Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling"

Transkript

1 Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lilltorpet 2014/2015 På Lilltorpet arbetar vi aktivt med; Att varje barn ska känna trygghet och vistas i en trygg miljö Ett empatiskt och respektfullt samspel mellan barn och vuxna. Att ett vårdat språk och ett trevligt bemötande genomsyrar verksamheten Fastställd

2 Inledning Lilltorpets förskolas likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling syftar till att främja barns och vuxnas lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, ålder eller könsöverskridande identitet. Förskolan Lilltorpets Likabehandlingsplan/ plan mot diskriminering och kränkande behandling grundar sig på de nationella styrdokumenten. Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (rev 2010) säger att var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde (Lpfö 98 rev 2010:4). Verksamhet som omfattas av planen är förskolan Lilltorpet med förskolebarn i åldrarna 1-5 år. Planen gäller från till Rektor/förskolechef är ansvarig för planen Planen utvärderas i juni. Skollagen (2010:800) - kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. Diskrimineringslagen (2008:567) 1 Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. FN:s Barnkonvention (Artikel 2) Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Främjande åtgärder Alla barn och samtlig personal ska känna sig trygga på vår förskola och bemöta och behandla varandra med respekt och empati. Följande utgör grunderna i vårt arbete och vi arbetar på individ-, grupp- och verksamhetsnivå med syfte att förebygga och främja insatser för likabehandling samt förhindra diskriminering och kränkningar Aktivt värdegrundsarbete under hela verksamhetsåret så att barnen utvecklar sin förmåga till respekt, solidaritet och empati Ett dagligt, aktivt arbete för att utveckla barnens språkliga medvetenhet så att barnen utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare Demokratiska arbetsformer där barn, personal och vårdnadshavare har inflytande och känner sig delaktiga Tydlig struktur som främjar allas lika värde. Att alla barn ska känna sig trygga och bli sedda. Omedelbart ingripande vid eventuella kränkningar 2

3 Individnivå Planen görs känd för personal vid höstterminens början. Utvecklingssamtal en gång till två gånger per verksamhetsår. Gruppnivå Föräldraenkäter en gång per år. Vi är goda förebilder för barnen och använder ett rikt och vårdat språk. Pedagogerna finns med i verksamheten för att stötta och observera barnen. Alla pedagoger tar ansvar för alla barn på förskolan. Vi har omedelbar konflikthantering. Värdegrundsarbete och samtal sker kontinuerligt i den dagliga verksamheten. Vi har temadagar, gemensamma samlingar och aktiviteter mellan avdelningarna för att stärka vi-känslan. Vi deltar i skolans firande av FN-dagen då Barnkonventionen aktualiseras Ny Likabehandlingsplan upprättas varje verksamhetsår med utgångspunkt från utvärdering av föregående års plan. Vi strävar efter B.R.A = Bemötande. Respekt. Ansvar. Verksamhetsnivå Likabehandlingsplanen/planen mot diskriminering och kränkande behandling presenteras av personal vid inskolning, föräldramöte och utvecklingssamtal. Likabehandlingsplanen/planen mot diskriminering och kränkande behandling görs känd för föräldrar till nyanlända barn på första informationsmötet via tolk Likabehandlingsplanen/planen mot diskriminering och kränkande behandling ska finns på kommunens hemsida. Likabehandlingsplanen/planen mot diskriminering och kränkande behandling görs känd för nyanställda och vikarier av skolassistent då även krisplan och plan mot hot och våld introduceras. Likabehandlingsplanen/planen mot diskriminering och kränkande behandling finns tillgänglig i vårt arbetsrum på nätet samt i en pärm på förskolan Åtgärdande arbete Förskolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig utsatt för kränkande behandling. Följande arbetsgång arbetar vi efter (barn-barn) Samtal med utsatt barn som varit inblandade i händelsen av den personal som fått kännedom om kränkningen. Samtal med barn som kränkt annat barn. Personal informerar vårdnadshavare. Skriftlig dokumentation av händelsen på dokumentationsmall som finns tillgänglig på kommunens intranät i arbetsrummet RO Skruv. Förskolechef informeras och erhåller den skriftliga dokumentationen. Uppföljningssamtal med inblandade inom 1-2 veckor dokumenteras. På personalmöten reflekterar förskolechef och personal över händelsen i syfte att förhindra liknande - se över grupperingar, miljö etc. 3

4 Följande arbetsgång arbetar vi efter (personal-barn) Om en personal misstänks för trakasserier eller annan kränkande behandling av ett barn bör förskolechef ansvara för utredningen. Enskilda samtal med inblandade. Händelsen dokumenteras. Förskolechef informerar berörda vårdnadshavare. Eventuella åtgärder beslutas. Åtgärderna dokumenteras. Uppföljningssamtal med inblandade efter 1-2 veckor. Förvaltningschef informeras. Kartläggning En gång per år görs en brukarenkät. En gång per år görs en kommungemensam arbetsmiljöenkät. Personal är observanta på såväl inom- samt utomhusmiljö och gör en riskbedömning så att det alltid är en trygg miljö. Föräldrar berättar om sitt barns trivsel både vid tamburkontakt som vid planerade samtal. Personalen är närvarande i barnens lek och observerar. Vad händer i den fria leken, språkbruk, roller m.m. Vem blir inte vald? Vem har ingen att leka med etc? Enkla barnintervjuer utförs. På personalmöten diskuteras klimatet i barngruppen. En ständig aktuell frågeställning ska gälla: -Ger jag båda könen samma talutrymme? Utvärdering och slutsatser av likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2013/14 Personal/förskolechef har ej fått signal om att kränkande behandling/diskriminering har förekommit. Ett positivt klimat har rått på förskolan och få konflikter har ägt rum. Kontinuerliga samtal hur man ska vara mot varandra har gett resultat. Personal har i större utstäckning befunnit sig i kuddrummet då barnen leker där eftersom det tidigare framkommit att alla barn inte kände sig helt trygga där på grund av att vissa barn knuffades och slängde saker omkring sig. Personal har gått undan med barn som gjort detta för samtal om hur man kan undvika att göra på det sättet. Tydlig struktur och tydliga regler har bidragit till att barnen känner trygghet. Inom- och utomhus är personalen noga med att fördela sig så att de har en god överblick över vad som händer och snabbt kan ingripa vid tendenser till kränkningar. 4

5 Mål att arbeta med under läsåret 2014/15 Arbetet på vår förskola är att skapa en trygg och positiv arbetsmiljö för såväl barn som personal. Samtliga föräldrar med barn på Lilltorpet ska vara trygga med att lämna sina barn på förskolan genom att personal är lyhörda gentemot föräldrarna. Vi läser böcker för barnen som berör empati, bemötande och respekt. Vi pratar aktivt med barnen om allas lika värde, deltar i skolans firande av FN-dagen i oktober varje år. Vara lyhörda, iakttagande och deltagande när det gäller barnens lek och aktiviteter. Tänka på och ta hänsyn till genusperspektivet vid inköp av nytt material, vad det gäller talutrymme i samlingar, vid olka grupperingar samt skapande av lärande miljöer. Förskolan ska bidra till att utveckla barnens språkliga förmåga, så att de blir medvetna om sitt språk och att de på så sätt kan uttrycka tankar och åsikter och därmed få inflytande att påverka. Detta utgör grunden i demokratin och barnen kan lättare ingå i ett samarbete. Att personalen erhåller den kompetensutveckling som gagnar arbetet och som i förlängningen blir en tillgång för barn och föräldrar. 5

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola

PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Norrgårdens förskola Plan mot trakasserier, diskriminering och kränkande behandling Norrgårdens förskola VIMMERBY KOMMUN Barn och utbildningsförvaltningen Skolområde VÄST PLAN MOT TRAKASSERIER, DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Högåsens förskola Öckerö PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Högåsens förskola Öckerö 2013/2014 Likabehandlingsplanens innehåll Sid Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Diskrimineringsgrunder 2/3 Definition av kränkande

Läs mer

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Humlans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Sofia Klahr, Pedagogiskt ansvarig Emma Lindgren, Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013

LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 LIKABEHANDLINGSPLAN 2013 PUMPMAKARGÅRDENS FÖRSKOLA ANSVARIG: MARIA ASKENBERG Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Förskolechef Ulrika Ågren Likabehandlingsansvarig

Läs mer

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Personalkooperativet Kullaviks Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2014/2015 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Fredriksdals förskola

Fredriksdals förskola Barn & Skola Fredriksdals förskola Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fredriksdals förskola Läsåret 2013/14 Inledning Att verka för lust, lika värde och delaktighet i förskolan

Läs mer

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation

Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN. Rutiner och dokumentation Förskola Dag & Natt LIKABEHANDLINGSPLAN Rutiner och dokumentation Förskolan Dag & Natt 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen

Trygghetsplan för Granbacken Förskolor Ekängen Trygghetsplan för Granbacken Plan mot diskriminering och kränkande behandling En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling

Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Solhagens Förskolas årliga plan mot kränkande behandling Bakgrund: Det finns i Sverige två lagar som har ett gemensamt syfte: Att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun

Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering på Förskolan Råda Mosse Lidköpings Kommun Alla får vara med kamratskap och relationer genom normer och värden och demokratiska processer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Njutångers förskola Upprättad 2013-12-17 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Åsarps Förskola Läsåret 14/15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Ansvariga för planen: Förskolechef har ansvar för upprättande

Läs mer

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling AB Larödhus Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedhamre förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Förskola: Ringarens förskola Ansvarig för planen Förskolechef Gunilla Källmark Förskolechef: Biträdande förskolechef Maria

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling. för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling för Friskolan Mosaik Reviderad 140924 Handlingsplanen gäller för elever samt personal och har sin utgångspunkt i följande lagtexter: Diskrimineringslagen

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN

PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN PETRESKOLAN 2011 10 19 Rektorer Lise Lotte Staaf och Tommy Hellström GENERELL LIKABEHANDLINGSPLAN GÄLLER FRÅN OCH MED LÄSÅRET 2011 2012 MED REVIDERING VARJE ÅR /Inga Lill Westling 1 Ansvariga för planen:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Västanvindens förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Duvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Fritidsverksamhet a för planen Agnetha Svensson, huvudansvarig Eira Solberg

Läs mer

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolans Sverigefinska skolan i Stockholm plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen Heli Lindström,

Läs mer

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem

Trygghetsplan 13/14. för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Trygghetsplan 13/14 för Bäckskolan och Bäckgårdens fritidshem Innehållsförteckning INLEDNING... 3 GEMENSAM GRUNDSYN... 3 NY LAGSTIFTNING... 4 VAD ÄR KRÄNKANDE BEHANDLING?... 5 VAD ÄR DISKRIMINERING?...

Läs mer

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015

Lärcentrum Malung-Sälen Kommun. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Lärcentrum Malung-Sälen Kommun Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling läsår 2014-2015 Mål Skolväsendet vilar på demokratins grund och alla som jobbar och finns inom skolan skall jobba för

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer