Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av kvalitetsredovisning. 4. Helhetssyn, åtgärder och mål enligt föregående års kvalitetsredovisning 5. Helhetssyn på utveckling och lärande 6. Inflytande, delaktighet och ansvar.

3 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten Verksamheten på Kunskapens hus består av: Gymnasial Vuxenutbildning (ämnen, yrkesutbildningar) Grundläggande Vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särvux Individuella programmet /Gymnasiesärskola Processtekniska gymnasiet Högskoleutbildning på distans Uppdragsutbildning Adm. av interkommunal ers. för Munkedals gymnasieungdomar Eu-projekt Ledningsfunktionen minskades under andra halvan av 2009 från 0,9 till 0.5 tjänst. Samtliga elever, utom eleverna på Processtekniska gymnasiet är samlade till Kunskapens hus. Klassrummen är små och alla elever kan inte ha undervisning samtidigt. Framförallt IV/Gysär är mycket beroende av praktikplatser på företag. Vuxenutbildningen har en ökning av antal elever C:a 40 olika kurser samt omvårdnadsprogram, butikssäljare erbjuds eleverna i Munkedal. Antalet SFI-elever är fortsatt högt delvis beroende på kommunens flyktingavtal. Grundläggande vuxenutbildning har ökat kraftigt. Högskoleelever har möjlighet till telebildföreläsningar och att göra prov på skolan. Under året har ett EU-projekt inom Dolda funktionshinder inletts tillsammans med Sotenäs Kompetenscentrum. Detta är ett resultat av en förstudie som avslutades under Projektet innebär fortbildning för personal inom skolan från förskola till vuxenutbildning. Uppdragsutbildningen är en självfinansierad del av Kunskapens hus. Vi har under året genomfört uppdrag för andra kommuner såväl som för olika förvaltningar inom vår egen kommun. Individuella programmet har haft c:a 40 elever inskrivna (inkl gymnasiesärskoleelever) Kunskapens hus har under året kunnat erbjuda dessa ungdomar 13 ämnen av grundskolans 16. De har dessutom tillgång till vuxenutbildningens kursutbud vad gäller såväl enstaka ämnen som yrkesutbildningar. Alla ungdomar har individuella studieplaner där även praktik kan ingå. Våren -09 Av de 16 elever som slutade åk 1, vårterminen 2009 gick 10 st vidare till nationellt program. Resterande 6 elever fortsatte på IV/Särgymnasiet. Av de 10 eleverna i åk 2 gick en vidare till nationellt program och tre skrev ut sig. Övriga 6 fortsatte på IV/Särgymnasiet. 8 elever i åk 3 avslutade sina gymnasiestudier. 2 elever avslutade Gymnasiesär åk. 4. Hösten -09 Terminen startar med 30 elever, fördelat åk 1 13 elever, åk 2, 9 elever, åk 3, 8 elever. I ovanstående inkluderas 7 st. gymnasiesärelever. Processtekniska gymnasiet har haft 42 elever inskrivna under läsåret elever avslutade årskurs 3 och 13 nya elever började hösten 2010.

4 3. Underlag och rutiner vid framtagandet av kvalitetsredovisningen Kvalitetsredovisningen har tagits fram i samarbete med enhetens olika arbetslag och även utifrån elevernas utvärderingsenkäter. 4. Åtgärder och mål enligt föregående års kvalitetsredovisning Vi arbetar vidare med att tydliggöra strävansmålen på olika sätt. Gällande IUP, har man på gymnasiet använt sig av individuella studieplaner, elevmappar samt uppgjorda mål i samband med återkommande utvecklingssamtal. Mål och studieplaner har gjorts upp i samförstånd med elev, lärare, studievägledare och i förekommande fall vårdnadshavare. På Processtekniska gymnasiet gick 77% av eleverna ut med grundläggande högskolebehörighet vilket är en ökning med 22% från föregående år. Inom vuxenutbildningen har önskemålen om ett ökat kursutbud förbättrats genom samverkan med vuxenutbildningarna i Lysekil och Sotenäs. Arbetet med att utveckla yrkeskurser har också förbättrats genom denna samverkan. 5. Helhetssyn på utveckling och lärande Barn- och utbildningsnämnden har antagit visionen Genom att ta vara på människans inneboende resurser, där vi satsar på trygghet och delaktighet, ska vi ge innevånarna så goda utvecklingsmöjligheter att de kan förverkliga sina drömmar. Även i kommunens skolplan framkommer att trygghet och arbetsro är ett av målen. Den röda tråden går också igenom i Kunskapens hus lokala arbetsplan. Vi skall respektfullt synliggöra varje elev, ge dem lust att lära, ha ett inkluderande arbetssätt, ge redskap för att eleven skall kunna göra ett bra val gällande utbildning och yrkesinriktning. Vuxenutbildningen: För att nå dessa mål har alla studerande en individuell studieplan. Utifrån denna strävar vi efter att varje elev skall erbjudas läsa kurserna schemalagt, via distansstudier eller en kombination såsom flexibla studier. Till vissa kurser/utbildningar ingår även APU, arbetsplatsförlagd utbildning. Alla elever som läser halvtid eller mer har en mentor som har flera samtal/termin för uppföljning av hur studierna upplevs. Vi har kurser med terminsupplägg, såväl som utbildning över flera terminer för att snabbt kunna ha ett rörligt kursutbud beroende på efterfrågan. Vi har en nära samverkan med vuxenutbildningarna i Sotenäs och Lysekil. För att utvidga kursutbudet för våra vuxenstuderande har vi från hösten 2009 ett gemensamt kursutbud. Detta ger deltagarna möjlighet att söka fritt mellan dessa tre kommuner. Hemsidan med kursutbudet hålls aktuell och kurskatalog skickas ut till samtliga hushåll i Munkedal, Sotenäs och Lysekil 2 ggr/år. Prövning/validering erbjuds inom de kurser som finns på enheten. Utvärderingarna visar att 72% av deltagarna anser sig ha inflytande över undervisningen och 84% upplever studiemiljön och känslan i huset som bra/mycket bra, vilket visar att deltagarna trivs och känner sig väl bemötta. Ett fåtal avbrott sker inom vuxenutbildningen men behöver inte nödvändigtvis innebära något negativt. Det kan exempelvis bero på graviditet, flytt eller att de fått arbete. SFI har varit hårt ansträngd. Kommunen har tecknat avtal om flyktingmottagning men enheten har inte fått resurser för denna utökning. Ökningen av antalet, spridningen av nationaliteter och bredden med allt från analfabetism till högskolebakgrund ställer stora krav på pedagogerna. Eleverna har delats i två grupper med vardera 15 tim lärarledd undervisning per vecka. Intagning sker kontinuerligt. Genomströmningen av elever hade troligen varit större med högre lärartäthet.

5 Individuella Programmet/Gymnasiesärskolan Individuella programmets främsta mål är att göra obehöriga elever behöriga inför nationellt program och i andra hand att förbereda inför kommande arbetsliv. Eleverna på Individuella programmet kan erbjudas 13 av grundskolans 16 ämnen. Samlokalisering med vuxenutbildningen gör också att flera elever läser inom vuxenutbildningens kursutbud, såväl teoretiska kurser som yrkesutbildningar. Alla elever har individuella studieplaner där såväl teoretiska kurser som praktik förekommer. Alla eleverna har en mentor som följer eleven med samtal varje vecka. Utvecklingssamtal tillsammans med elev/föräldrar sker vid behov men minst 1gg/termin. I de fall elever inte går vidare till nationellt program görs individuella utbildningsinsatser t.ex. kurser för grävmaskin, ställningsbyggare mm. Inför 4:e året på Gymnasiesärskolan arbetar vi mot Arbetsförmedlingen för att nå arbete för eleverna. Processtekniska gymnasiet Målet är att alla elever ska klara kunskapsmålen och få minst godkänt i alla kurser. En uppmuntrande dialog förs med varje elev kontinuerligt under arbetsdagarna. Då det inte är så många elever blir varje elev sedd varje dag och får också feedback på det som de gjort under dagen. Eleverna har också möjlighet att stanna kvar på eftermiddagen och få extra stöd av lärarna. Vi stimulerar elevernas innovations- och problemlösningsförmåga, Varje elev får en yrkesutbildning, men de har dessutom möjlighet att läsa kurser som ger dem behörighet att söka in på de flesta högskoleutbildningar. Vi integrerar kärnämnen med karaktärsämnena för att öka förståelsen. Då skolan är belägen på pappersbruket Arctic Paper är mycket av praktiken förlagd dit vilket underlättar att omsätta teoretiska kunskaper till praktiska. Varje vecka har vi skolråd där vi diskuterar olika frågor. Eleverna är väldigt engagerade i detta. Där kan t ex komma upp frågor om etik och moral, förslag på studiebesök och de olika kursernas upplägg och inriktning. 78% av eleverna upplever att de helt eller till stor del är nöjda med undervisningen. 6. Inflytande, delaktighet och ansvar. Verksamheten utformas utifrån grundläggande demokratiska värderingar. Alla som verkar inom skolan ska främja aktningen för varje individs egenvärde och respekt för vår miljö. Detta sker genom att: Utveckla känslan för samhörighet och solidaritet Aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer och grupper. Låta undervisningen genomsyras av demokratiska värderingar och diskussioner oavsett ämne. Detta uppnår vi genom att skolan har flera samverkansmöten per termin, där representanter för elever och personal deltar. Vid varje möte tas frågan om trakasseri och kränkande behandling upp. Mentorssamtal genomförs vid flera tillfällen under varje termin och mentorerna informerar också alla elever om likabehandlingsplanen inför varje termin. I respektive kurs ges eleven möjlighet att påverka upplägget/sitt eget lärande av kursen. I varje kurs görs också utvärderingar efter halva terminen. Resultatet av dessa diskuteras med eleverna. En större utvärdering görs vid varje termins slut och en åtgärdsplan görs utifrån denna. Inför julen bjöd SFI-eleverna på jullunch med smakprov från olika länder. Skolan har också vid läsårsstart gemensam friluftsdag så att alla elever får möjlighet att lära känna varandra. Mikael Nelin Rektor, Kunskapens hus

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

2005-06-21. Slutrapport för utvecklingsprojektet Företagsförlagd gymnasieutbildning i Pajala

2005-06-21. Slutrapport för utvecklingsprojektet Företagsförlagd gymnasieutbildning i Pajala Slutrapport för utvecklingsprojektet Företagsförlagd gymnasieutbildning i Pajala Projektansvarig och Kontaktperson Elisabet Perttu Box 73 984 22 Pajala Tel. 0978-121 48 Fax 0978-121 75 Projektorganisation

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan

Kvalitetsrapport. Maria Parkskolan Kvalitetsrapport Maria Parkskolan Innehållsförteckning Rapport systematiskt kvalitetsarbete 2012... 3 Förutsättningar... 3 Uppbyggande insatser...3 Åtgärder för utveckling från den föregående kvalitetsrapporten...

Läs mer

Bitr. rektor Kerstin Almström

Bitr. rektor Kerstin Almström KVALITETSREDOVISNING Läsåret 09-10 Lärande Lek för Livet! Rektor Eva Axelsson Bitr. rektor Kerstin Almström Innehåll INLEDNING... 3 ÅTGÄRDER FÖR UTVECKLING 09/10 KVALITETSREDOVISNING... 4 SPECIALPEDAGOGENS

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning. Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen. Läsåret 2008/2009 Kvalitetsredovisning Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen Läsåret 2008/2009 Innehåll 1. Inledning... 4 1.1 Grundfakta... 4 1.2 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen... 4 2. Förutsättningar...

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn

Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn Kvalitetsrapport 2013/2014 och lokal arbetsplan 2014/2015 för IT- Gymnasiet Södertörn 1 Om IT-Gymnasiet IT-Gymnasiet startade 1998 som en av Sveriges första fristående gymnasieskolor. Skolan startades

Läs mer

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Lust att lära - möjlighet att lyckas Skolplan för Borås Stad 1 Innehåll Inledning, definitioner 4 Statens uppdrag till kommunen och förskola/skola

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008

Kvalitetsredovisning enhetsnivå. Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Kvalitetsredovisning enhetsnivå Kvalitetsredovisning för Westerlundska gymnasiet läsåret 2007/2008 Ansvarig för denna kvalitetsredovisning är Jörgen Norman, samordnande rektor Detta är skolans kvalitetsredovisning

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9

Kvalitetsredovisning. Viktoriaskolan F-9 Örebro 2014-08-11 Kvalitetsredovisning läsåret 13-14 för Viktoriaskolan F-9 Sammanställd av rektor Anette Frank Innehåll 1. Förutsättning/organisation 2. Mål-resultat-bedömning 3. Elevinflytande 4. Omdefinierat

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2013/2014

Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Plan mot kränkande behandling 2013/2014 Senast reviderad 140115 1 Innehåll Inledning och syfte 3 Mål 3 Lagar 3 Ansvar.. 5 Definitioner...6 Förebyggande åtgärder 7 Planerad verksamhet läsåret 2013/2014...

Läs mer

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen

Lärande inom äldreomsorgen. Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Lärande inom äldreomsorgen Delrapport 1- Vårdbiträdesutbildning med stöd i svenska och med stöd av mentorer på arbetsplatsen Eva Lindelöf, Kerstin Sjösvärd och Ingrid Skeppstedt Sommaren 2006 Lärande inom

Läs mer

Kvalitetsarbete i skolan

Kvalitetsarbete i skolan Kvalitetsarbete i skolan Gäller för verksamhetsåret 2011-2012 Ort Ursviken och Skellefteå Skola Bruksskolan är belägen i Ursviken, ca 1 mil öster om Skellefteå. Björkskolan ligger centralt i Skellefteå.

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Inledning. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Krokens förskola 2014/2015 Bestämmelse i skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:576) ställer krav på att varje verksamhet som omfattas

Läs mer