Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Kvarnarps förskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Kvarnarps förskola"

Transkript

1 Plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling Kvarnarps förskola Läsåret 2018/2019 1

2 Uppdrag och planering för att främja likabehandling och förebygga kränkande behandling Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. (Skollagen 6 kap 8 ) På Kvarnarps förskola ska alla barn, föräldrar och personal känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Det ska vara en plats där alla känner sig sedda och deltar i förskolan med glädje. Vi accepterar inte någon form av diskriminering eller annan kränkande behandling. Kränkande behandling Ett uppträdande som kränker ett barns värdighet. Kränkningar kan vara Fysiska (slag, knuffar) Verbala (hot, svordomar, öknamn) Psykosociala (utfrysningar, grimaser, alla går när man kommer) Texter och bilder (teckningar, lappar och fotografier) Trakasserier Är kränkande behandling som har samband med Kön Etnisk tillhörighet Religion eller annan trosuppfattning Funktionshinder Sexuell läggning Vi visar respekt för alla oavsett etnisk bakgrund. Vi uppmärksammar och på ett positivt sätt förstärker barn med flerspråkighet. Genom en öppen dialog med familjer kan vi erbjuda andra alternativ vid högtider. Vi erbjuder verksamhet som alla barn kan delta i utifrån sina förutsättningar. Medvetna grupperingar ökar relationerna mellan barnen och nya relationer skapas. Barn som inte annars lekt med varandra kan hitta en gemensam lek. Vi erbjuder en verksamhet med lekmaterial som alla barn kan välja oberoende av kön. För att få barn som respekterar varandra behöver vi vara nära barnen i deras lekar och aktiviteter. 2

3 Vi använder tecken som stöd. Vi har ett respektfullt förhållningssätt och bemötande till alla i alla situationer. Förebyggande verksamhet Alla inom förskolan ska känna till vad diskriminering och annan kränkande behandling innebär och att detta beteende och dess handlingar inte accepteras. All personal ska vara medveten om sin roll som förebild, vara tydlig och markera oönskat beteende. All personal ska vara observant på det enskilda barnet och dess situation i gruppen. Personalen ska alltid vara närvarande bland barnen och särskilt ge akt på undanskymda platser, för att se, höra och ingripa vid varje misstanke om kränkande behandling. Personalen ska regelbundet samtala med barnen omkring kamratskap, normer och attitydfrågor. Personalen ska vara lyhörd för föräldrar som uttrycker oro för sitt barn, samt föra dialog om förskolans regler och rutiner. Arbetslaget ska regelbundet diskutera om kränkande behandling förekommer. Personalen ska kontinuerligt kompetensutvecklas med fokus på Värdegrundsfrågor och förhållningssätt. Information All ny personal informeras av förskolechef. Studerande informeras av ansvarig handledare. Föräldrar informeras av personalen vid inskolningssamtalet Barnen görs delaktiga i innebörden genom att personalen ständigt arbetar utifrån värdegrunden och poängterar allas lika värde. Ansvarsfördelning Förskolechef har ett övergripande ansvar för att motverka alla former av kränkande behandling. Förskolechef tillsammans med pedagogiska ledare ansvarar för att leda arbetet i att förankra planen samt upprätta, utvärdera och revidera Likabehandlingsplanen. All personal har i uppdrag att sätta sig in i Likabehandlingsplanen och utifrån sin yrkesroll genomföra planen så att målen nås. Utvecklingssamtal samt dagliga samtal ger möjlighet att ta upp frågor som är aktuella och påverkar arbetet med likabehandlingsplanen. 3

4 Vid samlingar och i samtal med barnen tar personalen reda på hur barnen upplever om förskolan är en trygg miljö att vistas i. Rutiner och åtgärder vid uppkomst av kränkande behandling eller trakasserier En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor. (Skollagen 6 kap 10 ) Vid konflikter pratar personalen med barnet eller barnen om upplevelsen och känslorna. En skriftlig dokumentation lämnas till förskolechef över det inträffade. Vid misstanke om att något barn är utsatt av andra barn utreds händelsen, analyseras och dokumenteras. Vi gör observationer och en skriftlig dokumentation lämnas till förskolechef. Vårdnadshavarna kontaktas så snart som möjligt till det barn som blivit utsatt och till det/de barn som utsätter. Om personal diskriminerar eller kränker ett barn har kollegorna ansvar att ta upp det med berörd kollega samt informera förskolechef som ansvarar för att det följs upp. Om en vårdnadshavare upplever att han/hon blivit diskriminerad eller kränkt ska förskolechef kontaktas. Förskolechef har ansvar för att det följs upp. Det finns också möjlighet att ta kontakt med representant i Brukarrådet som sedan tar upp det med förskolechef. Om personal kränker en kollega har kollegan ansvar att ta upp det med vederbörande samt informera förskolechef som ansvarar för att det följs upp. Alla samtal med personalen dokumenteras för att sedan följas upp vid medarbetarsamtalet. 4

5 Utvärdering föregående års mål För att få barn som respekterar varandra behöver vi vara nära barnen i deras lekar och aktiviteter. Genom att vi har haft närhet till leken har det blivit en lugnare lek. Medvetna grupperingar som gjorts har ökat relationer mellan barnen och nya relationer har skapats. Barn som annars inte har lekt med varandra har hittat en gemensam lek. Detta i sin tur har gett en ökad trygghet mellan barnen så i den stora gruppen har fler barn vågat uttrycka en egen åsikt och vågar säga nej. Vi kommer att hjälpa barnen att förtydliga vad de själva förmedlar. Genom att vi varit närmare i leken och arbetat mycket med språket har vi kunnat förtydliga och förstärka det barnen förmedlat. På så sätt har barns förståelse av varandra ökat och möjliggjort att relationerna har utvecklats. Mål läsåret 2018/2019 All personal ska vara förtrogen med denna plan, arbeta förebyggande och ha beredskap för att kunna agera vid kränkande behandling. Vi har som mål att alla ska bemötas med respekt. Ett mål som aldrig blir klart, något man måste arbeta med hela tiden. Försöka vara nära barnen för att stötta dem. Vara öppen och tydlig mot varandra. Utvärdering 2017/2018 Vi är överens om att vi vill ha dessa mål och strävar mot dem. För att målen ska uppfyllas behöver tillfälle ges till gruppdiskussioner te x på APT och Värderingsfrågor, dilemman etc för att få större förståelse för varandras arbetssätt. 5

6 Inflytande och delaktighet All personal har varit delaktig i framtagandet av denna plan. Vi har utvärderat och satt mål gemensamt. Vid inskolningen informerar personalen om vikten av att föräldrarna berättar för personalen om barnen berättar hemma om vad som sker i verksamheten för att möjliggöra tidiga insatser om kränkningar förekommer. Brukarrådet har till uppgift att lyfta upp synpunkter från föräldrar om kränkningar sker. Brukarrådet som består av föräldrarepresentanter, personal och förskolechef går igenom planen och diskuterar de tillägg som de gemensamt kommer fram till. Utvecklingssamtal samt dagliga samtal ger möjlighet att ta upp frågor som är aktuella och påverkar arbetet med likabehandlingsplanen. Vid samlingar och i samtal med barnen tar personalen reda på hur barnen upplever om förskolan är en trygg miljö att vistas i. Information Alla som kommer in på Kvarnarps förskola ska kunna se förskolans plan mot kränkande behandling på anslagstavlorna. Under barnens inskolningstid har förskolechefen informationsmöte med föräldrarna och där presenteras likabehandlingsplanen. Barnen görs delaktiga i innebörden genom att pedagogerna ständigt arbetar utifrån och poängterar allas lika värde. Likabehandlingsplanen är alltid aktuell i vårt dagliga arbete. 6

7 Uppföljning och utvärdering Likabehandlingsplanen ska följas upp och revideras varje år. Utvärderingen ska ligga till grund för planeringen av kommande års arbete samt påvisa vilka åtgärder som genomförts och vilka effekter de haft. Vid vårterminens slut utvärderar personalen årets mål och gör en uppföljning om det förekommit kränkande behandling eller trakasserier i barngruppen. Personalen utvärderar om de ev. insatser som är gjorda har gett någon effekt och om det skett en förändring. Vid höstterminens start görs en nulägesbeskrivning utifrån de synpunkter som kommit in från barnen, arbetslagen, Brukarrådet och övriga föräldrar. Utifrån dessa synpunkter sätts nya mål för kommande år. Likabehandlingsplanen ska följas upp och revideras varje år. Utvärderingen ska ligga till grund för planering av kommande års arbete samt påvisa vilka åtgärder som genomförts och vilka effekter de haft. Tidsplan Föräldrarna informeras vid inskolning och föräldramöten. Personalen följer upp och diskuterar under vårterminen för att kunna revidera planen under höstterminen. Kontakt Hör av dig om ditt barn eller du har blivit utsatt för kränkande behandling. Du är också välkommen att höra av dig om du har några frågor om denna plan eller om verksamheten i övrigt. Förskolechef Mia Hagström