KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun"

Transkript

1 KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun

2 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1 Vad har påverkat årets resultat? Rektorsbyte samt personalbyten har säkert påverkat årets resultat, då det alltid tar lite tid att arbeta ihop sig med nya parter. 1.2 Vad har bidragit till en hög måluppfyllelse? Fritids har en gång i månaden ett månadsmöte på kvällen för att hinna prata ihop sig om verksamheten och få en samsyn kring hur arbetet ska läggas upp. 1.3 Vilka hinder och svårigheter har påverkat måluppfyllelsen? Det har kommit in ny personal under året och det har funnits en oro kring hur det kommer att bli till hösten. Personal som kan dela på uppgifter är få och behovet av att täcka på många håll är stort. Flera i personalen arbetar deltid. Det här gör att flera känner sig pressade och har svårt att hitta forum där de kan ge information till varandra. Förskoleklassen och fritids arbetar i samma lokaler, men har även här svårt att hitta tid för möten, för att få en samsyn över verksamheterna och vad som ska gälla i lokalerna. Informationen från mig som rektor har också varit svår att få fram då det idag inte finns någon avsatt tid där rektor är med på fritids träffar. 1.4 Förslag till förbättringsåtgärder Rektor avsätter tid för att finnas med regelbundet på fritids träffar på fredagar. Se till att både förskollärare och fritidspersonal deltar när det är månadsmöte på fritids. Ändra min tjänst till två renodlade tjänster som förskolechef och rektor. 1.5 Rektorns reflektioner utifrån sitt ansvar När jag kom som ny fanns ingen rutin för att möta fritids annat än på arbetslagsträffar. Jag känner att det har varit svårt att nå fram med information och driva utvecklingen framåt. När jag nu lägger nästa termins kalendarium ska vi försöka att få till regelbundna träffar på fredagar i den mån det går. Det är svårt att få in det antal möten som egentligen skulle behövas, då min tjänst är fördelad på tre orter och uppdelad på både förskola, barnomsorg och skola med fritids och förskoleklass.

3 3(5) 1 Förutsättningar- statistik- 15 okt 2012 Uppgifterna bygger på det som är inskickat till SCB, våra ekonomiska bokslut och rektors uppgifter kring sin organisation. Verksamhetsår Antal elever Fk-åk 3 Antal elever Åk 4-6 Fritids budget i tkr Utfall Budg Förbrukningsmaterial/ Elev, Budg Matkostnad /elev Tilldelning tjänster Fritidsresurs i skolan Skolresurs på fritids Verksamhetsår Fritidspedagogutbildning HT185 VT105 Lärarutbildning Förskollärarutbild ning Barnskötarutbildning Fritidsledarutbildning Annan utbildning för arbete med barn Annan Outbildad VT80 av förutsättningar och resultat Hur har årets organisation och förutsättningar påverkat skolans måluppfyllelse? Fritidshemmets och förskoleklassens personal behöver ha gemensam tid för att kunna skapa en helhet för eleverna under dagen. Det är viktigt att alla har en samsyn kring vad som gäller och att de hinner delge varandra information, då de arbetar med samma elever i samma lokaler, men på olika tider. Kan du genom att förändra organisationen förbättra måluppfyllelsen? Beskriv hur Vi behöver skapa regelbundna forum för fritidspedagoger och förskollärare att mötas, för att få en bättre verksamhet. Förslag på administrativa beslut, inom givna budgetramar, som skulle höja kvalitén. Vi vill kunna styra över vikarietillsättningen, som det har varit i år så skapar det oro och stress. Personalen tar knappt semester för att de känner att elevgrupperna blir oroliga och att kollegorna får en alltför tung arbetsbelastning.

4 4(5) 3. Kommungemensam uppföljning och utvärdering 3.1 Kartläggning utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning Rapport 2010:3 I vilken mån ger fritidshemmet barnen en meningsfull fritid, stöd i utvecklingen och en god omsorg under morgnar, eftermiddagar och lov? Var befinner vi oss i förhållande till skolinspektionens resultat? 5. De äldre barnen erbjuds ett innehåll som passar åldersgruppen Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls X : När vi har många äldre elever är det lätt att utmana dem, när vi har grupper med flera yngre elever är det svårare. De äldre får ofta förfrågningar att leda de yngre eleverna i till exempel idrott, samlingar och spelinstruktioner. Det här har ofta varit uppskattat och känts som ett lyft för de äldre eleverna. Det är få elever som har svårt att komma igång och göra något på fritids. Förslag till utveckling Ta med de äldre eleverna i diskussionen om hur miljön ska utformas. Försöka hitta tillfällen för personalgruppen att prata ihop sig, trots att bemanningen är extremt tight. 3.2 Uppföljning av nationella mål Sammanfattande bedömning: Våra starka sidor är Vi arbetar dagligen med den demokratiska processen och eleverna är delaktiga. Flexibilitet är något som kännetecknar vår verksamhet, ser vi att eleverna har kommit igång och leka intensivt, så avbryts inte den verksamheten. Verksamheten har kunnat erbjuda ett stort utbud trots få personal eftersom vi har en stor bredd i vår kompetens i arbetslaget. Mål som behöver synliggöras 1)Att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 2)Att varje elev kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Vad behöver utvecklas - förslag till åtgärder 1)Lägga upp gemensamma regler som alla arbetar efter både på fritids och i förskoleklass. Introducera ny personal. Delge skolan fritids regler så att de använder sig av samma regler när de lånar fritids saker. Skapa bestämda platser för förskoleklass och fritids att hänga upp saker.

5 5(5) 2) Skapa samlingar med språkutmaningar till exempel musiksagor, folksagor etc. 4. Fritidshemmets egna prioriterade mål 4.1 Vi vidareutvecklar värdegrundsarbetet på skolan. Vi har sammanställt en elevhälsoplan för hur vi ska arbetar med värdegrunden. Till hösten ska hela skolan arbeta med gemensamma mål vissa veckor för att få en samsyn och Vikänsla. Fritids ska vara med i det här arbetet. 4.2 Hur upplevs arbetsbelastningen för er pedagoger nu. Bristen på tid att samtala och delge varandra information skapar stress och oro i elevgruppen. Problem med vikarieanskaffningen har varit mycket påfrestande och tar tid från eleverna och skapar oro i grupperna. Vi försöker hitta tider på höstens schema att samtala med varandra. En anteckningsbok att skriva ner vad som bestäms för att de som inte är närvarande ska kunna ta del av det som sagts. Förslag: Förskollärarna ska vara med på månadsmötet för att få en samsyn kring regler och lokaler. Starta alltid mötet med de gemensamma punkterna. 4.3 Vi ska stimulera elevernas utveckling och lärande. Eleverna har varit med och utformat teman och kommit med idéer som visar att eleverna har utvecklats och tagit till sig kunskaper. När eleverna är delaktiga i någon form ser vi att de har förstått och tagit till sig det vi försökt förmedla. Samarbetet mellan eleverna är den stora vinsten i våra temaarbeten. Socialt samspel, ordning och reda samt förmågan att dela med sig och att lära varandra är flera av de förmågor vi tränar. 4.4 Vi erbjuder en meningsfull fritid. Alla elever är delaktiga och det finns ett varierat utbud. Det är inga barn som går omkring och inte har något at göra. Barnen är nöjda och känner sig trygga. Vi ser att alla har stimulerande aktiviteter. Vi behöver fortsätta att involvera alla elever i gruppen, så att de känner sig viktiga. 4.5 Vi ska komplettera utbildningen i förskoleklass Gemensamma samtalstider mellan personalen har saknats i år, vilket innebär att det har varit svårt att komplettera undervisningen i förskoleklass. Nästa läsår måste vi se till att skapa tid att träffas för att eleverna ska känna att de får en helhet hela dagen.

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 FRITIDSHEMMET Duvan Nybyholmsskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Biträdande rektor Fredrik Besnard 2010-05-28 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13

Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 0 Kvalitetsrapport för Kyrkskolan läsåret 2012-13 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I grundskolan åk 4-6 samt fritidshemmet Ansvarig rektor Sara Lindell 1 Innehåll Styrkort 2013-2014... 1 KVALITETSARBETE... 2

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013/14

Kvalitetsredovisning 2013/14 Gefle Montessoriskola 2014-09-18 Kvalitetsredovisning 2013/14 Inledning Gefle Montessoriskola är en F-6 skola med 161 elever läsåret 13/14. Skolan har två åk F-1 där förskoleklassen är integrerad, två

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009/2010

Kvalitetsredovisning 2009/2010 Vetlanda kommun Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsredovisning 2009/2010 Tomaslundsskolan Vetlanda 101001 Ort och datum BO Södergren Rektor 1. INLEDNING 3 1.1 GRUNDFAKTA... 3 1.2 UNDERLAG OCH RUTINER

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde

Kvalitetsredovisning läsåret 2012/2013. Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Kvalitetsredovisning läsåret 01/013 Fritidshemmen i Ulvsby skolområde Innehållsförteckning 1. Grundfakta om Fritidshemmen vid Vallargärdets skola.... Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen...

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009

Kvalitetsredovisning 2009 Kvalitetsredovisning 2009 Brattbergsskolan Grundskola årskurs 1-4 Barn- och utbildningsförvaltningen Åsa Eklund 2010-05-06 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Kvalitetsredovisning 20010-11

Kvalitetsredovisning 20010-11 Kvalitetsredovisning 20010-11 Råby förskola Tillsammans med skola och fritidshem är vi där för ditt barn. Innehållsförteckning 1. FÖRUTSÄTTNINGAR - STRUKTUR 1.1 Inledning - Grundfakta om förskolan - Underlag

Läs mer

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Senast reviderad 2012-01-11 Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Presentation av Lillgårdsskolans fritidshem Lillgårdsskolans fritidshem består av tre avdelningar:

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM

LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM LÄRANDE- SEKTIONEN LJUNGBACKENS FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Kvalitetsredovisning för förskola/fritidshem läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning 3 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 3 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun

Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Junibackens förskola Hällbacksvägen 21 Arboga 732 21 Arboga 1 (9) Arboga kommun Box 45 732 21 Arboga Kvalitetsgranskning av Junibackens förskola i Arboga kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE FÖR VADS SKOLA LÄSÅRET 2013-2014 TRYGGHET OCH STUDIERO Analys av föregående års resultat och åtgärder: Påminna vårdnadshavare så att de lämnar in enkätsvar till skolan. Detta

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Kvalitetsredovisning 2007 Förskoleverksamhet Namn på förskola/område: Rödsle förskoleområde Rektor: Anders Enström Bitr.rektor: Gerd Nilsson Adress:

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer