Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun"

Transkript

1 Regelbunden tillsyn Bilaga 9 Dnr :277 Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av underlagen vid tillsynen av er vuxenutbildning. Den ska spegla samtliga skolformer inom vuxenutbildningen som kommunen anordnar i egen regi eller av externa anordnare (entreprenad). Redovisa samlat eller uppdelat på skolform där svaren skiljer sig åt. Om någon fråga inte är aktuell markera detta. Vi önskar viss redovisning av fakta men huvuddelen ska vara kommunens bedömning och värdering av verksamheten med utgångspunkt i nationella mål och krav uttryckta i läroplan, ämnes- och kursplaner samt övriga skolförfattningar. Ge gärna exempel på resultat av kommunens arbete eller kontroll. Redogörelsen ska skrivas under av den chef som lämnar uppgifterna. Detta görs sist i dokumentet.

2 2 (12) Vuxenutbildningen i Säters kommun Verksamhetens omfattning och organisation Verksamhet Antal kursdeltagare Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå 16 Kommunal vuxenutbildning, gymnasial nivå 172 Utbildning i svenska för invandrare 57 Särskild utbildning för vuxna, grundläggande nivå 8 Särskild utbildning för vuxna, gymnasial nivå 0 Beskriv hur vuxenutbildningen är organiserad, verksamhet i egen regi, entreprenad eller samverkan med andra kommuner. Ansvarig nämnd. Svar: Vuxenutbildningen ingår, tillsammans med gymnasieskolan i kommunen, i Dahlander Kunskapscentrum. Vuxenutbildningen på Dahlander Kunskapscentrum omfattar utbildning i svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna (särvux) samt kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Vuxenutbildningen bedriver även uppdragsutbildningar mot Säters kommun och Landstinget Dalarna. Vuxenutbildningen i kommunen har samarbete med övriga kommuner i länet genom Dalawux, främst yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Teoretiska kurser på gymnasial nivå köps av NTI och gymnasieskolan på Dahlander Kunskapscentrum. Vuxenutbildningen erbjuder yrkesutbildning inom vård- och omsorgsprogrammet. Dahlander Kunskapscentrum leds av en rektor och en biträdande rektor. Personalen är indelade i arbetslag utifrån respektive verksamhetsområden. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden och utbildningsnämnden. Beskriv rektors/rektorernas ansvarsområde och om det finns andra ledningsfunktioner. Här ingår om myndighetsutövning som hör till rektors uppgifter överlämnats till enskild utbildningsanordnare med betygsrätt. Svar: Dahlander Kunskapscentrums ledningsorganisation består av rektor och biträdande rektor. Samtliga beslut i organisationen fattas av rektor såvida de inte är delegerade. Ansvarsfördelningen mellan dessa tjänster bygger på funktion och verksamhetsområde. Rektor har ekonomi och personalansvaret och biträdande rektor arbetar på delegation från rektor med verksamhetsansvar för vissa utbildningar; vuxenutbildningen och gymnasieskolans introduktionsprogram och vård- och omsorgsutbildning. I organisation finns också en halvtidstjänst för skolans logistik och en, för tillfället vakant tjänst, som verksamhetsutvecklare.

3 3 (12) Redogör för rektors/rektorernas utbildning och erfarenhet. Svar: Svar: Rektor: Utbildning; har gått den statliga rektorsutbildningen. Erfarenhet; gymnasielärare, hi och sh. rektor i 10 år. Områdeschef, 5 år. Förvaltningschef, 8 år. Totalt över 30 år i den svenska skolan. Biträdande rektor: Utbildning; fritidspedagogutbildning, har gått den statliga rektorsutbildningen. Erfarenhet: Föreståndare fritidshem/deltidsförskola 14år, projektledare Kunskapslyftet 6 år, rektor kommunal vuxenutbildning 8år, rektor gymnasieskola 2år. Elevernas utveckling mot målen 1.1 Undervisning och lärande Hur försäkrar kommunen sig om att utbildningen utgår från och anpassas till den enskildes behov och förutsättningar? Beskriv vilka former för utbildning som erbjuds, möjlighet till studier under hela året, möjligheter att kombinera studier med förvärvsarbete, studier inom andra skolformer (jämför med avsnitt 3). Svar: Vuxenutbildningen erbjuder lärarledd undervisning och distansundervisning inom gymnasial vuxenutbildning, lärarledd undervisning erbjuds i teoretiska kurser inom gymnasieskolan. Inom de olika nivåerna finns möjlighet att kombinera studier t.ex. mellan sfi/grundläggande/gymnasial vuxenutbildning och även inom samtliga nivåer kombination med arbete. Svenska för invandrare erbjuds under hela året och distanskurser inom gymnasial vuxenutbildning. I Qualis som Dahlander kunskapscentrum använder ingår huvudprocesserna: Elevens ansvar för eget lärande och Arbetssätt och lärarroll. Hur försäkrar kommunen sig om att utbildningen är inriktad mot de nationella målen i läroplan och kursplaner? Ger de studieformer som erbjuds förutsättningar att nå målen, (exempelvis möjligheter till laborationer vid distansstudier, möjligheter att i arbeta självständigt och tillsammans med andra)? Svar: Skolan har studieplatser och tillgång till datorer för att öka måluppfyllelsen och möjlighet finns att få stöd och hjälp med exempelvis laborationer vid distansstudier. För att försäkra sig om att utbildningen är inriktad mot de nationella målen i läroplan och kursplaner använder Dahlander kunskapscentrum Q-Steps Kvalitetssäkring för att kvalitetssäkra sin verksamhet. Qualis kvalitetsmodell fokuserar på hur verksamheten bedrivs i skolan. Qualis gör det även möjligt att bedöma skolans kvalitet över tid. Kvalitetsområden Qualis i skolan omfattar elva kvalitetsområden. Huvudprocesser visar på skolans uppdrag. Stödprocesserna är viktiga funktioner för att nå en hög kvalitet i uppdraget.

4 4 (12) Huvudprocesser Trygghet och trivsel Elevens ansvar för eget lärande Arbetssätt och lärarroll Kunskaper och färdigheter Delaktighet Stödprocesser Organisation Styrning och ledarskap Kommunikation Kompetens Resursutnyttjande Image Hur försäkrar sig kommunen om att det ges möjlighet till validering före och under studierna? Ge gärna exempel på områden där validering genomförts. Svar: Studievägledaren informerar om möjlighet till validering i vägledningssamtal. Områden som validering genomförts är inom vård- och omsorgsprogrammet. Hur försäkrar sig kommunen om att individuella studieplaner upprättas och revideras så att de kan vara stöd för planering och uppföljning av studierna? Svar: Studievägledaren upprättar individuella studieplaner vid ansökningstillfället, dessa revideras kontinuerligt under studietiden. Enligt barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan följer nämnden upp detta i oktober november. Beskriv kommunens samverkan med andra utbildningsanordnare, arbets- och föreningsliv samt arbetsförmedling i syfte att underlätta för elever att kombinera studier med andra aktiviteter och i syfte att utveckla utbildningens kvalitet. Svar: Vuxenutbildningen har en personlig kontakt med handläggare på arbetsförmedlingen som arbetar i huvudsak med arbetsmarknad och arbetsmarknadsprognoser. Kontinuerliga träffar sker med arbetsförmedlingen 1 gång/månad gällande studerande inom svenska för invandrare som hör till etableringsreformen. Dessa träffar syftar till kvalitativa språk- alternativ arbetspraktik för att påskynda språkutvecklingen. Studievägledare och rektorer har samarbete i Dalawux där utveckling av vuxenutbildningen är en viktig del av verksamheten, med bland annat gemensamma projekt. Kommunen är även med i Vård och omsorgscollege, både på lokal och regional nivå. Där finns representanter för arbetsgivare från kommun och landsting, fackliga företrädare, representant från Region Dalarna och utbildningsanordnare. Där diskuteras olika gemensamma utvecklingsfrågor och samverkan för en ökad kvalité och en ökning av rekrytering till vård och omsorgsprogrammet främst från grundskolan. Samverkan sker med

5 5 (12) Näringslivskontoret inom ramen för projektet Unga till arbete (18-24) och med det kommunala uppföljningsansvaret. 1.2 Grundläggande värden och inflytande Hur försäkrar sig kommunen om att utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar? Svar: Information och diskussioner i arbetslagen utifrån Läroplanen för vuxenutbildningen Uppföljning sker inom ramen för Qualis. Genom lednings- och utvecklingsgrupp, nämndens verksamhetsbesök och förvaltningschefens medarbetarsamtal med rektor. Hur försäkrar sig kommunen om att eleverna ges aktivt inflytande över utbildningen? Svar: Samtal mellan elev och lärare utifrån respektives studiesituation görs regelbundet. Efter avslutad kurs görs utvärdering på individnivå där bl. a elevens upplevelse av inflytande över sin utbildning tas upp. Qualis, som Dahlander kunskapscentrum använder för kvalitetssäkra verksamheten finns moment som värderar i vilken grad eleverna ges aktivt inflytande över utbildningen. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsbesök ger också tillfälle för ledamöterna att träffa elever/studerande. 1.3 Trygghet och studiero Hur försäkrar sig kommunen om att det inom varje verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever? Beskriv arbetsgången för att anmäla och utreda ärenden i de fall en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling. Svar: I arbetsgången på skolan, att anmäla och utreda ärenden i de fall en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling, finns en tydlig ärendegång, där händelsen ska rapporteras till rektor och där rektor sedan utser en person för att utreda händelsen och tillsammans med de inblandade komma överens om eventuella åtgärder. Rapportblad och mall för utredning finns som bilagor till skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Barn- och utbildningsnämnden informeras när utredning inleds och när utredning avslutas. Barn- och utbildningsnämnden har delegerat uppgiften att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering till förskolechef/rektor (bilaga 1, s. 8, p. E 6). Mall för utredning är framtagen och ligger i förvaltningens dataprogram för hanteringen av elevdokumentation (PMO). Nämnden har också delegerat uppgiften att upprätta plan mot kränkande behandling och diskriminering till rektor (bilaga 1, s. 8, p. E 5).

6 6 (12) I samband med att rektor inleder en utredning informeras barn- och utbildningsnämnden om att utredning inletts. Nämnden informeras också när utredningen avslutas. Särskilda blanketter finns framtagna för detta (bilaga 2-3). Mall för utredning är framtagen och ligger i förvaltningens dataprogram för hanteringen av elevdokumentation (PMO). Nämndsekreterare bevakar att påbörjade utredningar avslutas och att detta delges nämnden. Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan innehåller kontrollmoment att följa upp enheternas planer mot kränkande behandling och diskriminering (bilaga 4). Rutinen sammanfattas i ett flödesschema som redovisas i bilaga 5, flödeschema, utredning kränkande behandling. På nämndens hemsida beskrivs sättet att arbeta. 1.4 Bedömning och betygssättning Hur försäkrar sig kommunen om att bedömning och betygssättning utgår från kursplaner och betygskriterier samt en allsidig bedömning av elevers kunskaper. Svar: Kompetensutveckling i kunskapsbedömning i skolan genomförs och följs upp och diskuteras kontinuerligt i arbetslagen. I och med Vux 2012 har detta arbete intensifieras under senaste året. Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan innehåller kontrollmoment att följa upp innehållet i lärarnas pedagogiska planeringar (bilaga 4). Hur försäkrar sig kommunen om att intyg och betyg utfärdas i enlighet med bestämmelserna? Svar: Kontinuerlig inläsning av gällande föreskrifter för intyg och betyg och skolans elevregister (Procapita) uppdateras regelbundet via kommunens IT-avdelning. Skolassistent och berörd lärare granskar betygskatalogen. Slutbetygen registreras av skolassistent och SYV tillsammans. Man går därefter igenom betygen med rektor. Alla underlag arkiveras. Betygsutskrifterna granskas av rektor i samband med påskrift.

7 7 (12) 2. Ledning och utveckling av utbildningen 2.1 Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen Beskriv kommunens arbete med att planera, följa upp och utveckla utbildningen inom de olika skolformerna. Ge gärna exempel på vilka underlag som används för arbetet. Svar: Barn- och utbildningsnämnden målsätter verksamheten i en verksamhetsplan årligen. Utgångspunkten för nämndens målsättningar är analys av föregående års insatser och resultat som samlas in från enheterna och den nationella statistiken. Nämndens målsättningar förhåller sig till kommunens övergripande mål. Målsättningarna är satta för att harmoniera med skollagen och läroplanen så att dessa inte konkurrerar med varandra i skolledarnas uppdrag. Nämndens målsättningar är strategiska och följs upp löpande genom nämndens kvalitetsarbete. Resultatet från kvalitetsarbetet i relation till nämndens målsättningar ligger till grund för nämndens budget och verksamhetsplan med prioriterade områden. Dahlander Kunskapscentrum har från hösten 2012 börjat använda Qualis kvalitetssäkringssystem för att kvalitetssäkra sin verksamhet. Systemet omfattar elva kvalitetsområden, varav fem är huvudprocesser och visar på skolans uppdrag och sex är stödprocesser som är viktiga funktioner för att nå en hög kvalitet i uppdraget. Qualis kriterier är vägvisare vid värderingen av skolans verksamhet. Till hjälp för värdering används webbaserade enkäter med frågor till elever/studerande och personal. Ledning och arbetslag gör även självvärderingar med hjälp av kriterierna. Resultaten blir underlag för det fortsatta kvalitetsarbetet. Därutöver bygger Qualis på att skolan vart tredje år genomför en extern granskning. Inför en granskning har ledningen beskrivit hur skolans kvalitetsarbete bedrivs. Utbildade granskare gör sedan besök i verksamheten; observerar, samtalar, intervjuar fokusgrupper och tar del av dokumentation för att verifiera skolans kvalitet. Dessutom används kvantitativa tal som underlag för värderingen. En extern granskning resulterar i en genomarbetad och omfattande rapport. Rapporten visar på verksamhetens styrkor och förbättringsområden och är ett underlag för fortsatt systematiskt kvalitetsarbete. Beskriv utbildningarnas resultat utifrån elevernas syfte med sina studier. Svar: Bedömningen när det gäller de elever som studerar på en yrkesutbildning är att de har hög grad av måluppfyllelse. När det gäller de teoretiska kurserna är måluppfyllelsen skiftande. Betyg från Gymnasiekurser i egen regi läsåret 2011/12 Kurs Elever Avbrott IG G VG MVG Svenska A Svenska B Engelska A Engelska B

8 8 (12) Matematik A Matematik B Matematik C Matematik D Dataämnen Summa kursdeltagare Betyg från Gymnasiekurser via NTI läsåret 2011/2012 Kurs Elever Avbrott IG G VG MVG Naturvetarämnen Samhällsvetarämnen Företag och entreprenörskap Omvårdnad Pedagogik och media Summa kursdeltagare Hur försäkrar sig kommunen om att man inom de olika verksamheterna planerar, följer upp och utvecklar utbildningen? Svar: Rektor ingår i förvaltningens ledningsgrupp och är med och arbetar fram förslag till nämndsmål utifrån uppföljning och analys av verksamheten föregående år. Därutöver bildar rektor, biträdande rektor och förvaltningsledningen en utvecklingsgrupp för Dahlander kunskapscentrum. Gruppen träffas en till två gånger per månad. Vid utvecklingsgrupp diskuteras specifika utvecklingsfrågor för verksamheten. Verksamhet tar fram en verksamhetsplan utifrån sina resultat och analyser i kvalitetsarbetet. Som beskrivs ovan använder Dahlander kunskapscentrum Qualis, Q-steps kvalitetssäkringssystem. Verksamhetsplanen utgår från läroplanen, de egna resultaten, nämndens verksamhetsplan och ledningsgruppens beslut om prioriterade områden samt från den diskussion som förs i utvecklingsgrupperna. Verksamhetsplanen arbetas fram tillsammans med arbetslagsledarna och personalen. Områdets målsättningar resulterar i lönekriterier för den individuella lönesättningen. Förvaltningschefen följer också upp att rektor genomför uppdraget i enlighet med skolfattningarna genom årliga medarbetarsamtal och genom verksamhetsbesök. Om verksamhet lagts ut på entreprenad beskriv hur denna kvalitetssäkras. Svar: Genom statistik på NTI:s hemsida finns svaren från enkät som våra elever besvarar med olika frågor kring utbildningens kvalitéer. Studievägledaren ser om den individuella studieplanen följs med bl. a studietakt och resultat. Uppföljning av statistik, vilka elever som påbörjar eller avslutar sina studier, får skolan en gång per vecka, vid avbrott tas personlig kontakt med elev för uppföljning.

9 9 (12) Hur försäkrar sig kommunen om att rektorn/rektorerna för verksamheterna samordnar och leder det pedagogiska arbetet? Svar: Som beskrivs ovan ingår rektor i förvaltningens ledningsgrupp och är med och arbetar fram förslag till nämndsmål utifrån uppföljning och analys av verksamheten föregående år. Därutöver bildar rektor och biträdande rektor, tillsammans med förvaltningscheferna, utvecklingsgrupp för gymnasium/vuxenutbildning. Där diskuteras specifika utvecklingsfrågor. Förvaltningschefen följer också upp att rektor genomför uppdraget i enlighet med skolfattningarna genomför årligen medarbetarsamtal och genom verksamhetsbesök. Hur försäkrar sig kommunen om att rektorn/rektorerna följer och fattar beslut i enlighet med författningarna? Svar: Barn- och utbildningsnämnden har beslutat en delegationsordning, bilaga 1. Rektor ska rapportera delegationsbeslut till nämnden efter det att beslutet är fattat. Rutinen framgår av nämndens delegationsordning, bilaga 1, s. 2 näst sista rubriken, samt i särskild rutin, bilaga 6, samt anvisningar delegationsbeslut, bilaga 7. För rapportering av beslut används särskild blankett, bilaga 8. För skolledarna har kommunen haft interna genomgångar av delegationsordning och de rektorsbeslut som är direktdelegerade till rektor. Förvaltningen har gjort en sammanställning av dessa beslut i syfte att underlätta för skolledarna, bilaga 9. Blanketter för samtliga rektorsbeslut i skollagen och i delegationsordningen har tagits fram. Exempel på sådana blanketter, bilaga 8 och 10. I barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan ingår kontrollmomenten: Kontroll av delegationsordning, bevakning av beslut som berör verksamheten, samt att påminnelse till skolledarna en gång per termin, bilaga 4, s. 5 rutin A. Beskriv kommunens arbete för att ta reda på behoven av kompetensutveckling såväl för att utveckla verksamheterna som för den enskilde läraren eller annan personal. Svar: Säters kommun är delaktig i projektet Dala Kompetens, som bedrivs inom ramen för Dalawux där personal har vidarutbildat sig inom områden som bedöms viktiga i nuläge och framtiden för att utveckla vuxenutbildningen i kommunerna. Resultatet från Qualis är ett av underlagen för att ta ställning till kompetenutvecklingsbehov. Rektorerna har medarbetarsamtal med all personal en gång per läsår, där kompetensutveckling på personnivå tas upp.

10 10 (12) 3. Enskild elevs rätt 3.1 Erbjudande av utbildning Beskriv arbetet med att informera om, aktivt verka för och motivera vuxna i kommunerna att delta i de olika skolformerna inom vuxenutbildningen. Svar: Annonsering sker gällande alla skolformer, därutöver samverkan med integrationsenheten i kommunen och arbetsförmedling gällande presumtiva studerande till svenska för invandrare. Besök och samverkan med daglig verksamhet och gruppbostäder gällande presumtiva studerande till särskild utbildning för vuxna. Samverkan med ungdomsprojekt Unga till arbete, riktad till ungdomar i åldergruppen år. Beskriv arbetet med att erbjuda utbildning till de vuxna som har rätt till och önskar delta i studier. Svar: Marknadsföring via annonsering, hemsida, broschyrer etc. och uppsökande verksamhet mot arbetsförmedling och ungdomar i kommunen. 3.2 Omfattning och tillgång till utbildning Beskriv arbetet med att kartlägga kommuninvånarnas behov av utbildning inom de olika skolformerna. Svar: Särskild utbildning för vuxna: Kommunen har kontakt med gruppboende och LSS-handläggare. Skolan skickar via dessa kontakter utbildningsinformation om olika möjliga kurser, därefter får skolan in intresseanmälningar. Utifrån resultat av dessa startar kurserna. Under utbildningstiden har skolan en kontinuerlig dialog med kursdeltagaren för att fånga upp kommande utbildningsbehov. Utbildning i Svenska för invandrare: Kommunen har avtal med Migrationsverket och en lokal överenskommelse med arbetsförmedling, försäkringskassa och länsstyrelse. Även kommunens egen integrationsavdelning informerar om utbildningsbehoven för nyanlända i kommunen. Kommunal vuxenutbildning: Kontakt med arbetsförmedling med prognoser om bl.a. pensionsavgångar, varsel etc. i regionen. Beskriv hur behovet av information och vägledning tillgodoses. Svar: Informationsträffar sker i samverkan med arbetsförmedlingen. Information om verksamheterna finns på kommunens hemsida: där står även kontaktuppgifter för yt-

11 11 (12) terligare information. Tillgång till vägledningssamtal tillgodoses för samtliga presumtiva studerande och studerande som är under utbildning. Hur försäkrar sig kommunen om att hanteringen av avgifter följer lagstiftningen? Svar: Det ingår i skolans policy att ej belasta eleverna med några som helst avgifter. Samtliga aktiviteter i skolans regi och under skoltid är avgiftsfria. Ansvarig uppgiftslämnare (namn och befattning): Per Wikström, biträdande förvaltningschef

12 12 (12) Bilageförteckning Bilaga 1, Delegationsordning Bilaga 2, Blankett, anm huvudm,kränk beh Bilaga 3, Blankett, anm huvudm,kränk beh,avsl utr Bilaga 4, Internkontrollplan 2013 Bilaga 5, Flödeschema, utr kränkande behandling Bilaga 6, Rutin, Delegationsbeslut Bilaga 7, Delegationsbeslut, anvisning Bilaga 8, Blankett för redovisn del_beslut. Bilaga 9, Rektors_fskchefs beslut i skollagen Bilaga 10, Blankett,åtgärdsprgr, att upprätta

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Qualis kvalitetssäkringssystem. Kvalitet i förskola

Qualis kvalitetssäkringssystem. Kvalitet i förskola Qualis kvalitetssäkringssystem Kvalitet i förskola Syftet med Qualis Syfte: Synliggöra sambanden mellan faktorer som skapar bra resultat och god kvalitet. Bidra till att kommunicera vision, mål och resultat.

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING VERKSAMHETSPLAN

BARN OCH UTBILDNING VERKSAMHETSPLAN BARN OCH UTBILDNING VERKSAMHETSPLAN Frivilliga skolformer LÄSÅRET 2014-2015 1 Innehållsförteckning: Verksamhetsplan..sid. 3 1. Inledning. sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete. sid. 3 2.1 Vision...sid.

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar. läsåret 2012/13 Datum 1 (7) Kvalitetsanalys för OmsorgsLyftet Utbildningar läsåret 2012/13 Varje anordnare har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se

P O L H E M. POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se P O L H E M POLHEMSSKOLAN Box 6067 800 06 Gävle www.polhem.gavle.se Vision Mål och mått Polhemsskolans processer Huvudprocess Ledningsprocess Informationsprocess Stödprocess Alla elever ska klara sin utbildning

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader

Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz & Sandra Marcusson 17 Uppföljning av granskning om grundskolans resultat och kostnader Emmaboda kommuns revisorer Uppföljning av granskning om grundskolans resultat

Läs mer

Översikt över innehåll

Översikt över innehåll 1 (7) Regelbunden tillsyn av skolenhet Bedömningsunderlag Skolform: Gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Översikt över innehåll 1. Undervisning och lärande 2. Extra anpassningar och särskilt

Läs mer

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015.

Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. 1 (7) Instruktion Komvux: Elever, kursdeltagare och utbildningsresultat, första halvåret 2015. Uppgifterna ska vara SCB tillhanda senast 15 september 2015 och kan endast lämnas via Internet på webbplatsen

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013

Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 2014-04-29 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2014/58-631 Arbets- och företagsnämnden Fördjupad analys och redovisning av elevresultat inom vuxenutbildningen 2013 Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Hot spots - Råd för rektor Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Karriärvägar för lärare Ca 10 000 karriärtjänster Ca 5 000 kr/månad för förstelärare Ca 10 000 kr/månad för lektor

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Qualis kvalitet i skolan

Qualis kvalitet i skolan Qualis kvalitet i skolan Säkra kvaliteten i din skola I Sverige finns över 6 000 skolor, en del av dem är mycket bra, men många har brister, i form av stressade medarbetare, dålig arbetsmiljö eller svagt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010

KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010 KVALITETSREDOVISNING Vuxenutbildningen i Säters kommun Läsåret 2009-2010 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 1 2. INLEDNING... 1 3. UNDERLAG OCH RUTINER FÖR ATT TA FRAM KVALITETSREDOVISNINGEN...

Läs mer

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18

GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 GRUV-utredningen Stockholm 2012-06-18 Hur står det till med vuxenutbildningen på grundläggande nivå? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar

Läs mer

SFI Bollnäs. Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen. Nämnd: Lärande och Arbete. Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

SFI Bollnäs. Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen. Nämnd: Lärande och Arbete. Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor SFI Bollnäs Sektor: Svenska för invandrare, Sfi, Vuxenutbildningen Nämnd: Lärande och Arbete Datum 090910 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Kvalitetsredovisningen

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015

KVALITETSREDOVISNING, 2015. Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun. Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 KVALITETSREDOVISNING, 2015 Särskild utbildning för vuxna, Hagfors kommun Sammanfattning Mål för verksamheten, 2015 Lisa Svensson lisa.svensson@skolor.hagfors.se Kvalitetsredovisning, 2015 Riktlinjer Målen

Läs mer

Vuxenutbildningen Bollnäs

Vuxenutbildningen Bollnäs Vuxenutbildningen Bollnäs Sektor: 1 Komvux 2 Komvux Vård från sid 13 Nämnd: Lärande och Arbete Datum 20090909 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor 1 KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Kvalitetsredovisningen

Läs mer

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: 1 Intern kontroll 2012 Den interna kontrollen är ett instrument för att säkerställa att mål, policys och rutiner efterlevs när det gäller verksamhetsstyrning, finansiell rapportering och efterlevnad av

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Qualis kvalitet i skolan

Qualis kvalitet i skolan Qualis kvalitet i skolan Säkra kvaliteten i din skola I Sverige finns över 6 000 skolor, en del av dem är mycket bra, men många har brister, i form av stressade medarbetare, dålig arbetsmiljö eller svagt

Läs mer

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation

Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Förskolechefens möjligheter att delegera och förskolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om förskolechefens möjlighet att delegera och förskolors organisation, i samband

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan

Myndighetens syn på. ledningsgruppsarbete. yrkeshögskolan Myndighetens syn på ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan 1 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2011 Dnr: YH 2011/491 ISBN-nr: 978-91-978684-5-7 Elanders 2011 Ledningsgruppsarbete inom yrkeshögskolan

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL VUXENUTBILDNING ENHET 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse... sid 4 Resultatredovisning Måluppfyllelse och resultat... sid 5-6 Resultatredovisning

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 Vuxenutbildningen i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2011/2012 i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering,

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Karlstads Praktiska Gymnasium i Karlstad Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-SV2008:357 Beslut Baggium Utbildning AB Ängbackevägen

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Vuxenutbildningen i Ängelholms kommun Granskning genomförd i mars 2013 av Kurt Westlund och Leif Jarlén Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Vuxenutbildningen

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs

Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Lärcentrums verksamhet präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande Likabehandlingsplan Läsåret 2010/2011 Lärcentrum i Strängnäs Likabehandlingsplan - en plan för att främja likabehandling och förebygga

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR GRANSKNINGSKOMMUN Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Omvårdnad, Medlearn 20 maj 2010 Två samtal genomfördes: 1. Inger Shakarchi, verksamhetsansvarig 2. Elisabeth Kindblom och Anna-Malin

Läs mer

Söderhamns kommun. Uppföljning av tidigare granskning av likabehandling inklusive systematiskt värdegrundsarbete. Revisionsrapport. www.pwc.

Söderhamns kommun. Uppföljning av tidigare granskning av likabehandling inklusive systematiskt värdegrundsarbete. Revisionsrapport. www.pwc. www.pwc.se Revisionsrapport Micaela Hedin, Hanna Franck Larsson Uppföljning av tidigare granskning av likabehandling inklusive systematiskt värdegrundsarbete Söderhamns kommun Granskning av arbetet med

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 Systematiskt kvalitetsarbete, målstyrning och skolutveckling Lär dig konkurrera med bättre kvalitet DÄRFÖR ÄR KVALITETSARBETE SÅ VIKTIGT! Tänker du strategiskt kring kompetensutveckling

Läs mer

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi?

Bakgrund Omvärld Framtid Framgångsrik skola Kvalitetsplan Nuläge - Var är vi? Bakgrund Omvärld Globala frågor får en allt större betydelse i samhället. Vi är beroende av varandra både nationellt och internationellt. Teknikutvecklingen formligen exploderar. Grundkunskap får för gemene

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2014 Kommunala vuxenutbildningen 1. Ekonomiska resultat /avvikelser Vuxenutbildning Intäkter -1 980 000-3 047 956 153,9% Personalkostnader 5 392 706 7 719 171 143,1% Övriga

Läs mer

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur?

Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? Vuxenutbildning inom Kriminalvården Varför? Vad? Hur? ViSa, Linköping,12-11-30 Kriminalvårdens uppdrag Kriminalvården ska verka för att 1. påföljder verkställs på ett säkert, humant och effektivt sätt,

Läs mer

Bildningsförvaltningen

Bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningen 1(11) 2013-04-19 Handlingsplan för studie- och yrkesorientering i alla skolformer i Åstorps kommun Pål Olsson Ulla Dahlgren Gunilla Maltesson Lizen Johansson Helena Larsson 2(11)

Läs mer

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gymnasieskolan och vuxenutbildningen Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i gymnasieskolan och vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Granskningsrapport Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Lena Hansson och Mikael Skeensgård Q-Steps Kvalitetssäkring AB 1 Sammanfattning av rapporten Komvux i Ängelholm har genomgått Qualis

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Stockholm 2012-03-19 Hur står det till med gruv? Ingen aning utan uppföljning Skolinspektionen sep 2009 Kommunerna följer inte upp sina vuxenutbildningar och vet alldeles

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux

Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun. Komvux Kvalitetsredovisning för läsåret 10/11 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun Komvux Gymnasiechef Ann-Marie Lotsengård Jakobsson Rektor Komvux Per Hofstedt Administrativ chef Ulrika Hernäng

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

SVENSKA SKOLAN I LONDON. Information Västerås 22/1 2009

SVENSKA SKOLAN I LONDON. Information Västerås 22/1 2009 SVENSKA SKOLAN I LONDON Information Västerås 22/1 2009 The Swedish School provides a very positive learning environment where pupils and students thrive. OFSTED april 2007 Elverna är påfallande nöjda

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9

Sammanfattning Rapport 2011:7. Engelska i grundskolans årskurser 6-9 Sammanfattning Rapport 2011:7 Engelska i grundskolans årskurser 6-9 1 Sammanfattning Att förstå och göra sig förstådd på engelska är en nödvändighet i det allt mer globala samhället. Glädjande är att svenska

Läs mer

Utbildningskvalitet hur följer vi upp och utvärderar vuxenutbildning?

Utbildningskvalitet hur följer vi upp och utvärderar vuxenutbildning? Utbildningskvalitet hur följer vi upp och utvärderar vuxenutbildning? Jonas Österberg, Kvalitetscontroller/Processledare, Vuxenutbildningsförvaltningen Göteborg Stad Vuxenutbildningen i Göteborg Sfi, Komvux

Läs mer

Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning

Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning Handlingsplan 2012 Botkyrka Vuxenutbildning ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNING SFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Hans Stahles väg 13, Tumba Kontaktcenter 08-530 610 00 Org.nr 212000-2882

Läs mer

2014 Likabehandlingsplan

2014 Likabehandlingsplan 2014 Likabehandlingsplan Innehåll 1. Inledning...2 2. Vision...2 3. Lag och begrepp...2 3.1 Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap. 5...2 3.2 Centrala begrepp...2 3.2.1 Direkt och indirekt diskriminering...2 3.2.2

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR

Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Granskningsmall för yrkesutbildningar upphandlade av GR Lokalvård, Academedia 17 maj 2010 Tre samtal genomfördes: 1. Margaretha Frimodig, verksamhetsansvarig 2. Siv Hultmark, administratör 3. Ann-Louise

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012

Kvalitetsredovisning 2011-2012 Vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Anne Sonnerfelt 2012-06-25 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Utvärdering och uppföljning

Utvärdering och uppföljning Utvärdering och uppföljning Work shop vid HUR-konferensen 2011 Sören Levén VD Q-Steps Kvalitetssäkring AB Utvärdering Uppföljning Kvalitetsvärdering Utvärdering Utvärdering har dubbla funktioner - att

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015

Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 Utbildningsfö rvaltningens fö rba ttringsplan 2015 2014-12-11 Prioriterade områden 1. Höjd kunskapsnivå och ökad likvärdighet Åtaganden: 1. Vi ska arbeta med ett ansvarstagande förhållningssätt 2. Åtgärder

Läs mer

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107

Vuxenutbildningen. i Älvkarleby Kommun. Vårterminen 2011. Reviderad 110107 Vuxenutbildningen i Älvkarleby Kommun Vårterminen 2011 Reviderad 110107 Välkommen till KunDa (undervisning) och Centralen (vägledning) Vi ordnar utbildningar på olika nivåer. De kan kombineras till hel-

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1

Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola UTBILDNINGSPOLITISK STRATEGI FÖR NACKA KOMMUN 1 Utbildningspolitisk strategi för Nacka kommun Styrdokument för gymnasieskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Vuxenutbildningen i Karlshamn Lärcenter 2015 Ansvarig: Peter Stålbrand, utbildningsstrateg och rektor för utbildningar som genomförs av interna

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal

Kvalitetsredovisning. Kunskapens Hus. Munkedal Kvalitetsredovisning Kunskapens Hus Munkedal 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kvalitetsredovisning för Kunskapens hus 2. Grundfakta och beskrivning av verksamheten 3. Underlag och rutiner för framtagande av

Läs mer