Kvalitetsredovisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsredovisning"

Transkript

1 Kvalitetsredovisning Redovisning av kvalitén på genomförd verksamhet inom Vuxenutbildningsenheten under läsåret 2011/2012. Granskningspunkterna är desamma som Skolinspektionens bedömningspunkter. Vuxenutbildningsenheten bedriver utbildning för vuxna på grundläggande och gymnasial nivå. På gymnasial nivå ingår teoretiska kurser och en stor det yrkeskurser inom i första hand vård och omsorg. Enheten erbjuder också personalfortbildning till företag och offentlig verksamhet. Vuxenutbildningsenheten består av fyra delar som samverkar: Komvux, Komvux Vård, SFI, Särvux Kvalitetsredovisningens resultat utgår dels från SCB statistik (där sådan finns) gällande års statistik finns inte utlagd när denna redovisning görs. Vi avger också en bedömning av hur väl vi uppfyller målen i bedömningspunkterna och ger resultatet i egna värderingar. Dessa värderingar gäller alla delar i enheten (Komvux, Komvux Vård, Sfi och Särvux) Vi har tagit med enkätundersökningar vi genomfört under hösten 2011 och våren 2012 bland eleverna. I dessa fall redovisas även enkätresultatet. Utöver våra egna kriterier gör vi även en jämförelse med Skolverkets BRUK-skala. BRUK-kriterier: 1. Egenskapen kännetecknar inte alls skolan 2. Inledande diskussioner om hur man ska arbeta för att nå detta har inletts 3. Personalen har enats om hur man ska arbeta för att nå detta 4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5. Skolan kännetecknas till stor del av detta 6. Denna egenskap kännetecknar skolan Vuxenutbildningsenhten Elisabet Järmens Wallin / Rektor 1

2 De studerande fullföljer sina studier Skolassistenten registrerar eleverna i Procapita, där såväl start- som avbrottsdatum anges för eleven.i många kurser erbjuds start varje vecka. I Sfi sker start var fjärde vecka. Ingen generell statistik förs över elevernas skäl till avbrott men flytt, ändrade familjeförhållanden, arbete och kursbyte inom vuxenutbildningen är vanliga skäl. De flesta avbrott sker efter kontakt med studievägledare och lärare. I början av höst eller vår förekommer att anmälda elever inte kommer till kursstart. Jämfört med Gävleborg och riket gjordes färre avbrott under Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan : De studerande fullföljer i hög grad sina studier 5 Studieresultat: Kursbetyg (Svenska A, Engelska A, Matematik A utifrån SCB statistik) Undervisningen sker i reguljära studier och/eller flexibelt där elev och lärare kommunicerar via datorn. Nationella prov används. Jämförelse mellan resultat på nationella prov och betyg i kursen genomförs återkommande Svenska A IG 31% G 23% VG 40% MVG 6% 2011 IG 30 G 46% VG 19% MVG 5% Uppfyllelse enligt BRUK-skalan : Kursbetyg på Godkänt eller högre nivå utfärdas 5 Analys: 2010 fick 69 % G eller högre betyg i kursen fick 70% G eller högre. Det är en positiv utveckling men elevernas bakgrund måste alltid tas med i bedömningen av resultatet. I jämförelse med Gävleborg och riket ligger Bollnäs något lägre Engelska A IG 39% G 25% VG 25% MVG 11% 2011 IG 20% G 35% VG 20% MVG 25% Uppfyllelse enligt BRUK-skalan : Kursbetyg på Godkänt eller högre nivå utfärdas 5 Analys: 2010 fick 61% G eller högre betyg i kursen fick 80% G eller högre. Det är en stor positiv utveckling men elevernas bakgrund måste alltid tas med i bedömningen av resultatet. I jämförelse med Gävleborg ligger Bollnäs högre och lika med riket 2010 Matematik A IG 5% G 49% VG 31% MVG 15% 2011 IG 19% G 59% VG 13% MVG 9% Uppfyllelse enligt BRUK-skalan: Kursbetyg på Godkänt eller högre nivå utfärdas 5 Analys: 2010 fick 95% G eller högre betyg i kursen fick 81% G eller högre. Det är en negativ utveckling men elevernas bakgrund måste alltid tas med i bedömningen av resultatet. I jämförelse med Gävleborg och riket ligger Bollnäs högre. Ett antal elever som fått IG i sin kurs söker om för att försöka få G eller högre. Andra återkommer och gör prövning i kurs. 2

3 Svenska för invandrare, Sfi Studieresultat, kursbetyg och avbrott Kursdeltagare på 1A Fått Avbrutit kurs Fortsätter kurs Antal elevtimmar Genomsnitt antal veckor som fått Kursdeltagare på 1B Fått Avbrutit kurs Fortsätter kurs Antal elevtimmar Genomsnitt antal veckor som fått Kursdeltagare på 2B Fått Avbrutit kurs Fortsätter kurs Antal elevtimmar Genomsnitt antal veckor som fått Kursdeltagare på 2C Fått Avbrutit kurs Fortsätter kurs Antal elevtimmar Genomsnitt antal veckor som fått Kursdeltagare på 3C Fått Avbrutit kurs Fortsätter kurs Antal elevtimmar Genomsnitt antal veckor som fått

4 Kursdeltagare på 3D Fått Avbrutit kurs Fortsätter kurs Antal elevtimmar Genomsnitt antal veckor som fått Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: andel elever som får i kurser har ökat 6 Analys: I en jämförelse mellan 2010 och 2011 ses en tydligt ökad andel elever som uppnår i respektive kurs. Avbrotten har totalt minskat. Använda timmar totalt ligger på något lägre nivå Antal använda veckor i snitt har minskat något. Utvecklingen för Bollnäs får bedömas som mycket gott. I jämförelse med Gävleborg och riket ligger betygsresultaten i Bollnäs över eller mycket över. Antal använda timmar för att få ligger under eller mycket under Gävleborg och riket. Antal använda studieveckor i snitt ligger även det lägre eller mycket lägre. Rektor tar i sitt dagliga arbete ansvar för att verksamheten är fokuserad på elevernas utveckling och lärande Rektor ser till att den pedagogiska personalen arbetar utifrån de nationella målen I lärarnas uppdrag från rektor ligger att göra kursutvärderingar med alla elevgrupper. Rektor får i december och juni uppföljning och analys från respektive lärare. Det sker via samtal och skriftligt. Bedömning och betygsättning samt kursmål diskuteras i olika sammanhang. Rektors besök ute i kursgrupper sker vid enstaka tillfällen per grupp. Medarbetarsamtal och andra individuella samtal mellan lärare och rektor samt arbetslagsträffar är viktiga inslag för diskussioner om elevernas utveckling och lärande samt mer övergripande utifrån de nationella styrdokumenten samt kommunala mål. Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Rektor tar i hög grad ansvar för verksamheten 6 Rektor har adekvat utbildning och erfarenhet Rektor har genomgått statlig rektorsutbildning vid Uppsala universitet samt har 16 års erfarenhet som skolledare. Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Rektor har adekvat utbildning och erfarenhet 6 Verksamhetens pedagogiska personal och personal från annan anordnare har utbildning för den undervisning de i huvudsak utför Rektor är medveten om de krav som ställs på den pedagogiska personalens utbildning och har strävan att verka för att målet ska uppnås. Under året har två lärare fått sin examen klar och andra har breddat sin kompetens. Lärarlyftet med nedsatt tjänstetid eller egen tid har använts. Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Personalen har i relativt hög omfattning den utbildning som krävs 5 4

5 Personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter Individens behov av och önskemål om kompetensutveckling diskuteras och planeras in vid medarbetarsamtal och i olika arbetslag. Verksamhetens behov, arbetsbelastning och ekonomi är avgörande för omfattningen och våren 2012 har kompetensutvecklingen tydligt påverkats av de stora förändringar som sker inom hela vuxenutbildningen. En stor del av kompetensutvecklingen har handlat om kursutformning, lag, förordning, bedömning och betygsättning. Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Personalen får i relativt hög omfattning den kompetensutveckling som behövs 5 Lärarna utvärderar regelbundet elevernas kunskapsutveckling i samtliga kunskapsområden och kurser utifrån kursplanernas krav. Alla verksamheter inom vuxenutbildningen har rutiner för kunskapsuppföljning. Metoderna skiljer sig åt beroende av verksamhetens art. Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Lärarna följer på ett adekvat sätt upp samt dokumenterar elevernas kunskapsutveckling. 6 Lärarna ger fortlöpande sina elever information och har dialog om elevens kunskapsutveckling utifrån kursmålen. Lärarna har kontinuerlig kommunikation med sina elever om kunskapsutvecklingen. Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Lärarna ger fortlöpande information till eleven 6 Enkätfråga till elever: Läraren har tagit ansvar för utbildningen Helt svarar 92% Delvis 8% Läraren har varit bra på att uppmuntra och stödja Helt svarar 88% Delvis 12% Nästan inte 4% (eftersom varje elev har flera lärare har ibland angetts två alternativ i svaret) Jämförelse görs mellan nationella prov resultat och de betyg som sätts på kursen. Skillnader diskuteras och analyseras I de kurser där det finns nationella prov använder läraren dessa. Resultaten jämförs med kursbetyg och resultaten analyseras av läraren. Läraren lämnar en skriftlig rapport till rektor. Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Lärarna använder nationella prov och gör analyser 6 Rektor inhämtar kunskap om och följer upp lärarnas undervisning Vuxenutbildningen består av flera olika verksamheter och många olika gruppsammansättningar. Skriftlig uppföljning och analys från varje lärare och alla kurser lämnas till rektor. Elevenkäter från kurser och övergripande för studietiden genomförs kontinuerligt. Visst antal besök av rektor i undervisningen ger information. I arbetslag och i medarbetarsamtal diskuterar läraren och rektor undervisningen. Uppfyllese utifrån BRUK-skalan: Rektor inhämtar kunskap om och följer upp lärarnas undervisning 5 5

6 Rektor tar stort ansvar för att verksamhetens resultat utvärderas och jobbar aktivt för att de nationella målen uppnås SCB statistik, Skolinspektionens rapporter, Skolverkets information samt egen Statistikuppföljning används kontinuerligt av rektor. Samtal om resultaten sker med arbetslag och i medarbetarsamtal. Rapport lämnas också till ansvarig nämnd genom kvalitetsrapport och muntlig information Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Rektor tar stort ansvar för verksamhetens resultat 6 Rektor tar ansvar för att utvärdera uppdragsutbildningar Enkäter görs vid varje uppdragsutbildning. Resultat dokumenteras och lämnas över till uppdragsgivaren. Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Rektor tar stort ansvar för att utvärdera 6 uppdragsutbildningar Rektor tar ansvar för att utvärdera och ompröva de stödinsatser som ges till elever som har svårighet med utbildningen De stödinsatser som ges är oftast i form av språkstöd och inläst litteratur, alternativ kunskapsredovisning samt datorstöd. Individuella studieplanen ger i vissa fall information om behovet av stödinsatser innan eleven börjar och som då hanteras i planeringen av respektive lärare. Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Rektor tar ansvar för att utvärdera och 4 ompröva stödinsatser Rektor arbetar för att såväl utbildning som betygsättning är likvärdig inom Verksamheten Fortbildning i bedömning och betygsättning, arbetslagdiskussioner och uppmaning till lärarna att följa området på skolverkets hemsida är några arbetssätt som rektor använder. Lärarna gör ofta gemensamma bedömningar av elevarbeten och prov. Planerade pedagogiska diskussioner initieras i olika arbetslag. Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Rektor arbetar för likvärdig utbildning och betygsättning 5 Rektor och lärare klargör mål och krav för eleverna Lärarna tydliggör fortlöpande kursmål och betygskriterier i sin undervisning. Övergripande krav tydliggörs från rektor eller lärare i olika sammanhang. Undervisningen utgår från och omfattar kursplanernas krav i samtliga ämnen Studiehandledningar i kurserna utifrån olika verksamheter tas fram av arbetslagen. Kraven tydliggörs skriftligt och kommuniceras med eleverna Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Rektor och lärare klargör mål och krav för eleverna 6 6

7 Enkätfråga till eleverna: Jag anser att vi har inriktat oss på det väsentliga i kursmålen under utbildningen Instämmer helt 92% Delvis 8% Jag anser att utbildningen håller hög kvalitet Instämmer helt 85% Delvis 4% Rektor och lärarna arbetar med att anpassa undervisningen efter elevers behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande Lärarledda lektioner, flexibla studier där lärare och elev enats om kommunikation via datorn till viss del samt för ett antal kurser finns distansupplägg. Elevernas erfarenheter får påverka studieupplägg. Olika redovisningsformer erbjuds om det inte strider mot kursmålen. Validering av tidigare kunskaper görs framförallt i yrkeskurser. Mycket kommunikation mellan lärare och elev och vid olika tillfällen med rektor. Enkätfrågor till elever: Jag har känt glädje och lust att lära nya saker under utbildningen Instämmer helt 82% Delvis 16% Nästan inte 2% Jag känner att jag utvecklats som person under Utbildningen Instämmer helt 73% Delvis 25% Nästan inte 2% Sätten att bedriva studierna har passat mig Instämmer helt 49% Delvis 47% Nästan inte 3% Inte alls 1% Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Rektor och lärare arbetar med att anpassa 6 undervisningen Lärarnas undervisning ger eleverna möjlighet att formulera och pröva antagande, lösa problem, argumentera och kritiskt granska och värdera. Lärarnas undervisning ger i hög grad eleverna möjlighet att utveckla sin granskande förmåga Arbetssättet i vuxenutbildningen karaktäriseras av att stimulera elevernas kreativitet och förmåga att syna fakta och att diskutera med sin lärare och övriga kursdeltagare. Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Lärarnas undervisning ger möjligheter för eleverna 6 Lärarnas undervisning ger eleverna möjlighet att kommunicera och utbyta information i muntlig och skriftlig form Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Undervisningen ger eleverna stora möjligheter 6 7

8 Lärarna samverkar så att undervisningen ger eleverna möjlighet att få överblick och se sammanhang. Det är stor variation i elevernas individuella studieplaner. Några läser enstaka kurs, andra har en studieplan som innebär heltidsstudier med varierande innehåll. Lärarna kommunicerar och diskuterar med varandra i olika sammanhang. Det innebär att visst sammanhang kan skapas. Sammanhanget när elev samtidigt studerar inom mer än en skolform bör följas upp och utvecklas. Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Lärarna samverkar för överblick och 5 sammanhang Rektor och lärare arbetar aktivt för att ge eleverna möjlighet till inflytande över utbildningens innehåll Flexibla kursstarter, kommunikation mellan lärare och elev muntligt och via dataprogrammet First Class, alternativa redovisningsformer erbjuds. Respektive lärare diskuterar betygsmålsättning med eleven. Eleverna har i varierande omfattning upplevelsen av att de tagit vara på möjligheten att vara delaktig i uppläggningen. Enkätfrågor till eleverna: Jag har haft möjlighet att vara delaktig i studiearbetets upplägg Instämmer helt 68% Delvis 28% Inte alls 4% Jag har använt mig av möjligheten att vara delaktig Instämmer helt 74% Delvis 26% Nästan inte 4% När % inte ligger på totalt 100 har elev svarat på mer än ett alternativ Med flexibla studiemöjligheter krävs tydligt kursinnehåll i skriftlig form kopplat till kursmålen som tillåter att elever planerar och genomför sina studier individuellt eller i grupp. Dessa kan innebära att eleven upplever mindre inflytande över innehållet. Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Rektor och lärare arbetar aktivt för att ge eleverna möjlighet till inflytande över utbildningens innehåll 5 Lärarna stimulerar eleverna att ta ansvar för sina studier Enkätfråga till eleverna: Jag har tagit ansvar för min egen Inlärning Instämmer helt 88% Delvis 15% Läraren/lärarna har varit bra på att uppmuntra och stödja Instämmer helt 88% Delvis 12% Nästan inte 4% Jag är nöjd med mitt studieresultat Instämmer helt 62% Delvis 38% Nästan inte 4% Vuxna elever kan påverkas av familjeliv och ekonomi som ibland stör studierna. Ett stort antal elever arbetar för att finansiera sina studier och det kan innebära att fokus inte alltid finns på studierna. Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Lärarna stimulerar eleverna att ta 6 ansvar för sina studier 8

9 Rektor och lärarna har höga och tydliggjorda förväntningar på elevernas förmåga Hur förväntningarna kan tydliggöras behöver följas upp och fastställas Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Rektor och lärarna har höga och tydliggjorda 4 förväntningar på elevernas förmåga Alla som arbetar inom verksamheten arbetar för att relationerna mellan lärare och elever och elever/elever bygger på respekt och ömsesidigt förtroende Elevenkäter för varje kurs samt övergripande enkäter används för att följa upp hur eleverna upplever relationer och bemötande Enkätfrågor till eleverna: Samarbetet har varit bra med Instämmer helt 80% Delvis 24% icke undervisande personal Samarbetet har varit bra med Instämmer helt 67% Delvis 20% Ej haft anledning 20% APL-samordnare (praktik-) Samarbetet har varit bra med Instämmer helt 87% Delvis 4% Ej haft anledning 9% skolledning Samarbetet har varit bra med Instämmer helt 92% Delvis 8% lärarna Samarbetet har varit bra med Instämmer helt 80% Delvis 16% Nästan inte 4% kurskamraterna Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Skolan arbetar i mycket hög grad för 6 att relationerna inom skolan ska bygga på respekt och förtroende I verksamheten bedrivs ett målinriktat arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling Verksamheten utreder och vidtar åtgärder mot kränkande behandling Skolan har en likabehandlingsplan som finns utlagd till eleverna på First Class. Händelser följs upp och dokumenteras. I kurserna möts elever från många kulturer och många tillfällen till samtal för att förebygga och förhindra kränkande behandling mellan elever finns där. Genom elevenkäter eller möjlighet att vända sig till lärare och rektor kan eventuell kan kränkande behandling mellan elever och personal utredas. Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Målinriktat arbete för att förebygga och 5 förhindra kränkande behandling Betyg sätts och utfärdas enligt författningarnas krav Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Betyg sätts och utfärdas enligt författningarnas krav 6 9

10 Rektorn kan redovisa hur eleverna har erbjudits sin undervisningstid Lärarledda lektioner samt flexibla studier via datorn efter överenskommelse mellan lärare och elev i grundläggande kurser och gymnasiala kurser på A och B nivå. Övriga gymnasiala teorikurser ges på distans i samarbete inom Hälsingland (Hälsinge-vux). Flexibla studier samt distanskurser kan förekomma. Yrkeskurserna kan innehålla arbetsplatsförlagd utbildning som erbjuds i samarbete med arbetsgivare. Svenska för invandrare (Sfi)och särskild utbildning för vuxna (Särvux)har lärarledd undervisning. Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Rektorn kan redovisa hur eleverna erbjudits 6 sin undervisningstid Inom kommunal vuxenutbildning upprättas individuella studieplaner för alla elever i enlighet med förordningen Den individuella studieplanen upprättas i samband med ansökan och start av studierna Skolan väntar på att Skolverket ska ge ut en modell anpassad för vuxenutbildningen. Den ska komma i samband med ny läroplan för vuxenutbildningen. Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Individuella studieplaner upprättas 5 enligt förordningen Verksamheten erbjuder kurser enligt förordningen Verksamheten erbjuder kurser enligt förordningen men förändringar på grund av nya elevgruppers behov kräver omstrukturering med ökade kostnader som följd. Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Verksamheten erbjuder kurser enligt 6 Förordningen Elever inom Sfi som har svårighet med utbildningen ges stöd Det stöd som kan ges med hjälp av dataprogram och av elevens lärare fungerar. Övriga behov av stöd är kopplat till ekonomiska resurser och har därför inte nått upp till önskad nivå. Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Elever inom Sfi som har svårighet med 4 studierna ges stöd Verksamheten erbjuder eleverna studie- och yrkesorientering Studie- och yrkesvägledare finns dels i stadshusets infocenter, dels på plats i skolbyggnaden vissa dagar. Enkätfrågor till eleverna Jag har träffat en studievägledare inför utbildningen Instämmer helt 100% Jag har fått hjälp och vägledning Instämmer helt 69% Delvis 27%Inte alls 4% Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Verksamhetens erbjuder eleverna studie- 5 och yrkesorientering 10

11 Rektorn fattar beslut om eventuella avgifter enligt bestämmelserna Uppfyllelse utifrån BRUK-skalan: Rektorn fattar beslut om eventuella 6 avgifter enligt bestämmelserna 11

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Redovisning av kvalitén på genomförd verksamhet inom Vuxenutbildningsenheten under kalenderåret 2012 Granskningspunkterna är desamma som Skolinspektionens bedömningspunkter. Vuxenutbildningsenheten

Läs mer

1 Måluppfyllelse och resultat

1 Måluppfyllelse och resultat 1 Måluppfyllelse och resultat 1.1 Kunskaper De studerande fullföljer sina studier (Andel elever som slutfört respektive avbrutit sina studier) Skolassistenten registrerar eleverna i Procapita, där såväl

Läs mer

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor Särvux, Bollnäs Sektor: Särvux Datum 090924 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde upprättar varje förskola, fritidshem

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Skolbeslut för Gymnasieskola

Skolbeslut för Gymnasieskola Skolbeslut Tillsyn i skolan Tidaholm Datum: 2010-04-26 1 (14) Dnr 2010:4181 Skolbeslut för Gymnasieskola efter tillsyn av Rudbecksgymnasiet i Tidaholm kommun 2010-04-26 Skolbeslut Tillsyn i skolan Tidaholm

Läs mer

Vuxenutbildningen Bollnäs

Vuxenutbildningen Bollnäs Vuxenutbildningen Bollnäs Sektor: 1 Komvux 2 Komvux Vård från sid 13 Nämnd: Lärande och Arbete Datum 20090909 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor 1 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Kvalitetsredovisningen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

SFI Bollnäs. Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen. Nämnd: Lärande och Arbete. Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

SFI Bollnäs. Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen. Nämnd: Lärande och Arbete. Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor SFI Bollnäs Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen Nämnd: Lärande och Arbete Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Kvalitetsredovisningen

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning 1 (5) Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen inom vuxenutbildningen 2. Utveckling av utbildningen

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman 1 (6) Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för vuxenutbildningen vid skolenheterna 2. Utveckling av vuxenutbildningen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Utbildningsinspektion i Österåkers kommun Komvux Österåker Dnr 53-2007:3315 Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Skolinspektionen (tidigare

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun

Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Beslut Gymnasieskolan Vipan Vipeholmsvägen 224 66 Lund 2010-03-09 1 (7) Utbildningsförvaltningen Box 138 221 00 Lund Kvalitetsgranskning av gymnasieskolan Vipan i Lunds kommun Skolinspektionens beslut

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning Uppsala kommun Huvudmannabeslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10984 2 (4) Skolinspektionens beslut Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun fin Skolinspektionen Beslut Eslövs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund 2(13) Tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Fredag 9 september 2011

Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Fredag 9 september 2011 Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan Fredag 9 september 2011 Vad granskar Skolinspektionen? Regelbunden tillsyn Måluppfyllelse och resultat Ledning och utveckling av

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö

Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Beslut JENSEN education college AB Box 111 24 100 61 Stockholm 17 augusti 2009 1 (3) Dnr 44-2008:703 Genomförd regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan JENSEN gymnasium i Malmö Skolinspektionen

Läs mer

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Utbildningsinspektion i Östhammars kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2007:3316 Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Skolverket har granskat

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8221 Nordmalings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun Tillsyn i Nordmalings kommun Beslut 2(15) Dnr 43-2014:8221 har genomfört tillsyn av Nordmalings kommun

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning - Beslut Skolinspektionen Trelleborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Trelleborgs kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Trelleborgs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Trelleborgs

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning rn I Skolinspektionen Beslut Umeå kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besök: Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 08

Läs mer

Bedömning och betygssättning. - Allmänna råd för gymnasieskolan

Bedömning och betygssättning. - Allmänna råd för gymnasieskolan Bedömning och betygssättning - Allmänna råd för gymnasieskolan Allmänt om bedömning och betygssättning Betygssättning är myndighetsutövning som kräver en rättssäker hantering Beslut måste grundas på dokumentation

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-05-27 Lidköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lidköpings kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8184 Nacka kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Nacka kommun Tillsyn i Nacka kommun Beslut 2 (7) har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Grundsärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Bedömning och betygssättning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19 Kvalitetsrapport Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort i Tensta Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Dnr 43-2016:24 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Klastorpsskolan belägen i Stockholms kommun 2(7) Tillsyn i Klastorpsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten.

2009-02-27. Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. 2009-02-27 KVALITETSREDOVISNING 2009 VUXENUTBILDNINGEN, VUX Avsikten är att kvalitetsredovisningen skall lämnas direkt i detta formulär. Ansvarig skriver i de gråmarkerade fälten. Område/skola/arbetslag:

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:571 Trollhättans kommun maria.major@trollhattan.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Grundsärskolan Trollhättans stad i Trollhättans kommun 2 (9) Tillsyn i Grundsärskolan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Kalix kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Kalix kommun Tillsyn i Kalix kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Kalix kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Glada Hudikskolan i Hudiksvall Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Beslut Hudik Friskoleutbildning AB Box 1190 824 14 Hudiksvall 2008-12-08

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.

Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan. Dnr: 43-2010:5179. Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping. Dnr: 43-2010:5179 Rektor Mats Holm Telefon 0171-62 68 21 mats.holm@fjardhundra.enkoping.se Svar till Skolinspektionen från Fjärdhundraskolan Foto BananaStock 2 (9) Skola: Fjärdhundraskolan Dnr: 43-2010:5179

Läs mer

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro

Dnr :4166. Beslut. efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro 2011-06-08 Dnr 44-2010:4166 Beslut efter tillsyn i den fristående gymnasieskolan Thoren Business School i Örebro ä Beslut 2011-06-08 2 (8) Dnr 44-2010:4166 ThorenGruppen AB info@thorengruppen.se Tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Säters utbildningscentrum Version 2010-03-02 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 44-2016:11135 Heldagsskolan rullen AB Org.nr. 556611-1430 Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heldagsskolan Rullen grundsär belägen i Solna kommun 2 (7) Dnr 44-2016:11135 Tillsyn i Heldagsskolan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret

Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret Kvalitetsrapport för Lorensberga skolområde läsåret 2015-16 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Lorensberga skola grundskola åk 4-6 Ansvarig rektor åk 4-6 Ann-Katrin Bohman Innehåll Styrkort 2015-2016... 1 KVALITETSARBETE...

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Värmdö kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Värmdö kommun 2 (8) Uppföljning av tillsyn i Värmdö kommun genomförde tillsyn av Värmdö kommun under hösten 2015. fattade den

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Bilaga 1 Rättviks kortirnun barn.utbildning@rattvik.se Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Rättviks grundsärskola belägen i Rättviks kommun 2 (5) Tillsyn i Rättviks grundsärskola har genomfört

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-29 Uppsala kommun uppsala.kommun@uppsala.se styrelsen-vard-bildning@uppsala.se Rektorn vid Fredrika Bremerskolan ulrika.axelsson@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter breddad

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva

Betyg och bedömning. Lokala kursplaner. Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Betyg och bedömning Lokala kursplaner Konsten att synliggöra kurskriterier för elever och för oss själva Johan Dahlberg 2010 Att arbeta med bedömning och betygssättning så att en rättssäker och likvärdig

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4634 Varbergs kommun ks@varberg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bockstensskolan 3-5 i Varbergs kommun 2(9) Tillsyn i Bockstensskolan 3-5 har genomfört tillsyn av

Läs mer

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola

Lokal arbetsplan. Eda gymnasieskola Lokal arbetsplan Eda gymnasieskola Innehållsförteckning Vision... 3 Ledningsdeklaration... 3 Gymnasieskolans styrdokument... 3 Läroplanens mål och riktlinjer... 4 Normer och värden... 4 Elevernas ansvar

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 44-2015:9569 Aprendere Skolor AB Org.nr. 556455-9523 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Min skola Östermalm belägen i Stockholms kommun 2 (8) Tillsyn i Min skola Östermalm har genomfört tillsyn

Läs mer

Bes ut för vuxenutbildning

Bes ut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8533 Södertälje kommun Bes ut för vuxenutbildning efter tillsyn i Södertälje kommun 2(10) Tillsyn i Södertälje kommun har genomfört tillsyn av Södertälje kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-02-12 Arboga kommun arboga.kommun@arboga.se Rektorn vid vuxenutbildningen anne.sonnerfelt@arboffa.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn av Arboga kommun Skolinspektionen,

Läs mer