Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13"

Transkript

1 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett stöd för att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet och omfattar de målområden Arbets- och företagsnämnden nämnden har prioriterat. Kvalitetsanalysen ger en samlad bild av resultat och måluppfyllelse, analys av resultaten samt vilka åtgärder som anordnaren kommer att vidta för att utveckla verksamheten Chef Beskrivning av anordnaren Marie Mellström OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag som specialiserat sig på utbildning av vuxna. Vi utbildar till arbete, till studier på högskola och till eget företagande. Utbildning till arbete Vi erbjuder yrkesprogram och gymnasiekurser inom vård och omsorg, barn och fritid, handel och administration samt hotell och turism. Programmen ger både bredd och möjlighet för specialisering. Programmen leder till jobb. Utbildning till studier på högskola Vi erbjuder ett stort antal fristående kurser inom bl.a samhällsvetenskap, ekonomi, matematik, språk, entreprenörskap och ledarskap. Studerande i yrkesprogrammen kan fortsätta studera till en yrkesexamen, det går att studera en eller flera kurser för att ansöka till högskolan och det finns möjlighet för den som önskar att bredda sin kompetens för att hitta nya karriärvägar. Utbildning till eget företagande Varje yrkesprogram innehåller kurser som stimulerar till och förbereder för eget företagande. Handels- och administrationsprogrammet är det program som helt inriktar sig på eget företagande.

2 2 (7) Sfi och grundläggande kurser Vi erbjuder Sfi i de tre studievägarna 1A och 1B, 2B och 2C, 3C och 3D. Man kan studera sfi dagtid och kvällstid. Vi har grundläggande kurser i bl.a matematik och språk. Kurserna ger kunskaper som förbereder för fortsatta studier på gymnasienivå. Vid kursstart planerar läraren med den studerande. Planen innefattar både den aktuella kursen och en fortsättning mot arbete, eget företagande eller studier på högskolan. Våra utbildningslokaler Utbildningslokalerna ligger i Ektorps centrum. Det är ett bra läge med goda kommunikationer och ett trivsamt centrum. Vi utbildar flexibelt och individanpassat på riktigt! Den studerande kan välja studietakt; intensiv, heltid, deltid eller en blandning under olika perioder av utbildningen. Vi validerar tidigare kunskaper och erfarenheter från yrkesområdet. Den som har erfarenhet och kunskaper från yrkesområdet kan gå fortare fram och den som t.ex vill kombinera studier med arbete kan välja att studera på längre tid. Vi tillhandahåller en utförlig kurshandledning till varje kurs som hjälp att planera studierna. Den individuella kurshandledningen bygger på olika pedagogiska metoder och lärstilar anpassade till respektive kurs och den studerandes önskemål. Den studerande har möjlighet till kontakt och stöd av våra lärare i alla skeden av studierna. Varje kurs finns på distans och i studiegrupp. Studerande kan fritt välja den studieform som passar under kursens gång. Via vår studieplattform kan den studerande välja att studera när och varifrån det passar bäst. Övriga viktiga verksamheter Vi har auktorisation som anordnare av Arbetsmarknadsinsatser och auktorisation som Karriärvägledare i Nacka. I Stockholm och Vux tiogruppen är vi en av de anordnare som har Lärlingsutbildning. Dessa olika verksamheter har gemensamma mål med vår

3 3 (7) vuxenutbildning. Vår uppgift är att vägleda, planera och hitta vägar till ett arbete eller till studier mot ett arbete. Beskrivning av anordnarens systematiska kvalitetsarbete De nationella målen - maximal utveckling och stimulerande lärande I det individuella planeringssamtalet görs en kartläggning av den studerandes kunskaper och erfarenheter inom området, en presentation av kursen, och man upprättar en fördjupad studieplan med den studerandes egna mål och önskemål, studieteknik och lärstil, studiesituationen hemma och möjligheter att komma till skolan. Genom kartläggningen som är starten på en validering bekräftas kunskaper och färdigheter och den studerande får en bild av vad som återstår att arbeta med i kursen. Lärarens uppgift är att skapa intresse för kursen så det blir roligt att arbeta med den. Hela kursen med Skolverkets nationella mål, innehåll och krav för olika betyg presenteras i webbportalen. Här finns även alla studieuppgifter som den studerande ska arbeta med och redovisa under kursens gång. De allra flesta uppgifterna är problembaserade. Studieuppgifterna i yrkeskurserna är exempel på situationer eller fallbeskrivningar. För att svara behövs faktakunskaper, att förstå olika perspektiv, färdighet för att hitta lösningar eller alternativ. Uppgifterna är stimulerande eftersom de kopplar till det kommande arbetsområdet. Även kurser som inte tillhör yrkesutbildningarna upplevs som stimulerande och roliga. De flesta studerande svarar på frågor om historia, religion, samhällskunskap och geografi att det var intressant och mycket roligare än man kom ihåg från grundskola/gymnasium. Matematik och företagsekonomi är två områden som har motvind. Studerande som tidigare inte klarat matematik eller som valt bort matematik i tidigare skolgång måste nu ha ett betyg i matematik för att söka vidare till högskolan. Det är en utmaning för lärarna att först sudda bort föreställningen om att man inte kan matte och att sedan presentera matematiken som ett roligt ämne. Det är särskilt svårt att påverka de studerande som valt att studera matematik på distans. Vi diskuterar att lägga in obligatoriska träffar. Företagsekonomin innehåller bara till en del siffror och matematik men den som tror att han/hon inte kan matematik tror att det kommer att vara en svår kurs. Vårt arbetssätt för maximal utveckling och stimulerande lärande handlar om att så tydligt som möjligt presentera kursen och kursens innehåll på webbportalen och i planerningssamtalet att motivera och entusiasmera så att den studerande tycker att det blir en rolig kurs att studera -det gör vi i presentationen av kursen på webbportalen och i planeringssamtalet att kartlägga och validera för att skapa en individuell studieplan. Att bekräfta och sätta ord på de kunskaper och erfarenheter den studerande ger självinsikt, mer kunskap om

4 4 (7) kursen och ökat självförtroende. Kartläggningen och den individuella studieplanen gör läraren tillsammans med den studerande i samband med kursstart, att följa upp, ge bedömningar och kommentarer på vägen, att skapa möjlighet att redovisa på olika sätt, att skapa möjlighet att lära sig på varierade sätt. Det gör läraren som följer den studerandes redovisningar och kunskapsutveckling. Efter varje redovisning får den studerande en bedömning och en kommentar. att under praktiken, APL, koppla studieuppgifter och innehåll i kursen till faktiska händelser och skeenden. - reellt inflytande Den studerande har från start all information om kursen på sin kurssida i webbportalen; Skolverkets mål, innehåll och betygskrav. De olika delkurserna och de studieuppgifter som hör till kursen. Schematider och tider för handledning och stöd. Under kursens gång får den studerande kommentarer och bedömning på varje studieuppgift. I den individuella studieplanen har läraren presenterat kursens innehåll. Tillsammans har man gjort en kartläggning och egen plan för studietid, vilken hjälp man önskar av läraren för att nå sina egna mål i kursen, hur man lär sig, praktik, studiebesök, praktiskt arbete, projekt och fördjupning. Studieplanen följs upp. Det reella inflytandet över sin egen utbildning kan man bara utöva när man har mycket och konkret information om kursen, innehållet och hur man kan lägga upp den. Läraren bidrar genom att presentera kursen, ge exempel på arbetssätt, prata om studieteknik och lärstilar, lyfta frågor om studietakt, studiero hemma, extraarbete, småbarn och tid man faktiskt har för studierna. Våra studerande har inflytande på den gemensamma utbildningen genom att delta i studeranderådet. Där diskuteras undervisning och studiemiljö. - en vuxenutbildning som möter individens- och arbetslivets kompetensbehov Genom åren har vi arbetat upp kontakter med arbetsplatser inom många olika yrkesområden. Det är många studerande som haft och som har praktikplatser. Vi anordnar Lärlingsutbildning i bl.a Stockholm och har ett yrkesråd med representanter från våra olika yrkesområden. I yrkesrådet ingår även vår SYV. Både yrkesrådet och våra kontaktpersoner på praktikplatserna är bra källor och ger oss kunskap om vilka kompetenser som efterfrågas på arbetsplatserna. Exempel har varit kompetens inom ett speciellt område som Kost för äldre eller kunskap om Barnolycksfall och språkkunskaper som efterfrågas (kinesiska och tyska). Vi möter upp behoven genom att informera våra studerande om vad som efterfrågas och genom att presentera kursutbudet med efterfrågade kurser på de arbetsplatser vi kommer i kontakt med.

5 5 (7) Vårt systematiska kvalitetsarbete Hur dokumenteras det systematiska kvalitetsarbetet? Vi har skapat en egen Compliancemodell för kvalitetssäkring. Modellen säkrar vårt arbete med kvaliteten och ligger till grund för vårt arbete med att ständigt förbättra och utveckla kvaliteten i verksamheten. Både den studerande och personalen är viktiga i kvalitetsarbetet och ges möjlighet att vara delaktiga i arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten.. Vilka underlag används regelbundet? Vi har studerat resultat i form av betyg och resultat från kursutvärderingar. Vi har dokumenterat och sammanställt orsaker till avbrott. Viktigt underlag för kvalitetsarbetet är även de synpunkter och slutsatser som kommit fram i samband med de veckovisa betygskonferenserna och på APT (arbetsplatsträffar) och ledningsmöten. Utbildningsassistenter och lärare har fångat upp och vidareförmedlat synpunkter och förslag från studerande till ledningen. Under året har vi haft våra årligt återkommande temadagar då vi diskuterat normer och värden, likabehandling, ansvar och inflytande. Lärarna har under utvecklingsdagar både på hösten och våren arbetat med bedömning och betygsättning. Studeranderådet och Arbetsmiljögruppen har varit viktiga forum för diskussioner och utveckling. Hur gör skolan för att analysera resultaten och komma fram till åtgärder? Resultaten diskuteras i olika grupper med lärare och utbildningsassistenter för att göra en så bra analys som möjligt och formulera planer för utveckling och förbättring. Hur har personal och studerande deltagit i skolans systematiska kvalitetsarbete? Studerande deltar genom kursutvärderingar, genom diskussioner på temadagar om bl.a värdefrågor, genom att delta i studeranderåd och arbetsmiljögrupp. Personal (både lärare och utbildningsassistenter) arbetar aktivt med kvaliteten genom att i första hand arbeta för att alla som beviljats studier kommer igång, slutför och uppnår kunskaper som motsvarar minst ett godkänt betyg i kursen. Samtidigt sammanställer och analyserar lärarna kursutvärderingar, registrerar och tar reda på orsaker till avbrott. Skolledare diskuterar bedömningar i samband med betygskonferenserna och sammanställer betyg. Viktigt underlag för kvalitetsarbetet är även de synpunkter och slutsatser som kommit fram på APT (arbetsplatsträffar) och ledningsmöten. Utbildningsassistenter och lärare har under året fångat upp och vidareförmedlat synpunkter och förslag från studerande till ledningen. Hur dokumenteras det systematiska kvalitetsarbetet? De olika stegen i modellen finns förtydligad i det gemensamma nätverket för all personal. Resultat, sammanställningar och analys dokumenteras i en årlig kvalitetsredovisning.

6 6 (7) Anordnarens resultat och måluppfyllelse Analys Vi har haft skolinspektionen på besök. De var nöjda med vår kvalitet, hur vi arbetar med bedömning, betygsättning och vårt arbetssätt. Vi fick dock en anmärkning för att vi inte informerar alla studerande om rätten att få ett intyg istället för betyg. Det har vi åtgärdat. Våra studerande har uppnått minst godkänt i 84% av de gymnasiala kurserna. Av dessa har 20% fått MVG. Vi hade satt målen högre. Vi har en stor del kurser inom yrkesprogrammen. Många studerande arbetar eller har arbetat inom sitt yrkesområde och presterar med bra resultat. Vi har även fristående kurser, bl.a matematik och företagsekonomi där det inte är lika många som klarar sina kurser med godkända betyg. Dessa olika resultat påverkar resultatet för det sammantagna antalet godkända betyg. Vi har sett att en orsak till IG eller F i matematik ofta handlar om studier på distans. Våra lärare försöker övertala de som valt distansstudier att komma till föreläsningar och öppna tider för handledning och stöd men många studerande har även n anställning och hinner inte komma. Samma studerande har kanske planerat in för kort tid för sina studier varje vecka. Vi diskuterar att lägga in ett antal obligatoriska tillfällen för de som studerar matematik på distans. En variant halvdistans. Vi erbjuder våra studerande två öppna tider varje vecka, en fm och en em/kväll. Den öppna tiden finns det utrymme för frågor, hjälp med en studieuppgift, stöd och handledning. Ytterligare uppföljning för analys och åtgärder Vi behöver ytterligare uppföljning när det gäller andelen godkända betyg i gymnasiekurserna. Hur fördelar de sig mellan yrkesprogrammens kurser och övriga kurser? Finns det skillnad mellan arbetslag och mellan lärare? Våra studerande har enligt sammanställningen uppnått minst godkänt i 44% av de grundläggande kurserna. Det är resultat som behöver undersökas vidare och förklaras. Det kan finnas tekniska orsaker. Samma förutsättningar oavsett kön Vi tycker att studerande oavsett kön har samma förutsättningar i studierna på skolan. I livssituationen kan det vara skillnader och svårigheter som påverkar orken att studera. Det kan t.ex vara en äldre man som studerar på sfi, som är arbetslös och mår dåligt för att han inte kan försörja sin familj. Det kan vara en kvinna med stor familj som inte hinner studera hemma eller göra några läxor. All tid behövs till hushållssysslor. Särskilt område Matematik är ett område som har lägre måluppfyllelse. Vi har utökat de öppna tiderna i matematik till ytterligare tider med öppen Mattestuga.

7 7 (7) Vi diskuterar att lägga obligatoriska träfftider för de som studerar matematik på distans. Vi ser att de studerande som kommer till skolan och som lägger tid och energi på matematiken klara sina studier bra. Starka sidor Stimulerande lärande, våra studerande har fått arbete efter studierna, nöjda studerande Hur verksamheten ska utvecklas Utvecklingsområde Andelen godkända betyg ska öka. Åtgärder som kommer att vidtas Kartläggning för att se ev. skillnader mellan ämnen, mellan arbetslag, mellan lärare. Fortsatta diskussioner i lärarlaget om bedömning och betyg, om handledning och stöd. Diskussioner med studeranderådet och studerandegrupper om vilket stöd som önskas och behövs för att hjälpa en studerande att nå ett godkänt betyg.

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012

Kvalitetsredovisning 2011-2012 Vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Anne Sonnerfelt 2012-06-25 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013

Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 Kvalitetsarbete för Lärcentrum period 3, Höstterminen 2013 1 Beskrivning av verksamheten Höstterminen 2013 Höstterminen startade lite senare än vanligt i nya lokaler, i delar av Bachmanska skolans hus

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13

Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Kvalitetsredovisning 2013 Läsåret 2012-13 Gränsälvsgymnasiet Ansvarig rektor: Peter Mariin 1 Innehållsförteckning Inledning 2 Grundfakta om Gränsälvsgymnasiet 2 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisning

Läs mer

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning

JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Rapport 2013 JB Kompetens - utvärdering av gymnasial yrkesutbildning Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Tomas Stens, rektor för vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2013-12-19 Innehållsförteckning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet/verksamheten...2

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk

Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna språk Beslut Kunskapsskolan Bagaregatan 6 611 31 Nyköping 2010-05-12 1 (14) Dnr: 40-2009:1853 Kunskapsskolan i Sverige AB Box 19246 120 08 Stockholm Genomförd kvalitetsgranskning av undervisningen i moderna

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

UtbildningsSpecialisterna lege artis AB

UtbildningsSpecialisterna lege artis AB SID 1 (9) KVALITETSREDOVISNING VUXENUTBILDNING LÄSÅRET 2006/2007 Anordnare Utbildningsspecialisterna lege artis AB FÖRUTSÄTTNINGAR Översiktlig beskrivning av verksamheten och hur den är organiserad. Utbildningsspecialisterna

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av förberedelse för fortsatta studier eller egen försörjning efter gymnasiesärskoleutbildning Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattning...

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse BAKGRUND Forsmarks skola har fram till ht 2013 varit

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012

VUXENUTBILDNINGEN I LEKSAND. Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Kvalitetsredovisning läsåret 2011/2012 Innehållsförteckning Leksands gymnasium 1. Presentation av skolan... 4 2. Beskrivning av läsårets verksamhet... 5 2.1 Gymnasiereform 2011... 5 2.2 Vårt programutbud...

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI

2011-08-25. Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 2011-08-25 Kvalitetsredovisning läsåret 2010/2011 och arbetsplan läsåret 2011/2012 för Fridegårdsgymnasiet, Komvux, Grundvux och SFI 1 Innehållsförteckning: Innehållsförteckningen är tom eftersom inga

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010

FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 FRAM I ÄNGELHOLM VERKSAMHETSPLAN 2010-2011 KVALITETSREDOVISNING 2009-2010 Innehåll VÄLKOMMEN TILL VITTRAGYMNASIET FRAM I ÄNGELHOLM...

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

I helhet kan de studerande genomföra sina X = ledning 2 1 = lärare studier utifrån sina behov och önskemål X 2 2 1

I helhet kan de studerande genomföra sina X = ledning 2 1 = lärare studier utifrån sina behov och önskemål X 2 2 1 Granskning av yrkesutbildningar upphandlade av GR Sammanställning från uppföljning på Lernia AP-gatan och utbildningarna: Butik och handel GRBOH-1110-12, Butiksförsäljning GRBUT-1108, Livsmedelsförsäljning

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad

Kvalitetsrapport 2012/2013. LBS i Kristianstad Kvalitetsrapport 2012/2013 LBS i Kristianstad Innehåll Kvalitetsrapport 2012/2013... 1 LBS i Kristianstad... 1 LEDARE... 4 GRUNDFAKTA OM LBS I KRISTIANSTAD... 5 Historik, fakta, organisation... 5 Utbildning

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun

Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun Regelbunden tillsyn Bilaga 9 Dnr 43-2013:277 Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av underlagen vid tillsynen av er vuxenutbildning.

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer