Vuxenutbildningen Bollnäs

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vuxenutbildningen Bollnäs"

Transkript

1 Vuxenutbildningen Bollnäs Sektor: 1 Komvux 2 Komvux Vård från sid 13 Nämnd: Lärande och Arbete Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor 1

2 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET Kvalitetsredovisningen är en viktig del i skolornas kvalitetsarbete i strävan mot ökad måluppfyllelse. Kvalitet inom samtliga skolverksamheter är en samlingsbeteckning för hur väl verksamheten uppfyller de nationella målen, skolplan, lokal arbetsplan och arbetslagens prioriterade mål. Det gäller även hur väl verksamheten svarar mot nationella krav och riktlinjer. För bedömning av måluppfyllelsen har Bollnäs kommun valt att använda sig av Skolverkets verktyg BRUK som bygger på 6 kriterier: 1. Egenskapen kännetecknar inte alls skolan 2. Inledande diskussioner om hur man ska arbeta för att nå detta har inletts 3. Personalen har enats om hur man ska arbeta för att nå detta 4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5. Skolan kännetecknas till stor del av detta 6. Denna egenskap kännetecknar skolan KOMVU 1. INLEDNING Komvux uppdrag är att erbjuda utbildning åt var och en efter behov, med högsta prioritet åt den som saknar grundskolekompetens, i andra hand till den som saknar gymnasiekompetens och därefter till den som har gymnasiekompetens men som behöver komplettera sin kompetens för vidare studier eller arbete. Komvux ska också vara kvalificerad utbildningsanordnare för näringsliv och organisationer genom uppdragsutbildning. Studerande vid Komvux i Bollnäs ska förberedas för Kommande yrkesfunktioner Fortsatta studier Alla kulturers integration i samhället Utveckling till medvetna samhällsmedborgare Personalen vid Komvux i Bollnäs har enats om vad som ska utmärka verksamheten för studerande och personal: Framtidstro Kvalitet Kompetens Delaktighet Personlig utveckling Lustfyllt lärande Grundläggande kurser motsvarar grundskolans kurser. Kurserna läses reguljärt eller enligt flex som innebär lärarledd undervisning i kombination med arbete från valfri plats och på valfri tid via dator. 2

3 Gymnasiekurser motsvarar ungdomsgymnasiets kurser och kan studeras enligt samma modell som grundläggande kurser. Ett stort antal gymnasiekurser erbjuds också på distans. De ges i ett samarbete med övriga Hälsingekommuner i Hälsingevux. Inom olika projekt ges behovsanpassade kurser. Inom yrkesvux ger nationella gymnasiekurser samt orienteringskurser. Webbstödet, First Class, används för kommunikation mellan lärare och studerande samt mellan studerande. Komvux har med få undantag kontinuerligt intag varje vecka under läsåret. Studerande gör sin individuella studieplan tillsammans med de studie- och yrkesvägledare som är centralt placerade i Bollnäs stadshus. Studieplanen revideras vid behov under pågående studier. 2. UNDERLAG OCH RUTINER FÖR ATT TA FRAM KVALITETSREDOVISNING Kvalitetsarbetet vid Komvux pågår kontinuerligt under året. Möten och kommunikationen med de studerande är grunden för utveckling av verksamheten. Studerande har också möjlighet att under pågående kurs via enkät beskriva sin syn på arbetssätt och inlärning. Vid slutet av utbildningsperioden får studerande beskriva hur dom uppfattat studierna vid Komvux. Planerade pedagogiska samtal, kvalitetsutvecklingsdagar, arbetsplatsträffar har använts för att följa upp och analysera resultat, bedömning och betygsättning samt studerandes delaktighet och inflytande. Officiell statistik och verksamhetens egen statistik med studieresultat och avbrott ligger till grund för analyser och åtgärder. 3. VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 3.1 ARBETSORGANISATION OCH LEDNING AV VERKSAMHETEN Grundläggande kurser, gymnasiekurser, Hälsingesamarbetet med Hälsingevux, orienteringskurser inom Yrkesvux samt olika projekt inom utbildning organiseras under Komvux. En rektor leder verksamheten. Rektor har också Särvux, Sfi, Komvux Vård, omvårdnadsprogrammet på gymnasiet och uppdragsutbildning som sina ansvarsområden. 3.2 ELEVER Under hösten 2008 fanns 66 kursdeltagare i grundläggande kurser samt 110 i orienteringskurser. Omvandlat till helårsstudieplatser: 22 Under våren 2009 fanns 72 kursdeltagare i grundläggande kurser samt 151 i orienteringskurser. Omvandlat till helårsstudieplatser: 43 Under hösten 2008 fanns 218 kursdeltagare i Allmänna gymnasiala kurser samt 144 i gymnasial orienteringskurser. 3

4 Omvandlat till helårssstudieplatser: 29 Under våren 2009 fanns 311 kursdeltagare i Allmänna gymnasiala kurser samt 184 i gymnasial orienteringskurser. Omvandlat till helårsstudieplatser: 37 Totalt under 08/09 producerades verksamhetspoäng inom Allmänna kurser på grundläggande och gymnasial nivå. (Hösten 08: p Våren 09: p) I alla kurser finns åldersspridning och en tydlig utveckling mot att fler personer med annat modersmål än svenska studerar i Allmänna kurser på såväl grundläggande som gymnasienivå. 67 % kvinnor och 33 % män studerade vid Komvux Av alla studerande kom 18 % från annan kommun 3.3 PERSONAL 530 % lärartjänst har funnits för undervisning vid Komvux Allmänna kurser och orienteringskurser vilket innebär 2.47 lärare per 100 elever. Alla lärare har pedagogisk examen. Ämneskompetensen stämmer väl överens med respektive lärares undervisningsområde. 3.4 PERSONALENS KOMPETENSUTVECKLING Varje tills vidare anställd har en kompetensutvecklingsplan som reviderades vid medarbetarsamtal på hösten EKONOMI Komvux har gemensam kommunal budget med Komvux vård och 2009 års nettokostnadsbudget är års nettokostnadsbudget var 8907 Utfall för 2008 var + 86 kr Yrkesvux finansieras med särskilda statliga medel. Inom Hälsingevux finns inte interkommunal ersättning utan insatserna balanseras mellan kommunerna genom ansvar för kursutbud. 3.6 MATERIELLA RESURSER Studerande inom vuxenutbildningen köper sina egna böcker. Två kompletta datasalar finns för dataundervisning och arbete inom övriga ämnen. Flexstudier och distansstudier innebär att behovet av väl fungerande datorer och teknisk support är nödvändigt. Under våren 09 byttes datorerna i en datasal ut med stöd av projektmedel. 50% tjänst teknisk support finns för vuxenutbildningen. Kemisal med nödvändig utrustning finns. Lokalerna ligger samlade i Sävsbergs skola som har fyra våningsplan. Svenska för invandrare, SFI och Särskola för vuxna med utvecklingsstörning, Särvux, finns i samma hus. I slutlig enkät våren 2009 svarar 81 % att lokalerna har varit ändamålsenliga. 16% svarar delvis ändamålsenliga. 4

5 4 UPPFÖLJNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN I FÖREGÅENDE ÅRS KVALITETSREDOVISNING Förbättringsområden i års kvalitetsredovisning Göra de individuella kompetensutvecklingsplaner som saknas Revidera befintliga individuella kompetensutvecklingsplaner Vad har hänt? Nya individuella kompetensutvecklingsplaner samt revidering av gamla genomfördes vid medarbetarsamtal under hösten 08. Förbättra synliga miljöhänsyn som kan påverka våra studerande till högre medvetenhet Söka kostnadseffektiv kompetensutveckling genom deltagande i projekt Rökning runt huset är det område som diskuterats mest på arbetsplatsträffar. Studerande ska informeras mer. Inga stora förbättringar kan ses utifrån antalet studerande som fortfarande röker på ej angivna platser Deltagande i olika projekt har bland annat inneburit kompetensutveckling i nätverk och internationella kontakter 5. ARBETET I VERKSAMHETEN 5:1 NORMER OCH VÄRDEN Komvux har tillsammans med övriga delar inom vuxenutbildningen lyft fram Att studerande vid Komvux ska förberedas för Kommande yrkesfunktioner Fortsatta studier Alla kulturers integration i samhället Utveckling till medvetna samhällsmedborgare Personalen vid Komvux har enats om vad som ska utmärka verksamheten för studerande och personal: Framtidstro Kvalitet Kompetens Delaktighet Personlig utveckling Lustfyllt lärande 5

6 Likabehandlingsplan finns för vuxenutbildningen Studerande har tillgång till planen genom First Class FC, elevmappen.. x Ett ärende har dokumenterats under Verksamheten präglas av lugn och positiv studiemiljö Likabehandlingsplanen revideras under hösten :2 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE Studerande vid Komvux kan söka kontinuerligt med start varje vecka. Man kan studera på plats med lärarledd undervisning eller flexibelt med kombination av studier på plats eller från annan plats via dator. Ett stort antal gymnasiekurser kan läsas på distans. Studerande kan i överenskommelse med sin lärare i många fall välja redovisningsmodell. En tydlig Arbetsgång för uppföljning där studerande har möjlighet att uttrycka sina åsikter i respektive kurs finns. En slutenkät finns där studerande kan informera Komvux om sin syn på utbildningstiden. Viss efterfrågan har funnits om studier på kvällstid. En kommunikationskurs finns på tidig kvällstid. I slutlig enkät våren 09 svarar 71 % att de haft möjlighet att vara delaktiga i studiearbetets upplägg och 21 % svarar delvis I samma enkät svarar studerande att sätten att bedriva studierna har passat helt för 72 % och 22 % svarar delvis passat. Alla lärare har lång erfarenhet av att möta studerandes individuella behov. Kursmål och betygskriterier har vi förstått att många studerande glömmer om vi inte kontinuerligt återkopplar till dokumenten.. Vi har lyft fram vikten av att studerande lättare når målet om det finns en känsla av sammanhang Följa upp att studerande förstår kursmål och betygskriterier och kan förhålla sig till detta i samarbete med sin lärare. I varje grupp ingår en eller flera personer med annat modersmål än svenska. Vi ska söka nya arbetssätt som kompletterar de befintliga genom pedagogiska samtal i lärararbetslaget. 6

7 5:3 KUNSKAPER Studerande vid Komvux har mycket varierande bakgrund. Personer finns i åldrarna 20 till 65 år. Många olika modersmål samt stor variation av skolbakgrund och yrkeserfarenhet finns. Individerna uttrycker sina mål genom att tillsammans med studie- och yrkesvägledare formulera en individuell studieplan. Den studerande ska sedan tillsammans med läraren och studiekamrater sträva mot målet. Den studerandes ekonomi har ofta betydelse på olika sätt. Det kan vara krav på studietakt från Centrala studiestödsnämnden, CSN,eller att personen måste finansiera sina studier med arbete. Komvux ger på olika sätt stora möjligheter för individer att bygga på sina kunskaper. Avbrott från studier har oftare orsak i personens situation utanför studierna, t.ex får arbete, barnledighet, ekonomi, flytt. Många personer med annat modersmål än svenska gör att fler arbetssätt krävs av lärarna. Personer som inte har svenska som modersmål behöver också ofta längre tid för sina studier. Lokala arbetsplanen för Komvux har brister Åtgärder: När nationella prov finns ska dessa användas och jämföras med slutbetyget i kursen för att se att Komvux ligger på rätt nivå vid betygsättning. Betygsstatistik och avbrottsstatistik ska kontinuerligt följas upp och analyseras av lärare och rektor. Arbetsplanen för Komvux ska revideras under hösten I slutlig enkät våren 2009 svarar 89 % studerande att utbildningen håller hög kvalitet 11% svarar delvis hög kvalitet 5:4 UTBILDNINGSVAL ARBETE OCH SAMHÄLLSLIV Studie-och yrkesvägledare finns centralt placerade i Bollnäs stadshus. Sökande till Komvux formulerar sina mål i en individuell studieplan. Planen kan revideras under pågående studier då personen ofta genom sina studier, möten med lärare och andra studerande vill sätta upp nya mål. 7

8 Analys: Många studerande vid Komvux läser enstaka kurser för att få behörighet till högre studier och de har då ofta en klar uppfattning om yrkesbanan. Andra studerande börjar vid Komvux för att komma underfund med vilka kunskaper man har inom olika ämnesområden. Det finns en osäkerhet om den egna förmåga och det är upp till varje lärare att stötta och hjälpa den studerande vidare. Det har visat sig i enkätsvar att många studerande blir stärkta i tron på den egna förmågan under sin studietid. Vid slutlig enkät våren 2009 svarar 91% att dom vill fortsätta att studera 36% kommer att söka arbete 50% har någon form av arbete direkt efter studierna Utveckla metoder för att arbeta i studiegrupper där personer med annat modersmål än svenska ingår. 5:5 JÄMSTÄLLDHET Vid löneöversynen följs fördelningen av lön upp av rektor. Vid medarbetarsamtal har jämställdhet på arbetsplatsen diskuterats. Endast 1/3 av de studerande är män. Det är en genomgående trend i landet. Varje lärare arbetar med frågan utifrån studiegruppens sammansättning och behov. 5:7 ELEVER MED FUNKTIONSHINDER OCH ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Möjligheter att välja redovisningssätt finns i många fall. Lärarna är tillgängliga för frågor via datorn (First class) även utanför lektionstid. Tillgång till datorövningsprogram och möjlighet att arbeta vid dator på skolan finns. Tester för personer med läs- och skrivsvårigheter kan göras av lärare. När en person med funktionshinder söker till Komvux ska en åtgärdsplan upprättas 8

9 6 BEDÖMNING OCH BETYG Kursplaner och betygskriterier har bearbetats och gjorts tydligare. Diskussioner om hur studerande uppfattar och tar till sig detta har pågått i arbetslaget När läraren har presenterat och diskuterat kursmål och betygskriterier i början av en kurs har det visat sig att många studerande glömt det ganska snart Varje lärare återkommer fortlöpande till kursmål och betygskriterier för att öka tydligheten mellan pågående studier och målen 7 LIKABEHANDLINGSPLANEN Likabehandlingsplan finns för vuxenutbildningen Studerande har tillgång till planen genom First Class FC, elevmappen Ett ärende har dokumenterats under året 8 ÖVRIGT 8:1 INSATSER FÖR ELEVER MED ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA Pedagogiska diskussioner och erfarenhetsutbyte ska genomföras för att hitta ytterligare metoder för arbetet med grupper där det också finns personer med annat modersmål än svenska. 8:3 ÖVERGÅNG OCH SAMVERKAN Studerande gör sin individuella studieplan tillsammans med de studie- och yrkesvägledare som är centralt placerade i Bollnäs stadshus. Studieplanen revideras vid behov under pågående studier. Komvux och Högskoleenheten finns i samma organisation och har nära kontakt via skolledning och gemensamma studie- och yrkesvägledare 80% av studerande som besvarat slutlig enkät våren 09 anser sig ha fått bra hjälp med studievägledning. 17% svarar delvis god hjälp 9 UTBILDNINGENS RESULTAT Jämförande analys/ officiell statistik från 07/08. Siffror för 08/09 offentliggörs sen höst 09 Gymnasiekurser I jämförelse i kommungruppen 9

10 Bollnäs 84% slutförde kurs Kommungruppens snitt 73 % Bollnäs 15% gjorde avbrott Kommungruppens snitt 21% Analys: Bollnäs följde upp och behöll sina studerande i högre grad än snittet i kommungruppen Bollnäs Svenska A 24% IG Kommungruppen 17% Bollnäs 42% G 26% Bollnäs 24% VG 30% Bollnäs 9% MVG 27% Analys: Bollnäs hade 8 % färre studerande som uppnår G eller högre betyg i svenska A än snittet i kommungruppen. Bollnäs hade betydligt fler på G-nivå än kommungruppen Bollnäs hade färre studerande med VG eller MVG Åtgärd 09/10: Pedagogiska diskussioner ska genomföras för att hitta ytterligare metoder för arbetet med grupper där det också finns personer med annat modersmål än svenska. I jämförelse med kommungruppen Bollnäs Engelska A 42% IG Kommungruppen 19% Bollnäs 21% G 27% Bollnäs 16% VG 28% Bollnäs 21% MVG 26% Analys: En hög andel studerande hade IG i jämförelse med kommungruppen. Betygsnivåerna var också lägre i Bollnäs än i kommungruppen. Under senare år har ett större antal personer med annat hemspråk än svenska kommit in i studiegrupperna vilket gör att spridningen av förkunskaper har ökat ytterligare. Åtgärd 09/10: Fortsatt jämförelse med resultat i nationellt prov för att avgöra om betygen sätts på rätt nivå. Pedagogiska diskussioner ska genomföras för att hitta ytterligare metoder för arbetet med grupper där det också finns personer med annat modersmål än svenska. I jämförelse med kommungruppen 07/08 Bollnäs Matematik A 28% IG Kommungruppen 20% Bollnäs 33% G 36% Bollnäs 23% VG 26% Bollnäs 18% MVG 18% Analys: Bollnäs låg något högre än snittet i kommungruppen gällande antalet studerande med IG. I övrigt mer jämnt Åtgärd 09/10: Fortsatt jämförelse med resultat i nationellt prov för att avgöra om betygen sätts på rätt nivå. Pedagogiska diskussioner ska genomföras för att hitta ytterligare metoder för arbetet med grupper där det också finns personer med annat modersmål än svenska. 10

11 Statistik framtagen ur Komvux administrativa program, Progma HÖSTEN 2008 GRUNDLÄGGANDE KURSER G eller högre Ej klar IG Avbrott/byte av kurs 69 kursdeltagare 42% 35% 6% 17% GYMNASIEKURSER G eller högre Ej klar IG Avbrott/byte av kurs Reguljärt 92 kurs- 60,8 % 7,4 % 2% 29% deltagare Flex 44 kurs- 46 % 13 % 5 % 36% deltagare Hälsingevux Distans 72 kursdeltagare 32% 33 % 17 % 18 % Statistik framtagen ur Komvux administrativa program, Progma VÅREN 2009 GRUNDLÄGGANDE KURSER G eller högre Ej klar IG Avbrott/byte av kurs 53 kursdeltagare 59% 17% 15% 9% 11

12 GYMNASIEKURSER G eller högre Ej klar IG Avbrott/byte av kurs Reguljärt 136 kursdeltagare 67% 4% 6% 23% Flex 79 kursdeltagare 50% 1% 19% 30% Hälsingevux Distans 129 kursdeltagare 53% 12% 9% 26% Analys: Studerande i grupp i fysisk skolmiljö har enligt statistiken i större utsträckning uppnått G eller högre betyg i jämförelse med både Flexibla kursupplägg och distanskurser. Det finns flest IG-betyg i distanskurserna. Flest byten av kurs eller avbrott har förekommit i Flexkurser. Många distansstuderande kombinerar studier med arbete. Andelen studerande som uppnått G eller högre har ökat i jämförelse mellan hösten 08 och våren 09 utom i distanskurserna där färre har uppnått G eller högre. Avbrotten har minskat förutom i distanskurserna Åtgärd 09/10: Studie- och yrkesvägledarna förstärker informationen om vad som krävs vid de olika studieformerna. Lärarna stöttar individen att vid behov byta studieform om kursen finns reguljärt. Effektmål för vuxenutbildningen 2008 Vad? Våra studerande trivs bra och blir mötta med respekt Resultat I slutlig enkät våren 2009 svarar 83% att samarbetet med lärarna har varit bra. 17 % svarar delvis bra. 89 % anser att lärarna tar sitt ansvar och 8 % svarar delvis 83% anser att lärarna varit bra på att uppmuntra och stödja. 11% svarar delvis Motsvarande siffror för samarbete med övrig personal är 81% respektive 16% Analys: Enstaka studerande är kritiska i konkreta frågor som rör samarbetet eller stödet. Åtgärder09/10: Lyssna på frågor som uppstår och förklara grunderna till beslut så tydligt det går. 12

13 KOMVU VÅRD 1. INLEDNING Komvux Vårds uppdrag är att erbjuda yrkesutbildning på gymnasienivå inom Vård och omsorg, hälsa och friskvård samt orienteringskurser med inriktning vård och omsorg. Komvux Vård ska också vara kvalificerad utbildningsanordnare för näringsliv och organisationer genom uppdragsutbildning. Studerande vid Komvux Vård i Bollnäs ska förberedas för Kommande yrkesfunktioner Fortsatta studier Alla kulturers integration i samhället Utveckling till medvetna samhällsmedborgare Personalen vid Komvux Vård i Bollnäs har enats om vad som ska utmärka verksamheten för studerande och personal: Framtidstro Kvalitet Kompetens Delaktighet Personlig utveckling Lustfyllt lärande Omvårdnadsprogrammet som består av 1350 gymnasiepoäng kan läsas i sin helhet eller som enstaka kurser som delvis bygger på varandra i grundkurser, gemensamma kurser samt valbara fördjupningskurser. Gymnasiekurserna motsvarar ungdomsgymnasiets kurser. Studierna är reguljära men kan i vissa fall bedrivas flexibelt efter planering med lärare. Ett antal kurser ges på distans i Hälsingesamarbetet, Hälsingevux. Från mars 09 ingår en del av utbildningarna i Yrkesvux På uppdrag från offentlig och privata verksamheter har behovsanpassade kurser genomförts Webbstödet, First Class, används för kommunikation mellan lärare och studerande samt mellan studerande. Studerande gör sin individuella studieplan tillsammans med de studie- och yrkesvägledare som är centralt placerade i Bollnäs stadshus. Studieplanen revideras vid behov under pågående studier. 2. UNDERLAG OCH RUTINER FÖR ATT TA FRAM KVALITETSREDOVISNING Kvalitetsarbetet vid Komvux Vård pågår kontinuerligt under året. Möten och kommunikationen med de studerande är grunden för utveckling av verksamheten. Studerande har också möjlighet att under pågående kurs via enkät beskriva sin syn på arbetssätt och inlärning. Vid slutet av utbildningsperioden får studerande beskriva hur dom uppfattat studierna vid Komvux Vård. 13

14 Planerade pedagogiska samtal, kvalitetsutvecklingsdagar, arbetsplatsträffar har använts för att följa upp och analysera resultat, bedömning och betygsättning samt studerandes delaktighet och inflytande. Officiell statistik och verksamhetens egen statistik med studieresultat och avbrott ligger till grund för analyser och åtgärder. 3. VERKSAMHETENS FÖRUTSÄTTNINGAR 3.1 ARBETSORGANISATION OCH LEDNING AV VERKSAMHETEN Gymnasiekurser, Hälsingesamarbetet med Hälsingevux, orienteringskurser och gymnasiekurser inom Yrkesvux organiseras under Komvux Vård. En rektor leder verksamheten. Rektor har också Särvux, Sfi, Komvux, omvårdnadsprogrammet på gymnasiet, viss projektverksamhet och övrig uppdragsutbildning som sina ansvarsområden. 3.2 ELEVER Under hösten 2008 fanns 176 kursdeltagare i gymnasiala vårdkurser Under våren 2009 fanns 158 kursdeltagare i gymnasiala vårdkurser Omvandlat till helårsstudieplatser 52 st Totalt under 08/09 producerades verksamhetspoäng inom vårdyrkeskurser på gymnasial nivå I alla kurser finns åldersspridning och en tydlig utveckling mot att fler personer med annat modersmål än svenska studerar. 86 % kvinnor och 14 % män studerade vid Komvux Vård Av alla studerande kom 11 % från annan kommun 23 % av de studerande hade annat modersmål än svenska 3.3 PERSONAL 8 vårdlärartjänster med olika kompetenser har funnits för undervisning vid Komvux Vårds yrkeskurser på gymnasial nivå integrerat med undervisning i gymnasiets omvårdnadsprogram, projektkurser, uppdragsutbildningar. Alla lärare har pedagogisk utbildning. Ämneskompetensen stämmer till största delen överens med respektive lärares undervisningsområde. 3.4 PERSONALENS KOMPETENSUTVECKLING Varje tills vidare anställd har en kompetensutvecklingsplan som reviderades vid medarbetarsamtal på hösten EKONOMI Komvux Vård har gemensam kommunal budget med Komvux och 2009 års nettokostnadsbudget är års nettokostnadsbudget var 8907 Utfall för 2008 var + 86 kr 14

15 Yrkesvux finansieras med särskilda statliga medel med start 16 mars Inom Hälsingevux finns inte interkommunal ersättning utan insatserna balanseras mellan kommunerna genom kursutbud. 3.6 MATERIELLA RESURSER Studerande inom vuxenutbildningen köper sina egna böcker. Två kompletta datasalar finns för dataundervisning (gemensamt med övriga vuxenutbildningen i Sävsbergs skola) och ett mindre datarum för eget arbete. Två metodövningsrum med nödvändig utrustning och förbrukningsmaterial finns för den praktiska undervisningen. Lokalerna ligger samlade i Torsbergsgymnasiet med expedition, lärararbetsrum och konferensrum på bottenvåningen samt klassrum, datarum och metodrum på tredje våningen. I slutlig enkät våren 2009 svarar 81 % att lokalerna har varit ändamålsenliga. 16% svarar delvis ändamålsenliga. 4 UPPFÖLJNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN I FÖREGÅENDE ÅRS KVALITETSREDOVISNING Förbättringsområden i års kvalitetsredovisning Göra de individuella kompetensutvecklingsplaner som saknas Revidera befintliga individuella kompetensutvecklingsplaner Vad har hänt? Nya individuella kompetensutvecklingsplaner samt revidering av gamla genomfördes vid medarbetarsamtal under hösten 08. Söka kostnadseffektiv kompetensutveckling genom deltagande i projekt Deltagande i olika projekt har bland annat inneburit kompetensutveckling inom nätverk och genom internationella kontakter 15

16 5. ARBETET I VERKSAMHETEN 5:1 NORMER OCH VÄRDEN Komvux Vård har tillsammans med övriga delar inom vuxenutbildningen lyft fram Att studerande vid Komvux Vård ska förberedas för Kommande yrkesfunktioner Fortsatta studier Alla kulturers integration i samhället Utveckling till medvetna samhällsmedborgare Personalen vid Komvux Vård har enats om vad som ska utmärka verksamheten för studerande och personal: Framtidstro Kvalitet Kompetens Delaktighet Personlig utveckling Lustfyllt lärande Likabehandlingsplan finns för vuxenutbildningen Studerande har tillgång till planen genom First Class FC, elevmappen.. x Verksamheten präglas av lugn och positiv studiemiljö Åtgärder för förbättringar och ökad måluppfyllelse: Likabehandlingsplanen revideras under hösten :2 ELEVERNAS ANSVAR OCH INFLYTANDE Studerande vid Komvux Vård kan söka till grundkurser när en ny kurs börjar. Fortsättningskurs och fördjupningskurs kan man söka till om man redan har grunderna. Det vanligaste är att man söker hela utbildningen om 1350 gymnasiepoäng. En person som har viss yrkeserfarenhet kan få sina kunskaper validerade (bekräftade). Man kan studera på plats med lärarledd undervisning och vissa kurser på distans via Hälsingesamarbetet Hälsingevux. Studerande kan i överenskommelse med sin lärare i många fall välja redovisningsmodell. En tydlig arbetsgång för uppföljning där studerande har möjlighet att uttrycka sina åsikter i respektive kurs finns. En slutenkät finns där studerande kan informera Komvux Vård om sin syn på utbildningstiden. I slutlig enkät våren 09 svarar 71 % att de haft möjlighet att vara delaktiga i studiearbetets upplägg och 21 % svarar delvis I samma enkät svarar studerande att sätten att bedriva studierna har passat helt för 72 % och 22 % svarar delvis passat. 16

17 Alla lärare har lång erfarenhet av att möta studerandes individuella behov. Kursmål och betygskriterier har vi förstått att många studerande glömmer om vi inte kontinuerligt återkopplar till dokumenten.. Vi har lyft fram vikten av att studerande lättare når målet om det finns en känsla av sammanhang Följa upp att studerande förstår kursmål och betygskriterier och kan förhålla sig till detta i samarbete med sin lärare. I varje grupp ingår en eller flera personer med annat modersmål än svenska. Alla studerande med annat modersmål än svenska ska få tillgång till yrkessvenska under hösten Stödet finansieras med yrkesvux medel. KUNSKAPER Studerande vid Komvux Vård har mycket varierande bakgrund. Stor variation av skolbakgrund och yrkeserfarenhet finns. Individerna uttrycker sina mål genom att tillsammans med studie- och yrkesvägledare formulera en individuell studieplan. Den studerande ska sedan tillsammans med läraren och studiekamrater sträva mot målet. Den studerandes ekonomi har ofta betydelse på olika sätt. Det kan vara krav på studietakt från Centrala studiestödsnämnden, CSN,eller att personen måste finansiera sina studier med arbete. Komvux Vård ger på olika sätt stora möjligheter för individer att bygga på sina kunskaper. Avbrott från studier har oftare orsak i personens situation utanför studierna, t.ex får arbete, barnledighet, ekonomi, flytt. Många personer med annat modersmål än svenska gör att fler arbetssätt krävs av lärarna. Personer som inte har svenska som modersmål behöver också ofta längre tid för sina studier. Lokala arbetsplanen för Komvux Vård är genomarbetad och revideras kontinuerligt. Betygsstatistik och avbrottsstatistik ska kontinuerligt följas upp och analyseras av lärare och rektor. Vårdlärarna ska i arbetslaget diskutera bedömning och betygsättning för att försäkra sig om att betygsnivån ligger rätt. I slutlig enkät våren 2009 svarar 89 % studerande att utbildningen håller hög kvalitet 11% svarar delvis hög kvalitet 17

18 5:4 UTBILDNINGSVAL ARBETE OCH SAMHÄLLSLIV Studie-och yrkesvägledare finns centralt placerade i Bollnäs stadshus. Sökande till Komvux Vård formulerar sina mål i en individuell studieplan. Planen kan revideras under pågående studier då personen ofta genom sina studier, möten med lärare, arbetsplatsförlagd utbildning och andra studerande vill sätta upp nya mål. Analys: Många studerande vid Komvux Vård har en klar uppfattning om yrkesbanan. Andra studerande börjar för att komma underfund med om det är vård och omsorg som är rätt utbildning. Det finns en osäkerhet om den egna förmåga och det är upp till varje lärare att stötta och hjälpa den studerande vidare. Det har visat sig i enkätsvar att många studerande blir stärkta i tron på den egna förmågan under sin studietid. Vid slutlig enkät våren 2009 svarar 91% att dom vill fortsätta att studera 36% kommer att söka arbete 50% har någon form av arbete direkt efter studierna (många har svarat fler alternativ) Utveckla metoder för att arbeta i studiegrupper där personer med annat modersmål än svenska ingår. 5:5 JÄMSTÄLLDHET Vid löneöversynen följs fördelningen av lön upp av rektor. Vid medarbetarsamtal har jämställdhet på arbetsplatsen diskuterats. Endast 1/3 av de studerande är män. Det är en genomgående trend i landet. Varje lärare arbetar med frågan utifrån studiegruppens sammansättning och behov. 18

19 5:7 ELEVER MED FUNKTIONSHINDER OCH ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD Möjligheter att välja redovisningssätt finns i många fall. Lärarna är tillgängliga för frågor via datorn (First class) även utanför lektionstid. Inläst kurslitteratur finns liksom möjlighet att arbeta vid dator på skolan. Tester för personer med läs- och skrivsvårigheter kan göras av lärare. När en person med funktionshinder söker till Komvux Vård ska en åtgärdsplan upprättas 6 BEDÖMNING OCH BETYG Kursplaner och betygskriterier bearbetas kontinuerligt och skriftliga studiehandledningar utarbetas till varje kurs. Diskussioner om hur studerande uppfattar och tar till sig detta har pågått i arbetslaget När läraren har presenterat och diskuterat kursmål och betygskriterier i början av en kurs har det visat sig att många studerande glömt det ganska snart Varje lärare återkommer fortlöpande till kursmål och betygskriterier för att öka tydligheten mellan pågående studier och målen 7 LIKABEHANDLINGSPLANEN Likabehandlingsplan finns för vuxenutbildningen Studerande har tillgång till planen genom First Class FC, elevmappen 8 ÖVRIGT 8:1 INSATSER FÖR ELEVER MED ANNAT MODERSMÅL ÄN SVENSKA Åtgärder 09/10 :Pedagogiska diskussioner och erfarenhetsutbyte ska genomföras för att hitta ytterligare metoder för arbetet med grupper där det också finns personer med annat modersmål än svenska. Stöd i yrkessvenska ska ges till studerande med annat modersmål än svenska. 19

Kvalitetsredovisning 2011-2012

Kvalitetsredovisning 2011-2012 Vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Anne Sonnerfelt 2012-06-25 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 1 Beskrivning av verksamheten Höstterminen 2013 Höstterminen startade lite senare än vanligt i nya lokaler, i delar av Bachmanska skolans hus

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan... 4 2. Beskrivning av läsårets verksamhet... 5 2.1 Gymnasiereform 2011... 5 2.2 Vårt programutbud...

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS

Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Kvalitetsredovisning Läsåret 2010-11 BORÅS Bakgrund och organisation Aspero Idrottsgymnasium i Borås Aspero Idrottsgymnasium i Borås startade höstterminen 2002. Skolan har ett specialutformat program omfattande

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet/verksamheten...2

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

TRANEMO GYMNASIESKOLA

TRANEMO GYMNASIESKOLA TRANEMO GYMNASIESKOLA Kvalitetsredovisning för gymnasiet läsåret 2008/2009 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 4 1.1.1 Beskrivning av verksamheten... 4 1.1.2 Beskrivning hur arbetet organiseras...

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Granskningsrapport Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Lena Hansson och Mikael Skeensgård Q-Steps Kvalitetssäkring AB 1 Sammanfattning av rapporten Komvux i Ängelholm har genomgått Qualis

Läs mer

NORDANSTIGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning för förskola och skola. Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-25

NORDANSTIGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning för förskola och skola. Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-25 NORDANSTIGS KOMMUN Kvalitetsredovisning för förskola och skola 2008 Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-25 2 Sammanfattning av innehåll 2008... 5 1. INLEDNING...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2009

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2009 Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2009 för de frivilliga skolformerna Antagen av Utbildningsnämnden 2010-06-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 VERKSAMHETEN 4 ÅRETS STÖRRE HÄNDELSER 5 VIDTAGNA ÅTGÄRDER

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005

KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN 2005 BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN KVALITETSREDOVISNING FÖR FÖRSKOLAN OCH SKOLAN I NYNÄSHAMNS KOMMUN E-post: margareta.bergman@nynashamn.se 2006-04-25 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning har till

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen (bl.a. grundläggande, gymnasial, SFI och särvux) 2007/2008.

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen (bl.a. grundläggande, gymnasial, SFI och särvux) 2007/2008. 1 Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen (bl.a. grundläggande, gymnasial, SFI och särvux) 2007/2008. I. Presentation av NKC Nynäshamns KompetensCentrum, NKC, är ett lärcentrum och ett nav för vuxenutbildningen

Läs mer

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012

Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 Jenningsskolans kvalitetsredovisning 2011/2012 1. Vår skola Jenningsskolan är ett gymnasium med följande program: Vård och Omsorgscollege, Hotell- och Restaurangprogram/Restaurang och livsmedelsprogrammet,

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning

Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning 1 (16) Redovisning av regeringsuppdrag Distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning Uppdraget och dess genomförande Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens skolinspektion,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008

Kvalitetsredovisning 2008 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret 2009-04-20 Kvalitetsredovisning 2008 I enlighet med Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm 1997:702 med ändringar 2005:609 samt 2006:279 och

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Rapport 2013 JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Tomas Stens, rektor för vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2013-12-19 Innehållsförteckning

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning

Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02. Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2015:02 Distansutbildning vid kommunal vuxenutbildning Skolinspektionens rapport 2015:02 Diarienummer 400-2014:1138 Stockholm 2015 Foto: Bildbyrån Bananastock Innehåll Sammanfattning

Läs mer