Sammanställning av enheternas handlinsplaner utifrån Arbetsmiljökompassen 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av enheternas handlinsplaner utifrån Arbetsmiljökompassen 2010"

Transkript

1 Sammanställning av enheternas handlinsplaner utifrån Arbetsmiljökompassen 2010 Enhet Aspnässkolan och Dalens förskola Hur har personalen involverats Personalen har fått Arbetsmiljökompassen på mail. Vi har pratat om den och hur man har svarat på en arbetsplatsträff. Vi har också gjort en egen psykosocial enkät i samband med skyddsronden i våras. Den gick vi igenom samtidigt med arbetsmiljökompassen. Vi har också talat om den i samverkan. Vilka utvecklingsområden? 1. Samarbete i arbetslag för att: minska stress och känsla av att inte kunna påverka situationen. Skapa större gemenskap och vi-känsla. För stöd inom arbetslagen. Utnyttja allas olika kompetenser optimalt. 2. Kommunikation och mötens innehåll och effektivitet, mötesformer. 3. Förbättra ledning/styrning av förskolan och skapa vi-känsla och gemenskap i arbetsgruppen: - Mer ledningskapacitet/samordning - Effektivare möten - Ökad pedagogisk ledning - För utveckling och pedagogiskt utbyte Vilka åtgärder har planerats och när 1. Omorganisation i tre arbetslag i vilka all personal ingår. Varje lag har en arbetslagsledare. Lärare som ingår i lagen träffas varje vecka på avsatt tid, Hela arbetslaget (lärare + BO) träffas en gång per månad. Fritidshemmen (BO) bildar ett tvärarbetslag med en samordnare. Representant för fritidsavdelning träffas en gång per vecka (BO-möte). Arbetslagsledare och samordnare ingår i ledningsgrupp med rektor och intendent. Implementering av Lgr11, del 1 och 2, om värdegrunden, Kopplat till lösningsinriktat arbetssätt och till förhållningssätt i Komet. Handledning till personal (vt & ht-11) 2. Terminsvis planering av möten, mötesagenda, mycket ren information skickas ut via e-posten (vt-11) 3. All personal har ett uppdrag/deltar i de nätverk som finns inom förskolans område. Delta i nätverk /ha utbyte med andra förskolor i kommunen. Samordningsansvarig utses som leder veckovisa planerings möten. Har ansvar för det löpande administrativa arbetet och personalrapportering, vikarieanskaffning, fastighetsfrågor, felanmälan, pedagogombud. Värdegrundsarbete utifrån Lgr11 och förskolans läroplan under APT-tid en gång per månad. Barkarbyskolan Presentation och genomgång av resultat med samtliga personal på 1. Minska stressen i arbetet och arbeta för att få bort de som har röda Avdelningsövergripande teman Schemaläggning av avdelningarnas och personalens planeringstider. Samordnare får mer ansvar och befogenheter. Mötesagenda, tidshållning/disciplin Pedagogombud och förskolechef ska ha tätare möten, pedagogombudet leder förskollärarna i pedagogiska arbetet i LGR11 (ht-11) 1. Vara lyhörde med varandra, våga lyft fram problem i tid. Kanske en stående punkt på arbetslagsmöten (Läsåret 1

2 Berghem förskola och skola Björkebyskolan Fastebol/Högby skolor Fjällenskolan arbetsplatsträffar. Diskussion i tvärgrupper utifrån 3 stödfrågor. Därefter har arbetslagsledaren och ledningen gemensamt bestämt tre förbättringsområden. Vidare diskussion i tvärgrupper om hur de tre prioriterade områdena ska förbättras. Därefter sammanställning och tidsplan. Ansvarig chef har pga sjukskrivning inte hunnit arbeta fram en handlingsplan tillsammans med sina medarbetare. Arbetet pågår och kommer tas i samverkan inom kort Resultatet har presenterats på APT och arbetslagen getts tid till diskussion. Vid en heldag har man arbetat vidare med diskussionsfrågor utifrån de brister som framkommit. Rektor sammanställer den skriftliga redovisningen från helgdagen och ger egna kommentarer. Vid uppstarten den 10/8 arbetade man vidare utifrån sammanställningen. Nya diskussioner och förbättringsförslag utarbetas i arbetslagen. Resultatet integreras i kvalitetsarbetet med Qualis. All personal fick info om hela resultatet på arbetsplatsmöten direkt när svaren kom. Sedan gick vi igenom allt igen i vår lokala samverkan. Efter det togs allt igen med arbetslagsledarna och därefter ledningsgruppen som efter diskussion kom fram till de redovisade förbättringsområdena. Processen var bred och lång. Personalen har arbetat med resultatet via arbetsplatsträffar samt en speciell dag med de fackliga om hur vi skall gå vidare, arbetssituationer. 2. Beredskap vid frånvarande personal 3. Rättvisa förväntningar på både ledning, arbetskamrater och arbetsgrupper/avdelningar 1. Ökat socialt stöd 2. Tydligare organisation 3. Ökad delaktighet i beslutsprocessen 1. Ledarskapet, min chef är lätt att komma i kontakt med. 2. Organisation, förbättra organisationen av arbetet 3. Inflytande och delaktighet, ökad inflytande över besluts Som rör hela min avdelning/enhet 1. Kollegial avlastning, praktiskt stöd i det konkreta arbetet och utökat teamarbete. 2. Rutiner för regelbundna 11/12) 2. Arbetslagsledaren har tillsammans med ledning ett extra stor ansvar för arbetslagets inre arbete. Viktigt att ge återkoppling om en vikarie ej fungerar. Friskanmäla sig till arbetslaget så snart som möjligt (Läsåret 11/12) 3. Alla har ansvar för arbetsmiljön även om ledningen har ansvar för helheten (Läsåret 11/12). 1. Auskultation (ht-11, vt-12) Individuell handledning, grupp handledning för SAMlärare 2. Tjänstebeskrivning, organisationsschema, synliggöra & strukturera elevstödet samt elevvården, ny organisation i samundervisning, tydligare kalendarium (ht-11), utveckla arbetslagen 3. Fortsatt decentralisering av organisationen på arbetslag/grupper och medarbetare, bättre feedback från skolledningen 1. Tydligare signaler om när det finns möjlighet till spontana möten, tex öppen/stängd dörr till rektor arbetsrum. E-post för bokning av tid för samtal mellan medarbetare och chef. Öka möjligheten till informella möten, ex. under rast (Snarast). 2. Ökning av personaltätheten på fritidshem när ekonomin så tillåter. Förtydliga uppdragen (snarast). 3. Ge den nya arbetslagsorganisationen mer tid att sätta sig. Möjlighet till mer påverkan vid tillsättning. (fortlöpande vid rekrytering). 1. Genomföra ämnes/arbetslagsmöten varje vecka med arbetslagsledare och ämnesansvariga. Utöka planeringstiden och förutsättningarna för bla förskoleklass. 2

3 Iljansbodaskolan Kolarängskolan Genomgång på arbetsplatsmöten. Arbete i smågrupper med specifika frågor. All personal har fått var sitt ex. av resultatet. Redovisning på samverkansgrupp. Diskussion kring ev. förbättringsområden. Ledningsgruppen väljer ut förbättringsområden och gör en handlingsplan. Redovisning till samverkansgruppen som godkänner planen. Resultatet presenterades på ett Husmöte i november 2010 för all personal. Diskussion i grupper om resultatet i stort. All personal fick därefter ta del av resultatet på mail. Det togs också upp i ledningsgrupp och i samverkansgrupp. Samverkansgruppen enades därefter om vilka frågor i resultatet som skulle diskuteras vidare i verksamheterna. Tid avsattes för diskussion i arbetslag. Alla arbetslag lämnade in underlag för sammanställning juni medarbetarsamtal och uppföljning 3. Fortlöpande informationsspridning Säkerställa att brukare såväl som uppdragsivare är nöjda med det vi uppnår. 4. It-stöd i undervisningen 5. Ledarskapet hos ledningen, tydligare ledningsstruktur 6. Hög arbetsbelastning hos framförallt 6-9 lärarna 7. Öka medarbetarnas reella inflytande och delaktighet 8. Kartlägga var och vem/vilka som fattar beslut i stort och smått som påverkar verksamheten, för att också vara beredd att förändra nuvarande struktur. 1. Öka möjlighet till delaktighet och inflytande 2. Minska stressen 1. Informationsspridning från möten 2. Feedback 3. Tydlighet 4. Arbetsbörda 2. Påbörja medarbetarsamtal under september Ledningsinfo genomförs var 14:e dag med start september Rektorsbrev till föräldrar 6ggr/år. Utöka samarbetet med föräldrarådet dator satsning för lärare och elever 5. Ny rektor from oktober Två biträdande rektorer from 1 augusti. Fsk-3 samt 5-9 ansvar. 6. En tydlig arbetsfördelning och ansvarsfördelning på individnivå påbörjad. Bla individuell hänsyn tagen till ämnets karaktär, NP, antal år i yrkes samt den enskildes förmåga. 7. Gemensamt framtagande av en ny vision med tillhörande mål 8. Skapa transparent organisation med tydlig ansvarsfördelningar. 1. Fler informations/kommunikationskanaler - 1/1 info vid olika mötestillfällen - tex. Frisko och lärarmöte. - Via mail - Eget ansvar att ta del (efter varje möte med start genast) 2. Utreda om antalet kvällsmöten kan minska. Öka spridningen av olika aktiviteter över året på ett bättre sätt. Inte förlägga allt i dec. och ma j(föräldraråd/föräldramöten). Se över fördelningen av olika uppdrag 1. Protokoll eller minnesanteckningar ska alltid skrivas och läggas i postfack eller mailas (snarast). 2. Mer konkret feedback från både ledning och kollegor. Mer tid för återkoppling, reflektion och möjligheter att ge feedback. Viktigt med avsatt tid (regelbundet). 3. Tydligare ansvarsfördelning. Checklista där det står vem som ska göra vad (inför varje läsår). 4. Utveckla arbetssätt som ger en jämnare arbetsbörda. Ej starta upp för många nya projekt (kontinuerligt). 3

4 Källtorpskolan Först presenterades resultatet på en arbetsplatsträff, sedan skrevs en sammanställning utifrån resultatet som varje arbetslag tog upp till diskussion och där varje arbetslag fick prioritera utifrån vad de ansåg var viktigast Ledningen hade sedan en eftermiddag tillsammans med arbetslagsledarna, där diskuterades vad som kommit fram i arbetslagen och det fortsatta arbetet strukturerade. Vi enades om att all personal utifrån de egna målsättningarna skulle skriva tydliga mål och precisera när de anser att de har nått målet, dvs vad ska hända för att målet ska vara uppfyllt. Detta skedde under en av de första dagarna denna termin. På så sätt har vi nu en tydlig målsättning som alla ska arbeta utifrån. 1. Att utveckla kommunikation mellan ledning - anställda, anställda - ledning och positiv feedback åt båda hållen 2. Att förbättra samverkan mellan kollegor 3. Att förbättra mottagandet av årskurs 6 och att utveckla rastverksamheten 4. Att stärka vi-känslan 5. Att öka medarbetares inflytande och klargöra ansvarsförhållanden 6. Att skapa en jämn arbetsbelastning över året 7. Att utveckla IT-verksamheten 1. Tala med varandra på ett respektfullt sätt; att våga vara självkritiska och att ta gemensamt ansvar för verksamheten 2. Schemat möjliggör gemensam klassrådstid/ arbetslag som kan användas till gemensamma aktiviteter. Målsättningen är att göra lektionsbesök hos varandra inom arbetslaget och utöka den tematiska undervisningen 3. Vi har förbättrat skolgården så att det finns aktiviteter för de yngre eleverna och vi har en idrottslärare som har avsatt tid för rastaktiviteter. Vi har förstärkt omhändertagandet genom att alla berörda har en gemensam målsättning. Blivande 6-or och deras föräldrar ska uppleva att de får ett mycket positivt bemötande och tydlig och vederhäftig information. Dessutom ska alla elever känna sig välkomna och veta var de ska vända sig om de undrar över något. 4. Kick-off i egen regi som handlade om gemensamma värderingar, laganda och gemensamt ansvar. Utifrån den plattformen, ledningens vision samt sammanfattningen av arbetsmiljökompassen har personalen fått besluta om vilka regler och vilket förhållningssätt som vår gemensamma verksamhet ska vila på. 5. Vi fortsätter vårt arbete med strukturer, rutiner och ansvarförhållanden. Vi kopplar inflytande och ansvar på individnivå genom att låta var och en fullfölja egna ärenden utifrån bestämda ansvarsområden. 6. Lagt ett mer detaljerat kalendarium med en jämnare arbetsbelastning över terminen. Effektiviserat schemaläggningen och fördelat timplanen i 60- minutersperioder vilket har medfört ett arbetsmiljömässigt bättre schema för både personal och elever. 7. Planerar för en modernare och effektivare ITanvändning både pedagogiskt och administrativt som ett oerhört värdefullt komplement till vardagsaktiviteter på samtliga nivåer inflytande och ansvar på individnivå genom att låta (Arbetet sker kontinuerligt i vardagsarbetet på samtliga nivåer. Varje onsdag följs arbetsplanen upp utifrån vilket mål som är aktuellt att följa upp) 4

5 Lundskolan Neptuniskolan, Orion och Polaris förskolor Olovslundskolan Information i samverkansgruppen Presentation av enkätsvaren för all personal vid ap-möte All information anslagits på informationstavla På Ap möte arbetare all personal med materialet och gjorde analys och prioriteringar. Rektor presenterade en sammanställning på samverkansmöte och för hela personalgruppen. Samverkansgruppen instämde i analysen och handlingsplanen. Handlingsplanen presenterades på ett ap möte. Arbetet pågår Arbetet med arbetsmiljökompassen har skett enligt följande: Information på arbetsplatsträffar och diskussioner i arbetslag. Bearbetning av resultatet i Arbetsmiljökompassen inkluderat frågeställningar, har avslutningsvis skett inom respektive område (skola - 1. Förtydliga organisationen Roller Beslutsgång Teamens inre arbete - roller - uppdrag -mandat -möten/planering -rutiner -socialt stöd 2. Ledningsorganisationen Teamsamordnar organisationen Definition av begreppen Delaktighet Inflytande Socialt stöd 1. Lokaler, Orions förskola mycket gammal, sliten, ohälsosam och svårarbetad Neptuniskolans paviljong mycket gammal, sliten, ohälsosam och svårarbetad. Skolan saknar matsal. 2. Ledning Samarbetet mellan personal/ ledning samt personal/personal 1. Minskad stress 2. Ökad delaktighet 3. Förbättrad information 1. Var och en läser sina arbetsbeskrivningar (aug -11) Analysera vilka beslut/befogenheter (maj -11) Teambuilding varje team skriver handlingsplan utifrån målen (ht-11) 2. Tydliggöra olika ansvarsområden Enskilt teamet (ht-11) Skolans gemensamma definitioner (ht-11) 1. Byggs nytt, klart sept Ersätta paviljongen med verksamhetsanpassade lokaler. Inväntar kommunstyrelsens beslut om ombyggnad. 2. Externa och interna konsulter har arbetat med verksamheten. Förändringar i personalgruppen. Organisationsförändringar. Arbetsdag tillsammans med samverkansgruppen som valde frågan Vad gör jag/vi på arbetsplatsen som stödjer relationen mellan personal/personal & personal/ledning att arbeta med på arbetskvällen. Arbetskväll för hela enheten med uppföljning på respektive skola. Gemensam fest för hela enheten. 1. Skapa balans mellan krav och inflytande genom dialog Öka arbetsgivarens närvaro ute i verksamheten (ht11- vt12) 2. Förtydliga och utveckla befintliga informationskanaler (Ht-12) Förändra sammansättningen i samordningsgruppen varje/vartannat år 3. Utveckla och tydliggöra rutiner för information. Se över och utveckla nyttjandet av gemensam mötestid 5

6 fritidshem). Förbättringsområden har utifrån detta underlag tagits fram av skolledningen. Resurscentrum 1. Stärka samverkan, sammanhållningen och viljan att hjälpas åt 2. Stärka välbefinnandet och friskfaktorerna i vardagen 3. Trivsel skola och fritidshem (ht11) 1.Kick off och fördjupningsdag utifrån förtroendefullt samarbete,kasam och mindfullness delvis i samarbete med interna resurser (vid kick off och i januari) 2.Valfria åtgärder: Mindfullness, Personlig utveckling, FIRO-fördjupning i arbetsgruppen (regelbundet) 3.SPA-dag (december) Sandviksskolan Personalen har fått resultatet av arbetsmiljökompassen presenterad vid en konferens där all personal deltog. Man arbetade då i små grupper med frågeställningar omkring inflytande, utmaningar och feedback. Under hösten kommer en uppföljning genomföras med all personal i respektive verksamhetsgrupp. Skälby förskola och skola All personal har arbetat med och analyserat några av de frågeställningar som finns i Arbetsmiljökompassens material under en arbetskväll. Utifrån det har arbetsplanen utarbetats av samverkansgruppen. Det material och åtgärder som efterfrågas kommer presenteras och bearbetas på arbetsplatsträffar och möten under Söderhöjdens för- och grundskola hösten. Personalen har fått materialet och diskuterat det på arbetsplatsträffar. Personalen har vikt tid på arbetslagsmöten för att resonera sig fram till vilka områden som behöver lyftas. Skolledningen har samlat in personalens synpunkter och formulerat målen utifrån dessa. Handlingsplanen togs sedan i samverkan. 1. Öka inflytande för samtliga 2. Feedback -vilken typ av feedback? -ge och ta 3. Utmaningar -alla ska känna att de utmanas i arbetet 1. Organisationen 2. Skolsamverkan 3. Konflikthantering 1. Högre svarsfrekvens 2. Förbättra arbetsmiljön i klassrummen i E-huset 3. Ledarskap, ansvar och roller ska tydliggöras och förbättras i hela organisationen 4. Öka medarbetarnas reella inflytande och delaktighet 5. Arbetsbelastning 6 1. Allpersonalkonf- Önskat läge (start vt11) 2. Medarbetarsamtal (start vt11) 3. Kickoff -allas ansvar att skapa ett bra arbetsklimat Konferenser i olika gruppsammanhang -verksamhetsvis -arbetslagsvis -kategorivis 1. Förtydliga beslutsvägarna, Konferensschema Resursfördelning (augusti) 2. Förtydliga uppdraget 3. Feedback, Samarbete och stöd (hösten 2011) 1. Nästa arbetsmiljöundersökning görs under personalmöten eller arbetslagsmöten i så hög utsträckning som möjligt. 2. Byta till ljudisolerade dörrar och sätta upp ljudabsorbenter i klassrum. Se över akustiken i korridorer. Ljuddämpande material i nyinvesterade möbler. Akustik mätningar görs (ska följa upprättad investeringsplan) 3. Ett dokument för hur ansvar och roller ska tydliggöras i organisationen. Nya rutiner för elevhälsan, administrationen och vaktmästeri införs. (ht-11) 4. Inrätta pedagogiska utvecklingsledare i varje arbetslag.

7 Ulvsätraskolan Vattmyra för- och grundskola Samverkansgruppen fick under en heldag gå igenom resultatet. Tre viktigaste områden prioriterades och mål formulerades. Därefter gick vi igenom de stödfrågor som bifogades till resultatet och valde ut, samt omformulerade dem så de skulle passa vår skola. Under en Ap-kväll arbetade vi sedan med att presentera enkäten och berätta hur Samverkansgruppen arbetat. Varje medarbetare arbetade sedan först individuellt med frågorna sedan i grupp. Avslutningsvis presenterades handlingsplanen. Information om resultatet och arbete i tvärgrupper med frågeställningar. 1. Delaktighet i beslutsstrukturen 2. Att minska påfrestande arbetssituationer 3. Att bevara dynamiska arbetssituationen 1. Inflytandet över och ansvaret för hur arbetet organiseras och bedrivs har ökat. 2. Ledningen är tillgänglig och närvarande i verksamheten. 3. Uppföljning av resultatet av arbetsmiljökompassen genomförs en gång/termin. 4. Öka medarbetarnas reella inflytande och delaktighet. 5. Fler användbara verktyg för konflikthantering används. 6.Hur medarbetarnas kompetens bättre kan tas tillvara. 7. Öka medvetenheten om vad som är god arbetsmiljö. Se ovan gällande tydligare roller (from 9/8-11) 5. I tjänstefördelningen införs resurstid i arbetslagen för att kunna hantera elever med särskilda behov. Schemaförutsättningar diskuteras på arbetsplatsträffar och utvärderingsenkät görs av schemat. (delvis genomfört) 1. Bättre redovisa varför beslut tas (genast) 2. Bättre ta tillvara på kompetens utifrån uppdrag, arbeta i team (i samband med organisationsutveckling i höst) 3. Gemensam rast (genast) Gemensamma aktiviteter (så snart utrymme i budget finns) 1. Arbetslagsmöten varje vecka med fokus på verksamhetens innehåll, organisation och ansvarsfördelning. Ledningen deltar en gång/termin Lärande samtal med frågeställning kring för arbetslaget aktuellt tema. Ledningen är samtalsledarare o reflektör en gång per termin. (2 ggr/termin) Utvecklingsgrupper och kategorimöten kring olika skolutvecklingsområden med ansvar att driva skolutveckling (en gång/vecka) 2. Rektor arbetar heltid på enheten. Strukturen för ledningens arbetsvecka har tydliggjorts för personalen. Rektor o bitr.rektor gör verksamhetsbesök torsdag fm resp. em. (läsår 11-12) 3. Uppföljning med frågeställningar relaterade till resultatet av Arbetsmiljökompassens på APT. Vi arbetar då i tvärgrupper för att få möjlighet att få ta del av olika arbetslags perspektiv (APT nov-11 och ett tillfälle under vt 12) 4. Frågeställningar som diskuteras på Apt och studiedagar 7

8 Viksjöskolan Järfälla Språk centrum Sittning med facken. Vi har också gått igenom planen på vårt månatliga informationsmöte med hela personalen. Presentation i samverkansgrupp och arbetsgivare föreslår genomgång och diskussion på arbetsplatsträff. All personal får via arbetsplatsträffar en genomgång och tid för diskussion. Handlingsplan med planerade åtgärder 1. Frigöra mer tid för lärarnas administrativa uppgifter 2. Minska bullernivån i arbetslagsområdena och på expeditionen 3. Motverka stress 4. Förbättra kommunikationsflödet 5. Tydligare ansvarsfördelning mellan rektor och biträdande rektor 6. Förbättra det sociala stödet 7. Öka inflytandet 1.Förbättringar i samarbetet mellan modersmålslärare och lärare inom förskola och grundskola. 2. Effektivare informationsspridning och administrativa rutiner. 3. Förstärka och öka förståelsen för ett interkulturellt förhållningssätt Medvetandegöra/höja kompetens genom ett språkutvecklande arbetssätt inom JSC och inom Järfällas för- och grundskolor. 4. Synliggöra JSC lärare 5. Förebygga upplevd stress 5. Utbildning i metoden Förtroendefullt samarbete. Metoden introduceras och används vid behov. 6. Frågeställning/en djupare analys vid medarbetarsamtal 7. Foldern Trygghet och arbetsro i förskola och skola delas ut till all personal. Diskussion på Apt 1. Drar in på tre av fyra morgonkonferenser på måndagarna. Avsätta tid i kalendariet för att skriva Åtgärdsprogram (åtgärdat) 2. Beställa bullermätning och ev installera bullerplattor. Installera skydd till stolsbenen (åtgärdat) 3. Iordningställa vilrum. Ny tjänst för vikarieanskaffning (åtgärdat) 4. Ped ledningsmöte varje vecka ist för varannan vecka. Informationsblad varje vecka (åtgärdat) 5. Ny ansvarsbeskrivning för biträdande rektor (åtgärdat) 6. Socialpedagogerna överförs organisatoriskt från elevhälsan till arbetslagen för att lättare finnas till hands som stöd för lärarna. Arbetslagsledarna har en halvdag för att bättre kunna stötta lärarna i ndervisningssituationer (åtgärdat) 7. Apt och samverkan under hösten 1. Utarbeta gemensamma rutiner (Ht-11) 2. Alla ska känna sig trygg och bekväma med att använda Portal, självservice och övriga gemensamma info kanaler.mm. (pågår) 3. Genom olika satsningar på information om JSC arbete på olika nivåer i organisationen ( ) 4.Uppmuntra JSC personal att delta i kommunens olika satsningar som tex medarbetarakademin, ledarskapsakademin, PIM osv. (fortlöpande) 5. Följa upp utförd hälsoundersökning (aug 2011) Barn- och elevhälsan Arbetsmiljökompassens resultat presenterades på en arbetsplatsträff under våren 2011 och alla fick var sitt exemplar.vid vårterminens sista arbetsplatsträff diskuterades resultatet i yrkesnätverken för att sedan vid 1. Förbättringspotentialen finns inom återkoppling till medarbetarna, feedback. Behovet av feedback är stort och man önskar feedback från skolledning, kollegor och ansvarig chef. 1. Uppföljning av uppdrag på EHG genom att skapa en rutin för det (vid terminsstart) Styrd utvärdering av EHG-arbetet (1gång/permin) Avstämningsmöten (innan medarbetarsamtal med chef) Uppmuntra varandra, både inom yrkesgruppen och mellan yrkesgrupperna (kontinuerligt) 8

9 Konsult och Stöd höstterminens första arbetsplatsträff kommundelsvis arbeta med nedanstående fyra huvudområden. Handlingsplanen har även förankrats i Samverkansgrupp. Alla medarbetare fick ta del av resultatet. Tid avsattes under våren 2011 för diskussion i mindre grupper och därefter återrapportering till ansvarig chef. 2. Arbetet är ett isolerat ensamarbete Några uttrycker att det ingår i uppdraget att man är ensam i sin profession men att man kan söka stöd hos varandras inom elevhälsogruppen. Känslan av ensamarbete finns ändå. 3. Brist på tid och resurser, brist på pengar för rätt resurser. Dock finns många resurser inom kommunen i form av andra insatser. 4. Oro över den nya organisationen och att den minskat. 1. Förbättra samarbetet inom enheten Konsult stöd. 2. Arbeta med våra roller och förtydliga vårt uppdrag. 3. Förbättra samarbetet med övriga enheter inom FOG. Närmsta chef ska besöka skolan i vardagen, känna till arbetssituationen (1-2 ggr/termin) 2. Yrkesnätverksträffar (1 gång/månad) Handledning. Ansvarig chef ska förankra hos rektorerna att elevhälsans personal måste vara bort från skolan ibland för att kunna få på yrkesnätverksträffa och ev. handledning. 3. Information om andra kommunala resurser (ht-11) Följa de rutiner vi har och få tid för planering och uppföljning (ht-11) 4. Dialog kring förväntningarna på Elevhälsogruppen samt på enskilda medarbetare. (ht-11 och vid medarbetarsamtal) Avsatt 2 planeringsdagar på våren samt två på hösten 2011 för utvecklingsarbete inriktat på våra förbättringsområden. ANKA (Allmoge, Nibble, Kastanjen och Aspnäs förskolor) Antalet svar på enkäten var så lågt så att det inte blev användbart. Många hade tekniska problem och gav upp. Enheten kommer att använda självtestet som ett av underlagen till medarbetarsamtalen. BAG ( Bolinder, Askungen, Gulliver förskolor) 1. Förbättra: Det sociala stödet mellan medarbetarna. Målet: Öka det sociala stödet mellan medarbetarna. 2. Förbättra: Diskutera vad kan inflytande vara och vad kan man som medarbetare ha inflytande över. Målet: Koppla inflytande till professionalitet. 1. Åtgärd: Under våren har vi arbetat med personalen på arbetsplatsträffar, möten och utvecklingsdagar. Vi har arbetat med olika diskussions frågor både i tvärgrupper och i arbetslagen (vt11-vt12) Hur: Uppmana medarbetarna till att göra självtestet så länge det finns tillgängligt. Vi har identifierat och synliggjort framgångsfaktorer Gård/Högby/Kullens förskolor Efter diskussion i arbetslagen enades förskolan om att arbeta vidare med det man kommit fram till i en handlingsplan 1. Respektera personal i deras arbete och särskilt vid deras möten med barnen. Att minska stressen, stärka varandra genom att respektera varandra och 1. Undvika att avbryta vuxna/barn kontakt med telefonsamtal, nyckelutlåning, frågor och samtal. Lyfta problematiken genom tex. att bjuda varandra på dilemman att diskutera. Diskutera om vi kan använda tecken så som stopp-handen för att även markera mot vuxna när vi inte vill bli avbrutna. 9

10 vårt arbete. 2. Tydligheten i vårt ansvar. Vad kan vi påverka och vad ligger utanför vårt beslutsområde. Få fler att änna att vi uppfyller de krav som åligger oss. 3. Hinna med uppgifter utanför barngrupp 4. Stress 5. Stress att inte räcka till i barngrupp 6.Kompetensanalys 2.. Bättre feedfack från chef på utfört arbete, både arbetslag och individ. Konkreta diskussioner. Det ger en känsla av att alla är med på tåget och vi lyfter varandras agerande 3, ge varandra tid, ta tillvara på varandras kompetenser 4. Tydligare öppenhet, tydligare kommunikation till varandra, ge varandra bättre feedback och lippa bättre, att ha full respekt för sin/sina kollegor, ge tecken till varandra när man inte kan prata med varandra. 5. Vikarietäckning, ambitionen måste överensstämma med situationen, hjälpa varandra över avdelningarna, tydligare mot varandra så missförstånd förhindras. 6. dokumentera vad vi har för kompetens. Vad behöver vi för kompetensutveckling gå två på en kurs/föreläsning för att lättare återkoppla till förskolan Mjölnaren/Vallvägen /Kvarnen förskolor Traktor/Fastebol/ Olovslunds förskolor samt familjedaghemmen Viksjö All personal delgavs resultat via enhetens veckobrev. Vid kommande arbetsplatsträff fick personalen utrymmet för diskussion. Under våren har resultatet lyfts i arbetslagsamtal och enskilda samtal. En övergripande handlingsplan för enheten skrivs. Under hösten 2011 har personalen fått en uppfriskning av enkäten och sedan fortsatt att diskutera vilket mynnat ute i en handlingsplan per förskola. Under höstens medarbetarsamtal kommer arbetsmiljökompassen diskuteras. Tidplanen och arbetsättet presenterades och accepterades i samverkangruppen. Resultaten presenterades på APT då samtliga personal var närvarande. Därefter reflekterade de 4 fyra verksamhetsgrupperna över resultatet. Var och en av medarbetarna fick uppdraget att ta fram några områden att förbättra och några att bevara. 1. Tydliga mål för verksamheten 2. Eliminera de röda arbetssituationerna såsom minska stressen och se över tidsanvändningen. 3. Minska ohälsa och stärka friskfaktorer 4. Varje medarbetare ska uppleva meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet på arbetsplatsen och öka känslan av sammanhang, KASAM 1. Sänka ljudnivån i våra lokaler och öka kunskapen om buller 2. Bättre förutsättningar för planering och reflektion 3. En fortsatt positiv utveckling av arbetsplatsen både social och kunskapsutvecklande 4. Sänka ljudnivån 5. Bra balans i barngrupperna vid personal frånvaro 1. Arbetsplan för skall skrivas. Målen skall lyftas kontinuerligt (pågår, klart sep 2011) 2. Fortsätta att se över arbetsuppgifter och ansvarsområden. Se över hur vi använder arbetstiden Omstrukturering av personal Organisationsförändring (HT-2011) 3.Deltar i projektet Sunda arbetsplatser ( ) 4. Genom utvecklad kommunikation på arbetsplatsen 1. Ljuddämpning på väggar och tak, inköp, se över miljön/organisationen 2. Se AO-tider heldag planering i augusti. Övrig tid? Används till friskvård. 3. Se till att alla känner delaktighet genom reflektion, lärande samtal, utbildning och feedback 4. Äta på flera ställen, äta ute när vädret tillåter 5. Vid frånvaro flytta barn 6. Vara bättre förberedd,,kolla med fler personal innan bokning 10

11 UTeKoppS förskolor Kopparvägen/Svetsarväg en/teknikvägen/ulvsätra förskolor Respektive verksamhetsgrupp enades om några gemensamma frågor som behöver förbättras respektive bevaras. På planeringsdagarna i augusti gick vi igenom respektive verksamhets handlingsplan och beslutade att vi nu arbetar för att genomföra våra åtaganden under kommande verksamhetsår. Resultatet presenterade först i ledningsgruppen sedan på arbetsplatsträffar. I samverkan fick de uppdraget att ta fram vilka frågor de ville diskutera vidare Diskussionerna fördes sedan både på arbetsplatsträffar och arbetslagsträffar. 6. Samsyn vid frånvaro/utbildning 7. Bevara ett kreativt, utvecklande och roligt arbete 8. Bevara god stämning 9.Mer tid till planering och reflektion, använda oss av AO tider 10. Öppet och tillåtande klimat där alla är raka och ärliga och stöttar och ger feedback. Ser sin egen del i olika situationer 11. Variera utbudet av grönsaker som komplement till lunch 12. Bevara stöder från arbetskamraterna, att vi hjälps åt i arbetet. Vänlighet och värme. Glad och positiv stämning. 13. Alla barn är allas ansvar. Bevara tanken på att hjälpas åt över åldersgrupperna 14. Att få en realistisk pedagogisk planering utifrån de förutsättningar vi har så vi kan känna oss nöjda och stolta över vårt arbete. 15. Att familjedaghemmen får fortleva som ett komplement till förskolan 16. Bevara trivseln med arbetet 1. Att alla blir mer medvetna om sitt eget beteende och blir mer lyhörd och visa hänsyn och respekt för andras åsikter och idéer. 2. Eliminera de röda arbetssituationerna -Hög arbetsbelastning 3. Hur jag får inflytande över beslut som rör min avdelning/ enheten 7. Gemensam fortbildning, våga fråga och be om hjälp. 8. Omtanke i vardagen, fest som omväxling, födelsedagsfirande. 9. AO-tider synligare och att man tar ett eget ansvar 10. God arbetsmiljölista upp i personalrummet, Ansvar, info-block 11. Tid till Nettan 12. Att vi är öppna och stöttar varandra 13. Fortsätta som vi gör nu. Underlättar när vi hjälper varandra i åldersgrupperna vid inskolning. 14. Tid på planeringsdagen för fin och grovplanering och reflektion. Vårt mål den röda tråden i vår planering 15. Att vi ges förutsättningar att kunna fortsätta vårt viktiga arbete 16. Positiv feedback och stötta varandra 1. Att de tysta tar mer plats och de pratiga backar lite. Att när man har fått en uppgift vara noga med att slutföra den. 2. Diskutera mera på arbetsplatsen. Högt i tak. Ge varandra tips och dela erfarenhet. Se tillfällen till egen tid och utnyttja den. 3.Att all information kommer ut på mail och att vi tar eget ansvar över att läsa igenom allt som kommer. Utveckla kommunikationen. Rektorer och förskolechefer Varje chef har fått rapporten Margareta presenterade den vid chefsmötet den 15 juni. Diskussion i kommundelarna 1. Öka medvetenheten om beställarens resp egenregins roller o ansvar 2. Tydliga mål för 1. Förtydliga BuF s organisation med avseende på beställar- resp egenregirollerna (chefsmöte 24/8) 2. BuN fattar beslut om ägarintentioner/mål för egenregin 11

12 Möjligheter att lämna synpunkter på förslaget till handlingsplan Handlingsplanen redovisat i FoG s samverkansgrupp. egenregiverksamheten 3. Öka kunskapen om FoG s centrala ledningsorganisation 4. Skapa en mer ändamålsenlig enhetsorganisation 5. Öka ledningens kunskaper om verksamheterna 6. Öka chefernas inflytande och delaktighet 7. Förbättra stödet i ledarskapet Tydliga uppdrag till egenregin i övergripande handlingsplaner (budget 12/13) 3. Förtydliga roller och ansvar (ht-11) 4. Förändrad enhetsorganisation i dialog med enhetscheferna - fortsatt utveckling av Barn o elevhälsaenheten - fortsatt utveckling av KoS (pågående). 5. delta i enhetskonsultationer medarbetarsamtal ledningen deltar i kommundelsmöten ta del av kvalitetsredovisning, VB och brukarundersökningar (enligt årsplanering) 6. Utveckla rutiner för information, kommunikation och återkoppling - förändra mötesformerna 7. grupphandledning - handledning på individ- och gruppnivå vid behov - rektorslyftet - rektorsprogrammet - medarbetarsamtal - enhetskonsultation - kompetensutveckling - stödfunktioner inom KoS - förtydliga uppdrag för samordnarna - tydliggöra kommundelsgruppernas roller (ht-11) 12

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Systematiskt. Kvalitetsarbete

Systematiskt. Kvalitetsarbete Systematiskt Kvalitetsarbete Förskoleklass, grundskola, fritidshem Läsåret 2013/2014 Hummelstaskolan 1. Fakta om skolan Hummelstaskolan är en F-6 skola belägen ca 8 km väster om Enköping. Bebyggelsen i

Läs mer

Tertialrapport 1 år 2014

Tertialrapport 1 år 2014 Utbildningsnämnden Tertialrapport 1 år 2014 Sammanställning alla enheter UN:s mål: Borgholms barn är trygga i alla våra verksamheter NKI för elever och föräldrar i T1 2015 För femte gången har vi i våra

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 2010-08-25 Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 1. Sammanfattning Året som gått har präglats av förändring i riktning mot ett gemensamt lärande i ett F-9 perspektiv. Vi har sett över

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport

Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Arbetsmiljökompassen Resultatrapport Järfälla kommun - Socialförvaltningen - Beställare SOC Enkätperiod: 2010-11-18 -- 2010-12-22 Underlag till analyserna i denna rapport Personalen på din arbetsplats

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Biets förskola

Kvalitetsredovisning 2009 Biets förskola Kvalitetsredovisning 2009 Biets förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Gun Åslund Biträdande rektor Innehåll 1 UNDERLAG OCH RUTINER FÖR KVALITETSREDOVISNINGEN 5 2 ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING

Läs mer

Förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation

Förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz Förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation Kalmar kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg

Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN. Grundskola och skolbarnsomsorg Kvalitetsredovisning läsåret 10/11 EKDUNGESKOLAN Grundskola och skolbarnsomsorg Innehållsförteckning Sammanfattning av läsåret 2010/2011... 3 Grundfakta om verksamheten (inkl. skolbarnsomsorg)... 4 Förutsättningar

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Innehållsförteckning I. Klippan Öster läsåret 2009-2010 s 3 II. Organisation s 4 Ledningsgrupp Administration

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för. Lemshaga Akademi

Kvalitetsredovisning. för. Lemshaga Akademi 2010-10-04 Kvalitetsredovisning för Lemshaga Akademi 2009/2010 1 Skolans namn: Lemshaga Akademi Ansvarig chef: Jill Sterner, Anna-Lena Bengtsson Beskrivning av skolan: HT 2010. På skolan finns Lillgården,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Kvalitetsredovisning. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN BANDHAGENS SKOLA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1414-001-148/2013 SID 1 (17) 2013-10-18 Handläggare: Ylva Wikman Telefon: 08 508 48840 Kvalitetsredovisning Inledning Bandhagens grundskola, grundsärskola

Läs mer

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 PRÄSTKRAGENS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING, MOBBNING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 En presentation av Prästkragens förskolas arbete för att främja barns lika värde, rättigheter och åtgärder för

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Vetlanda kommun Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2009/2010 Tomaslundsskolan Vetlanda 101001 Ort och datum BO Södergren Rektor 1. INLEDNING 3 1.1 GRUNDFAKTA... 3 1.2 UNDERLAG OCH RUTINER

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN

KVALITETSREDOVISNING TREKANTEN KVALITETSREDOVISNING 07-08 TREKANTEN förskola grundskola F-6 fritidshem Trekanten den 13 oktober 2008 Ann-Charlotte Nilsson Rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2007/2008 Inom barn- och ungdomsnämndens

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun

Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Sofielunds förskola och skola Sollentuna kommun Britt-Marie Hansson Lähdet, Tyresö kommun Anne Hedlund, Danderyds kommun Heléne Portnoff, Tyresö kommun Vecka 45-46, 2010 Helena Boussard, Nacka kommun Berit

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Marieby skola. F-åk 5 Fritidshem. Lena Medin

Marieby skola. F-åk 5 Fritidshem. Lena Medin Marieby skola F-åk 5 Fritidshem Lena Medin 120620 1 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av den egna verksamheten 4 2. Rutiner och underlag för kvalitetsarbete 5 3. Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

Kvalitetsarbete 2015/1

Kvalitetsarbete 2015/1 www.skola.ljungby.se Kvalitetsarbete 2015/1 Samverkan, övergångar Utbildningsval, arbete, samhällsliv 2015-04-15 Ansvariga för sammanställningen: Nils-Göran Jonasson, Hans Holmqvist KVALITETSARBETE 2015/1

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Stockholms Internationella Restaurangskola

Kvalitetsredovisning 2014-2015 Stockholms Internationella Restaurangskola Kvalitetsredovisning 2014-2015 Stockholms Internationella Restaurangskola Innehållsförteckning 3.1 Personal 3 5. Vårt kvalitetsarbete 8 5.1 Bakgrund 8 5.2 Vårt sätt att mäta kvalitet 8 5.3 Vårt kvalitetsarbete

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer