Kvalitetsanalys för SweJa Kunskapscenter AB läsåret 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsanalys för SweJa Kunskapscenter AB läsåret 2012/13"

Transkript

1 Datum 1 (10) Kvalitetsanalys för SweJa Kunskapscenter AB läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett stöd för att dokumentera det systematiska kvalitetsarbetet och omfattar de målområden Arbets- och företagsnämnden nämnden har prioriterat. Kvalitetsanalysen ger en samlad bild av resultat och måluppfyllelse, analys av resultaten samt vilka åtgärder som anordnaren kommer att vidta för att utveckla verksamheten Ersätt kursiverad text i dokumentet med egen text! Chef Beskrivning av anordnaren Gunilla Eriksson VD/rektor SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). Från och med den 1 januari 2011 har SweJa betygsrätt för kommunal vuxenutbildning inom aktuella verksamhetsområden samt Sfi. Nuvarande verksamhet omfattar ca 800 årsstudieplatser i olika studieformer där den klassrumsbaserade undervisningen utgör ca 70 % och ca 30 % är distans. Av dessa utgör endast ca 1% Nacka elever. Vi startar utbildningar året runt med kontinuerligt intag efter överenskommelse med uppdragsgivare. Vi erbjuder utbildning på dag, kväll och distans, heltid och flex/deltid. I verksamheten fanns 2012/2013 ca 30 personal varav 23 lärare som alla med några få undantag har formell behörighet att undervisa inom kommunal vuxenutbildning. Ledning: Tre delägare, Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson. Styrelsen består av dessa tre samt ekonomisk rådgivare. VD/rektor, Gunilla Eriksson. Två utbildningsledare; Achilles French, område barn och fritid samt område vård och omsorg, Linda Svedberg, område gymnasial teoretisk och grundläggande utbildning. En av dessa deltar i rektorsutbildning sedan Administrativ chef och IT ansvarig, Joakim Bergquist Utbildnings- och marknadsansvarig, Monica Andersson Administration:

2 2 (10) Sex personer arbetar inom administrationen med intern och extern information, studie- och yrkesvägledning, studerandeadministration, marknadsföring och IT- samordning. Reception finns öppen fem dagar i veckan för information och service. Ekonomi: VD/rektor är övergripande ansvarig för verksamhetens ekonomi. För ekonomi, löne- och semesteradministration använder SweJa företaget Centera Outsourcing AB. Revision utförs av revisionsbyrå: Stockholm air revision AB Lärare: Lärarna har dokumenterad pedagogisk utbildning och flerårig erfarenhet av vuxenutbildning. I ämneslag finns speciallärare med magisterexamen. Utöver formell kompetens har några av våra lärare författat läromedel inom aktuella områden. Lärarna har också yrkeserfarenhet från de verksamheter som våra yrkesutbildningar berör. På så sätt kan vi stimulera kopplingen mellan teori och praktik och utveckla yrkeskunskapen. Studie- och yrkesvägledning, karriärvägledning SweJa erbjuder en studie- och yrkesvägledare som är väl förtrogen med vuxenutbildning och karriärutveckling. Tjänstens omfattning anpassas efter antal studerande. Under 2012/2013 var omfattningen 10 tjänst. Teknisk kompetens För övergripande teknisk support finns en IT-samordnare. Skolans webbplattform, It s learning, är ett arbetsverktyg för såväl personal som för de studerande inom alla studieformer. Den används både för undervisning och som kommunikationskanal. Lokaler Skolans lokaler är belägna i Liljeholmen med närhet till tunnelbana och bussar. I skolans närhet finns tillgång till flera lunchrestauranger och kaféer. Ett lunchrum finns där de studerande kan inta egen medhavd måltid. Här finns också smörgås- och kaffeautomat. I ljusa lokaler finns undervisningsrum, grupprum och samlingsytor. Trådlöst nätverk finns i samtliga lokaler. Skollokalerna är tillgängliga för de studerande mellan alla vardagar och på kvällstid vid behov. Lokalerna är anpassade för funktionshindrade och hiss finns.

3 3 (10) SweJa har allt sedan starten 1994 bedrivit utbildning för vuxna på uppdrag av kommuner, landsting, arbetsförmedlingen och andra uppdragsgivare. Utbildningarna omfattade 2012/2013 yrkesutbildning inom Vård och omsorg, Barn och fritid, grundläggande Svenska som andraspråk (Sva) och Engelska samt Sva 1, 2, 3, Engelska 5, 6 samt Samhällskunskap 1b. SweJa har också auktorisation för Sfi inom Nacka kommun. Inga elever 2012/13 har gått utbildning inom Sfi i SweJas verksamhet. Validering av elevernas kunskaper ingår som ett naturligt pedagogiskt verktyg i alla våra utbildningar. Beskrivning av SweJa Kunskapscenters systematiska kvalitetsarbete Kvalitetsarbetet omfattar det löpande arbetet, dokumentation, analys, uppföljning och förbättringsåtgärder. Det handlar om att ta reda på hur väl vi uppfyller våra åtaganden utifrån elevperspektiv, verksamhetens perspektiv samt uppdragsgivarnas perspektiv. Analys och uppföljning sker utifrån två begrepp - kvalitet och kvantitet. Vi arbetar regelbundet med interna utvärderingar av olika slag såsom riktade enkäter och kursutvärderingar. Alla elever får information om Planen mot diskriminering och kränkande behandling, övriga handlingsplaner samt rutinerna för hantering av klagomål i samband med kursstart. Alla klagomål dokumenteras och följs systematiskt upp liksom arbetet med övriga handlingsplaner. Arbetsplanen ligger till grund för den ständigt pågående utvecklingen av verksamheten samt till den kvalitetsredovisning som sammanställs en gång per år. Under planeringsdagar i juni diskuteras kvalitetsredovisningen för föregående år och mål samt riktlinjer för kommande år fastställs och utgör utgångspunkt för nästa års arbetsplan. Utbildningsledarna har det pedagogiska ansvaret för det fortlöpande arbetet i ämneslagen och genomförande av arbetsplanens mål samt dess uppföljning. Utvärdering av måluppfyllelse återkopplas till personalen och diskuteras på personalmöten, ämneslagsmöten, pedagogiska konferenser och planerings-/utvärderingsdagar. Det åligger varje enskild lärare och ämneslag ett kursutvecklingsansvar, baserat på erfarenheter och utvärderingar som framkommit under utbildningens gång. Eleverna ges möjlighet till återkoppling bland annat genom deltagande i studeranderåd och arbetsmiljöråd. Där diskuteras även förbättringsåtgärder och utveckling av utbildningen. Processen dokumenteras och återkoppling sker till uppdragsgivare årligen. Områden som analyseras utifrån ett kvalitativt perspektiv är: Kunskaper och lärande Bedömning

4 4 (10) Normer och värden Ansvar och inflytande Utbildning - arbete och samhällsliv Exempel på metoder som används vid kvalitativ analys Kursutvärderingar i slutet av varje kurs/hela utbildningen. Utvärderingen kan göras individuellt eller i grupp. I kursgrupperna förs också regelbundet diskussioner om normer, värden, ansvar och inflytande. I vissa kurser ingår studieuppgifter med utgångspunkt från Planen mot diskriminering och kränkande behandling. Läraren dokumenterar och sammanställer utvärderingar och utvalda diskussioner. Studieplanen följs regelbundet upp av kursansvarig lärare i samtal med studerande och vid behov studie- och yrkesvägledare. Eventuella förändringar i studieplaneringen diskuteras utifrån måluppfyllelse och studieresultat. Nationella mål och betygskriterier genomgås nogsamt med eleverna vid kursstart samt följs upp vid individuella samtal med de studerande under utbildningens gång. Kursansvarig lärare ansvarar. Lärarna ger individuell feedback på varje redovisad studieuppgift och i dialog med eleven diskuteras fortlöpande studieresultatet. Eleverna får handledning och stöd för att nå målen. Vid kursens avslut sker återkoppling genom betygsamtal. Resultat och eventuella åtgärder dokumenteras i studieplanen i samråd med elev och studieoch yrkesvägledare. I de gymnasiala yrkesutbildningarna gör eleverna en utvärdering av praktiken och om det visar sig att verksamheten efter uppföljning inte svarar mot de krav vi ställer på god handledning och möjlighet att erbjuda en kvalitetssäkrad arbetsplatsförlagd utbildning, så används dessa verksamheter inte längre för praktik. För att säkerställa god handledarkompetens erbjuds handledarutbildning till verksamheterna. Lärarna genomför praktikbesök, vilket skapar en dialog mellan skola och verksamhet och utgör ett stöd till eleven i sin kunskapsutveckling. För säkerställa god kvalitet av APL platser finns praktiksamordnare för verksamhetsområdena barn- och fritid samt vård- och omsorg. Praktiksamordnarna har tillsammans med lärarna ett uppföljningsansvar av praktikplatserna. För att öka rättssäkerheten vid betygsättning arbetar lärarna med medbedömning. Rektor/utbildningsledare har regelbundet betygs- och bedömningskonferenser med kursansvariga lärare. Kvantitetsperspektivet kan läggas på områden som går att mäta i form av siffror, t.ex. antal avbrott under viss period, antal godkända betyg, antal slutförda utbildningar, antal studerande som fått arbete efter avslutad utbildning och antal nöjda med utbildningen. Områden som analyseras utifrån ett kvantitativt perspektiv är: Nöjd med utbildningen Betygsfördelning Frånvaro

5 5 (10) Studieavbrott och orsak Arbete efter avslutad utbildning Exempel på metoder som används vid kvantitativ analys Genom kursutvärderingar sammanställs och analyseras i vilken omfattning eleverna upplever sig nöjda med sin utbildning (minst 8 skall vara nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning) Betyg registreras och arkiveras. Betygen sammanställs och analyseras utifrån målet fler elever ska nå målen för utbildningen ( lägst 8 skall uppnå godkänt resultat/betyg). Frånvaro registreras och orsaker dokumenteras och rapporteras på begäran till uppdragsgivaren. Rutiner för avbrottsrapportering finns. Antalet avbrott samt orsaker till avbrott registreras och analyseras i kvalitetsrapporter. Sex månader efter avslutad yrkesutbildning genomförs en uppföljning om eleven är yrkesverksam inom sitt yrkesområde dvs. har erhållit arbete efter avlutad utbildning. Resultatet sammanställs och analyseras i kvalitetsrapporter. Anordnarens resultat och måluppfyllelse Arbetet har omfattat följande prioriterade förbättringsområden och mål 2012/13 1. Kunskaper 1:1 Studieplan En motiverande, enhetlig och lättillgänglig studieplan för elever, studie- och yrkesvägledare samt lärare Under året har ett utvecklingsarbete påbörjats med att färdigställa en digital studieplan via vår lärplattform. Syftet har varit att skapa en lättillgänglig studieplan för eleverna. Samtidigt skall den vara lättillgänglig för berörd lärare och för yrkes- och studievägledare. Arbetet är påbörjat och endast ett begränsat antal elever har ännu varit med och testat planen tillsammans med läraren. I studieplanen finns elevens kontaktuppgifter och samtliga kurser eleven skall läsa samt kunskapskrav och mål. Ett utvecklingsarbete pågår där dialog förs med leverantör av plattformen för att ytterligare öka tillgängligheten för eleven att följa och utveckla sin studieplan. De elever som har testat den digitala studieplanen anser att de kan lättare följa sin kunskapsutveckling. Genom detta så kan också lärare tidigare finna de elever som behöver mer stöd för att nå målen. Det innebär också att de elever som vill nå högre måluppfyllelse lätt kan följa och förändra sin studienivå själv eller tillsammans med läraren. Resultatet från arbetet det första året visar på ett större intresse och mer motivation från eleverna som kan följa sin utveckling vad gäller enskild kurs och hela utbildningen. Läraren har också kunnat se en kvalitetsvinst då allt är samlat på ett ställe vilket skapar en helhetsbild för elev och lärare. Till detta kan

6 6 (10) läggas en tidsvinst och större effektivitet för kontakt med eleven och läraren samt studie- och yrkesvägledare. I det digitala dokumentet finns också all information från APL som eleven har genomfört. Genom att APL informationen och omdöme följer med i studieplanen säkerställs att läraren och eleven kan följa kunskapsprocessen för eleven inom APL. Handledarna ute i verksamheterna har även uppskattat digitaliseringen av APL omdömen. Den digitala studieplanen har också gett bra kvalitet och tydlighet vid överföring lärare emellan samt inte minst vid betygsättning. Distanselever kan/ska kunna genom detta digitala verktyg få följa sin individuella utveckling fastän de inte träffar lärarna så ofta personligen. Studieplanen bidrar till att eleven får en helhetssyn på sin egen kunskapsutveckling gentemot sina egna uppsatta mål. Bedöm måluppfyllelsen kort har målen nåtts eller inte, har verksamheten utvecklats mot målen eller inte? När det gäller måluppfyllelse är det ett alltför litet antal elever (ca 45st elever dag och distans), i ett fåtal kurser inom Barn och fritid som varit med i utvecklingsarbetet för att kunna se ett relevant målresultat. Men det kan konstateras att samtliga elever som deltagit är mycket nöjda med planen och vill gärna fortsätta. De lärare som arbetat med detta projekt är nöjda med planen eftersom man alltid kan få en helhetsbild av elevens kunskaper fastän man inte haft eleven i samtliga kurser. Läraren kan ta del av vilka mål eleven nått samt på vilken nivå. Utbildningen kan genom detta bli mer individanpassad för eleven. Dock återstår mer arbete för att tillgängligheten skall optimeras. 1:2 Tydliga rutiner och policy kring information och uppföljning av elevens kunskaper I Redovisning av gemensam brukarundersökning inom vuxenutbildning (18 kommuner), genomförd av KSL anges följande resultat för SweJa Kunskapscenter i jämförelse med andra anordnare. Undersökningen redovisas på I undersökningen deltog 243 elever från SweJa (56%) av hela SweJas elevantal. I undersökningen redovisas, under rubriken Lärande, att SweJa på en 5 gradig skala har ett resultat på 4,44 (genomsnitt 4,0), vilket ger en tredje plats i förhållande till andra anordnare. Exempel på frågor som redovisas inom området: Jag får det stöd jag behöver, Mina lärare berättar vad som krävs för att uppnå olika betyg, Mina lärare ger mig snabbt besked efter inlämningsuppgifter och prov. Resultatet stämmer väl överens med våra egna utvärderingar som genomförs efter varje kurs. Nedan redovisas ett urval av frågor från område Lärande i vår kursutvärdering. Sammanställningen omfattar svar från olika kurser inom Vård och omsorg samt Barn och fritid. 172 dagelever och 67 distanselever har besvarat frågorna. Frågeställning Stämmer helt Stämmer ganska Stämmer delvis Stämmer inte alls Kursansvarig lärare ger tydlig info. om kraven att nå kursens mål och Dag 87% Distans 65% 1 25% 3% 1

7 7 (10) kunskapskrav Jag har möjlighet att få individuellt stöd och hjälp av läraren Dag 76% Distans 6 15% 3 9% 1 Tillsammans med kursansvarig lärare utvärderar jag mina resultat Dag 7 Distans 57% 25% 33% 5% 1 Bedöm måluppfyllelsen kort har målen nåtts eller inte, har verksamheten utvecklats mot målen eller inte? Konstateras kan att SweJa har en god måluppfyllelse vad gäller uppföljning och information om elevernas kunskapsutveckling. Vår förhoppning är dock att vi ska nå upp till 9 nöjdhet under kommande år. Resultatet visar på en något mindre procentenhet som är nöjda med information och stöd inom Distansstudier (ca 65%, stämmer helt) mot (ca 8 stämmer helt) för dagstudier. 1:3 Betyg och bedömning skall ske på ett rättssäkert sätt och ge eleven möjlighet att nå sina mål. SweJa har medvetet under året arbetat med säkerställande av att bedömning och betygsättning sker på ett rättsäkert sätt. En policy för betygshantering har reviderats och utvecklats. Bland annat betygskonferens med rektor och sambedömning har använts som verktyg för att öka rättssäkerheten. De nationella proven sambedöms av minst två lärare för att säkerställa en så rättvis bedömning som möjligt. Förutom internt arbete för säkerställande av bedömning och betyg har SweJa deltagit i bland annat nätverk med andra anordnare där frågeställningar om betyg och bedömning diskuteras. Där diskuteras även bedömning i samband med APL. SweJa deltar också i regionalt programråd inom områdena Vård och omsorg och Barn och fritid. I dessa diskuteras nationella mål och riktlinjer för verksamhetsområdena samt branschkrav. Betyg och bedömning Antal genomförda kurser i Nacka kommun är totalt endast 50 aktiviteter. Varav 92% har uppnått E eller högre betygsnivå. För ytterligare betygsanalys krävs ett större elevunderlag. Bedöm måluppfyllelsen kort har målen nåtts eller inte, har verksamheten utvecklats mot målen eller inte? Målet att 86% av eleverna ska uppnå betyget E har uppnåtts (92%) under året och vi fortsätter sträva efter ytterligare högre måluppfyllelse. 2. Elevens ansvar och inflytande 2:1 Tydlig koppling mellan elev arbetsliv - kompetens Under året har SweJa startat Lärlingsutbildning som en del i arbetet med tydligare koppling elev arbetsliv kompetens. Utbildningen startade i oktober Totalt har under perioden 2012/13, 12 elever börjat

8 8 (10) läringsutbildning. I utbildningen har 2 st inom Vård och omsorg och 10st inom Barn och fritid deltagit. Eleverna har haft två veckors orienteringskurs innan placering på arbetsplats. I orienteringskursen läggs den individuella studieplanen upp och kontakter med arbetsplats ordnas. Elevens önskemål med studier och praktik styr val av studieform. Eleverna har varit en dag i skolan och fyra dagar på arbetsplatsen. När eleven är i skolan diskuteras erfarenheter från vad som hänt under veckan och vad som ska göras kommande vecka. Eleven reflekterar tillsammans med läraren kring kunskapskraven för kursen och hur eleven ska göra för att nå målen. Muntlig examination på teoridelarna kan också förekomma under dessa träffar. I trepartsamtalen ute på arbetsplatsen utvärderas och följs utbildningen upp och elevens och handledarens berättelser vävs samman av mentor för måluppfyllelse mot kunskapskraven i utbildningen. SweJa har tillsammans med 6 förskolor haft handledarträffar vid tre tillfällen under året. Träffarna har bland annat handlat om introduktion till lärlingsutbildningen, uppföljning och utveckling av handledarens roll. Vid sista tillfället genomfördes en utvärdering av hur handledaren upplevt tiden med lärlingen och olika förslag till förbättringar diskuterades. Resultatet av utvärderingen gav följande aktuella frågeställningar att utveckla vidare. Trepartsamtalet - samtalet ger möjlighet för verksamheten att berätta om elevens arbete i verksamheten, ge exempel som kan ligga till grund för bedömning - mentors roll är att ställa rätt frågor och exemplifiera för att följa upp enligt kunskapskrav och kursinnehåll - att bli sedd som elev, elevens berättelse viktig - samtalet bryter ner kraven och ger kunskap om kursen - förslag att trepartsamtalet äger rum i slutet av varje kurs för uppföljning samt introduktion till nästa kurs - samtalet kan då omfatta minuter, kanske något längre första gången. Övriga kommentarer från handledarna Förslag och tankar till förbättringar och utveckling - skolans introduktion till verksamheterna inför lärlingsutbildningen mycket viktig och att den sker alldeles i början av utbildningen, informationsmöte - handledarträff tidigt där handledarens roll, diskuteras - förhållningssättet mot eleven, personalens syn på eleven som lärling - handledarträffar kanske en gång per termin för uppföljning där olika dilemma och tankar diskuteras - förslag att utarbeta en liten lathund för lärlingen på arbetsplatsen innehållande bland annat enkla regler, betydelse för delaktigheten i arbetet, ansvar m m - den kan också bli ett verktyg för alla i arbetslaget att diskutera utifrån Sammanfattningsvis konstaterades i utvärderingen att lärlingsutbildningen så här långt bland annat gett eleverna mer ansvar och självförtroende, språket har tränats och utvecklats. Vidare betonas vikten av att en fungerande kommunikation finns mellan elev arbetsplats och skola. Bedöm måluppfyllelsen kort har målen nåtts eller inte, har verksamheten utvecklats mot målen eller inte? Måluppfyllelsen vad avser lärlingsutbildningen har varit mycket god i avseende att samtliga lärlingar

9 9 (10) har fått erbjudande om jobb efter avslutad utbildning. Både elever och lärlingsplatserna har upplevt positiv utveckling av eleverna och deras kunskapsutveckling under utbildningen. Lärlingarna har upplevt utbildningen som positiv, och känner trygghet i en studieform som passar dem. Vi som utbildningsanordnare har stärkt våra kontakter med verksamheterna. Vi får kontinuerligt ta del av värdefull information kring verksamheterna och deras förutsättningar, och verksamheterna får också en värdefull inblick i skolvärlden och dess förutsättningar. Analys SweJa har under ett antal år arbetat målmedvetet med betyg och bedömning med utgångspunkt från elevens tidigare kunskaper och erfarenheter. Inför genomförandet av VUX12 hade personalen omfattande pedagogiska diskussioner och revideringar av kursinstruktioner för anpassning till nya betygsskalor och kunskapskrav. Under våren 2011 och hösten 2012 fokuserades fortbildning och kompetensutveckling på införandet av VUX12. Vi kan se av resultaten att det varit en mycket värdefull satsning. Olika arbetsformer har också testats för att tydliggöra elevernas kunskapsprogression bland annat genom digitalisering av studieplanen. En förhoppning är att utvecklingen av studieplanen också ska ge distansstuderande en större tydlighet kring kursinformation studieplanering. Ett behov som framkommer i vår egen enkätuppföljning. Lärlingsutbildningen som arbetsform är intressant och har gett fördjupade kunskaper om branschens behov och elevernas olika förutsättningar att nå kunskapskraven. Vi ser dock ett behov av att utveckla ytterligare arbetsformer för kontakten mellan skola och arbetsliv via den etablerade handledargruppen. En reflektion är att i vår målgrupp finns ca 9 kvinnor och ca 87% med svenska som andraspråk. Det innebär att vi i vårt arbete även fortsättningsvis måste liksom tidigare utgå från ett andraspråksperspektiv i samtliga våra utbildningar. Samarbetet med lärarna inom Svenska som andraspråk och övriga lärarna är viktigt att fortsätta utveckla. Starka sidor Lista de viktigaste områdena som anordnaren lyckats bra med, (baserat på resultat, måluppfyllelse och er analys) Kompetent och behörig lärarpersonal Hög andel lärarledd undervisning Hög tillgänglighet

10 10 (10) Hur verksamheten ska utvecklas Lista de viktigaste utvecklingsområdena (baserat på resultat, måluppfyllelse och er analys). Hur ska ni göra för att utveckla dem? Varför väljer ni dessa åtgärder? Utvecklingsområde Öka andelen nöjda distanselever Utvärdera och följa upp elevprocessen för mer kunskap om vuxnas lärande Åtgärder som kommer att vidtas Utveckling av den individuella studieplanen Kompetensutveckling inom vuxenpedagogik

Vux8 och Vux10 2013-05-03

Vux8 och Vux10 2013-05-03 1 Till samtliga anordnare av kommunal vuxenutbildning inom Vux8 och Vux10 Årsrapport för avtalsåret 2012-2013 Nu kommer anvisningar till det underlag som ska belysa det systematiska kvalitetsarbetet och

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux/Elof Lindälv, Lastbil och Truck Möte med ledning 101220 och lärare 110103 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19 Kvalitetsrapport Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort i Tensta Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel

Läs mer

Ett kunskapscenter för vuxna

Ett kunskapscenter för vuxna KUNSKAPSCENTER AB Ett kunskapscenter för vuxna Yrkesutbildning Barn och fritid Yrkesutbildning Vård och omsorg Lärlingsutbildning Svenska som andraspråk (Sva) Sva grundläggande med barn och fritid/vård

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN

LOKAL ARBETSPLAN LOKAL ARBETSPLAN 2015-2016 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva

Läs mer

K V A L I T E T S G A R A N T I

K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (13) Giltig fr.o.m. 2009-01-01 Enhet: OmsorgsLyftet Utbildningar Ektorpsvägen 2 bv 131 47 Nacka I N G R E S S OmsorgsLyftet Utbildningar är ett kunskaps- och utbildningsföretag

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13

KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 KVALITETSRAPPORT, FORSMARKS SKOLA, LÄSÅRET 2012/13 1:3 Statistik, kompetensförsörjning 2:3 Brukar- och personalenkäter X 3:3 Resultat/Måluppfyllelse En brukarenkät har genomförts bland eleverna i gymnasieskolan.

Läs mer

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner

Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Granskning av Miljövärdsutbildningen, NTI-skolan HT10-VT11 Granskningen utförd av Härryda Kommuns Vuxenutbildning, Staffan Uddenberg och Sofia Grebner Sammanfattning av granskningen: De studerande är positiva

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning i Avesta För perioden september 2012 till den 30 april 2014 30 juni 2014 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner svenskar har fått

Läs mer

Vårt arbetssätt i vuxenutbildning 2014-06-15

Vårt arbetssätt i vuxenutbildning 2014-06-15 Vårt arbetssätt i vuxenutbildning 2014-06-15 Vårt arbetssätt i vuxenutbildning Vi skapar flexibla lösningar utifrån elevens behov. Hos oss ser man möjligheter, inte hinder. Introduktion och planering av

Läs mer

Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj 2012

Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj 2012 TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN UPPFÖLJNING SENHETEN SID 1 (6) 2012-08-24XX EXTERN UTVÄRDERARE LENA KAE V 08-508 33 977 MEDBEDÖMARE ANNA SUNDBOM Rapport från utvärdering av sfi Återbesök Omsorgslyftet 15 maj

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats 10/21/2013 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens uppdrag Utbildningsinspektion ett regeringsuppdrag

Läs mer

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor Särvux, Bollnäs Sektor: Särvux Datum 090924 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde upprättar varje förskola, fritidshem

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Täby kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Täby kommun 2 (10) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under HT 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare 1 (5) 2013-01-22 Bilaga 2) Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare Sammanfattning Kommunfullmäktige har fastställt auktorisationsvillkor

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015

LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 LOKAL ARBETSPLAN 2014-2015 GRUNDSKOLA: Drottningdals skola 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet fungerar under läsåret samt beskriva hur vi

Läs mer

Kvalitetsrapport 2011/2012. ABF Stockholm Sfi

Kvalitetsrapport 2011/2012. ABF Stockholm Sfi Kvalitetsrapport 2011/2012 ABF Stockholm Sfi 2 SKOLENHET Skolenhet: ABF Stockholm Sfi Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 2, Sfi 3 Andel som studerar dagtid: 70 % Totalt antal medarbetare:

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Redovisning av kvalitén på genomförd verksamhet inom Vuxenutbildningsenheten under kalenderåret 2012 Granskningspunkterna är desamma som Skolinspektionens bedömningspunkter. Vuxenutbildningsenheten

Läs mer

Rapport Utvärdering av SFI

Rapport Utvärdering av SFI Rapport Utvärdering av SFI InfoKomp, återbesök 6 november Rapporten ingår i ett utvärderingsprojekt som är ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen och SFI Stockholm vid arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013

Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Lokal arbetsplan för Hjalmar Strömerskolan Gymnasieskola med särskoleelever Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Prioriterade avsnitt i Skolplanen för gymnasiet 4 2.1 Lärande och utveckling

Läs mer

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden

Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Arbetsplan 2016/2017 Mål Hur når vi målen? Genomförande Hur vet vi att vi nått målen? Utvärdering Normer och Värden Skolans plan mot kränkande behandling ska utvecklas till att uppfylla skollagens krav.

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Saltsjö-Boo 2014-08-11 Kvalitetsanalys för Myrans heldagsskola läsåret 2013/14 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Likabehandlingsplan - Plan mot diskriminering och kränkande behandling för SFI på Folkuniversitetet i Stockholm, läsåret 2013/2014 Planen omfattar såväl skolans arbete med likabehandling och mot diskriminering

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Redovisning av kvalitén på genomförd verksamhet inom Vuxenutbildningsenheten under läsåret 2011/2012. Granskningspunkterna är desamma som Skolinspektionens bedömningspunkter. Vuxenutbildningsenheten

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost

Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Information till arbetsgivare Lärlingsakademin Skåne Nordost Utbildningen Utbildningen är en del av den kommunala vuxenutbildningen och följer en statlig förordning. Minst 70 % av utbildningstiden ska

Läs mer

Bedömning och betygssättning. - Allmänna råd för gymnasieskolan

Bedömning och betygssättning. - Allmänna råd för gymnasieskolan Bedömning och betygssättning - Allmänna råd för gymnasieskolan Allmänt om bedömning och betygssättning Betygssättning är myndighetsutövning som kräver en rättssäker hantering Beslut måste grundas på dokumentation

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå

Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Kort om särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå Tryck: Wikströms tryckeri Upplaga: 5 000 Grafisk produktion: Typisk Form designbyrå Foto, omslag: Dan Lepp/Johnér, Michael McLain, s. 5 Juliana Wiklund/Johnér

Läs mer

Bilaga 1 Till Samverkansavtal för vuxenutbildningen i Skaraborg AVTALSPERIOD 2013-01-01--2014-12-31 S K A RAB ORGS KO M MUNAL FÖRBUN D 2013-01-01 Bilaga 1 till Samverkansavtalet för Skaraborgs vuxenutbildning

Läs mer

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017

Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 Kvalitetsplan Mellanvångsskolan läsåret 2016/2017 2016-08-14 Innehåll Kvalitetsplan... 2 Prioriterade områden läsåret 2016-2017... 3 Förväntansdokument... 5 Kvalitetsuppföljning... 6 Kvalitetsplan Huvudman,

Läs mer

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7)

Förstagångstillsyn av skolenhet. Bedömningsunderlag. Skolform: Gymnasiesärskola. Översikt över innehåll. Dnr :225 1 (7) 1 (7) Förstagångstillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L

Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010. Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Utvecklingsförvaltningen Den 25 november 2010 Kvalitetsredovisning 2009/10 C3L Innehållsförteckning 1. FÖRORDNING OM KVALITETSREDOVISNING... 3 2. SAMMANFATTNING... 3 2.1 STARKA SIDOR... 3 2.2 OMRÅDEN FÖR

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2016:4785 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Herrgårdsgymnasiet C har genomfört tillsyn av Säffle kommun

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola rw Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasiesärskola efter prioriterad tillsyn i Eksjö Gymnasiesärskola belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Tillämpningsriktlinjer för jobb- och utbildningsexperter. Tydliggörande av tillämpningsriktlinjer fastställda av arbets- och företagsnämnden.

Tillämpningsriktlinjer för jobb- och utbildningsexperter. Tydliggörande av tillämpningsriktlinjer fastställda av arbets- och företagsnämnden. RIKTLINJE Tillämpningsriktlinjer för jobb- och Dokumentets syfte Tydliggörande av tillämpningsriktlinjer fastställda av arbets- och företagsnämnden. Dokumentet gäller för Jobb- och av kommunal vuxenutbildning

Läs mer

Regelbunden tillsyn av skolenhet

Regelbunden tillsyn av skolenhet 1 (5) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasiesärskola Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt stöd 3. Arbetsplatsförlagt lärande

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2013/2014 Backaskolan Trollbacken och Hasselbacken Ansvarig rektor: Kerstin Lellky Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg

Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg 2015-04-23 Uppföljning av Svensk vård- och kompetensutvecklings yrkesutbildningar inom vård och omsorg Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Natalia Gura, rektor för vuxenutbildningen,

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

Kvalitetsanalys för Östbacka förskola läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Östbacka förskola läsåret 2013/14 Datum 1 (10) Kvalitetsanalys för Östbacka förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Hermods Vuxenutbildning, distansutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hermods Vuxenutbildning, distansutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling Hermods Vuxenutbildning, distansutbildningens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Utbildning i svenska för invandrare, Grundläggande och gymnasial

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Grundskola 1-6 Läsåret 2013/2014 Hedeskoga skola Ansvarig rektor:jim Priest Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Redovisning från Verksamhets- och Kvalitetsdialoger med jobb- och utbildningsexperter för vuxenutbildning i Nacka

Redovisning från Verksamhets- och Kvalitetsdialoger med jobb- och utbildningsexperter för vuxenutbildning i Nacka 2016-04-19 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/48 Arbets- och företagsnämnden Redovisning från Verksamhets- och Kvalitetsdialoger med jobb- och utbildningsexperter för vuxenutbildning i Nacka Förslag till

Läs mer

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015

Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Kvalitetsrapport vuxenutbildning 2015 Birgittaskolan SFI Ola Nilsson HUVUDMANNENS ANSVAR FÖR VUXENUTBILDNINGENS KVALITETSARBETE Enligt skollagens 4 kap 3 ska varje huvudman inom skolväsendet systematiskt

Läs mer

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng

Regeringsuppdrag. Översyn av kursplaner och kunskapskrav. Nya betygsskalan: A, C och E. Verksamhetspoäng OH-mallen Regeringsuppdrag Översyn av kursplaner och kunskapskrav Nya betygsskalan: A, C och E Verksamhetspoäng Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå Kurser Engelska Biologi Fysik Kemi Samhällskunskap

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna

TILL ELEVEN. Kort om Särskild utbildning för vuxna TILL ELEVEN Kort om Särskild utbildning för vuxna Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-82-0

Läs mer

Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14 Datum 1 (5) Kvalitetsanalys för (förskolans namn) läsåret 2013/14 Förskolechef Om förskolan Chris Rehula Vi är ett föräldrar kooperativ och Montessori förskola som startade i april 1990. Förskolan ligger

Läs mer

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016

Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 i Anna-Karin Broström 20 augusti 2015 Lokal arbetsplan för Grundsärskolan 7-9 läsåret 2015/2016 Våren 2015 har kvalitetsarbetet på Grundsärskolan 7-9 ytterligare stärkts Mått/målet är nått när Processarbetet

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Uppföljning av kvalitetsredovisning, 2014

Uppföljning av kvalitetsredovisning, 2014 Uppföljning av kvalitetsredovisning, 2014 av mål för den aktuella perioden 1. Planera och verkställa undervisning för särskild utbildning för vuxna inom Hagfors kommun på gymnasial särskolenivå. Kurser

Läs mer

Kvalitetsanalys för NTI-skolan läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för NTI-skolan läsåret 2012/13 Datum 1 (10) Kvalitetsanalys för NTI-skolan läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Rapport. efter kvalitetsgranskning av APL inom lärlingsutbildningen för vuxna vid Vuxenutbildningen i Borlänge kommun. Rapport.

Rapport. efter kvalitetsgranskning av APL inom lärlingsutbildningen för vuxna vid Vuxenutbildningen i Borlänge kommun. Rapport. Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av APL inom lärlingsutbildningen för vuxna vid Vuxenutbildningen i Borlänge kommun 1 (10) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om lärlingsutbildningen i Borlänge kommun

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan

Lokal arbetsplan. för Birgittaskolan Birgittaskolan i Linköping Lokal arbetsplan för Birgittaskolan Reviderad 2012-06-29 Besöksadress: S.t Larsgatan 44-46, Linköping Postadress: Birgittaskolan i Linköping, Klostergatan 49, 581 81 LINKÖPING

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1 HOFORS KOMMUN Björkhagsskolan 2003-04-15 Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1. Inledning En stor del av vår verksamhet regleras av statliga styrdokument i form av lagar och förordningar,

Läs mer

ABF Stockholm. Vuxenutbildning - Våren 2010

ABF Stockholm. Vuxenutbildning - Våren 2010 Vuxenutbildning - Våren svar, % Normer och värden 1. Jag känner mig trygg i min skola/utbildning. 0 1 2,,0,, 2. Jag behandlas bra av mina studiekamrater. 1 21 1 1,,. Lärarna bemöter mig på ett positivt

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

DOKUMENTATIONSMALL. Individuell anpassning av studierna, IPS, IFS, validering

DOKUMENTATIONSMALL. Individuell anpassning av studierna, IPS, IFS, validering Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Elof Lindälv Godstransport (lastbil) och Fordonsförare (buss). Möte med ledning 100621 och lärare 100906 Individuell anpassning av studierna,

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Dagkurs eller distanskurs Biologi 150 Dagkurs Data, orienteringskurs 50 Dagkurs Engelska 12 200 Dagkurs Engelska 3 200 Dagkurs Engelska 4 200 Dagkurs Fysik

Läs mer

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning 1 (5) Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen inom vuxenutbildningen 2. Utveckling av utbildningen

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR Komvux, Egenföretagare - Häst Möte med ledning och lärare 101215 Utbildningen är granskad av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola IL Ån Beslut Dnr 43-2017:545 jens.holm@molndal.se Mölndals kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Frejagymnasiet gymnasiesärskolan Mölndals stad belägen i Mölndals kommun 2 (9) Tillsyn i Frejagymnasiet

Läs mer

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR NTI, El och El-automation Möte med ledning 101201

Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR NTI, El och El-automation Möte med ledning 101201 Granskning för yrkesutbildningar upphandlade av GR NTI, El och El-automation Möte med ledning 101201 Utbildningarna är granskade av Kungsbacka kommun, Inger Karlsson Dahlström och Lena Modin Granskningsmötet

Läs mer