Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll"

Transkript

1 Frågor och svar budgetering i UUplus Innehåll Frågor och svar budgetering i UUplus... 1 Om jag ändrar utseende på UUplus på min dator, påverkar jag någon annan då?... 2 Hur väljer jag värden i drop-downlisterna i UUplus?... 2 Följer cellkommentarer/inlägg med från Resursregistret till fliken Löner i applikationen Budgetering?... 3 Varför finns det tomma rader i Resursregistret?... 3 Hur budgeterar jag övertidskostnader?... 4 Är doktorandlönerna som importeras från Primula inkl. eventuella lönetillägg?... 4 Ska arvoden läggas in inklusive semesterersättning?... 5 Hur budgeterar jag finansiering av transfereringar?... 5 Hur får jag in ett nytt projekt i Statsanslagsapplikationen?... 5 Vad importeras från Raindance och KDB till flikarna Avgifter och Bidrag?... 6 Varför ser jag inte alla flikar i applikationen Budgetering?... 6 Var och hur budgeteras semesterlöneskulden?... 6 Att få budgetrapporter till Excel... 8 Dialogrutan systemlänkar... 8 Knapplisten för överföring av rapporter till Excel/PDF... 9 Dialogrutan Data som finns på servern för Nationalekonomi är nyare än de data som visas visas på skärmen. Vad beror det på? Kan jag arbeta i UUplus budget hemifrån? Hur bifogar jag budgetkommentarer? Hur bifogar jag filer till kommentarer/inlägg? Hur låser/skickar jag budgeten och hur låser jag upp budgeten när jag låst den?... 15

2 Om jag ändrar utseende på UUplus på min dator, påverkar jag någon annan då? De förändringar som du gör i UUplus på din dator, exempelvis döljer rader och/eller kolumner, gäller bara för dig. Systemet sparar dina inställningar i din profil vilket gör att andra användare, när de går in och öppnar en nod, inte ser dina inställningar utan de ser bara sin egen valda inställning som de hade när de gick ur systemet senast. Notera också att dina inställningar inte gäller för en specifik nod utan gäller för samtliga noder som du går in i. Så som det ser ut när du lämnar en projektgrupp så kommer det också att se ut när du går in i en annan projektgrupp. Naturligtvis bortsett från att själva värdena kommer att vara olika! Om du inte gillar det utseende som visas eller du saknar rader/kolumner kan det bero på hur du gjort inställningen av rader/kolumner/kontext och flikar. För att återställa arbetsytan till det ursprungliga utseendet klickar du på menyn Visa och Återställ vyer. Hur väljer jag värden i drop-downlisterna i UUplus? På de dropdown-lister som finns i den s.k. kontexten behöver man dubbelklicka för att det som visas i tabellen ska förändras. Ett annat sätt är att klicka en gång och sedan trycka enter. Det räcker dock att klicka en gång på dropdown-lister i tabellerna. Se nedanstående bilder. Bild 5. Dubbelklicka i kontextens dropdown-lister.

3 Bild 6. Enkelklicka i tabellens dropdown-lister. Följer cellkommentarer/inlägg med från Resursregistret till fliken Löner i applikationen Budgetering? Ja, kommentarer som är gjorda i rutor i de kolumner som länkas över från Resursregistret till fliken Löner i applikationen Budgetering följer med. Varför finns det tomma rader i Resursregistret? I Resursregistret finns det rader där det saknas information, se bild 1 nedan. Bild 1. Resursregistret (Anställning). Rad utan information. Informationen som importeras från Primula innehåller information om anställningar, uppdragstillägg och utbildningsbidrag som visas tre s.k lager, se bild 2 nedan.

4 Bild 2. Lager i fliken Resursregister. Varje resurs har ett löpnummer i systemet och samtliga resurser finns med i alla tre lagren. Dock visas information om anställning, uppdragstillägg och utbildningsbidrag endast i respektive lager. På en av raderna i bild 1 ovan (lager Anställning) visas inte information om utbildningsbidrag utan denna information återfinns istället när lager Utbildningsbidrag valts, se bild 3 nedan. Bild 3. Resursregistret (lagret Utbildningsbidrag). På raden visas informationen om utbildningsbidraget. I lagret Anställning är raden tom (se bild 1). Hur budgeterar jag övertidskostnader? Lägg in en s.k. fiktiv person i Resursregistret. Lägg in en omfattning på 100 % och sätt antalet månader till 12. Anpassa månadslönen så att en årskostnad motsvarande den uppskattade övertidskostnaden beräknas. Fördela årskostnaden i de budgeteringsnoder som beräknas få övertidskostnad under budgetåret. Observera att flera fiktiva personer kan behövas om övertidskostnaden behöver fördelas på flera lönekonton. Är doktorandlönerna som importeras från Primula inkl. eventuella lönetillägg? Ja, doktorandlönerna som redovisas i Resursregistret är inklusive eventuellt lönetillägg.

5 Ska arvoden läggas in inklusive semesterersättning? Ja, arvoden ska läggas in inklusive semesterersättning. LBK är däremot inkluderat i systemet i beräkningen av årskostnaden i kolumnen Kostn ink LBK. Hur budgeterar jag finansiering av transfereringar? Finansiering av transfereringar budgeteras i flikarna Statsanslag samt flikarna Avgifter och Bidrag. I flikarna finns en särskild kolumn för Transfereringar. Beloppet som ska användas för att finansiera transfereringen fylls i med positivt tecken och beloppet avräknas från aktuell intäkt. Se nedanstående bild. Bild 4. Budgetering av finansieringen av lämnade bidrag. Hur får jag in ett nytt projekt i Statsanslagsapplikationen? Du följer den normala rutinen för projektupplägg där du skickar en blankett till för att projektet ska läggas upp i Raindance. UUplus läser in nya projekt varje natt från Raindance till applikationen Fördelning statsanslag.

6 Vad importeras från Raindance och KDB till flikarna Avgifter och Bidrag? Från Raindance importeras utfallsvärden till kolumnerna IB Balanserat kapital, Bokf intäkter o transf tid år samt Oavskr anl tillgång på de projekt som har bokförda intäkter och transfereringar från och med Från KDB importeras projektnummer, benämning samt kontraktsbeloppet i sin helhet. Observera att en del kontraktsbelopp som är inlagda i KDB kan utgöra endast en del av kontraktet (belopp som kvarstod att rekvirera när kontraktet registrerades i KDB). Varför ser jag inte alla flikar i applikationen Budgetering? När jag har öppnat en budgeteringsnod i applikationen Budgetering så saknas vissa av flikarna (se bild 10). Det kan bero på olika anledningar. En anledning är att fönstret på datorn är för litet så att alla flikarna inte får plats synliga samtidigt. Flikarna finns under knappen med gåsögon där det också står hur många flikar som inte är synliga. För att ta fram en flik enkelklickar man på den önskade fliken. Bild 10. Flikarna i applikationen Budgetering (Summeringsnod KV) Om man önskar ha flikarna i en annan ordning än standardordningen kan man flytta på dem med funktionen drag-and-drop. I summeringsnoderna visas inte några av flikarna. Det rör sig om flikarna Avgifter och Bidrag samt Arvoden. Dessa flikar går inte att summera med den tekniska lösning som gjorts och har därmed valts att inte visas. Informationen om flikarna Avgifter och Bidrag på total nivå kan fås genom att använda rapporten Avgifter och bidrag som återfinns bland budgetrapporterna på startsidan och via fliken Sum avgifter o bidrag i aktuell summeringsnod. För att få information om Arvoden på summeringsnivå kan fliken Sum personal användas. Var och hur budgeteras semesterlöneskulden? Semesterlöneskulden bokförs sedan 2013 på projekt i Raindance vid bokslut. Detta gör att semesterlöneskulden numer återfinns i respektive projektgrupps totala ingående balanserade kapital

7 på fliken Balansräkning i applikation Budgetering. Förändringen av semesterlöneskulden återfinns på fliken Övr kostn o transf på raden Upplupna semesterlönekostnader i respektive projektgrupp. Förändringen av semesterlöneskulden budgeteras i fliken Övr kostn o transf på raden Upplupna semesterlönekostnader. En minskning av semesterlöneskulden budgeteras med ett negativt belopp medan en ökning budgeteras med ett positivt belopp. Tidigare budgetår återfanns semesterlöneskulden i applikationen Budgetering och i budgeteringsnoden xxxuu Utan projektgrupp. I fliken Balansräkning visades IB år 2011 vilket utgjorde institutionens semesterlöneskuld. Kapitalförändringen år 2011 utgjordes av förändringen av semesterlöneskulden under Genom en summering av de två nämnda raderna erhölls semesterlöneskulden vid ingången av 2012 (se bild 11). Bild 11. Budgetering av semesterlöneskulden. Bild 12. Budgetering av förändring av semesterlöneskuld

8 Att få budgetrapporter till Excel Om man har Office 2010 i kombination med Internet Explorer 9 har man troligtvis problem att få budgetrapporter till Excel. När man har sökt ut en budgetrapport och därefter väljer att exportera till Excel kommer inte rapporten upp. Detta beror på att ett dolt popup-fönster blockerar. För att avhjälpa felet, gör enligt följande: Gå in i UUplus. Om inte Menyraden är synlig, ta fram den genom att högerklicka under adressfältet samt välja Menyrad. Gå Verktyg > Blockering av popup-fönster > Inställningar för blockering av popup-fönster. Följande popup-ruta visas. Skriv in uuplus.user.uu.se och klicka på knappen Lägg till. Nu ska det gå att föra över till Excel. Dialogrutan systemlänkar Det förekommer att dialogrutan för systemlänkarna är så liten att Körknappen inte syns. För att avhjälpa detta kan man dra i nedre kanten på dialogrutan.

9 Bild 13. Dialogrutan för systemlänkar Knapplisten för överföring av rapporter till Excel/PDF Knapplisten för att föra över rapporter till Excel/PDF kommer mycket långt till höger om rapporten är stor åt höger eller om bildskärmen är liten. Man hittar knapplisten genom att scrolla längst åt höger. Bild 14. Visning av budgetrapporten "Sammanställning per prestation" Bild 15. Knapplisten När man ska exportera mycket breda rapporter kan man behöva scrolla ytterligare till höger för att de olika exportalternativen (Excel, PDF osv) ska visas efter det att man tryckt på exportknappen.

10 Bild 16. Scrolla för att exportalternativen ska visas Dialogrutan Data som finns på servern för Nationalekonomi är nyare än de data som visas visas på skärmen. Vad beror det på? När en budgeteringsnod öppnas två gånger av olika användare kan den ena av användarna få nedanstående dialogruta när den andra användaren har sparat information. Bild 17. Dialogruta med en varning om att det finns information sparad på servern som är nyare än den som visas. Tänk på att du även själv kan få nedanstående dialogruta om du öppnar en budgeteringsnod två gånger t.ex. genom att först öppna en budgeteringsnod i kärnverksamheten och senare öppna KV (Alla) där den första budgeteringsnoden ingår. Dialogrutan innebär att aktuell budgeteringsnoden är/har varit öppen i ytterligare en version. Information har sparats i den versionen. Om den användaren som dialogrutan visats för sparar sina ändringar, kan de ändringar som gjorts i den andra versionen gå förlorade. För att undvika problemet bör man öppna och överta ägarskapet för en budgeteringsnod endast en gång i taget. Kan jag arbeta i UUplus budget hemifrån? Ja, den dator som man arbetar med hemifrån måste ha klienten installerad. Installationen ska vara gjord av dataansvarig på institutionen/intendenturen för att säkerställa att installationen är korrekt gjord och den ska vara gjord på en universitetsdator.

11 Hur bifogar jag budgetkommentarer? 1. Öppna institutionens översta summeringsnod. Se nedanstående bild. Bild 18. Institutionens översta summeringsnod 2. Det finns två sätt att bifoga budetkommentarerna: a. Högerklicka på sammanställningsfliken. Bild 19. Välj att lägga till inlägg b. Välj redigera på menyraden samt därefter lägg till inlägg och fler. Bild 22. Alternativ väg att lägga in budgetkommentarer. 3. Klicka för att bifoga ett dokument.

12 Bild 20. Klicka för att bifoga dokument 4. Välj ut aktuellt dokument och tryck på knappen öppna. Bild 21. Välj ut aktuella dokument 5. Spara

13 Hur bifogar jag filer till kommentarer/inlägg? Det finns tre olika sätt att komma till en dialogruta för inlägg av kommentarer och dokument. Se bilderna nedan: Bild 25. Högerklicka på cellen eller fliken till vilken dokumentet ska bifogas. Bild 26. Klicka på knappen för inlägg (kommentar)

14 Bild 27. Klicka på menyn Redigera/Lägg till inlägg Nedanstående dialogruta visas. För att bifoga dokument klicka på knappen som är markerad i bild 28. Bild 28. Knapp för att bifoga dokument. Välj först filformat, dvs. om det är fråga om excelfil, wordfil etc. Välj därefter aktuell fil och tryck på öppna och därefter ok för att bifoga. Se bild 29 nedan. Bild 29. Välj filformat och aktuell fil.

15 Hur låser/skickar jag budgeten och hur låser jag upp budgeten när jag låst den? När budgeten ska låsas så börjar man med att låsa budgeteringsnoderna i kärn- och stödverksamheten. Det görs genom att klicka på den gröna knappen med en vit pil, se bild 7. När budgeten är låst visas den fyrkantiga grå rutan med vita pil skarpt. Genom att klicka på knappen låses budget upp, se bild 8. Bild 7. Låsning av budgeteringsnod Bild 8. Låst budgetnod. Klicka på markerad knapp för att låsa upp budgetnoden. Det är också möjligt att låsa upp en budget i portalen. Klicka på den grå rutan med den vita pilen för att låsa upp budgeten (se bild 9 nedan).

16 Bild 9. Visning av låst budgeteringsnod i portalen. Visning av summeringsnoderna när alla underliggande budgetnoder är låsta. Klicka på den vita pilen i den grå rutan för att låsa upp budgeten. Har man behörighet Granska kan man gå in på en (Alla)-nod och då låsa alla underliggande budgeteringsnoder samtidigt. Låser man en gång till har man möjlighet att låsa även summeringsnoden. När samtliga budgeteringsnoder är låsta visas överliggande summeringsnoder med gröna prickar i portalen. Summeringsnoderna öppnas och låses på samma sätt som budgeteringsnoderna. När summeringsnoderna (i exemplet ovan 998KV och 998SV) är låsta är det möjligt att låsa institutionens budget. Öppna institutionsnoden och låst den på samma sätt som nämnts tidigare. Så länge institutionens/organisationsenhetens budget inte är låst kan institutionen själva låsa upp budget- och summeringsnoderna. Är dock institutionens/organisationsenhetens budget låst kan endast ekonomiavdelningen låsa upp budgeten.

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11

Agressohandboken. Uppdaterad 2013-07-11 Agressohandboken Uppdaterad 2013-07-11 Innehåll 1. ALLMÄNT... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Inloggning... 3 1.3 Lär dig hitta... 4 1.4 Byta lösenord... 6 1.5. Verktygsfält... 7 1.6 Funktionstangenter... 8 1.7

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster

Lathund. Manuell fakturering i Tandvårdsfönster 1 (32) Lathund Manuell fakturering i Tandvårdsfönster Sida 1/32 2 (32) Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Övergripande beskrivning... 3 1.2 Förutsättningar... 3 2 Manuell fakturering av ej förhandsbedömd

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014

Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Hyra 1.51 Version 1.51 Sept 2014 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration

LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc för Visma Administration (SPCS) Inläsning / Återsökning av leverantörsfakturor med kontering & attestering till Visma Administration LEVDoc 2.2 För servicefrågor kontakta er Återförsäljare eller

Läs mer

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB

Redovisning 3L Pro 2014. Redovisning. Copyright VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB Redovisning Innehållsförteckning REDOVISNING... 3 KONTERINGSKODER... 3 Kontoplan... 3 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 Objekt... 7 Utskrift av graf över konteringskoder... 8 STYRPARAMETRAR REDOVISNING...

Läs mer

6. Skapa kontrolluppgiftsregister

6. Skapa kontrolluppgiftsregister 6. Skapa kontrolluppgiftsregister Välj att arbeta i det föregående året databasen för inkomstår 2013. Löneprogrammet hanterar kontrolluppgift KU10. Som arbetsgivare ska du lämna kontrolluppgifter för alla

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Koncern. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Koncern Ekonomilösningar som du vill ha det Välkommen till Visma Koncern För att ge dig en överblick av programmets funktioner presenterar vi på följande sidor hur det är uppbyggt och fungerar. Tips

Läs mer

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration

LATHUND PRIMULA. för Primulas lönerevisionsmodul. personal- och löneadministration LATHUND för Primulas lönerevisionsmodul PRIMULA personal- och löneadministration Kom i gång och arbeta med lönerevision i Primula Logga in i Primula och välj Lönerevision i Huvudmenyn Bilden nedan kommer

Läs mer

Handbok för ELin. Systemet för inrapportering till Elpriskollen

Handbok för ELin. Systemet för inrapportering till Elpriskollen Handbok för ELin Systemet för inrapportering till Elpriskollen Innehåll 1 Ansökan om behörighet... 3 1.1 E-legitimation...3 Hur skaffar du en personlig e-legitimation?...3 1.2 E-tjänster...3 Behörighetsansökan

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4

Nitha Manual. Nitha Manual...1. 1 Inledning och läsanvisning...3. 2 Att arbeta i Nitha...4 Nitha Manual Innehållsförteckning Nitha Manual...1 1 Inledning och läsanvisning...3 2 Att arbeta i Nitha...4 3 Funktioner i Nitha...7 3.1 Logga in i Nitha... 7 3.2 Avsluta arbetet i Nitha... 7 3.3 Ändra

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer