Lokalt skolutvecklingsavtal för Gluntens Montessoriskola Gäller från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalt skolutvecklingsavtal för Gluntens Montessoriskola Gäller från 2008-08-01"

Transkript

1 Lokalt skolutvecklingsavtal för Gluntens Montessoriskola Gäller från Inledning... 2 Begrepp i LOK... 2 Partsgemensamma utgångspunkter för skolutveckling på Gluntens Montessoriskola... 2 Styrdokument... 2 Parterna är överens om att... 2 Arbetsorganisation... 2 Skolans ledningsgrupper... 3 Beslutsfattning... 3 Partsgruppen... 3 Befattningsbeskrivningar... 4 Rektor... 4 Biträdande rektor fr.o.m Lagledarnas ansvar, roller och villkor... 5 Arbetslagen... 5 Kompetensutveckling... 6 Introduktion av nyanställd... 6 Mentorskap på Glunten... 6 Arbetstid... 6 Övertid... 7 Anställningsrutiner... 7 Pedagogiskt materiel... 8 Personalvård... 8 Klädbidrag... 8 Rekryteringspolicy... 8 Verksamhetsförlagd utbildning (vfu)... 8 Kompletterande uppgifter i samband med LOK... 9

2 Inledning Gluntens Montessoriskola regleras enligt KFO s huvudavtal mellan parterna. Den lokala arbetsgivaren, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska Kommunalarbetarförbundet har enats om detta lokala avtal för Gluntens Montessoriskola. Avsiktsförklaring Avsikten med det lokala skolutvecklingsavtalet (LOK) är skapa så bra förutsättningar för personalen som möjligt, allt i syfte att erbjuda barn och elever en verksamhet av hög kvalité som i sin tur leder till hög måluppfyllelse för de olika verksamheterna och individuellt för varje elev. En god arbetsmiljö är en viktig nyckel till framgång. Begrepp i LOK Kommer att kompletteras när dokumentet är beslutat. Partsgemensamma utgångspunkter för skolutveckling på Gluntens Montessoriskola Styrdokument Skolan skall ha sin utgångspunkt i nationellt fastställda styrdokument, lagar, förordningar och föreningens inriktning. Utöver dessa styrdokument skall skolans verksamhet också stödja sig på skolans arbetsplaner. Parterna är överens om att - arbetstiden för grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare regleras enligt 5 i KFO s avtal samt under rubriken Arbetstid i detta avtal. - avtalet kan förändras och kompletteras efter partsgemensamt beslut. - i övrigt följa de lokala arbetsplanerna då sådana upprättats för de olika verksamheterna. -Arbetsplanerna följs upp årligen genom arbeten med kvalitetsredovisningarna. -LOK följs upp årligen. Uppföljningen sker under mars månad och ska vara klar 1 april. - planera, sätta upp mål och utvärdera verksamheten är viktiga delar av det pedagogiska arbetet. - arbetsdagens innehåll och förläggning skall utformas i samspel mellan arbetslaget och eleverna. - för varje arbetslag skall finnas en av arbetslaget framtagen verksamhetsplan (arbetslagets verksamhetsplan) som tar sin utgångspunkt i den för verksamheten styrande arbetsplanen och arbetslagets egna prioriterade behov. Arbetslagets verksamhetsplan ska kontinuerligt utvärderas och revideras. - för samtliga parter gäller att uppsägningstiden är 3 månader. Arbetsorganisation Med arbetslag menas den personal som arbetar tillsammans med barn/elever. Med arbetsenhet menas arbetslaget inklusive de barn/elever som personalen arbetar tillsammans med. Arbetsorganisationen är indelad i pedagogiska arbetslag som följer: förskolan De medarbetare som arbetar med yngre barn bildar ett arbetslag. Och de medarbetare som arbetar med äldre barn bildar ett arbetslag. Sid 2

3 F-2, SBO (skolbarnsomsorg) är integrerat i arbetslaget. 3-5, SBO är integrerat i arbetslaget 6-9, två arbetslag (på grund av det stora antalet elever och personal) Skolans ledningsgrupper Skolan har två typer av ledningsgrupper. En strategisk ledningsgrupp med representation (lagledare) från alla arbetslag inklusive rektor och biträdande rektor som även är uppdelad i två operativa ledningsgrupper, varav den ena har representation (lagledare) från grundskolans arbetslag (inkluderande skolbarnsomsorgen) och leds av rektor och den andra med representation (lagledare) från förskolans arbetslag och leds av biträdande rektor. Ledningsgrupperna adjungerar vid behov ytterligare deltagare. Den strategiska ledningsgruppens huvudsakliga uppgift är att driva skolutveckling. Den strategiska ledningsgruppen arbetar med en helhetssyn i 1-16 års perspektiv. Diskussioner om förslag till förändringar och skolutveckling förs i arbetslagen, i den strategiska ledningsgruppen och i partsgruppen. I de operativa ledningsgrupperna hanteras alla löpande ärenden för de olika verksamheterna. I ledningsgrupperna är det respektive ledare rektor och bitr. rektor som fattar beslut eller den som är utsedd i ledarens ställe. Fattade beslut ska följas. Rektor ansvarar för ledningsgruppernas utvärdering, utveckling och avveckling. Ledningsgruppens ledamöter driver utvärderingen av arbetslagens verksamhetsplaner. Respektive ledningsgrupp sammanträder var 14.e dag, ena veckan den strategiska ledningsgruppen och den andra veckan de operativa ledningsgrupperna. Beslutsfattning Beslut fattas av den som är ansvarig för respektive fråga. Vilket innebär att i ledningsgrupp och partsgrupp är det rektor som beslutar. Lagledaren beslutar i frågor som ligger inom arbetslaget-/enhetens ansvar. Beslut ska föregås av process som innebär att alla berörda ges möjlighet till delaktighet, avsteg måste kunna motiveras av den som fattar beslut. Utrymme skall också ges till förhandling enligt MBL om frågan är av den karaktären. Partsgruppen Partsgruppens arbete vilar på MBL (Medbestämmandelagen), AML (Arbetsmiljölagen), KFO:s (Kooperativa företags arbetsgivarorganisation) huvudavtal och övrig arbetsrätt. Partsgruppen skall få ta del av, ges tillfälle att diskutera samt sedvanligt förhandla om skolans budget och arbetsplaner inom de ramar skolans styrelse fastställt arbeta med och utveckla innehållet i lönekriterierna kopplade till löneöversynsförhandlingen arbeta med samt utveckla skolans arbetsmiljöplan delta i tjänstefördelningsarbetet ta del av övriga arbetsrättsliga frågor Sid 3

4 Befattningsbeskrivningar Översyn av delegationsordning och organisation pågår Rektor Ny delegationsordning enligt styrelsens beslut februari 2008, komplettering kommer. Hänvisning ska göras till specifika lagar och förordningar som styr rektors mandat, komplettering kommer. har övergripande pedagogiskt och ekonomiskt ansvar för planering, genomförande och uppföljning av skolans verksamhet i enlighet med skolverkets mål - och riktlinjer, föreningens ändamål, utvecklingsplan och styrelsebeslut. är sammankallande för ledningsgruppen företräder och representerar skolan bl.a. i kontakten med kommun, skolverk samt föräldrar. har ansvar för att de ekonomiska ramarna hålls samt att anslagna medel fördelas inom verksamheten utifrån verksamhetens behov. har tillsammans med föreningens kassör ansvar för framtagande av underlag för budgetarbete och ekonomiska redovisningar. ansvarar för ekonomisk rapportering till styrelsen. är personalansvarig ansvarar för medarbetarsamtal med personalen en gång per år planerar fortbildningsinsatser för personalen i samråd med ledningsgruppen ansvarar för rekrytering av ny personal ansvarar för att löneförhandling genomförs och att de anställda erbjuds lönesamtal ansvarar för upprättande av anställningsavtal ansvarar för introduktion av nyanställda ansvarar för semesterplanering, övertid och tjänstledigheter i enlighet med tjänstereglementet har övergripande ansvar för elevvården är ansvarig för att elevråd finns har lokalansvar och ansvarar för utrymningsövningar ansvarar för övergripande schemaläggning och godkänner scheman ansvarar för rekryteringen av barn till förskola/sbo i samarbete med kommunen ansvarar för rekryteringen av elever till grundskolan i samarbete med styrelsen ansvarar för introduktion av nya barn och familjer till Gluntens Montessoriskola Delegerar uppgifter enligt ovan till bitr rektor och/eller annan lämplig person i syfte att fördela ledningsarbetet så effektivt som möjligt Rektor utser arbetsgrupper som driver utvärdering av årets arbetsplaner samt formulerar nya mål utifrån verksamheternas behov. Biträdande rektor fr.o.m Ekonomiskt ansvar inom tilldelad budget Löne- och medarbetarsamtal Arbetsledaransvar (ej ansvarig för beslut avseende anställning och upphörande av anställning) Sid 4

5 Lagledarnas ansvar, roller och villkor Lagledarna utses av rektor. Det är ett arbete man söker till och efter rekryteringsförfarande blir utsedd till. Tjänsten skall kunna sökas av alla yrkeskategorier på skolan. All personal erbjuds att lämna synpunkter vid rekrytering. Lagledare utses för en period av 3-4 år, med möjlighet till förlängning. Lagledartjänsten inleds med en ömsesidig prövoperiod om 6 månader jämlikt 6 LAS. Lagledaren utvärderas i sin roll såväl av underställda som överordnade innan prövotiden är slut. Under tiden man tjänstgör som lagledare har man ett lönetillägg på 1500 kr/månad. Avsikten är att kompensera för det ansvar som rollen innebär. Lagledarna ansvarar för att arbetet i arbetsenheterna (barn/elever och personal) följer fattade beslut (alla beslut från skollag till enskilda beslut fattade i arbetslag) och att en jämn fördelning av arbetslagets uppgifter görs mellan medlemmarna i arbetslaget. Lagledarna avsätter 20% av sin ordinarie veckoarbetstid. Lagledaren har rätt att delegera arbetsuppgifter. Vid tillträde till lagledartjänsten accepterar också lagledaren att genomgå kompetensutveckling i ledarskap och grupputveckling (UGL-kurs). Syftet är att alla ledare ska ha en gemensam kunskapsbas och verktygslåda avseende ledarskap och grupputveckling, vilket underlättar en fortsatt intern utveckling av organisationen. Enskilda arbetsuppgifter kan returneras till rektor utifrån bristande förutsättningar att lösa dessa. Arbetslagen Lagledaren har ett övergripande ansvar för arbetet i arbetslaget Arbetslagen och de enskilda medlemmarna har ansvar för elevernas kunskapstillväxt och skall stödja deras personliga utveckling samt skapa goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande skall alltid bemöta eleverna med respekt för deras integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier skall stödja elevernas rätt till inflytande över sin utbildning och stärka deras ansvarstagande för sina studier ansvarar för det pedagogiska innehållet och arbetar i enlighet med gällande styrdokument (skollag, förordningar, föreningens inriktning, skolans arbetsplaner, arbetslaget verksamhetsplan och eventuellt övriga beslut i skolans regi. ansvarar för att elevvårdstrappan följ. ansvarar för elevvårdande uppgifter, ansvarar för att tagna beslut följs samt att uppföljning av elevens utveckling görs utifrån en helhetssyn Se skolans elevvårdsplan. Ansvarsläraren ansvarar för att åtgärdsprogram skrivs för alla elever som har speciella behov. Detta görs av ansvarig lärare/förskollärare efter samråd med elevvårdsteam. Kontinuerlig uppföljning görs av barnets utveckling utifrån en helhetssyn. ansvarar för till arbetslaget tilldelade läromedelsbudget/ar. Deltar aktivt i schemaläggning. ansvarar för att arbetslagets verksamhet även vid tillfällig mindre personalbrist fungerar utan att vi behöver ta in vikarier. det är varje anställds skyldighet och ansvar att bidra till en god arbetsmiljö ansvarar för att en jämn fördelning av arbetslagets uppgifter görs mellan medlemmarna i arbetslaget i förhållande till tjänstgöringsgrad och planeringstid och individuell förmåga. ansvarar för gemensamt pedagogiskt utvecklingsarbete ansvarar för aktivt deltagande i arbetslagets utveckling ansvarar för aktivt deltagande i för skolan gemensamma arbetsuppgifter ansvarar för att budgetuppföljning görs av de till arbetslagen fördelade ekonomiska medlen. deltar i gemensamma konferenser, personalmöten, planeringsdagar och kompetensutvecklingsdagar samverkan inom arbetslaget och med andra arbetslag och verksamheter ansvarar för planering och genomförande av utvecklingssamtal och föräldramöte Sid 5

6 I förskolan är det den som är anställd som förskollärare som har det övergripande pedagogiska ansvaret för verksamheten. Kompetensutveckling Skolan skall upprätta en komptensutvecklingplan. Planen ska vara klar senast under hösten Planen ska reglera såväl principerna för kompetensutveckling som hur den ska kompenseras i tid och/eller pengar. Introduktion av nyanställd På skolan skall finnas ett introduktionsplan. Planen ska vara klar senast under hösten 2008 Mentorskap på Glunten För nyutexaminerade med anställning minst en termin skall utses mentor under den första terminen. Mentor skall tillhöra annan enhet än den nyanställde. För mentorskapet skall finnas en handlingsplan. Tiden för mentorskapet skall avsättas och rymmas inom den reglerade arbetstiden. Arbetstid Fritidspedagog 40 tim/vecka varav 1 timme/vecka förtroendearbetstid och 1tim/vecka planeringstid förlagd till kvällstid samt 6 timmars schemalagd planeringstid dagtid. Barnskötare 40 tim varav minst 1 tim planering och 1 tim för avdelningens kvällsmöten. Förskollärare 42 tim/vecka varav 34 timmar i barngrupp (6 timmar planeringstid och konferenstid + 2 timmar förtroendetid) mot 10 dagars kompensationsledighet att ta ut under skolans lov och ledigheter när verksamheten så medgiver. Senast två veckor innan tidsuttag, ska planen för tidsuttag vara beslutad. Inarbetad kompensationsledighet ska regleras under innevarande år. Lärare Lärarens arbetstid regleras i KFO s avtal 5 Mom 2. Arbetstiden är inledningsvis fördelad i två delar, reglerad arbetstid och förtroendearbetstid. Den reglerade arbetstiden är i snitt 35 timmar per vecka och förtroendearbetstiden i snitt 10,5 timmar per vecka. Snittarbetstiden per vecka ska stämma på årsbasis, men kan variera olika veckor beroende på arbetstoppar. Den reglerade arbetstiden beslutas av rektor men förläggningen av förtroende arbetstiden ansvara den enskilde läraren själv för. Fördelning av reglerad arbetstid respektive förtroendearbetstid för lärare Reglerad arbetstid består av: Undervisningstid 17,5 timmar/vecka För- och efterarbete 10,5 timmar/vecka Övrigt arbete 7 timmar/vecka Förtroendearbetstid består av: För- och efterarbete 7 timmar/vecka Kompetesutveckling och spontana elev- och föräldrakontakter 3,5 timmar/vecka Sid 6

7 Förklaring av de olika begreppen inom ramen för lärares arbetstid Undervisningstid Den schemalagda tiden som lärare tillbringar tillsammans med elever i olika undervisningssituationer. Det kan omfatta såväl presentationer, eget arbete (egar) som daglig planering med ansvarselever. Det är i första hand gruppstorleken som kan variera inom ramen för lärares undervisning. En normalgrupp är i snitt 25 elever. En lärares undervisningstid är max 17,5 klocktimmar per vecka om inte läraren själv önskar undervisa mer tid i syfte att få mindre grupper alternativt byta mot övrigt arbete. När det gäller slöjd är det säkerheten för lärare och elever som är vägledande för antalet elever i gruppen, varje elev ska ha tillgång till en egen arbetsplats. För- och efterarbete Avsikten är att med en normalgrupp, se ovan, ska tiden för för- och efterarbete motsvara tiden för undervisning. Tiden för för- och efterarbete finns såväl inom den reglerade tiden som inom förtroendearbetstiden. Övrig tid Övrig tid är konferenser, föräldramöten, föräldrasamtal, utvecklingssamtal etc. Kompetensutveckling och spontana elev- och föräldrakontakter Inom ramen för förtroendearbetstiden är det avsatt 3,5 timmar för spontana elev- och föräldrakontakter och kompetensutveckling. Innebär det till exempel långa föräldrakontakter kvällstid ska föräldrar istället hänvisas till samtal under reglerad arbetstid. Kompetensutvecklingen är inte styrd av rektor utan det är individen själv som tillgodoser sina behov av utveckling inom ramen för sin individuellt förväntade kompetens. Ovanstående tidfördelning innebär inget hinder för att arbetsgivaren frigör lärare under kortare eller längre tid för andra arbetsuppgifter, till exempel planering för verksamhetens utveckling. Om verksamheten bedöms behöva vikarier sätts det in efter rektors beslut. Omfördelning av ovanstående tider kan även ske på arbetslagens egna initiativ. Lagledare har 20% av arbetstiden avsatt för detta. Det innebär att tidskategorierna ovan ska minskas i samma omfattning som lagledartiden tar tid i anspråk. Så gäller även för deltidstjänstlediga, arbetar man 50% ska jag enligt tiderna ovan undervisa 50% av 17,5 timmar etc. Arbetstid för fackligt arbete Lokala fackliga företrädare disponerar en klocktimme per vecka för fackligt arbete. Utöver detta deltar fackliga företrädare i schemalagda partsgruppsmöten om två timmar var tredje vecka. Tid för fackligt arbete tydliggörs i tjänstefördelningen. Om tid behövs utöver ges det efter enskilda överenskommelser med rektor. Övertid Se KFO: Allmänna anställningsvillkor och löneavtal mm för anställda vid förskolor, fritidshem & fristående skolor Anställningsrutiner Förslag till rutiner för rekrytering av anställda vid Gluntens Montessoriskola efter det att rektor gjort behovsinventering och budgetkontroll. Sid 7

8 Information ges till partsgrupp, vid möte eller via e-post, om förestående anställning. Annonsering görs enligt den mall som Glunten hittills använt sig av. De fackliga representanterna kan ta del av de ansökningshandlingar som inkommit. Anställningsintervju hålls med ansvarig chef samt en medarbetare ur enheten och parterna erbjuds möjlighet att närvara. Sökande skall om så är möjligt träffa arbetslag och ges möjlighet att träffa facklig representant. Beslut om anställning tas av rektor. En beskrivning av den anställdes arbetsuppgifter och villkor görs till arbetslaget. För rekrytering av personer med överordnad funktion gäller annan ordning. Vid anställning av vikarier kan denna ordning frångås om skolledningen finner det viktigt för verksamheten. Pedagogiskt materiel Materiel som pedagogisk personal tillverkat inom sin anställning på Gluntens Montessoriskola skall lämnas kvar på skolan då den anställde går på tjänstledighet eller slutar på skolan. Rektor kan dock ge tillåtelse till att egenhändigt producerat materiel får kopieras av den anställde. Personalvård Den förebyggande personalvården innefattar en friskvårdssubvention enligt samma förutsättning som den kommunala verksamheten. För 2008 är beloppet 1100 kr. Detta gäller för personal som är tillsvidareanställd. Frågan om företagshälsovård vilar tills ny lagstiftning kommer. Friskvårdssubvention utökas till att omfatta även vikarier som tjänstgör minst en termin och är i proportion till anställningstid. Friskvårdsbidrag utgår ej till tjänstlediga. Återbetalningsskyldighet föreligger ej för de som utnyttjat bidraget och sedan tar tjänstledigt under pågående kalenderår. Klädbidrag Innehållet ska ses över mht gällande rättspraxis. Översyn sker under hösten 2008 för att gälla från årsskiftet 2008/2009. Personal anställd på förskolan och skolbarnsomsorgen (SBO) har rätt att mot uppvisande av kvitto erhålla klädbidrag med för närvarande (2008) 1200 kr per år relaterat till tjänstgöringsgrad. Rekryteringspolicy Skolan skall utarbeta en policy för personalrekrytering. Verksamhetsförlagd utbildning (vfu) Skolans skall utveckla sitt arbete med vfu. Sid 8

9 Kompletterande uppgifter i samband med LOK Ett seminarium skall genomföras där parternas centrala ombud informerar partsgruppen på Glunten om vilka områden och frågor som skall tas upp i en partsgrupp parternas centrala ombud skall till Gluntens partsgrupp informera om fördelar/nackdelar med samverkansavtal för att se om det är en möjlig utveckling för Glunten en till två i varje arbetslag ska utbilda sig i mentorskap Vikariehanteringen vid Glunten ska ses över under hösten 2008 för beslut i månadsskiftet september/oktober. Uppsala För arbetsgivaren. Kommunalarbetarförbundet. Lärarförbundet.. Lärarnas Riksförbund Sid 9

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning För att förbättra elevers resultat, öka skolans måluppfyllelse och få förbättrad produktivitet behöver varje skola skapa en bra arbetsorganisation.

Läs mer

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet

Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet 1 Stenungsunds Kommun Lärarförbundet Svenska kommunalarbetareförbundet Syfte - Mål Detta avtal är ett kollektivavtal som anger riktlinjerna för utvecklingsarbetet på förskola 1-5 år. Parternas ambition

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2012-08-31

Förhandlingsprotokoll 2012-08-31 Förhandlingsprotokoll 2012-08-31 Plats och tid: Parter: Närvarande: Kungälvs kommun, Mimers hus och Trollhättevägen 1 juni 2012 7 juni 2012 19 juni 2012 16 augusti 2012 Kungälvs Kommun och Lärarförbundet

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

Modell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad.

Modell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad. 130916 odell för uppdragsdialogen i grundskolan och grundsärskolan i Borås Stad. Syfte: Dialogen ska tydliggöra vilka arbetsuppgifter som ska utföras inom den reglerade arbetstiden för lärare inom grundskolan

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE

ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkan Mölndal AML MBL ARBETSMILJÖ och MEDBESTÄMMANDE Samverkansavtal för Mölndals stad. Avtalet gäller från 1 september 2014. 1 Förutsättningar för samverkan Mål Parterna som tecknar samverkansavtalet

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad

SAMVERKAN MÖLNDAL. Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad SAMVERKAN MÖLNDAL Förnyat samverkansavtal för Mölndals stad Avtalet gäller från den 1 mars 2008 Samverkan Mölndal, förnyat avtal, giltigt från och med 1 mars 2008 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Samverkansavtal. Kalmar kommun

Samverkansavtal. Kalmar kommun Samverkansavtal Kalmar kommun 2007 Samverkan är grunden för att Kalmar kommun ska vara en attraktiv, utvecklande och effektiv kommunal arbetsplats. Det handlar om delaktighet och inflytande för alla anställda

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun

Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Bilaga 3 Kollektivavtal om samverkan för Valdemarsviks kommun Inledning Parterna sluter detta avtal med stöd av FAS 05 (Förnyelse-Arbetsmiljö-Samverkan i kommuner, landsting och regioner). Parternas syfte

Läs mer

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund.

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. Samverkansavtal Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. SAMVERKANSAVTAL Parter: Praktiska Sverige AB och Movant AB

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola

Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola 1 Delegationsordning vid Hjälmareds folkhögskola Allmänt I delegationsordningen ges anvisningar hur olika beslut och frågor av beslutskaraktär vid Hjälmareds folkhögskola skall handläggas och framför allt

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin Sidan 1 av 5 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Freinetskolan Hugin INLEDNING Bestämmelser i 1 skollagen och 2 diskrimineringslagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling och ställer

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun

Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Kollektivavtal för samverkan i Lilla Edets kommun Gällande från och med 2011-04-01 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter... 3 Åtagande... 3 Samverkansgruppen det representativa inflytandet... 4 Arbetsplatsträffen

Läs mer

Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun. Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna

Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun. Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna Förhandlingsprotokoll gällande samverkan i Sandvikens Kommun Parter Sandvikens Kommun och de kollektivavtalsbundna parterna 1 Innehåll Parterna träffar lokalt samverkansavtal. 2 Bilagor I avtalet ingår

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle HÖGSKOLAN I GÄVLE 2000-08-29 Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av 1 kap 3 ALFA samt bilaga 5

Läs mer

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN-2013-365 Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-03-25 Anders Lundberg, 054-5403651 anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola,

Läs mer

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar

Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar Arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan Kristianstad Fastställt att gälla från 2001-01-01 (dnr 327/212-01) Ändring fr o m 2004-02-18 gällande övertid överstigande 150 tim/person/år

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01

Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA. Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Personalavdelningens PA och arbetsmiljöhandbok SAMVERKAN UDDEVALLA Lokalt samverkansavtal för Uddevalla kommun 2008-01-01 Inledning Insatserna för samverkan, arbetsorganisation, hälsa, arbetsmiljö, rehabilitering,

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Guide till Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse

Guide till Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse Guide till Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse Upplysningar om innehållet: Henrik Stävberg, henrik.stavberg@skl.se Phia Moberg, phia.moberg@skl.se Susanne Lavemark, susanne.lavemark@skl.se Text: Henrik

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun KOMMUNGEMENSAM VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Personaldelegationen Personalchef Anne Elgmark 2014-12-09 1 (5) Lokalt kollektivavtal om samverkan mellan parterna i Kalmar kommun

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland

Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland 1(6) Samverkansavtal för Landstinget i Östergötland Medbestämmandeavtal 2002 har här, av parterna gemensamt, utvecklats utifrån FAS 05. 1. Utgångspunkter för samverkan Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

Samverkansavtal för Malmö högskola

Samverkansavtal för Malmö högskola Samverkansavtal för Malmö högskola Inledning Dnr Mahr 19-2012/488 Malmö högskolas samverkansavtal har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Handlingsplan Kompetensförsörjning förskolan

Handlingsplan Kompetensförsörjning förskolan Handlingsplan Kompetensförsörjning förskolan 1 Omslagsfoto: XXXXX ATT SAMTALA KRING 2 2 4 3 Utmaningar för förskolan i Malmö Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolans

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM

LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM LOKAL ARBETSPLAN FÖR KOMMUNÖVERGRIPANDE SÄRSKILD UNDERVISNINGSGRUPP HÅJUM VERKSAMHETSIDÉ - Särskild undervisningsgrupp Håjum utgår från elevernas resurser och erbjuder en skolgång som ger förutsättningar

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun

AVTAL. Samverkansavtal. Hudiksvalls kommun AVTAL Samverkansavtal 2006 Hudiksvalls kommun Inledning Med FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö, Samverkan i kommuner, landsting och regioner) som utgångspunkt har parterna inom Hudiksvalls kommun träffat denna

Läs mer

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser

FAS. Samverkansgrupper. Mötesplatser FAS Samverkansgrupper Mötesplatser Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan KÖSAM FÖSAM LOSAM APT Verksamhetsmöte Utvecklingssamtal 1 Samverkansavtalet FAS Samverkansavtalet FAS är ett kollektivavtal som undertecknats

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga?

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga? Interpellation Birgitta Johansson skriver i sin interpellation att Skolverkets statistik visar att antalet barn ökar på fritidshemmen och att personaltätheten minskar och att personalen har för låg utbildningsnivå.

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN

KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN ORSA KOMMUN KOLLEKTIVAVTAL FÖR SAMVERKAN 1 (6) INLEDNING Allmänt Arbetsgivaren och de fackliga organisationerna är genom detta samverkansavtal överens om att gemensamt sträva efter att främja den kommunala

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal

Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Verksamhet och arbetsliv i utveckling Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan Några råd och frågeställningar på vägen mot ett eget FAS-avtal Februari 2009 Förnyelse, arbetsmiljö

Läs mer

Introduktionsplan. för medarbetare och chefer. Förvaltningsövergripande introduktion. Arbetsplatsförlagd introduktion. Uppföljning av introduktion

Introduktionsplan. för medarbetare och chefer. Förvaltningsövergripande introduktion. Arbetsplatsförlagd introduktion. Uppföljning av introduktion för medarbetare och chefer Innehåll Förvaltningsövergripande introduktion Arbetsplatsförlagd introduktion Uppföljning av introduktion Program för chefsintroduktion Introduktion inom barn- och utbildningsförvaltningen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA

VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA VERKSAMHETSPLAN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA Läsåret 2013/2014 STIFTELSEN VÄSTERÅS WALDORFSKOLA En stiftelse uppstår ur någon eller några personers/stiftares vilja att förverkliga en viss idé, att arbeta för

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Samverkan i Norrköpings kommun

Samverkan i Norrköpings kommun Samverkan i Norrköpings kommun AVTAL 2010 Innehåll Samverkansavtal i Norrköpings kommun 3 Medarbetarsamtal 3 Arbetsplatsträff 3 Samverkansråd 4 Förhandling enligt Medbestämmandelagen 4 Dokumentation 5

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16)

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) SAMVERKANSAVTAL Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) Innehåll 1. Gemensamma utgångspunkter... 3 2. Samverkan... 3 3. Arbetsplatsträff... 4 4. Samverkansgrupp...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan 1(6) 2015-03-27 Barn- och Utbildning BUF central förvaltning Madelene Rickardsson 044-136426 Madelene.Rickardsson@kristianstad.se Frågor & svar kring arbetstid, rast, paus, semester m.m. inom förskolan

Läs mer

Information. Samverkan, hälsa och arbetsmiljö. Enköpings kommun

Information. Samverkan, hälsa och arbetsmiljö. Enköpings kommun Information Samverkan, hälsa och arbetsmiljö Enköpings kommun Foto IBL Innehåll Inledning 5 Förutsättningar för samverkan 6 Utvecklingssamtalet individen i samverkan 9 Arbetsplatsträffen grunden för samverkan

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

Valdemarsviks kommun och fackliga organisationer. Närvarande: Enligt bilaga 1. för de fackliga organisationerna enligt bilaga 2

Valdemarsviks kommun och fackliga organisationer. Närvarande: Enligt bilaga 1. för de fackliga organisationerna enligt bilaga 2 VALDEMARSVIKS - 1 - PROTOKOLL Parter: och fackliga organisationer enligt bilaga Närvarande: Enligt bilaga 1 Justerare: för kommunen Bertil Lindström Tid: 2001-08-21 för de fackliga organisationerna enligt

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2010/2011 REGNBÅGEN Fritidshemmet för särskoleelever på Noltorpsskolan ALINGSÅS Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se 1. Förutsättningar

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Avtalet. Läraravtalets arbetstidsbestämmelse, ferieanställning (Bilaga M)

Avtalet. Läraravtalets arbetstidsbestämmelse, ferieanställning (Bilaga M) Avtalet Läraravtalets arbetstidsbestämmelse, ferieanställning (Bilaga M) 1767 timmar per år = heltid Varav 1360 timmar reglerad tid Övrig tid förtroendearbetstid Avtalet forts Ca 45 tim arbetstid/vecka,

Läs mer

Verksamhetsplan för Rönnelunds förskoleområde 2010

Verksamhetsplan för Rönnelunds förskoleområde 2010 Verksamhetsplan för Rönnelunds förskoleområde 2010 1 Innehåll Verksamhetsbeskrivning 3 Organisation 4 Ledardeklaration 4 Verksamhetsidé 5 Nya eller förändrade riktlinjer, lagar, föreskrifter eller nationella

Läs mer

LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157

LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157 LUNDS UNIVERSITET AVTAL 2012-02-29 Dnr PE 2012/157 Syfte Arbetstiden för lärarna ska disponeras så att utbildning och forskning av hög kvalitet kan genomföras och så att verksamheten kan utvecklas och

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA

RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA RIKTLINJER FÖR INTRODUKTION AV NYANSTÄLLDA I KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen, 179/2007 Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Personalkontoret Rådhuset 374 81 Karlshamn Tfn 0454-811 30 Fax 0454-810

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

PERSONALPOLICY 2011-2014

PERSONALPOLICY 2011-2014 2011-03-17 PERSONALPOLICY 2011-2014 Inledning Upplands-Bro kommun arbetar för att anställda i kommunen ger god service till invånarna. Kommunens uppdrag utgår från medborgarnas behov. Bemötandet och attityden

Läs mer

DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra

DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra 1 Personalpolitiken angår oss alla Personalpolitiken leder till en god service Personalpolitiken är både en förutsättning

Läs mer

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Balders Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Planens syfte: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lernia Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 2013. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31

LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lernia Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 2013. Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 LÖNEBILDNING I FÖRETAGEN Lernia Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer 2012 2013 Giltighetstid: 2012-04-01 2013-03-31 Innehållsförteckning 1 Lönebildningens betydelse inom Lernia... 4 2 Kompetensutveckling...

Läs mer

Frågor och svar kring Läraravtalet

Frågor och svar kring Läraravtalet Frågor och svar kring Läraravtalet 2 Frågor och svar kring Läraravtalet Läraravtalet Vi som företräder lärare och landets kommuner är överens om att vi gemensamt vill höja kvaliteten i skolan och förbättra

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Rektorns pedagogiska ledarskap

Rektorns pedagogiska ledarskap www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Linda Marklund Rektorns pedagogiska ledarskap Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 11:51 Diarienr: 11/6798 P-cirknr: 11-2:16 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: Arbetsdomstolen, lärare, kollektivavtal,

Läs mer

1997-05-16 Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna

1997-05-16 Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna SAMVERKAN mellan landstinget och de fackliga organisationerna (Detta avtal ersätter samverkansavtalen 1992-02-28 och 1995-12-07) Inledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola

Kvalitetsredovisning 2010/2011. Ickorrbackens förskola Kvalitetsredovisning 2010/2011 Ickorrbackens förskola Agneta Lindbergh Förskolechef Norra förskoleenheten Sid 2 (9) Innehållsförteckning 1 Inledning 3-4 2 System för kvalitetsarbete.4 3 Områden som ska

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM

VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM VERKSAMHETSPLAN FÖR GÅNGSÄTRA GYMNASIUM 2009/2010 1. Vision Gångsätra gymnasium är en skola i tiden där kunskap, kommunikation, kultur och kreativitet är i fokus. Alla på skolan skall i samverkan utveckla

Läs mer

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016

Löneavtal 2013-2016. 1. Utgångspunkter. 2. Lönepolitik LÖNEAVTAL 2013-2016 Löneavtal 2013-2016 Löneavtalet gäller mellan Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer och Unionen, Akademikerförbunden och Vision avseende tjänstemän. 1. Utgångspunkter

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN

SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN SAMVERKAN I ULRICEHAMNS KOMMUN ULRICEHAMNS KOMMUN Gäller fr o m 2011-01-01 1 1 Gemensamma utgångspunkter 2 Samverkansnivåer 3 Samverkansgruppernas uppgifter 4 Arbetsformer för samverkansgrupp 5 Arbetsmiljö

Läs mer

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247

ARBETSMILJÖPLAN. Arbetsmiljöansvarig. Montessoriförskolan Makrillen. Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702-513247 ARBETSMILJÖPLAN Montessoriförskolan Makrillen Arbetsmiljöansvarig Carolina Jansson, förskolechef. Telefon: 0702513247 DOKUMENTVERSION UPPDATERAD VEM 1 20140103 Carolina Jansson 1 Ambition och Mål Vi skall

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer