Sammanställning av enheternas handlinsplaner utifrån Arbetsmiljökompassen 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av enheternas handlinsplaner utifrån Arbetsmiljökompassen 2010"

Transkript

1 Sammanställning av enheternas handlinsplaner utifrån Arbetsmiljökompassen 2010 Enhet Aspnässkolan och Dalens förskola Hur har personalen involverats Personalen har fått Arbetsmiljökompassen på mail. Vi har pratat om den och hur man har svarat på en arbetsplatsträff. Vi har också gjort en egen psykosocial enkät i samband med skyddsronden i våras. Den gick vi igenom samtidigt med arbetsmiljökompassen. Vi har också talat om den i samverkan. Vilka utvecklingsområden? 1. Samarbete i arbetslag för att: minska stress och känsla av att inte kunna påverka situationen. Skapa större gemenskap och vi-känsla. För stöd inom arbetslagen. Utnyttja allas olika kompetenser optimalt. 2. Kommunikation och mötens innehåll och effektivitet, mötesformer. 3. Förbättra ledning/styrning av förskolan och skapa vi-känsla och gemenskap i arbetsgruppen: - Mer ledningskapacitet/samordning - Effektivare möten - Ökad pedagogisk ledning - För utveckling och pedagogiskt utbyte Vilka åtgärder har planerats och när 1. Omorganisation i tre arbetslag i vilka all personal ingår. Varje lag har en arbetslagsledare. Lärare som ingår i lagen träffas varje vecka på avsatt tid, Hela arbetslaget (lärare + BO) träffas en gång per månad. Fritidshemmen (BO) bildar ett tvärarbetslag med en samordnare. Representant för fritidsavdelning träffas en gång per vecka (BO-möte). Arbetslagsledare och samordnare ingår i ledningsgrupp med rektor och intendent. Implementering av Lgr11, del 1 och 2, om värdegrunden, Kopplat till lösningsinriktat arbetssätt och till förhållningssätt i Komet. Handledning till personal (vt & ht-11) 2. Terminsvis planering av möten, mötesagenda, mycket ren information skickas ut via e-posten (vt-11) 3. All personal har ett uppdrag/deltar i de nätverk som finns inom förskolans område. Delta i nätverk /ha utbyte med andra förskolor i kommunen. Samordningsansvarig utses som leder veckovisa planerings möten. Har ansvar för det löpande administrativa arbetet och personalrapportering, vikarieanskaffning, fastighetsfrågor, felanmälan, pedagogombud. Värdegrundsarbete utifrån Lgr11 och förskolans läroplan under APT-tid en gång per månad. Barkarbyskolan Presentation och genomgång av resultat med samtliga personal på 1. Minska stressen i arbetet och arbeta för att få bort de som har röda Avdelningsövergripande teman Schemaläggning av avdelningarnas och personalens planeringstider. Samordnare får mer ansvar och befogenheter. Mötesagenda, tidshållning/disciplin Pedagogombud och förskolechef ska ha tätare möten, pedagogombudet leder förskollärarna i pedagogiska arbetet i LGR11 (ht-11) 1. Vara lyhörde med varandra, våga lyft fram problem i tid. Kanske en stående punkt på arbetslagsmöten (Läsåret 1

2 Berghem förskola och skola Björkebyskolan Fastebol/Högby skolor Fjällenskolan arbetsplatsträffar. Diskussion i tvärgrupper utifrån 3 stödfrågor. Därefter har arbetslagsledaren och ledningen gemensamt bestämt tre förbättringsområden. Vidare diskussion i tvärgrupper om hur de tre prioriterade områdena ska förbättras. Därefter sammanställning och tidsplan. Ansvarig chef har pga sjukskrivning inte hunnit arbeta fram en handlingsplan tillsammans med sina medarbetare. Arbetet pågår och kommer tas i samverkan inom kort Resultatet har presenterats på APT och arbetslagen getts tid till diskussion. Vid en heldag har man arbetat vidare med diskussionsfrågor utifrån de brister som framkommit. Rektor sammanställer den skriftliga redovisningen från helgdagen och ger egna kommentarer. Vid uppstarten den 10/8 arbetade man vidare utifrån sammanställningen. Nya diskussioner och förbättringsförslag utarbetas i arbetslagen. Resultatet integreras i kvalitetsarbetet med Qualis. All personal fick info om hela resultatet på arbetsplatsmöten direkt när svaren kom. Sedan gick vi igenom allt igen i vår lokala samverkan. Efter det togs allt igen med arbetslagsledarna och därefter ledningsgruppen som efter diskussion kom fram till de redovisade förbättringsområdena. Processen var bred och lång. Personalen har arbetat med resultatet via arbetsplatsträffar samt en speciell dag med de fackliga om hur vi skall gå vidare, arbetssituationer. 2. Beredskap vid frånvarande personal 3. Rättvisa förväntningar på både ledning, arbetskamrater och arbetsgrupper/avdelningar 1. Ökat socialt stöd 2. Tydligare organisation 3. Ökad delaktighet i beslutsprocessen 1. Ledarskapet, min chef är lätt att komma i kontakt med. 2. Organisation, förbättra organisationen av arbetet 3. Inflytande och delaktighet, ökad inflytande över besluts Som rör hela min avdelning/enhet 1. Kollegial avlastning, praktiskt stöd i det konkreta arbetet och utökat teamarbete. 2. Rutiner för regelbundna 11/12) 2. Arbetslagsledaren har tillsammans med ledning ett extra stor ansvar för arbetslagets inre arbete. Viktigt att ge återkoppling om en vikarie ej fungerar. Friskanmäla sig till arbetslaget så snart som möjligt (Läsåret 11/12) 3. Alla har ansvar för arbetsmiljön även om ledningen har ansvar för helheten (Läsåret 11/12). 1. Auskultation (ht-11, vt-12) Individuell handledning, grupp handledning för SAMlärare 2. Tjänstebeskrivning, organisationsschema, synliggöra & strukturera elevstödet samt elevvården, ny organisation i samundervisning, tydligare kalendarium (ht-11), utveckla arbetslagen 3. Fortsatt decentralisering av organisationen på arbetslag/grupper och medarbetare, bättre feedback från skolledningen 1. Tydligare signaler om när det finns möjlighet till spontana möten, tex öppen/stängd dörr till rektor arbetsrum. E-post för bokning av tid för samtal mellan medarbetare och chef. Öka möjligheten till informella möten, ex. under rast (Snarast). 2. Ökning av personaltätheten på fritidshem när ekonomin så tillåter. Förtydliga uppdragen (snarast). 3. Ge den nya arbetslagsorganisationen mer tid att sätta sig. Möjlighet till mer påverkan vid tillsättning. (fortlöpande vid rekrytering). 1. Genomföra ämnes/arbetslagsmöten varje vecka med arbetslagsledare och ämnesansvariga. Utöka planeringstiden och förutsättningarna för bla förskoleklass. 2

3 Iljansbodaskolan Kolarängskolan Genomgång på arbetsplatsmöten. Arbete i smågrupper med specifika frågor. All personal har fått var sitt ex. av resultatet. Redovisning på samverkansgrupp. Diskussion kring ev. förbättringsområden. Ledningsgruppen väljer ut förbättringsområden och gör en handlingsplan. Redovisning till samverkansgruppen som godkänner planen. Resultatet presenterades på ett Husmöte i november 2010 för all personal. Diskussion i grupper om resultatet i stort. All personal fick därefter ta del av resultatet på mail. Det togs också upp i ledningsgrupp och i samverkansgrupp. Samverkansgruppen enades därefter om vilka frågor i resultatet som skulle diskuteras vidare i verksamheterna. Tid avsattes för diskussion i arbetslag. Alla arbetslag lämnade in underlag för sammanställning juni medarbetarsamtal och uppföljning 3. Fortlöpande informationsspridning Säkerställa att brukare såväl som uppdragsivare är nöjda med det vi uppnår. 4. It-stöd i undervisningen 5. Ledarskapet hos ledningen, tydligare ledningsstruktur 6. Hög arbetsbelastning hos framförallt 6-9 lärarna 7. Öka medarbetarnas reella inflytande och delaktighet 8. Kartlägga var och vem/vilka som fattar beslut i stort och smått som påverkar verksamheten, för att också vara beredd att förändra nuvarande struktur. 1. Öka möjlighet till delaktighet och inflytande 2. Minska stressen 1. Informationsspridning från möten 2. Feedback 3. Tydlighet 4. Arbetsbörda 2. Påbörja medarbetarsamtal under september Ledningsinfo genomförs var 14:e dag med start september Rektorsbrev till föräldrar 6ggr/år. Utöka samarbetet med föräldrarådet dator satsning för lärare och elever 5. Ny rektor from oktober Två biträdande rektorer from 1 augusti. Fsk-3 samt 5-9 ansvar. 6. En tydlig arbetsfördelning och ansvarsfördelning på individnivå påbörjad. Bla individuell hänsyn tagen till ämnets karaktär, NP, antal år i yrkes samt den enskildes förmåga. 7. Gemensamt framtagande av en ny vision med tillhörande mål 8. Skapa transparent organisation med tydlig ansvarsfördelningar. 1. Fler informations/kommunikationskanaler - 1/1 info vid olika mötestillfällen - tex. Frisko och lärarmöte. - Via mail - Eget ansvar att ta del (efter varje möte med start genast) 2. Utreda om antalet kvällsmöten kan minska. Öka spridningen av olika aktiviteter över året på ett bättre sätt. Inte förlägga allt i dec. och ma j(föräldraråd/föräldramöten). Se över fördelningen av olika uppdrag 1. Protokoll eller minnesanteckningar ska alltid skrivas och läggas i postfack eller mailas (snarast). 2. Mer konkret feedback från både ledning och kollegor. Mer tid för återkoppling, reflektion och möjligheter att ge feedback. Viktigt med avsatt tid (regelbundet). 3. Tydligare ansvarsfördelning. Checklista där det står vem som ska göra vad (inför varje läsår). 4. Utveckla arbetssätt som ger en jämnare arbetsbörda. Ej starta upp för många nya projekt (kontinuerligt). 3

4 Källtorpskolan Först presenterades resultatet på en arbetsplatsträff, sedan skrevs en sammanställning utifrån resultatet som varje arbetslag tog upp till diskussion och där varje arbetslag fick prioritera utifrån vad de ansåg var viktigast Ledningen hade sedan en eftermiddag tillsammans med arbetslagsledarna, där diskuterades vad som kommit fram i arbetslagen och det fortsatta arbetet strukturerade. Vi enades om att all personal utifrån de egna målsättningarna skulle skriva tydliga mål och precisera när de anser att de har nått målet, dvs vad ska hända för att målet ska vara uppfyllt. Detta skedde under en av de första dagarna denna termin. På så sätt har vi nu en tydlig målsättning som alla ska arbeta utifrån. 1. Att utveckla kommunikation mellan ledning - anställda, anställda - ledning och positiv feedback åt båda hållen 2. Att förbättra samverkan mellan kollegor 3. Att förbättra mottagandet av årskurs 6 och att utveckla rastverksamheten 4. Att stärka vi-känslan 5. Att öka medarbetares inflytande och klargöra ansvarsförhållanden 6. Att skapa en jämn arbetsbelastning över året 7. Att utveckla IT-verksamheten 1. Tala med varandra på ett respektfullt sätt; att våga vara självkritiska och att ta gemensamt ansvar för verksamheten 2. Schemat möjliggör gemensam klassrådstid/ arbetslag som kan användas till gemensamma aktiviteter. Målsättningen är att göra lektionsbesök hos varandra inom arbetslaget och utöka den tematiska undervisningen 3. Vi har förbättrat skolgården så att det finns aktiviteter för de yngre eleverna och vi har en idrottslärare som har avsatt tid för rastaktiviteter. Vi har förstärkt omhändertagandet genom att alla berörda har en gemensam målsättning. Blivande 6-or och deras föräldrar ska uppleva att de får ett mycket positivt bemötande och tydlig och vederhäftig information. Dessutom ska alla elever känna sig välkomna och veta var de ska vända sig om de undrar över något. 4. Kick-off i egen regi som handlade om gemensamma värderingar, laganda och gemensamt ansvar. Utifrån den plattformen, ledningens vision samt sammanfattningen av arbetsmiljökompassen har personalen fått besluta om vilka regler och vilket förhållningssätt som vår gemensamma verksamhet ska vila på. 5. Vi fortsätter vårt arbete med strukturer, rutiner och ansvarförhållanden. Vi kopplar inflytande och ansvar på individnivå genom att låta var och en fullfölja egna ärenden utifrån bestämda ansvarsområden. 6. Lagt ett mer detaljerat kalendarium med en jämnare arbetsbelastning över terminen. Effektiviserat schemaläggningen och fördelat timplanen i 60- minutersperioder vilket har medfört ett arbetsmiljömässigt bättre schema för både personal och elever. 7. Planerar för en modernare och effektivare ITanvändning både pedagogiskt och administrativt som ett oerhört värdefullt komplement till vardagsaktiviteter på samtliga nivåer inflytande och ansvar på individnivå genom att låta (Arbetet sker kontinuerligt i vardagsarbetet på samtliga nivåer. Varje onsdag följs arbetsplanen upp utifrån vilket mål som är aktuellt att följa upp) 4

5 Lundskolan Neptuniskolan, Orion och Polaris förskolor Olovslundskolan Information i samverkansgruppen Presentation av enkätsvaren för all personal vid ap-möte All information anslagits på informationstavla På Ap möte arbetare all personal med materialet och gjorde analys och prioriteringar. Rektor presenterade en sammanställning på samverkansmöte och för hela personalgruppen. Samverkansgruppen instämde i analysen och handlingsplanen. Handlingsplanen presenterades på ett ap möte. Arbetet pågår Arbetet med arbetsmiljökompassen har skett enligt följande: Information på arbetsplatsträffar och diskussioner i arbetslag. Bearbetning av resultatet i Arbetsmiljökompassen inkluderat frågeställningar, har avslutningsvis skett inom respektive område (skola - 1. Förtydliga organisationen Roller Beslutsgång Teamens inre arbete - roller - uppdrag -mandat -möten/planering -rutiner -socialt stöd 2. Ledningsorganisationen Teamsamordnar organisationen Definition av begreppen Delaktighet Inflytande Socialt stöd 1. Lokaler, Orions förskola mycket gammal, sliten, ohälsosam och svårarbetad Neptuniskolans paviljong mycket gammal, sliten, ohälsosam och svårarbetad. Skolan saknar matsal. 2. Ledning Samarbetet mellan personal/ ledning samt personal/personal 1. Minskad stress 2. Ökad delaktighet 3. Förbättrad information 1. Var och en läser sina arbetsbeskrivningar (aug -11) Analysera vilka beslut/befogenheter (maj -11) Teambuilding varje team skriver handlingsplan utifrån målen (ht-11) 2. Tydliggöra olika ansvarsområden Enskilt teamet (ht-11) Skolans gemensamma definitioner (ht-11) 1. Byggs nytt, klart sept Ersätta paviljongen med verksamhetsanpassade lokaler. Inväntar kommunstyrelsens beslut om ombyggnad. 2. Externa och interna konsulter har arbetat med verksamheten. Förändringar i personalgruppen. Organisationsförändringar. Arbetsdag tillsammans med samverkansgruppen som valde frågan Vad gör jag/vi på arbetsplatsen som stödjer relationen mellan personal/personal & personal/ledning att arbeta med på arbetskvällen. Arbetskväll för hela enheten med uppföljning på respektive skola. Gemensam fest för hela enheten. 1. Skapa balans mellan krav och inflytande genom dialog Öka arbetsgivarens närvaro ute i verksamheten (ht11- vt12) 2. Förtydliga och utveckla befintliga informationskanaler (Ht-12) Förändra sammansättningen i samordningsgruppen varje/vartannat år 3. Utveckla och tydliggöra rutiner för information. Se över och utveckla nyttjandet av gemensam mötestid 5

6 fritidshem). Förbättringsområden har utifrån detta underlag tagits fram av skolledningen. Resurscentrum 1. Stärka samverkan, sammanhållningen och viljan att hjälpas åt 2. Stärka välbefinnandet och friskfaktorerna i vardagen 3. Trivsel skola och fritidshem (ht11) 1.Kick off och fördjupningsdag utifrån förtroendefullt samarbete,kasam och mindfullness delvis i samarbete med interna resurser (vid kick off och i januari) 2.Valfria åtgärder: Mindfullness, Personlig utveckling, FIRO-fördjupning i arbetsgruppen (regelbundet) 3.SPA-dag (december) Sandviksskolan Personalen har fått resultatet av arbetsmiljökompassen presenterad vid en konferens där all personal deltog. Man arbetade då i små grupper med frågeställningar omkring inflytande, utmaningar och feedback. Under hösten kommer en uppföljning genomföras med all personal i respektive verksamhetsgrupp. Skälby förskola och skola All personal har arbetat med och analyserat några av de frågeställningar som finns i Arbetsmiljökompassens material under en arbetskväll. Utifrån det har arbetsplanen utarbetats av samverkansgruppen. Det material och åtgärder som efterfrågas kommer presenteras och bearbetas på arbetsplatsträffar och möten under Söderhöjdens för- och grundskola hösten. Personalen har fått materialet och diskuterat det på arbetsplatsträffar. Personalen har vikt tid på arbetslagsmöten för att resonera sig fram till vilka områden som behöver lyftas. Skolledningen har samlat in personalens synpunkter och formulerat målen utifrån dessa. Handlingsplanen togs sedan i samverkan. 1. Öka inflytande för samtliga 2. Feedback -vilken typ av feedback? -ge och ta 3. Utmaningar -alla ska känna att de utmanas i arbetet 1. Organisationen 2. Skolsamverkan 3. Konflikthantering 1. Högre svarsfrekvens 2. Förbättra arbetsmiljön i klassrummen i E-huset 3. Ledarskap, ansvar och roller ska tydliggöras och förbättras i hela organisationen 4. Öka medarbetarnas reella inflytande och delaktighet 5. Arbetsbelastning 6 1. Allpersonalkonf- Önskat läge (start vt11) 2. Medarbetarsamtal (start vt11) 3. Kickoff -allas ansvar att skapa ett bra arbetsklimat Konferenser i olika gruppsammanhang -verksamhetsvis -arbetslagsvis -kategorivis 1. Förtydliga beslutsvägarna, Konferensschema Resursfördelning (augusti) 2. Förtydliga uppdraget 3. Feedback, Samarbete och stöd (hösten 2011) 1. Nästa arbetsmiljöundersökning görs under personalmöten eller arbetslagsmöten i så hög utsträckning som möjligt. 2. Byta till ljudisolerade dörrar och sätta upp ljudabsorbenter i klassrum. Se över akustiken i korridorer. Ljuddämpande material i nyinvesterade möbler. Akustik mätningar görs (ska följa upprättad investeringsplan) 3. Ett dokument för hur ansvar och roller ska tydliggöras i organisationen. Nya rutiner för elevhälsan, administrationen och vaktmästeri införs. (ht-11) 4. Inrätta pedagogiska utvecklingsledare i varje arbetslag.

7 Ulvsätraskolan Vattmyra för- och grundskola Samverkansgruppen fick under en heldag gå igenom resultatet. Tre viktigaste områden prioriterades och mål formulerades. Därefter gick vi igenom de stödfrågor som bifogades till resultatet och valde ut, samt omformulerade dem så de skulle passa vår skola. Under en Ap-kväll arbetade vi sedan med att presentera enkäten och berätta hur Samverkansgruppen arbetat. Varje medarbetare arbetade sedan först individuellt med frågorna sedan i grupp. Avslutningsvis presenterades handlingsplanen. Information om resultatet och arbete i tvärgrupper med frågeställningar. 1. Delaktighet i beslutsstrukturen 2. Att minska påfrestande arbetssituationer 3. Att bevara dynamiska arbetssituationen 1. Inflytandet över och ansvaret för hur arbetet organiseras och bedrivs har ökat. 2. Ledningen är tillgänglig och närvarande i verksamheten. 3. Uppföljning av resultatet av arbetsmiljökompassen genomförs en gång/termin. 4. Öka medarbetarnas reella inflytande och delaktighet. 5. Fler användbara verktyg för konflikthantering används. 6.Hur medarbetarnas kompetens bättre kan tas tillvara. 7. Öka medvetenheten om vad som är god arbetsmiljö. Se ovan gällande tydligare roller (from 9/8-11) 5. I tjänstefördelningen införs resurstid i arbetslagen för att kunna hantera elever med särskilda behov. Schemaförutsättningar diskuteras på arbetsplatsträffar och utvärderingsenkät görs av schemat. (delvis genomfört) 1. Bättre redovisa varför beslut tas (genast) 2. Bättre ta tillvara på kompetens utifrån uppdrag, arbeta i team (i samband med organisationsutveckling i höst) 3. Gemensam rast (genast) Gemensamma aktiviteter (så snart utrymme i budget finns) 1. Arbetslagsmöten varje vecka med fokus på verksamhetens innehåll, organisation och ansvarsfördelning. Ledningen deltar en gång/termin Lärande samtal med frågeställning kring för arbetslaget aktuellt tema. Ledningen är samtalsledarare o reflektör en gång per termin. (2 ggr/termin) Utvecklingsgrupper och kategorimöten kring olika skolutvecklingsområden med ansvar att driva skolutveckling (en gång/vecka) 2. Rektor arbetar heltid på enheten. Strukturen för ledningens arbetsvecka har tydliggjorts för personalen. Rektor o bitr.rektor gör verksamhetsbesök torsdag fm resp. em. (läsår 11-12) 3. Uppföljning med frågeställningar relaterade till resultatet av Arbetsmiljökompassens på APT. Vi arbetar då i tvärgrupper för att få möjlighet att få ta del av olika arbetslags perspektiv (APT nov-11 och ett tillfälle under vt 12) 4. Frågeställningar som diskuteras på Apt och studiedagar 7

8 Viksjöskolan Järfälla Språk centrum Sittning med facken. Vi har också gått igenom planen på vårt månatliga informationsmöte med hela personalen. Presentation i samverkansgrupp och arbetsgivare föreslår genomgång och diskussion på arbetsplatsträff. All personal får via arbetsplatsträffar en genomgång och tid för diskussion. Handlingsplan med planerade åtgärder 1. Frigöra mer tid för lärarnas administrativa uppgifter 2. Minska bullernivån i arbetslagsområdena och på expeditionen 3. Motverka stress 4. Förbättra kommunikationsflödet 5. Tydligare ansvarsfördelning mellan rektor och biträdande rektor 6. Förbättra det sociala stödet 7. Öka inflytandet 1.Förbättringar i samarbetet mellan modersmålslärare och lärare inom förskola och grundskola. 2. Effektivare informationsspridning och administrativa rutiner. 3. Förstärka och öka förståelsen för ett interkulturellt förhållningssätt Medvetandegöra/höja kompetens genom ett språkutvecklande arbetssätt inom JSC och inom Järfällas för- och grundskolor. 4. Synliggöra JSC lärare 5. Förebygga upplevd stress 5. Utbildning i metoden Förtroendefullt samarbete. Metoden introduceras och används vid behov. 6. Frågeställning/en djupare analys vid medarbetarsamtal 7. Foldern Trygghet och arbetsro i förskola och skola delas ut till all personal. Diskussion på Apt 1. Drar in på tre av fyra morgonkonferenser på måndagarna. Avsätta tid i kalendariet för att skriva Åtgärdsprogram (åtgärdat) 2. Beställa bullermätning och ev installera bullerplattor. Installera skydd till stolsbenen (åtgärdat) 3. Iordningställa vilrum. Ny tjänst för vikarieanskaffning (åtgärdat) 4. Ped ledningsmöte varje vecka ist för varannan vecka. Informationsblad varje vecka (åtgärdat) 5. Ny ansvarsbeskrivning för biträdande rektor (åtgärdat) 6. Socialpedagogerna överförs organisatoriskt från elevhälsan till arbetslagen för att lättare finnas till hands som stöd för lärarna. Arbetslagsledarna har en halvdag för att bättre kunna stötta lärarna i ndervisningssituationer (åtgärdat) 7. Apt och samverkan under hösten 1. Utarbeta gemensamma rutiner (Ht-11) 2. Alla ska känna sig trygg och bekväma med att använda Portal, självservice och övriga gemensamma info kanaler.mm. (pågår) 3. Genom olika satsningar på information om JSC arbete på olika nivåer i organisationen ( ) 4.Uppmuntra JSC personal att delta i kommunens olika satsningar som tex medarbetarakademin, ledarskapsakademin, PIM osv. (fortlöpande) 5. Följa upp utförd hälsoundersökning (aug 2011) Barn- och elevhälsan Arbetsmiljökompassens resultat presenterades på en arbetsplatsträff under våren 2011 och alla fick var sitt exemplar.vid vårterminens sista arbetsplatsträff diskuterades resultatet i yrkesnätverken för att sedan vid 1. Förbättringspotentialen finns inom återkoppling till medarbetarna, feedback. Behovet av feedback är stort och man önskar feedback från skolledning, kollegor och ansvarig chef. 1. Uppföljning av uppdrag på EHG genom att skapa en rutin för det (vid terminsstart) Styrd utvärdering av EHG-arbetet (1gång/permin) Avstämningsmöten (innan medarbetarsamtal med chef) Uppmuntra varandra, både inom yrkesgruppen och mellan yrkesgrupperna (kontinuerligt) 8

9 Konsult och Stöd höstterminens första arbetsplatsträff kommundelsvis arbeta med nedanstående fyra huvudområden. Handlingsplanen har även förankrats i Samverkansgrupp. Alla medarbetare fick ta del av resultatet. Tid avsattes under våren 2011 för diskussion i mindre grupper och därefter återrapportering till ansvarig chef. 2. Arbetet är ett isolerat ensamarbete Några uttrycker att det ingår i uppdraget att man är ensam i sin profession men att man kan söka stöd hos varandras inom elevhälsogruppen. Känslan av ensamarbete finns ändå. 3. Brist på tid och resurser, brist på pengar för rätt resurser. Dock finns många resurser inom kommunen i form av andra insatser. 4. Oro över den nya organisationen och att den minskat. 1. Förbättra samarbetet inom enheten Konsult stöd. 2. Arbeta med våra roller och förtydliga vårt uppdrag. 3. Förbättra samarbetet med övriga enheter inom FOG. Närmsta chef ska besöka skolan i vardagen, känna till arbetssituationen (1-2 ggr/termin) 2. Yrkesnätverksträffar (1 gång/månad) Handledning. Ansvarig chef ska förankra hos rektorerna att elevhälsans personal måste vara bort från skolan ibland för att kunna få på yrkesnätverksträffa och ev. handledning. 3. Information om andra kommunala resurser (ht-11) Följa de rutiner vi har och få tid för planering och uppföljning (ht-11) 4. Dialog kring förväntningarna på Elevhälsogruppen samt på enskilda medarbetare. (ht-11 och vid medarbetarsamtal) Avsatt 2 planeringsdagar på våren samt två på hösten 2011 för utvecklingsarbete inriktat på våra förbättringsområden. ANKA (Allmoge, Nibble, Kastanjen och Aspnäs förskolor) Antalet svar på enkäten var så lågt så att det inte blev användbart. Många hade tekniska problem och gav upp. Enheten kommer att använda självtestet som ett av underlagen till medarbetarsamtalen. BAG ( Bolinder, Askungen, Gulliver förskolor) 1. Förbättra: Det sociala stödet mellan medarbetarna. Målet: Öka det sociala stödet mellan medarbetarna. 2. Förbättra: Diskutera vad kan inflytande vara och vad kan man som medarbetare ha inflytande över. Målet: Koppla inflytande till professionalitet. 1. Åtgärd: Under våren har vi arbetat med personalen på arbetsplatsträffar, möten och utvecklingsdagar. Vi har arbetat med olika diskussions frågor både i tvärgrupper och i arbetslagen (vt11-vt12) Hur: Uppmana medarbetarna till att göra självtestet så länge det finns tillgängligt. Vi har identifierat och synliggjort framgångsfaktorer Gård/Högby/Kullens förskolor Efter diskussion i arbetslagen enades förskolan om att arbeta vidare med det man kommit fram till i en handlingsplan 1. Respektera personal i deras arbete och särskilt vid deras möten med barnen. Att minska stressen, stärka varandra genom att respektera varandra och 1. Undvika att avbryta vuxna/barn kontakt med telefonsamtal, nyckelutlåning, frågor och samtal. Lyfta problematiken genom tex. att bjuda varandra på dilemman att diskutera. Diskutera om vi kan använda tecken så som stopp-handen för att även markera mot vuxna när vi inte vill bli avbrutna. 9

10 vårt arbete. 2. Tydligheten i vårt ansvar. Vad kan vi påverka och vad ligger utanför vårt beslutsområde. Få fler att änna att vi uppfyller de krav som åligger oss. 3. Hinna med uppgifter utanför barngrupp 4. Stress 5. Stress att inte räcka till i barngrupp 6.Kompetensanalys 2.. Bättre feedfack från chef på utfört arbete, både arbetslag och individ. Konkreta diskussioner. Det ger en känsla av att alla är med på tåget och vi lyfter varandras agerande 3, ge varandra tid, ta tillvara på varandras kompetenser 4. Tydligare öppenhet, tydligare kommunikation till varandra, ge varandra bättre feedback och lippa bättre, att ha full respekt för sin/sina kollegor, ge tecken till varandra när man inte kan prata med varandra. 5. Vikarietäckning, ambitionen måste överensstämma med situationen, hjälpa varandra över avdelningarna, tydligare mot varandra så missförstånd förhindras. 6. dokumentera vad vi har för kompetens. Vad behöver vi för kompetensutveckling gå två på en kurs/föreläsning för att lättare återkoppla till förskolan Mjölnaren/Vallvägen /Kvarnen förskolor Traktor/Fastebol/ Olovslunds förskolor samt familjedaghemmen Viksjö All personal delgavs resultat via enhetens veckobrev. Vid kommande arbetsplatsträff fick personalen utrymmet för diskussion. Under våren har resultatet lyfts i arbetslagsamtal och enskilda samtal. En övergripande handlingsplan för enheten skrivs. Under hösten 2011 har personalen fått en uppfriskning av enkäten och sedan fortsatt att diskutera vilket mynnat ute i en handlingsplan per förskola. Under höstens medarbetarsamtal kommer arbetsmiljökompassen diskuteras. Tidplanen och arbetsättet presenterades och accepterades i samverkangruppen. Resultaten presenterades på APT då samtliga personal var närvarande. Därefter reflekterade de 4 fyra verksamhetsgrupperna över resultatet. Var och en av medarbetarna fick uppdraget att ta fram några områden att förbättra och några att bevara. 1. Tydliga mål för verksamheten 2. Eliminera de röda arbetssituationerna såsom minska stressen och se över tidsanvändningen. 3. Minska ohälsa och stärka friskfaktorer 4. Varje medarbetare ska uppleva meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet på arbetsplatsen och öka känslan av sammanhang, KASAM 1. Sänka ljudnivån i våra lokaler och öka kunskapen om buller 2. Bättre förutsättningar för planering och reflektion 3. En fortsatt positiv utveckling av arbetsplatsen både social och kunskapsutvecklande 4. Sänka ljudnivån 5. Bra balans i barngrupperna vid personal frånvaro 1. Arbetsplan för skall skrivas. Målen skall lyftas kontinuerligt (pågår, klart sep 2011) 2. Fortsätta att se över arbetsuppgifter och ansvarsområden. Se över hur vi använder arbetstiden Omstrukturering av personal Organisationsförändring (HT-2011) 3.Deltar i projektet Sunda arbetsplatser ( ) 4. Genom utvecklad kommunikation på arbetsplatsen 1. Ljuddämpning på väggar och tak, inköp, se över miljön/organisationen 2. Se AO-tider heldag planering i augusti. Övrig tid? Används till friskvård. 3. Se till att alla känner delaktighet genom reflektion, lärande samtal, utbildning och feedback 4. Äta på flera ställen, äta ute när vädret tillåter 5. Vid frånvaro flytta barn 6. Vara bättre förberedd,,kolla med fler personal innan bokning 10

11 UTeKoppS förskolor Kopparvägen/Svetsarväg en/teknikvägen/ulvsätra förskolor Respektive verksamhetsgrupp enades om några gemensamma frågor som behöver förbättras respektive bevaras. På planeringsdagarna i augusti gick vi igenom respektive verksamhets handlingsplan och beslutade att vi nu arbetar för att genomföra våra åtaganden under kommande verksamhetsår. Resultatet presenterade först i ledningsgruppen sedan på arbetsplatsträffar. I samverkan fick de uppdraget att ta fram vilka frågor de ville diskutera vidare Diskussionerna fördes sedan både på arbetsplatsträffar och arbetslagsträffar. 6. Samsyn vid frånvaro/utbildning 7. Bevara ett kreativt, utvecklande och roligt arbete 8. Bevara god stämning 9.Mer tid till planering och reflektion, använda oss av AO tider 10. Öppet och tillåtande klimat där alla är raka och ärliga och stöttar och ger feedback. Ser sin egen del i olika situationer 11. Variera utbudet av grönsaker som komplement till lunch 12. Bevara stöder från arbetskamraterna, att vi hjälps åt i arbetet. Vänlighet och värme. Glad och positiv stämning. 13. Alla barn är allas ansvar. Bevara tanken på att hjälpas åt över åldersgrupperna 14. Att få en realistisk pedagogisk planering utifrån de förutsättningar vi har så vi kan känna oss nöjda och stolta över vårt arbete. 15. Att familjedaghemmen får fortleva som ett komplement till förskolan 16. Bevara trivseln med arbetet 1. Att alla blir mer medvetna om sitt eget beteende och blir mer lyhörd och visa hänsyn och respekt för andras åsikter och idéer. 2. Eliminera de röda arbetssituationerna -Hög arbetsbelastning 3. Hur jag får inflytande över beslut som rör min avdelning/ enheten 7. Gemensam fortbildning, våga fråga och be om hjälp. 8. Omtanke i vardagen, fest som omväxling, födelsedagsfirande. 9. AO-tider synligare och att man tar ett eget ansvar 10. God arbetsmiljölista upp i personalrummet, Ansvar, info-block 11. Tid till Nettan 12. Att vi är öppna och stöttar varandra 13. Fortsätta som vi gör nu. Underlättar när vi hjälper varandra i åldersgrupperna vid inskolning. 14. Tid på planeringsdagen för fin och grovplanering och reflektion. Vårt mål den röda tråden i vår planering 15. Att vi ges förutsättningar att kunna fortsätta vårt viktiga arbete 16. Positiv feedback och stötta varandra 1. Att de tysta tar mer plats och de pratiga backar lite. Att när man har fått en uppgift vara noga med att slutföra den. 2. Diskutera mera på arbetsplatsen. Högt i tak. Ge varandra tips och dela erfarenhet. Se tillfällen till egen tid och utnyttja den. 3.Att all information kommer ut på mail och att vi tar eget ansvar över att läsa igenom allt som kommer. Utveckla kommunikationen. Rektorer och förskolechefer Varje chef har fått rapporten Margareta presenterade den vid chefsmötet den 15 juni. Diskussion i kommundelarna 1. Öka medvetenheten om beställarens resp egenregins roller o ansvar 2. Tydliga mål för 1. Förtydliga BuF s organisation med avseende på beställar- resp egenregirollerna (chefsmöte 24/8) 2. BuN fattar beslut om ägarintentioner/mål för egenregin 11

12 Möjligheter att lämna synpunkter på förslaget till handlingsplan Handlingsplanen redovisat i FoG s samverkansgrupp. egenregiverksamheten 3. Öka kunskapen om FoG s centrala ledningsorganisation 4. Skapa en mer ändamålsenlig enhetsorganisation 5. Öka ledningens kunskaper om verksamheterna 6. Öka chefernas inflytande och delaktighet 7. Förbättra stödet i ledarskapet Tydliga uppdrag till egenregin i övergripande handlingsplaner (budget 12/13) 3. Förtydliga roller och ansvar (ht-11) 4. Förändrad enhetsorganisation i dialog med enhetscheferna - fortsatt utveckling av Barn o elevhälsaenheten - fortsatt utveckling av KoS (pågående). 5. delta i enhetskonsultationer medarbetarsamtal ledningen deltar i kommundelsmöten ta del av kvalitetsredovisning, VB och brukarundersökningar (enligt årsplanering) 6. Utveckla rutiner för information, kommunikation och återkoppling - förändra mötesformerna 7. grupphandledning - handledning på individ- och gruppnivå vid behov - rektorslyftet - rektorsprogrammet - medarbetarsamtal - enhetskonsultation - kompetensutveckling - stödfunktioner inom KoS - förtydliga uppdrag för samordnarna - tydliggöra kommundelsgruppernas roller (ht-11) 12

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning För att förbättra elevers resultat, öka skolans måluppfyllelse och få förbättrad produktivitet behöver varje skola skapa en bra arbetsorganisation.

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Beslutsfattare Ansvarig funktion Stina Sundling Wingfors, områdeschef Arbetsmiljö-

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet Det systematiska kvalitetsarbetet Kungsängens förskolor 2014-01-02 Rev: 2014-10-27 -Utvecklingssamtal med föräldrar Kungsängens förskolor Verksamhetens pedagogiska år -Uppföljning av Läroplanens mål -Projektuppföljning

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter Therese Stenlund Universitetslektor Inst. för Samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi Kliniskt lektorat; Stressrehabilitering,

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Kvalitetsnätverk GR 131127

Kvalitetsnätverk GR 131127 Kvalitetsnätverk GR 131127 Två och två: Om du hör begreppet kvalitet i förskola och skola, vad tänker du på då? Rachel Törnell, utvecklingschef Grunden för kvalitetsarbete i Alingsås Hur ser det konkret

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-04-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2011/148 Uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av personalenkäten 2010 Förslag till beslut Kommunledningskontorets

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola

Likabehandlingsplan. Lilla Högsätra skola Likabehandlingsplan Lilla Högsätra skola 2012-2013 Värdegrunden i Högsätra skolområde Våra förskolor och skolor är och ska vara bra förskolor/skolor där barn, elever och vuxna har en stark mental närvaro

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Fritidshem

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Fritidshem 2014-04-08 Kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Fritidshem Datum: 2014-09-02 Resultatenhetschef: Karin Vestman och Bengt Albertsson 1 Kvalitetsredovisningen ska ge en samlad bild av kommunens/enhetens/verksamhetens

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Sätralinjens förskola 2013-2014

Kvalitetsredovisning för Sätralinjens förskola 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) 2014-02-20 Kunskapsförvaltningen Kvalitetsredovisning för Sätralinjens förskola 2013-2014 Organisation Sätralinjens förskola bildar tillsammans med

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen Arbetsmiljöplan 2015 Skolförvaltningen Foto: Jessica Lindegren, Pia Forseth Lien, Tori Johansson, Lena Sundberg, Martina Wilén, Sara Granholm Hörnkvist Innehåll Inledning 2 Syfte 2 Vision 2 Ansvar 2 Mål

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008

okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 l okal arbetsplan Familjedaghem område Söder reviderad maj 2008 2 Innehåll Familjedaghemmens organisation sid. 3 Familjedaghemmens uppgift sid. 4 Värdegrunden sid. 5 Barns inflytande sid. 6 Samverkan med

Läs mer

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Kopperskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen grundskola, förskoleklass, fritidshem, Läsår 2015/2016 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15

Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 2015-08-05 Systematiskt kvalitetsarbete Helhetsanalys av Väskolans fritidshem Läsår 14 15 Emma Niklasson, rektor Väskolan F-3 och fritidshem emma.niklasson@kristianstad.se 044-134060 1 Innehåll 1. Våra

Läs mer

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-18 Handläggare: Sofie Norén, Folkhälsoförvaltningen 2013.0054 Folkhälsonämnden Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Sammanfattning Förvaltningen hade totalt sett ett gott

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT

CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT CHECKLISTA OM TRIVSEL OCH ARBETSKLIMAT Trivsel och arbetsklimat är viktigt för alla som arbetar i ett företag och för att företagets verksamhet ska fungera bra. I många företag finns det större brister

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan

Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Arbetsplan 140905 Nolhagaskolan Grundskolan Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lust att lära Lärande Samskapande Styrkebaserad Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Johannes Petri skolas resultatanalys av läsåret 2011/2012 Kund Lärande

Johannes Petri skolas resultatanalys av läsåret 2011/2012 Kund Lärande Johannes Petri skolas resultatanalys av läsåret 2011/2012 Sammanfattningsvis kan konstateras att Johannes Petris verksamhet fortfarande är en enhet som kännetecknas av en stark tillväxt och utveckling

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Förutsättningar för eleverna att nå målen

Förutsättningar för eleverna att nå målen Revisionsrapport Förutsättningar för eleverna att nå målen Viktor Prytz Vimmerby kommuns revisorer 10 juni 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012

Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Kvalitetsanalys för Pysslingen Förskolor Nallebjörnen 2011/2012 Systematiskt kvalitetsarbete Uppdraget i förskola och skola är en tjänst gentemot våra kunder, där barn, elever och föräldrars behov ska

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Högkullens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Agneta Ekberg och arbetslagsledare

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2014-10-28 1 (9) LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING HAVETS OCH REVETS FÖRSKOLOR SAMT FAMILJEDAGHEM INOM JONSTORPSSKOLANS UPPTAGNINGSOMRÅDE Avd: Pärlan Upprättad: 2014-10-28 Gäller till:

Läs mer

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014

Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Stamvägens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Grunduppgifter Ansvariga för planen: Elin Elfqvist Förskolechef, Lisa Andersson Brunna förskola Helena Lindblom Stamvägens förskola,

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014

Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 Grund-/särskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(5) 2014-02-20 Norrsätragrundsärskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation Grundsärskolan åk 1-6 och fritidshemmet är lokalintegrerade

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201401 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

Ekgårdens förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning

Ekgårdens förskola. Andel med pedagogisk högskoleutbildning Kvalitetsredovisningens syfte är att vara ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen på varje förskola. Den skall ge information om verksamheten och dess måluppfyllelse samt vilka åtgärder

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem

Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem Kvalitetsredovisning 2009 IS Atlas fritidshem 1 Innehållsförteckning Kvalitetsredovisning 2009 - VERKSAMHETENS NAMN... 1 Sammanfattning av läsåret 2008/2009... 3 Grundfakta om - Skolans/fritidshemmets

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt

Läs mer