Sammanställning av enheternas handlinsplaner utifrån Arbetsmiljökompassen 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av enheternas handlinsplaner utifrån Arbetsmiljökompassen 2010"

Transkript

1 Sammanställning av enheternas handlinsplaner utifrån Arbetsmiljökompassen 2010 Enhet Aspnässkolan och Dalens förskola Hur har personalen involverats Personalen har fått Arbetsmiljökompassen på mail. Vi har pratat om den och hur man har svarat på en arbetsplatsträff. Vi har också gjort en egen psykosocial enkät i samband med skyddsronden i våras. Den gick vi igenom samtidigt med arbetsmiljökompassen. Vi har också talat om den i samverkan. Vilka utvecklingsområden? 1. Samarbete i arbetslag för att: minska stress och känsla av att inte kunna påverka situationen. Skapa större gemenskap och vi-känsla. För stöd inom arbetslagen. Utnyttja allas olika kompetenser optimalt. 2. Kommunikation och mötens innehåll och effektivitet, mötesformer. 3. Förbättra ledning/styrning av förskolan och skapa vi-känsla och gemenskap i arbetsgruppen: - Mer ledningskapacitet/samordning - Effektivare möten - Ökad pedagogisk ledning - För utveckling och pedagogiskt utbyte Vilka åtgärder har planerats och när 1. Omorganisation i tre arbetslag i vilka all personal ingår. Varje lag har en arbetslagsledare. Lärare som ingår i lagen träffas varje vecka på avsatt tid, Hela arbetslaget (lärare + BO) träffas en gång per månad. Fritidshemmen (BO) bildar ett tvärarbetslag med en samordnare. Representant för fritidsavdelning träffas en gång per vecka (BO-möte). Arbetslagsledare och samordnare ingår i ledningsgrupp med rektor och intendent. Implementering av Lgr11, del 1 och 2, om värdegrunden, Kopplat till lösningsinriktat arbetssätt och till förhållningssätt i Komet. Handledning till personal (vt & ht-11) 2. Terminsvis planering av möten, mötesagenda, mycket ren information skickas ut via e-posten (vt-11) 3. All personal har ett uppdrag/deltar i de nätverk som finns inom förskolans område. Delta i nätverk /ha utbyte med andra förskolor i kommunen. Samordningsansvarig utses som leder veckovisa planerings möten. Har ansvar för det löpande administrativa arbetet och personalrapportering, vikarieanskaffning, fastighetsfrågor, felanmälan, pedagogombud. Värdegrundsarbete utifrån Lgr11 och förskolans läroplan under APT-tid en gång per månad. Barkarbyskolan Presentation och genomgång av resultat med samtliga personal på 1. Minska stressen i arbetet och arbeta för att få bort de som har röda Avdelningsövergripande teman Schemaläggning av avdelningarnas och personalens planeringstider. Samordnare får mer ansvar och befogenheter. Mötesagenda, tidshållning/disciplin Pedagogombud och förskolechef ska ha tätare möten, pedagogombudet leder förskollärarna i pedagogiska arbetet i LGR11 (ht-11) 1. Vara lyhörde med varandra, våga lyft fram problem i tid. Kanske en stående punkt på arbetslagsmöten (Läsåret 1

2 Berghem förskola och skola Björkebyskolan Fastebol/Högby skolor Fjällenskolan arbetsplatsträffar. Diskussion i tvärgrupper utifrån 3 stödfrågor. Därefter har arbetslagsledaren och ledningen gemensamt bestämt tre förbättringsområden. Vidare diskussion i tvärgrupper om hur de tre prioriterade områdena ska förbättras. Därefter sammanställning och tidsplan. Ansvarig chef har pga sjukskrivning inte hunnit arbeta fram en handlingsplan tillsammans med sina medarbetare. Arbetet pågår och kommer tas i samverkan inom kort Resultatet har presenterats på APT och arbetslagen getts tid till diskussion. Vid en heldag har man arbetat vidare med diskussionsfrågor utifrån de brister som framkommit. Rektor sammanställer den skriftliga redovisningen från helgdagen och ger egna kommentarer. Vid uppstarten den 10/8 arbetade man vidare utifrån sammanställningen. Nya diskussioner och förbättringsförslag utarbetas i arbetslagen. Resultatet integreras i kvalitetsarbetet med Qualis. All personal fick info om hela resultatet på arbetsplatsmöten direkt när svaren kom. Sedan gick vi igenom allt igen i vår lokala samverkan. Efter det togs allt igen med arbetslagsledarna och därefter ledningsgruppen som efter diskussion kom fram till de redovisade förbättringsområdena. Processen var bred och lång. Personalen har arbetat med resultatet via arbetsplatsträffar samt en speciell dag med de fackliga om hur vi skall gå vidare, arbetssituationer. 2. Beredskap vid frånvarande personal 3. Rättvisa förväntningar på både ledning, arbetskamrater och arbetsgrupper/avdelningar 1. Ökat socialt stöd 2. Tydligare organisation 3. Ökad delaktighet i beslutsprocessen 1. Ledarskapet, min chef är lätt att komma i kontakt med. 2. Organisation, förbättra organisationen av arbetet 3. Inflytande och delaktighet, ökad inflytande över besluts Som rör hela min avdelning/enhet 1. Kollegial avlastning, praktiskt stöd i det konkreta arbetet och utökat teamarbete. 2. Rutiner för regelbundna 11/12) 2. Arbetslagsledaren har tillsammans med ledning ett extra stor ansvar för arbetslagets inre arbete. Viktigt att ge återkoppling om en vikarie ej fungerar. Friskanmäla sig till arbetslaget så snart som möjligt (Läsåret 11/12) 3. Alla har ansvar för arbetsmiljön även om ledningen har ansvar för helheten (Läsåret 11/12). 1. Auskultation (ht-11, vt-12) Individuell handledning, grupp handledning för SAMlärare 2. Tjänstebeskrivning, organisationsschema, synliggöra & strukturera elevstödet samt elevvården, ny organisation i samundervisning, tydligare kalendarium (ht-11), utveckla arbetslagen 3. Fortsatt decentralisering av organisationen på arbetslag/grupper och medarbetare, bättre feedback från skolledningen 1. Tydligare signaler om när det finns möjlighet till spontana möten, tex öppen/stängd dörr till rektor arbetsrum. E-post för bokning av tid för samtal mellan medarbetare och chef. Öka möjligheten till informella möten, ex. under rast (Snarast). 2. Ökning av personaltätheten på fritidshem när ekonomin så tillåter. Förtydliga uppdragen (snarast). 3. Ge den nya arbetslagsorganisationen mer tid att sätta sig. Möjlighet till mer påverkan vid tillsättning. (fortlöpande vid rekrytering). 1. Genomföra ämnes/arbetslagsmöten varje vecka med arbetslagsledare och ämnesansvariga. Utöka planeringstiden och förutsättningarna för bla förskoleklass. 2

3 Iljansbodaskolan Kolarängskolan Genomgång på arbetsplatsmöten. Arbete i smågrupper med specifika frågor. All personal har fått var sitt ex. av resultatet. Redovisning på samverkansgrupp. Diskussion kring ev. förbättringsområden. Ledningsgruppen väljer ut förbättringsområden och gör en handlingsplan. Redovisning till samverkansgruppen som godkänner planen. Resultatet presenterades på ett Husmöte i november 2010 för all personal. Diskussion i grupper om resultatet i stort. All personal fick därefter ta del av resultatet på mail. Det togs också upp i ledningsgrupp och i samverkansgrupp. Samverkansgruppen enades därefter om vilka frågor i resultatet som skulle diskuteras vidare i verksamheterna. Tid avsattes för diskussion i arbetslag. Alla arbetslag lämnade in underlag för sammanställning juni medarbetarsamtal och uppföljning 3. Fortlöpande informationsspridning Säkerställa att brukare såväl som uppdragsivare är nöjda med det vi uppnår. 4. It-stöd i undervisningen 5. Ledarskapet hos ledningen, tydligare ledningsstruktur 6. Hög arbetsbelastning hos framförallt 6-9 lärarna 7. Öka medarbetarnas reella inflytande och delaktighet 8. Kartlägga var och vem/vilka som fattar beslut i stort och smått som påverkar verksamheten, för att också vara beredd att förändra nuvarande struktur. 1. Öka möjlighet till delaktighet och inflytande 2. Minska stressen 1. Informationsspridning från möten 2. Feedback 3. Tydlighet 4. Arbetsbörda 2. Påbörja medarbetarsamtal under september Ledningsinfo genomförs var 14:e dag med start september Rektorsbrev till föräldrar 6ggr/år. Utöka samarbetet med föräldrarådet dator satsning för lärare och elever 5. Ny rektor from oktober Två biträdande rektorer from 1 augusti. Fsk-3 samt 5-9 ansvar. 6. En tydlig arbetsfördelning och ansvarsfördelning på individnivå påbörjad. Bla individuell hänsyn tagen till ämnets karaktär, NP, antal år i yrkes samt den enskildes förmåga. 7. Gemensamt framtagande av en ny vision med tillhörande mål 8. Skapa transparent organisation med tydlig ansvarsfördelningar. 1. Fler informations/kommunikationskanaler - 1/1 info vid olika mötestillfällen - tex. Frisko och lärarmöte. - Via mail - Eget ansvar att ta del (efter varje möte med start genast) 2. Utreda om antalet kvällsmöten kan minska. Öka spridningen av olika aktiviteter över året på ett bättre sätt. Inte förlägga allt i dec. och ma j(föräldraråd/föräldramöten). Se över fördelningen av olika uppdrag 1. Protokoll eller minnesanteckningar ska alltid skrivas och läggas i postfack eller mailas (snarast). 2. Mer konkret feedback från både ledning och kollegor. Mer tid för återkoppling, reflektion och möjligheter att ge feedback. Viktigt med avsatt tid (regelbundet). 3. Tydligare ansvarsfördelning. Checklista där det står vem som ska göra vad (inför varje läsår). 4. Utveckla arbetssätt som ger en jämnare arbetsbörda. Ej starta upp för många nya projekt (kontinuerligt). 3

4 Källtorpskolan Först presenterades resultatet på en arbetsplatsträff, sedan skrevs en sammanställning utifrån resultatet som varje arbetslag tog upp till diskussion och där varje arbetslag fick prioritera utifrån vad de ansåg var viktigast Ledningen hade sedan en eftermiddag tillsammans med arbetslagsledarna, där diskuterades vad som kommit fram i arbetslagen och det fortsatta arbetet strukturerade. Vi enades om att all personal utifrån de egna målsättningarna skulle skriva tydliga mål och precisera när de anser att de har nått målet, dvs vad ska hända för att målet ska vara uppfyllt. Detta skedde under en av de första dagarna denna termin. På så sätt har vi nu en tydlig målsättning som alla ska arbeta utifrån. 1. Att utveckla kommunikation mellan ledning - anställda, anställda - ledning och positiv feedback åt båda hållen 2. Att förbättra samverkan mellan kollegor 3. Att förbättra mottagandet av årskurs 6 och att utveckla rastverksamheten 4. Att stärka vi-känslan 5. Att öka medarbetares inflytande och klargöra ansvarsförhållanden 6. Att skapa en jämn arbetsbelastning över året 7. Att utveckla IT-verksamheten 1. Tala med varandra på ett respektfullt sätt; att våga vara självkritiska och att ta gemensamt ansvar för verksamheten 2. Schemat möjliggör gemensam klassrådstid/ arbetslag som kan användas till gemensamma aktiviteter. Målsättningen är att göra lektionsbesök hos varandra inom arbetslaget och utöka den tematiska undervisningen 3. Vi har förbättrat skolgården så att det finns aktiviteter för de yngre eleverna och vi har en idrottslärare som har avsatt tid för rastaktiviteter. Vi har förstärkt omhändertagandet genom att alla berörda har en gemensam målsättning. Blivande 6-or och deras föräldrar ska uppleva att de får ett mycket positivt bemötande och tydlig och vederhäftig information. Dessutom ska alla elever känna sig välkomna och veta var de ska vända sig om de undrar över något. 4. Kick-off i egen regi som handlade om gemensamma värderingar, laganda och gemensamt ansvar. Utifrån den plattformen, ledningens vision samt sammanfattningen av arbetsmiljökompassen har personalen fått besluta om vilka regler och vilket förhållningssätt som vår gemensamma verksamhet ska vila på. 5. Vi fortsätter vårt arbete med strukturer, rutiner och ansvarförhållanden. Vi kopplar inflytande och ansvar på individnivå genom att låta var och en fullfölja egna ärenden utifrån bestämda ansvarsområden. 6. Lagt ett mer detaljerat kalendarium med en jämnare arbetsbelastning över terminen. Effektiviserat schemaläggningen och fördelat timplanen i 60- minutersperioder vilket har medfört ett arbetsmiljömässigt bättre schema för både personal och elever. 7. Planerar för en modernare och effektivare ITanvändning både pedagogiskt och administrativt som ett oerhört värdefullt komplement till vardagsaktiviteter på samtliga nivåer inflytande och ansvar på individnivå genom att låta (Arbetet sker kontinuerligt i vardagsarbetet på samtliga nivåer. Varje onsdag följs arbetsplanen upp utifrån vilket mål som är aktuellt att följa upp) 4

5 Lundskolan Neptuniskolan, Orion och Polaris förskolor Olovslundskolan Information i samverkansgruppen Presentation av enkätsvaren för all personal vid ap-möte All information anslagits på informationstavla På Ap möte arbetare all personal med materialet och gjorde analys och prioriteringar. Rektor presenterade en sammanställning på samverkansmöte och för hela personalgruppen. Samverkansgruppen instämde i analysen och handlingsplanen. Handlingsplanen presenterades på ett ap möte. Arbetet pågår Arbetet med arbetsmiljökompassen har skett enligt följande: Information på arbetsplatsträffar och diskussioner i arbetslag. Bearbetning av resultatet i Arbetsmiljökompassen inkluderat frågeställningar, har avslutningsvis skett inom respektive område (skola - 1. Förtydliga organisationen Roller Beslutsgång Teamens inre arbete - roller - uppdrag -mandat -möten/planering -rutiner -socialt stöd 2. Ledningsorganisationen Teamsamordnar organisationen Definition av begreppen Delaktighet Inflytande Socialt stöd 1. Lokaler, Orions förskola mycket gammal, sliten, ohälsosam och svårarbetad Neptuniskolans paviljong mycket gammal, sliten, ohälsosam och svårarbetad. Skolan saknar matsal. 2. Ledning Samarbetet mellan personal/ ledning samt personal/personal 1. Minskad stress 2. Ökad delaktighet 3. Förbättrad information 1. Var och en läser sina arbetsbeskrivningar (aug -11) Analysera vilka beslut/befogenheter (maj -11) Teambuilding varje team skriver handlingsplan utifrån målen (ht-11) 2. Tydliggöra olika ansvarsområden Enskilt teamet (ht-11) Skolans gemensamma definitioner (ht-11) 1. Byggs nytt, klart sept Ersätta paviljongen med verksamhetsanpassade lokaler. Inväntar kommunstyrelsens beslut om ombyggnad. 2. Externa och interna konsulter har arbetat med verksamheten. Förändringar i personalgruppen. Organisationsförändringar. Arbetsdag tillsammans med samverkansgruppen som valde frågan Vad gör jag/vi på arbetsplatsen som stödjer relationen mellan personal/personal & personal/ledning att arbeta med på arbetskvällen. Arbetskväll för hela enheten med uppföljning på respektive skola. Gemensam fest för hela enheten. 1. Skapa balans mellan krav och inflytande genom dialog Öka arbetsgivarens närvaro ute i verksamheten (ht11- vt12) 2. Förtydliga och utveckla befintliga informationskanaler (Ht-12) Förändra sammansättningen i samordningsgruppen varje/vartannat år 3. Utveckla och tydliggöra rutiner för information. Se över och utveckla nyttjandet av gemensam mötestid 5

6 fritidshem). Förbättringsområden har utifrån detta underlag tagits fram av skolledningen. Resurscentrum 1. Stärka samverkan, sammanhållningen och viljan att hjälpas åt 2. Stärka välbefinnandet och friskfaktorerna i vardagen 3. Trivsel skola och fritidshem (ht11) 1.Kick off och fördjupningsdag utifrån förtroendefullt samarbete,kasam och mindfullness delvis i samarbete med interna resurser (vid kick off och i januari) 2.Valfria åtgärder: Mindfullness, Personlig utveckling, FIRO-fördjupning i arbetsgruppen (regelbundet) 3.SPA-dag (december) Sandviksskolan Personalen har fått resultatet av arbetsmiljökompassen presenterad vid en konferens där all personal deltog. Man arbetade då i små grupper med frågeställningar omkring inflytande, utmaningar och feedback. Under hösten kommer en uppföljning genomföras med all personal i respektive verksamhetsgrupp. Skälby förskola och skola All personal har arbetat med och analyserat några av de frågeställningar som finns i Arbetsmiljökompassens material under en arbetskväll. Utifrån det har arbetsplanen utarbetats av samverkansgruppen. Det material och åtgärder som efterfrågas kommer presenteras och bearbetas på arbetsplatsträffar och möten under Söderhöjdens för- och grundskola hösten. Personalen har fått materialet och diskuterat det på arbetsplatsträffar. Personalen har vikt tid på arbetslagsmöten för att resonera sig fram till vilka områden som behöver lyftas. Skolledningen har samlat in personalens synpunkter och formulerat målen utifrån dessa. Handlingsplanen togs sedan i samverkan. 1. Öka inflytande för samtliga 2. Feedback -vilken typ av feedback? -ge och ta 3. Utmaningar -alla ska känna att de utmanas i arbetet 1. Organisationen 2. Skolsamverkan 3. Konflikthantering 1. Högre svarsfrekvens 2. Förbättra arbetsmiljön i klassrummen i E-huset 3. Ledarskap, ansvar och roller ska tydliggöras och förbättras i hela organisationen 4. Öka medarbetarnas reella inflytande och delaktighet 5. Arbetsbelastning 6 1. Allpersonalkonf- Önskat läge (start vt11) 2. Medarbetarsamtal (start vt11) 3. Kickoff -allas ansvar att skapa ett bra arbetsklimat Konferenser i olika gruppsammanhang -verksamhetsvis -arbetslagsvis -kategorivis 1. Förtydliga beslutsvägarna, Konferensschema Resursfördelning (augusti) 2. Förtydliga uppdraget 3. Feedback, Samarbete och stöd (hösten 2011) 1. Nästa arbetsmiljöundersökning görs under personalmöten eller arbetslagsmöten i så hög utsträckning som möjligt. 2. Byta till ljudisolerade dörrar och sätta upp ljudabsorbenter i klassrum. Se över akustiken i korridorer. Ljuddämpande material i nyinvesterade möbler. Akustik mätningar görs (ska följa upprättad investeringsplan) 3. Ett dokument för hur ansvar och roller ska tydliggöras i organisationen. Nya rutiner för elevhälsan, administrationen och vaktmästeri införs. (ht-11) 4. Inrätta pedagogiska utvecklingsledare i varje arbetslag.

7 Ulvsätraskolan Vattmyra för- och grundskola Samverkansgruppen fick under en heldag gå igenom resultatet. Tre viktigaste områden prioriterades och mål formulerades. Därefter gick vi igenom de stödfrågor som bifogades till resultatet och valde ut, samt omformulerade dem så de skulle passa vår skola. Under en Ap-kväll arbetade vi sedan med att presentera enkäten och berätta hur Samverkansgruppen arbetat. Varje medarbetare arbetade sedan först individuellt med frågorna sedan i grupp. Avslutningsvis presenterades handlingsplanen. Information om resultatet och arbete i tvärgrupper med frågeställningar. 1. Delaktighet i beslutsstrukturen 2. Att minska påfrestande arbetssituationer 3. Att bevara dynamiska arbetssituationen 1. Inflytandet över och ansvaret för hur arbetet organiseras och bedrivs har ökat. 2. Ledningen är tillgänglig och närvarande i verksamheten. 3. Uppföljning av resultatet av arbetsmiljökompassen genomförs en gång/termin. 4. Öka medarbetarnas reella inflytande och delaktighet. 5. Fler användbara verktyg för konflikthantering används. 6.Hur medarbetarnas kompetens bättre kan tas tillvara. 7. Öka medvetenheten om vad som är god arbetsmiljö. Se ovan gällande tydligare roller (from 9/8-11) 5. I tjänstefördelningen införs resurstid i arbetslagen för att kunna hantera elever med särskilda behov. Schemaförutsättningar diskuteras på arbetsplatsträffar och utvärderingsenkät görs av schemat. (delvis genomfört) 1. Bättre redovisa varför beslut tas (genast) 2. Bättre ta tillvara på kompetens utifrån uppdrag, arbeta i team (i samband med organisationsutveckling i höst) 3. Gemensam rast (genast) Gemensamma aktiviteter (så snart utrymme i budget finns) 1. Arbetslagsmöten varje vecka med fokus på verksamhetens innehåll, organisation och ansvarsfördelning. Ledningen deltar en gång/termin Lärande samtal med frågeställning kring för arbetslaget aktuellt tema. Ledningen är samtalsledarare o reflektör en gång per termin. (2 ggr/termin) Utvecklingsgrupper och kategorimöten kring olika skolutvecklingsområden med ansvar att driva skolutveckling (en gång/vecka) 2. Rektor arbetar heltid på enheten. Strukturen för ledningens arbetsvecka har tydliggjorts för personalen. Rektor o bitr.rektor gör verksamhetsbesök torsdag fm resp. em. (läsår 11-12) 3. Uppföljning med frågeställningar relaterade till resultatet av Arbetsmiljökompassens på APT. Vi arbetar då i tvärgrupper för att få möjlighet att få ta del av olika arbetslags perspektiv (APT nov-11 och ett tillfälle under vt 12) 4. Frågeställningar som diskuteras på Apt och studiedagar 7

8 Viksjöskolan Järfälla Språk centrum Sittning med facken. Vi har också gått igenom planen på vårt månatliga informationsmöte med hela personalen. Presentation i samverkansgrupp och arbetsgivare föreslår genomgång och diskussion på arbetsplatsträff. All personal får via arbetsplatsträffar en genomgång och tid för diskussion. Handlingsplan med planerade åtgärder 1. Frigöra mer tid för lärarnas administrativa uppgifter 2. Minska bullernivån i arbetslagsområdena och på expeditionen 3. Motverka stress 4. Förbättra kommunikationsflödet 5. Tydligare ansvarsfördelning mellan rektor och biträdande rektor 6. Förbättra det sociala stödet 7. Öka inflytandet 1.Förbättringar i samarbetet mellan modersmålslärare och lärare inom förskola och grundskola. 2. Effektivare informationsspridning och administrativa rutiner. 3. Förstärka och öka förståelsen för ett interkulturellt förhållningssätt Medvetandegöra/höja kompetens genom ett språkutvecklande arbetssätt inom JSC och inom Järfällas för- och grundskolor. 4. Synliggöra JSC lärare 5. Förebygga upplevd stress 5. Utbildning i metoden Förtroendefullt samarbete. Metoden introduceras och används vid behov. 6. Frågeställning/en djupare analys vid medarbetarsamtal 7. Foldern Trygghet och arbetsro i förskola och skola delas ut till all personal. Diskussion på Apt 1. Drar in på tre av fyra morgonkonferenser på måndagarna. Avsätta tid i kalendariet för att skriva Åtgärdsprogram (åtgärdat) 2. Beställa bullermätning och ev installera bullerplattor. Installera skydd till stolsbenen (åtgärdat) 3. Iordningställa vilrum. Ny tjänst för vikarieanskaffning (åtgärdat) 4. Ped ledningsmöte varje vecka ist för varannan vecka. Informationsblad varje vecka (åtgärdat) 5. Ny ansvarsbeskrivning för biträdande rektor (åtgärdat) 6. Socialpedagogerna överförs organisatoriskt från elevhälsan till arbetslagen för att lättare finnas till hands som stöd för lärarna. Arbetslagsledarna har en halvdag för att bättre kunna stötta lärarna i ndervisningssituationer (åtgärdat) 7. Apt och samverkan under hösten 1. Utarbeta gemensamma rutiner (Ht-11) 2. Alla ska känna sig trygg och bekväma med att använda Portal, självservice och övriga gemensamma info kanaler.mm. (pågår) 3. Genom olika satsningar på information om JSC arbete på olika nivåer i organisationen ( ) 4.Uppmuntra JSC personal att delta i kommunens olika satsningar som tex medarbetarakademin, ledarskapsakademin, PIM osv. (fortlöpande) 5. Följa upp utförd hälsoundersökning (aug 2011) Barn- och elevhälsan Arbetsmiljökompassens resultat presenterades på en arbetsplatsträff under våren 2011 och alla fick var sitt exemplar.vid vårterminens sista arbetsplatsträff diskuterades resultatet i yrkesnätverken för att sedan vid 1. Förbättringspotentialen finns inom återkoppling till medarbetarna, feedback. Behovet av feedback är stort och man önskar feedback från skolledning, kollegor och ansvarig chef. 1. Uppföljning av uppdrag på EHG genom att skapa en rutin för det (vid terminsstart) Styrd utvärdering av EHG-arbetet (1gång/permin) Avstämningsmöten (innan medarbetarsamtal med chef) Uppmuntra varandra, både inom yrkesgruppen och mellan yrkesgrupperna (kontinuerligt) 8

9 Konsult och Stöd höstterminens första arbetsplatsträff kommundelsvis arbeta med nedanstående fyra huvudområden. Handlingsplanen har även förankrats i Samverkansgrupp. Alla medarbetare fick ta del av resultatet. Tid avsattes under våren 2011 för diskussion i mindre grupper och därefter återrapportering till ansvarig chef. 2. Arbetet är ett isolerat ensamarbete Några uttrycker att det ingår i uppdraget att man är ensam i sin profession men att man kan söka stöd hos varandras inom elevhälsogruppen. Känslan av ensamarbete finns ändå. 3. Brist på tid och resurser, brist på pengar för rätt resurser. Dock finns många resurser inom kommunen i form av andra insatser. 4. Oro över den nya organisationen och att den minskat. 1. Förbättra samarbetet inom enheten Konsult stöd. 2. Arbeta med våra roller och förtydliga vårt uppdrag. 3. Förbättra samarbetet med övriga enheter inom FOG. Närmsta chef ska besöka skolan i vardagen, känna till arbetssituationen (1-2 ggr/termin) 2. Yrkesnätverksträffar (1 gång/månad) Handledning. Ansvarig chef ska förankra hos rektorerna att elevhälsans personal måste vara bort från skolan ibland för att kunna få på yrkesnätverksträffa och ev. handledning. 3. Information om andra kommunala resurser (ht-11) Följa de rutiner vi har och få tid för planering och uppföljning (ht-11) 4. Dialog kring förväntningarna på Elevhälsogruppen samt på enskilda medarbetare. (ht-11 och vid medarbetarsamtal) Avsatt 2 planeringsdagar på våren samt två på hösten 2011 för utvecklingsarbete inriktat på våra förbättringsområden. ANKA (Allmoge, Nibble, Kastanjen och Aspnäs förskolor) Antalet svar på enkäten var så lågt så att det inte blev användbart. Många hade tekniska problem och gav upp. Enheten kommer att använda självtestet som ett av underlagen till medarbetarsamtalen. BAG ( Bolinder, Askungen, Gulliver förskolor) 1. Förbättra: Det sociala stödet mellan medarbetarna. Målet: Öka det sociala stödet mellan medarbetarna. 2. Förbättra: Diskutera vad kan inflytande vara och vad kan man som medarbetare ha inflytande över. Målet: Koppla inflytande till professionalitet. 1. Åtgärd: Under våren har vi arbetat med personalen på arbetsplatsträffar, möten och utvecklingsdagar. Vi har arbetat med olika diskussions frågor både i tvärgrupper och i arbetslagen (vt11-vt12) Hur: Uppmana medarbetarna till att göra självtestet så länge det finns tillgängligt. Vi har identifierat och synliggjort framgångsfaktorer Gård/Högby/Kullens förskolor Efter diskussion i arbetslagen enades förskolan om att arbeta vidare med det man kommit fram till i en handlingsplan 1. Respektera personal i deras arbete och särskilt vid deras möten med barnen. Att minska stressen, stärka varandra genom att respektera varandra och 1. Undvika att avbryta vuxna/barn kontakt med telefonsamtal, nyckelutlåning, frågor och samtal. Lyfta problematiken genom tex. att bjuda varandra på dilemman att diskutera. Diskutera om vi kan använda tecken så som stopp-handen för att även markera mot vuxna när vi inte vill bli avbrutna. 9

10 vårt arbete. 2. Tydligheten i vårt ansvar. Vad kan vi påverka och vad ligger utanför vårt beslutsområde. Få fler att änna att vi uppfyller de krav som åligger oss. 3. Hinna med uppgifter utanför barngrupp 4. Stress 5. Stress att inte räcka till i barngrupp 6.Kompetensanalys 2.. Bättre feedfack från chef på utfört arbete, både arbetslag och individ. Konkreta diskussioner. Det ger en känsla av att alla är med på tåget och vi lyfter varandras agerande 3, ge varandra tid, ta tillvara på varandras kompetenser 4. Tydligare öppenhet, tydligare kommunikation till varandra, ge varandra bättre feedback och lippa bättre, att ha full respekt för sin/sina kollegor, ge tecken till varandra när man inte kan prata med varandra. 5. Vikarietäckning, ambitionen måste överensstämma med situationen, hjälpa varandra över avdelningarna, tydligare mot varandra så missförstånd förhindras. 6. dokumentera vad vi har för kompetens. Vad behöver vi för kompetensutveckling gå två på en kurs/föreläsning för att lättare återkoppla till förskolan Mjölnaren/Vallvägen /Kvarnen förskolor Traktor/Fastebol/ Olovslunds förskolor samt familjedaghemmen Viksjö All personal delgavs resultat via enhetens veckobrev. Vid kommande arbetsplatsträff fick personalen utrymmet för diskussion. Under våren har resultatet lyfts i arbetslagsamtal och enskilda samtal. En övergripande handlingsplan för enheten skrivs. Under hösten 2011 har personalen fått en uppfriskning av enkäten och sedan fortsatt att diskutera vilket mynnat ute i en handlingsplan per förskola. Under höstens medarbetarsamtal kommer arbetsmiljökompassen diskuteras. Tidplanen och arbetsättet presenterades och accepterades i samverkangruppen. Resultaten presenterades på APT då samtliga personal var närvarande. Därefter reflekterade de 4 fyra verksamhetsgrupperna över resultatet. Var och en av medarbetarna fick uppdraget att ta fram några områden att förbättra och några att bevara. 1. Tydliga mål för verksamheten 2. Eliminera de röda arbetssituationerna såsom minska stressen och se över tidsanvändningen. 3. Minska ohälsa och stärka friskfaktorer 4. Varje medarbetare ska uppleva meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet på arbetsplatsen och öka känslan av sammanhang, KASAM 1. Sänka ljudnivån i våra lokaler och öka kunskapen om buller 2. Bättre förutsättningar för planering och reflektion 3. En fortsatt positiv utveckling av arbetsplatsen både social och kunskapsutvecklande 4. Sänka ljudnivån 5. Bra balans i barngrupperna vid personal frånvaro 1. Arbetsplan för skall skrivas. Målen skall lyftas kontinuerligt (pågår, klart sep 2011) 2. Fortsätta att se över arbetsuppgifter och ansvarsområden. Se över hur vi använder arbetstiden Omstrukturering av personal Organisationsförändring (HT-2011) 3.Deltar i projektet Sunda arbetsplatser ( ) 4. Genom utvecklad kommunikation på arbetsplatsen 1. Ljuddämpning på väggar och tak, inköp, se över miljön/organisationen 2. Se AO-tider heldag planering i augusti. Övrig tid? Används till friskvård. 3. Se till att alla känner delaktighet genom reflektion, lärande samtal, utbildning och feedback 4. Äta på flera ställen, äta ute när vädret tillåter 5. Vid frånvaro flytta barn 6. Vara bättre förberedd,,kolla med fler personal innan bokning 10

11 UTeKoppS förskolor Kopparvägen/Svetsarväg en/teknikvägen/ulvsätra förskolor Respektive verksamhetsgrupp enades om några gemensamma frågor som behöver förbättras respektive bevaras. På planeringsdagarna i augusti gick vi igenom respektive verksamhets handlingsplan och beslutade att vi nu arbetar för att genomföra våra åtaganden under kommande verksamhetsår. Resultatet presenterade först i ledningsgruppen sedan på arbetsplatsträffar. I samverkan fick de uppdraget att ta fram vilka frågor de ville diskutera vidare Diskussionerna fördes sedan både på arbetsplatsträffar och arbetslagsträffar. 6. Samsyn vid frånvaro/utbildning 7. Bevara ett kreativt, utvecklande och roligt arbete 8. Bevara god stämning 9.Mer tid till planering och reflektion, använda oss av AO tider 10. Öppet och tillåtande klimat där alla är raka och ärliga och stöttar och ger feedback. Ser sin egen del i olika situationer 11. Variera utbudet av grönsaker som komplement till lunch 12. Bevara stöder från arbetskamraterna, att vi hjälps åt i arbetet. Vänlighet och värme. Glad och positiv stämning. 13. Alla barn är allas ansvar. Bevara tanken på att hjälpas åt över åldersgrupperna 14. Att få en realistisk pedagogisk planering utifrån de förutsättningar vi har så vi kan känna oss nöjda och stolta över vårt arbete. 15. Att familjedaghemmen får fortleva som ett komplement till förskolan 16. Bevara trivseln med arbetet 1. Att alla blir mer medvetna om sitt eget beteende och blir mer lyhörd och visa hänsyn och respekt för andras åsikter och idéer. 2. Eliminera de röda arbetssituationerna -Hög arbetsbelastning 3. Hur jag får inflytande över beslut som rör min avdelning/ enheten 7. Gemensam fortbildning, våga fråga och be om hjälp. 8. Omtanke i vardagen, fest som omväxling, födelsedagsfirande. 9. AO-tider synligare och att man tar ett eget ansvar 10. God arbetsmiljölista upp i personalrummet, Ansvar, info-block 11. Tid till Nettan 12. Att vi är öppna och stöttar varandra 13. Fortsätta som vi gör nu. Underlättar när vi hjälper varandra i åldersgrupperna vid inskolning. 14. Tid på planeringsdagen för fin och grovplanering och reflektion. Vårt mål den röda tråden i vår planering 15. Att vi ges förutsättningar att kunna fortsätta vårt viktiga arbete 16. Positiv feedback och stötta varandra 1. Att de tysta tar mer plats och de pratiga backar lite. Att när man har fått en uppgift vara noga med att slutföra den. 2. Diskutera mera på arbetsplatsen. Högt i tak. Ge varandra tips och dela erfarenhet. Se tillfällen till egen tid och utnyttja den. 3.Att all information kommer ut på mail och att vi tar eget ansvar över att läsa igenom allt som kommer. Utveckla kommunikationen. Rektorer och förskolechefer Varje chef har fått rapporten Margareta presenterade den vid chefsmötet den 15 juni. Diskussion i kommundelarna 1. Öka medvetenheten om beställarens resp egenregins roller o ansvar 2. Tydliga mål för 1. Förtydliga BuF s organisation med avseende på beställar- resp egenregirollerna (chefsmöte 24/8) 2. BuN fattar beslut om ägarintentioner/mål för egenregin 11

12 Möjligheter att lämna synpunkter på förslaget till handlingsplan Handlingsplanen redovisat i FoG s samverkansgrupp. egenregiverksamheten 3. Öka kunskapen om FoG s centrala ledningsorganisation 4. Skapa en mer ändamålsenlig enhetsorganisation 5. Öka ledningens kunskaper om verksamheterna 6. Öka chefernas inflytande och delaktighet 7. Förbättra stödet i ledarskapet Tydliga uppdrag till egenregin i övergripande handlingsplaner (budget 12/13) 3. Förtydliga roller och ansvar (ht-11) 4. Förändrad enhetsorganisation i dialog med enhetscheferna - fortsatt utveckling av Barn o elevhälsaenheten - fortsatt utveckling av KoS (pågående). 5. delta i enhetskonsultationer medarbetarsamtal ledningen deltar i kommundelsmöten ta del av kvalitetsredovisning, VB och brukarundersökningar (enligt årsplanering) 6. Utveckla rutiner för information, kommunikation och återkoppling - förändra mötesformerna 7. grupphandledning - handledning på individ- och gruppnivå vid behov - rektorslyftet - rektorsprogrammet - medarbetarsamtal - enhetskonsultation - kompetensutveckling - stödfunktioner inom KoS - förtydliga uppdrag för samordnarna - tydliggöra kommundelsgruppernas roller (ht-11) 12

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning För att förbättra elevers resultat, öka skolans måluppfyllelse och få förbättrad produktivitet behöver varje skola skapa en bra arbetsorganisation.

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Svarteskolan, förskoleklass och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planengrundskola, förskoleklass och fritidshem Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT UPPFÖLJNING AV HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2014 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Beslutsfattare Ansvarig funktion Stina Sundling Wingfors, områdeschef Arbetsmiljö-

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION

SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION SKOLLEDNINGENS LEDARDEKLARATION Ledarskap Det vi tycker är särskilt viktigt med vårt ledarskap är att skapa ett öppet klimat på skolan, där elever, föräldrar och personal kan känna att de med förtroende

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2013-09-19 Kvalitetsredovisning Folkasboskolans Fritidshem ansvar lärande, språket, miljö, beteende kommunikati on läsa, skriva, tala, lyssna, diskutera, muntligt framföra, argumentera, förklara Generella

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet 1 Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet Syfte - Mål Detta avtal är ett kollektivavtal som anger riktlinjerna för utvecklingsarbetet på förskola 1-5 år. Parternas ambition

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem

2015-16. ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem ARBETSMILJÖPLAN Junsele skola & fritidshem 2015-16 Här finner du hur vi i Junsele skola och fritidshem arbetar med vår arbetsmiljö. Du har möjlighet att alltid framföra åsikter om hur du tycker att vi

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för Smedby förskola period 4 (april-juni), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Kvalitetsnätverk GR 131127

Kvalitetsnätverk GR 131127 Kvalitetsnätverk GR 131127 Två och två: Om du hör begreppet kvalitet i förskola och skola, vad tänker du på då? Rachel Törnell, utvecklingschef Grunden för kvalitetsarbete i Alingsås Hur ser det konkret

Läs mer

Det systematiska kvalitetsarbetet

Det systematiska kvalitetsarbetet Det systematiska kvalitetsarbetet Kungsängens förskolor 2014-01-02 Rev: 2014-10-27 -Utvecklingssamtal med föräldrar Kungsängens förskolor Verksamhetens pedagogiska år -Uppföljning av Läroplanens mål -Projektuppföljning

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter

Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter Hälsofrämjande ledarskap och medarbetarskap praktiska erfarenheter Therese Stenlund Universitetslektor Inst. för Samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi Kliniskt lektorat; Stressrehabilitering,

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 - målområden inklusive åtgärder

Medarbetarenkät 2012 - målområden inklusive åtgärder Handläggare Datum Lillian Alverö 2013-04-10 Medarbetarenkät 2012 - målområden inklusive åtgärder Barkestorpsskolan Arbetssätt och mål Ledarskap Tid för att arbeta med handlingsplanen kommer att finnas

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013

Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 Kvalitetsarbete för förskolan Tunet period 4 (april-juni), läsåret 2012-2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 GRUNDSKOLA: Bålbro skola 1. UNDERLAG - Självvärdering, riktad till pedagoger - Våga Visa-enkäten riktad till barn/elever och föräldrar - Skolans andra underlag Pedagoger Övergripande

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Välkomnandet av den nya förskoleklassen

Välkomnandet av den nya förskoleklassen Välkomnandet av den nya förskoleklassen Ett samarbete för en mjukare övergång mellan förskola och förskoleklass Malmsjö skola- Förskolan Trollgården- Förskolan Trollet- Förskolan Älvan. Vt- 12 Emelie Vesterholm,

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14

Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Per Hansson, rektor Bromstensskolan 2013-10-31 A 1 (11) Arbetsplan Bromstensskolan 2013/14 Introduktion Den här arbetsplanen beskriver vilka arbetsområden vi på Bromstensskolan kommer att fokusera på under

Läs mer

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31

Lindan 1 & 2 förskola. Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Lindan 1 & 2 förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Planen gäller från 2014-06-01 till 2016-05-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan

Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans Barn-och Elevhälsoplan Hagbyskolans elevhälsoplan tar sin utgångspunkt i de internationella, nationella och lokala styrdokumenten. Dessa är FN:s Barnkonvention, Salamancadeklarationen, Skollagen,

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Detta är skolans kvalitetsredovisning enligt Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet: 2 Arbetet med kvalitetsredovisning skall främja /.. / skolornas, förskolornas och

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Tornet 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Tornet 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola

Kvalitetsrapport för. Rinnebäcks förskola Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola 2012-2013 Sid. Innehållsförteckning 2 1. Kvalitetsrapport för Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 2. Grundfakta om Rinnebäcks förskola läsåret 2012/2013 3 3.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola

LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola LOKAL ARBETSPLAN 2014 Vigelsjö Gårds förskola LOKAL ARBETSPLAN 2014/2015 Vi ska göra alla barn och elever i Norrtälje till vinnare FÖRSKOLA: Vigelsjö gårds förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-04-18 2. Bilaga Arbetsmiljökompassen 2010 Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-04-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Dnr Kst 2011/148 Uppdrag till nämnder och styrelse att redovisa åtgärder med anledning av personalenkäten 2010 Förslag till beslut Kommunledningskontorets

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KULLINGSBERGSSKOLAN Alingsås Augusti 2015 Definition av kränkande behandling Definitionen är hämtad ur boken Ny Skollag i praktiken, som gäller fr.o.m.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Fritidshem

Kvalitetsredovisning. för läsåret 2013/2014. Fritidshem 2014-04-08 Kvalitetsredovisning för läsåret 2013/2014 Fritidshem Datum: 2014-09-02 Resultatenhetschef: Karin Vestman och Bengt Albertsson 1 Kvalitetsredovisningen ska ge en samlad bild av kommunens/enhetens/verksamhetens

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015

PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA. Giltighet läsåret 2014 2015 PRAKTISKA GYMNASIET I NACKA Giltighet läsåret 2014 2015 Innehåll 1. Inledning och syfte... 4 2. Förbud mot diskriminering och kränkande behandling... 4 3. Vision mot kränkande behandling och diskriminering...

Läs mer

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Antistilla Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Utifrån Skollagen måste alla förskolor ha ett målinriktat arbete för att aktivt främja barns lika rättigheter och möjligheter. Förskolan

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Skola för hållbar utveckling

Skola för hållbar utveckling Förnyad ansökan till utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Skolans namn: Förskolan Tanden www.skolverket.se/hallbarutveckling Ansökan med bilagor skickas in via e-post till skolverket@skolverket.se

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor

Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16. Göran Åkerberg rektor Kvalitetsredovisning läsåret 2014-15 Verksamhetsplan läsåret 2015-16 Göran Åkerberg rektor Kunskap och lärande Var är vi? Hur gör vi? Delaktighet och inflytande Vart ska vi? Hur blev det? Normer och värden

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen

Arbetsmiljöplan 2015. Skolförvaltningen Arbetsmiljöplan 2015 Skolförvaltningen Foto: Jessica Lindegren, Pia Forseth Lien, Tori Johansson, Lena Sundberg, Martina Wilén, Sara Granholm Hörnkvist Innehåll Inledning 2 Syfte 2 Vision 2 Ansvar 2 Mål

Läs mer

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Påarps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Förskolechef Vår vision: På vår förskola

Läs mer

Kungsholmens Västra Gymnasium

Kungsholmens Västra Gymnasium K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Kungsholmens Västra Gymnasium Ing re ss På Kungsholmens Västra Gymnasium är det kunskaper om vad det är att vara människa i en alltmer globaliserad värld som är

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 2 (okt-dec), hösten 2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Tingdalsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola åk 4-6 och fritidshem Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer