Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun"

Transkript

1 Regelbunden tillsyn Bilaga 9 Dnr :277 Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av underlagen vid tillsynen av er vuxenutbildning. Den ska spegla samtliga skolformer inom vuxenutbildningen som kommunen anordnar i egen regi eller av externa anordnare (entreprenad). Redovisa samlat eller uppdelat på skolform där svaren skiljer sig åt. Om någon fråga inte är aktuell markera detta. Vi önskar viss redovisning av fakta men huvuddelen ska vara kommunens bedömning och värdering av verksamheten med utgångspunkt i nationella mål och krav uttryckta i läroplan, ämnes- och kursplaner samt övriga skolförfattningar. Ge gärna exempel på resultat av kommunens arbete eller kontroll. Redogörelsen ska skrivas under av den chef som lämnar uppgifterna. Detta görs sist i dokumentet.

2 2 (12) Vuxenutbildningen i Säters kommun Verksamhetens omfattning och organisation Verksamhet Antal kursdeltagare Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå 16 Kommunal vuxenutbildning, gymnasial nivå 172 Utbildning i svenska för invandrare 57 Särskild utbildning för vuxna, grundläggande nivå 8 Särskild utbildning för vuxna, gymnasial nivå 0 Beskriv hur vuxenutbildningen är organiserad, verksamhet i egen regi, entreprenad eller samverkan med andra kommuner. Ansvarig nämnd. Svar: Vuxenutbildningen ingår, tillsammans med gymnasieskolan i kommunen, i Dahlander Kunskapscentrum. Vuxenutbildningen på Dahlander Kunskapscentrum omfattar utbildning i svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna (särvux) samt kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Vuxenutbildningen bedriver även uppdragsutbildningar mot Säters kommun och Landstinget Dalarna. Vuxenutbildningen i kommunen har samarbete med övriga kommuner i länet genom Dalawux, främst yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Teoretiska kurser på gymnasial nivå köps av NTI och gymnasieskolan på Dahlander Kunskapscentrum. Vuxenutbildningen erbjuder yrkesutbildning inom vård- och omsorgsprogrammet. Dahlander Kunskapscentrum leds av en rektor och en biträdande rektor. Personalen är indelade i arbetslag utifrån respektive verksamhetsområden. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden och utbildningsnämnden. Beskriv rektors/rektorernas ansvarsområde och om det finns andra ledningsfunktioner. Här ingår om myndighetsutövning som hör till rektors uppgifter överlämnats till enskild utbildningsanordnare med betygsrätt. Svar: Dahlander Kunskapscentrums ledningsorganisation består av rektor och biträdande rektor. Samtliga beslut i organisationen fattas av rektor såvida de inte är delegerade. Ansvarsfördelningen mellan dessa tjänster bygger på funktion och verksamhetsområde. Rektor har ekonomi och personalansvaret och biträdande rektor arbetar på delegation från rektor med verksamhetsansvar för vissa utbildningar; vuxenutbildningen och gymnasieskolans introduktionsprogram och vård- och omsorgsutbildning. I organisation finns också en halvtidstjänst för skolans logistik och en, för tillfället vakant tjänst, som verksamhetsutvecklare.

3 3 (12) Redogör för rektors/rektorernas utbildning och erfarenhet. Svar: Svar: Rektor: Utbildning; har gått den statliga rektorsutbildningen. Erfarenhet; gymnasielärare, hi och sh. rektor i 10 år. Områdeschef, 5 år. Förvaltningschef, 8 år. Totalt över 30 år i den svenska skolan. Biträdande rektor: Utbildning; fritidspedagogutbildning, har gått den statliga rektorsutbildningen. Erfarenhet: Föreståndare fritidshem/deltidsförskola 14år, projektledare Kunskapslyftet 6 år, rektor kommunal vuxenutbildning 8år, rektor gymnasieskola 2år. Elevernas utveckling mot målen 1.1 Undervisning och lärande Hur försäkrar kommunen sig om att utbildningen utgår från och anpassas till den enskildes behov och förutsättningar? Beskriv vilka former för utbildning som erbjuds, möjlighet till studier under hela året, möjligheter att kombinera studier med förvärvsarbete, studier inom andra skolformer (jämför med avsnitt 3). Svar: Vuxenutbildningen erbjuder lärarledd undervisning och distansundervisning inom gymnasial vuxenutbildning, lärarledd undervisning erbjuds i teoretiska kurser inom gymnasieskolan. Inom de olika nivåerna finns möjlighet att kombinera studier t.ex. mellan sfi/grundläggande/gymnasial vuxenutbildning och även inom samtliga nivåer kombination med arbete. Svenska för invandrare erbjuds under hela året och distanskurser inom gymnasial vuxenutbildning. I Qualis som Dahlander kunskapscentrum använder ingår huvudprocesserna: Elevens ansvar för eget lärande och Arbetssätt och lärarroll. Hur försäkrar kommunen sig om att utbildningen är inriktad mot de nationella målen i läroplan och kursplaner? Ger de studieformer som erbjuds förutsättningar att nå målen, (exempelvis möjligheter till laborationer vid distansstudier, möjligheter att i arbeta självständigt och tillsammans med andra)? Svar: Skolan har studieplatser och tillgång till datorer för att öka måluppfyllelsen och möjlighet finns att få stöd och hjälp med exempelvis laborationer vid distansstudier. För att försäkra sig om att utbildningen är inriktad mot de nationella målen i läroplan och kursplaner använder Dahlander kunskapscentrum Q-Steps Kvalitetssäkring för att kvalitetssäkra sin verksamhet. Qualis kvalitetsmodell fokuserar på hur verksamheten bedrivs i skolan. Qualis gör det även möjligt att bedöma skolans kvalitet över tid. Kvalitetsområden Qualis i skolan omfattar elva kvalitetsområden. Huvudprocesser visar på skolans uppdrag. Stödprocesserna är viktiga funktioner för att nå en hög kvalitet i uppdraget.

4 4 (12) Huvudprocesser Trygghet och trivsel Elevens ansvar för eget lärande Arbetssätt och lärarroll Kunskaper och färdigheter Delaktighet Stödprocesser Organisation Styrning och ledarskap Kommunikation Kompetens Resursutnyttjande Image Hur försäkrar sig kommunen om att det ges möjlighet till validering före och under studierna? Ge gärna exempel på områden där validering genomförts. Svar: Studievägledaren informerar om möjlighet till validering i vägledningssamtal. Områden som validering genomförts är inom vård- och omsorgsprogrammet. Hur försäkrar sig kommunen om att individuella studieplaner upprättas och revideras så att de kan vara stöd för planering och uppföljning av studierna? Svar: Studievägledaren upprättar individuella studieplaner vid ansökningstillfället, dessa revideras kontinuerligt under studietiden. Enligt barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan följer nämnden upp detta i oktober november. Beskriv kommunens samverkan med andra utbildningsanordnare, arbets- och föreningsliv samt arbetsförmedling i syfte att underlätta för elever att kombinera studier med andra aktiviteter och i syfte att utveckla utbildningens kvalitet. Svar: Vuxenutbildningen har en personlig kontakt med handläggare på arbetsförmedlingen som arbetar i huvudsak med arbetsmarknad och arbetsmarknadsprognoser. Kontinuerliga träffar sker med arbetsförmedlingen 1 gång/månad gällande studerande inom svenska för invandrare som hör till etableringsreformen. Dessa träffar syftar till kvalitativa språk- alternativ arbetspraktik för att påskynda språkutvecklingen. Studievägledare och rektorer har samarbete i Dalawux där utveckling av vuxenutbildningen är en viktig del av verksamheten, med bland annat gemensamma projekt. Kommunen är även med i Vård och omsorgscollege, både på lokal och regional nivå. Där finns representanter för arbetsgivare från kommun och landsting, fackliga företrädare, representant från Region Dalarna och utbildningsanordnare. Där diskuteras olika gemensamma utvecklingsfrågor och samverkan för en ökad kvalité och en ökning av rekrytering till vård och omsorgsprogrammet främst från grundskolan. Samverkan sker med

5 5 (12) Näringslivskontoret inom ramen för projektet Unga till arbete (18-24) och med det kommunala uppföljningsansvaret. 1.2 Grundläggande värden och inflytande Hur försäkrar sig kommunen om att utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar? Svar: Information och diskussioner i arbetslagen utifrån Läroplanen för vuxenutbildningen Uppföljning sker inom ramen för Qualis. Genom lednings- och utvecklingsgrupp, nämndens verksamhetsbesök och förvaltningschefens medarbetarsamtal med rektor. Hur försäkrar sig kommunen om att eleverna ges aktivt inflytande över utbildningen? Svar: Samtal mellan elev och lärare utifrån respektives studiesituation görs regelbundet. Efter avslutad kurs görs utvärdering på individnivå där bl. a elevens upplevelse av inflytande över sin utbildning tas upp. Qualis, som Dahlander kunskapscentrum använder för kvalitetssäkra verksamheten finns moment som värderar i vilken grad eleverna ges aktivt inflytande över utbildningen. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsbesök ger också tillfälle för ledamöterna att träffa elever/studerande. 1.3 Trygghet och studiero Hur försäkrar sig kommunen om att det inom varje verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever? Beskriv arbetsgången för att anmäla och utreda ärenden i de fall en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling. Svar: I arbetsgången på skolan, att anmäla och utreda ärenden i de fall en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling, finns en tydlig ärendegång, där händelsen ska rapporteras till rektor och där rektor sedan utser en person för att utreda händelsen och tillsammans med de inblandade komma överens om eventuella åtgärder. Rapportblad och mall för utredning finns som bilagor till skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Barn- och utbildningsnämnden informeras när utredning inleds och när utredning avslutas. Barn- och utbildningsnämnden har delegerat uppgiften att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering till förskolechef/rektor (bilaga 1, s. 8, p. E 6). Mall för utredning är framtagen och ligger i förvaltningens dataprogram för hanteringen av elevdokumentation (PMO). Nämnden har också delegerat uppgiften att upprätta plan mot kränkande behandling och diskriminering till rektor (bilaga 1, s. 8, p. E 5).

6 6 (12) I samband med att rektor inleder en utredning informeras barn- och utbildningsnämnden om att utredning inletts. Nämnden informeras också när utredningen avslutas. Särskilda blanketter finns framtagna för detta (bilaga 2-3). Mall för utredning är framtagen och ligger i förvaltningens dataprogram för hanteringen av elevdokumentation (PMO). Nämndsekreterare bevakar att påbörjade utredningar avslutas och att detta delges nämnden. Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan innehåller kontrollmoment att följa upp enheternas planer mot kränkande behandling och diskriminering (bilaga 4). Rutinen sammanfattas i ett flödesschema som redovisas i bilaga 5, flödeschema, utredning kränkande behandling. På nämndens hemsida beskrivs sättet att arbeta. 1.4 Bedömning och betygssättning Hur försäkrar sig kommunen om att bedömning och betygssättning utgår från kursplaner och betygskriterier samt en allsidig bedömning av elevers kunskaper. Svar: Kompetensutveckling i kunskapsbedömning i skolan genomförs och följs upp och diskuteras kontinuerligt i arbetslagen. I och med Vux 2012 har detta arbete intensifieras under senaste året. Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan innehåller kontrollmoment att följa upp innehållet i lärarnas pedagogiska planeringar (bilaga 4). Hur försäkrar sig kommunen om att intyg och betyg utfärdas i enlighet med bestämmelserna? Svar: Kontinuerlig inläsning av gällande föreskrifter för intyg och betyg och skolans elevregister (Procapita) uppdateras regelbundet via kommunens IT-avdelning. Skolassistent och berörd lärare granskar betygskatalogen. Slutbetygen registreras av skolassistent och SYV tillsammans. Man går därefter igenom betygen med rektor. Alla underlag arkiveras. Betygsutskrifterna granskas av rektor i samband med påskrift.

7 7 (12) 2. Ledning och utveckling av utbildningen 2.1 Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen Beskriv kommunens arbete med att planera, följa upp och utveckla utbildningen inom de olika skolformerna. Ge gärna exempel på vilka underlag som används för arbetet. Svar: Barn- och utbildningsnämnden målsätter verksamheten i en verksamhetsplan årligen. Utgångspunkten för nämndens målsättningar är analys av föregående års insatser och resultat som samlas in från enheterna och den nationella statistiken. Nämndens målsättningar förhåller sig till kommunens övergripande mål. Målsättningarna är satta för att harmoniera med skollagen och läroplanen så att dessa inte konkurrerar med varandra i skolledarnas uppdrag. Nämndens målsättningar är strategiska och följs upp löpande genom nämndens kvalitetsarbete. Resultatet från kvalitetsarbetet i relation till nämndens målsättningar ligger till grund för nämndens budget och verksamhetsplan med prioriterade områden. Dahlander Kunskapscentrum har från hösten 2012 börjat använda Qualis kvalitetssäkringssystem för att kvalitetssäkra sin verksamhet. Systemet omfattar elva kvalitetsområden, varav fem är huvudprocesser och visar på skolans uppdrag och sex är stödprocesser som är viktiga funktioner för att nå en hög kvalitet i uppdraget. Qualis kriterier är vägvisare vid värderingen av skolans verksamhet. Till hjälp för värdering används webbaserade enkäter med frågor till elever/studerande och personal. Ledning och arbetslag gör även självvärderingar med hjälp av kriterierna. Resultaten blir underlag för det fortsatta kvalitetsarbetet. Därutöver bygger Qualis på att skolan vart tredje år genomför en extern granskning. Inför en granskning har ledningen beskrivit hur skolans kvalitetsarbete bedrivs. Utbildade granskare gör sedan besök i verksamheten; observerar, samtalar, intervjuar fokusgrupper och tar del av dokumentation för att verifiera skolans kvalitet. Dessutom används kvantitativa tal som underlag för värderingen. En extern granskning resulterar i en genomarbetad och omfattande rapport. Rapporten visar på verksamhetens styrkor och förbättringsområden och är ett underlag för fortsatt systematiskt kvalitetsarbete. Beskriv utbildningarnas resultat utifrån elevernas syfte med sina studier. Svar: Bedömningen när det gäller de elever som studerar på en yrkesutbildning är att de har hög grad av måluppfyllelse. När det gäller de teoretiska kurserna är måluppfyllelsen skiftande. Betyg från Gymnasiekurser i egen regi läsåret 2011/12 Kurs Elever Avbrott IG G VG MVG Svenska A Svenska B Engelska A Engelska B

8 8 (12) Matematik A Matematik B Matematik C Matematik D Dataämnen Summa kursdeltagare Betyg från Gymnasiekurser via NTI läsåret 2011/2012 Kurs Elever Avbrott IG G VG MVG Naturvetarämnen Samhällsvetarämnen Företag och entreprenörskap Omvårdnad Pedagogik och media Summa kursdeltagare Hur försäkrar sig kommunen om att man inom de olika verksamheterna planerar, följer upp och utvecklar utbildningen? Svar: Rektor ingår i förvaltningens ledningsgrupp och är med och arbetar fram förslag till nämndsmål utifrån uppföljning och analys av verksamheten föregående år. Därutöver bildar rektor, biträdande rektor och förvaltningsledningen en utvecklingsgrupp för Dahlander kunskapscentrum. Gruppen träffas en till två gånger per månad. Vid utvecklingsgrupp diskuteras specifika utvecklingsfrågor för verksamheten. Verksamhet tar fram en verksamhetsplan utifrån sina resultat och analyser i kvalitetsarbetet. Som beskrivs ovan använder Dahlander kunskapscentrum Qualis, Q-steps kvalitetssäkringssystem. Verksamhetsplanen utgår från läroplanen, de egna resultaten, nämndens verksamhetsplan och ledningsgruppens beslut om prioriterade områden samt från den diskussion som förs i utvecklingsgrupperna. Verksamhetsplanen arbetas fram tillsammans med arbetslagsledarna och personalen. Områdets målsättningar resulterar i lönekriterier för den individuella lönesättningen. Förvaltningschefen följer också upp att rektor genomför uppdraget i enlighet med skolfattningarna genom årliga medarbetarsamtal och genom verksamhetsbesök. Om verksamhet lagts ut på entreprenad beskriv hur denna kvalitetssäkras. Svar: Genom statistik på NTI:s hemsida finns svaren från enkät som våra elever besvarar med olika frågor kring utbildningens kvalitéer. Studievägledaren ser om den individuella studieplanen följs med bl. a studietakt och resultat. Uppföljning av statistik, vilka elever som påbörjar eller avslutar sina studier, får skolan en gång per vecka, vid avbrott tas personlig kontakt med elev för uppföljning.

9 9 (12) Hur försäkrar sig kommunen om att rektorn/rektorerna för verksamheterna samordnar och leder det pedagogiska arbetet? Svar: Som beskrivs ovan ingår rektor i förvaltningens ledningsgrupp och är med och arbetar fram förslag till nämndsmål utifrån uppföljning och analys av verksamheten föregående år. Därutöver bildar rektor och biträdande rektor, tillsammans med förvaltningscheferna, utvecklingsgrupp för gymnasium/vuxenutbildning. Där diskuteras specifika utvecklingsfrågor. Förvaltningschefen följer också upp att rektor genomför uppdraget i enlighet med skolfattningarna genomför årligen medarbetarsamtal och genom verksamhetsbesök. Hur försäkrar sig kommunen om att rektorn/rektorerna följer och fattar beslut i enlighet med författningarna? Svar: Barn- och utbildningsnämnden har beslutat en delegationsordning, bilaga 1. Rektor ska rapportera delegationsbeslut till nämnden efter det att beslutet är fattat. Rutinen framgår av nämndens delegationsordning, bilaga 1, s. 2 näst sista rubriken, samt i särskild rutin, bilaga 6, samt anvisningar delegationsbeslut, bilaga 7. För rapportering av beslut används särskild blankett, bilaga 8. För skolledarna har kommunen haft interna genomgångar av delegationsordning och de rektorsbeslut som är direktdelegerade till rektor. Förvaltningen har gjort en sammanställning av dessa beslut i syfte att underlätta för skolledarna, bilaga 9. Blanketter för samtliga rektorsbeslut i skollagen och i delegationsordningen har tagits fram. Exempel på sådana blanketter, bilaga 8 och 10. I barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan ingår kontrollmomenten: Kontroll av delegationsordning, bevakning av beslut som berör verksamheten, samt att påminnelse till skolledarna en gång per termin, bilaga 4, s. 5 rutin A. Beskriv kommunens arbete för att ta reda på behoven av kompetensutveckling såväl för att utveckla verksamheterna som för den enskilde läraren eller annan personal. Svar: Säters kommun är delaktig i projektet Dala Kompetens, som bedrivs inom ramen för Dalawux där personal har vidarutbildat sig inom områden som bedöms viktiga i nuläge och framtiden för att utveckla vuxenutbildningen i kommunerna. Resultatet från Qualis är ett av underlagen för att ta ställning till kompetenutvecklingsbehov. Rektorerna har medarbetarsamtal med all personal en gång per läsår, där kompetensutveckling på personnivå tas upp.

10 10 (12) 3. Enskild elevs rätt 3.1 Erbjudande av utbildning Beskriv arbetet med att informera om, aktivt verka för och motivera vuxna i kommunerna att delta i de olika skolformerna inom vuxenutbildningen. Svar: Annonsering sker gällande alla skolformer, därutöver samverkan med integrationsenheten i kommunen och arbetsförmedling gällande presumtiva studerande till svenska för invandrare. Besök och samverkan med daglig verksamhet och gruppbostäder gällande presumtiva studerande till särskild utbildning för vuxna. Samverkan med ungdomsprojekt Unga till arbete, riktad till ungdomar i åldergruppen år. Beskriv arbetet med att erbjuda utbildning till de vuxna som har rätt till och önskar delta i studier. Svar: Marknadsföring via annonsering, hemsida, broschyrer etc. och uppsökande verksamhet mot arbetsförmedling och ungdomar i kommunen. 3.2 Omfattning och tillgång till utbildning Beskriv arbetet med att kartlägga kommuninvånarnas behov av utbildning inom de olika skolformerna. Svar: Särskild utbildning för vuxna: Kommunen har kontakt med gruppboende och LSS-handläggare. Skolan skickar via dessa kontakter utbildningsinformation om olika möjliga kurser, därefter får skolan in intresseanmälningar. Utifrån resultat av dessa startar kurserna. Under utbildningstiden har skolan en kontinuerlig dialog med kursdeltagaren för att fånga upp kommande utbildningsbehov. Utbildning i Svenska för invandrare: Kommunen har avtal med Migrationsverket och en lokal överenskommelse med arbetsförmedling, försäkringskassa och länsstyrelse. Även kommunens egen integrationsavdelning informerar om utbildningsbehoven för nyanlända i kommunen. Kommunal vuxenutbildning: Kontakt med arbetsförmedling med prognoser om bl.a. pensionsavgångar, varsel etc. i regionen. Beskriv hur behovet av information och vägledning tillgodoses. Svar: Informationsträffar sker i samverkan med arbetsförmedlingen. Information om verksamheterna finns på kommunens hemsida: där står även kontaktuppgifter för yt-

11 11 (12) terligare information. Tillgång till vägledningssamtal tillgodoses för samtliga presumtiva studerande och studerande som är under utbildning. Hur försäkrar sig kommunen om att hanteringen av avgifter följer lagstiftningen? Svar: Det ingår i skolans policy att ej belasta eleverna med några som helst avgifter. Samtliga aktiviteter i skolans regi och under skoltid är avgiftsfria. Ansvarig uppgiftslämnare (namn och befattning): Per Wikström, biträdande förvaltningschef

12 12 (12) Bilageförteckning Bilaga 1, Delegationsordning Bilaga 2, Blankett, anm huvudm,kränk beh Bilaga 3, Blankett, anm huvudm,kränk beh,avsl utr Bilaga 4, Internkontrollplan 2013 Bilaga 5, Flödeschema, utr kränkande behandling Bilaga 6, Rutin, Delegationsbeslut Bilaga 7, Delegationsbeslut, anvisning Bilaga 8, Blankett för redovisn del_beslut. Bilaga 9, Rektors_fskchefs beslut i skollagen Bilaga 10, Blankett,åtgärdsprgr, att upprätta

Vuxenutbildning 46 skolor

Vuxenutbildning 46 skolor Vuxenutbildning 46 skolor Bedömningspunkt Brist Förbättringso mråde Brist och förbättringsområde Ej bedömt Antal Antal Antal Andel (%) Antal Kunskaper 1.1.1. De studerande känner till målen för den egna

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Utbildningsnämnden Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor Eva-Lotta Arenander Lidingö vuxenutbildning eva-lotta.arenander@lidingo.se 2012-09-12 Dnr 43-2011:4845 Beslut för vuxenutbildning

Läs mer

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen

Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Handlingsplan 2013 Vuxenutbildningen Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Verksamhetsområde Denna handlingsplan

Läs mer

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor

Särvux, Bollnäs. Sektor: Särvux. Datum Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor Särvux, Bollnäs Sektor: Särvux Datum 090924 Namn Elisabet Järmens Wallin Titel Rektor KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2008-2009 Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde upprättar varje förskola, fritidshem

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Skolinspektionen Beslut 2014-09-11 Lunds kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning

Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning Nordmalings kommun Beslut efter uppföljning för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun 2(14) Uppföljning av tillsyn i Nordmalings kommun genomförde tillsyn av Nordmalings kommun under våren

Läs mer

Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Fredag 9 september 2011

Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan. Fredag 9 september 2011 Skolinspektionens tillsyn Bedömning och betygssättning i gymnasieskolan Fredag 9 september 2011 Vad granskar Skolinspektionen? Regelbunden tillsyn Måluppfyllelse och resultat Ledning och utveckling av

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-10-24 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid vuxenutbildningen lasse.sporrong@sigtuna.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning

Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning 1 (5) Regelbunden tillsyn av huvudman vuxenutbildning Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för utbildningen inom vuxenutbildningen 2. Utveckling av utbildningen

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer 43-2011:2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning

Beslut. ein Skolinspektionen. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning ein Skolinspektionen Beslut Iris Radar AB Org.nr. 556396-0789 Pia Svensson pia.svensson@iris.se Beslut Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren Iris Hadar AB inom utbildning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning

Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Utbildningsinspektion i Östhammars kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2007:3316 Utbildningsinspektion i kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för invandrare (sfi) Inledning Skolverket har granskat

Läs mer

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10)

Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) Lokal arbetsplan för Komvux i Lund (beslutad av skolutvecklingsgruppen 2011-11-10) 2 Våra mål Komvux ska erbjuda flexibel utbildning av hög kvalitet som speglar individens och samhällets behov av kunskap

Läs mer

Skolbeslut för Vuxenutbildning

Skolbeslut för Vuxenutbildning Beslut 2011-06-22 Dnr 43-2010:5071 Skolbeslut för Vuxenutbildning efter tillsyn av Vuxenutbildningen i Halmstads kommun Beslut 2011-06-21 1 (3) Dnr 43-2010:5071 Halmstads kommun Rektorerna vid Vuxenutbildningen

Läs mer

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun

fin Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen efter tillsyn i Eslövs kommun Beslut Dnr :8948 Eslövs kommun fin Skolinspektionen Beslut Eslövs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund 2(13) Tillsyn i Eslövs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning

Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning Beslut Tillsyn i gymnasieskolan och vuxenutbildningen 2010-11-04 1 (1) Skolbeslut för gymnasieskola och vuxenutbildning efter tillsyn av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Nordanstigs kommun 2010-11-04

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Malmö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Malmö kommun 2(13) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Malmö kommun under hösten 2016 och början av

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Redovisning av kvalitén på genomförd verksamhet inom Vuxenutbildningsenheten under kalenderåret 2012 Granskningspunkterna är desamma som Skolinspektionens bedömningspunkter. Vuxenutbildningsenheten

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning Redovisning av kvalitén på genomförd verksamhet inom Vuxenutbildningsenheten under läsåret 2011/2012. Granskningspunkterna är desamma som Skolinspektionens bedömningspunkter. Vuxenutbildningsenheten

Läs mer

Qualis kvalitetssäkringssystem. Kvalitet i förskola

Qualis kvalitetssäkringssystem. Kvalitet i förskola Qualis kvalitetssäkringssystem Kvalitet i förskola Syftet med Qualis Syfte: Synliggöra sambanden mellan faktorer som skapar bra resultat och god kvalitet. Bidra till att kommunicera vision, mål och resultat.

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8221 Nordmalings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Nordmalings kommun Tillsyn i Nordmalings kommun Beslut 2(15) Dnr 43-2014:8221 har genomfört tillsyn av Nordmalings kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet i Norrköpings kommun

Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet i Norrköpings kommun JB Gymnasium Mitt AB Postadress: Box 3147, 550 03 Jönköping Rektorn för JB Gymnasiet i Norrköping tommy.thundahl@jbgymnasiet.se 1 (5) Uppföljning av tillsyn i den fristående gymnasieskolan JB Gymnasiet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Vaxholms kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Vaxholms kommun Tillsyn i Vaxholms kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Vaxholms kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett

Läs mer

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning

Huvudmannabeslut för vuxenutbildning Uppsala kommun Huvudmannabeslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10984 2 (4) Skolinspektionens beslut Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Bes ut för vuxenutbildning

Bes ut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8533 Södertälje kommun Bes ut för vuxenutbildning efter tillsyn i Södertälje kommun 2(10) Tillsyn i Södertälje kommun har genomfört tillsyn av Södertälje kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning

Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning 1 Systematiskt kvalitetsarbete för Halmstad Utbildning Fastställd av ledningsgruppen 2012-06-01 Reviderad 2013-10-23 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADS Ca 3000 elevers lärande och utveckling sker på våra

Läs mer

1 Måluppfyllelse och resultat

1 Måluppfyllelse och resultat 1 Måluppfyllelse och resultat 1.1 Kunskaper De studerande fullföljer sina studier (Andel elever som slutfört respektive avbrutit sina studier) Skolassistenten registrerar eleverna i Procapita, där såväl

Läs mer

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2014. Komvux. grundläggande. Komvux. gymnasial. Särvux. Samhällsorientering. Sfi svenska för invandrare Verksamhetsplan 2014 Komvux gymnasial Komvux grundläggande Särvux Samhällsorientering Sfi svenska för invandrare VERKSAMHETERNA Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå De kurser som erbjuds följer gymnasiets

Läs mer

Beslut. Beslut efter tillsyn hos utbildningsanordnaren Didaktus AB av betygsrätt i utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning.

Beslut. Beslut efter tillsyn hos utbildningsanordnaren Didaktus AB av betygsrätt i utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning. 2012-11-22 1 (5) Didaktus utbildningar AB 403 17 Göteborg susanne.christenson@eductus.se lena.asplund@didaktus.se efter tillsyn hos utbildningsanordnaren Didaktus AB av betygsrätt i utbildning motsvarande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan

Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan Dennis Holm 2015-10-01 Bergvretenskolan Verksamhetsplan 2015/2016 Bergvretenskolan 1 Övergripande beskrivning av enheten Bergvretenskolan är belägen i sydöstra delen av Enköpings tätort. Närområdet består

Läs mer

Skolbeslut för gymnasieskola

Skolbeslut för gymnasieskola Beslut Bruksgymnasiet Gymnasievägen 1 747 40 Gimo 2011-03-30 Dnr 43-2010:5173 Skolbeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Bruksgymnasiet i Östhammars kommun 2011-03-30 Skolbeslut Tillsyn i Bruksgymnasiet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Örnsköldsviks kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i vuxenutbildningen i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommuns vuxenutbildning

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fastställd bun 20150901 77 dnr 2015/361-607 Plan för systematiskt kvalitetsarbete 2 Innehåll Utgångspunkt att öka barns och elevers måluppfyllelse. Kompetens för livet,

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Orsa kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Orsa kommun 2 (6) Tillsyn i Orsa kommun har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Beslut. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning.

Beslut. Beslut efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren. motsvarande utbildning i kommunal vuxenutbildning. Lernia Utbildning AB Org.rtr. 556467-3381 Helena Skåritorp helena.skantorp@lernia.se stefan.bergstrom@lernia.se efter riktad tillsyn av betygsrätt hos utbildningsanordnaren Lernia Utbildning AB inom utbildning

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun

Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun 1 (5) Nynäshamns kommun kommunstyrelsen@nynashamn.se Uppföljning efter tillsyn i Nynäshamns kommun Beslut Skolinspektionen bedömer att Nynäshamns kommun har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2013

KURSKATALOG Våren 2013 KURSKATALOG Våren 2013 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola

Beslut för Grundskola och Gymnasieskola en Beslut Tyska Skolföreningen Org.nr. 802005-6530 Beslut för Grundskola och Gymnasieskola efter tillsyn i Tyska skolan belägen i Stockholms kommun Beslut 2 (7) Dnr 44-2015:4028 Tillsyn i Tyska skolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare

Verksamhetsplan 2016. Vimmerby lärcenter. Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Kommunal vuxenutbildning på gymnasial och grundläggande nivå samt i svenska för invandrare Särskild utbildning för vuxna Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2016:4784 Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Tingvallaskolan S i Säffle kommun 2 (9) Tillsyn i Tingvallaskolan S har genomfört tillsyn av Säffle kommun under

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-11-20 Sigtuna kommun sigtuna.kommun@sigtuna.se Rektorn vid Ekillaskolan per.junelind@sigtuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Ekillaskolan i Sigtuna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux

Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux Redovisning av kvalitetsarbetet för Särvux juni 2012 Ansvarig rektor Namn Elisabeth Wikberg Datum 2012-06-19 Tjörn Möjligheternas ö Verksamhetens namn Särvux särskild utbildning för vuxna Viktigaste lagar,

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare 1 (5) 2013-01-22 Bilaga 2) Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare Sammanfattning Kommunfullmäktige har fastställt auktorisationsvillkor

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning - Beslut Skolinspektionen Trelleborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Trelleborgs kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Trelleborgs kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Trelleborgs

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Huddinge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Huddinge kommun ' Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut 2012-09-25 Dnr 43-2011:1859 Linköpings kommun bildningsnamnden@linkoping.se Rektorerna för vuxenutbildning Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Linköpings kommun 2 (12)

Läs mer

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare

Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare Utbildningsinspektion i den kommunala vuxenutbildningen och svenska för invandrare UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma

Läs mer

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen

Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Utbildningsinspektion i Växjö kommun Vuxenutbildningen Dnr 53-2005:1199 Utbildningsinspektion i Vuxenutbildningen Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan/rektorsområdet...2 Sammanfattande

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-05-27 Lidköpings kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Lidköpings kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586

Läs mer

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun

Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Regelbunden tillsyn i de fristående gymnasieskolorna Kitas Gymnasium Samhäll/Affär, Frisör och Natur/Teknik i Göteborgs kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2290 Beslut Active

Läs mer

Sammanställning av föregående läsårs resultat och utvärderingar.

Sammanställning av föregående läsårs resultat och utvärderingar. När Aktivitet Syfte Ansvarig Övrigt Augusti Gymnasiala program fastställer utvecklingsområden och aktiviteter för kommande läsår utifrån nationella mål. Gemensam mall används. Delårsbokslut Sammanställning

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Kvalitetsrapport - Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3... 4 2. Sammanfattning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-09-03 Stiftelsen Imanskolan info@imanskolan.se Rektorn vid den fristående skolan Imanskolan Khodr Ali khodr.ali@imanskolan.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i den fristående

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors

Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1 HOFORS KOMMUN Björkhagsskolan 2003-04-15 Kvalitetsredovisning för Björkhagsskolan i Hofors 1. Inledning En stor del av vår verksamhet regleras av statliga styrdokument i form av lagar och förordningar,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning rn I Skolinspektionen Beslut Umeå kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besök: Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 08

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 4 Dnr 43-2015:8971 Linköpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Björn kärrskolan belägen i Linköpings kommun 2 (9) Tillsyn i Björnkärrskolan har genomfört tillsyn av Linköpings

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2014-11-13 Hofors kommun bun@hofors.se Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Hofors kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola 2 Viktor Rydberg gymnasium Djursholm Rektorn vid Viktor Rydberg gymnasium Djursholm för gymnasieskola efter tillsyn av Viktor Rydberg gymnasium Djursholm i Danderyds kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

BARN OCH UTBILDNING VERKSAMHETSPLAN

BARN OCH UTBILDNING VERKSAMHETSPLAN BARN OCH UTBILDNING VERKSAMHETSPLAN Frivilliga skolformer LÄSÅRET 2014-2015 1 Innehållsförteckning: Verksamhetsplan..sid. 3 1. Inledning. sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete. sid. 3 2.1 Vision...sid.

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:564 Södertälje kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Fornbackaskolan belägen i Södertälje kommun 2 (11) Tillsyn i Fornbackaskolan har genomfört tillsyn av Södertälje kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:524 Nacka kommun Beslut för grundsärskola efter prioriterad tillsyn i Eklidens skola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn i Eklidens skola har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8184 Nacka kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Nacka kommun Tillsyn i Nacka kommun Beslut 2 (7) har genomfört tillsyn av Nacka kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman

Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman 1 (6) Regelbunden tillsyn av kommunal huvudman Bedömningsunderlag Skolform: Vuxenutbildning Översikt över innehåll 1. Förutsättningar för vuxenutbildningen vid skolenheterna 2. Utveckling av vuxenutbildningen

Läs mer