Vuxenutbildningen Bollnäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildningen Bollnäs"

Transkript

1 Vuxenutbildningen Bollnäs Sektor: 1 Komvux 2 Komvux Vård från sid 13 Nämnd: Lärande och Arbete Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor 1

2 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET Kvalitetsredovisningen är en viktig del i skolornas kvalitetsarbete i strävan mot ökad måluppfyllelse. Kvalitet inom samtliga skolverksamheter är en samlingsbeteckning för hur väl verksamheten uppfyller de nationella målen, skolplan, lokal arbetsplan och arbetslagens prioriterade mål. Det gäller även hur väl verksamheten svarar mot nationella krav och riktlinjer. För bedömning av måluppfyllelsen har Bollnäs kommun valt att använda sig av Skolverkets verktyg BRUK som bygger på 6 kriterier: 1. Egenskapen kännetecknar inte alls skolan 2. Inledande diskussioner om hur man ska arbeta för att nå detta har inletts 3. Personalen har enats om hur man ska arbeta för att nå detta 4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5. Skolan kännetecknas till stor del av detta 6. Denna egenskap kännetecknar skolan KOMVU 1. INLEDNING Komvux uppdrag är att erbjuda utbildning åt var och en efter behov, med högsta prioritet åt den som saknar grundskolekompetens, i andra hand till den som saknar gymnasiekompetens och därefter till den som har gymnasiekompetens men som behöver komplettera sin kompetens för vidare studier eller arbete. Komvux ska också vara kvalificerad utbildningsanordnare för näringsliv och organisationer genom uppdragsutbildning. Studerande vid Komvux i Bollnäs ska förberedas för Kommande yrkesfunktioner Fortsatta studier Alla kulturers integration i samhället Utveckling till medvetna samhällsmedborgare Personalen vid Komvux i Bollnäs har enats om vad som ska utmärka verksamheten för studerande och personal: Framtidstro Kvalitet Kompetens Delaktighet Personlig utveckling Lustfyllt lärande Grundläggande kurser motsvarar grundskolans kurser. Kurserna läses reguljärt eller enligt flex som innebär lärarledd undervisning i kombination med arbete från valfri plats och på valfri tid via dator. 2

3 Gymnasiekurser motsvarar ungdomsgymnasiets kurser och kan studeras enligt samma modell som grundläggande kurser. Ett stort antal gymnasiekurser erbjuds också på distans. De ges i ett samarbete med övriga Hälsingekommuner i Hälsingevux. Inom olika projekt ges behovsanpassade kurser. Inom yrkesvux ger nationella gymnasiekurser samt orienteringskurser. Webbstödet, First Class, används för kommunikation mellan lärare och studerande samt mellan studerande. Komvux har med få undantag kontinuerligt intag varje vecka under läsåret. Studerande gör sin individuella studieplan tillsammans med de studie- och yrkesvägledare som är centralt placerade i Bollnäs stadshus. Studieplanen revideras vid behov under pågående studier. 2. UNDERLAG OCH RUTINER FÖR ATT TA FRAM KVALITETSREDOVISNING Kvalitetsarbetet vid Komvux pågår kontinuerligt under året. Möten och kommunikationen med de studerande är grunden för utveckling av verksamheten. Studerande har också möjlighet att under pågående kurs via enkät beskriva sin syn på arbetssätt och inlärning. Vid slutet av utbildningsperioden får studerande beskriva hur dom uppfattat studierna vid Komvux. Planerade pedagogiska samtal, kvalitetsutvecklingsdagar, arbetsplatsträffar har använts för att följa upp och analysera resultat, bedömning och betygsättning samt studerandes delaktighet och inflytande. Officiell statistik och verksamhetens egen statistik med studieresultat och avbrott ligger till grund för analyser och åtgärder. 3. VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 3.1 ARBETSORGANISATION OCH LEDNING AV VERKSAMHETEN Grundläggande kurser, gymnasiekurser, Hälsingesamarbetet med Hälsingevux, orienteringskurser inom Yrkesvux samt olika projekt inom utbildning organiseras under Komvux. En rektor leder verksamheten. Rektor har också Särvux, Sfi, Komvux Vård, omvårdnadsprogrammet på gymnasiet och uppdragsutbildning som sina ansvarsområden. 3.2 ELEVER Under hösten 2008 fanns 66 kursdeltagare i grundläggande kurser samt 110 i orienteringskurser. Omvandlat till helårsstudieplatser: 22 Under våren 2009 fanns 72 kursdeltagare i grundläggande kurser samt 151 i orienteringskurser. Omvandlat till helårsstudieplatser: 43 Under hösten 2008 fanns 218 kursdeltagare i Allmänna gymnasiala kurser samt 144 i gymnasial orienteringskurser. 3

4 Omvandlat till helårssstudieplatser: 29 Under våren 2009 fanns 311 kursdeltagare i Allmänna gymnasiala kurser samt 184 i gymnasial orienteringskurser. Omvandlat till helårsstudieplatser: 37 Totalt under 08/09 producerades verksamhetspoäng inom Allmänna kurser på grundläggande och gymnasial nivå. (Hösten 08: p Våren 09: p) I alla kurser finns åldersspridning och en tydlig utveckling mot att fler personer med annat modersmål än svenska studerar i Allmänna kurser på såväl grundläggande som gymnasienivå. 67 % kvinnor och 33 % män studerade vid Komvux Av alla studerande kom 18 % från annan kommun 3.3 PERSONAL 530 % lärartjänst har funnits för undervisning vid Komvux Allmänna kurser och orienteringskurser vilket innebär 2.47 lärare per 100 elever. Alla lärare har pedagogisk examen. Ämneskompetensen stämmer väl överens med respektive lärares undervisningsområde. 3.4 PERSONALENS KOMPETENSUTVECKLING Varje tills vidare anställd har en kompetensutvecklingsplan som reviderades vid medarbetarsamtal på hösten EKONOMI Komvux har gemensam kommunal budget med Komvux vård och 2009 års nettokostnadsbudget är års nettokostnadsbudget var 8907 Utfall för 2008 var + 86 kr Yrkesvux finansieras med särskilda statliga medel. Inom Hälsingevux finns inte interkommunal ersättning utan insatserna balanseras mellan kommunerna genom ansvar för kursutbud. 3.6 MATERIELLA RESURSER Studerande inom vuxenutbildningen köper sina egna böcker. Två kompletta datasalar finns för dataundervisning och arbete inom övriga ämnen. Flexstudier och distansstudier innebär att behovet av väl fungerande datorer och teknisk support är nödvändigt. Under våren 09 byttes datorerna i en datasal ut med stöd av projektmedel. 50% tjänst teknisk support finns för vuxenutbildningen. Kemisal med nödvändig utrustning finns. Lokalerna ligger samlade i Sävsbergs skola som har fyra våningsplan. Svenska för invandrare, SFI och Särskola för vuxna med utvecklingsstörning, Särvux, finns i samma hus. I slutlig enkät våren 2009 svarar 81 % att lokalerna har varit ändamålsenliga. 16% svarar delvis ändamålsenliga. 4

5 4 UPPFÖLJNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN I FÖREGÅENDE ÅRS KVALITETSREDOVISNING Förbättringsområden i års kvalitetsredovisning Göra de individuella kompetensutvecklingsplaner som saknas Revidera befintliga individuella kompetensutvecklingsplaner Vad har hänt? Nya individuella kompetensutvecklingsplaner samt revidering av gamla genomfördes vid medarbetarsamtal under hösten 08. Förbättra synliga miljöhänsyn som kan påverka våra studerande till högre medvetenhet Söka kostnadseffektiv kompetensutveckling genom deltagande i projekt Rökning runt huset är det område som diskuterats mest på arbetsplatsträffar. Studerande ska informeras mer. Inga stora förbättringar kan ses utifrån antalet studerande som fortfarande röker på ej angivna platser Deltagande i olika projekt har bland annat inneburit kompetensutveckling i nätverk och internationella kontakter 5. ARBETET I VERKSAMHETEN 5:1 NORMER OCH VÄRDEN Komvux har tillsammans med övriga delar inom vuxenutbildningen lyft fram Att studerande vid Komvux ska förberedas för Kommande yrkesfunktioner Fortsatta studier Alla kulturers integration i samhället Utveckling till medvetna samhällsmedborgare Personalen vid Komvux har enats om vad som ska utmärka verksamheten för studerande och personal: Framtidstro Kvalitet Kompetens Delaktighet Personlig utveckling Lustfyllt lärande 5

6 Likabehandlingsplan finns för vuxenutbildningen Studerande har tillgång till planen genom First Class FC, elevmappen.. x Ett ärende har dokumenterats under Verksamheten präglas av lugn och positiv studiemiljö Likabehandlingsplanen revideras under hösten :2 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE Studerande vid Komvux kan söka kontinuerligt med start varje vecka. Man kan studera på plats med lärarledd undervisning eller flexibelt med kombination av studier på plats eller från annan plats via dator. Ett stort antal gymnasiekurser kan läsas på distans. Studerande kan i överenskommelse med sin lärare i många fall välja redovisningsmodell. En tydlig Arbetsgång för uppföljning där studerande har möjlighet att uttrycka sina åsikter i respektive kurs finns. En slutenkät finns där studerande kan informera Komvux om sin syn på utbildningstiden. Viss efterfrågan har funnits om studier på kvällstid. En kommunikationskurs finns på tidig kvällstid. I slutlig enkät våren 09 svarar 71 % att de haft möjlighet att vara delaktiga i studiearbetets upplägg och 21 % svarar delvis I samma enkät svarar studerande att sätten att bedriva studierna har passat helt för 72 % och 22 % svarar delvis passat. Alla lärare har lång erfarenhet av att möta studerandes individuella behov. Kursmål och betygskriterier har vi förstått att många studerande glömmer om vi inte kontinuerligt återkopplar till dokumenten.. Vi har lyft fram vikten av att studerande lättare når målet om det finns en känsla av sammanhang Följa upp att studerande förstår kursmål och betygskriterier och kan förhålla sig till detta i samarbete med sin lärare. I varje grupp ingår en eller flera personer med annat modersmål än svenska. Vi ska söka nya arbetssätt som kompletterar de befintliga genom pedagogiska samtal i lärararbetslaget. 6

7 5:3 KUNSKAPER Studerande vid Komvux har mycket varierande bakgrund. Personer finns i åldrarna 20 till 65 år. Många olika modersmål samt stor variation av skolbakgrund och yrkeserfarenhet finns. Individerna uttrycker sina mål genom att tillsammans med studie- och yrkesvägledare formulera en individuell studieplan. Den studerande ska sedan tillsammans med läraren och studiekamrater sträva mot målet. Den studerandes ekonomi har ofta betydelse på olika sätt. Det kan vara krav på studietakt från Centrala studiestödsnämnden, CSN,eller att personen måste finansiera sina studier med arbete. Komvux ger på olika sätt stora möjligheter för individer att bygga på sina kunskaper. Avbrott från studier har oftare orsak i personens situation utanför studierna, t.ex får arbete, barnledighet, ekonomi, flytt. Många personer med annat modersmål än svenska gör att fler arbetssätt krävs av lärarna. Personer som inte har svenska som modersmål behöver också ofta längre tid för sina studier. Lokala arbetsplanen för Komvux har brister Åtgärder: När nationella prov finns ska dessa användas och jämföras med slutbetyget i kursen för att se att Komvux ligger på rätt nivå vid betygsättning. Betygsstatistik och avbrottsstatistik ska kontinuerligt följas upp och analyseras av lärare och rektor. Arbetsplanen för Komvux ska revideras under hösten I slutlig enkät våren 2009 svarar 89 % studerande att utbildningen håller hög kvalitet 11% svarar delvis hög kvalitet 5:4 UTBILDNINGSVAL ARBETE OCH SAMHÄLLSLIV Studie-och yrkesvägledare finns centralt placerade i Bollnäs stadshus. Sökande till Komvux formulerar sina mål i en individuell studieplan. Planen kan revideras under pågående studier då personen ofta genom sina studier, möten med lärare och andra studerande vill sätta upp nya mål. 7

8 Analys: Många studerande vid Komvux läser enstaka kurser för att få behörighet till högre studier och de har då ofta en klar uppfattning om yrkesbanan. Andra studerande börjar vid Komvux för att komma underfund med vilka kunskaper man har inom olika ämnesområden. Det finns en osäkerhet om den egna förmåga och det är upp till varje lärare att stötta och hjälpa den studerande vidare. Det har visat sig i enkätsvar att många studerande blir stärkta i tron på den egna förmågan under sin studietid. Vid slutlig enkät våren 2009 svarar 91% att dom vill fortsätta att studera 36% kommer att söka arbete 50% har någon form av arbete direkt efter studierna Utveckla metoder för att arbeta i studiegrupper där personer med annat modersmål än svenska ingår. 5:5 JÄMSTÄLLDHET Vid löneöversynen följs fördelningen av lön upp av rektor. Vid medarbetarsamtal har jämställdhet på arbetsplatsen diskuterats. Endast 1/3 av de studerande är män. Det är en genomgående trend i landet. Varje lärare arbetar med frågan utifrån studiegruppens sammansättning och behov. 5:7 ELEVER MED FUNKTIONSHINDER OCH ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Möjligheter att välja redovisningssätt finns i många fall. Lärarna är tillgängliga för frågor via datorn (First class) även utanför lektionstid. Tillgång till datorövningsprogram och möjlighet att arbeta vid dator på skolan finns. Tester för personer med läs- och skrivsvårigheter kan göras av lärare. När en person med funktionshinder söker till Komvux ska en åtgärdsplan upprättas 8

9 6 BEDÖMNING OCH BETYG Kursplaner och betygskriterier har bearbetats och gjorts tydligare. Diskussioner om hur studerande uppfattar och tar till sig detta har pågått i arbetslaget När läraren har presenterat och diskuterat kursmål och betygskriterier i början av en kurs har det visat sig att många studerande glömt det ganska snart Varje lärare återkommer fortlöpande till kursmål och betygskriterier för att öka tydligheten mellan pågående studier och målen 7 LIKABEHANDLINGSPLANEN Likabehandlingsplan finns för vuxenutbildningen Studerande har tillgång till planen genom First Class FC, elevmappen Ett ärende har dokumenterats under året 8 ÖVRIGT 8:1 INSATSER FÖR ELEVER MED ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA Pedagogiska diskussioner och erfarenhetsutbyte ska genomföras för att hitta ytterligare metoder för arbetet med grupper där det också finns personer med annat modersmål än svenska. 8:3 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN Studerande gör sin individuella studieplan tillsammans med de studie- och yrkesvägledare som är centralt placerade i Bollnäs stadshus. Studieplanen revideras vid behov under pågående studier. Komvux och Högskoleenheten finns i samma organisation och har nära kontakt via skolledning och gemensamma studie- och yrkesvägledare 80% av studerande som besvarat slutlig enkät våren 09 anser sig ha fått bra hjälp med studievägledning. 17% svarar delvis god hjälp 9 UTBILDNINGENS RESULTAT Jämförande analys/ officiell statistik från 07/08. Siffror för 08/09 offentliggörs sen höst 09 Gymnasiekurser I jämförelse i kommungruppen 9

10 Bollnäs 84% slutförde kurs Kommungruppens snitt 73 % Bollnäs 15% gjorde avbrott Kommungruppens snitt 21% Analys: Bollnäs följde upp och behöll sina studerande i högre grad än snittet i kommungruppen Bollnäs Svenska A 24% IG Kommungruppen 17% Bollnäs 42% G 26% Bollnäs 24% VG 30% Bollnäs 9% MVG 27% Analys: Bollnäs hade 8 % färre studerande som uppnår G eller högre betyg i svenska A än snittet i kommungruppen. Bollnäs hade betydligt fler på G-nivå än kommungruppen Bollnäs hade färre studerande med VG eller MVG Åtgärd 09/10: Pedagogiska diskussioner ska genomföras för att hitta ytterligare metoder för arbetet med grupper där det också finns personer med annat modersmål än svenska. I jämförelse med kommungruppen Bollnäs Engelska A 42% IG Kommungruppen 19% Bollnäs 21% G 27% Bollnäs 16% VG 28% Bollnäs 21% MVG 26% Analys: En hög andel studerande hade IG i jämförelse med kommungruppen. Betygsnivåerna var också lägre i Bollnäs än i kommungruppen. Under senare år har ett större antal personer med annat hemspråk än svenska kommit in i studiegrupperna vilket gör att spridningen av förkunskaper har ökat ytterligare. Åtgärd 09/10: Fortsatt jämförelse med resultat i nationellt prov för att avgöra om betygen sätts på rätt nivå. Pedagogiska diskussioner ska genomföras för att hitta ytterligare metoder för arbetet med grupper där det också finns personer med annat modersmål än svenska. I jämförelse med kommungruppen 07/08 Bollnäs Matematik A 28% IG Kommungruppen 20% Bollnäs 33% G 36% Bollnäs 23% VG 26% Bollnäs 18% MVG 18% Analys: Bollnäs låg något högre än snittet i kommungruppen gällande antalet studerande med IG. I övrigt mer jämnt Åtgärd 09/10: Fortsatt jämförelse med resultat i nationellt prov för att avgöra om betygen sätts på rätt nivå. Pedagogiska diskussioner ska genomföras för att hitta ytterligare metoder för arbetet med grupper där det också finns personer med annat modersmål än svenska. 10

11 Statistik framtagen ur Komvux administrativa program, Progma HÖSTEN 2008 GRUNDLÄGGANDE KURSER G eller högre Ej klar IG Avbrott/byte av kurs 69 kursdeltagare 42% 35% 6% 17% GYMNASIEKURSER G eller högre Ej klar IG Avbrott/byte av kurs Reguljärt 92 kurs- 60,8 % 7,4 % 2% 29% deltagare Flex 44 kurs- 46 % 13 % 5 % 36% deltagare Hälsingevux Distans 72 kursdeltagare 32% 33 % 17 % 18 % Statistik framtagen ur Komvux administrativa program, Progma VÅREN 2009 GRUNDLÄGGANDE KURSER G eller högre Ej klar IG Avbrott/byte av kurs 53 kursdeltagare 59% 17% 15% 9% 11

12 GYMNASIEKURSER G eller högre Ej klar IG Avbrott/byte av kurs Reguljärt 136 kursdeltagare 67% 4% 6% 23% Flex 79 kursdeltagare 50% 1% 19% 30% Hälsingevux Distans 129 kursdeltagare 53% 12% 9% 26% Analys: Studerande i grupp i fysisk skolmiljö har enligt statistiken i större utsträckning uppnått G eller högre betyg i jämförelse med både Flexibla kursupplägg och distanskurser. Det finns flest IG-betyg i distanskurserna. Flest byten av kurs eller avbrott har förekommit i Flexkurser. Många distansstuderande kombinerar studier med arbete. Andelen studerande som uppnått G eller högre har ökat i jämförelse mellan hösten 08 och våren 09 utom i distanskurserna där färre har uppnått G eller högre. Avbrotten har minskat förutom i distanskurserna Åtgärd 09/10: Studie- och yrkesvägledarna förstärker informationen om vad som krävs vid de olika studieformerna. Lärarna stöttar individen att vid behov byta studieform om kursen finns reguljärt. Effektmål för vuxenutbildningen 2008 Vad? Våra studerande trivs bra och blir mötta med respekt Resultat I slutlig enkät våren 2009 svarar 83% att samarbetet med lärarna har varit bra. 17 % svarar delvis bra. 89 % anser att lärarna tar sitt ansvar och 8 % svarar delvis 83% anser att lärarna varit bra på att uppmuntra och stödja. 11% svarar delvis Motsvarande siffror för samarbete med övrig personal är 81% respektive 16% Analys: Enstaka studerande är kritiska i konkreta frågor som rör samarbetet eller stödet. Åtgärder09/10: Lyssna på frågor som uppstår och förklara grunderna till beslut så tydligt det går. 12

13 KOMVU VÅRD 1. INLEDNING Komvux Vårds uppdrag är att erbjuda yrkesutbildning på gymnasienivå inom Vård och omsorg, hälsa och friskvård samt orienteringskurser med inriktning vård och omsorg. Komvux Vård ska också vara kvalificerad utbildningsanordnare för näringsliv och organisationer genom uppdragsutbildning. Studerande vid Komvux Vård i Bollnäs ska förberedas för Kommande yrkesfunktioner Fortsatta studier Alla kulturers integration i samhället Utveckling till medvetna samhällsmedborgare Personalen vid Komvux Vård i Bollnäs har enats om vad som ska utmärka verksamheten för studerande och personal: Framtidstro Kvalitet Kompetens Delaktighet Personlig utveckling Lustfyllt lärande Omvårdnadsprogrammet som består av 1350 gymnasiepoäng kan läsas i sin helhet eller som enstaka kurser som delvis bygger på varandra i grundkurser, gemensamma kurser samt valbara fördjupningskurser. Gymnasiekurserna motsvarar ungdomsgymnasiets kurser. Studierna är reguljära men kan i vissa fall bedrivas flexibelt efter planering med lärare. Ett antal kurser ges på distans i Hälsingesamarbetet, Hälsingevux. Från mars 09 ingår en del av utbildningarna i Yrkesvux På uppdrag från offentlig och privata verksamheter har behovsanpassade kurser genomförts Webbstödet, First Class, används för kommunikation mellan lärare och studerande samt mellan studerande. Studerande gör sin individuella studieplan tillsammans med de studie- och yrkesvägledare som är centralt placerade i Bollnäs stadshus. Studieplanen revideras vid behov under pågående studier. 2. UNDERLAG OCH RUTINER FÖR ATT TA FRAM KVALITETSREDOVISNING Kvalitetsarbetet vid Komvux Vård pågår kontinuerligt under året. Möten och kommunikationen med de studerande är grunden för utveckling av verksamheten. Studerande har också möjlighet att under pågående kurs via enkät beskriva sin syn på arbetssätt och inlärning. Vid slutet av utbildningsperioden får studerande beskriva hur dom uppfattat studierna vid Komvux Vård. 13

14 Planerade pedagogiska samtal, kvalitetsutvecklingsdagar, arbetsplatsträffar har använts för att följa upp och analysera resultat, bedömning och betygsättning samt studerandes delaktighet och inflytande. Officiell statistik och verksamhetens egen statistik med studieresultat och avbrott ligger till grund för analyser och åtgärder. 3. VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 3.1 ARBETSORGANISATION OCH LEDNING AV VERKSAMHETEN Gymnasiekurser, Hälsingesamarbetet med Hälsingevux, orienteringskurser och gymnasiekurser inom Yrkesvux organiseras under Komvux Vård. En rektor leder verksamheten. Rektor har också Särvux, Sfi, Komvux, omvårdnadsprogrammet på gymnasiet, viss projektverksamhet och övrig uppdragsutbildning som sina ansvarsområden. 3.2 ELEVER Under hösten 2008 fanns 176 kursdeltagare i gymnasiala vårdkurser Under våren 2009 fanns 158 kursdeltagare i gymnasiala vårdkurser Omvandlat till helårsstudieplatser 52 st Totalt under 08/09 producerades verksamhetspoäng inom vårdyrkeskurser på gymnasial nivå I alla kurser finns åldersspridning och en tydlig utveckling mot att fler personer med annat modersmål än svenska studerar. 86 % kvinnor och 14 % män studerade vid Komvux Vård Av alla studerande kom 11 % från annan kommun 23 % av de studerande hade annat modersmål än svenska 3.3 PERSONAL 8 vårdlärartjänster med olika kompetenser har funnits för undervisning vid Komvux Vårds yrkeskurser på gymnasial nivå integrerat med undervisning i gymnasiets omvårdnadsprogram, projektkurser, uppdragsutbildningar. Alla lärare har pedagogisk utbildning. Ämneskompetensen stämmer till största delen överens med respektive lärares undervisningsområde. 3.4 PERSONALENS KOMPETENSUTVECKLING Varje tills vidare anställd har en kompetensutvecklingsplan som reviderades vid medarbetarsamtal på hösten EKONOMI Komvux Vård har gemensam kommunal budget med Komvux och 2009 års nettokostnadsbudget är års nettokostnadsbudget var 8907 Utfall för 2008 var + 86 kr 14

15 Yrkesvux finansieras med särskilda statliga medel med start 16 mars Inom Hälsingevux finns inte interkommunal ersättning utan insatserna balanseras mellan kommunerna genom kursutbud. 3.6 MATERIELLA RESURSER Studerande inom vuxenutbildningen köper sina egna böcker. Två kompletta datasalar finns för dataundervisning (gemensamt med övriga vuxenutbildningen i Sävsbergs skola) och ett mindre datarum för eget arbete. Två metodövningsrum med nödvändig utrustning och förbrukningsmaterial finns för den praktiska undervisningen. Lokalerna ligger samlade i Torsbergsgymnasiet med expedition, lärararbetsrum och konferensrum på bottenvåningen samt klassrum, datarum och metodrum på tredje våningen. I slutlig enkät våren 2009 svarar 81 % att lokalerna har varit ändamålsenliga. 16% svarar delvis ändamålsenliga. 4 UPPFÖLJNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN I FÖREGÅENDE ÅRS KVALITETSREDOVISNING Förbättringsområden i års kvalitetsredovisning Göra de individuella kompetensutvecklingsplaner som saknas Revidera befintliga individuella kompetensutvecklingsplaner Vad har hänt? Nya individuella kompetensutvecklingsplaner samt revidering av gamla genomfördes vid medarbetarsamtal under hösten 08. Söka kostnadseffektiv kompetensutveckling genom deltagande i projekt Deltagande i olika projekt har bland annat inneburit kompetensutveckling inom nätverk och genom internationella kontakter 15

16 5. ARBETET I VERKSAMHETEN 5:1 NORMER OCH VÄRDEN Komvux Vård har tillsammans med övriga delar inom vuxenutbildningen lyft fram Att studerande vid Komvux Vård ska förberedas för Kommande yrkesfunktioner Fortsatta studier Alla kulturers integration i samhället Utveckling till medvetna samhällsmedborgare Personalen vid Komvux Vård har enats om vad som ska utmärka verksamheten för studerande och personal: Framtidstro Kvalitet Kompetens Delaktighet Personlig utveckling Lustfyllt lärande Likabehandlingsplan finns för vuxenutbildningen Studerande har tillgång till planen genom First Class FC, elevmappen.. x Verksamheten präglas av lugn och positiv studiemiljö Åtgärder för förbättringar och ökad måluppfyllelse: Likabehandlingsplanen revideras under hösten :2 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE Studerande vid Komvux Vård kan söka till grundkurser när en ny kurs börjar. Fortsättningskurs och fördjupningskurs kan man söka till om man redan har grunderna. Det vanligaste är att man söker hela utbildningen om 1350 gymnasiepoäng. En person som har viss yrkeserfarenhet kan få sina kunskaper validerade (bekräftade). Man kan studera på plats med lärarledd undervisning och vissa kurser på distans via Hälsingesamarbetet Hälsingevux. Studerande kan i överenskommelse med sin lärare i många fall välja redovisningsmodell. En tydlig arbetsgång för uppföljning där studerande har möjlighet att uttrycka sina åsikter i respektive kurs finns. En slutenkät finns där studerande kan informera Komvux Vård om sin syn på utbildningstiden. I slutlig enkät våren 09 svarar 71 % att de haft möjlighet att vara delaktiga i studiearbetets upplägg och 21 % svarar delvis I samma enkät svarar studerande att sätten att bedriva studierna har passat helt för 72 % och 22 % svarar delvis passat. 16

17 Alla lärare har lång erfarenhet av att möta studerandes individuella behov. Kursmål och betygskriterier har vi förstått att många studerande glömmer om vi inte kontinuerligt återkopplar till dokumenten.. Vi har lyft fram vikten av att studerande lättare når målet om det finns en känsla av sammanhang Följa upp att studerande förstår kursmål och betygskriterier och kan förhålla sig till detta i samarbete med sin lärare. I varje grupp ingår en eller flera personer med annat modersmål än svenska. Alla studerande med annat modersmål än svenska ska få tillgång till yrkessvenska under hösten Stödet finansieras med yrkesvux medel. KUNSKAPER Studerande vid Komvux Vård har mycket varierande bakgrund. Stor variation av skolbakgrund och yrkeserfarenhet finns. Individerna uttrycker sina mål genom att tillsammans med studie- och yrkesvägledare formulera en individuell studieplan. Den studerande ska sedan tillsammans med läraren och studiekamrater sträva mot målet. Den studerandes ekonomi har ofta betydelse på olika sätt. Det kan vara krav på studietakt från Centrala studiestödsnämnden, CSN,eller att personen måste finansiera sina studier med arbete. Komvux Vård ger på olika sätt stora möjligheter för individer att bygga på sina kunskaper. Avbrott från studier har oftare orsak i personens situation utanför studierna, t.ex får arbete, barnledighet, ekonomi, flytt. Många personer med annat modersmål än svenska gör att fler arbetssätt krävs av lärarna. Personer som inte har svenska som modersmål behöver också ofta längre tid för sina studier. Lokala arbetsplanen för Komvux Vård är genomarbetad och revideras kontinuerligt. Betygsstatistik och avbrottsstatistik ska kontinuerligt följas upp och analyseras av lärare och rektor. Vårdlärarna ska i arbetslaget diskutera bedömning och betygsättning för att försäkra sig om att betygsnivån ligger rätt. I slutlig enkät våren 2009 svarar 89 % studerande att utbildningen håller hög kvalitet 11% svarar delvis hög kvalitet 17

18 5:4 UTBILDNINGSVAL ARBETE OCH SAMHÄLLSLIV Studie-och yrkesvägledare finns centralt placerade i Bollnäs stadshus. Sökande till Komvux Vård formulerar sina mål i en individuell studieplan. Planen kan revideras under pågående studier då personen ofta genom sina studier, möten med lärare, arbetsplatsförlagd utbildning och andra studerande vill sätta upp nya mål. Analys: Många studerande vid Komvux Vård har en klar uppfattning om yrkesbanan. Andra studerande börjar för att komma underfund med om det är vård och omsorg som är rätt utbildning. Det finns en osäkerhet om den egna förmåga och det är upp till varje lärare att stötta och hjälpa den studerande vidare. Det har visat sig i enkätsvar att många studerande blir stärkta i tron på den egna förmågan under sin studietid. Vid slutlig enkät våren 2009 svarar 91% att dom vill fortsätta att studera 36% kommer att söka arbete 50% har någon form av arbete direkt efter studierna (många har svarat fler alternativ) Utveckla metoder för att arbeta i studiegrupper där personer med annat modersmål än svenska ingår. 5:5 JÄMSTÄLLDHET Vid löneöversynen följs fördelningen av lön upp av rektor. Vid medarbetarsamtal har jämställdhet på arbetsplatsen diskuterats. Endast 1/3 av de studerande är män. Det är en genomgående trend i landet. Varje lärare arbetar med frågan utifrån studiegruppens sammansättning och behov. 18

19 5:7 ELEVER MED FUNKTIONSHINDER OCH ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Möjligheter att välja redovisningssätt finns i många fall. Lärarna är tillgängliga för frågor via datorn (First class) även utanför lektionstid. Inläst kurslitteratur finns liksom möjlighet att arbeta vid dator på skolan. Tester för personer med läs- och skrivsvårigheter kan göras av lärare. När en person med funktionshinder söker till Komvux Vård ska en åtgärdsplan upprättas 6 BEDÖMNING OCH BETYG Kursplaner och betygskriterier bearbetas kontinuerligt och skriftliga studiehandledningar utarbetas till varje kurs. Diskussioner om hur studerande uppfattar och tar till sig detta har pågått i arbetslaget När läraren har presenterat och diskuterat kursmål och betygskriterier i början av en kurs har det visat sig att många studerande glömt det ganska snart Varje lärare återkommer fortlöpande till kursmål och betygskriterier för att öka tydligheten mellan pågående studier och målen 7 LIKABEHANDLINGSPLANEN Likabehandlingsplan finns för vuxenutbildningen Studerande har tillgång till planen genom First Class FC, elevmappen 8 ÖVRIGT 8:1 INSATSER FÖR ELEVER MED ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA Åtgärder 09/10 :Pedagogiska diskussioner och erfarenhetsutbyte ska genomföras för att hitta ytterligare metoder för arbetet med grupper där det också finns personer med annat modersmål än svenska. Stöd i yrkessvenska ska ges till studerande med annat modersmål än svenska. 19

20 8:3 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN Studerande gör sin individuella studieplan tillsammans med de studie- och yrkesvägledare som är centralt placerade i Bollnäs stadshus. Studieplanen revideras vid behov under pågående studier. Komvux, Komvux Vård och Högskoleenheten finns i samma organisation och har nära kontakt via skolledning och gemensamma studie- och yrkesvägledare samt vissa gemensamma utvecklingsträffar. Arbetsplatsförlagda utbildningen är en viktig del och samarbetet med handledare i verksamheter inom vård och omsorg sker kontinuerligt och strukturerat. Från våren 09 hålls gemensamt programråd för ungdomsgymnasiets och Komvux vård utbildningar. Arbetsförmedlingen, fackliga organisationer och branschen deltar. Åtgärder 09/10: Långsiktigt arbeta för att certifieras i Vård och omsorgscollege som är ett kvalitetssystem. 80% av studerande som besvarat slutlig enkät våren 09 anser sig ha fått bra hjälp med studievägledning. 17% svarar delvis god hjälp 9 UTBILDNINGENS RESULTAT Effektmål för vuxenutbildningen 2008 Vad? Våra studerande trivs bra och blir mötta med respekt Resultat I slutlig enkät våren 2009 svarar 83% att samarbetet med lärarna har varit bra. 17 % svarar delvis bra. 89 % anser att lärarna tar sitt ansvar och 8 % svarar delvis 83% anser att lärarna varit bra på att uppmuntra och stödja. 11% svarar delvis Motsvarande siffror för samarbete med övrig personal är 81% respektive 16% Analys: Enstaka studerande är kritiska i konkreta frågor som rör samarbetet eller stödet. Åtgärder09/10: Lyssna på frågor som uppstår och förklara grunderna till beslut så tydligt det går. Betygsresultat hösten betyg på vårdkurser utfärdades under hösten 08 G eller högre IG Avbrott 86 % 10 % 4% (familjeskäl, språksvårigheter, arbete) 20

SFI Bollnäs. Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen. Nämnd: Lärande och Arbete. Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

SFI Bollnäs. Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen. Nämnd: Lärande och Arbete. Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor SFI Bollnäs Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen Nämnd: Lärande och Arbete Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Kvalitetsredovisningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012

Kvalitetsredovisning 2011-2012 Vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Anne Sonnerfelt 2012-06-25 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010

KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010 KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 1 2. INLEDNING... 1 3. UNDERLAG OCH RUTINER FÖR ATT TA FRAM KVALITETSREDOVISNINGEN...

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun

Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun Regelbunden tillsyn Bilaga 9 Dnr 43-2013:277 Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av underlagen vid tillsynen av er vuxenutbildning.

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2014 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun 2008

Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun 2008 Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Dals-Eds Kommun 2008 Ed i Februari 2009 Inledning Med denna kvalitetsredovisning vill vi ge alla intresserade en bred information om Vuxenutbildningen vid Utvecklingscenter

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2009 Vuxenutbildningen Vellinge Bryggan Norrevångsgatan 5 235 21 Vellinge 1 1. Grundfakta om vuxenutbildningen 1.1 Omfattning Vuxenutbildningen i Vellinge kommun omfattar Vellinge

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning

Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008. Kvalitetsredovisning Stjärneboskolan Läsåret 2007-2008 Kvalitetsredovisning STJÄRNEBOSKOLAN Skolan ligger vid norra infarten till Kisa, mellan Kisasjön och ett närliggande skogsområde. I detta skogsområde finns skolans uteklassrum

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2009 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen LÄRCENTRUM Inlämnad av Ola Nilsson Sammanfattning Den kommunala vuxenutbildningen i Strömstad, som finns under begreppet Lärcentrum Strömstad,

Läs mer

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära INFO 2013 2 Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Funderar du på vad du vill göra med resten av ditt liv? Vill du göra något nytt?

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2015 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i grundläggande, gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Systematiskt kvalitetsarbete i grundläggande, gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi) (12) 1 För Utbildningsförvaltningen Dnr BIN3 2013-31 Systematiskt kvalitetsarbete i grundläggande, gymnasial vuxenutbildning samt utbildning i svenska för invandrare (sfi) Innehåll Inledning... 2 Huvudmannens

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen (bl.a. grundläggande, gymnasial, SFI och särvux) 2007/2008.

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen (bl.a. grundläggande, gymnasial, SFI och särvux) 2007/2008. 1 Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen (bl.a. grundläggande, gymnasial, SFI och särvux) 2007/2008. I. Presentation av NKC Nynäshamns KompetensCentrum, NKC, är ett lärcentrum och ett nav för vuxenutbildningen

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Årsrapport för läsåret 2011-2012

Årsrapport för läsåret 2011-2012 1 1.1.1.1.1 Till samtliga anordnare av kommunal vuxenutbildning inom kommunerna; Kunskapscentrum Nordost, (Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm) Sigtuna, Stockholm, Sollentuna, Solna, Sundbyberg samt Upplands-Väsby

Läs mer

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012

Rapport från återbesök på Lernias gymnasiala vuxenutbildning 2 oktober 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (7) 2012-10-16XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ; MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA STAFFAN STRÖM REKTOR

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS)

2015-02-05. KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) 2015-02-05 KVALITETSRAPPORT lä sä ret 2014-2015 IMSPR, IMPRE(delär äv IMIND (VUX, FHS) KVALITETSRAPPORT Analys 1 KUNSKAPER Måluppfyllelse och resultat Analysera elevernas studieresultat vilka avvikelser

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET

SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 (10) SKOLPLAN FÖR GYMNASIET 1 Inledning Skolplanen omfattar gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, särvux och SFI. Det övergripande målet är att

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål

KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål KVALITETSREDOVISNING Kommunala mål Gymnasieskolan - introduktionsprogrammen 2012 ENHET Gymnasieskolan, introduktionsprogrammet FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET TIDSPERIOD 2012 GRUNDFAKTA OM ENHETEN Gymnasieskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning 2008 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen LÄRCENTRUM Inlämnad av Ola Nilsson Sammanfattning Den kommunala vuxenutbildningen i Strömstad, som finns under begreppet Lärcentrum Strömstad,

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 BILDNINGSFÖRVALTNINGEN SKATTKAMMARENS FÖRSKOLA Kvalitetsredovisning för förskolan läsåret 2010/2011 1 2 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande

Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Verksamhetsberättelse 2014 Vuxnas lärande Kompetens för tillväxt Verksamhetschef Jan Mannerhag Rektor Timo Laaksonen och Rektor Christina Blomquist 1(8) Verksamhetsområdet... 3 TL - Nationell statistik...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014.

Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. Kvalitetsarbete för förskolan Ekorren period 1 (juli-sept), läsåret 2013-2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete för förskolan Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

ORSA KOMMUN. Orsa Lärcentrum 2007/2008

ORSA KOMMUN. Orsa Lärcentrum 2007/2008 ORSA KOMMUN Orsa Lärcentrum 2007/2008 1. Inledning och sammanfattning... 3 1.2 Presentation av skolan... 3 1.4.1 Mål och åtgärder för innevarande år... 3 2. Verksamhetens förutsättningar... 3 3. Arbetet

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Vuxenutbildningen Utbildningscentrum

Vuxenutbildningen Utbildningscentrum Vuxenutbildningen Utbildningscentrum Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av verksamheten och hur den är organiserad... 2 2. Förutsättningar... 2

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

mötesplatsen för arbetsliv och lärande

mötesplatsen för arbetsliv och lärande MASUGNEN mötesplatsen för arbetsliv och lärande Mötesplatsen för arbetsliv och lärande Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer