Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning"

Transkript

1 Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning För att förbättra elevers resultat, öka skolans måluppfyllelse och få förbättrad produktivitet behöver varje skola skapa en bra arbetsorganisation. En organisation som innebär att tiden kan användas på ett sådant sätt att den gynnar elevernas lärande. Arbetsfördelningen mellan olika yrkesprofessioner på skolan ska ses över innan läsåret börjar för bästa tänkbara måluppfyllelse. Lärares uppdrag utgår från skollagen och läroplanen. Här presenteras en rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning, framtagen i samarbete mellan arbetsgivare, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (LR). Syftet är: att ge lärarna stor möjlighet att utöva sitt yrke med fokus på det pedagogiska uppdraget att underlätta och stödja arbetet med att minska lärares arbetsbelastning att skapa en samsyn kring hantering av lärares uppdrag, kopplat till lagar och avtal (AML och ATL respektive HÖK/AB, bilaga M). Bakgrund Under 2012 genomfördes en medarbetarundersökning som visade att arbetsbelastningen inom divison Utbildning & lärande upplevs som hög. Division Utbildning & lärande ska uppfattas som en arbetsgivare med god och utvecklande arbetsmiljö som möjliggör för pedagogisk personal att utöva sitt yrke med fokus på det pedagogiska uppdraget. En arbetsgrupp tillsattes därför för att utreda och ta fram förslag för att bibehålla eller skapa en god arbetsmiljö och minska arbetsbelastningen. Arbetsgruppen bestod av representanter från arbetsgivare, Lärarförbundet och Lärarnas Riskförbund (LR). Rutinen för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning är ett resultat av parternas arbete. Årsarbetstid Inför varje läsår informeras lärarna om arbetstid i samband med en arbetsplatsträff (APT). Den utgörs av totalt 1767 timmar, varav 1360 timmar är reglerade och fördelas på 194 dagar under året. Se information om lärares arbetstid utifrån lagar och avtal (ppt).

2 Planering av läsåret För att få en god överblick av arbetsuppgifterna under läsåret, och därmed även motverka en för hög arbetsbelastning för lärare, ska de huvudsakliga arbetsuppgifterna planeras i minst tre perioder. Se dokumentet Läsårstider. Period 1: Arbetsårets början t.o.m. novemberlovet Period 2: Veckan efter novemberlovet t.o.m. sportlovet Period 3: Veckan efter sportlovet arbetsårets slut Verksamhetens årshjul För god planering och tydlighet ska ett årshjul användas (se exempel). Där kan det framgå när i tid det är aktuellt med: Planering av nästa läsår (t.ex. tjänstefördelning) Dialog kring uppdraget och arbetstiden Schemaläggning Överenskommelse om grundscheman Kvällsaktiviteter såsom t.ex. öppet hus, föräldramöten Medarbetarsamtal Uppföljande medarbetarsamtal Nationella prov och rättning av dem Gemensam kompetensutveckling Utvecklingssamtal (inkl. dokumentation/omdömesskrivning) Skol- och kommungemensamma diagnoser/enkäter Avstämnings/avräkningsperioderna VFU-perioder för höst och vår (verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter) Tider för olika projekt

3 Kalendarium Till årshjulet för läsåret kopplas sedan ett kalendarium som uppdateras och kontinuerligt görs känt bland lärare och övrig personal. Där kan även följande ingå: Konferenstider Arbetsplatsträffar (APT) Arbetsplats-informationsmöten (API) Skolutvecklingsgrupp (SKUG) Samverkanstider Ledningsgruppstider + övriga gruppers mötestider Friluftsdagar Studiebesök/resor Internationellt utbyte Nationella prov Utvecklingssamtal Omdömesskrivningar (slutdatum) Föräldramöten Kvällsaktiviteter Schemabrytande aktiviteter Arbetsmiljöarbete t.ex. skyddsronder Elevråd/Matråd/Elevhälsosamtal VFU-perioder (verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter) Tider för olika projekt Förslag på årshjul

4 Lärarens individuella årshjul Till läsårets årshjul kan den lärare som vill koppla ett eget årshjul för att än mer tydliggöra sitt arbete under året. Där kan till exempel följande ingå: Klasskonferenser Tid för samarbete med elevvårdspersonal Schemaläggning Utvecklingssamtal Omdömesskrivning Fortbildning Studiebesök Nationella prov samt rättning av dem Tider för fasta möten i olika grupper Tider för PRAO/APL Kvällsaktiviteter

5 Schemabrytande aktiviteter Föräldramöten Konferenser VFU-perioder (verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter) Prioritering av arbetsuppgifter I arbetsgruppen för lärares arbetsbelastning förs samtal kring lärares arbetsuppgifter. Som ett steg i arbetet har gruppen tagit fram ett förslag till prioritering av arbetsuppgifter för lärare. A. Arbetsuppgifter som bara kan utföras av lärare, går inte att prioritera bort Undervisning med för- och efterarbete, förberedelse i direkt anslutning till lektion/ undervisning, elevindividuell planering och uppföljning Gemensam planering, lång- och kortsiktig Enskild planering, lång- och kortsiktig Skriftlig bedömning, betygsättning Nationella prov, diagnoser, rättning, bedömning, rapportering Planerade kontakter t.ex. utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare Rapportering av frånvaro (som sedan kan hanteras av annan person) B. Arbetsuppgifter som är önskvärda under förutsättning att det ryms inom arbetstiden Möten för kollegialt lärande Mentorskap/klassföreståndare Institutionsansvara t.ex. slöjd, kemi m.m. C. Arbetsuppgifter som det inom arbetstiden avsätts särskild tid till Kompetensutveckling/fortbildning VFU-handledning Mentorskap för nya lärare Arbetslagsledare Ämnesansvarig

6 D. Arbetsuppgifter som inte kräver lärarkompetens och som med fördel kan utföras andra funktioner Elevtillsyn Hantera rapporterad frånvaro Effektuera beställningar Laga och städa Bära möbler och flyttlådor Låsa upp och låsa ytterdörrar Skotta snö/sanda hala gångytor Schemaläggning Schemaläggningen kan vara komplex och många parametrar spelar in. Målen med rutinerna för schemaläggningen är två; dels att säkerställa att lärarna hinner med sitt uppdrag inom sin arbetstid, dels att säkerställa att eleverna får en adekvat och kvalitativ undervisning enligt skollagen, läroplanen och kursplaner som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Se t.ex. Framgång i undervisningen från Skolinspektionen. Lärares schema Innan verksamhetsårets början bör/ska en lärare få kännedom om sin arbetstidsförläggning och ett underskrivet, individuellt schema. Schemat över den reglerade arbetstiden avser de yttre ramarna för arbetstiden. Av schemat bör framgå förutom undervisningstid bland annat lagstadgad lunchrast, rimliga pauser och planeringstid (såväl egen som kollegial). Hänsyn ska även tas till ställtid, t.ex. tiden för förflyttning mellan olika klassrum. Balans mellan undervisning och förberedelse/efterarbete Det ska råda balans mellan tiden för undervisning och tid för förberedelse och efterarbete. Med balans menar vi jämvikt. Har lärare en undervisningstid på 18 klocktimmar per vecka ska planering och uppföljning av undervisningen motsvaras av samma tidsmängd, förtroendearbetstiden inräknad. Planering och uppföljning av undervisning kan ske individuellt och kollegialt. Förutom detta ska tid för reflektion, dokumentation, elevindividuell planering och uppföljning, bedömning, rapportering, IUP-skrivande, utvecklingssamtal, omdömesskrivning, kollegialt lärande, mentorskap samt frånvarorapportering finnas i det reglerade schemat.

7 Tid för föräldrakontakter Varje lärare bör avsätta tid för planerade och spontana föräldrakontakter samt informera om när man är tillgänglig. Särskild avsatt arbetstid Inom det reglerade schemat ska tid för kompetensutveckling, VFU-handledning, mentorskap för nya lärare, arbetslagsledare/ledningsgrupp, samverkansgrupp, förstelärare/lektor och tid för ämnes/institutionsansvar finnas med för de lärare som berörs av detta. Variation under läsåret En lärares arbetsbörda kan variera under läsåret. Ett sätt att förhålla sig till det kan vara att rektor lägger ut cirka timmar i veckoschemat som ett första steg, för att senare kunna planera in tid för tillkommande möten och arbetstoppar under perioden. Avvikelse i schema När arbetstiden ändras under terminen till kvällar, t.ex. för föräldramöten, utvecklingssamtal, kompetensutveckling m.m. måste schema i Heroma ändras för att ersättning för obekväm arbetstid ska betalas ut (OB-ersättning). Se Heroma e-learning. Lärares rast och paus Tid för lunchrast ska vara minst 30 minuter och räknas inte in i den reglerade arbetstiden. Enligt Arbetstidslagen ska en arbetstagare ha en rast senast efter 5 timmars arbete. Själva lagen säger ingenting om hur lång rasten ska vara, men enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rastens längd vara minst 30 minuter. När lunchrasten läggs ut bör det läggas ut minst 40 minuter mellan de aktuella lektionspassen, för att säkerställa att det blir en halvtimmes rast. Hänsyn till tid för ihopplockning från föregående lektion och framplockning till kommande lektion har då tagits. Paus Förutom rast ska även paus kunna tas ut under arbetsdagen. Till skillnad från rasterna ingår pauserna i arbetstiden, dock innebär det att du inte har automatiskt har rätt att lämna arbetsplatsen. Arbetsgivaren är skyldig att se till att man kan ta de pauser som behövs utöver rasterna.

8 Dokumentation av tid Genom att dokumentera sin tid får den enskilda läraren möjlighet att ha kontroll över sin arbetstid för hela arbetsåret. Olika modeller för tidsplanering och tidsredovisning finns, till exempel Uppsalamodellen (se länk) och Celsiusskolans modell. Även andra modeller kan förekomma. I tidsredovisningen synliggörs perioder med arbetstoppar respektive perioder med lägre arbetsbelastning. Den ger även underlag för samtal kring den egna arbetstiden, t.ex. vid medarbetarsamtal. Långsiktiga effekter av tidsredovisningen kan vara högre frisknärvaro och bättre planering och fördelning av arbetsuppgifter för lärare, arbetslag och skolledning. Tre avräkningsperioder tillämpas: Period 1: Arbetsårets början t.o.m. novemberlovet Period 2: Veckan efter novemberlovet t.o.m. sportlovet Period 3: Veckan efter sportlovet arbetsårets slut Medarbetarsamtal Rektor och lärare genomför årligen ett inplanerat medarbetarsamtal och ett uppföljande samtal. Syftet är att diskutera det gångna året och lägga upp en plan för framtiden, för den enskilde läraren. Under medarbetarsamtalet har lärare och rektor möjlighet att diskutera verksamhetens behov och förutsättningar samt medarbetarens uppdrag, synpunkter och önskemål om arbetsuppgifter, arbetstid, hälsa, arbetsmiljö med mera. Underlag inför medarbetarsamtal Som grund för medarbetarsamtalet använder vi oss av individuella målkort, där medarbetarens uppdrag och årets åtagande framgår. Schema och tidsredovisning kan utgöra ett underlag för dialog om arbetstid och mål. Målen för kommande år förs därefter in i ett nytt målkort.

Dialogunderlag om arbetstider för arbetsgrupper

Dialogunderlag om arbetstider för arbetsgrupper Dialogunderlag om arbetstider för arbetsgrupper Detta material är tänkt att användas för gruppdiskussioner inom arbetslag, på APT eller inom samverkansgrupper. Varje frågeområde har en kort inledning följt

Läs mer

2014-02-27 Sida 1 (7)

2014-02-27 Sida 1 (7) 2014-02-27 Sida 1 (7) Modell för uppdragsdialogen för utbildningsförvaltningen i Borås Stad. Syfte: Dialogen ska tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska utföras inom den reglerade arbetstiden för lärare

Läs mer

Dialogunderlag om arbetstider för chef/ rektor och medarbetare

Dialogunderlag om arbetstider för chef/ rektor och medarbetare Detta material består av ett antal frågor som är tänka att använda i samtal mellan chef/ respektive. Materialet inleds med en text som är bra att läsa igenom innan samtalet. Efter avslutat samtal är det

Läs mer

Modell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad.

Modell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad. 130916 odell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad. Syfte: Dialogen ska tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska utföras inom den reglerade arbetstiden för lärare inom grundskolan

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Nämndinitiativ om lärares arbetsmiljö

Nämndinitiativ om lärares arbetsmiljö Datum: Diarienummer: 2019-04-29 UBN-2019-2679 Sida 1 (2) Utbildningsförvaltningen Utbildningsnämnden Handläggare: Hanna Wärenfeldt Nämndinitiativ om lärares arbetsmiljö Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Pedagogisk utvecklingstid för lärare i fritidshem. Argumentera för rätt förutsättningar för uppdraget

Pedagogisk utvecklingstid för lärare i fritidshem. Argumentera för rätt förutsättningar för uppdraget Pedagogisk utvecklingstid för lärare i fritidshem Argumentera för rätt förutsättningar för uppdraget 1 Tillsammans kan vi nå förändring! Elever som trivs så bra att de inte vill gå hem. Som utvecklas till

Läs mer

Tid för planering, reflektion och utveckling för lärare i fritidshem. Argumentera för rätt förutsättningar för uppdraget

Tid för planering, reflektion och utveckling för lärare i fritidshem. Argumentera för rätt förutsättningar för uppdraget Tid för planering, reflektion och utveckling för lärare i fritidshem Argumentera för rätt förutsättningar för uppdraget 1 Tillsammans kan vi nå förändring! Elever som trivs så bra att de inte vill gå hem.

Läs mer

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är

Läs mer

Rutin - hantering av lärares arbetstid

Rutin - hantering av lärares arbetstid UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Berit Svantesson Reviderad 2016-01-27 Rutin - hantering av lärares arbetstid Bilaga 3. För att förbättra elevers resultat, öka skolans måluppfyllelse och få förbättrad

Läs mer

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen

Förslag till yttrande med anledning av föreläggande efter framställning om ingripande enligt 6 kap. 6 a arbetsmiljölagen Sidan 1 av 8 FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR o FRITID 2013-11-17 Er referens: ISM 2013/10254 Vår referens: Eva Albihn Direkttel: 040-641 13 06 Direktfax: E-postadress: eva.albihn@lomma.se Diarienr:

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2018-2019 Vision Östra skolan skall inrikta sin utveckling mot nästa generations behov av kunskap

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2012-08-31

Förhandlingsprotokoll 2012-08-31 Förhandlingsprotokoll 2012-08-31 Plats och tid: Parter: Närvarande: Kungälvs kommun, Mimers hus och Trollhättevägen 1 juni 2012 7 juni 2012 19 juni 2012 16 augusti 2012 Kungälvs Kommun och Lärarförbundet

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016

Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2015/2016 2015-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade område läsåret 2015-2016... 3 Förväntansdokument... 6 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Elof Lindälvs gymnasium, skolenhet 2 Läsåret 2019/2020 Fastställd på APT Kungsbacka kommun Innehåll Diskrimineringslagen

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Arbetsplan läsåret 15/16. Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9

Arbetsplan läsåret 15/16. Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9 Arbetsplan läsåret 15/16 Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9 Innehåll Almby/Brickebacken arbetsplan... 3 Syfte Bakgrund Kvalitétsarbete... 4 Prioriterade områden... 5 Arbetsmiljö Fritidsverksamheten Kompetensutveckling...7

Läs mer

Dialogunderlag om arbetsbelastning. arbetsgrupper

Dialogunderlag om arbetsbelastning. arbetsgrupper Dialogunderlag om arbetsbelastning för arbetsgrupper Detta material är tänkt att användas för gruppdiskussioner inom arbetslag, på APT eller inom samverkansgrupper. Varje frågeområde har en kort inledning

Läs mer

Norrängsskolan 2.0. Hållbar kvalitativ arbetsmiljö. Helena Tellström, rektor Norrängsskolan, Lycksele kommun

Norrängsskolan 2.0. Hållbar kvalitativ arbetsmiljö. Helena Tellström, rektor Norrängsskolan, Lycksele kommun Norrängsskolan 2.0 Hållbar kvalitativ arbetsmiljö Helena Tellström, rektor Norrängsskolan, Lycksele Lärarbrist, dålig arbetsmiljö och måluppfyllelse Kompetensförsörjning Lärarbristen kommer inte att utbildas

Läs mer

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET APRIL Medlemsnytt Sandviken April 2015

FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET APRIL Medlemsnytt Sandviken April 2015 FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I LÄRARFÖRBUNDET APRIL 2015 Medlemsnytt Sandviken April 2015 Presentation av Susanne Wennberg sekreterare Susanne arbetar tisdag förmiddag på vår expedition. Övriga dagar jobbar hon

Läs mer

Ytterligare en myt om skolan

Ytterligare en myt om skolan Ytterligare en myt om skolan eller Lärares arbetstid arbetstidsavtal och skolans tidsanvändning Några myter om lärares arbetstid Lärare jobbar mer än andra Lärare jobbar mindre än andra Lärare har sommarlov,

Läs mer

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn

UAL:en. Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn UAL:en Utvecklings- och arbetsplan för lärare 2013 2015 Komvux Malmö Södervärn Innehållsförteckning: Inledning 2 Förväntningar och förhoppningar 3 Årscykel 5 Lärarens egen utvecklingsplan 5 Medarbetarsamtal

Läs mer

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan 1(6) 2015-03-27 Barn- och Utbildning BUF central förvaltning Madelene Rickardsson 044-136426 Madelene.Rickardsson@kristianstad.se Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling uniform KUB101 v 1.0, 2005-11-25 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Elof Lindälvs gymnasium, skolenhet 2 Läsåret 2018/2019 Fastställd på APT Kungsbacka kommun Innehåll Diskrimineringslagen

Läs mer

Skolornas SKA ligger till grund för Grundskolans SKA som sedan ligger till grund för Utbildnings SKA.

Skolornas SKA ligger till grund för Grundskolans SKA som sedan ligger till grund för Utbildnings SKA. Skola Rektor SKA-samtal 18/19 Svedala kommun ska vara en utbildningskommun som varaktigt räknas bland landets tio bästa utifrån SKL:s Öppna jämförelser. Svedala kommun ska ha en utbildningsverksamhet där

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN VID CULTUS GYMNASIUM UPPSALA

ARBETSMILJÖPLAN VID CULTUS GYMNASIUM UPPSALA ARBETSMILJÖPLAN VID CULTUS GYMNASIUM UPPSALA 1 Innehåll SKOLANS ARBETSMILJÖPOLICY... 3 FÖRDELNING AV ANSVAR OCH UPPGIFTER FÖR ARBETSMILJÖARBETET PÅ CULTUS GYMNASIESKOLA.4 ARBETSMILJÖFRÅGOR I SAMVERKANSSYSTEMET...

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Katarina Falk Katarina.falk@malmo.se Uppföljning av tillsyn av Bellevue gymnasium Ärende 6 Dnr

Läs mer

Drottning Blankas Gymnasieskolor AB Annika.silyerupadbgy.se Dnr :6992 Rektor Maria.nilssonadbgy.se. Beslut

Drottning Blankas Gymnasieskolor AB Annika.silyerupadbgy.se Dnr :6992 Rektor Maria.nilssonadbgy.se. Beslut rin Skolinspektionen Beslut Drottning Blankas Gymnasieskolor AB 2017-11-13 Annika.silyerupadbgy.se Dnr 400-2016:6992 Rektor Maria.nilssonadbgy.se Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid

Läs mer

Läsåret 2016/2017. Inledande text. Utvecklingsområden

Läsåret 2016/2017. Inledande text. Utvecklingsområden Verksamhetsplan Ransta/Varmsätra rektorsområde Läsåret I Sala kommun har vi höga förväntningar och vi tror att vi kan få alla elever att lyckas Citatet är taget ur Sala kommuns ledardeklaration och innebär

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM

LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM VERKSAMHETSIDÉ - Särskild undervisningsgrupp Håjum utgår från elevernas resurser och erbjuder en skolgång som ger förutsättningar

Läs mer

RESURSTILLDELNINGSDOKUMENT 20XX

RESURSTILLDELNINGSDOKUMENT 20XX RESURSTILLDELNINGSDOKUMENT 20XX Allmänt Dokumentet tar sin utgångspunkt i det lokala avtalet om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Mittuniversitetet ( MIUN 2011/641). Resurstilldelningsdokumentet

Läs mer

Beslut. rn Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Sjödalsgymnasiet i Huddinge kommun.

Beslut. rn Skolinspektionen. efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Sjödalsgymnasiet i Huddinge kommun. rn Skolinspektionen Beslut Huddinge Kommun huddinqe@huddinge.se 2018-01-19 Dnr 400-2016:6992 Rektor krister.thun@huddinge.se Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan

Läs mer

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider.

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider. M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G BARN OCH UNGDOM TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-05-30 SDN 2005-06-16 DNR 104-170/2005 Handläggare: Yvonne Alenius SID 1(5) Till Stadsdelsnämnden

Läs mer

Beslut. Skolinspektionen. Didaktus Skolor AB susanne.christensonaacademedia.se Dnr :6992. Rektor piajohanssonadidaktus.se.

Beslut. Skolinspektionen. Didaktus Skolor AB susanne.christensonaacademedia.se Dnr :6992. Rektor piajohanssonadidaktus.se. Beslut Didaktus Skolor AB 2017-12-20 susanne.christensonaacademedia.se Dnr 400-2016:6992 Rektor piajohanssonadidaktus.se Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan

Läs mer

Arbetstider för lärare

Arbetstider för lärare Arbetstider för lärare Till. Välkommen som medarbetare till oss inom Bildningsförvaltningen Åstorps kommun! Vi behöver flera yrkesskickliga lärare som vill jobba tillsammans med oss i arbetet med barn

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skolenhet F-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skolenhet F-6 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Åkerö skolenhet F-6 Kvalitetsredovisning 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Karlbergsgymnasiet 3 i Åmåls kommun. Beslut

Beslut. efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Karlbergsgymnasiet 3 i Åmåls kommun. Beslut Beslut Åmål Kommun kommun@amal.se 2018-02-01 Dnr 400-2016:6992 Rektor magnus.skoglund@amal.se Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Karlbergsgymnasiet 3 i

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Lyrfågelskolan 4-9 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Lyrfågelskolan 4-9 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ

SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ 2017-05-23 1 (7) SKLS CHECKLISTA FÖR CHEFENS ARBETSMILJÖ Här hittar du en checklista som fokuserar särskilt på chefens arbetsmiljö. Den bygger på Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms sdf Administrativa avdelningen Tjänsteanteckningar Dnr: 291-2017-1.6. Sida 1 (10) 2017-08-109 Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning, Stockholm

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN

ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN RÖDABERGSSKOLAN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) ARBETSMILJÖPLAN FÖR RÖDABERGSSKOLAN Arbetsmiljöplanen bygger på Arbetsmiljöverkets regler (föreskrifter och allmänna råd)om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER

UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER UTVECKLINGSPLAN SPA NGBERGSGYMNASIET/FRIVILLIGA SKOLFORMER Bakgrund systematiskt kvalitetsarbete Inför vårterminen delegerade skolledningen på Spångbergsgymnasiet det systematiska kvalitetsarbetet till

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Gärde skola och fritidshem Kvalitetsredovisning för Gärde skola och fritidshem 2012/2013 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Projekt för förändrat arbetstidsavtal för lärare i Ludvika kommun

Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse. Projekt för förändrat arbetstidsavtal för lärare i Ludvika kommun Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse Projekt för förändrat arbetstidsavtal för lärare i Ludvika kommun 1 SYFTE Syftet med en förändrad arbetstidsförläggning för lärare i skolan är att skapa bättre

Läs mer

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret

Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret Sollefteå Gymnasiesärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling läsåret 2017-01-01 2017-08-31. Innehållsförteckning 1. Likabehandlingsplanen 2. Skolans likabehandlingsarbete 3. Rutiner för

Läs mer

Lokalt skolutvecklingsavtal för Gluntens Montessoriskola Gäller från 2008-08-01

Lokalt skolutvecklingsavtal för Gluntens Montessoriskola Gäller från 2008-08-01 Lokalt skolutvecklingsavtal för Gluntens Montessoriskola Gäller från 2008-08-01 Inledning... 2 Begrepp i LOK... 2 Partsgemensamma utgångspunkter för skolutveckling på Gluntens Montessoriskola... 2 Styrdokument...

Läs mer

Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning

Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning 2018-01-11 Bilaga 5 a till HÖK 16 Centrala parters syn på förutsättningar för en väl fungerande arbetstidsförläggning Syfte Syftet med denna bilaga är att stödja arbetet med en väl fungerande arbetstidsförläggning.

Läs mer

Arbetsplan för Årsunda kyrkskola åk 1-6 läsåret

Arbetsplan för Årsunda kyrkskola åk 1-6 läsåret Årsunda kyrkskola Arbetsplan för Årsunda kyrkskola åk 1-6 2017-2018 MEDBORGARE (Kunskapsnämndens mål) Resultatet för lärande och kunskap förbättras jämfört med närmast föregående mätning. Elevernas inflytande

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Organisatorisk och social arbetsmiljö CHECKLISTA: Organisatorisk och social arbetsmiljö datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: Syftet med denna checklista är att identifiera vilken beredskap verksamheten har för att genomföra ett

Läs mer

s s Rutin samverkan socialtjänsten ..,_ KARLSBORGS ~ KOMMUN Bilaga 3, Samverkansmöte socialförvaltningen 3, Dokumenttyp: Rutin

s s Rutin samverkan socialtjänsten ..,_ KARLSBORGS ~ KOMMUN Bilaga 3, Samverkansmöte socialförvaltningen 3, Dokumenttyp: Rutin ..,_ KARLSBORGS ~ KOMMUN s s Bilaga 3, Samverkansmöte socialförvaltningen 3, 2016-11-08 Rutin samverkan socialtjänsten Dokumenttyp: Rutin Diarienummer: 2016-161 Beslutande: FSG sac Antagen: 2016-11-08

Läs mer

Arbetsmiljö Tyresö gymnasium- Årshjul

Arbetsmiljö Tyresö gymnasium- Årshjul 1 Januari : December: medarbetarenkät Lönegrundande medarbetarsamtalet Elevenkäten åk 2 Friskvård drogenkät åk 2 Februari: Lönegrundande medarbetarsamtal Elevenkäten åk 2 Skyddsrond November: Drogenkät

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan. Åsaka skola Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/Grundsärskolan Åsaka skola 1-6 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG...

Läs mer

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetstid datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Handlingsplan utifrån Skolinspektionens förelägganden

Handlingsplan utifrån Skolinspektionens förelägganden Datum 2014-12-04 Sundby skola Handlingsplan utifrån Skolinspektionens förelägganden Bedömningsområde Trygghet och studiero Ekerö kommun måste vidta följande åtgärd för att förbättra arbetet inom bedömningsornrådet

Läs mer

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, årskurs 7-9

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, årskurs 7-9 Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling, årskurs 7-9 Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen

Angående schemaläggning och bemanning m.m. inom äldreomsorgen RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING ÄLDREOMSORG Handläggare: Katarina Odén-Ryhede Telefon: 08-508 01 303 22 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-03-08 SDN 2012-03- Angående

Läs mer

Riktlinje - Roller och ansvar

Riktlinje - Roller och ansvar Riktlinje - Roller och ansvar n Barn- och utbildningsförvaltningen LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (5) Riktlinje Roller och ansvar i förskolan Inledning Vid Luleå kommuns förskolor arbetar flera yrkeskategorier framförallt

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Verksamhetsidé och handlingsplan för ökad måluppfyllelse Norrtullskolan 7-9, läsåret 2017/18

Verksamhetsidé och handlingsplan för ökad måluppfyllelse Norrtullskolan 7-9, läsåret 2017/18 Verksamhetsidé och handlingsplan för ökad måluppfyllelse Norrtullskolan 7-9, läsåret 2017/18 Verksamhetsidé och handlingsplan för ökad måluppfyllelse Norrtullskolan 7-9, läsåret 2017/18 På Norrtullskolan

Läs mer

Förbättringsplan år 2016/2017

Förbättringsplan år 2016/2017 Förbättringsplan år 2016/2017 Skola: Svartbäcksskolans ro I er förbättringsplan beskriver ni hur ni kommer att arbeta med förvaltningens prioriterade områden samt att ni beskriver enhetens prioriterade

Läs mer

Huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete

Huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete Datum 17.10.03 Huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass Skolans namn: Grevåkerskolan Hammerdal 1. Normer och värden 1.1 En sammanställning av resultaten för förskoleklassens arbete

Läs mer

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet 1 Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet Syfte - Mål Detta avtal är ett kollektivavtal som anger riktlinjerna för utvecklingsarbetet på förskola 1-5 år. Parternas ambition

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Järfälla gymnasium i Järfälla kommun. Skolinspektionen.

Beslut. efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Järfälla gymnasium i Järfälla kommun. Skolinspektionen. Beslut Järfälla kommun info@jarfalla.se Rektor Mariella.augustssonajarfalla.se 2017-11-02 Dnr 400-2016:6992 Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan vid Järfälla

Läs mer

Beslut. efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid vid Cybergymnasiet Stockholm AB belägen i Stockholms stad, med PPS AB som huvudman

Beslut. efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid vid Cybergymnasiet Stockholm AB belägen i Stockholms stad, med PPS AB som huvudman Beslut PPS AB infoappsab.com 2017-11-10 Dnr 400-2016:6992 Rektor Cybergymnasiet Stockholm AB homankadiracybenumnasiet.se Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid vid Cybergymnasiet

Läs mer

Arbetstidsavtal Samverkansgrupp

Arbetstidsavtal Samverkansgrupp Arbetstidsavtal Samverkansgrupp Avtalsstruktur Villkorsavtal-T Centralt avtal Arbetsgivarverket och Saco-S Lokalt arbetstidsavtal Lokalt avtal SPSM och Saco-S Villkorsavtal Centralt avtal Arbetsgivarverket

Läs mer

Lovisedalsskolan RO Skolplan

Lovisedalsskolan RO Skolplan L Ä SÅR 2017/2018 Lovisedalsskolan RO Skolplan Innehållsförteckning Vårt rektorsområde... 3 Vision... 3 Nationella mål... 4 Prioriterade mål och indikatorer... 4 Lovisedalsskolan RO, Skolplan 2(8) Vårt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete - med fokus på språk-, läs- och skrivutveckling Göteborg den 24 september 2013 Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Allmänna råd Skolverkets allmänna råd med kommentarer

Läs mer

VFU-pärmen - Handledare

VFU-pärmen - Handledare VFU-pärmen - Handledare November 2008 Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon 0583-810 00 (vx) Box 61 Telefax 0583-810 61 696 22 ASKERSUND Bankgiro 5822-6515 CHECKLISTA FÖR HANDLEDARE STUDENTMAPPEN

Läs mer

Kramfors Kommun kommunakramfors.se Dnr :6992 Peyman Vahedi Beslut

Kramfors Kommun kommunakramfors.se Dnr :6992 Peyman Vahedi Beslut rn j %nr Beslut Kramfors Kommun 2017-12-04 kommunakramfors.se Dnr 400-2016:6992 Peyman Vahedi Peyman.vahedi@kramfors.se Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan

Läs mer

Motverka ohälsosam arbetsbelastning (9 )

Motverka ohälsosam arbetsbelastning (9 ) Motverka ohälsosam arbetsbelastning (9 ) 9 Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning. Det innebär att

Läs mer

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011

Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 Handlingsplan Paulinska skolan läsåret 2010/2011 För Skolledningen Med arbetslagen Jord, Vatten, Vind och Eld INNEHÅLL BAKGRUND... 1 SYFTE... 1 HANDLINGSPLAN SKOLLEDNINGEN... 2 1. Måluppfyllelse och resultat...

Läs mer

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS

2016/2017. Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS 2016/2017 Mariebergsskolan HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS SKOLANS LEDORD HÄLSA LÄRANDE TILLSAMMANS VISION Mariebergsskolans vision är att alla ska känna glädje och trygghet i en demokratisk lärandemiljö. All

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Bureskolan F-5 2019-09-30 Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, skola 1-3 samt fritidshem Ansvariga

Läs mer

Kungsgårdens skola arbetsplan

Kungsgårdens skola arbetsplan Kungsgårdens skola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Birgitta Wikström 2015-11-05 Kungsgårdens skola arbetsplan 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsnämndens mål 2015 Kunskapsförvaltningens verksamheter

Läs mer

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9

Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Årskurs 7-9 Källbrinksskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Årskurs 7-9 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Planen gäller från 2015-02-28 till 2016-02-28 a för planen

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LOK 00

Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LOK 00 Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. LOK 00 1 Innehåll m.m. Pajala kommun, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund träffar denna dag detta kollektivavtal LOK 00 om lön och

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2014-2015 Arbetsmiljölagen Målet med arbetsmiljöarbetet är att verksamheten ska bedrivas på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. I skolan styrs

Läs mer

Västerås kommun bufavasteras.se Dnr :6992. Beslut

Västerås kommun bufavasteras.se Dnr :6992. Beslut Skolinspektionen Beslut Västerås kommun 2018-01-19 bufavasteras.se Dnr 400-2016:6992 Rektor Johanna Kamph johannakamphavasteras.se Beslut efter kvalitetsgranskning av garanterad undervisningstid i gymnasieskolan

Läs mer

Distansarbete och tillfälligt hemarbete

Distansarbete och tillfälligt hemarbete GÖTEBORGS UNIVERSITET Personalavdelningen Hilding Sjödén Avd.dir. 2006-01-23Dnr F1 230/06 Distansarbete och tillfälligt hemarbete Definitioner Med distansarbete avses arbete som en anställd efter skriftlig

Läs mer

Medarbetarsamtal i Håbo kommun RIKTLINJER

Medarbetarsamtal i Håbo kommun RIKTLINJER Medarbetarsamtal i Håbo kommun RIKTLINJER RIKTLINJER 1 Medarbetare: : Arbetsplats: Chef: Syfte När Förberedelse Dokumentation Sammanfattning Uppföljning Medarbetarsamtalet ska ha fokus på medarbetarens

Läs mer

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan

Lokal Arbetsplan. F-klass och grundskolan Lokal Arbetsplan 2011 F-klass och grundskolan NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Docksta Friskola 2015-2016 Systematiskt arbetsmiljöarbete Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas att systematiskt planera, genomföra och följa upp verksamheten så att arbetsmiljökraven

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Visättraskolan informerar Augusti 2015

Visättraskolan informerar Augusti 2015 Semira Vikström (Rektor) Visättraskolan Visättravägen 61-63 141 50 HUDDINGE Tel: 08-535 345 02 E-post: semira.vikstrom@huddinge.se Hemsida: http://grundskolor.huddinge.se/visattraskolan/ Visättraskolan

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson SN 2017/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson SN 2017/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson 2017-05-08 SN 2017/0319.11.01 0480-453819 Socialnämnden Hälsosamma scheman Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Samtalsmodell. och din lön i Skellefteå kommun

Samtalsmodell. och din lön i Skellefteå kommun Samtalsmodell och din lön i Skellefteå kommun Samtal mellan chef och medarbetare Skellefteå kommuns värdegrund är utgångspunkten för samtalen med medarbetare kring arbete och lön. Alla samtal utförs av

Läs mer

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017

Svar på Arbetsmiljöverkets inspektion den 28 mars 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-07-28 Handläggare Elisabeth Ansell Telefon: 08-508 12 020 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-08-24 Svar på Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik

Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik Broskolan AB. Box 411 891 28 Örnsköldsvik 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående grundskolan Broskolan i Örnsköldsvik Skolinspektionens bedömning och beslut Skolinspektionen bedömer att Broskolan

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: :23 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: :23 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Vattmyra förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Vattmyra

Läs mer

BRUK som ett verktyg inom systematiskt kvalitetsarbete

BRUK som ett verktyg inom systematiskt kvalitetsarbete BRUK som ett verktyg inom systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete som plattform för ett forskningsbaserat arbetssätt Att kritiskt granska vad man gör och varför Att ta in ny kunskap och

Läs mer

Verksamhetsplan för Insjöns skola och fritidshem 2014/2015

Verksamhetsplan för Insjöns skola och fritidshem 2014/2015 Verksamhetsplan för Insjöns skola och fritidshem 2014/2015 Organisation Rektor Skolassistent Specialpedagog Karin Elfving Kicki Glaad Ulrica Elisson-Grane Elever ca 180 Fritidshem ca 60-70 inskrivna Personal

Läs mer

Uppdragsbeskrivning elevassistent

Uppdragsbeskrivning elevassistent Uppdragsbeskrivning elevassistent Ingång: När du arbetar som elevassistent på Töjnaskolan är ditt huvuduppdrag att stötta en enskild elev (eller grupp) i dennes personliga utveckling, det kan gälla i vardagssituationer

Läs mer

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 1 (12) Årlig av det systematiska arbetsmiljöarbetet Enligt Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) en gång

Läs mer