Lathund/Checklista för budgetering i UUplus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lathund/Checklista för budgetering i UUplus"

Transkript

1 1(9) Datum Ekonomiavdelningen Uppsala universitet Lathund/Checklista för budgetering i UUplus Innehåll Lathund/Checklista för budgetering i UUplus 1 Applikation Administration Institution - Resursregister 1 Applikation Statsanslag 2 Applikation Budgetering 3 Applikation Administration Institution 6 Budgetgranskning 7 Förändringar i budgeten 8 Statsanslag 8 Resursregistret 8 Kostnader/intäkter 8 Checklista 9 Applikation Administration Institution - Resursregister 1. Registrera institutionens indirekta procentsats i fliken Fördelnproc Indirekta kostnader. Använd procentsatsen som ligger inlagd i Raindance för innevarande räkenskapsår för grundutbildning, uppdragsutbildning och forskning. 2. Budgetera hela institutionens lönekostnader i fliken Resursregister. Tänk på att ange: lönekonto i lönekonto valt för fiktiva personer och uppdragtillägg uppskattad omfattning och antal månader för fiktiva personer samt om dessa parametrar har ändrats för några ordinarie personer. månadslön för fiktiva personer eventuella löneökningar för alla personer

2 2(9) gå igenom alla lager; anställningar, uppdragstillägg och utbildningsbidrag. Tips: ange projektgrupp eller annan identifikation i kolumnen Sortering. Tips: Det går även att lägga in cellkommentar som följer med till Budgetering med länkningen. Tips: Det går att kopiera värden för exempelvis löneökning och klistra in i valda rutor. 3. Gör en rimlighetsbedömning av den totala kostnaden mot t.ex. förra årets lönekostnad. När budgeteringen av lönekostnader bedöms vara klar görs en avstämning mot raden Lönekostnader och Utbildningsbidrag i fliken Sum personal i applikation Budgetering. Den totala kostnaden i Resursregistret erhålls genom att markera kolumnen Årskostnad genom att klicka på rubriken. Då visas en summering av kolumnen längst ner till vänster. Detta görs för varje lager för sig eller för alla lager tillsammas genom att flytta dimension 3. Ersättning från Kontext till Rader med hjälp av dragand-drop. Applikation Statsanslag Tips: statsanslagsapplikationen är tillgänglig under hela budgetperioden. Däremot kommer statsanslagen från VP-modulen inte att vara inlästa förrän i mitten av november, datum för inläsning meddelas för respektive budgetperiod. Man kan registrera preliminära statsanslag på projekten för att sedan efter inläsningen stämma av så att alla statsanslag har blivit fördelade i applikationen. 4. Fördela erhållet statsanslag för grundutbildning och forskning till projekt i respektive flik. Observera att fördelning även ska göras till medfinansieringsprojektet vid behov. Fördela endast inom det konto (kolumn) där medlen har tilldelats. Inkomna medel återfinns på raden Fördelat statsanslag/omfördelat kapital.

3 3(9) Använd rapport Statsanslag fr VP-modulen för att se varifrån statsanslagen är tilldelade. Om det finns kommentarer till beloppen som är registrerade i VP-modulen går de att se genom att klicka på beloppen i rapporten. 5. Fördela eventuell medfinansiering på projekt i fliken Statsanslag medfinansiering på respektive grundutbildning och bidragsforskning. Totalbeloppet för medfinansieringen registreras på medfinansieringsprojektet i respektive flik. 6. Fördela eventuellt tilldelat omfördelat kapital till projekt per prestation i fliken Omfördelat kapital. 7. Tänk på att fördela ut alla tilldelade medel till projekt så att differensen är noll högst upp på alla flikar. Om det finns differenser kommer en varningsruta upp när man sparar. Det går att spara utan att ha fördelat ut differensen.. Tips: undertryck nollor i kolumner under arbetets gång och rader när arbetet är klart för att få en mer överskådlig bild av budgeterade värden. Applikation Budgetering Detta är länkarna i Budgetering: Länk Beskrivning (från applikation) B1 B2 B3 B4 Kärn Stöd Nattlig Manuell Uppdaterar fliken löner med informationen i Resursregistret (AI). x x x x Uppdaterar organisationsenhetens indirekta procentsats till fliken Indirekta kostnader rad Budgetera påslag (AI). x x x Uppdaterar hur mycket en person är bemannad med beaktande av budgetering inom hela organisationsenheten (BU). x x x x Uppdaterar fliken Statsanslag med budgeterad fördelning i statsanslagen (SA). x x x B6 Uppdaterar gemensamma kostnader för stödverksamheten till fliken SV Indirekta kostnader i projektgrupp ORG000UUU Övrigt (AI). x x x

4 4(9) Nu ska du budgetera för både kärn- och stödverksamheten. Tips: om man har behörigheten Godkänn kan man använda sig av funktionen (Alla)-noder. Funktionen innebär att man kan öppna samtliga noder i kärn- resp. stödverksamheten på en gång. Systemlänkar går att köra för alla projektgrupper samtidigt om man inte har alltför många projektgrupper inom institutionen och man kan budgetera i samma flik på olika projektgrupper genom att bläddra mellan de olika projektgrupperna i kontexten. 8. Om du påbörjar arbetet i Budgetering på morgonen efter att du har budgeterat i Administration Institution och Statsanslag har alla länkarna körts under natten, allt är uppdaterat. Om du har gjort budgetförändringar i Resursregistret måste du börja med att köra systemlänk B1 för att få den senaste informationen inläst i Budgetering. Om du har gjort förändring av Statsanlag uppdateras Budgetering under kommande natt. I det här fallet finns ingen systemlänk att köra. Har du gjort förändring av den indirekta procentsatsen måste du börja med att köra länkarna B2 i kärnverksamheten (procentsatsen länkas till fliken Indirekta kostnader) och B6 i stödverksamheten (stödverksamhetens intäkter till fliken SV indirekta kostnader). 9. Budgetera löner i fliken Löner per projektgrupp och prestation. 10. Stäm av den totala lönekostnaden i fliken Sum Personal med lönekostnaden i Resursregistret. 11. Kontrollera att alla personer är fördelande till 100 % genom att köra länken B3. Tänk på att spara alla budgetförändringar innan B3 körs, annars kommer inte all information med. 12. Ta ut rapporten Ofullständigt budgeterad personal för att se om det finns någon person som behöver åtgärdas. Rapporten är ett komplement till systemlänken B3. För att rapporten ska fungera måste man köra länken B3 i alla förändrade budgeteringsnoder och därefter spara. Rapporterna uppdateras var 30:e minut. Är alla personer riktigt budgeterade får man ett meddelande att det inte finns någon person som inte är helt budgeterad. 13. Budgetera arvoden. Det går att göra i klump eller per person/arvode. 14. Budgetera stipendier. Observera att kolumnerna prestation, belopp och antal måste fyllas i för att en kostnad ska beräknas.

5 5(9) 15. Ta ut rapporten Anställningar, uppdragstillägg, utbildningsbidrag, stipendier för att se hur personalen är budgeterad på de olika projektgrupperna och per prestation. 16. Budgetera övriga kostnader (övriga personalkostnader, driftskostnader, finansiella kostnader) och transfereringar. Tänk på att alla transfereringar ska vara finansierade. Finansieringen av transfereringarna budgeteras i flikarna Statsanslag, Bidrag eller Avgifter i kolumnen Till transferering. Tips: dra in tidigare års utfall från kontext till kolumner för att kunna jämföra mellan åren. 17. Budgetera lokalkostnader. Lokaltjänstkostnader fördelas enligt de principer som finns angivna för universitetets redovisningsmodell. Lokaltjänstekostnaderna läses inte in i UUplus, de återfinns i GLIS. Vid budgetering av lokalkostnader utöver lokaltjänstkostnader kan man få budgeteringsstöd genom att jämföra med tidigare års utfall. Dra in tidigare års utfall från kontext till kolumner för att kunna jämföra med utfallet tidigare år. 18. Budgetera avskrivningskostnader. Beräknade avskrivningar för budgetåret finns inlästa i fliken Avskrivningar och inläsningen görs i slutet av augusti. Lägg till eventuella nyinvesteringar på fliken Nya anläggningar per prestation. Tänk på att lägga till nya investeringar gjorda efter inläsningsdatumet som nyinvesteringar för budgetåret. Tänk också på att lägga in anskaffningsvärde, ekonomisk livslängd och anskaffningsmånad för att budgetårets avskrivningar ska beräknas. 19. Budgetera eventuella justeringar eller transfereringar i fliken Statsanslag. Justeringarna kan t.ex. avse en minskning av GU-anslaget om institutionen gör bedömningen att uppdraget inte kommer att uppnås eller att institutionen har fått tilldelning av statsanslag utöver den som är gjord i verksamhetsplaneringen. 20. Budgetera avgifter och bidrag. Budgeteringen av avgifts- och bidragsintäkter bygger på kunskap om hur mycket resurser som kommer att förbrukas i institutionens projekt under budgetåret. Intäkterna kan budgeteras per projekt och/eller i klump. Flikarna ger information om vad som är kvar att disponera av kontraktet dvs. kontraktsbelopp med avdrag för bokförda intäkter och transfereringar tidigare år och framtida förbrukning i form av oavskrivna anläggningstillgångar. 21. Budgetera gemensamma och finansiella intäkter. 22. Fliken Indirekta kostnader i kärnverksamheten blir automatiskt ifylld med aktuell procentsats om länk B2 är körd samt att fördelningsbasen.

6 6(9) uppdaterats (med entertryckning). Om man ska justera fördelningsbasen gör man det i den här fliken. Institutionens totala justeringar länkas över till applikation Administration Institution. 23. Fliken SV indirekta kostnader finns bara i stödverksamhetens projektgrupp ORG000UUU Övrigt. Fliken visar de gemensamma kostnaderna nivå 1 och nivå 2 som är inlästa från VP-modulen. Dessutom visas alla utdebiterade indirekta kostnader i kärnverksamheten som intäkt i stödverksamheten beloppet länkas till fliken med systemlänk B6. Raden SUMMA motsvaras av kvarvarande intäkt i stödverksamheten som ska täcka den egna institutionens i stödkostnader. Applikation Administration Institution Detta är länkarna i Administration Institution: Länk Beskrivning (från applikation) Nattlig Manuell A1 Uppdaterar fliken Fördelnprocent Indirekta kostnader med institutionsgemensamma kostnader (Budgetering/Stödverksamhet) x x A3 Uppdaterar fliken Fördelnprocent Indirekta kostnader med fördelningsbasen (Budgetering/Kärnverksamhet) x x A4 A5 A6 1-5 A8 Uppdaterar fliken Kontroll fördelad lokalkost med SV:s lokaltjänstkostnader (Budgetering/Stödverksamhet) x x Uppdaterar fliken Kontroll fördelad lokalkost med KV:s lokaltjänstkostnader (Budgetering/Kärnverksamhet) x x Uppdaterat stödverksamhetens funktioners budgeterade resultat på respektive rad (Budgetering/Stödverksamhet). x x Hämtar kärnverksamhetens Justering från Indirekta kostnader i budgeteringsapplikationen x x 24. Om man påbörjar detta moment utan att göra några förändringar samma dag är allt på fliken Fördelnproc Indirekta kostnader och Kontroll fördelad lokal(tjänst)kost uppdaterat i och med de nattliga körningarna. Om man har gjort förändringar i Budgetering måste man köra manuella länkar för att uppdatera till den senaste informationen. 25. För att stämma av att lokaltjänstkostnaderna är fullständigt budgeterade (fördelade), så ska man mata in de värden som är den totala budgeten för organisationsenheten fördelat på kärn- och stödverksamhet. Kör därefter systemlänkarna A4 och A5 och kontrollera att differenskolumnen är noll. När allt är budgeterat på kärn- och stödverksamheterna ska man kontrollera att procentsatsen ligger i paritet med den som användes förra året.

7 7(9) 26. Om man har gjort förändringar under dagen måste man köra länkarna A1, A3 och A8 för att procentsatsen ska beräknas korrekt. Länkarna A6 1-6 ingår inte någon beräkning men ger värdefull information, så för att få en heltäckande bild bör även dessa länkar köras. 27. Kontrollera beräknad procentsats på raden Beräknat procentpåslag och jämför med procentsatsen föregående år. 28. Institutionens procentsatser anges på raden Procentpåslag i Raindance och budget. Budgetgranskning Vill man se hur en förändring av procentsatserna påverkar verksamhetsutfallet i kärnverksamheten samma dag måste man köra länkarna B2 och B6 i Budgetering. 29. Nu är budgeten klar för att granska. Man kan göra sin avstämning på fliken Sammanställning för att se resultatet och göra en avstämning mot föregående år (dra in utfallet från kontexten till kolumner). Är man granskare kan man gå in på en (Alla)-nod och bläddra mellan olika parameter efter önskemål: budgeteringsnod, prestation för att kontrollera budgeten, men även söka förklaringar till olika budgeterade värden genom att gå in i en budgeterings- eller summeringsnod. Man kan även använda rapporterna Sammanställning per budgeteringsnod eller Sammanställning per prestation för att för att få en överblick Man låser budgeten genom att klicka på knappen Skicka i varje budgeteringsnod. Även summeringsnoderna ORGKV och ORGSV ska skickas samt ORG i alla applikationerna. Tips: om man har behörigheten Godkänn kan man använda sig av funktionen (Alla). Man går in i ORGKV (Alla) respektive ORGSV (Alla) och klickar på Skicka. Tryck på knappen Markera alla och därefter knappen OK. Nu är alla budgeteringsnoder skickade. Klicka på Skicka en gång till och därefter Markera alla och sedan OK nu är även summeringsnoden skickad. Gå sedan in i ORG och skicka även den summeringsnoden.

8 8(9) Förändringar i budgeten Statsanslag Om man gör förändringar i applikationen Fördelning statsanslag måste man vänta över natten innan man kan se det slutliga resultatet av budgeteringen. Då har även alla andra länkar körts så man har ett fullständigt resultat på morgonen. Resursregistret Om man gör förändringar i Resursregistret och vill se resultatet av budgeteringen samma dag måste man: - gå in i Budgetering och budgetera den nya kostnaden i aktuella noder genom att först köra B1 i dem och därefter fördela kostnaden på prestation. - Kontrollera att de anställda är fullständigt fördelade med B3. - Gå in i Administration Institution och kör länkarna A1 och ev. även A6 1-5 för att uppdatera stödverksamhetens kostnader. Kör länken A3 för att uppdatera fördelningsbasen (delar av kärnverksamhetens kostnader) och A8 för att uppdatera gjorda justeringar av fördelningsbasen. - Kontrollera procentsatsen och gör eventuell justering. - Gå in i Budgetering och kör B2 i kärnverksamhetens alla noder och B6 i stödverksamhetens nod ORG000UUU Övrigt. - Stäm av budgeten. Kostnader/intäkter Om man gör förändringar av kostnaderna/intäkterna i Budgetering och vill se resultatet av budgeteringen samma dag måste man: - Gå in i Administration Institution och kör länkarna A1 och eventuellt även A6 1-5 för att uppdatera stödverksamhetens kostnader. Kör länken A3 för att uppdatera fördelningsbasen (delar av kärnverksamhetens kostnader). - Kontrollera procentsatsen och gör eventuell justering. - Gå in i Budgetering och kör B2 i kärnverksamhetens alla noder och B6 i stödverksamhetens nod ORG000UUU Övrigt. - Stäm av budgeten.

9 9(9) Checklista APPL MOMENT KLART KV 1 AI Lägg in % - satsen 2 AI Budgetera Resursregistret, 3 lager 3 AI Rimlighetsbedöm och stäm av totala löner i Resursregistret 4 SA Fördela statsanslaget på projekt 5 SA Fördela medfinansiering på projekt 6 SA Fördela omfördelat kapital på projekt 7 SA Kontrollera att differens är noll 8 BU Kör länk B1 i alla noder 9 BU Budgetera löner per projektgrupp/prestation 10 BU Stäm av lönekostnad mot Resursregistret 11 BU Kontrollera att alla är fördelade 100 %, kör länken B3 12 Rapp Rapport Ofullständigt budgeterad personal 13 BU Budgetera arvoden 14 BU Budgetera stipendier 15 Rapp Rapport Anställningar mm 16 BU Budgetera övriga kostnader och transfereringar 17 BU Budgetera lokalkostnader 18 BU Budgetera avskrivningar och nya anläggningar 19 BU Budgetera ev. justeringar och transfereringar i statsanslag 20 BU Budgetera avgifter och bidrag 21 BU Budgetera gemensamma och finansiella intäkter 22 BU Lägg in eventuell justering av fördelningsbasen 23 BU SV indirekta kostnader. Kör länk B6 24 AI Länkar A1, A3, A4, A5 och A6 1-6 (nivåspecifik) 25 AI Kontrollera lokaltjänstkostnaderna. Länkarna A4 o A5 26 AI Fördelnproc indir. Länkarna A1, A3, A6 1-6 (nivåspecifik) och A8 27 AI Överväg procentsatsen 28 BU Om ändrad procentsats kör länkar B2 och B6 i alla noder 29 BU/Rapp Granska och kontrollera budgeten 30 AI Skicka budgeten i applikationen Administration institution 31 SA Skicka budgeten i applikationen Fördelning statsanslag 32 BU Skicka budgeten i applikationen Budgetering, börja med de lägsta budgetnoderna och därefter summeringsnoderna och sist institutionsbudgeten. KLART SV

Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll

Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll Frågor och svar budgetering i UUplus... 1 Om jag ändrar utseende på UUplus på min dator, påverkar jag någon annan då?... 2 Hur väljer jag värden i drop-downlisterna

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

Checklista inför budgetering 2018

Checklista inför budgetering 2018 Checklista inför budgetering 2018 Checklista inför budgetering 2018... 1 Inlästa uppgifter... 2 Lokalhyror från Fastighetsavdelningen... 2 Bearbetning... 2 Fördelning av indirekta kostnader till kärnverksamhetens

Läs mer

Syftet med den nya redovisningsmodellen

Syftet med den nya redovisningsmodellen AGENDA Inledning/syfte Förändringar i redovisningen Bas för påslag Påslag i Raindance Förändring av procentsatser Exempel Beräkningsmall och klassificeringar Vad händer sen? Frågor/Avslutning Syftet med

Läs mer

Checklista inför budgetering 2016

Checklista inför budgetering 2016 Checklista inför budgetering 2016 Innehåll Lokalhyror 2 Fördelning indirekta kostnader 2 Medfinansiering 3 Kort lista 3 Innehåll på KB999999 4 Förslag till val av blanketter 5 Kort beskrivning av blanketterna

Läs mer

FS Bilaga p 6

FS Bilaga p 6 Bokslut Lärarhögskolan Innehåll LÄRARHÖGSKOLANS RESULTAT, TOTALA INTÄKTER OCH KOSTNADER... 3 GRUNDUTBILDNINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER, KOSTNADER OCH RESULTAT: TOTALT SAMT PER VERKSAMHET 3 FORSKNINGSVERKSAMHETENS

Läs mer

Budget & Prognosportalen

Budget & Prognosportalen Budget & Prognosportalen Tillägg till handledning för budgetansvariga. Innehåller ändringar och nyheter from budgetår 2015 med anledning av integrering av beräkningsmallen för gemensamma kostnader i Raindance

Läs mer

Guide: Uppföljning akt Fördelning stöd och Fördelning lokal

Guide: Uppföljning akt Fördelning stöd och Fördelning lokal Guide: Uppföljning akt 990099 Fördelning stöd och 990098 Fördelning lokal 1 1. Modellen för full kostnadstäckning... 1 Allmänt om modellen... 1 Fördelning av stödverksamheten i budgetprocessen... 2 Fördelning

Läs mer

Användning av OH-verktyget vid Göteborgs universitet

Användning av OH-verktyget vid Göteborgs universitet GÖTEBORGS UNIVERSITET HANDLEDNING Ekonomiavdelningen 2010-10-18 Användning av OH-verktyget vid Göteborgs universitet OH-verktyget vid Göteborgs universitet är ett web-baserat verktyg för beräkning av pålägg

Läs mer

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 2013-10-23 N 2013/180 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till kvartalsbokslutet per 30 september samt ekonomisk prognos 2013 Analys av det ekonomiska

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument är en hjälp till att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och arbetsgivardeklarationen före inläsningen av årsuppdateringen

Läs mer

Manual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering

Manual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering Manual för redovisning av prognos och budget i Agresso Planering 2010-09-22 Planering (planner) är en Agresso-modul som ger dig verktyg för budgetregistrering och ekonomisk planering. Den är helt integrerad

Läs mer

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader

Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Umeå universitets modell för redovisning av gemensamma kostnader Beskrivning av redovisningsmodellen Innehållsförteckning Inledning 1 Bakgrund 2 Modellbeskrivning 4 Kostnadsbaserad modell 4 Kärn- och

Läs mer

Rutiner för avstämning och analys av stödverksamheten

Rutiner för avstämning och analys av stödverksamheten Rutiner för avstämning och analys av stödverksamheten Avstämning av indirekta kostnader Avstämning av saldon på verksamhetsgren 10 och 30 ska göras löpande på varje institution, eller på den nivå som de

Läs mer

Handledning för projektkalkylering vid Lunds universitet

Handledning för projektkalkylering vid Lunds universitet Handledning för projektkalkylering vid Lunds universitet 1. Inledning... 3 2. Begrepp... 3 2.1 Kostnadsbärare... 3 2.2 Direkta kostnader... 3 2.3 Indirekta kostnader... 4 2.4 Full kostnadstäckning... 4

Läs mer

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER Ekonomiavdelningarna 2009-09-16 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. B UDGET... 4 2.1 Budget kärnverksamhet...

Läs mer

Tidplan och checklista inför bokslutet 31 december 2014

Tidplan och checklista inför bokslutet 31 december 2014 Nov Gå igenom alla bokförda periodiseringar och kontrollera om de fortfarande gäller eller om något ska vändas. För de periodiseringar som ska vara kvar gäller att underlag som styrker periodiseringen

Läs mer

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen

Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Datum 2015-03-16 1 (6) Godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KKstiftelsen Gäller från 2015-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i projektansökningar

Läs mer

Agresso Planering - personalbudget Registrering... 22

Agresso Planering - personalbudget Registrering... 22 Innehåll Agresso Planering - personalbudget... 2 Registrering... 2 Ändra status... 6 Uppräkning av lön... 7 Periodisering... 13 Övrigt i registreringsbilden... 18 Browserrapporter för kontroll... 20 Agresso

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2013 213-4-21 N 213/18 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 213-3-31 samt ekonomisk prognos 213 Analys av det ekonomiska utfallet per den

Läs mer

LUNDS UNIVERSITETS BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS. Manual Fördelning av gemensamma kostnader via budgetuppgifterna:

LUNDS UNIVERSITETS BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS. Manual Fördelning av gemensamma kostnader via budgetuppgifterna: LUNDS UNIVERSITETS BUDGETSYSTEM HYPERGENE EOS Manual Fördelning av gemensamma kostnader via budgetuppgifterna: - Budget fördela områdesgemensamma kostn - Budget fördela fakultetsgemensamma kostn - Budget

Läs mer

Frågor och svar om EOS

Frågor och svar om EOS 1 Frågor och svar om EOS Innehåll Frågor och svar om EOS... 1 1 Bakgrund... 3 På vilket sätt underlättar systemet?... 3 Kommer budgetprocessen att se ut som tidigare?... 3 Hur har projektet tagit reda

Läs mer

Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2)

Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2) 1 Raindance-guide: Kontroll periodiseringsbelopp (steg 2) Innehåll Vilka rapporter?... 1 Förberedande kontroll... 1 Särskild kontroll av projekt med inbetalningar före 2015... 3 Är de föreslagna periodiseringsbeloppen

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2016

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2016 Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2016 Dag Datum Händelse Kontroll/Åtgärder/Att göra Rapport/ hjälpmedel Kontrollera kvarvarande periodiseringsposter från helårsbokslutet. Ti 31 maj Bokslutsinformation

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA BUDGET- OCH PROGNOSPROCESSER

VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA BUDGET- OCH PROGNOSPROCESSER VERKTYG FÖR ATT EFFEKTIVISERA BUDGET- OCH PROGNOSPROCESSER 2015-11-12 Ingrid Hallberg Ekonomispecialist Mittuniversitetet Tel 010-142 79 55 Ingrid.Hallberg@miun.se Sundsvall Östersund Härnösand (t o m

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT FYLLA I MALL KVARTALSUPPFÖLJNING (VERKS. 11, 21 OCH 24) /OCH ANDRA BUDGET UTFALLS MALLAR.

INSTRUKTION FÖR ATT FYLLA I MALL KVARTALSUPPFÖLJNING (VERKS. 11, 21 OCH 24) /OCH ANDRA BUDGET UTFALLS MALLAR. INSTRUKTION FÖR ATT FYLLA I MALL KVARTALSUPPFÖLJNING (VERKS. 11, 21 OCH 24) /OCH ANDRA BUDGET UTFALLS MALLAR. Budgetvärden: Öppna dokumentet Mall Kvartalsuppföljning. Fyll i budgetvärden i BUDGETmallen

Läs mer

Riktlinjer avseende godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen

Riktlinjer avseende godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen Datum 2014-02-11 1 (7) Riktlinjer avseende godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen Gäller från 2014-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande

Läs mer

Välkommen på bokslutsinfo!

Välkommen på bokslutsinfo! Välkommen på bokslutsinfo! Aktuellt Status EASY Någon på institutionen behöver vara tillgänglig under vecka 28 (11-15.7) för att svara på eventuella frågor. Ange i ditt autosvar på e-posten vem som är

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Jämförelse görs mot den reviderade internbudget som generaldirektören beslutade den 26 oktober 2009. Det gör att budgeten har uppdaterats på flikarna Trend kpost,

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2017

Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2017 Tidplan och checklista för bokslutet 30 juni 2017 Dag Datum Händelse Kontroll/Åtgärder/Att göra Rapport/ hjälpmedel Kontrollera kvarvarande periodiseringsposter från helårsbokslutet. On 31 maj Bokslutsinformation

Läs mer

Agresso Planering - personalbudget Registrering... 12

Agresso Planering - personalbudget Registrering... 12 Innehåll Agresso Planering - personalbudget... 2 Registrering... 2 Ändra status... 6 Uppräkning av lön... 7 Övrigt i registreringsbilden... 9 Browserrapporter för kontroll... 10 Agresso Planering - Kostnads-

Läs mer

Raindance-guide: Avstämning periodisering (steg 4)

Raindance-guide: Avstämning periodisering (steg 4) 1 Raindance-guide: Avstämning periodisering (steg 4) Innehåll Vilka rapporter?... 1 Om avstämningsrapporten... 2 Gör eventuella uppdateringar... 3 Är beräknat resultat rimligt?... 4 1 Rimligt/förväntat

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2011

Totalbudget för Lunds universitet 2011 BESLUT 1(6) 2011-02-15 Dnr EK 2010/41 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2011 Budgeterat underskott 2011 uppgår till 165 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 108 mnkr och forskningen

Läs mer

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos

Kommentarer till halvårsbokslut och prognos V 2015/442 2015-07-23 Till Sektion ekonomi Kansli N Ekonomi Kommentarer till halvårsbokslut 2015-06-30 och prognos 2 2015 Sammanfattning Resultat per 30 juni 2015 är negativt om 15,9 Mkr, med fördelningen

Läs mer

Raindance-guide: Avstämning periodisering

Raindance-guide: Avstämning periodisering 1 Raindance-guide: Avstämning periodisering Innehåll Avstämning prel periodisering... 1 Finansiärskontroll... 7 Kontering periodisering utan intäkt... 8 Kontering periodisering utan intäkt pergrupp...

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2012 -10-24 N /162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut -09-30 samt ekonomisk prognos Analys av det ekonomiska utfallet per den 30 september

Läs mer

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen

Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Entré Avstämning lön inför kontrolluppgifter före årsuppdateringen Detta dokument hjälper dig att stämma av utbetald lön mot kontrolluppgifter och uppbördsdeklarationen före du läst in årsuppdateringen

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Budget Aveny Budgetmodul Aveny Budgetmodul är ett stort stöd i er budgetprocess och förenklar

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM KOSTNADSFÖRDELNING OCH REDOVISNING VID INTEGRERADE INSTITUTIONER 2014 Ekonomi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR -... 3 sammanfattning... 3 2. B UDGET,

Läs mer

Budget- och prognos- manual HYPERGENE EOS. Sektionen Ekonomi juli 2015 Servicedesk Tfn: +46(0)46-222 90 00 E-mail: servicedesk@ldc.lu.

Budget- och prognos- manual HYPERGENE EOS. Sektionen Ekonomi juli 2015 Servicedesk Tfn: +46(0)46-222 90 00 E-mail: servicedesk@ldc.lu. Budget- och prognos- manual HYPERGENE EOS Lunds universitet uppdaterad juli 2015 Servicedesk Tfn: +46(0)46-222 90 00 E-mail: servicedesk@ldc.lu.se 2 Innehållsförteckning 1 Processen flödet... 3 2 Logga

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012

Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012 PM 2011-12-05 N 2011/712 Sektion ekonomi Elisabeth Pupp Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Naturvetenskapliga fakultetens totalbudget 2012 Enligt universitetsstyrelsebeslut ska en totalbudget för fakulteten

Läs mer

Utdata i Agresso avseende uppföljning av budget/prognos

Utdata i Agresso avseende uppföljning av budget/prognos Utdata i Agresso avseende uppföljning av budget/prognos Handledningen avseende utdata rörande budget /prognos är att betrakta som komplement till Rapporter i Agresso som återfinns på ekonomiavdelningens

Läs mer

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna 2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna Arbetsgivardeklaration mot ackumulatorvärden Avstämningar inför årsskiftet nr 1 Avstämningar inför årsskiftet forts nr 1 Skatteverket jämför arbetsgivardeklarationerna

Läs mer

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se

KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007. Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund. www.skatteverket.se KONTROLLUPPGIFTER FÖR INKOMSTÅR 2007 SKV: s inläsningsställe för kontrolluppgifter på diskett: Skatteverkets inläsningscentral Enhet 4300 839 86 Östersund Det finns mycket information på Skatteverkets

Läs mer

Lathund till uppföljningsrapporter i Frågor & Analys i Raindance

Lathund till uppföljningsrapporter i Frågor & Analys i Raindance Lathund till uppföljningsrapporter i Frågor & Analys i Raindance Öppna Raindance och logga in Välj Beslutsstöd Öppna Uppföljning och markera Frågor & Analys Välj Flik Rapporter för analys av verksamhetens

Läs mer

Budgeten i Projektrummet

Budgeten i Projektrummet 1(10) Senast uppdaterad 2009-03-20 Budgeten i Projektrummet Budgeten för en ansökan är i Projektrummet indelad i tre nivåer: 1. Aktivitet (huvudrubriksnivå) 2. Utgiftsslag (underrubriksnivå) 3. Specificering

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa checklistan som finns i dokumentet Årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Raindance-guide: Registrera samfinansiering

Raindance-guide: Registrera samfinansiering 1 Raindance-guide: Registrera samfinansiering Innehåll Registrera samfinansieringsbehovet... 1 Godkänn det registrerade samfinansieringsbehovet... 7 Statusrapport... 8 Manuell samfinansiering... 9 Guiden

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos

EKONOMIENHETEN. Välkomna till utbildningen Budget och prognos Välkomna till utbildningen Budget och prognos 1 Syftet med utbildning Vem vänder sig utbildningen till? Kursen vänder sig till dig som ska arbeta med budget och prognos. Vad syftar utbildingen till? Syftet

Läs mer

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Resursfördelning 2015. Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Resursfördelning 2015 Budget för fakultetsgemensamma funktioner samt beräkning av fasta belopp för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Dnr: FS 1.3.5-1701-14

Läs mer

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet

BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134. Modell för fördelning av statsanslag från konsistoriet till områdesnämnderna vid Uppsala universitet BESLUT 1(5) 2011-09-28 UFV 2011/134 Box 256 SE-751 05 Uppsala Besöksadress: S:t Olofsgatan 10 B Handläggare: Anna Wennergrund Telefon: 018-471 18 11 www.uu.se Anna.Wennergrund@ uadm.uu.se Modell för fördelning

Läs mer

Handledning för SLU SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Handledning för SLU SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor 2009-10-12 Handledning för SLU SUHFs redovisningsmodell för indirekta kostnader vid universitet och högskolor Projektledare: Anna Sjölander Projektgrupp: Malin Larsson Lewin Olof Jonsson Lars Thorell Christer

Läs mer

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul

Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul Rapporter i Lupos-periodiseringsmodul 1. Kontrollrapport... 2 När används rapporten?... 2 Vad visar rapporten?... 2 Hur beställs rapporten?... 6 2. Ofullständiga periodiseringsförslag... 8 När används

Läs mer

Webb-Budget. 2. Kontroll av tidigare införda summor 2

Webb-Budget. 2. Kontroll av tidigare införda summor 2 Webb-Budget Innehållsförteckning 1. Inloggning 1 2. Kontroll av tidigare införda summor 2 3. Val av budgeteringssätt. 3 3.1. Budgetera per ansvarsområde 3 3.2. Budgetera per kostnadsslag.. 4 4. Registrera

Läs mer

Antagonism och social oro. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb

Antagonism och social oro. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb samhällsskydd och beredskap 1 (8) Antagonism och social oro. Att anso ka om forskningsmedel via MSB:s anso kningswebb Innehåll 1. Innan du börjar... 2 2. Användaruppgifter... 2 3. Utlysningens startsida...

Läs mer

Innehållsförteckning 1

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 20 Bokslutsinformation Delår/År 2 20.1 Delårsrapport (delårsbokslut) per den 30 juni 2015.. 2 20.1.1 Intäkter/kostnader i rätt period.. 2 20.1.2 Periodiseringar 2 - Förutbetalda

Läs mer

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun

Avvikelser 1 Utf Avvikelse bud-utfall. Bud 2016 Prog Bud 2016 Jan- Jun 1 2016-07-22 Dnr V 2016/881 Naturvetenskapliga fakulteten Monika Bengtsson Ekonomisk rapportering per 2016-06-30 1. Sammanfattning Utf 2015 Utf 2016 Bud 2016 Avvikelse bud-utfall Bud 2016 Prog 1 2016 helår

Läs mer

Anvisning om KTH:s ekonomi- och redovisningsmodell

Anvisning om KTH:s ekonomi- och redovisningsmodell ANVISNING Gäller från och med 2008-01-01 Anvisning om KTH:s ekonomi- och redovisningsmodell Gäller fr o m 2008-01-01 Anvisningen grundar sig på: Rektors beslut nr 07/0660, dnr V-2007-0817, doss 30 Bakgrund

Läs mer

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN 2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN Innehåll Inledning... 1 Direkta och indirekta kostnader... 1 Kärnverksamhet och kostnadsbärare... 1 Stödverksamheten... 1 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma

Läs mer

Tidplan och checklista inför bokslutet 31 december 2016

Tidplan och checklista inför bokslutet 31 december 2016 Nov Gå igenom alla bokförda periodiseringar och kontrollera om de fortfarande gäller eller om något ska vändas. För de periodiseringar som ska vara kvar gäller att underlag som styrker periodiseringen

Läs mer

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010

Kommentarer till delårsbokslut samt ekonomisk prognos 2010 2010-07-30 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till delårsbokslut 2010-06-30 samt ekonomisk prognos 2010 Analys av det ekonomiska utfallet per den 30

Läs mer

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade.

Marathon Tid. Betyder att dagen är färdigrapporterad. Dagar utan rapporteringskrav, exempelvis helgdagar, är redan från början grönmarkerade. Marathon Tid... 3 Tidrapportering... 3 Massinmatning... 8 Avprickning... 9 Projektbudget... 10 Medarbetarbudget... 11 Byt medarbetare... 11 Summa projekt... 12 Daglista... 13 Veckoöversikt... 14 Funktioner...

Läs mer

Behöver du fördjupa dig i din avstämning?

Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Behöver du fördjupa dig i din avstämning? Börja alltid med att följa dokumentet/checklistan med årsskiftesrutiner och använd detta avstämningsdokument om du behöver fördjupa dig i varför din avstämning

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018

Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Avstämningar inför årsskiftet 2017/2018 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Godkända kostnader i Mistras projekt

Godkända kostnader i Mistras projekt Godkända kostnader i Mistras projekt Gäller från 2012-01-01 Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagande av budget i program- och projektansökningar till Mistra. Samtidigt ger de ett ramverk

Läs mer

Kommentarer till helårsbokslut

Kommentarer till helårsbokslut 213-1-29 N 212/162 Sektion ekonomi Budget och uppföljning Kansli N Lena Svensson, ekonomichef Kommentarer till helårsbokslut 212-12-31 Analys av det ekonomiska utfallet per den 31 december 212 Naturvetenskapliga

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017

Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Avstämningar inför årsskiftet 2016/2017 Förbered dig i god tid inför årsskiftet. För att kunna rapportera kontrolluppgifter till Skatteverket är det viktigt att du går igenom vissa inställningar. Redan

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

Webb-Budget. 1. Inloggning 2. 2. Kontroll av tidigare införda summor 3

Webb-Budget. 1. Inloggning 2. 2. Kontroll av tidigare införda summor 3 Webb-Budget Innehållsförteckning 1. Inloggning 2 2. Kontroll av tidigare införda summor 3 3. Val av budgeteringssätt. 4 3.1. Gör budget per ansvarsområde 4 3.2. Inmatning enligt kostnadsslag.. 5 4. Uppdatera

Läs mer

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR

ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Till Svenska artprojektet ANSÖKAN OM MEDEL TILL BIOLOGISKA SAMLINGAR Ansökningstillfälle: 5 april 2013 Inkom datum Dnr Ansökan avser: Bidrag t. tillsvidareanställn. Bidrag t. tidsbegränsad tjänst (fler

Läs mer

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna

2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna 2. Stäm av arbetsgivardeklarationen mot ackumulatorerna Avstämning Skatteverket jämför arbetsgivardeklarationerna du har lämnat in under året med kontrolluppgifterna du skickar in vid årsskiftet. Kom ihåg

Läs mer

Anvä ndärmänuäl AcädeMediä RP. Prognosmanual för Enhetschefer

Anvä ndärmänuäl AcädeMediä RP. Prognosmanual för Enhetschefer Anvä ndärmänuäl AcädeMediä RP Prognosmanual för Enhetschefer 0 Innehållsförteckning Inloggning i AcadeMedia RP (genom fjärrskrivbordet)... 2 Prognos i RP Vad ska jag som enhetschef göra?... 2 Starta arbetet

Läs mer

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE

Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE Handbok PRIVERA FÖR VÅRDGIVARE 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Vad är Privera... 3 Skapa underlag... 3 Logga in i Privera... 3 Startsida... 3 1. Skicka fil... 4 2. Mottagna filer... 4

Läs mer

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering Version 2,30. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2011-2012 Version 2,30 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll LATHUND FÖR ÅRSSKIFTE LÖN 2011 2012... - 2-1. LÄS IN UPPDATERINGEN...

Läs mer

SUHF-modellen i verkligheten

SUHF-modellen i verkligheten SUHF-modellen i verkligheten Stiftelser i samverkan medlemsmöte 2011-09-15 Ann-Kristin Mattsson SUHF/Indirekta kostnader/ann-kristin Mattsson 1 Finansiering 100% Finansiering 2010 90% 80% 70% 60% 50% 40%

Läs mer

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön

Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesteravtal 8, Procent på intjänad lön Semesterårsskifte 1. Definitiv avräkning av aprils löner med mars avvikelser När avvikelserna för mars är definitivt avräknade är det dags för semesterberäkning.

Läs mer

Harmonisering av beräkning av overheadkostnader

Harmonisering av beräkning av overheadkostnader 1(17) Dnr SLU ua.2013.1.1..-2824 Universitetsdirektören PROMEMORIA 2013-06-10 Harmonisering av beräkning av overheadkostnader Sammanfattning av förslag Overheadkostnader I befintliga anvisningar tydliggörs;

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Anvisningar för arbetet med internbudget 2016 avseende institutioner och forskning

Anvisningar för arbetet med internbudget 2016 avseende institutioner och forskning Konstfack Oktober 2015 Ekonomienheten Tord Ahlenius Anvisningar för arbetet med internbudget 2016 avseende institutioner och forskning Generella anvisningar Dessa anvisningar avser endast arbetet med den

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) NR/OEM Monica Leonardsson STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(5) SCBFS 2015:29 Bilaga 3 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om Räkenskapssammandrag för kommunalförbund och samordningsförbund.

Läs mer

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen!

Körschema för årsuppdatering 2010-2011. Version 2,18. Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Hantverksdata Bilanco Körschema för årsuppdatering 2010-2011 Version 2,18 Läs igenom dokumentet innan du börjar med årsavstämningen! Innehåll AVSTÄMNINGSLISTA... - 3 - Kontrolluppgifter - test... - 4 -

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar

Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtal 3, Månadslön med sem-tillägg + rörliga lönedelar Semesteravtalet följer SIF/Almegas tjänstemannaavtal. Avtalet innebär att du tjänar in semestern året innan du kan ta ut den. Intjänandeåret

Läs mer

Handledning till VIS. Ekonomi detaljer. April 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Ekonomi detaljer. April 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Ekonomi detaljer April 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Allmänt om hur använda VIS... 4 Val av applikation...

Läs mer

CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013.

CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013. CHECKLISTA SEMESTERRULLNING & SEMESTERLÖN 2013. När du avslutar intjänandeår för semester och påbörjar ett nytt (1/4 31/3) ska du göra en s.k. semesterrullning. Detta ska göras när du slutfört den sista

Läs mer

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar

Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterberäkning för semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar Semesterkategorin Semesterlagen + rörliga lönedelar ska du använda om ditt företag följer semesterlagen och även har rörlig lön

Läs mer

Rapporten Underlag disposition 2014 års resultat. Rapporten finns i Agresso, se Arbetsgång längre ner i dokumentet.

Rapporten Underlag disposition 2014 års resultat. Rapporten finns i Agresso, se Arbetsgång längre ner i dokumentet. 2015-05-11 Till samtliga institutioner/motsv Ekonomiavdelningen Ekonomimeddelande 2015:4 Innehåll: Disposition av 2014 års resultat Disposition av 2014 års resultat Det resultat som uppstod 2014 ska disponeras

Läs mer

Handledning till VIS. Ekonomiapplikationen. Mars 2016 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Ekonomiapplikationen. Mars 2016 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Ekonomiapplikationen Mars 2016 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 3 Starta QlikView... 3 Inloggning... 3 Allmänt om hur använda VIS... 4 Söka ut information...

Läs mer

Hur du skapar en ansökan om utbetalning

Hur du skapar en ansökan om utbetalning Migrationsverket Funktionen för fonderna www.migrationsverket.se/fonder Rapport 2016-10-18 Hur du skapar en ansökan om utbetalning Innehållsförteckning 1. Allmänna råd... 3 1.1. Maximalt antal tillåtna

Läs mer