Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng Adress Box 708 Postadress Oskarshamn Telefon E-post Fax Hemsida 1

2 Innehållsförteckning Grundfakta om vår verksamhet 3 Ansvar och delaktighet 4 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden 5 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse 6 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål 7 Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet 9 Åtgärder för förbättring 10 Beslut och ansvarig för kvalitetsredovisningen 11 2

3 Grundfakta om vår verksamhet Komvux i Oskarshamn består av gymnasieutbildning, grundläggande utbildning, särvux och SFI. Vi har dessutom en specialpedagog, en praktiksamordnare på 75 % som står för anskaffning av språkpraktikplatser till SFI, en SYV och en skolassistent samt en rektor på halvtid. Komvux gymnasieutbildning erbjuder främst behörighetsgivande terminskurser. Övervägande delen av undervisningen sker på dagtid men vi erbjuder även kurser kvällstid och på distans. Betygskomplettering för dem som vill höja betyg förekommer och då mest som prövning och distanskurs. Kurser erbjuds också tillsammans med Oscarsgymnasiet i kurser där vi har ett litet antal sökande eller ämnet är av sådan karaktär att vi inte kan anordna egna grupper. Vi har även samarbete med NTI och kan erbjuda distanskurser från deras kursutbud. Vi genomför även viss uppdragsutbildning. I våra yrkeskurser ingår en omvårdnadsutbildning på tre terminer som ger behörighet till undersköterska. Intag sker varje hösttermin. Dessutom finns möjlighet för personal inom omsorgen att komplettera sin utbildning till undersköterska där deras yrkeserfarenhet valideras. Genom statens satsning på Yrkesvux har vi haft möjlighet att även starta svetsutbildningar, handelskurser, data- och mediekurser samt VVSutbildning. Grundläggande undervisning har genomförts i svenska, engelska, datorkunskap, matematik och samhällskunskap. Den övervägande delen studerande på GRUV är invandrare och en del kombinerar studierna här med kurser på gymnasienivå. SFI-undervisning ges till flyktingar, anhöriginvandrare och övriga invandrare. SFI har kontinuerlig antagning och undervisningen är individualiserad eftersom utbildningsbakgrunden hos deltagarna varierar från analfabeter till högskoleutbildade. Information om vår verksamhet står att läsa i vår kurskatalog och vid kursstart sker muntlig information. De studerande får även en välkomstbroschyr, Välkommen till Komvux, med information om bestämmelser och praktiska bitar. Studievägledning finns att få kontinuerligt hos vår studievägledare och har fått ökande betydelse i och med den mer och mer individanpassade utbildningen. Kommunal studieinformation finns också på biblioteket en gång per vecka. Under vt 2011 har vi åter haft ett samarbete med AF där vi en eftermiddag i veckan haft en vägledare på plats. Den 31 december 2010 fanns det totalt 336 elever på Komvux, SFI, Gruv och Särvux. 3

4 Ansvar och delaktighet I Oscarsgymnasiets arbetsplan, som även gäller Komvux, finns dokumenterat hur arbetet med kvalitetssäkring sker. Arbetslagen skriver, utifrån skolplanens prioriterade arbetsområden, gemensamma mål och ambitioner inför varje läsår som sedan utvärderas i slutet av läsåret. Arbetslagens utvecklingsarbete finns beskrivet i arbetslagens LPP (Lokal Pedagogisk Planering). Utvärderingar görs en gång per läsår med gemensamma utvärderingsblanketter. Utvärderingar i kurserna sker kontinuerligt under läsåret. 4

5 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och mål för den aktuella tidsperioden Fokus på skolans uppdrag: Rektors tid för besök ute i verksamheterna och på lektioner har utökats. Det har medfört fler diskussioner om det pedagogiska uppdraget och måluppfyllelse. Vi har även koncentrerat oss på anledningar till avhopp. Rektors ansvar för uppföljning och utvärdering: Vi har till årets kvalitetsredovisning samlat in kunskapsresultat från samtliga verksamheter och resultaten har jämförts med resultat från hela riket och med resultaten på nationella proven där sådana genomförts. Vi har även tittat på orsaker till avhopp från de olika utbildningarna. Fokus på lärande: Lärarna på den grundläggande vuxenutbildningen har försökt att vara en mer tydliga vad gäller målen för utbildningen och målen har diskuterats vid flera tillfällen under läsåret. Trygghet och studiero: Komvux har under våren 2010 arbetat fram en egen likabehandlingsplan. Vi har vid olika tillfällen lyft fram planen för att göra den känd för alla elever som studerar på Komvux. Vi har särskilt lyft fram frågan om det finns platser på skolan där eleverna känner en stor otrygghet. Verksamheten erbjuder och anordnar inte kurser i enlighet med förordningen: Från och med hösten 2010 erbjuds eleverna på grundläggande vuxenutbildningen att läsa samtliga kurser som anges i förordningen. I kurskatalogen finns nu engelska, svenska, matematik, samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, fysik, kemi, biologi och hem- och kostkunskap. Avhopp: Vi har under läsåret undersökt orsakerna till varför en del elever slutar sin utbildning i förtid. Alla elever har inte gått att få tag på då de bara uteblivit från undervisningen utan motivering. 5

6 Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse Budget/utfall / kronor Total kostnad per elev kronor Behörighet Nästan samtliga lärare på Komvux är behöriga. De lärare som idag inte har full behörighet håller på att läsa in denna. Undervisningsmaterial Studerande på Komvux köper själva sina läromedel i gymnasiekurserna medan grundskoleeleverna får låna läromedel. Skolan bidrar dessutom med t ex dataprogramslicenser, böcker i klassuppsättning, bandinspelningar och kopieringsmaterial. Utrustning Komvux klassrum (6 st) är utrustade med adekvata ljud/bildanläggningar, mörkläggningsgardiner mm. Komvux datasal har kompletterats med ny programvara. Utrustningen i Särvux lokaler är bra med nyinköpta elevdatorer. För SFI undervisningen skulle det vara önskvärt med fler lokaler och större möjligheter till datautnyttjande. Lokaler De klassrum Komvux har till sitt förfogande på Oscarsgymnasiet fungerar väl till större grupper. Mindre grupprum fattas liksom studierum/uppehållsrum som kan användas av de studerande mellan lektionerna. Klassrummen på SFI är små och utnyttjas maximalt hela dagarna. Vi har även tvingats utnyttja klassrum i andra delar av skolan eftersom salsbeläggningen varit stor på grund av det stora antalet elever på skolan. Bibliotek Oscarsgymnasiets nya bibliotek är en stor tillgång även för eleverna på Komvux. Vi har även ett bra samarbete med kommunens huvudbibliotek. Stöd De studerandes behov av stöd varierar kraftigt. På Komvux finns både ytterst studievana personer och motsatsen. Hos vår specialpedagog kan elever med läs- och skrivsvårigheter få adekvat hjälp. 6

7 Resultat och måluppfyllelse i förhållande till nationella mål Skollagen 1985:1100, Lpf 94, kursplaner Fortbildningsinsatserna har fortsatt inriktat sig på arbetet med likvärdig bedömning och tolkning av kriterier. Dessutom har vi arbetat med analys av avhopp. Kunskaper Av svaren på vår elevenkät kan vi se att eleverna tycker att de har utvecklats och fått nya kunskaper. Ett glädjande och viktigt resultat som pekar på att vi lyckas med det centrala i verksamheten. En erfaren och duktig lärarkår bidrar i allra högsta grad till denna resultatbild. En titt i statistiken visar att 82 % av våra elever slutför sina kurser inom gymnasiedelen av komvux. Siffran för riket som helhet är 74 %. Inom särvux får eleverna fler timmars undervisning i veckan hos oss jämfört med riket i helhet. Skolinspektionen var vid sin inspektion i mars 2010 av den uppfattningen att undervisningen höll mycket hög kvalitet. Andelen elever som godkänts från SFI är hos oss 41 % medan riket totalt har 29 %. Antal elever som avbryter sina studier är inom SFI betydligt lägre än i riket medan avhoppen från komvux visar samma nivå som landet i helhet. Normer och värden Mycket få studerande känner sig otrygga i skolan. Man känner att man har engagerade lärare och att man arbetar i grupper som man trivs med i undervisningen. Komvux är en god arbetsplats i detta avseende: både personal och studerande anser sig bra bemötta och sedda. Elevernas ansvar och inflytande Studerande på Komvux väljer kurser utifrån egna prioriteringar och förutsättningar och är aktiva i sin lärandeprocess. Utvecklingssamtal genomförs mellan varje lärare och studerande ett flertal gånger under kursens gång. Utvärdering sker under och efter genomförd kurs. Studerande ges i möjligaste mån tillfälle till inflytande över undervisningen. En svårighet här är den snabba studietakten där längre diskussioner om kursinnehåll inte hinns med. Detaljer är lättare att påverka. Studerar man på komvux är det nödvändigt att ta ansvar för sitt lärande och sina resultat. Den snabba takten gör att motivation och studieteknik är viktiga inslag samt att man före studierna blivit väl informerad om kursinnehåll, schema och möjligheter till distansundervisning av vår studie- och yrkesvägledare. 7

8 Bedömning och betyg Alla lärare har deltagit i studiedagar om mål- och kriteriebeskrivning. Arbete med att utforma delmål till kurserna pågår. För ökad samsyn i betygsättningen har vi tittat på och bedömt olika prov samt utvidgat medbedömningen av genomförda prov. Målen i kurserna går lärarna igenom med de studerande vid kursstart och följs upp kontinuerligt under kursens gång. Betyg kommuniceras till de studerande mot slutet av kursen för att undvika missförstånd. De flesta eleverna är till stor del är nöjda med de betyg som satts. 8

9 Analys och bedömning av måluppfyllelse i verksamheten som helhet Motiverade elever och duktiga och erfarna lärare gör att undervisningsmålen nås i mycket hög utsträckning. Av 843 satta betyg under läsåret var 86 % godkänt eller högre. Jämfört med riket i helhet är våra resultat i de olika verksamheterna lika eller bättre. Vår utökning av yrkeskurser har slagit väl ut och är anpassat till kommunens behov. Vår grundläggande utbildning på komvux är fortfarande liten och består till stor del av före detta SFI- elever. Vi har en hög klass på vår Särvuxutbildning och vår utbildning på SFI med kontinuerligt intag fungerar väl. Genomströmningen på SFI har ökat och fler elever klarar av sin utbildning på kortare tid. Eleverna säger att de trivs och är nöjda med det mesta. Utveckling av verksamheten pågår ständigt och fler kurser kan nu ges på distans. På SFI har vi erbjudit undervisning på kvällstid två dagar i veckan Tillströmningen av elever är stabil men inte så hög beroende på att arbetslösheten i kommunen är väldigt låg. 9

10 Åtgärder för förbättring På komvux fortsätter arbetet med likvärdig bedömning och medbedömning vid större prov. Vi kommer att analysera de sjunkande siffrorna på antalet elever som får godkänt i kurserna. Vi ligger bra till jämfört med riket men våra resultat sjunker. Analys av avhopp skall vi också fortsätta med. Dessutom försöker vi att hitta ett system för att ta reda på vad eleverna efter avslutade studier har haft för nytta av sina studier på komvux. På SFI koncentrerar vi oss på att utveckla våra individuella studieplaner, som nu skall finnas i digital form, och hitta bra rutiner för att redovisa det nya bonussystemet. Även här jobbar vi för att utveckla systemet med medbedömning av nationella prov. Särvux arbetar framför allt med att utveckla verksamheten enligt de direktiv som finns i den nya förordningen om särskilda programmål för grundläggande vuxenutbildning för utvecklingsstörda. 10

11 Beslut och ansvarig för kvalitetsredovisningen Oskarshamn den 19 december 2011 Per Hofstedt Rektor Komvux Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Gymnasiechef 11

Kvalitetsredovisning 2011-2012

Kvalitetsredovisning 2011-2012 Vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Anne Sonnerfelt 2012-06-25 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

Rev.131115. Torpskolan. - mitt i en föränderlig värld. Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring

Rev.131115. Torpskolan. - mitt i en föränderlig värld. Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring Torpskolan Lerums kommun Rev.131115 Torpskolan - mitt i en föränderlig värld Vi vill ge våra elever möjlighet att leva och utvecklas i en värld i ständig förändring Torpskolans systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 1 Beskrivning av verksamheten Höstterminen 2013 Höstterminen startade lite senare än vanligt i nya lokaler, i delar av Bachmanska skolans hus

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet/verksamheten...2

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10

Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 2010-08-25 Kvalitetsredovisning för Bodals skola F 9 Läsåret 09/10 1. Sammanfattning Året som gått har präglats av förändring i riktning mot ett gemensamt lärande i ett F-9 perspektiv. Vi har sett över

Läs mer

Rapport från utvärdering av InfoKomps vuxenutbildning 16-20 januari 2012

Rapport från utvärdering av InfoKomps vuxenutbildning 16-20 januari 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (19) 2012-03-02XX UTBILDNINGSINSPEKTÖR LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE MARIE EKLUND REKTOR VUXENUTBILDNINGEN I SOLLENTUNA Rapport från utvärdering

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer

Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014

Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014 Bildning Elisabet Björklund Datum 2014-10-09 Sida 1(15) Kvalitetsrapport, bildningsverksamheten, läsåret 2013/2014 1. Kvalitetsrapporten gäller läsåret 2013/2014 och omfattar enbart de statligt uppsatta

Läs mer

Uppföljning av Competens grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby och Högdalen

Uppföljning av Competens grundläggande och gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby och Högdalen 2015-01-29 Uppföljning av Competens grundläggande gymnasiala vuxenutbildning i Vällingby Högdalen Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Lisbeth Jacobsson, verksamhetschef för Vägledningscenter,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 Barn och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Sammanfattning

Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 Barn och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Sammanfattning Kvalitetsredovisning för kalenderåret 2008 Barn och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Sammanfattning Administrativ chef Carl-Gustaf Sunnergren Adress Varvsgatan 8 Postadress Box 706, 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun 2015-01-26 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen (CentrumVux) i Haninge kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Roswitha Rieder, rektor för vuxenutbildningen i Södertälje kommun

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning

Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning Vuxenutbildningen Kvalitetsredovisning År 2010 1 Innehållsförteckning Sidan: Sid. 2 Innehållsförteckning Sid. 3 Verksamhet Sid. 3 Vision Sid. 3 Sammanfattning Sid. 3 Verksamhetens kvalitetsarbete Sid.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008

Kvalitetsredovisning 2008 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret 2009-04-20 Kvalitetsredovisning 2008 I enlighet med Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm 1997:702 med ändringar 2005:609 samt 2006:279 och

Läs mer

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Rapport 2013 JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Tomas Stens, rektor för vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2013-12-19 Innehållsförteckning

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan... 4 2. Beskrivning av läsårets verksamhet... 5 2.1 Gymnasiereform 2011... 5 2.2 Vårt programutbud...

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2009

Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2009 Kvalitetsredovisning och verksamhetsberättelse 2009 för de frivilliga skolformerna Antagen av Utbildningsnämnden 2010-06-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 VERKSAMHETEN 4 ÅRETS STÖRRE HÄNDELSER 5 VIDTAGNA ÅTGÄRDER

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning för Vikbolandsskolan Läsåret 2008/2009 Följande enheter ingår i kvalitetsredovisningen: Vikbolandsskolan Gäller för tidsperioden: läsåret 2008/2009 Rektorer: Stella W Wallentin & Maria

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Johannes Hedberggymnasiet

Kvalitetsredovisning för Johannes Hedberggymnasiet Kvalitetsredovisning för Johannes Hedberggymnasiet 1. Kvalitetsredovisning för läsåret 2009/2010 2. Namn på verksamhet och ansvarig rektor/gymnasiechef Johannes Hedberggymnasiet Rektor Raimo Hiltunen 3.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola

Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola Kvalitetsredovisning 2007 för grundskola: Väsby skola 1. Grundfakta om skolan Väsby skola är en del av enheten Centrala Väsby skolor som består av Väsby skola med Språkcentret, Smedby skola F-9 med Smedby

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer