Sammanställning av enheternas handlinsplaner utifrån Arbetsmiljökompassen 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av enheternas handlinsplaner utifrån Arbetsmiljökompassen 2010"

Transkript

1 Sammanställning av enheternas handlinsplaner utifrån Arbetsmiljökompassen 2010 Enhet Aspnässkolan och Dalens förskola Hur har personalen involverats Personalen har fått Arbetsmiljökompassen på mail. Vi har pratat om den och hur man har svarat på en arbetsplatsträff. Vi har också gjort en egen psykosocial enkät i samband med skyddsronden i våras. Den gick vi igenom samtidigt med arbetsmiljökompassen. Vi har också talat om den i samverkan. Vilka utvecklingsområden? 1. Samarbete i arbetslag för att: minska stress och känsla av att inte kunna påverka situationen. Skapa större gemenskap och vi-känsla. För stöd inom arbetslagen. Utnyttja allas olika kompetenser optimalt. 2. Kommunikation och mötens innehåll och effektivitet, mötesformer. 3. Förbättra ledning/styrning av förskolan och skapa vi-känsla och gemenskap i arbetsgruppen: - Mer ledningskapacitet/samordning - Effektivare möten - Ökad pedagogisk ledning - För utveckling och pedagogiskt utbyte Vilka åtgärder har planerats och när 1. Omorganisation i tre arbetslag i vilka all personal ingår. Varje lag har en arbetslagsledare. Lärare som ingår i lagen träffas varje vecka på avsatt tid, Hela arbetslaget (lärare + BO) träffas en gång per månad. Fritidshemmen (BO) bildar ett tvärarbetslag med en samordnare. Representant för fritidsavdelning träffas en gång per vecka (BO-möte). Arbetslagsledare och samordnare ingår i ledningsgrupp med rektor och intendent. Implementering av Lgr11, del 1 och 2, om värdegrunden, Kopplat till lösningsinriktat arbetssätt och till förhållningssätt i Komet. Handledning till personal (vt & ht-11) 2. Terminsvis planering av möten, mötesagenda, mycket ren information skickas ut via e-posten (vt-11) 3. All personal har ett uppdrag/deltar i de nätverk som finns inom förskolans område. Delta i nätverk /ha utbyte med andra förskolor i kommunen. Samordningsansvarig utses som leder veckovisa planerings möten. Har ansvar för det löpande administrativa arbetet och personalrapportering, vikarieanskaffning, fastighetsfrågor, felanmälan, pedagogombud. Värdegrundsarbete utifrån Lgr11 och förskolans läroplan under APT-tid en gång per månad. Barkarbyskolan Presentation och genomgång av resultat med samtliga personal på 1. Minska stressen i arbetet och arbeta för att få bort de som har röda Avdelningsövergripande teman Schemaläggning av avdelningarnas och personalens planeringstider. Samordnare får mer ansvar och befogenheter. Mötesagenda, tidshållning/disciplin Pedagogombud och förskolechef ska ha tätare möten, pedagogombudet leder förskollärarna i pedagogiska arbetet i LGR11 (ht-11) 1. Vara lyhörde med varandra, våga lyft fram problem i tid. Kanske en stående punkt på arbetslagsmöten (Läsåret 1

2 Berghem förskola och skola Björkebyskolan Fastebol/Högby skolor Fjällenskolan arbetsplatsträffar. Diskussion i tvärgrupper utifrån 3 stödfrågor. Därefter har arbetslagsledaren och ledningen gemensamt bestämt tre förbättringsområden. Vidare diskussion i tvärgrupper om hur de tre prioriterade områdena ska förbättras. Därefter sammanställning och tidsplan. Ansvarig chef har pga sjukskrivning inte hunnit arbeta fram en handlingsplan tillsammans med sina medarbetare. Arbetet pågår och kommer tas i samverkan inom kort Resultatet har presenterats på APT och arbetslagen getts tid till diskussion. Vid en heldag har man arbetat vidare med diskussionsfrågor utifrån de brister som framkommit. Rektor sammanställer den skriftliga redovisningen från helgdagen och ger egna kommentarer. Vid uppstarten den 10/8 arbetade man vidare utifrån sammanställningen. Nya diskussioner och förbättringsförslag utarbetas i arbetslagen. Resultatet integreras i kvalitetsarbetet med Qualis. All personal fick info om hela resultatet på arbetsplatsmöten direkt när svaren kom. Sedan gick vi igenom allt igen i vår lokala samverkan. Efter det togs allt igen med arbetslagsledarna och därefter ledningsgruppen som efter diskussion kom fram till de redovisade förbättringsområdena. Processen var bred och lång. Personalen har arbetat med resultatet via arbetsplatsträffar samt en speciell dag med de fackliga om hur vi skall gå vidare, arbetssituationer. 2. Beredskap vid frånvarande personal 3. Rättvisa förväntningar på både ledning, arbetskamrater och arbetsgrupper/avdelningar 1. Ökat socialt stöd 2. Tydligare organisation 3. Ökad delaktighet i beslutsprocessen 1. Ledarskapet, min chef är lätt att komma i kontakt med. 2. Organisation, förbättra organisationen av arbetet 3. Inflytande och delaktighet, ökad inflytande över besluts Som rör hela min avdelning/enhet 1. Kollegial avlastning, praktiskt stöd i det konkreta arbetet och utökat teamarbete. 2. Rutiner för regelbundna 11/12) 2. Arbetslagsledaren har tillsammans med ledning ett extra stor ansvar för arbetslagets inre arbete. Viktigt att ge återkoppling om en vikarie ej fungerar. Friskanmäla sig till arbetslaget så snart som möjligt (Läsåret 11/12) 3. Alla har ansvar för arbetsmiljön även om ledningen har ansvar för helheten (Läsåret 11/12). 1. Auskultation (ht-11, vt-12) Individuell handledning, grupp handledning för SAMlärare 2. Tjänstebeskrivning, organisationsschema, synliggöra & strukturera elevstödet samt elevvården, ny organisation i samundervisning, tydligare kalendarium (ht-11), utveckla arbetslagen 3. Fortsatt decentralisering av organisationen på arbetslag/grupper och medarbetare, bättre feedback från skolledningen 1. Tydligare signaler om när det finns möjlighet till spontana möten, tex öppen/stängd dörr till rektor arbetsrum. E-post för bokning av tid för samtal mellan medarbetare och chef. Öka möjligheten till informella möten, ex. under rast (Snarast). 2. Ökning av personaltätheten på fritidshem när ekonomin så tillåter. Förtydliga uppdragen (snarast). 3. Ge den nya arbetslagsorganisationen mer tid att sätta sig. Möjlighet till mer påverkan vid tillsättning. (fortlöpande vid rekrytering). 1. Genomföra ämnes/arbetslagsmöten varje vecka med arbetslagsledare och ämnesansvariga. Utöka planeringstiden och förutsättningarna för bla förskoleklass. 2

3 Iljansbodaskolan Kolarängskolan Genomgång på arbetsplatsmöten. Arbete i smågrupper med specifika frågor. All personal har fått var sitt ex. av resultatet. Redovisning på samverkansgrupp. Diskussion kring ev. förbättringsområden. Ledningsgruppen väljer ut förbättringsområden och gör en handlingsplan. Redovisning till samverkansgruppen som godkänner planen. Resultatet presenterades på ett Husmöte i november 2010 för all personal. Diskussion i grupper om resultatet i stort. All personal fick därefter ta del av resultatet på mail. Det togs också upp i ledningsgrupp och i samverkansgrupp. Samverkansgruppen enades därefter om vilka frågor i resultatet som skulle diskuteras vidare i verksamheterna. Tid avsattes för diskussion i arbetslag. Alla arbetslag lämnade in underlag för sammanställning juni medarbetarsamtal och uppföljning 3. Fortlöpande informationsspridning Säkerställa att brukare såväl som uppdragsivare är nöjda med det vi uppnår. 4. It-stöd i undervisningen 5. Ledarskapet hos ledningen, tydligare ledningsstruktur 6. Hög arbetsbelastning hos framförallt 6-9 lärarna 7. Öka medarbetarnas reella inflytande och delaktighet 8. Kartlägga var och vem/vilka som fattar beslut i stort och smått som påverkar verksamheten, för att också vara beredd att förändra nuvarande struktur. 1. Öka möjlighet till delaktighet och inflytande 2. Minska stressen 1. Informationsspridning från möten 2. Feedback 3. Tydlighet 4. Arbetsbörda 2. Påbörja medarbetarsamtal under september Ledningsinfo genomförs var 14:e dag med start september Rektorsbrev till föräldrar 6ggr/år. Utöka samarbetet med föräldrarådet dator satsning för lärare och elever 5. Ny rektor from oktober Två biträdande rektorer from 1 augusti. Fsk-3 samt 5-9 ansvar. 6. En tydlig arbetsfördelning och ansvarsfördelning på individnivå påbörjad. Bla individuell hänsyn tagen till ämnets karaktär, NP, antal år i yrkes samt den enskildes förmåga. 7. Gemensamt framtagande av en ny vision med tillhörande mål 8. Skapa transparent organisation med tydlig ansvarsfördelningar. 1. Fler informations/kommunikationskanaler - 1/1 info vid olika mötestillfällen - tex. Frisko och lärarmöte. - Via mail - Eget ansvar att ta del (efter varje möte med start genast) 2. Utreda om antalet kvällsmöten kan minska. Öka spridningen av olika aktiviteter över året på ett bättre sätt. Inte förlägga allt i dec. och ma j(föräldraråd/föräldramöten). Se över fördelningen av olika uppdrag 1. Protokoll eller minnesanteckningar ska alltid skrivas och läggas i postfack eller mailas (snarast). 2. Mer konkret feedback från både ledning och kollegor. Mer tid för återkoppling, reflektion och möjligheter att ge feedback. Viktigt med avsatt tid (regelbundet). 3. Tydligare ansvarsfördelning. Checklista där det står vem som ska göra vad (inför varje läsår). 4. Utveckla arbetssätt som ger en jämnare arbetsbörda. Ej starta upp för många nya projekt (kontinuerligt). 3

4 Källtorpskolan Först presenterades resultatet på en arbetsplatsträff, sedan skrevs en sammanställning utifrån resultatet som varje arbetslag tog upp till diskussion och där varje arbetslag fick prioritera utifrån vad de ansåg var viktigast Ledningen hade sedan en eftermiddag tillsammans med arbetslagsledarna, där diskuterades vad som kommit fram i arbetslagen och det fortsatta arbetet strukturerade. Vi enades om att all personal utifrån de egna målsättningarna skulle skriva tydliga mål och precisera när de anser att de har nått målet, dvs vad ska hända för att målet ska vara uppfyllt. Detta skedde under en av de första dagarna denna termin. På så sätt har vi nu en tydlig målsättning som alla ska arbeta utifrån. 1. Att utveckla kommunikation mellan ledning - anställda, anställda - ledning och positiv feedback åt båda hållen 2. Att förbättra samverkan mellan kollegor 3. Att förbättra mottagandet av årskurs 6 och att utveckla rastverksamheten 4. Att stärka vi-känslan 5. Att öka medarbetares inflytande och klargöra ansvarsförhållanden 6. Att skapa en jämn arbetsbelastning över året 7. Att utveckla IT-verksamheten 1. Tala med varandra på ett respektfullt sätt; att våga vara självkritiska och att ta gemensamt ansvar för verksamheten 2. Schemat möjliggör gemensam klassrådstid/ arbetslag som kan användas till gemensamma aktiviteter. Målsättningen är att göra lektionsbesök hos varandra inom arbetslaget och utöka den tematiska undervisningen 3. Vi har förbättrat skolgården så att det finns aktiviteter för de yngre eleverna och vi har en idrottslärare som har avsatt tid för rastaktiviteter. Vi har förstärkt omhändertagandet genom att alla berörda har en gemensam målsättning. Blivande 6-or och deras föräldrar ska uppleva att de får ett mycket positivt bemötande och tydlig och vederhäftig information. Dessutom ska alla elever känna sig välkomna och veta var de ska vända sig om de undrar över något. 4. Kick-off i egen regi som handlade om gemensamma värderingar, laganda och gemensamt ansvar. Utifrån den plattformen, ledningens vision samt sammanfattningen av arbetsmiljökompassen har personalen fått besluta om vilka regler och vilket förhållningssätt som vår gemensamma verksamhet ska vila på. 5. Vi fortsätter vårt arbete med strukturer, rutiner och ansvarförhållanden. Vi kopplar inflytande och ansvar på individnivå genom att låta var och en fullfölja egna ärenden utifrån bestämda ansvarsområden. 6. Lagt ett mer detaljerat kalendarium med en jämnare arbetsbelastning över terminen. Effektiviserat schemaläggningen och fördelat timplanen i 60- minutersperioder vilket har medfört ett arbetsmiljömässigt bättre schema för både personal och elever. 7. Planerar för en modernare och effektivare ITanvändning både pedagogiskt och administrativt som ett oerhört värdefullt komplement till vardagsaktiviteter på samtliga nivåer inflytande och ansvar på individnivå genom att låta (Arbetet sker kontinuerligt i vardagsarbetet på samtliga nivåer. Varje onsdag följs arbetsplanen upp utifrån vilket mål som är aktuellt att följa upp) 4

5 Lundskolan Neptuniskolan, Orion och Polaris förskolor Olovslundskolan Information i samverkansgruppen Presentation av enkätsvaren för all personal vid ap-möte All information anslagits på informationstavla På Ap möte arbetare all personal med materialet och gjorde analys och prioriteringar. Rektor presenterade en sammanställning på samverkansmöte och för hela personalgruppen. Samverkansgruppen instämde i analysen och handlingsplanen. Handlingsplanen presenterades på ett ap möte. Arbetet pågår Arbetet med arbetsmiljökompassen har skett enligt följande: Information på arbetsplatsträffar och diskussioner i arbetslag. Bearbetning av resultatet i Arbetsmiljökompassen inkluderat frågeställningar, har avslutningsvis skett inom respektive område (skola - 1. Förtydliga organisationen Roller Beslutsgång Teamens inre arbete - roller - uppdrag -mandat -möten/planering -rutiner -socialt stöd 2. Ledningsorganisationen Teamsamordnar organisationen Definition av begreppen Delaktighet Inflytande Socialt stöd 1. Lokaler, Orions förskola mycket gammal, sliten, ohälsosam och svårarbetad Neptuniskolans paviljong mycket gammal, sliten, ohälsosam och svårarbetad. Skolan saknar matsal. 2. Ledning Samarbetet mellan personal/ ledning samt personal/personal 1. Minskad stress 2. Ökad delaktighet 3. Förbättrad information 1. Var och en läser sina arbetsbeskrivningar (aug -11) Analysera vilka beslut/befogenheter (maj -11) Teambuilding varje team skriver handlingsplan utifrån målen (ht-11) 2. Tydliggöra olika ansvarsområden Enskilt teamet (ht-11) Skolans gemensamma definitioner (ht-11) 1. Byggs nytt, klart sept Ersätta paviljongen med verksamhetsanpassade lokaler. Inväntar kommunstyrelsens beslut om ombyggnad. 2. Externa och interna konsulter har arbetat med verksamheten. Förändringar i personalgruppen. Organisationsförändringar. Arbetsdag tillsammans med samverkansgruppen som valde frågan Vad gör jag/vi på arbetsplatsen som stödjer relationen mellan personal/personal & personal/ledning att arbeta med på arbetskvällen. Arbetskväll för hela enheten med uppföljning på respektive skola. Gemensam fest för hela enheten. 1. Skapa balans mellan krav och inflytande genom dialog Öka arbetsgivarens närvaro ute i verksamheten (ht11- vt12) 2. Förtydliga och utveckla befintliga informationskanaler (Ht-12) Förändra sammansättningen i samordningsgruppen varje/vartannat år 3. Utveckla och tydliggöra rutiner för information. Se över och utveckla nyttjandet av gemensam mötestid 5

6 fritidshem). Förbättringsområden har utifrån detta underlag tagits fram av skolledningen. Resurscentrum 1. Stärka samverkan, sammanhållningen och viljan att hjälpas åt 2. Stärka välbefinnandet och friskfaktorerna i vardagen 3. Trivsel skola och fritidshem (ht11) 1.Kick off och fördjupningsdag utifrån förtroendefullt samarbete,kasam och mindfullness delvis i samarbete med interna resurser (vid kick off och i januari) 2.Valfria åtgärder: Mindfullness, Personlig utveckling, FIRO-fördjupning i arbetsgruppen (regelbundet) 3.SPA-dag (december) Sandviksskolan Personalen har fått resultatet av arbetsmiljökompassen presenterad vid en konferens där all personal deltog. Man arbetade då i små grupper med frågeställningar omkring inflytande, utmaningar och feedback. Under hösten kommer en uppföljning genomföras med all personal i respektive verksamhetsgrupp. Skälby förskola och skola All personal har arbetat med och analyserat några av de frågeställningar som finns i Arbetsmiljökompassens material under en arbetskväll. Utifrån det har arbetsplanen utarbetats av samverkansgruppen. Det material och åtgärder som efterfrågas kommer presenteras och bearbetas på arbetsplatsträffar och möten under Söderhöjdens för- och grundskola hösten. Personalen har fått materialet och diskuterat det på arbetsplatsträffar. Personalen har vikt tid på arbetslagsmöten för att resonera sig fram till vilka områden som behöver lyftas. Skolledningen har samlat in personalens synpunkter och formulerat målen utifrån dessa. Handlingsplanen togs sedan i samverkan. 1. Öka inflytande för samtliga 2. Feedback -vilken typ av feedback? -ge och ta 3. Utmaningar -alla ska känna att de utmanas i arbetet 1. Organisationen 2. Skolsamverkan 3. Konflikthantering 1. Högre svarsfrekvens 2. Förbättra arbetsmiljön i klassrummen i E-huset 3. Ledarskap, ansvar och roller ska tydliggöras och förbättras i hela organisationen 4. Öka medarbetarnas reella inflytande och delaktighet 5. Arbetsbelastning 6 1. Allpersonalkonf- Önskat läge (start vt11) 2. Medarbetarsamtal (start vt11) 3. Kickoff -allas ansvar att skapa ett bra arbetsklimat Konferenser i olika gruppsammanhang -verksamhetsvis -arbetslagsvis -kategorivis 1. Förtydliga beslutsvägarna, Konferensschema Resursfördelning (augusti) 2. Förtydliga uppdraget 3. Feedback, Samarbete och stöd (hösten 2011) 1. Nästa arbetsmiljöundersökning görs under personalmöten eller arbetslagsmöten i så hög utsträckning som möjligt. 2. Byta till ljudisolerade dörrar och sätta upp ljudabsorbenter i klassrum. Se över akustiken i korridorer. Ljuddämpande material i nyinvesterade möbler. Akustik mätningar görs (ska följa upprättad investeringsplan) 3. Ett dokument för hur ansvar och roller ska tydliggöras i organisationen. Nya rutiner för elevhälsan, administrationen och vaktmästeri införs. (ht-11) 4. Inrätta pedagogiska utvecklingsledare i varje arbetslag.

7 Ulvsätraskolan Vattmyra för- och grundskola Samverkansgruppen fick under en heldag gå igenom resultatet. Tre viktigaste områden prioriterades och mål formulerades. Därefter gick vi igenom de stödfrågor som bifogades till resultatet och valde ut, samt omformulerade dem så de skulle passa vår skola. Under en Ap-kväll arbetade vi sedan med att presentera enkäten och berätta hur Samverkansgruppen arbetat. Varje medarbetare arbetade sedan först individuellt med frågorna sedan i grupp. Avslutningsvis presenterades handlingsplanen. Information om resultatet och arbete i tvärgrupper med frågeställningar. 1. Delaktighet i beslutsstrukturen 2. Att minska påfrestande arbetssituationer 3. Att bevara dynamiska arbetssituationen 1. Inflytandet över och ansvaret för hur arbetet organiseras och bedrivs har ökat. 2. Ledningen är tillgänglig och närvarande i verksamheten. 3. Uppföljning av resultatet av arbetsmiljökompassen genomförs en gång/termin. 4. Öka medarbetarnas reella inflytande och delaktighet. 5. Fler användbara verktyg för konflikthantering används. 6.Hur medarbetarnas kompetens bättre kan tas tillvara. 7. Öka medvetenheten om vad som är god arbetsmiljö. Se ovan gällande tydligare roller (from 9/8-11) 5. I tjänstefördelningen införs resurstid i arbetslagen för att kunna hantera elever med särskilda behov. Schemaförutsättningar diskuteras på arbetsplatsträffar och utvärderingsenkät görs av schemat. (delvis genomfört) 1. Bättre redovisa varför beslut tas (genast) 2. Bättre ta tillvara på kompetens utifrån uppdrag, arbeta i team (i samband med organisationsutveckling i höst) 3. Gemensam rast (genast) Gemensamma aktiviteter (så snart utrymme i budget finns) 1. Arbetslagsmöten varje vecka med fokus på verksamhetens innehåll, organisation och ansvarsfördelning. Ledningen deltar en gång/termin Lärande samtal med frågeställning kring för arbetslaget aktuellt tema. Ledningen är samtalsledarare o reflektör en gång per termin. (2 ggr/termin) Utvecklingsgrupper och kategorimöten kring olika skolutvecklingsområden med ansvar att driva skolutveckling (en gång/vecka) 2. Rektor arbetar heltid på enheten. Strukturen för ledningens arbetsvecka har tydliggjorts för personalen. Rektor o bitr.rektor gör verksamhetsbesök torsdag fm resp. em. (läsår 11-12) 3. Uppföljning med frågeställningar relaterade till resultatet av Arbetsmiljökompassens på APT. Vi arbetar då i tvärgrupper för att få möjlighet att få ta del av olika arbetslags perspektiv (APT nov-11 och ett tillfälle under vt 12) 4. Frågeställningar som diskuteras på Apt och studiedagar 7

8 Viksjöskolan Järfälla Språk centrum Sittning med facken. Vi har också gått igenom planen på vårt månatliga informationsmöte med hela personalen. Presentation i samverkansgrupp och arbetsgivare föreslår genomgång och diskussion på arbetsplatsträff. All personal får via arbetsplatsträffar en genomgång och tid för diskussion. Handlingsplan med planerade åtgärder 1. Frigöra mer tid för lärarnas administrativa uppgifter 2. Minska bullernivån i arbetslagsområdena och på expeditionen 3. Motverka stress 4. Förbättra kommunikationsflödet 5. Tydligare ansvarsfördelning mellan rektor och biträdande rektor 6. Förbättra det sociala stödet 7. Öka inflytandet 1.Förbättringar i samarbetet mellan modersmålslärare och lärare inom förskola och grundskola. 2. Effektivare informationsspridning och administrativa rutiner. 3. Förstärka och öka förståelsen för ett interkulturellt förhållningssätt Medvetandegöra/höja kompetens genom ett språkutvecklande arbetssätt inom JSC och inom Järfällas för- och grundskolor. 4. Synliggöra JSC lärare 5. Förebygga upplevd stress 5. Utbildning i metoden Förtroendefullt samarbete. Metoden introduceras och används vid behov. 6. Frågeställning/en djupare analys vid medarbetarsamtal 7. Foldern Trygghet och arbetsro i förskola och skola delas ut till all personal. Diskussion på Apt 1. Drar in på tre av fyra morgonkonferenser på måndagarna. Avsätta tid i kalendariet för att skriva Åtgärdsprogram (åtgärdat) 2. Beställa bullermätning och ev installera bullerplattor. Installera skydd till stolsbenen (åtgärdat) 3. Iordningställa vilrum. Ny tjänst för vikarieanskaffning (åtgärdat) 4. Ped ledningsmöte varje vecka ist för varannan vecka. Informationsblad varje vecka (åtgärdat) 5. Ny ansvarsbeskrivning för biträdande rektor (åtgärdat) 6. Socialpedagogerna överförs organisatoriskt från elevhälsan till arbetslagen för att lättare finnas till hands som stöd för lärarna. Arbetslagsledarna har en halvdag för att bättre kunna stötta lärarna i ndervisningssituationer (åtgärdat) 7. Apt och samverkan under hösten 1. Utarbeta gemensamma rutiner (Ht-11) 2. Alla ska känna sig trygg och bekväma med att använda Portal, självservice och övriga gemensamma info kanaler.mm. (pågår) 3. Genom olika satsningar på information om JSC arbete på olika nivåer i organisationen ( ) 4.Uppmuntra JSC personal att delta i kommunens olika satsningar som tex medarbetarakademin, ledarskapsakademin, PIM osv. (fortlöpande) 5. Följa upp utförd hälsoundersökning (aug 2011) Barn- och elevhälsan Arbetsmiljökompassens resultat presenterades på en arbetsplatsträff under våren 2011 och alla fick var sitt exemplar.vid vårterminens sista arbetsplatsträff diskuterades resultatet i yrkesnätverken för att sedan vid 1. Förbättringspotentialen finns inom återkoppling till medarbetarna, feedback. Behovet av feedback är stort och man önskar feedback från skolledning, kollegor och ansvarig chef. 1. Uppföljning av uppdrag på EHG genom att skapa en rutin för det (vid terminsstart) Styrd utvärdering av EHG-arbetet (1gång/permin) Avstämningsmöten (innan medarbetarsamtal med chef) Uppmuntra varandra, både inom yrkesgruppen och mellan yrkesgrupperna (kontinuerligt) 8

9 Konsult och Stöd höstterminens första arbetsplatsträff kommundelsvis arbeta med nedanstående fyra huvudområden. Handlingsplanen har även förankrats i Samverkansgrupp. Alla medarbetare fick ta del av resultatet. Tid avsattes under våren 2011 för diskussion i mindre grupper och därefter återrapportering till ansvarig chef. 2. Arbetet är ett isolerat ensamarbete Några uttrycker att det ingår i uppdraget att man är ensam i sin profession men att man kan söka stöd hos varandras inom elevhälsogruppen. Känslan av ensamarbete finns ändå. 3. Brist på tid och resurser, brist på pengar för rätt resurser. Dock finns många resurser inom kommunen i form av andra insatser. 4. Oro över den nya organisationen och att den minskat. 1. Förbättra samarbetet inom enheten Konsult stöd. 2. Arbeta med våra roller och förtydliga vårt uppdrag. 3. Förbättra samarbetet med övriga enheter inom FOG. Närmsta chef ska besöka skolan i vardagen, känna till arbetssituationen (1-2 ggr/termin) 2. Yrkesnätverksträffar (1 gång/månad) Handledning. Ansvarig chef ska förankra hos rektorerna att elevhälsans personal måste vara bort från skolan ibland för att kunna få på yrkesnätverksträffa och ev. handledning. 3. Information om andra kommunala resurser (ht-11) Följa de rutiner vi har och få tid för planering och uppföljning (ht-11) 4. Dialog kring förväntningarna på Elevhälsogruppen samt på enskilda medarbetare. (ht-11 och vid medarbetarsamtal) Avsatt 2 planeringsdagar på våren samt två på hösten 2011 för utvecklingsarbete inriktat på våra förbättringsområden. ANKA (Allmoge, Nibble, Kastanjen och Aspnäs förskolor) Antalet svar på enkäten var så lågt så att det inte blev användbart. Många hade tekniska problem och gav upp. Enheten kommer att använda självtestet som ett av underlagen till medarbetarsamtalen. BAG ( Bolinder, Askungen, Gulliver förskolor) 1. Förbättra: Det sociala stödet mellan medarbetarna. Målet: Öka det sociala stödet mellan medarbetarna. 2. Förbättra: Diskutera vad kan inflytande vara och vad kan man som medarbetare ha inflytande över. Målet: Koppla inflytande till professionalitet. 1. Åtgärd: Under våren har vi arbetat med personalen på arbetsplatsträffar, möten och utvecklingsdagar. Vi har arbetat med olika diskussions frågor både i tvärgrupper och i arbetslagen (vt11-vt12) Hur: Uppmana medarbetarna till att göra självtestet så länge det finns tillgängligt. Vi har identifierat och synliggjort framgångsfaktorer Gård/Högby/Kullens förskolor Efter diskussion i arbetslagen enades förskolan om att arbeta vidare med det man kommit fram till i en handlingsplan 1. Respektera personal i deras arbete och särskilt vid deras möten med barnen. Att minska stressen, stärka varandra genom att respektera varandra och 1. Undvika att avbryta vuxna/barn kontakt med telefonsamtal, nyckelutlåning, frågor och samtal. Lyfta problematiken genom tex. att bjuda varandra på dilemman att diskutera. Diskutera om vi kan använda tecken så som stopp-handen för att även markera mot vuxna när vi inte vill bli avbrutna. 9

10 vårt arbete. 2. Tydligheten i vårt ansvar. Vad kan vi påverka och vad ligger utanför vårt beslutsområde. Få fler att änna att vi uppfyller de krav som åligger oss. 3. Hinna med uppgifter utanför barngrupp 4. Stress 5. Stress att inte räcka till i barngrupp 6.Kompetensanalys 2.. Bättre feedfack från chef på utfört arbete, både arbetslag och individ. Konkreta diskussioner. Det ger en känsla av att alla är med på tåget och vi lyfter varandras agerande 3, ge varandra tid, ta tillvara på varandras kompetenser 4. Tydligare öppenhet, tydligare kommunikation till varandra, ge varandra bättre feedback och lippa bättre, att ha full respekt för sin/sina kollegor, ge tecken till varandra när man inte kan prata med varandra. 5. Vikarietäckning, ambitionen måste överensstämma med situationen, hjälpa varandra över avdelningarna, tydligare mot varandra så missförstånd förhindras. 6. dokumentera vad vi har för kompetens. Vad behöver vi för kompetensutveckling gå två på en kurs/föreläsning för att lättare återkoppla till förskolan Mjölnaren/Vallvägen /Kvarnen förskolor Traktor/Fastebol/ Olovslunds förskolor samt familjedaghemmen Viksjö All personal delgavs resultat via enhetens veckobrev. Vid kommande arbetsplatsträff fick personalen utrymmet för diskussion. Under våren har resultatet lyfts i arbetslagsamtal och enskilda samtal. En övergripande handlingsplan för enheten skrivs. Under hösten 2011 har personalen fått en uppfriskning av enkäten och sedan fortsatt att diskutera vilket mynnat ute i en handlingsplan per förskola. Under höstens medarbetarsamtal kommer arbetsmiljökompassen diskuteras. Tidplanen och arbetsättet presenterades och accepterades i samverkangruppen. Resultaten presenterades på APT då samtliga personal var närvarande. Därefter reflekterade de 4 fyra verksamhetsgrupperna över resultatet. Var och en av medarbetarna fick uppdraget att ta fram några områden att förbättra och några att bevara. 1. Tydliga mål för verksamheten 2. Eliminera de röda arbetssituationerna såsom minska stressen och se över tidsanvändningen. 3. Minska ohälsa och stärka friskfaktorer 4. Varje medarbetare ska uppleva meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet på arbetsplatsen och öka känslan av sammanhang, KASAM 1. Sänka ljudnivån i våra lokaler och öka kunskapen om buller 2. Bättre förutsättningar för planering och reflektion 3. En fortsatt positiv utveckling av arbetsplatsen både social och kunskapsutvecklande 4. Sänka ljudnivån 5. Bra balans i barngrupperna vid personal frånvaro 1. Arbetsplan för skall skrivas. Målen skall lyftas kontinuerligt (pågår, klart sep 2011) 2. Fortsätta att se över arbetsuppgifter och ansvarsområden. Se över hur vi använder arbetstiden Omstrukturering av personal Organisationsförändring (HT-2011) 3.Deltar i projektet Sunda arbetsplatser ( ) 4. Genom utvecklad kommunikation på arbetsplatsen 1. Ljuddämpning på väggar och tak, inköp, se över miljön/organisationen 2. Se AO-tider heldag planering i augusti. Övrig tid? Används till friskvård. 3. Se till att alla känner delaktighet genom reflektion, lärande samtal, utbildning och feedback 4. Äta på flera ställen, äta ute när vädret tillåter 5. Vid frånvaro flytta barn 6. Vara bättre förberedd,,kolla med fler personal innan bokning 10

11 UTeKoppS förskolor Kopparvägen/Svetsarväg en/teknikvägen/ulvsätra förskolor Respektive verksamhetsgrupp enades om några gemensamma frågor som behöver förbättras respektive bevaras. På planeringsdagarna i augusti gick vi igenom respektive verksamhets handlingsplan och beslutade att vi nu arbetar för att genomföra våra åtaganden under kommande verksamhetsår. Resultatet presenterade först i ledningsgruppen sedan på arbetsplatsträffar. I samverkan fick de uppdraget att ta fram vilka frågor de ville diskutera vidare Diskussionerna fördes sedan både på arbetsplatsträffar och arbetslagsträffar. 6. Samsyn vid frånvaro/utbildning 7. Bevara ett kreativt, utvecklande och roligt arbete 8. Bevara god stämning 9.Mer tid till planering och reflektion, använda oss av AO tider 10. Öppet och tillåtande klimat där alla är raka och ärliga och stöttar och ger feedback. Ser sin egen del i olika situationer 11. Variera utbudet av grönsaker som komplement till lunch 12. Bevara stöder från arbetskamraterna, att vi hjälps åt i arbetet. Vänlighet och värme. Glad och positiv stämning. 13. Alla barn är allas ansvar. Bevara tanken på att hjälpas åt över åldersgrupperna 14. Att få en realistisk pedagogisk planering utifrån de förutsättningar vi har så vi kan känna oss nöjda och stolta över vårt arbete. 15. Att familjedaghemmen får fortleva som ett komplement till förskolan 16. Bevara trivseln med arbetet 1. Att alla blir mer medvetna om sitt eget beteende och blir mer lyhörd och visa hänsyn och respekt för andras åsikter och idéer. 2. Eliminera de röda arbetssituationerna -Hög arbetsbelastning 3. Hur jag får inflytande över beslut som rör min avdelning/ enheten 7. Gemensam fortbildning, våga fråga och be om hjälp. 8. Omtanke i vardagen, fest som omväxling, födelsedagsfirande. 9. AO-tider synligare och att man tar ett eget ansvar 10. God arbetsmiljölista upp i personalrummet, Ansvar, info-block 11. Tid till Nettan 12. Att vi är öppna och stöttar varandra 13. Fortsätta som vi gör nu. Underlättar när vi hjälper varandra i åldersgrupperna vid inskolning. 14. Tid på planeringsdagen för fin och grovplanering och reflektion. Vårt mål den röda tråden i vår planering 15. Att vi ges förutsättningar att kunna fortsätta vårt viktiga arbete 16. Positiv feedback och stötta varandra 1. Att de tysta tar mer plats och de pratiga backar lite. Att när man har fått en uppgift vara noga med att slutföra den. 2. Diskutera mera på arbetsplatsen. Högt i tak. Ge varandra tips och dela erfarenhet. Se tillfällen till egen tid och utnyttja den. 3.Att all information kommer ut på mail och att vi tar eget ansvar över att läsa igenom allt som kommer. Utveckla kommunikationen. Rektorer och förskolechefer Varje chef har fått rapporten Margareta presenterade den vid chefsmötet den 15 juni. Diskussion i kommundelarna 1. Öka medvetenheten om beställarens resp egenregins roller o ansvar 2. Tydliga mål för 1. Förtydliga BuF s organisation med avseende på beställar- resp egenregirollerna (chefsmöte 24/8) 2. BuN fattar beslut om ägarintentioner/mål för egenregin 11

12 Möjligheter att lämna synpunkter på förslaget till handlingsplan Handlingsplanen redovisat i FoG s samverkansgrupp. egenregiverksamheten 3. Öka kunskapen om FoG s centrala ledningsorganisation 4. Skapa en mer ändamålsenlig enhetsorganisation 5. Öka ledningens kunskaper om verksamheterna 6. Öka chefernas inflytande och delaktighet 7. Förbättra stödet i ledarskapet Tydliga uppdrag till egenregin i övergripande handlingsplaner (budget 12/13) 3. Förtydliga roller och ansvar (ht-11) 4. Förändrad enhetsorganisation i dialog med enhetscheferna - fortsatt utveckling av Barn o elevhälsaenheten - fortsatt utveckling av KoS (pågående). 5. delta i enhetskonsultationer medarbetarsamtal ledningen deltar i kommundelsmöten ta del av kvalitetsredovisning, VB och brukarundersökningar (enligt årsplanering) 6. Utveckla rutiner för information, kommunikation och återkoppling - förändra mötesformerna 7. grupphandledning - handledning på individ- och gruppnivå vid behov - rektorslyftet - rektorsprogrammet - medarbetarsamtal - enhetskonsultation - kompetensutveckling - stödfunktioner inom KoS - förtydliga uppdrag för samordnarna - tydliggöra kommundelsgruppernas roller (ht-11) 12

Beslut och verksamhetsrapport

Beslut och verksamhetsrapport Dnr 400-2015:6590 efter kvalitetsgranskning av förskolechefens ledning av den pedagogiska verksamheten vid Ekebackens förskola belägen i Högsby kommun 1(11) Beslut I detta beslut med tillhörande verksamhetsrapport

Läs mer

Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola. Ht -17/Vt -18

Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola. Ht -17/Vt -18 Utvecklingsplan Ryrsjöns förskola Ht -17/Vt -18 Beskrivning av förskolan Ryrsjöns förskola är belägen i Göta med närhet till skog, äng och sjö. I dagsläget är det två avdelningar på förskolan, Gläntan

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2014/62 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Handlingsplan i arbetsmiljöarbete läsåret 2016/2017

Handlingsplan i arbetsmiljöarbete läsåret 2016/2017 Handlingsplan i arbetsmiljöarbete läsåret 2016/2017 Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9 Örebro kommun Grundskoleförvaltningen HANDLINGSPLAN ARBETSMILJÖARBETET LÄSÅRET 16/17 2 Handlingsplan i arbetsmiljöarbete

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012

Lokal arbetsplan. Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 Lokal arbetsplan Furulunds förskolor HT 2011 VT 2012 1 Arbetet i verksamheten Den lokala arbetsplanen utgår från kvalitetsredovisningen av verksamheten under höstterminen 2010 vårterminen 2011.Här anges

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

1. Inledning Förutsättningar... 3

1. Inledning Förutsättningar... 3 Verksamhetsrapport för Forssaängskolans fritidshem läsåret 2015-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Förutsättningar... 3 2.1. Styrning och ledning... 3 2.2. Organisation... 3 2.3. Personal...

Läs mer

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling

Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Oluff Nilssons vägs plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Handläggare Datum Pia Ihse 13 2014-08-06 0480-45 20 40 Tingbydals förskola Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Öppna förskolan Kroggärdets förskola Smedängens förskola/ nattomsorg Förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Datum 140909 1 (5) Kvalitetsanalys för Boo Gårds förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/ Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet läsåret 2010/11 1. Redovisning för läsåret 2010/11 2. Hustomtens förskola, förskolechef: Ingrid Mathiasson 3. Hustomtens förskola är en verksamhet som drivs

Läs mer

Bildningsförvaltning. Kvalitetsredovisning. Fritidshem, läsåret 14/15 RESULTATENHET FÖRSKOLA-GRUNDSKOLA

Bildningsförvaltning. Kvalitetsredovisning. Fritidshem, läsåret 14/15 RESULTATENHET FÖRSKOLA-GRUNDSKOLA Bildningsförvaltning Kvalitetsredovisning Fritidshem, läsåret 14/15 RESULTATENHET FÖRSKOLA-GRUNDSKOLA Normer och värden Likabehandlingsplaner finns på alla fritidshem i samverkan med skolan, men med tydliga

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bergsätters plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015/16 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Kungsängsskolan. Arbetsplan

Kungsängsskolan. Arbetsplan 2012-09-18 Kungsängsskolan Rambodal 3-6, Smedby F-3, Bitbocken F-2, Bjärby F-2 Arbetsplan Läsåret 2012/2013/(2014) KUNGSÄNGSSKOLAN, RAMBOGATAN 246, 60371 NORRKÖPING, 011-15 34 34, 15 3241 Kommunala utvecklingsområden

Läs mer

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Parkens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola 1-5 år Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sätra skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, grundskola 1-6, fritidshem. 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2015 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Att utveckla en hälsofrämjande

Att utveckla en hälsofrämjande Foto: Medicinsk bild Karolinska Universitetssjukhuset Att utveckla en hälsofrämjande arbetsplats Ett verktyg för att främja hälsa på arbetsplatsen 1 Den hälsofrämjande arbetsplatsen Definition Hälsofrämjande

Läs mer

Fritidsutvecklingsplan Bromstensskolan

Fritidsutvecklingsplan Bromstensskolan Ledning och pedagogerna på fritids 2015-02-10 A 1 (7) Fritidsutvecklingsplan Bromstensskolan Introduktion Den här planen beskriver utvecklingsarbetet runt Bromstensskolans fritidshem under 2015. Den är

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Närtuna 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet - Likabehandlingsplanen

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans förskoleklass läsåret 2011/2012 Bryngelstorpskolans förskoleklass Förskoleklassen har sina två hemvist på Norrgården och Sörgården i Bullerbyn. Bullerbyn ligger längst

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Gredelby Förskola

Kvalitetsredovisning. Gredelby Förskola Kvalitetsredovisning 2010-2011 Gredelby Förskola a a Postadress: Knivsta kommun, Gredelby förskola 741 75 Knivsta Besöksadress: Häradsvägen 13, 741 75 Knivsta Tel: 018-34 79 40 Grundfakta Gredelby förskola

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

KVALITETSRAPPORT Förskolan Delfinen 2014/2015 Eksjö kommun

KVALITETSRAPPORT Förskolan Delfinen 2014/2015 Eksjö kommun KVALITETSRAPPORT Förskolan Delfinen 2014/2015 Eksjö kommun Systematiskt kvalitetsarbete En arbetsprocess som gör kvalitet och likvärdighet synlig och där utgångspunkten alltid är densamma, att identifiera

Läs mer

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Glemmingebro förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet Läsår 2016 1/8 Grunduppgifter

Läs mer

Kvalitetsnätverk GR 131127

Kvalitetsnätverk GR 131127 Kvalitetsnätverk GR 131127 Två och två: Om du hör begreppet kvalitet i förskola och skola, vad tänker du på då? Rachel Törnell, utvecklingschef Grunden för kvalitetsarbete i Alingsås Hur ser det konkret

Läs mer

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Ljungdalaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass och Grundskola upp till årskurs 6 Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Tjörn Möjligheternas ö

Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 150708 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Arbetsplan Pilen handlingsplan Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Innehållsförteckning 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar...3 2. Kvalitetsarbetet...3 3. Utvecklingsåtaganden...4

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD

HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD STYRDOKUMENT Dnr V 2016/110 HANDLINGSPLAN FÖR ARBETSMILJÖARBETET 2016 VID GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN, OMRÅDET FÖR VERKSAMHETSSTÖD Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms sdf Administrativa avdelningen Tjänsteanteckningar Dnr: 291-2017-1.6. Sida 1 (10) 2017-08-109 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Kästa skolas Likabehandlingsplan

Kästa skolas Likabehandlingsplan Kästa skolas Likabehandlingsplan - mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan, sida 1 Vision Visionen här på Kästa skola är att alla elever, personal och vårdnadshavare ska känna sig

Läs mer

Fjällmons Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016

Fjällmons Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 Fjällmons Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016 VÅR VISION Fjällmons förskolor sjuder av liv Och här växer tilltron till vår egen förmåga att utvecklas och påverka våra liv. Här

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Kvalitetsgranskning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Dnr:40-2010:71 INTERVJUGUIDE FÖR INSPEKTÖRER: REKTORS INTERVJUER Leder rektor

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FÖRSKOLAN KLURINGEN AB Gäller VT 2014

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FÖRSKOLAN KLURINGEN AB Gäller VT 2014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FÖRSKOLAN KLURINGEN AB Gäller VT 2014 Reviderad: 2014-02-05 Syfte Denna plans ändamål är att motverka kränkande behandling av barn på Förskolan Kluringen

Läs mer

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson

Kvalitetsrapport. Förskoleklass. Läsåret 2012/2013. Pegasus förskoleklass Bruksskolan. Ansvarig rektor: Mikael Johansson Kvalitetsrapport Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Pegasus förskoleklass Bruksskolan Utbildningens syfte Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Läs mer

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning För att förbättra elevers resultat, öka skolans måluppfyllelse och få förbättrad produktivitet behöver varje skola skapa en bra arbetsorganisation.

Läs mer

Förskola i förändring med barnens bästa i fokus. Kungsbacka kommun

Förskola i förändring med barnens bästa i fokus. Kungsbacka kommun Förskola i förändring med barnens bästa i fokus Kungsbacka kommun Förskola i Kungsbacka Antal barn förskola 3750 st Antal förskolor 72 st Antal anställda 750 st Fristående förskolor 21 st Under perioden

Läs mer

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Älvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Ansvariga för planen: Förskolechef Pedagogisk utvecklare/pedagogista Förskolans förskollärare Vår vision Att visa respekt

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Lokalt måldokument 2010

Lokalt måldokument 2010 Friarelyckans Förskoleenhet Lokalt måldokument 2010 En förskola för relationer, generationer och lustfyllt lärande ger oanade möjligheter Friarelyckans vision Christina Orrmyr, Rektor Godkänd i Lsg 2010-02-01

Läs mer

Dokumentation av kvalitetsarbete

Dokumentation av kvalitetsarbete Dokumentation av kvalitetsarbete Wasa förskola HUR BLEV DET? VAR ÄR VI? VÄGEN TILL FRAMGÅNG HUR GÖR VI? VART SKA VI? 2015-08-15 Ansvarig; Kerstin Nilsson, förskolechef Kvalitetsarbete Wasa och Västra Hargs

Läs mer

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ambjörnsgårdens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LEKA Barnens Förskola ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling

LEKA Barnens Förskola ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling LEKA Barnens Förskola ABs plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Huvudman/Ledning för LEKA Barnens Förskola AB och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Enkät om Psykosociala arbetsmiljön på Kulturhuset

Enkät om Psykosociala arbetsmiljön på Kulturhuset Enkät om Psykosociala arbetsmiljön på Kulturhuset ARBETSBELASTNING Stämmer (4) Stämmer delvis (3) Stämmer i liten grad (2) Stämmer inte alls (1) 1. Jag har en arbetsmängd som känns acceptabel. 2. Jag kan

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14

Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Lackarebäcks förskolor Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Begränsning Med

Läs mer

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV

UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLKURATORSENHETEN Utbildningsförvaltningen UR ETT SKOLKURATORSPERSPEKTIV SKOLA Typ av skola grundskola gymnasium Huvudman kommunal skola friskola Stadium/ år F-5 6 9 F-9 gymn Antal elever INLEDNING Detta

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2014/2015 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst

Arbetsplan 2013/2014. Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Arbetsplan 2013/2014 Vintrosa skola och fritidshem Skolnämnd sydväst Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Kunskaper 5. Läroplansmål Elevernas

Läs mer

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014 130909 Arbetsplan för Magra fritidshem Läsåret 2013/2014, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling

Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Kullens förskolas plan för diskriminering och annan kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Jan Wallin Ann-Sofi Karlsson Mona

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017

Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Läsår: 2016/2017 Treklöverns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef Pär-Johan Emanuelsson

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Gyttorps fritidshem Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 150417 Arbetsplan för Sollebrunns fritidshem Läsåret 2015/2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

Arbetsbelastning SKYDDSROND: GENOMFÖRANDE FÖRBEREDELSER. ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetsbelastning datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem

Pedagogisk vision och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Barn- och utbildningsnämnden 2015-08-24 1 (9) Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningskontoret Anna Landehag, 016-710 10 62 och utvecklingsstrategi för Eskilstuna kommuns fritidshem Eskilstuna kommun

Läs mer

Har förskolan/fritidshemmet/skolan en egen vision/inriktning kan det vara lämpligt att skriva om det här

Har förskolan/fritidshemmet/skolan en egen vision/inriktning kan det vara lämpligt att skriva om det här 150812 Arbetsplan för Sollebrunns skola årskurs 2 och 3 Läsåret 2015/2016 Alingsås kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Postadress: 441 81 Alingsås Besöksadress: Kungsgatan 9 Telefon:

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Våga Viljas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Bålbro förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Årsplan Läsår 13/14. Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18

Årsplan Läsår 13/14. Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18 Årsplan Läsår 13/14 Förskola: Marielund, Hammaren och Björnmossans förskolor Datum: 2013-09-18 Beskrivning av förutsättningar Upptagningsområde Antal avdelningar Antal barn Antal personal Varav barnskötare

Läs mer

Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Munkebergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Långareds förskola Läsåret 2014/2015 Årets mål Språkutveckling trygghet och trivsel Barn- och ungdomsförvaltningens vision: LUST ATT LÄRA, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten

Plan för elevhälsan Berghult-Tolleredsenheten 1(6) Plan för elevhälsan Ledstjärnor för elevhälsan är ett salutogent förhållningssätt och inkludering. Inkludering innebär; Anpassning och utveckling i barnets närmiljö Fördjupade kunskaper/resurser skall

Läs mer

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans fritidshem läsåret 2016/2017

Arbetsplan för Bryngelstorpskolans fritidshem läsåret 2016/2017 Arbetsplan för Bryngelstorpskolans fritidshem läsåret 2016/2017 Bryngelstorpskolans fritidshem Bullerbyn är namnet på den fritishemsavdelning som tar emot barnen från förskoleklassen och 1/3 av årskurs

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagens förskola Läsår 2016/2017 Grunduppgifter... 3 Utvärdering... 5 Främjande insatser... 6 Kartläggning... 7 Förebyggande åtgärder...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun

Kvalitetsredovisning. Lagga Förskola. Knivsta Kommun Kvalitetsredovisning Lagga Förskola Knivsta Kommun 2010/2011 Grundfakta... 3 Ekonomi... 3 Lokaler... 3 Material... 3 Ledning... 3 Genomförande för att ta fram kvalitetsredovisningen... 3 Underlag och rutiner

Läs mer