Lokalt skolutvecklingsavtal för Gluntens Montessoriskola Gäller från

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalt skolutvecklingsavtal för Gluntens Montessoriskola Gäller från 2008-08-01"

Transkript

1 Lokalt skolutvecklingsavtal för Gluntens Montessoriskola Gäller från Inledning... 2 Begrepp i LOK... 2 Partsgemensamma utgångspunkter för skolutveckling på Gluntens Montessoriskola... 2 Styrdokument... 2 Parterna är överens om att... 2 Arbetsorganisation... 2 Skolans ledningsgrupper... 3 Beslutsfattning... 3 Partsgruppen... 3 Befattningsbeskrivningar... 4 Rektor... 4 Biträdande rektor fr.o.m Lagledarnas ansvar, roller och villkor... 5 Arbetslagen... 5 Kompetensutveckling... 6 Introduktion av nyanställd... 6 Mentorskap på Glunten... 6 Arbetstid... 6 Övertid... 7 Anställningsrutiner... 7 Pedagogiskt materiel... 8 Personalvård... 8 Klädbidrag... 8 Rekryteringspolicy... 8 Verksamhetsförlagd utbildning (vfu)... 8 Kompletterande uppgifter i samband med LOK... 9

2 Inledning Gluntens Montessoriskola regleras enligt KFO s huvudavtal mellan parterna. Den lokala arbetsgivaren, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska Kommunalarbetarförbundet har enats om detta lokala avtal för Gluntens Montessoriskola. Avsiktsförklaring Avsikten med det lokala skolutvecklingsavtalet (LOK) är skapa så bra förutsättningar för personalen som möjligt, allt i syfte att erbjuda barn och elever en verksamhet av hög kvalité som i sin tur leder till hög måluppfyllelse för de olika verksamheterna och individuellt för varje elev. En god arbetsmiljö är en viktig nyckel till framgång. Begrepp i LOK Kommer att kompletteras när dokumentet är beslutat. Partsgemensamma utgångspunkter för skolutveckling på Gluntens Montessoriskola Styrdokument Skolan skall ha sin utgångspunkt i nationellt fastställda styrdokument, lagar, förordningar och föreningens inriktning. Utöver dessa styrdokument skall skolans verksamhet också stödja sig på skolans arbetsplaner. Parterna är överens om att - arbetstiden för grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare regleras enligt 5 i KFO s avtal samt under rubriken Arbetstid i detta avtal. - avtalet kan förändras och kompletteras efter partsgemensamt beslut. - i övrigt följa de lokala arbetsplanerna då sådana upprättats för de olika verksamheterna. -Arbetsplanerna följs upp årligen genom arbeten med kvalitetsredovisningarna. -LOK följs upp årligen. Uppföljningen sker under mars månad och ska vara klar 1 april. - planera, sätta upp mål och utvärdera verksamheten är viktiga delar av det pedagogiska arbetet. - arbetsdagens innehåll och förläggning skall utformas i samspel mellan arbetslaget och eleverna. - för varje arbetslag skall finnas en av arbetslaget framtagen verksamhetsplan (arbetslagets verksamhetsplan) som tar sin utgångspunkt i den för verksamheten styrande arbetsplanen och arbetslagets egna prioriterade behov. Arbetslagets verksamhetsplan ska kontinuerligt utvärderas och revideras. - för samtliga parter gäller att uppsägningstiden är 3 månader. Arbetsorganisation Med arbetslag menas den personal som arbetar tillsammans med barn/elever. Med arbetsenhet menas arbetslaget inklusive de barn/elever som personalen arbetar tillsammans med. Arbetsorganisationen är indelad i pedagogiska arbetslag som följer: förskolan De medarbetare som arbetar med yngre barn bildar ett arbetslag. Och de medarbetare som arbetar med äldre barn bildar ett arbetslag. Sid 2

3 F-2, SBO (skolbarnsomsorg) är integrerat i arbetslaget. 3-5, SBO är integrerat i arbetslaget 6-9, två arbetslag (på grund av det stora antalet elever och personal) Skolans ledningsgrupper Skolan har två typer av ledningsgrupper. En strategisk ledningsgrupp med representation (lagledare) från alla arbetslag inklusive rektor och biträdande rektor som även är uppdelad i två operativa ledningsgrupper, varav den ena har representation (lagledare) från grundskolans arbetslag (inkluderande skolbarnsomsorgen) och leds av rektor och den andra med representation (lagledare) från förskolans arbetslag och leds av biträdande rektor. Ledningsgrupperna adjungerar vid behov ytterligare deltagare. Den strategiska ledningsgruppens huvudsakliga uppgift är att driva skolutveckling. Den strategiska ledningsgruppen arbetar med en helhetssyn i 1-16 års perspektiv. Diskussioner om förslag till förändringar och skolutveckling förs i arbetslagen, i den strategiska ledningsgruppen och i partsgruppen. I de operativa ledningsgrupperna hanteras alla löpande ärenden för de olika verksamheterna. I ledningsgrupperna är det respektive ledare rektor och bitr. rektor som fattar beslut eller den som är utsedd i ledarens ställe. Fattade beslut ska följas. Rektor ansvarar för ledningsgruppernas utvärdering, utveckling och avveckling. Ledningsgruppens ledamöter driver utvärderingen av arbetslagens verksamhetsplaner. Respektive ledningsgrupp sammanträder var 14.e dag, ena veckan den strategiska ledningsgruppen och den andra veckan de operativa ledningsgrupperna. Beslutsfattning Beslut fattas av den som är ansvarig för respektive fråga. Vilket innebär att i ledningsgrupp och partsgrupp är det rektor som beslutar. Lagledaren beslutar i frågor som ligger inom arbetslaget-/enhetens ansvar. Beslut ska föregås av process som innebär att alla berörda ges möjlighet till delaktighet, avsteg måste kunna motiveras av den som fattar beslut. Utrymme skall också ges till förhandling enligt MBL om frågan är av den karaktären. Partsgruppen Partsgruppens arbete vilar på MBL (Medbestämmandelagen), AML (Arbetsmiljölagen), KFO:s (Kooperativa företags arbetsgivarorganisation) huvudavtal och övrig arbetsrätt. Partsgruppen skall få ta del av, ges tillfälle att diskutera samt sedvanligt förhandla om skolans budget och arbetsplaner inom de ramar skolans styrelse fastställt arbeta med och utveckla innehållet i lönekriterierna kopplade till löneöversynsförhandlingen arbeta med samt utveckla skolans arbetsmiljöplan delta i tjänstefördelningsarbetet ta del av övriga arbetsrättsliga frågor Sid 3

4 Befattningsbeskrivningar Översyn av delegationsordning och organisation pågår Rektor Ny delegationsordning enligt styrelsens beslut februari 2008, komplettering kommer. Hänvisning ska göras till specifika lagar och förordningar som styr rektors mandat, komplettering kommer. har övergripande pedagogiskt och ekonomiskt ansvar för planering, genomförande och uppföljning av skolans verksamhet i enlighet med skolverkets mål - och riktlinjer, föreningens ändamål, utvecklingsplan och styrelsebeslut. är sammankallande för ledningsgruppen företräder och representerar skolan bl.a. i kontakten med kommun, skolverk samt föräldrar. har ansvar för att de ekonomiska ramarna hålls samt att anslagna medel fördelas inom verksamheten utifrån verksamhetens behov. har tillsammans med föreningens kassör ansvar för framtagande av underlag för budgetarbete och ekonomiska redovisningar. ansvarar för ekonomisk rapportering till styrelsen. är personalansvarig ansvarar för medarbetarsamtal med personalen en gång per år planerar fortbildningsinsatser för personalen i samråd med ledningsgruppen ansvarar för rekrytering av ny personal ansvarar för att löneförhandling genomförs och att de anställda erbjuds lönesamtal ansvarar för upprättande av anställningsavtal ansvarar för introduktion av nyanställda ansvarar för semesterplanering, övertid och tjänstledigheter i enlighet med tjänstereglementet har övergripande ansvar för elevvården är ansvarig för att elevråd finns har lokalansvar och ansvarar för utrymningsövningar ansvarar för övergripande schemaläggning och godkänner scheman ansvarar för rekryteringen av barn till förskola/sbo i samarbete med kommunen ansvarar för rekryteringen av elever till grundskolan i samarbete med styrelsen ansvarar för introduktion av nya barn och familjer till Gluntens Montessoriskola Delegerar uppgifter enligt ovan till bitr rektor och/eller annan lämplig person i syfte att fördela ledningsarbetet så effektivt som möjligt Rektor utser arbetsgrupper som driver utvärdering av årets arbetsplaner samt formulerar nya mål utifrån verksamheternas behov. Biträdande rektor fr.o.m Ekonomiskt ansvar inom tilldelad budget Löne- och medarbetarsamtal Arbetsledaransvar (ej ansvarig för beslut avseende anställning och upphörande av anställning) Sid 4

5 Lagledarnas ansvar, roller och villkor Lagledarna utses av rektor. Det är ett arbete man söker till och efter rekryteringsförfarande blir utsedd till. Tjänsten skall kunna sökas av alla yrkeskategorier på skolan. All personal erbjuds att lämna synpunkter vid rekrytering. Lagledare utses för en period av 3-4 år, med möjlighet till förlängning. Lagledartjänsten inleds med en ömsesidig prövoperiod om 6 månader jämlikt 6 LAS. Lagledaren utvärderas i sin roll såväl av underställda som överordnade innan prövotiden är slut. Under tiden man tjänstgör som lagledare har man ett lönetillägg på 1500 kr/månad. Avsikten är att kompensera för det ansvar som rollen innebär. Lagledarna ansvarar för att arbetet i arbetsenheterna (barn/elever och personal) följer fattade beslut (alla beslut från skollag till enskilda beslut fattade i arbetslag) och att en jämn fördelning av arbetslagets uppgifter görs mellan medlemmarna i arbetslaget. Lagledarna avsätter 20% av sin ordinarie veckoarbetstid. Lagledaren har rätt att delegera arbetsuppgifter. Vid tillträde till lagledartjänsten accepterar också lagledaren att genomgå kompetensutveckling i ledarskap och grupputveckling (UGL-kurs). Syftet är att alla ledare ska ha en gemensam kunskapsbas och verktygslåda avseende ledarskap och grupputveckling, vilket underlättar en fortsatt intern utveckling av organisationen. Enskilda arbetsuppgifter kan returneras till rektor utifrån bristande förutsättningar att lösa dessa. Arbetslagen Lagledaren har ett övergripande ansvar för arbetet i arbetslaget Arbetslagen och de enskilda medlemmarna har ansvar för elevernas kunskapstillväxt och skall stödja deras personliga utveckling samt skapa goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt tänkande skall alltid bemöta eleverna med respekt för deras integritet samt skydda varje individ mot skada, kränkning och trakasserier skall stödja elevernas rätt till inflytande över sin utbildning och stärka deras ansvarstagande för sina studier ansvarar för det pedagogiska innehållet och arbetar i enlighet med gällande styrdokument (skollag, förordningar, föreningens inriktning, skolans arbetsplaner, arbetslaget verksamhetsplan och eventuellt övriga beslut i skolans regi. ansvarar för att elevvårdstrappan följ. ansvarar för elevvårdande uppgifter, ansvarar för att tagna beslut följs samt att uppföljning av elevens utveckling görs utifrån en helhetssyn Se skolans elevvårdsplan. Ansvarsläraren ansvarar för att åtgärdsprogram skrivs för alla elever som har speciella behov. Detta görs av ansvarig lärare/förskollärare efter samråd med elevvårdsteam. Kontinuerlig uppföljning görs av barnets utveckling utifrån en helhetssyn. ansvarar för till arbetslaget tilldelade läromedelsbudget/ar. Deltar aktivt i schemaläggning. ansvarar för att arbetslagets verksamhet även vid tillfällig mindre personalbrist fungerar utan att vi behöver ta in vikarier. det är varje anställds skyldighet och ansvar att bidra till en god arbetsmiljö ansvarar för att en jämn fördelning av arbetslagets uppgifter görs mellan medlemmarna i arbetslaget i förhållande till tjänstgöringsgrad och planeringstid och individuell förmåga. ansvarar för gemensamt pedagogiskt utvecklingsarbete ansvarar för aktivt deltagande i arbetslagets utveckling ansvarar för aktivt deltagande i för skolan gemensamma arbetsuppgifter ansvarar för att budgetuppföljning görs av de till arbetslagen fördelade ekonomiska medlen. deltar i gemensamma konferenser, personalmöten, planeringsdagar och kompetensutvecklingsdagar samverkan inom arbetslaget och med andra arbetslag och verksamheter ansvarar för planering och genomförande av utvecklingssamtal och föräldramöte Sid 5

6 I förskolan är det den som är anställd som förskollärare som har det övergripande pedagogiska ansvaret för verksamheten. Kompetensutveckling Skolan skall upprätta en komptensutvecklingplan. Planen ska vara klar senast under hösten Planen ska reglera såväl principerna för kompetensutveckling som hur den ska kompenseras i tid och/eller pengar. Introduktion av nyanställd På skolan skall finnas ett introduktionsplan. Planen ska vara klar senast under hösten 2008 Mentorskap på Glunten För nyutexaminerade med anställning minst en termin skall utses mentor under den första terminen. Mentor skall tillhöra annan enhet än den nyanställde. För mentorskapet skall finnas en handlingsplan. Tiden för mentorskapet skall avsättas och rymmas inom den reglerade arbetstiden. Arbetstid Fritidspedagog 40 tim/vecka varav 1 timme/vecka förtroendearbetstid och 1tim/vecka planeringstid förlagd till kvällstid samt 6 timmars schemalagd planeringstid dagtid. Barnskötare 40 tim varav minst 1 tim planering och 1 tim för avdelningens kvällsmöten. Förskollärare 42 tim/vecka varav 34 timmar i barngrupp (6 timmar planeringstid och konferenstid + 2 timmar förtroendetid) mot 10 dagars kompensationsledighet att ta ut under skolans lov och ledigheter när verksamheten så medgiver. Senast två veckor innan tidsuttag, ska planen för tidsuttag vara beslutad. Inarbetad kompensationsledighet ska regleras under innevarande år. Lärare Lärarens arbetstid regleras i KFO s avtal 5 Mom 2. Arbetstiden är inledningsvis fördelad i två delar, reglerad arbetstid och förtroendearbetstid. Den reglerade arbetstiden är i snitt 35 timmar per vecka och förtroendearbetstiden i snitt 10,5 timmar per vecka. Snittarbetstiden per vecka ska stämma på årsbasis, men kan variera olika veckor beroende på arbetstoppar. Den reglerade arbetstiden beslutas av rektor men förläggningen av förtroende arbetstiden ansvara den enskilde läraren själv för. Fördelning av reglerad arbetstid respektive förtroendearbetstid för lärare Reglerad arbetstid består av: Undervisningstid 17,5 timmar/vecka För- och efterarbete 10,5 timmar/vecka Övrigt arbete 7 timmar/vecka Förtroendearbetstid består av: För- och efterarbete 7 timmar/vecka Kompetesutveckling och spontana elev- och föräldrakontakter 3,5 timmar/vecka Sid 6

7 Förklaring av de olika begreppen inom ramen för lärares arbetstid Undervisningstid Den schemalagda tiden som lärare tillbringar tillsammans med elever i olika undervisningssituationer. Det kan omfatta såväl presentationer, eget arbete (egar) som daglig planering med ansvarselever. Det är i första hand gruppstorleken som kan variera inom ramen för lärares undervisning. En normalgrupp är i snitt 25 elever. En lärares undervisningstid är max 17,5 klocktimmar per vecka om inte läraren själv önskar undervisa mer tid i syfte att få mindre grupper alternativt byta mot övrigt arbete. När det gäller slöjd är det säkerheten för lärare och elever som är vägledande för antalet elever i gruppen, varje elev ska ha tillgång till en egen arbetsplats. För- och efterarbete Avsikten är att med en normalgrupp, se ovan, ska tiden för för- och efterarbete motsvara tiden för undervisning. Tiden för för- och efterarbete finns såväl inom den reglerade tiden som inom förtroendearbetstiden. Övrig tid Övrig tid är konferenser, föräldramöten, föräldrasamtal, utvecklingssamtal etc. Kompetensutveckling och spontana elev- och föräldrakontakter Inom ramen för förtroendearbetstiden är det avsatt 3,5 timmar för spontana elev- och föräldrakontakter och kompetensutveckling. Innebär det till exempel långa föräldrakontakter kvällstid ska föräldrar istället hänvisas till samtal under reglerad arbetstid. Kompetensutvecklingen är inte styrd av rektor utan det är individen själv som tillgodoser sina behov av utveckling inom ramen för sin individuellt förväntade kompetens. Ovanstående tidfördelning innebär inget hinder för att arbetsgivaren frigör lärare under kortare eller längre tid för andra arbetsuppgifter, till exempel planering för verksamhetens utveckling. Om verksamheten bedöms behöva vikarier sätts det in efter rektors beslut. Omfördelning av ovanstående tider kan även ske på arbetslagens egna initiativ. Lagledare har 20% av arbetstiden avsatt för detta. Det innebär att tidskategorierna ovan ska minskas i samma omfattning som lagledartiden tar tid i anspråk. Så gäller även för deltidstjänstlediga, arbetar man 50% ska jag enligt tiderna ovan undervisa 50% av 17,5 timmar etc. Arbetstid för fackligt arbete Lokala fackliga företrädare disponerar en klocktimme per vecka för fackligt arbete. Utöver detta deltar fackliga företrädare i schemalagda partsgruppsmöten om två timmar var tredje vecka. Tid för fackligt arbete tydliggörs i tjänstefördelningen. Om tid behövs utöver ges det efter enskilda överenskommelser med rektor. Övertid Se KFO: Allmänna anställningsvillkor och löneavtal mm för anställda vid förskolor, fritidshem & fristående skolor Anställningsrutiner Förslag till rutiner för rekrytering av anställda vid Gluntens Montessoriskola efter det att rektor gjort behovsinventering och budgetkontroll. Sid 7

8 Information ges till partsgrupp, vid möte eller via e-post, om förestående anställning. Annonsering görs enligt den mall som Glunten hittills använt sig av. De fackliga representanterna kan ta del av de ansökningshandlingar som inkommit. Anställningsintervju hålls med ansvarig chef samt en medarbetare ur enheten och parterna erbjuds möjlighet att närvara. Sökande skall om så är möjligt träffa arbetslag och ges möjlighet att träffa facklig representant. Beslut om anställning tas av rektor. En beskrivning av den anställdes arbetsuppgifter och villkor görs till arbetslaget. För rekrytering av personer med överordnad funktion gäller annan ordning. Vid anställning av vikarier kan denna ordning frångås om skolledningen finner det viktigt för verksamheten. Pedagogiskt materiel Materiel som pedagogisk personal tillverkat inom sin anställning på Gluntens Montessoriskola skall lämnas kvar på skolan då den anställde går på tjänstledighet eller slutar på skolan. Rektor kan dock ge tillåtelse till att egenhändigt producerat materiel får kopieras av den anställde. Personalvård Den förebyggande personalvården innefattar en friskvårdssubvention enligt samma förutsättning som den kommunala verksamheten. För 2008 är beloppet 1100 kr. Detta gäller för personal som är tillsvidareanställd. Frågan om företagshälsovård vilar tills ny lagstiftning kommer. Friskvårdssubvention utökas till att omfatta även vikarier som tjänstgör minst en termin och är i proportion till anställningstid. Friskvårdsbidrag utgår ej till tjänstlediga. Återbetalningsskyldighet föreligger ej för de som utnyttjat bidraget och sedan tar tjänstledigt under pågående kalenderår. Klädbidrag Innehållet ska ses över mht gällande rättspraxis. Översyn sker under hösten 2008 för att gälla från årsskiftet 2008/2009. Personal anställd på förskolan och skolbarnsomsorgen (SBO) har rätt att mot uppvisande av kvitto erhålla klädbidrag med för närvarande (2008) 1200 kr per år relaterat till tjänstgöringsgrad. Rekryteringspolicy Skolan skall utarbeta en policy för personalrekrytering. Verksamhetsförlagd utbildning (vfu) Skolans skall utveckla sitt arbete med vfu. Sid 8

9 Kompletterande uppgifter i samband med LOK Ett seminarium skall genomföras där parternas centrala ombud informerar partsgruppen på Glunten om vilka områden och frågor som skall tas upp i en partsgrupp parternas centrala ombud skall till Gluntens partsgrupp informera om fördelar/nackdelar med samverkansavtal för att se om det är en möjlig utveckling för Glunten en till två i varje arbetslag ska utbilda sig i mentorskap Vikariehanteringen vid Glunten ska ses över under hösten 2008 för beslut i månadsskiftet september/oktober. Uppsala För arbetsgivaren. Kommunalarbetarförbundet. Lärarförbundet.. Lärarnas Riksförbund Sid 9

Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande

Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets föreläggande Utbildningsförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-401/2803 Sida 1 (105) 2013-08-15 Handläggare Roy Melchert Telefon: 076-129 19 02 Till Utbildningsnämnden 2013-08-22 Utbildningsnämndens redovisning av vidtagna

Läs mer

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning

Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning Rutin för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning För att förbättra elevers resultat, öka skolans måluppfyllelse och få förbättrad produktivitet behöver varje skola skapa en bra arbetsorganisation.

Läs mer

Förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation

Förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz Förutsättningar för eleverna att nå målen utifrån lärarnas arbetssituation Kalmar kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga och

Läs mer

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle

Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun. Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Arbetsplan 2015-2018 Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Förskolor, fritidshem och skolor i Bockara, Figeholm, Fårbo, Kristdala och Rödsle Vi utbildar världsmedborgare! 0 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-09-26 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007/2008

Kvalitetsredovisning 2007/2008 080910 Kvalitetsredovisning 2007/2008 Odenslundsskolan: Åk 1-5 Kerstin Schöblom Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll Sida: 2 av 55 Innehåll 1 Dokumentinformation...4 1.1 Syfte och målgrupp 4 1.2 Distribution 4 1.3 Versionshistorik 5 1.4 Referenser 5 1.5 Definitioner och förkortningar 5 1.6 Ändringsrutiner 6 1.7 Godkännande

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad

Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan. inom Borås Stad Förnyelse - arbetsmiljö - samverkan inom Borås Stad 2007-01-18 2 Lokalt samverkansavtal Förnyelse arbetsmiljö samverkan för Borås Stad 1 Inledning Parterna konstaterar att vi har ett gemensamt synsätt

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN

BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN 1 (20) VERKSAMHETSPLAN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN ÅTVIDABERGS KOMMUN Denna verksamhetsplan är barn- och utbildningsförvaltningens övergripande dokument för styrning och kvalitetsutveckling. Kapitel

Läs mer

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E

Chef. i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Chef i staten D I N R O L L S O M A R B E T S G I V A R E Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM Fotografi:

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Yrkesroller i förskolan

Yrkesroller i förskolan IPD-rapport 2008:01 Yrkesroller i förskolan En utvärderingsstudie av en fortbildning initierad av Kommunal och Lärarförbundet Karin Gustafsson och Elisabeth Mellgren Institutionen för pedagogik och didaktik

Läs mer

Ordföranden har ordet.

Ordföranden har ordet. Så är vi då igång med skolarbetet igen. Det är bara att hoppas att alla medlemmar har tagit sig igenom de värmeböljor och regnväder, som denna sommar bjudit på och att krafterna nu är på topp inför det

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013. Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012/2013 Grundsärskolan Ormbergsskolan Residensskolan Tunaskolan Östra skolan Rektor Louise Larsson Christina Öjemar-Sandahl 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Ett

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Verksamhetsanpassa arbetstiden

Verksamhetsanpassa arbetstiden Verksamhetsanpassa arbetstiden Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Enheterna för Arbetsgivarutveckling och Förhandling Produktion & formgivning: Informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28

Timrå kommun. Ledningsfunktionen i skolan Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2013-02-12 Antal sidor: 28 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 28 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1 Uppdrag och bakgrund 2 2.2 Syfte och avgränsning 2 2.3 Genomförande 3 3. Ledningsorganisationen

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

Avtal om samverkan och utveckling

Avtal om samverkan och utveckling Avtal om samverkan och utveckling (Avtalsområde IT) Avtalet gäller för företag anslutna till ALMEGA IT-företagens Arbetsgivarorganisation, avtalsområde IT. Civilekonomerna, Sveriges Ingenjörer och Jusek

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL Avtal för lärarområdet 2012 innehåller följande avtal: Det kommunala huvudavtalet kha 94 hök 12 fas 05 kom-kl AB, Allmänna bestämmelser återfi nns i särtrycket lag och avtal Avtal för lärarområdet 2012:

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer