Lokalt skolutvecklingsavtal för Gluntens Montessoriskola Gäller från

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalt skolutvecklingsavtal för Gluntens Montessoriskola Gäller från 2008-08-01"

Transkript

1 Lokalt skolutvecklingsavtal för Gluntens Montessoriskola Gäller från Inledning... 2 Begrepp i LOK... 2 Partsgemensamma utgångspunkter för skolutveckling på Gluntens Montessoriskola... 2 Styrdokument... 2 Parterna är överens om att... 2 Arbetsorganisation... 2 Skolans ledningsgrupper... 3 Beslutsfattning... 3 Partsgruppen... 3 Befattningsbeskrivningar... 4 Rektor... 4 Biträdande rektor fr.o.m Lagledarnas ansvar, roller och villkor... 5 Arbetslagen... 5 Kompetensutveckling... 6 Introduktion av nyanställd... 6 Mentorskap på Glunten... 6 Arbetstid... 6 Övertid... 7 Anställningsrutiner... 7 Pedagogiskt materiel... 8 Personalvård... 8 Klädbidrag... 8 Rekryteringspolicy... 8 Verksamhetsförlagd utbildning (vfu)... 8 Kompletterande uppgifter i samband med LOK... 9

2 Inledning Gluntens Montessoriskola regleras enligt KFO s huvudavtal mellan parterna. Den lokala arbetsgivaren, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska Kommunalarbetarförbundet har enats om detta lokala avtal för Gluntens Montessoriskola. Avsiktsförklaring Avsikten med det lokala skolutvecklingsavtalet (LOK) är skapa så bra förutsättningar för personalen som möjligt, allt i syfte att erbjuda barn och elever en verksamhet av hög kvalité som i sin tur leder till hög måluppfyllelse för de olika verksamheterna och individuellt för varje elev. En god arbetsmiljö är en viktig nyckel till framgång. Begrepp i LOK Kommer att kompletteras när dokumentet är beslutat. Partsgemensamma utgångspunkter för skolutveckling på Gluntens Montessoriskola Styrdokument Skolan skall ha sin utgångspunkt i nationellt fastställda styrdokument, lagar, förordningar och föreningens inriktning. Utöver dessa styrdokument skall skolans verksamhet också stödja sig på skolans arbetsplaner. Parterna är överens om att - arbetstiden för grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare regleras enligt 5 i KFO s avtal samt under rubriken Arbetstid i detta avtal. - avtalet kan förändras och kompletteras efter partsgemensamt beslut. - i övrigt följa de lokala arbetsplanerna då sådana upprättats för de olika verksamheterna. -Arbetsplanerna följs upp årligen genom arbeten med kvalitetsredovisningarna. -LOK följs upp årligen. Uppföljningen sker under mars månad och ska vara klar 1 april. - planera, sätta upp mål och utvärdera verksamheten är viktiga delar av det pedagogiska arbetet. - arbetsdagens innehåll och förläggning skall utformas i samspel mellan arbetslaget och eleverna. - för varje arbetslag skall finnas en av arbetslaget framtagen verksamhetsplan (arbetslagets verksamhetsplan) som tar sin utgångspunkt i den för verksamheten styrande arbetsplanen och arbetslagets egna prioriterade behov. Arbetslagets verksamhetsplan ska kontinuerligt utvärderas och revideras. - för samtliga parter gäller att uppsägningstiden är 3 månader. Arbetsorganisation Med arbetslag menas den personal som arbetar tillsammans med barn/elever. Med arbetsenhet menas arbetslaget inklusive de barn/elever som personalen arbetar tillsammans med. Arbetsorganisationen är indelad i pedagogiska arbetslag som följer: förskolan De medarbetare som arbetar med yngre barn bildar ett arbetslag. Och de medarbetare som arbetar med äldre barn bildar ett arbetslag. Sid 2

3 F-2, SBO (skolbarnsomsorg) är integrerat i arbetslaget. 3-5, SBO är integrerat i arbetslaget 6-9, två arbetslag (på grund av det stora antalet elever och personal) Skolans ledningsgrupper Skolan har två typer av ledningsgrupper. En strategisk ledningsgrupp med representation (lagledare) från alla arbetslag inklusive rektor och biträdande rektor som även är uppdelad i två operativa ledningsgrupper, varav den ena har representation (lagledare) från grundskolans arbetslag (inkluderande skolbarnsomsorgen) och leds av rektor och den andra med representation (lagledare) från förskolans arbetslag och leds av biträdande rektor. Ledningsgrupperna adjungerar vid behov ytterligare deltagare. Den strategiska ledningsgruppens huvudsakliga uppgift är att driva skolutveckling. Den strategiska ledningsgruppen arbetar med en helhetssyn i 1-16 års perspektiv. Diskussioner om förslag till förändringar och skolutveckling förs i arbetslagen, i den strategiska ledningsgruppen och i partsgruppen. I de operativa ledningsgrupperna hanteras alla löpande ärenden för de olika verksamheterna. I ledningsgrupperna är det respektive ledare rektor och bitr. rektor som fattar beslut eller den som är utsedd i ledarens ställe. Fattade beslut ska följas. Rektor ansvarar för ledningsgruppernas utvärdering, utveckling och avveckling. Ledningsgruppens ledamöter driver utvärderingen av arbetslagens verksamhetsplaner. Respektive ledningsgrupp sammanträder var 14.e dag, ena veckan den strategiska ledningsgruppen och den andra veckan de operativa ledningsgrupperna. Beslutsfattning Beslut fattas av den som är ansvarig för respektive fråga. Vilket innebär att i ledningsgrupp och partsgrupp är det rektor som beslutar. Lagledaren beslutar i frågor som ligger inom arbetslaget-/enhetens ansvar. Beslut ska föregås av process som innebär att alla berörda ges möjlighet till delaktighet, avsteg måste kunna motiveras av den som fattar beslut. Utrymme skall också ges till förhandling enligt MBL om frågan är av den karaktären. Partsgruppen Partsgruppens arbete vilar på MBL (Medbestämmandelagen), AML (Arbetsmiljölagen), KFO:s (Kooperativa företags arbetsgivarorganisation) huvudavtal och övrig arbetsrätt. Partsgruppen skall få ta del av, ges tillfälle att diskutera samt sedvanligt förhandla om skolans budget och arbetsplaner inom de ramar skolans styrelse fastställt arbeta med och utveckla innehållet i lönekriterierna kopplade till löneöversynsförhandlingen arbeta med samt utveckla skolans arbetsmiljöplan delta i tjänstefördelningsarbetet ta del av övriga arbetsrättsliga frågor Sid 3

4 Befattningsbeskrivningar Översyn av delegationsordning och organisation pågår Rektor Ny delegationsordning enligt styrelsens beslut februari 2008, komplettering kommer. Hänvisning ska göras till specifika lagar och förordningar som styr rektors mandat, komplettering kommer. har övergripande pedagogiskt och ekonomiskt ansvar för planering, genomförande och uppföljning av skolans verksamhet i enlighet med skolverkets mål - och riktlinjer, föreningens ändamål, utvecklingsplan och styrelsebeslut. är sammankallande för ledningsgruppen företräder och representerar skolan bl.a. i kontakten med kommun, skolverk samt föräldrar. har ansvar för att de ekonomiska ramarna hålls samt att anslagna medel fördelas inom verksamheten utifrån verksamhetens behov. har tillsammans med föreningens kassör ansvar för framtagande av underlag för budgetarbete och ekonomiska redovisningar. ansvarar för ekonomisk rapportering till styrelsen. är personalansvarig ansvarar för medarbetarsamtal med personalen en gång per år planerar fortbildningsinsatser för personalen i samråd med ledningsgruppen ansvarar för rekrytering av ny personal ansvarar för att löneförhandling genomförs och att de anställda erbjuds lönesamtal ansvarar för upprättande av anställningsavtal ansvarar för introduktion av nyanställda ansvarar för semesterplanering, övertid och tjänstledigheter i enlighet med tjänstereglementet har övergripande ansvar för elevvården är ansvarig för att elevråd finns har lokalansvar och ansvarar för utrymningsövningar ansvarar för övergripande schemaläggning och godkänner scheman ansvarar för rekryteringen av barn till förskola/sbo i samarbete med kommunen ansvarar för rekryteringen av elever till grundskolan i samarbete med styrelsen ansvarar för introduktion av nya barn och familjer till Gluntens Montessoriskola Delegerar uppgifter enligt ovan till bitr rektor och/eller annan lämplig person i syfte att fördela ledningsarbetet så effektivt som möjligt Rektor utser arbetsgrupper som driver utvärdering av årets arbetsplaner samt formulerar nya mål utifrån verksamheternas behov. Biträdande rektor fr.o.m Ekonomiskt ansvar inom tilldelad budget Löne- och medarbetarsamtal Arbetsledaransvar (ej ansvarig för beslut avseende anställning och upphörande av anställning) Sid 4

5 Lagledarnas ansvar, roller och villkor Lagledarna utses av rektor. Det är ett arbete man söker till och efter rekryteringsförfarande blir utsedd till. Tjänsten skall kunna sökas av alla yrkeskategorier på skolan. All personal erbjuds att lämna synpunkter vid rekrytering. Lagledare utses för en period av 3-4 år, med möjlighet till förlängning. Lagledartjänsten inleds med en ömsesidig prövoperiod om 6 månader jämlikt 6 LAS. Lagledaren utvärderas i sin roll såväl av underställda som överordnade innan prövotiden är slut. Under tiden man tjänstgör som lagledare har man ett lönetillägg på 1500 kr/månad. Avsikten är att kompensera för det ansvar som rollen innebär. Lagledarna ansvarar för att arbetet i arbetsenheterna (barn/elever och personal) följer fattade beslut (alla beslut från skollag till enskilda beslut fattade i arbetslag) och att en jämn fördelning av arbetslagets uppgifter görs mellan medlemmarna i arbetslaget. Lagledarna avsätter 20% av sin ordinarie veckoarbetstid. Lagledaren har rätt att delegera arbetsuppgifter. Vid tillträde till lagledartjänsten accepterar också lagledaren att genomgå kompetensutveckling i ledarskap och grupputveckling (UGL-kurs). Syftet är att alla ledare ska ha en gemensam kunskapsbas och verktygslåda avseende ledarskap och grupputveckling, vilket underlättar en fortsatt intern utveckling av organisationen. Enskilda arbetsuppgifter kan returneras till rektor utifrån bristande förutsättningar att lösa dessa. Arbetslagen Lagledaren har ett övergripande ansvar för arbetet i arbetslaget Arbetslagen och de enskilda medlemmarna har ansvar för elevernas kunskapstillväxt och skall stödja deras personliga utveckling samt skapa goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande skall alltid bemöta eleverna med respekt för deras integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier skall stödja elevernas rätt till inflytande över sin utbildning och stärka deras ansvarstagande för sina studier ansvarar för det pedagogiska innehållet och arbetar i enlighet med gällande styrdokument (skollag, förordningar, föreningens inriktning, skolans arbetsplaner, arbetslaget verksamhetsplan och eventuellt övriga beslut i skolans regi. ansvarar för att elevvårdstrappan följ. ansvarar för elevvårdande uppgifter, ansvarar för att tagna beslut följs samt att uppföljning av elevens utveckling görs utifrån en helhetssyn Se skolans elevvårdsplan. Ansvarsläraren ansvarar för att åtgärdsprogram skrivs för alla elever som har speciella behov. Detta görs av ansvarig lärare/förskollärare efter samråd med elevvårdsteam. Kontinuerlig uppföljning görs av barnets utveckling utifrån en helhetssyn. ansvarar för till arbetslaget tilldelade läromedelsbudget/ar. Deltar aktivt i schemaläggning. ansvarar för att arbetslagets verksamhet även vid tillfällig mindre personalbrist fungerar utan att vi behöver ta in vikarier. det är varje anställds skyldighet och ansvar att bidra till en god arbetsmiljö ansvarar för att en jämn fördelning av arbetslagets uppgifter görs mellan medlemmarna i arbetslaget i förhållande till tjänstgöringsgrad och planeringstid och individuell förmåga. ansvarar för gemensamt pedagogiskt utvecklingsarbete ansvarar för aktivt deltagande i arbetslagets utveckling ansvarar för aktivt deltagande i för skolan gemensamma arbetsuppgifter ansvarar för att budgetuppföljning görs av de till arbetslagen fördelade ekonomiska medlen. deltar i gemensamma konferenser, personalmöten, planeringsdagar och kompetensutvecklingsdagar samverkan inom arbetslaget och med andra arbetslag och verksamheter ansvarar för planering och genomförande av utvecklingssamtal och föräldramöte Sid 5

6 I förskolan är det den som är anställd som förskollärare som har det övergripande pedagogiska ansvaret för verksamheten. Kompetensutveckling Skolan skall upprätta en komptensutvecklingplan. Planen ska vara klar senast under hösten Planen ska reglera såväl principerna för kompetensutveckling som hur den ska kompenseras i tid och/eller pengar. Introduktion av nyanställd På skolan skall finnas ett introduktionsplan. Planen ska vara klar senast under hösten 2008 Mentorskap på Glunten För nyutexaminerade med anställning minst en termin skall utses mentor under den första terminen. Mentor skall tillhöra annan enhet än den nyanställde. För mentorskapet skall finnas en handlingsplan. Tiden för mentorskapet skall avsättas och rymmas inom den reglerade arbetstiden. Arbetstid Fritidspedagog 40 tim/vecka varav 1 timme/vecka förtroendearbetstid och 1tim/vecka planeringstid förlagd till kvällstid samt 6 timmars schemalagd planeringstid dagtid. Barnskötare 40 tim varav minst 1 tim planering och 1 tim för avdelningens kvällsmöten. Förskollärare 42 tim/vecka varav 34 timmar i barngrupp (6 timmar planeringstid och konferenstid + 2 timmar förtroendetid) mot 10 dagars kompensationsledighet att ta ut under skolans lov och ledigheter när verksamheten så medgiver. Senast två veckor innan tidsuttag, ska planen för tidsuttag vara beslutad. Inarbetad kompensationsledighet ska regleras under innevarande år. Lärare Lärarens arbetstid regleras i KFO s avtal 5 Mom 2. Arbetstiden är inledningsvis fördelad i två delar, reglerad arbetstid och förtroendearbetstid. Den reglerade arbetstiden är i snitt 35 timmar per vecka och förtroendearbetstiden i snitt 10,5 timmar per vecka. Snittarbetstiden per vecka ska stämma på årsbasis, men kan variera olika veckor beroende på arbetstoppar. Den reglerade arbetstiden beslutas av rektor men förläggningen av förtroende arbetstiden ansvara den enskilde läraren själv för. Fördelning av reglerad arbetstid respektive förtroendearbetstid för lärare Reglerad arbetstid består av: Undervisningstid 17,5 timmar/vecka För- och efterarbete 10,5 timmar/vecka Övrigt arbete 7 timmar/vecka Förtroendearbetstid består av: För- och efterarbete 7 timmar/vecka Kompetesutveckling och spontana elev- och föräldrakontakter 3,5 timmar/vecka Sid 6

7 Förklaring av de olika begreppen inom ramen för lärares arbetstid Undervisningstid Den schemalagda tiden som lärare tillbringar tillsammans med elever i olika undervisningssituationer. Det kan omfatta såväl presentationer, eget arbete (egar) som daglig planering med ansvarselever. Det är i första hand gruppstorleken som kan variera inom ramen för lärares undervisning. En normalgrupp är i snitt 25 elever. En lärares undervisningstid är max 17,5 klocktimmar per vecka om inte läraren själv önskar undervisa mer tid i syfte att få mindre grupper alternativt byta mot övrigt arbete. När det gäller slöjd är det säkerheten för lärare och elever som är vägledande för antalet elever i gruppen, varje elev ska ha tillgång till en egen arbetsplats. För- och efterarbete Avsikten är att med en normalgrupp, se ovan, ska tiden för för- och efterarbete motsvara tiden för undervisning. Tiden för för- och efterarbete finns såväl inom den reglerade tiden som inom förtroendearbetstiden. Övrig tid Övrig tid är konferenser, föräldramöten, föräldrasamtal, utvecklingssamtal etc. Kompetensutveckling och spontana elev- och föräldrakontakter Inom ramen för förtroendearbetstiden är det avsatt 3,5 timmar för spontana elev- och föräldrakontakter och kompetensutveckling. Innebär det till exempel långa föräldrakontakter kvällstid ska föräldrar istället hänvisas till samtal under reglerad arbetstid. Kompetensutvecklingen är inte styrd av rektor utan det är individen själv som tillgodoser sina behov av utveckling inom ramen för sin individuellt förväntade kompetens. Ovanstående tidfördelning innebär inget hinder för att arbetsgivaren frigör lärare under kortare eller längre tid för andra arbetsuppgifter, till exempel planering för verksamhetens utveckling. Om verksamheten bedöms behöva vikarier sätts det in efter rektors beslut. Omfördelning av ovanstående tider kan även ske på arbetslagens egna initiativ. Lagledare har 20% av arbetstiden avsatt för detta. Det innebär att tidskategorierna ovan ska minskas i samma omfattning som lagledartiden tar tid i anspråk. Så gäller även för deltidstjänstlediga, arbetar man 50% ska jag enligt tiderna ovan undervisa 50% av 17,5 timmar etc. Arbetstid för fackligt arbete Lokala fackliga företrädare disponerar en klocktimme per vecka för fackligt arbete. Utöver detta deltar fackliga företrädare i schemalagda partsgruppsmöten om två timmar var tredje vecka. Tid för fackligt arbete tydliggörs i tjänstefördelningen. Om tid behövs utöver ges det efter enskilda överenskommelser med rektor. Övertid Se KFO: Allmänna anställningsvillkor och löneavtal mm för anställda vid förskolor, fritidshem & fristående skolor Anställningsrutiner Förslag till rutiner för rekrytering av anställda vid Gluntens Montessoriskola efter det att rektor gjort behovsinventering och budgetkontroll. Sid 7

8 Information ges till partsgrupp, vid möte eller via e-post, om förestående anställning. Annonsering görs enligt den mall som Glunten hittills använt sig av. De fackliga representanterna kan ta del av de ansökningshandlingar som inkommit. Anställningsintervju hålls med ansvarig chef samt en medarbetare ur enheten och parterna erbjuds möjlighet att närvara. Sökande skall om så är möjligt träffa arbetslag och ges möjlighet att träffa facklig representant. Beslut om anställning tas av rektor. En beskrivning av den anställdes arbetsuppgifter och villkor görs till arbetslaget. För rekrytering av personer med överordnad funktion gäller annan ordning. Vid anställning av vikarier kan denna ordning frångås om skolledningen finner det viktigt för verksamheten. Pedagogiskt materiel Materiel som pedagogisk personal tillverkat inom sin anställning på Gluntens Montessoriskola skall lämnas kvar på skolan då den anställde går på tjänstledighet eller slutar på skolan. Rektor kan dock ge tillåtelse till att egenhändigt producerat materiel får kopieras av den anställde. Personalvård Den förebyggande personalvården innefattar en friskvårdssubvention enligt samma förutsättning som den kommunala verksamheten. För 2008 är beloppet 1100 kr. Detta gäller för personal som är tillsvidareanställd. Frågan om företagshälsovård vilar tills ny lagstiftning kommer. Friskvårdssubvention utökas till att omfatta även vikarier som tjänstgör minst en termin och är i proportion till anställningstid. Friskvårdsbidrag utgår ej till tjänstlediga. Återbetalningsskyldighet föreligger ej för de som utnyttjat bidraget och sedan tar tjänstledigt under pågående kalenderår. Klädbidrag Innehållet ska ses över mht gällande rättspraxis. Översyn sker under hösten 2008 för att gälla från årsskiftet 2008/2009. Personal anställd på förskolan och skolbarnsomsorgen (SBO) har rätt att mot uppvisande av kvitto erhålla klädbidrag med för närvarande (2008) 1200 kr per år relaterat till tjänstgöringsgrad. Rekryteringspolicy Skolan skall utarbeta en policy för personalrekrytering. Verksamhetsförlagd utbildning (vfu) Skolans skall utveckla sitt arbete med vfu. Sid 8

9 Kompletterande uppgifter i samband med LOK Ett seminarium skall genomföras där parternas centrala ombud informerar partsgruppen på Glunten om vilka områden och frågor som skall tas upp i en partsgrupp parternas centrala ombud skall till Gluntens partsgrupp informera om fördelar/nackdelar med samverkansavtal för att se om det är en möjlig utveckling för Glunten en till två i varje arbetslag ska utbilda sig i mentorskap Vikariehanteringen vid Glunten ska ses över under hösten 2008 för beslut i månadsskiftet september/oktober. Uppsala För arbetsgivaren. Kommunalarbetarförbundet. Lärarförbundet.. Lärarnas Riksförbund Sid 9

Introduktion för lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Götene kommun

Introduktion för lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Götene kommun Introduktion för lärare, förskollärare och fritidspedagoger i Götene kommun W:\Götene\Dokument\020620\Bunt 1\Introduktionsprogram.doc Innehållsförteckning! Inledning och bakgrund sid. 3! Programinnehåll

Läs mer

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning För att förbättra elevers resultat, öka skolans måluppfyllelse och få förbättrad produktivitet behöver varje skola skapa en bra arbetsorganisation.

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2012-08-31

Förhandlingsprotokoll 2012-08-31 Förhandlingsprotokoll 2012-08-31 Plats och tid: Parter: Närvarande: Kungälvs kommun, Mimers hus och Trollhättevägen 1 juni 2012 7 juni 2012 19 juni 2012 16 augusti 2012 Kungälvs Kommun och Lärarförbundet

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

2014-02-27 Sida 1 (7)

2014-02-27 Sida 1 (7) 2014-02-27 Sida 1 (7) Modell för uppdragsdialogen för utbildningsförvaltningen i Borås Stad. Syfte: Dialogen ska tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska utföras inom den reglerade arbetstiden för lärare

Läs mer

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet 1 Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet Syfte - Mål Detta avtal är ett kollektivavtal som anger riktlinjerna för utvecklingsarbetet på förskola 1-5 år. Parternas ambition

Läs mer

Likabehandlingsplan för LÄTTOBO FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan för LÄTTOBO FÖRSKOLA Vetlanda kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Likabehandlingsplan för LÄTTOBO FÖRSKOLA Vision/ledningsdeklaration På vår förskola vill vi att alla ska känna sig trygga, känna gemenskap och delaktighet.

Läs mer

Modell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad.

Modell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad. 130916 odell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad. Syfte: Dialogen ska tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska utföras inom den reglerade arbetstiden för lärare inom grundskolan

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011

Kvalitetsredovisning 2010/2011 Kvalitetsredovisning 2010/2011 Hagaströmsskolans fritidshem Ansvarig Biträdande rektor Ingrid Larsson 1. Inledning Fritidshemmet på Hagaströms skola strävar efter en helhetssyn på barnet hela dagen. Enligt

Läs mer

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför?

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför? för dagbarnvårdare När? Hur? Varför? 1995 45 timmars-avtal 2004 40 timmars-avtal 2008 dagbarnvårdaravtalet sägs upp, AB ska gälla till man skrivit ett nytt. 2009 Biskopsgården diskuterar svårigheten. 2011

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98 och

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Samverkansavtal. Kalmar kommun

Samverkansavtal. Kalmar kommun Samverkansavtal Kalmar kommun 2007 Samverkan är grunden för att Kalmar kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och effektiv kommunal arbetsplats. Det handlar om delaktighet och inflytande för alla anställda

Läs mer

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkan Mölndal AML MBL ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkansavtal för Mölndals stad. Avtalet gäller från 1 september 2014. 1 Förutsättningar för samverkan Mål Parterna som tecknar samverkansavtalet

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen

Uppföljning av. det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet, fortbildningsinsatserna och jämställdhetsarbetet inom förvaltningen Barn- och utbildningsnämnden År 2011 2 Bakgrund Arbetsgivaren har enligt arbetsmiljölagen

Läs mer

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider.

Yttrande över revisionsrapporten Granskning av elevernas garanterade undervisningstid och lärarnas arbetstider. M A R I A - G A M L A S T A N S S T A D S D E L S F Ö R V A L T N I N G BARN OCH UNGDOM TJÄNSTEUTLÅTANDE 2005-05-30 SDN 2005-06-16 DNR 104-170/2005 Handläggare: Yvonne Alenius SID 1(5) Till Stadsdelsnämnden

Läs mer

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010

Jämställdhetsprogram för barn- och ungdomsförvaltningen år 2011 och uppföljning av jämställdhetsplanen för år 2010 Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr 5.Ledningens ansvar 2. Policy och bu52.16 1 av 6 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

etshandbokk Verksamhe 19 % män 81% kvinnor Antal män Totalt Reg.nr bu52.16 Kapitel 2. Policy och Måll

etshandbokk Verksamhe 19 % män 81% kvinnor Antal män Totalt Reg.nr bu52.16 Kapitel 2. Policy och Måll Verksamhe etshandbokk Kapitel Avsnitt 5.Ledningens ansvar 2. Policy och l Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Personalsekreterare Barn- och ungdomsnämnden Rubrik Jämställdhetsprogram för barn-

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Princip för medarbetarsamtal och bedömning av medarbetare inför lönesättning, Förskola, grundskola och fritidshem (Fastställt 2014-03-31)

Princip för medarbetarsamtal och bedömning av medarbetare inför lönesättning, Förskola, grundskola och fritidshem (Fastställt 2014-03-31) Princip för medarbetarsamtal och bedömning av medarbetare inför lönesättning, Förskola, grundskola och fritidshem (Fastställt 2014-03-31) Under året ska medarbetaren dels arbeta med att bidra till verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Plan mot diskriminering & kränkande behandling

Plan mot diskriminering & kränkande behandling Plan mot diskriminering & kränkande behandling Förskolan Mårtensberg Förskolan Mårtensbergs Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016

Läs mer

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA

DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA VerksamhetV Verksamhetsplan för 2009 DROTTNINGHOLMS FÖRSKOLA STENHAMRA FÖRSKOLA SÅNGA SÄBY FFM Uppdrag Enhetens förskolor erbjuder förskoleverksamhet till barn i åldrarna 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar,

Läs mer

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund.

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. Samverkansavtal Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. SAMVERKANSAVTAL Parter: Praktiska Sverige AB och Movant AB

Läs mer

Likabehandlingsplan för Häggska förskola

Likabehandlingsplan för Häggska förskola Vetlanda kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Likabehandlingsplan för Häggska förskola Vision/ledningsdeklaration Vi utgår från vårt förhållningssätt mot alla på Häggska förskolan, som vi tidigare

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. En beskrivning av dess steg (Manual) Förbereda. Organisera. Genomföra och dokumentera

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. En beskrivning av dess steg (Manual) Förbereda. Organisera. Genomföra och dokumentera Utvecklingssamtal vid Umeå universitet En beskrivning av dess steg (Manual) Organisera Förbereda Genomföra och dokumentera Uppföljning av utvecklingsplan Personalenheten februari 2017 Utvecklingssamtal

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Arbetstidsavtal Samverkansgrupp

Arbetstidsavtal Samverkansgrupp Arbetstidsavtal Samverkansgrupp Avtalsstruktur Villkorsavtal-T Centralt avtal Arbetsgivarverket och Saco-S Lokalt arbetstidsavtal Lokalt avtal SPSM och Saco-S Villkorsavtal Centralt avtal Arbetsgivarverket

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2015/2016 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM

PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N SID 1 (7) 2012-11-13 DNR 12-411/7073 BILAGA PLAN FÖR UTVECKLING AV FRITIDSHEM UPPDRAGET I skollagen står följande om syftet med utbildningen på fritidshemmet:

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA

LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 2007-06-12 Dnr PA 10-2007/201 Ändring i avtal dnr PA 49-06/121, daterad 20060215. Beslutad i Centrala samverkansgruppen den 12 juni 2007 LOKALT AVTAL OM SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID MALMÖ HÖGSKOLA 1 Inledning

Läs mer

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun

Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun Utbildningskontoret Lars Rehnberg Leo Gustafson TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2013-03-25 Reviderad 2013-04-09 Dnr KS Kommunstyrelsen Införande av karriärtjänster i Linköpings kommun FÖRSLAG TILL BESLUT FÖRSLAG

Läs mer

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Högskolan i Gävle 2011-11-23 Fördelning av arbetsmiljöuppgifter Enligt arbetsmiljölagen 3 kap 2 skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem

4 AUGUSTI 2014. Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan. förskoleklass, grundskola, fritidshem 4 AUGUSTI 2014 Verksamhetsplan för Örsundsbroskolan förskoleklass, grundskola, fritidshem 2014/2015 1 Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Örsundsbroskolan ligger c:a två mil

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Personaldelegationen Personalchef Anne Elgmark 2014-12-09 1 (5) Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta.

Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Arbetsordning för Margarethaskolan i Knivsta Detta dokument anger uppgifter och ansvarsfördelning mellan och inom olika delar av ledningen för Margarethaskolan i Knivsta. Funktion Lagstiftning Innehåll

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Medbestämmande-, arbetsmiljö- och hälsofrågorna integreras i Samverkanssystemet

Medbestämmande-, arbetsmiljö- och hälsofrågorna integreras i Samverkanssystemet Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunstyrelsen Fastställelsedatum: 2007-10-11 Cesam Ansvarig: Personalchef Revideras: Följas upp: SAMVERKANSAVTAL Vårt lokala avtal bygger på synsättet från

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning MAH / Personalavdelningen Fastställd av rektor 2009-02-12 Dnr PA 15-09/59 Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning Mål I Malmö högskolas dokument Där mångfald gör skillnad 2006 2015

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

KS 2008/10 Hidnr

KS 2008/10 Hidnr KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2008-02-01 KS 2008/10 Hidnr 2008.204 2 Samverkansavtal i Håbo kommun Övergripande syfte Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML) och lagen om facklig förtroendemans ställning

Läs mer

Plan mot diskriminering & kränkande behandling

Plan mot diskriminering & kränkande behandling Plan mot diskriminering & kränkande behandling Förskolan Anden Förskolan Andens Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. Förhandlingsprotokoll HÖK 12 2015-11-16 Prolongering av Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och

Läs mer

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun

Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 1 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun Stadskontoret April 2007 Samverkan, hälsa och arbetsmiljö i Jönköpings kommun 2 Bakgrund FAS 05, Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan, är ett centralt

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling Solbackens förskola Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling 2016-2017 Solbackens förskola Reviderad 2017-02 INNEHÅLL Ledningsdeklaration Styrdokument Upprättande av plan Definitioner Kartläggning Förebyggande

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken.

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN LERGÖKENS FÖRSKOLA 2 Planen antagen 2010-11-01 och gäller till 2011-11-01 Innehållsförteckning: Utvärdering

Läs mer

Utmaningarna för förskolan

Utmaningarna för förskolan Utmaningarna för förskolan Implementeringen av läroplanen Uppföljningen av verksamhetens resultat Kompetensförsörjningen Kapaciteten och utbyggnaden Kompetensförsörjningen Organiseringen av verksamheten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle HÖGSKOLAN I GÄVLE 2000-08-29 Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av 1 kap 3 ALFA samt bilaga 5

Läs mer

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor

KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN. LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor KFOs LÖNEBILDNING I PRAKTIKEN LÖNER LÖNESÄTTNING Förskolor, fritidshem och fristående skolor Individuella och differentierade löner Arbetsgivare och medarbetare på varje arbetsplats har i avtalet stor

Läs mer

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08

Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008-2009 sept-08 Lokal Arbetsplan Sollentuna Musikklasser Läsåret 2008- sept-08 Presentation Sollentuna Musikklasser är en tvåparallellig 4-9-skola med 355-360 elever. Eleverna kommer från alla delar av Sollentuna, men

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN RIKTLINJER FÖR GODKÄNNANDE AV ENSKILD VERKSAMHET I VINGÅKERS KOMMUN GODKÄNNANDE För att få godkännande att bedriva förskola, skolbarnsomsorg och pedagogisk omsorg (tex familjedaghem) och få kommunala bidrag

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter

Arbetsplan Pilen handlingsplan. Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Arbetsplan Pilen handlingsplan Förskolan Bofinken 2010/2011 Vision: Lärande ger glädje och möjligheter Innehållsförteckning 1. Förskolans verksamhet och förutsättningar...3 2. Kvalitetsarbetet...3 3. Utvecklingsåtaganden...4

Läs mer

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Verksamhet och arbetsliv i utveckling Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Februari 2009 Förnyelse, arbetsmiljö

Läs mer

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler Sid 1 (5) Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler 1. Bakgrund Universitetsstyrelsen fattade den 11 juni 2009 ett inriktningsbeslut avseende Akademiskt och

Läs mer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Strategi för kompetensförsörjning förskola Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2013-04-02 Reviderad 2013-10.23 Inga Sandström Stadskontoret HR strategiska avd

Läs mer

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013

Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013 Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja barns och elevers lika

Läs mer

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017

Dialogmöten fristående verksamheter. April 2017 Dialogmöten fristående verksamheter April 2017 Förskolorna Översikt över kvalitetsgranskningarna som skolinspektionen gjort Skolverkets riktmärke för mindre barngrupper i förskolan - forskningsrapporten

Läs mer

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING

RIKTLINJER FÖR REKRYTERING RIKTLINJER FÖR REKRYTERING I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 180/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810 41 E-post:

Läs mer

PEDAGOGISKT PROGRAM FÖR HUMLESKOLAN

PEDAGOGISKT PROGRAM FÖR HUMLESKOLAN romölla kommun ORGANISATION PEDAGOGISKT PROGRAM FÖR HUMLESKOLAN Humleskolan är en treparallellig skola för grundskolans högre årskurser. Vårt upptagningsområde består av fyra F-6 skolor, Alvikenskolan,

Läs mer

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på?

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Svar; Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Svar; Fråga 3. Trygghet, trivsel och glädje ; I I ditt barn får den trygghet det behöver på förskolan ditt barn

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: :23 1

Kvalitetsredovisning. Förskola. Uppgifter om enheten. User: krfag001, Printdate: :23 1 År för rapport: 2015 Organisationsenhet: Vattmyra förskola (K) Kvalitetsredovisning Förskola Uppgifter om enheten Uppgift Verksamhetens namn och inriktning Namn på rektor/förskolechef Kommentar Vattmyra

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra Förskoleenheten Marieberg 1 Likabehandlingsplan Denna plan är upprättad för att förbättra arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda i de fall diskriminering och kränkningar uppkommer eller fortsätter.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2016

Likabehandlingsplan 2016 SFI SÖDERORT ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 Likabehandlingsplan 2016 2 Innehållsförteckning 1 Mål... 3 2 Skolans policy... 3 3 Styrdokument... 3 4 Ansvar... 4 5 Åtgärdsplan... 4 6 Åtgärdsrutiner... 5 6.1

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM

LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM VERKSAMHETSIDÉ - Särskild undervisningsgrupp Håjum utgår från elevernas resurser och erbjuder en skolgång som ger förutsättningar

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Arbetsplan läsåret 15/16. Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9

Arbetsplan läsåret 15/16. Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9 Arbetsplan läsåret 15/16 Almby/Brickebacken grundsärskola 1-9 Innehåll Almby/Brickebacken arbetsplan... 3 Syfte Bakgrund Kvalitétsarbete... 4 Prioriterade områden... 5 Arbetsmiljö Fritidsverksamheten Kompetensutveckling...7

Läs mer

SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD

SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD Sidan 1 av 4 2012-03-21 Dnr: 2012-114-127 SAMVERKAN FÖR UTVECKLING VID HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD Lokalt kollektivavtal om medbestämmande (MBA) Högskolans personalpolitik framgår av detta avtal samt de personalpolitiska

Läs mer

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB

Lärares arbetstid. En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor. anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är anställda med ferie enligt Bilaga M till AB Lärares arbetstid En skrift kring ett antal arbetstidsfrågor för lärare som är

Läs mer

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa

HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ. Vår skolas rutiner för. elevhälsa HÄLSA LÄRANDE ARBETSMILJÖ Vår skolas rutiner för elevhälsa VÅR SKOLAS RUTINER FÖR ELEVHÄLSA INNEHÅLL Helhetsperspektivet Rektors ansvar Så skapar vi en god lärandemiljö Ett elevärendes gång Varför åtgärdsprogram

Läs mer