beslut om under året. En mer utförlig redovisning finns i bilaga 1 Specifikation av inkomster på statens budget och bilaga 2 Specifikation av utgifter på statens budget. 2.1 Saldot på statens budget Budgetsaldot blev -72 miljarder kronor (tabell 1). I budgeten beräknades saldot till -45 miljarder kronor. Saldot blev därmed 27 miljarder kronor sämre än beräknat. Inkomsterna blev 30 miljarder kronor lägre och utgifterna blev 3 miljarder kronor lägre än vad som beräknades i statens budget. Tabell 1 et för statens budget Statens budget Ändringsbudget Skillnad mot statens budget Totala inkomster Statens skatteinkomster Övriga inkomster Totala utgifter m.m Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m Statsskuldsräntor m.m Förändring av anslagsbehållningar Riksgäldskontorets nettoutlåning Kassamässig korrigering Budgetsaldo Högre husavdrag och lägre elkonsumtion ger lägre skatteintäkter - ingen större försäljning av egendom Inkomsterna i statens budget beräknades uppgå till 820 miljarder kronor. et blev 790 miljarder kronor, vilket är 30 miljarder kronor lägre än beräknat. Skatteinkomsterna för staten blev 10 miljarder kronor lägre än beräknat och övriga 8

9 UTFALLET FÖR STATENS BUDGET inkomster blev 20 miljarder kronor lägre än beräknat. Det är främst skatt på arbete som blivit lägre än beräknat. Det beror bl.a. på högre husavdrag (rot och rut) än väntat. Även skatt på konsumtion och insatsvaror blev lägre. Orsaken är främst att försäljningen av elektrisk kraft blev lägre. Övriga inkomster blev drygt 20 miljarder kronor lägre än vad regeringen beräknade i budgetpropositionen för. Det beror dels på att utdelningarna från statens aktier blev lägre än väntat, dels på att inga större försäljningar av egendom gjordes under. Beräkningstekniskt antas inkomster från försäljning av egendom uppgå till 15 miljarder kronor för varje år mellan 2013 och Historiskt låga räntor på statsskulden medför lägre utgifter än anvisat Det slutliga utfallet för utgifter m.m. på statens budget blev 862 miljarder kronor, vilket är 3 miljarder kronor lägre än den ursprungliga budgeten för. Utgifterna för utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. blev nästan 19 miljarder kronor lägre än vad som anvisades i statens budget. Den huvudsakliga orsaken till skillnaden är högre inkomster från överkurser vid emission än beräknat. Utgifterna inom flera andra utgiftsområden blev i stället högre än anvisat. I tabell 2 redovisas de utgiftsområden m.m. som har mer än 1 miljard kronor i skillnad mellan riksdagens anvisade belopp och utfallet. Tabell 2 Utgifter som skiljer sig mer än en miljard mot statens budget Utgiftsområde Statens budget Ändringsbudget - statens budget 8 Migration Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Arbetsmarknad och arbetsliv Studiestöd Statsskuldsräntor m.m Avgiften till Europeiska unionen Riksgäldskontorets nettoutlåning Övriga utgifter Summa utgifter m.m. på statens budget Fler asylsökande och fler sjuka medför högre utgifter än anvisat Inom utgiftsområde 8 Migration uppgick utgifterna till 13 miljarder kronor, vilket är 3 miljarder kronor (26,5 procent) högre än anvisat i statens budget. Det beror framför allt på att antalet asylsökande ökade mer än beräknat. I vår- och höständringsbudgetarna anvisades ytterligare nästan 4 miljarder kronor. 9

10 UTFALLET FÖR STATENS BUDGET För utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev utgifterna 99 miljarder kronor, vilket är nästan 3 miljarder kronor högre än vad riksdagen anvisade. Det beror bl.a. på att fler personer fick sjukpenning, aktivitetseller sjukersättning än beräknat. I höständringsbudgeten anvisades därför ytterligare drygt 4 miljarder kronor. Färre arbetslösa än beräknat medför lägre utgifter än anvisat Inom utgiftsområdet 14 Arbetsmarknad och arbetsliv blev utfallet 67 miljarder kronor, vilket är drygt 3 miljarder kronor lägre än vad som anvisades i budgeten. Det beror till största delen på att antalet arbetslösa blev färre än beräknat. Det beror också på att antalet deltagare i arbetsmarknadspolitiska program minskade mer än beräknat. Dessutom minskade antalet företagskonkurser och företagsrekonstruktioner under året, vilket medför lägre utgifter för lönegarantiersättning. Färre studenter än beräknat Inom utgiftsområdet 15 Studiestöd blev utfallet nästan 20 miljarder kronor, vilket är 1 miljard kronor lägre än vad som anvisades på den ursprungliga budgeten. Det beror framför allt på att antalet studerande blev färre än beräknat. EU-avgiften högre än anvisat - delar har återbetalats 2015 Avgiften till Europeiska unionen uppgick till knappt 42 miljarder kronor, vilket är nästan 4 miljarder kronor högre än anvisat. Under 2015 har EU initialt betalat tillbaka nästan 3 miljarder kronor till Sverige. Engångseffekter påverkar saldot negativt med 14 miljarder kronor Saldot på statens budget påverkades sammantaget negativt av engångseffekter. De uppgick till drygt 14 miljarder kronor under. Nästan 6 miljarder kronor avser EU-avgiften då EU-kommissionen justerat medlemsländernas avgifter med anledning av revideringar i ländernas faktiska BNI- och mervärdesskattebas för Dessutom beslutade EU-kommissionen sent om ändringsbudgetar som medför att Sverige får en lägre avgift än i tidigare budget. et på posten Riksgäldskontorets nettoutlåning blev drygt 11 miljarder kronor högre än anvisat. Kärnavfallsfonden minskade sin kontobehållning i Riksgäldskontoret med knappt 5 miljarder kronor under. Affärsverket Svenska Kraftnät ökade sina lån i Riksgäldskontoret med drygt 2 miljarder kronor som följd av omfattande investeringar i det svenska stamnätet. Båda dessa poster påverkade saldot på statens budget negativt. 10

11 UTFALLET FÖR STATENS BUDGET 2.2 Statens budget 2013 och I tabell 3 redovisas utfallet på statens budget för 2013 och. Statens budget visar för ett underskott på 72 miljarder kronor, jämfört med ett underskott på 131 miljarder kronor 2013, vilket är en förbättring med nästan 59 miljarder kronor. Tabell 3 et för statens budget Skillnad mot 2013 Totala inkomster Statens skatteinkomster Övriga inkomster Totala utgifter m.m Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m Statsskuldsräntor m.m Riksgäldskontorets nettoutlåning Kassamässig korrigering Budgetsaldo Skatterna ökade men statens övriga inkomster minskade Statens inkomster minskade med mindre än 1 miljard kronor (0,0 procent) mellan 2013 och. Statens skatteinkomster däremot ökade med nästan 25 miljarder kronor (3,2 procent). Det beror främst på högre arbetsgivaravgifter. Statens skatteintäkter, dvs. periodiserade skatter för, beräknas öka med 13 miljarder kronor (1,7 procent), även det beror främst på högre intäkter från arbetsgivaravgifter. Direkta skatter på arbete beräknas öka med 4 miljarder kronor (0,7 procent) och indirekta skatter på arbete beräknas öka med 15 miljarder kronor (3,4 procent). Skatt på konsumtion och insatsvaror beräknas ha ökat med 13 miljarder kronor (2,8 procent) och avgående poster och skatter till andra sektorer beräknas ha ökat med 25 miljarder kronor (3,2 procent). Posten Periodiseringar har minskat med 11 miljarder kronor. Där redovisas bl.a. uppbörds- och betalningsförskjutningar, så att summan av skatterna blir kassamässig. Övriga inkomster minskade med 25 miljarder kronor jämfört med Inkomster av försåld egendom minskade med 21 miljarder kronor. Utgifterna minskade till följd av större engångseffekter 2013 Utgifterna på statens budget minskade med 59 miljarder kronor (6,4 procent) mellan 2013 och. Riksgäldskontorets nettoutlåning minskade med drygt 74 miljarder kronor (77,1 procent), till stor del beroende på engångseffekter, under

12 UTFALLET FÖR STATENS BUDGET Utgifterna för utgiftsområde 26 Statsskuldräntor m.m. blev drygt 13 miljarder kronor (80,2 procent) lägre än Inom flera andra utgiftsområden blev utgifterna högre. Tabell 4 visar de poster på budgetens utgiftssida som hade störst förändringar av utfallet mellan 2013 och. Tabell 4 et för statens budget Utgiftsområde 2013 Skillnad mot Rikets styrelse Samhällsekonomi och finansförvaltning Försvar och samhällets krisberedskap Migration Hälsovård, sjukvård och social omsorg Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning Ekonomisk trygghet för familjer och barn Integration och jämställdhet Arbetsmarknad och arbetsliv Utbildning och universitetsforskning Kommunikationer Allmänna bidrag till kommuner Statsskuldsräntor m.m Avgiften till Europeiska unionen Riksgäldskontorets nettoutlåning Övriga utgifter Summa utgifter m.m. på statens budget Högre utgifter under valår Utgifterna för utgiftsområde 1 Rikets styrelse blev 1 miljard kronor (9,1 procent) högre än Under inföll val till Europaparlament, riksdag, landsting och kommuner, vilket ökade utgifterna. Engångsutbetalning till EIB under 2013 Inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning minskade i stället utgifterna med nästan 2 miljarder kronor (12,0 procent). Det beror på att Sverige, under 2013, gjorde en engångsutbetalning till Europeiska investeringsbanken (EIB). Flygplanet JAS 39 E medför högre utgifter för staten Utgifterna för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap ökade med knappt 3 miljarder kronor (5,7 procent). Det beror framför allt på högre utgifter för anskaffning och utveckling av flygplanet JAS 39 E. 12

13 UTFALLET FÖR STATENS BUDGET Antalet asylsökande ökar Även utgifterna för utgiftsområde 8 Migration blev högre än Ökningen uppgår till nästan 3 miljarder kronor (27,2 procent) och beror på att antalet asylsökande till Sverige har ökat. Assistansersättningen fortsätter öka Utgifterna för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg ökade med knappt 3 miljarder kronor (4,4 procent). Kostnaderna för statlig assistansersättning ökade med drygt 1 miljard kronor (6,0 procent) och Bidrag till läkemedelsförmånerna ökade med nästan 1 miljard kronor (3,5 procent). Ökade utgifter för sjukpenning Även utgifterna för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev högre än Utgifterna inom utgiftsområdet ökade med knappt 3 miljarder kronor (2,7 procent). Ökningen beror bland annat på att fler blivit sjuka och att fler är sjuka under en längre tid. Utgifterna för föräldraförsäkringen ökade Inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn ökade utgifterna med drygt 2 miljarder kronor (2,9 procent). Utgifterna för föräldraförsäkringen ökade med nästan 1 miljard kronor (2,5 procent), då både ersättningen per dag blev högre och antalet uttagna dagar blev fler än Fler flyktingar ger högre utgifter Utgifterna för utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet ökade med mer än 3 miljarder kronor (38,3 procent), vilket beror på att kommunerna tagit emot fler flyktingar i år jämfört med föregående år. Aktivitetsstödet minskade Utgifterna för utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv blev nästan 3 miljarder kronor (4,0 procent) lägre än 2013, vilket till stor del beror på att antalet deltagare i program med aktivitetsstöd minskade under året. Antalet arbetslösa är oförändrat mellan åren. Kapitaltillskott till ESS ger ökade utgifter Inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning ökade utgifterna med nästan 3 miljarder kronor (5,2 procent). En orsak till det högre utfallet är ett kapitaltillskott med knappt 1 miljard kronor till European Spallation Source ESS AB. 13

14 UTFALLET FÖR STATENS BUDGET Järnvägsinvesteringarna ökade Utgifterna för utgiftsområde 22 Kommunikationer ökade med 2 miljarder kronor (5,3 procent). Till stor del beror ökningen på att järnvägsinvesteringarna i nationell plan ökade. Kommunerna kompenseras för sänkt skatt till pensionärer et för utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner ökade med nästan 5 miljarder kronor (5,3 procent). Det beror framför allt på ekonomiska regleringar för att kompensera kommuner och landsting för sänkt skatt till pensionärer. Reformen ger minskade skatteintäkter till kommuner och landsting. Utgifterna för statsskuldsräntor historiskt låga Inom utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. minskade utgifterna med drygt 13 miljarder kronor (80,2 procent). Utgifterna är historiskt låga och minskningen beror till stor del på inkomster efter överkurser vid emission. Engångseffekter påverkar jämförelsen i nettoutlåningen Under minskade Riksgäldskontorets nettoutlåning med 74 miljarder kronor (77,1 procent). Det beror framför allt på att lånen till Riksbanken ökade med 104 miljarder kronor Samtidigt ökade behållningen på stabilitetsfondens konto med 26 miljarder kronor, vilket minskade nettoutlåningen

15 UTFALLET FÖR STATENS BUDGET 2.3 Utgiftstak för staten Riksdagen fastställde det statliga utgiftstaket för till miljarder kronor. Samtliga utgiftsområden, exklusive utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m., omfattas av utgiftstaket. I de takbegränsade utgifterna ingår även pensionsutgifter som inte ingår i budgeten. De benämns därför ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten. Enligt utfallet på statens budget uppgick de utgifter som omfattas av utgiftstaket till miljarder kronor. Det innebär att det statliga utgiftstaket underskreds med 11 miljarder kronor. År 2013 underskreds taket med 28 miljarder kronor. Tabell 5 Takbegränsade utgifter SB -SB 2013 Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m Ålderspensionssystemet vid sidan av budgeten Takbegränsade utgifter Marginal till utgiftstaket Utgiftstak

16 INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET 3 Inkomster på statens budget I inkomsterna på statens budget ingår de kassamässiga skatteinkomsterna samt övriga inkomster. Skillnaden mellan skatteinkomster och skatteintäkter är att inkomsterna visar den skatt som betalas in respektive år, medan intäkterna redovisar skatterna det år de avser, dvs. det år den skattepliktiga händelsen äger rum. Statens skatteinkomster för är ett slutligt utfall, medan skatteintäkterna till stor del är en prognos och blir definitiva först ett och ett halvt år efter budgetårets utgång. Detta gäller främst de årligt fastställda inkomstskatterna för individer och företag. En fullständig redovisning av utfallet på inkomsttitlar på statens budget finns i bilaga Statens skatteinkomster Tabell 6 Statens skatteinkomster Miljarder kronor Prognos/ utfall Prognos/ utfall Skillnad mot statens budget Direkta skatter på arbete 526,7 522,9-4,6-7, Indirekta skatter på arbete 457,1 441,9-3,8-7, Skatt på kapital 185,2 172,7-0,1-5, Skatt på konsumtion och insatsvaror 468,7 455,8-4,7-16, Skatt på import 5,8 5,2 0,6-0, Restförda och övriga skatter 9,4 11,6 3,8 7, Avgående poster, skatter till EU -11,1-6,9-3,2 0, Avgående poster, skatter till andra sektorer -830,3-805,0 2,0 2,7 = Statens skatteintäkter 811,6 798,3-10,1-27, Periodiseringar -9,7-21,0 0,2-11, Statens skatteinkomster 802,0 777,3-9,9-38,2 I tabellerna för skatterna jämförs utfallet med beräkningarna i budgetpropositionen för. I budgetpropositionen redovisar regeringen beräkningar för både 2013 och. Statens skatteinkomster uppgick till 802,0 miljarder kronor under, vilket är 9,9 miljarder kronor lägre än vad som beräknades i den ursprungliga budgeten, som riksdagen antog i december De lägre inkomsterna beror främst på att skatt på konsumtion och insatsvaror överskattades i statens budget. 16

17 INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET För blev statens skatteinkomster 24,7 miljarder kronor (3,2 procent) högre än för Det högre utfallet beror främst på högre intäkter från arbetsgivaravgifter (indirekt skatter på arbete) Skatt på arbete Tabell 7 Skatt på arbete Miljarder kronor Prognos/ utfall Prognos/ utfall Skillnad mot statens budget Direkta skatter på arbete 526,7 522,9-4,6-7, Statlig inkomstskatt 46,4 44,8 0,9-2, Kommunal inkomstskatt 600,8 581,9-2,1-2, Allmän pensionsavgift 104,1 100,9-0,2-0, Artistskatt 0,0 0,0 0,0-0, Skattereduktioner -224,5-204,7-3,2-1, Indirekta skatter på arbete 457,1 441,9-3,8-7, Arbetsgivaravgifter 470,9 454,3 0,5-3, Egenavgifter 12,3 11,5-1,8-2, Avgifter till premiepensionssystemet -31,9-31,0 0,2 0, Särskild löneskatt 38,2 36,8-2,0-3, Nedsättningar -33,1-30,4-0,4 1, Tjänstegruppliv 0,7 0,7-0,2 0,1 Skatt på arbete 983,8 964,8-8,4-14,6 Skatt på arbete uppgick till 983,8 miljarder kronor, vilket är 8,4 miljarder kronor (0,9 procent) lägre än i beräkningen till statens budget och 19,0 miljarder kronor (2,0 procent) högre än Lönesumman styr utvecklingen av både de direkta och indirekta skatterna. De direkta skatterna beror dessutom på hur de skattepliktiga transfereringarna utvecklas. För inkomståret beräknas de direkta skatterna på arbete uppgå till 526,7 miljarder kronor. Det är 4,6 miljarder kronor lägre än vad som beräknades i statens budget. Intäkterna från Statlig inkomstskatt för inkomståret beräknas ha uppgått till 46,4 miljarder kronor, före skattereduktioner. Det är 0,9 miljarder kronor högre än beräkningen i statens budget. Den kommunala inkomstskatten uppgick till 600,8 miljarder kronor. Det är en minskning med 2,1 miljarder kronor (0,3 procent) jämfört med beräkningen i statens budget. Skattereduktionerna, som minskar intäkterna från direkta skatter, blev 3,2 miljarder kronor högre än i den ursprungliga budgeten. Orsaken är framför allt högre husavdrag. 17

18 INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET Indirekta skatter på arbete beräknas ha uppgått till 457,1 miljarder kronor, vilket är 3,8 miljarder kronor lägre än vad som beräknades i statens budget. Av de indirekta skatterna är huvuddelen arbetsgivaravgifter, vilka uppgick till 470,9 miljarder kronor för inkomståret. Det är 0,5 miljarder kronor högre jämfört med statens budget. Egenavgifterna, dvs. egna företagares avgifter motsvarande arbetsgivaravgifter, beräknas bli 1,8 miljarder kronor lägre än budget. Orsaken är delvis att nedsättningen av egenavgifter höjdes från 5 procent till 7,5 procent av underlaget för inkomst av aktiv näringsverksamhet. Intäkter från särskild löneskatt på företagens pensionskostnader bedöms bli 2,0 miljarder kronor lägre än statens budget. Jämfört med 2013 blev intäkterna från Skatt på arbete 19,0 miljarder kronor (2,0 procent) högre. Direkta skatter på arbete ökade med 3,8 miljarder kronor (0,7 procent). Den kommunala inkomstskatten ökade med 18,9 miljarder kronor (3,3 procent) och den statliga med 1,6 miljarder kronor. Det beror på att lönesumman bedöms ha ökat med 3,7 procent. Timlönen ökade med 1,7 procent och antalet arbetade timmar med 1,9 procent. Skattereduktionerna beräknas ha ökat med 19,8 miljarder kronor. Den allmänna pensionsavgiften liksom jobbskatteavdragen ökade med 3,2 miljarder kronor respektive 14,3 miljarder kronor som en följd av den högre lönesumman. Avdragen för husarbeten fortsatte att öka. ROT-avdragen uppgår till 19,8 miljarder kronor, vilket är en ökning med 2,3 miljarder kronor jämfört med RUT-avdragen fortsätter också att öka och uppgick till ca 3,0 miljarder kronor jämfört med 2,6 miljarder kronor Indirekta skatter på arbete ökade med 15,2 miljarder kronor (3,4 procent) jämfört med Arbetsgivaravgifterna ökade med 16,6 miljarder kronor, vilket beror på den högre lönesumman. 18

19 INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET 1300 Skatt på kapital Tabell 8 Skatt på kapital Miljarder kronor Prognos/ utfall Prognos/ utfall Skillnad mot statens budget Skatt på kapital, hushåll 39,8 32,3 5,4 6, Skatt på företagsvinster 90,0 89,0-7,3-14, Kupongskatt 4,2 4,1-0,2-0, Avkastningsskatt 10,3 6,8 0,3-0, Fastighetskatt 31,7 31,6 0,7 1, Stämpelskatt 9,3 8,9 0,9 1, Arvsskatt 0,0 0,0 0,0 0, Skatt på kapital 185,2 172,7-0,1-5,7 Intäkterna från Skatt på kapital beräknas ha uppgått till 185,2 miljarder kronor. Det är en minskning med 0,1 miljarder kronor jämfört med statens budget. Jämfört med 2013 ökade skatterna på kapital med 12,5 miljarder kronor (7,2 procent). Intäkterna från Skatt på kapital, hushåll uppgick till 39,8 miljarder kronor under inkomståret. Det är 5,4 miljarder kronor (23,3 procent) högre än vad som beräknades i budgeten. Intäkterna från Skatt på företagsvinster beräknas ha uppgått till 90,0 miljarder kronor, vilket är 7,3 miljarder kronor lägre än beräkningen i budgeten. Den främsta orsaken är att intäkterna för 2013, vilka påverkar de budgeterade intäkterna, blev betydligt lägre än beräknat. Stämpelskatten blev 0,9 miljarder kronor högre än budget. Orsaken är främst högre priser på fastigheter än beräknat. Jämfört med 2013 blev intäkterna från Skatt på kapital 12,5 miljarder kronor (7,2 procent) högre. Skatten på hushållens kapital ökade med 7,5 miljarder kronor (23,3 procent), bl.a. till följd av högre kapitalvinster vid försäljning av fastigheter och aktier samt lägre skattereduktioner. Avkastningsskatt, företag dvs. skatt på pensionsmedel och kapitalförsäkringar ökade med 3,4 miljarder kronor (49,7 procent). Avkastningsskatt, företag påverkas främst av statslåneräntans utveckling med ett års förskjutning. Statslåneräntan ökade 2013 från 1,5 procent till 2 procent, vilket medförde att avkastningsskatten ökade. 19

20 INKOMSTER PÅ STATENS BUDGET 1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror Under inkomsthuvudgruppen Skatt på konsumtion och insatsvaror redovisas mervärdesskatt och skatt på alkohol och tobak, skatt på energi och miljö samt skatt på vägtrafik och vissa andra skatter och avgifter. Tabell 9 Skatt på konsumtion och insatsvaror Miljarder kronor Prognos/ utfall Prognos/ utfall Skillnad mot statens budget Mervärdesskatt 354,2 339,5 1,6-10, Skatt på tobak 11,4 11,1-0,1-0, Skatt på etylalkohol 4,1 4,0-0,2-0, Skatt på vin 5,0 4,7-0,1 0, Skatt på mellanklassprodukter 0,2 0,2 0,0 0, Skatt på öl 3,5 3,3 0,0 0, Privatinförsel av alkohol och tobak 0,0 0,0 0,0 0, Energiskatt 39,0 40,9-2,6-1, Koldioxidskatt 23,3 24,0-0,8-2, Övriga skatter på energi och miljö 4,5 4,4-1,6-1, Skatt på vägtrafik 16,8 16,5-0,2-1, Övriga skatter 6,7 7,2-0,6 0,0 Summa 468,7 455,8-4,7-16,9 Intäkterna från Skatt på konsumtion och insatsvaror uppgick till 468,7 miljarder kronor, vilket är 4,7 miljarder kronor lägre än beräkningen till statens budget. Jämfört med 2013 ökade skatten på konsumtion och insatsvaror med 12,8 miljarder kronor (2,8 procent) Mervärdesskatt På inkomsttiteln 1411 Mervärdesskatt redovisas ett netto av intäkter och kostnader. Intäkterna består till största delen av debiterad mervärdesskatt för företag, i de fall den ingående mervärdesskatten överstiger den utgående. Kostnaderna däremot består främst av återbetalningar till de företag vars ingående mervärdesskatt överstiger den utgående. Det är t.ex. aktuellt vid export, eftersom mervärdesskatt inte tas ut vid försäljning av varor till andra länder. Intäkterna av Mervärdesskatt uppgick till 354,2 miljarder kronor, vilket är 1,6 miljarder kronor högre (0,5 procent) än beräknat i budgeten. Jämfört med 2013 blev intäkterna av mervärdesskatt 14,7 miljarder kronor (4,3 procent) högre. Det beror främst på att hushållens konsumtionsutgifter i löpande priser ökade med 3,1 procent. 20

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005

Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 Utfallet av statsbudgeten, tidsserier 2005 OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Statsbudgetens utfall A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

ESV 2006:9. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-212-0

ESV 2006:9. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-212-0 ESV 2006:9 Inkomstliggaren 2006 ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-212-0 Inkomstliggaren 2006 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Budgetlag; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:203 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Tidsserier, statens budget 2014

Tidsserier, statens budget 2014 Tidsserier, statens budget 2014 OE0801 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Utfall på statens budget A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik

Läs mer

Datum: 2009-02-19 Dnr: 53-638/2008 ESV-nr: 2009:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Kristina Lundqvist

Datum: 2009-02-19 Dnr: 53-638/2008 ESV-nr: 2009:8 Copyright: ESV Rapportansvarig: Kristina Lundqvist Rapport Inkomstliggaren 2009 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten

Rapport Tidsserier för Årsredovisning för staten Rapport Tidsserier för sredovisning för staten ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2015 ESV 2015:55

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2015 ESV 2015:55 Statens budget och de offentliga finanserna September 2015 ESV 2015:55 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Tabell 1 Statsbudgetens inkomster, utgifter och saldo samt statens lånebehov och statsskuld 1957/58 2005. Miljarder kronor

Tabell 1 Statsbudgetens inkomster, utgifter och saldo samt statens lånebehov och statsskuld 1957/58 2005. Miljarder kronor Tabell 1 Statsbudgetens inkomster, utgifter och saldo samt statens lånebehov och statsskuld 1957/58 2005. Miljarder kronor Revenue, expenditure, budget balance, and national debt of the Central Government

Läs mer

Nya principer för utformning av statsbudgeten

Nya principer för utformning av statsbudgeten Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen en no REGERINGSKANSLIET Finansdepartementet Sammanfattning 11 1 Lagtext 21 1.1 Förslag till budgetlag 21 1.2 Förslag till lag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i riksdagsordningen; SFS 2009:1332 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om riksdagsordningen

Läs mer

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21

Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 Rapport Inkomstliggaren 2015 ESV 2015:21 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson

Datum: 2012-03-02 Dnr: 49-1345/2011 ESV-nr: 2012:20 Copyright: ESV Rapportansvarig: Håkan Jönsson Rapport Inkomstliggaren 2012 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Baskontoplanens uppbyggnad

Baskontoplanens uppbyggnad 1/6 Datum 2009-06-26 ESV-dnr 49-146/2009 Handläggare Baskontoplanens uppbyggnad Baskontoplanen är avsedd för externredovisning hos myndigheter, dvs. registrering av transaktioner mellan myndigheten och

Läs mer

Prognosutvärdering 2014 ESV 2015:46

Prognosutvärdering 2014 ESV 2015:46 Prognosutvärdering 2014 ESV 2015:46 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Juni 2015 ESV 2015:51 Statens budget och de offentliga finanserna Juni 2015 ESV 2015:51 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

Rapport Den statliga sektorn 2014 2015:28

Rapport Den statliga sektorn 2014 2015:28 Rapport Den statliga sektorn 2014 2015:28 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som pdf-fil

Läs mer

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson

Datum: 2008-02-22 Dnr: 52-1390/2007 ESV-nr: 2008:5 Copyright: ESV Rapportansvarig: Sofia Nilsson Rapport Inkomstliggaren 2008 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig PDF

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1) REGERINGSRAPPORT 1 (4) Hanteringsklass: Öppen 2015-03-13 Dnr 2015/215 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

4 Statsbudgeten och de offentliga

4 Statsbudgeten och de offentliga Offentlig ekonomi 2009 Statsbudgeten och de offentliga finanserna 4 Statsbudgeten och de offentliga finanserna I kapitlet ger vi en översiktlig beskrivning av statsbudgeten och de offentliga finanserna.

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2014 ESV 2015:25 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Januari 2015 ESV 2015:2

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Januari 2015 ESV 2015:2 Statens budget och de offentliga finanserna Januari 2015 ESV 2015:2 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns finanser.

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Kapitalförsörjningsförordning; utfärdad den 10 mars 2011. SFS 2011:210 Utkom från trycket den 22 mars 2011 Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Inledande bestämmelser 1 I

Läs mer

Innehåll. Nyckeltal 5

Innehåll. Nyckeltal 5 Våra pengar Innehåll Nyckeltal 5 Bruttonationalprodukt och försörjningsbalans 5 Inflation 8 Basbelopp 9 Sysselsättning och arbetslöshet 10 Övriga nyckeltal 12 Ränte- och valutakursantaganden 13 Statsbudgeten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

ESV 2005:6. Budgetprognos 2005:1. Analys

ESV 2005:6. Budgetprognos 2005:1. Analys ESV 2005:6 Budgetprognos 2005:1 Analys Budgetprognos Analys innehåller en övergripande analys som tillhandahålls kostnadsfritt i enstaka exemplar eller genom prenumeration. Detaljerade tabeller finns att

Läs mer

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013 ESV 2014:26

Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013 ESV 2014:26 Rapport Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2013 ESV 2014:26 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-10-29 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

ESV 2007:0. Budgetprognos 2007:0. Analys

ESV 2007:0. Budgetprognos 2007:0. Analys ESV 2007:0 Budgetprognos 2007:0 Analys Budgetprognos Analys tillhandahålls kostnadsfritt i enstaka exemplar eller genom prenumeration. Budgetprognos Analys, tabeller och pressmeddelande finns på www.esv.se.

Läs mer

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser?

Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? Tema: Hur träffsäkra är ESV:s budgetprognoser? ESV:s budgetprognoser fungerar som beslutsunderlag för regeringen och beräknas utifrån de regler som gäller vid respektive prognostillfälle. På uppdrag av

Läs mer

Rapport Tidsserier, statens budget m.m. 2013

Rapport Tidsserier, statens budget m.m. 2013 Rapport Tidsserier, statens budget m.m. 2013 ESV 2014:41 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m.

Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. 2009-05-06 1(5) Försäkringsutveckling Dnr 14056/2009 Socialavgifter och AP-fonden prognosförutsättningar och korta regelbeskrivningar m.m. Antagen förändring av den lönesumma som ligger till grund för

Läs mer

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33

Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav. underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 Rapport Överlåtelse av försvarsfastigheter och fastställande av avkastningskrav underlag till Försvarsfastighetsutredningen 2013:33 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2015 ESV 2015:26

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. Mars 2015 ESV 2015:26 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna Mars 2015 ESV 2015:26 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga sektorns

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen

ESV 2000:5. Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen ESV 2000:5 Att läsa och tolka finansieringsanalysen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30

Läs mer

Uppdaterad med finansdepartementets beräknade skatteintäkter. Sammanställning av verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över

Uppdaterad med finansdepartementets beräknade skatteintäkter. Sammanställning av verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över Uppdaterad med finansdepartementets beräknade skatteintäkter Sammanställning av verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över De konsoliderade resultat- och balansräkningarna samt finansieringsanalysen

Läs mer

Underlag till Inkomstliggaren har samlats in från de myndigheter som redovisar inkomsterna. Den avser förhållandena per den 1 januari år 2001.

Underlag till Inkomstliggaren har samlats in från de myndigheter som redovisar inkomsterna. Den avser förhållandena per den 1 januari år 2001. INKOMSTLIGGAREN 2001 1 (160) ESV 2001:3 DATUM 2001-02-28 Inkomstliggaren 2001 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den s.k. Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens inkomster.

Läs mer

Visma Eget Aktiebolag

Visma Eget Aktiebolag Visma Eget Aktiebolag Lathund för att du ska kunna se vad de olika transaktionerna som du registrerar i programmet påverkar i din deklaration. På sidan INK2R i programmet kan du också högerklicka i rutan

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015

Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor inför budgetpropositionen 2015 1/6 Remissvar Datum Ert datum Finansdepartementet 2014-10-13 2014-10-06 ESV Dnr Er beteckning 3.4-969/2014 Fi2014/3347 Handläggare Lalaina Hirvonen 103 33 Stockholm Vissa inkomstskatte- och socialavgiftsfrågor

Läs mer

Skatteskulder och uppbördsförluster

Skatteskulder och uppbördsförluster 159 8 Skatteskulder och uppbördsförluster 8.1 Inledning Uppbördsförlusterna, skillnaderna mellan de fastställda skatterna och hur mycket som betalats in, uppgick 1999 till cirka 5,7 miljarder kr eller

Läs mer

Underlag till årsredovisning för staten 2005

Underlag till årsredovisning för staten 2005 2006-03-15 Dnr: ESV 60-214/2006 2006:12 Underlag till årsredovisning för staten 2005 2006-03-15 ESV 2006:12 Dnr 60-214/2006 Underlag till årsredovisning för staten 2005 Denna publikation är utgiven av:

Läs mer

2015-09-10 Dnr 2015:1392

2015-09-10 Dnr 2015:1392 2015-09-10 Dnr 2015:1392 Vad är den offentligfinansiella effekten av att både avskaffa uppskovsräntan på kapitalvinstskatten, samt maxgränsen för uppskov vid försäljning av privatbostäder? Anta att förändringen

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning för medicinsk utvärdering Regeringsbeslut I:14 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Statens beredning för medicinsk utvärdering Box 5650 114 86 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens beredning

Läs mer

Redovisnings- och finansieringsmodell för statens avtalspensioner ESV 2003:7

Redovisnings- och finansieringsmodell för statens avtalspensioner ESV 2003:7 Redovisnings- och finansieringsmodell för statens avtalspensioner ESV 2003:7 MISSIV DATUM 2003-03-06 ESV DNR 79-201/2003 HANDLÄGGARE Nebil Aho PRESTATION 70001 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Sammanställning av verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över

Sammanställning av verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över Sammanställning av verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över De konsoliderade resultat- och balansräkningarna samt finansieringsanalysen i årsredovisningen för staten omfattar i huvudsak

Läs mer

Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19

Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19 Rapport Prognosutvärdering 2008 2009:19 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Datum: 2009-03-10 Dnr: 49-154/2009 ESV-nr: 2009:11 Copyright: ESV Rapportansvarig: Margareta Söderhult

Datum: 2009-03-10 Dnr: 49-154/2009 ESV-nr: 2009:11 Copyright: ESV Rapportansvarig: Margareta Söderhult Rapport Underlag till årsredovisning för staten 2008 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 2015-03-12 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2015 Förvaltningen av statsskulden regleras i budgetlagen (2011:203), förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret och regeringens

Läs mer

ESV 2004:3. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X

ESV 2004:3. Inkomstliggaren ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X ESV 2004:3 Inkomstliggaren 2004 ISSN 0280-6967 ISBN 91-7249-168-X Inkomstliggaren 2004 På regeringens uppdrag gör ESV årligen den så kallade Inkomstliggaren. Denna innehåller en beskrivning av statsbudgetens

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET. Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2015 COM(2015) 320 final MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Teknisk justering av budgetramen för 2016 för att kompensera för BNI-utvecklingen

Läs mer

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK

Kassaflödesanalys. SSABs kassaflödesanalys. Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys. Koncernen. ME1001 Industriell ekonomi GK Kassaflödesanalys Kap 24 Kassaflödesanalys Kap 25 Utvidgad finansiell analys ME1001 Industriell ekonomi GK 1 2011 Vt period 4 Tomas Sörensson 1 SSABs kassaflödesanalys Koncernen Koncernens kassaflödesanalys

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Viktiga händelser 1 Finansiell redovisning 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Anslagsredovisning 6 Kommentarer till finansiell redovisning 8 uppdrag Riksgäldens från

Läs mer

ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9

ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9 ESV:s ordbok om ekonomisk styrning i staten 2011:9 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Publikationen kan laddas

Läs mer

Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21

Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21 Statens finanser 2009 Med jobbskatteavdraget som fördjupning ESV 2010:21 Innehåll Den offentliga sektorns finansiella sparande 3 2009 Vad hände då? 4 Statens finansiella sparande 5 Statens inkomster 6

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Regeringsbeslut VI:1 Socialdepartementet 2014-12-19 S2014/6917/SFÖ S2014/8988/SAM (delvis) Fortifikationsverket 631 89 Eskilstuna Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Fortifikationsverket Riksdagen

Läs mer

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital

Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel. 13-månaden Påverkan på budget/ uppföljning Semesterlöneskulden Differens på kapital Kostnadsbaserad anslagsavräkning Mt Mats Tolander Tl och hanna Loréhn Seminarium i 10 juni 2009 Innehåll Förändringar di i regelverket Periodiseringar Bokföringsexempel Positiv respektive negativ övergångseffekt

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2015. Dnr MD 2015/272

DELÅRSRAPPORT 2015. Dnr MD 2015/272 DELÅRSRAPPORT 2015 Dnr MD 2015/272 Sida 2 (19) Innehållsförteckning Sida 3 (19) Delårsrapport för Statens tjänstepensionsverk (SPV)... 4 Statliga avtalsförsäkringar, en kort beskrivning... 4 Resultatredovisning

Läs mer

Se till att du får pension. Information till företagare

Se till att du får pension. Information till företagare Se till att du får pension Information till företagare Se till att du får pension Som företagare måste du själv ansvara för att du tjänar in till din pension, till skillnad mot en vanlig löntagare. I den

Läs mer

Statens årsredovisning 2003. En sammanfattning av statens finanser och vissa verksamhetsmål

Statens årsredovisning 2003. En sammanfattning av statens finanser och vissa verksamhetsmål Statens årsredovisning 2003 En sammanfattning av statens finanser och vissa verksamhetsmål 3 Innehåll INLEDNINGSVIS Bosse Ringholm om året som gått MÅLREDOVISNING Målen för den ekonomiska politiken Socialbidragsmålet

Läs mer

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit

Uppgift #23, sid 1 [10] t-konto - nivå A - facit Uppgift #23, sid 1 [10] 14 152 000 1221 152 000 BR BR 15 200 1228 15 200 30 1510 IB 128 125 128 125 1 2 80 000 12 000 10 5 60 000 80 000 18 17 200 000 48 000 21 19 890 000 70 000 31 20 70 000 25 720 27

Läs mer

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/)

TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning. (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Lektion 33 SCIC 13/06/2014 TEMA: EKONOMI, FINANS OCH SKATTER indirekt beskattning A. Olika skatter (http://www.ekonomifakta.se/sv/fakta/skatter/skattetryck/skatteintakter-perskatt/) Före: Uttala de markerade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se Vänsterpartiets nota Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006 centerpartiet.se 1 Sammanfattning Vänsterpartiets kongress den 5-8 januari 2006 fastslog bland annat partiets

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

ABC Ekonomiska termer

ABC Ekonomiska termer Ekonomiska begrepp I den ekonomiska redovisningen finns det ett antal termer som är viktiga att känna till som egen företagare. Drivhuset hjälper dig att reda ut begreppen på de allra vanligaste och beskriver

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad

TAXNEWS. Budgetpropositionen för 2015 presenterad Budgetpropositionen för 2015 presenterad Redaktion Utgivare Tina Zetterlund tina.zetterlund@kpmg.se Prenumerera på TaxNews För mer information kontakta Den nya regeringen har idag överlämnat sin budgetproposition

Läs mer

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2014 ESV 2014:47

Prognos Statens budget och de offentliga finanserna. September 2014 ESV 2014:47 Prognos Statens budget och de offentliga finanserna September 2014 ESV 2014:47 Om ESV:s prognoser Ekonomistyrningsverket (ESV) gör oberoende pro gnoser och analyser av statens budget och den offentliga

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:369 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Offentliga förvaltningens budgetuppgifter

Offentliga förvaltningens budgetuppgifter Nationalräkenskaper BESKRIVNING 2014-10-31 1(13) Offentliga förvaltningens budgetuppgifter Beskrivningen av den offentliga förvaltningens budgetuppgifter är uppdelat per delsektor: statlig förvaltning,

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Revisionsrapport. Konsumentverkets årsredovisning 2006. Sammanfattning. Avyttring av tidningen Råd & Rön. Konsumentverket Box 48 651 02 KARLSTAD

Revisionsrapport. Konsumentverkets årsredovisning 2006. Sammanfattning. Avyttring av tidningen Råd & Rön. Konsumentverket Box 48 651 02 KARLSTAD Revisionsrapport Konsumentverket Box 48 651 02 KARLSTAD Datum Dnr 2007-03-22 32-2006-0714 Konsumentverkets årsredovisning 2006 Riksrevisionen har granskat Konsumentverkets årsredovisning, beslutad 2007-02-21.

Läs mer

Sakordsregister, begreppsförklaring

Sakordsregister, begreppsförklaring Sakordsregister, begreppsförklaring Assistansersättning 77, 104 Bruttoinvestering 44, 74, 130 Bruttokostnad, (landsting) 110 Bruttonationalinkomst (BNI) 48 Bruttonationalprodukt (BNP) COFOG 13, 15, 66,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Vägledning för beräkningsunderlag 2005 2007

Vägledning för beräkningsunderlag 2005 2007 ESV 2004:6 Vägledning för beräkningsunderlag 2005 2007 1 (24) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Nyheter samt frågor som bör uppmärksammas...4 2. Principer för beräkningsunderlag...4 2.1 Intäkter

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer