Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning"

Transkript

1 Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning För att förbättra elevers resultat, öka skolans måluppfyllelse och få förbättrad produktivitet behöver varje skola skapa en bra arbetsorganisation. En organisation som innebär att tiden kan användas på ett sådant sätt att den gynnar elevernas lärande. Arbetsfördelningen mellan olika yrkesprofessioner på skolan ska ses över innan läsåret börjar för bästa tänkbara måluppfyllelse. Lärares uppdrag utgår från skollagen och läroplanen. Här presenteras en rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning, framtagen i samarbete mellan arbetsgivare, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (LR). Syftet är: att ge lärarna stor möjlighet att utöva sitt yrke med fokus på det pedagogiska uppdraget att underlätta och stödja arbetet med att minska lärares arbetsbelastning att skapa en samsyn kring hantering av lärares uppdrag, kopplat till lagar och avtal (AML och ATL respektive HÖK/AB, bilaga M). Bakgrund Under 2012 genomfördes en medarbetarundersökning som visade att arbetsbelastningen inom divison Utbildning & lärande upplevs som hög. Division Utbildning & lärande ska uppfattas som en arbetsgivare med god och utvecklande arbetsmiljö som möjliggör för pedagogisk personal att utöva sitt yrke med fokus på det pedagogiska uppdraget. En arbetsgrupp tillsattes därför för att utreda och ta fram förslag för att bibehålla eller skapa en god arbetsmiljö och minska arbetsbelastningen. Arbetsgruppen bestod av representanter från arbetsgivare, Lärarförbundet och Lärarnas Riskförbund (LR). Rutinen för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning är ett resultat av parternas arbete. Årsarbetstid Inför varje läsår informeras lärarna om arbetstid i samband med en arbetsplatsträff (APT). Den utgörs av totalt 1767 timmar, varav 1360 timmar är reglerade och fördelas på 194 dagar under året. Se information om lärares arbetstid utifrån lagar och avtal (ppt).

2 Planering av läsåret För att få en god överblick av arbetsuppgifterna under läsåret, och därmed även motverka en för hög arbetsbelastning för lärare, ska de huvudsakliga arbetsuppgifterna planeras i minst tre perioder. Se dokumentet Läsårstider. Period 1: Arbetsårets början t.o.m. novemberlovet Period 2: Veckan efter novemberlovet t.o.m. sportlovet Period 3: Veckan efter sportlovet arbetsårets slut Verksamhetens årshjul För god planering och tydlighet ska ett årshjul användas (se exempel). Där kan det framgå när i tid det är aktuellt med: Planering av nästa läsår (t.ex. tjänstefördelning) Dialog kring uppdraget och arbetstiden Schemaläggning Överenskommelse om grundscheman Kvällsaktiviteter såsom t.ex. öppet hus, föräldramöten Medarbetarsamtal Uppföljande medarbetarsamtal Nationella prov och rättning av dem Gemensam kompetensutveckling Utvecklingssamtal (inkl. dokumentation/omdömesskrivning) Skol- och kommungemensamma diagnoser/enkäter Avstämnings/avräkningsperioderna VFU-perioder för höst och vår (verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter) Tider för olika projekt

3 Kalendarium Till årshjulet för läsåret kopplas sedan ett kalendarium som uppdateras och kontinuerligt görs känt bland lärare och övrig personal. Där kan även följande ingå: Konferenstider Arbetsplatsträffar (APT) Arbetsplats-informationsmöten (API) Skolutvecklingsgrupp (SKUG) Samverkanstider Ledningsgruppstider + övriga gruppers mötestider Friluftsdagar Studiebesök/resor Internationellt utbyte Nationella prov Utvecklingssamtal Omdömesskrivningar (slutdatum) Föräldramöten Kvällsaktiviteter Schemabrytande aktiviteter Arbetsmiljöarbete t.ex. skyddsronder Elevråd/Matråd/Elevhälsosamtal VFU-perioder (verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter) Tider för olika projekt Förslag på årshjul

4 Lärarens individuella årshjul Till läsårets årshjul kan den lärare som vill koppla ett eget årshjul för att än mer tydliggöra sitt arbete under året. Där kan till exempel följande ingå: Klasskonferenser Tid för samarbete med elevvårdspersonal Schemaläggning Utvecklingssamtal Omdömesskrivning Fortbildning Studiebesök Nationella prov samt rättning av dem Tider för fasta möten i olika grupper Tider för PRAO/APL Kvällsaktiviteter

5 Schemabrytande aktiviteter Föräldramöten Konferenser VFU-perioder (verksamhetsförlagd utbildning för lärarstudenter) Prioritering av arbetsuppgifter I arbetsgruppen för lärares arbetsbelastning förs samtal kring lärares arbetsuppgifter. Som ett steg i arbetet har gruppen tagit fram ett förslag till prioritering av arbetsuppgifter för lärare. A. Arbetsuppgifter som bara kan utföras av lärare, går inte att prioritera bort Undervisning med för- och efterarbete, förberedelse i direkt anslutning till lektion/ undervisning, elevindividuell planering och uppföljning Gemensam planering, lång- och kortsiktig Enskild planering, lång- och kortsiktig Skriftlig bedömning, betygsättning Nationella prov, diagnoser, rättning, bedömning, rapportering Planerade kontakter t.ex. utvecklingssamtal med elev och vårdnadshavare Rapportering av frånvaro (som sedan kan hanteras av annan person) B. Arbetsuppgifter som är önskvärda under förutsättning att det ryms inom arbetstiden Möten för kollegialt lärande Mentorskap/klassföreståndare Institutionsansvara t.ex. slöjd, kemi m.m. C. Arbetsuppgifter som det inom arbetstiden avsätts särskild tid till Kompetensutveckling/fortbildning VFU-handledning Mentorskap för nya lärare Arbetslagsledare Ämnesansvarig

6 D. Arbetsuppgifter som inte kräver lärarkompetens och som med fördel kan utföras andra funktioner Elevtillsyn Hantera rapporterad frånvaro Effektuera beställningar Laga och städa Bära möbler och flyttlådor Låsa upp och låsa ytterdörrar Skotta snö/sanda hala gångytor Schemaläggning Schemaläggningen kan vara komplex och många parametrar spelar in. Målen med rutinerna för schemaläggningen är två; dels att säkerställa att lärarna hinner med sitt uppdrag inom sin arbetstid, dels att säkerställa att eleverna får en adekvat och kvalitativ undervisning enligt skollagen, läroplanen och kursplaner som vilar på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Se t.ex. Framgång i undervisningen från Skolinspektionen. Lärares schema Innan verksamhetsårets början bör/ska en lärare få kännedom om sin arbetstidsförläggning och ett underskrivet, individuellt schema. Schemat över den reglerade arbetstiden avser de yttre ramarna för arbetstiden. Av schemat bör framgå förutom undervisningstid bland annat lagstadgad lunchrast, rimliga pauser och planeringstid (såväl egen som kollegial). Hänsyn ska även tas till ställtid, t.ex. tiden för förflyttning mellan olika klassrum. Balans mellan undervisning och förberedelse/efterarbete Det ska råda balans mellan tiden för undervisning och tid för förberedelse och efterarbete. Med balans menar vi jämvikt. Har lärare en undervisningstid på 18 klocktimmar per vecka ska planering och uppföljning av undervisningen motsvaras av samma tidsmängd, förtroendearbetstiden inräknad. Planering och uppföljning av undervisning kan ske individuellt och kollegialt. Förutom detta ska tid för reflektion, dokumentation, elevindividuell planering och uppföljning, bedömning, rapportering, IUP-skrivande, utvecklingssamtal, omdömesskrivning, kollegialt lärande, mentorskap samt frånvarorapportering finnas i det reglerade schemat.

7 Tid för föräldrakontakter Varje lärare bör avsätta tid för planerade och spontana föräldrakontakter samt informera om när man är tillgänglig. Särskild avsatt arbetstid Inom det reglerade schemat ska tid för kompetensutveckling, VFU-handledning, mentorskap för nya lärare, arbetslagsledare/ledningsgrupp, samverkansgrupp, förstelärare/lektor och tid för ämnes/institutionsansvar finnas med för de lärare som berörs av detta. Variation under läsåret En lärares arbetsbörda kan variera under läsåret. Ett sätt att förhålla sig till det kan vara att rektor lägger ut cirka timmar i veckoschemat som ett första steg, för att senare kunna planera in tid för tillkommande möten och arbetstoppar under perioden. Avvikelse i schema När arbetstiden ändras under terminen till kvällar, t.ex. för föräldramöten, utvecklingssamtal, kompetensutveckling m.m. måste schema i Heroma ändras för att ersättning för obekväm arbetstid ska betalas ut (OB-ersättning). Se Heroma e-learning. Lärares rast och paus Tid för lunchrast ska vara minst 30 minuter och räknas inte in i den reglerade arbetstiden. Enligt Arbetstidslagen ska en arbetstagare ha en rast senast efter 5 timmars arbete. Själva lagen säger ingenting om hur lång rasten ska vara, men enligt Arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rastens längd vara minst 30 minuter. När lunchrasten läggs ut bör det läggas ut minst 40 minuter mellan de aktuella lektionspassen, för att säkerställa att det blir en halvtimmes rast. Hänsyn till tid för ihopplockning från föregående lektion och framplockning till kommande lektion har då tagits. Paus Förutom rast ska även paus kunna tas ut under arbetsdagen. Till skillnad från rasterna ingår pauserna i arbetstiden, dock innebär det att du inte har automatiskt har rätt att lämna arbetsplatsen. Arbetsgivaren är skyldig att se till att man kan ta de pauser som behövs utöver rasterna.

8 Dokumentation av tid Genom att dokumentera sin tid får den enskilda läraren möjlighet att ha kontroll över sin arbetstid för hela arbetsåret. Olika modeller för tidsplanering och tidsredovisning finns, till exempel Uppsalamodellen (se länk) och Celsiusskolans modell. Även andra modeller kan förekomma. I tidsredovisningen synliggörs perioder med arbetstoppar respektive perioder med lägre arbetsbelastning. Den ger även underlag för samtal kring den egna arbetstiden, t.ex. vid medarbetarsamtal. Långsiktiga effekter av tidsredovisningen kan vara högre frisknärvaro och bättre planering och fördelning av arbetsuppgifter för lärare, arbetslag och skolledning. Tre avräkningsperioder tillämpas: Period 1: Arbetsårets början t.o.m. novemberlovet Period 2: Veckan efter novemberlovet t.o.m. sportlovet Period 3: Veckan efter sportlovet arbetsårets slut Medarbetarsamtal Rektor och lärare genomför årligen ett inplanerat medarbetarsamtal och ett uppföljande samtal. Syftet är att diskutera det gångna året och lägga upp en plan för framtiden, för den enskilde läraren. Under medarbetarsamtalet har lärare och rektor möjlighet att diskutera verksamhetens behov och förutsättningar samt medarbetarens uppdrag, synpunkter och önskemål om arbetsuppgifter, arbetstid, hälsa, arbetsmiljö med mera. Underlag inför medarbetarsamtal Som grund för medarbetarsamtalet använder vi oss av individuella målkort, där medarbetarens uppdrag och årets åtagande framgår. Schema och tidsredovisning kan utgöra ett underlag för dialog om arbetstid och mål. Målen för kommande år förs därefter in i ett nytt målkort.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Så är vi då igång med skolarbetet igen. Det är bara att hoppas att alla medlemmar har tagit sig igenom de värmeböljor och regnväder, som denna sommar bjudit på och att krafterna nu är på topp inför det

Läs mer

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6

Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Lärares arbetstid Förord 3 Arbetstidsreglerna 5 Arbetstidsregler är ett skydd 5 Reglerad och oreglerad arbetstid 5 Samma totala arbetstid som andra 5 Årsarbetstid 6 Verksamhetsperioder 6 Reglerad arbetstid

Läs mer

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid

Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Lärares inställning till uppdraget som lärare, i relation till styrdokument, arbetsuppgifter och arbetstid Linda Eriksson GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete (SGSAEP), 33:2012 Examensarbete,

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5

SAMMAFATTANDE INLEDNING... 4 1. GRUNDFAKTA OCH FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum 1 (36) Ert datum Er beteckning Systematiskt kvalitetsarbete Grundskola med Fritidshem 2014 Kommunövergripande kvalitetsredovisning Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas,

Läs mer

Nummer 6-02 16 september

Nummer 6-02 16 september Nummer 6-02 16 september Information till Lärarnas Riksförbunds medlemmar i Linköping I förra numret av Facket oc Skolan utlovades ett specialnummer om ur varje lärare utifrån personliga erfarenetsvärden

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola

Kvalitetsredovisning. Ödeborgs förskola Kvalitetsredovisning 2010 Ödeborgs förskola Innehållsförteckning Inledning...3 1. Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen...4 2. Förutsättningar/resultat...4 2.1 Kommunpolitiska mål...4

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras.

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras. 1 (7) Utvecklingssamtal Allmänt Chefer och medarbetare ska genomföra minst två medarbetarsamtal per år, ett lönesamtal och ett utvecklingssamtal. Lönesamtalet är ett prestationsinriktat samtal som ska

Läs mer

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015 Arbetsplan för Östlyckeskolan Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN

Arbetsplan. Inledning UTBILDNINGSNÄMNDEN UTBILDNINGSNÄMNDEN ÖSTRA REALS G YMNASIU M 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 201201/5 SID 1 (11) 2012-10-28 Handläggare: Rolf Ödén Telefon: 076 1293501 Arbetsplan Inledning Inledning Östra Reals och enhet 2 uppdrag

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet Nacka. Läsåret 2014-2015

Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet Nacka. Läsåret 2014-2015 Verksamhetsplan Praktiska Gymnasiet Nacka Läsåret 2014-2015 Denna plan omfattar elever och personal vid Praktiska Gymnasiet i Nacka Malin Bellander Rektor 1 1 PRAKTISKAS VISION Varje elev lämnar Praktiska

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

Verksamhetsanpassa arbetstiden

Verksamhetsanpassa arbetstiden Verksamhetsanpassa arbetstiden Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Enheterna för Arbetsgivarutveckling och Förhandling Produktion & formgivning: Informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan

1 (10) k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro. Finnstaskolan 1 (10) L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Sundbyberg och Upplands-Bro Finnstaskolan Rapport December - 2010 2 (10) Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Hur jag kan utvecklas som skolledare?

Hur jag kan utvecklas som skolledare? Rektorsprogrammet, Öru, MDH, Hda Kursomgång 3 Hur jag kan utvecklas som skolledare? en studie av mitt skolledarskap med en plan för personlig utveckling. Sammanfattning Mitt fördjupningsarbete i rektorsprogrammet,

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport S:t Jörgens skola Helsingborgs stad Granskning genomförd i december 2013 av Maj-Viol Axelius-Thostrup och Viveca Serder Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning S:t Jörgens

Läs mer