Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun"

Transkript

1 Regelbunden tillsyn Bilaga 9 Dnr :277 Verksamhetsredogörelse avseende vuxenutbildning i Säters kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av underlagen vid tillsynen av er vuxenutbildning. Den ska spegla samtliga skolformer inom vuxenutbildningen som kommunen anordnar i egen regi eller av externa anordnare (entreprenad). Redovisa samlat eller uppdelat på skolform där svaren skiljer sig åt. Om någon fråga inte är aktuell markera detta. Vi önskar viss redovisning av fakta men huvuddelen ska vara kommunens bedömning och värdering av verksamheten med utgångspunkt i nationella mål och krav uttryckta i läroplan, ämnes- och kursplaner samt övriga skolförfattningar. Ge gärna exempel på resultat av kommunens arbete eller kontroll. Redogörelsen ska skrivas under av den chef som lämnar uppgifterna. Detta görs sist i dokumentet.

2 2 (12) Vuxenutbildningen i Säters kommun Verksamhetens omfattning och organisation Verksamhet Antal kursdeltagare Kommunal vuxenutbildning, grundläggande nivå 16 Kommunal vuxenutbildning, gymnasial nivå 172 Utbildning i svenska för invandrare 57 Särskild utbildning för vuxna, grundläggande nivå 8 Särskild utbildning för vuxna, gymnasial nivå 0 Beskriv hur vuxenutbildningen är organiserad, verksamhet i egen regi, entreprenad eller samverkan med andra kommuner. Ansvarig nämnd. Svar: Vuxenutbildningen ingår, tillsammans med gymnasieskolan i kommunen, i Dahlander Kunskapscentrum. Vuxenutbildningen på Dahlander Kunskapscentrum omfattar utbildning i svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna (särvux) samt kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. Vuxenutbildningen bedriver även uppdragsutbildningar mot Säters kommun och Landstinget Dalarna. Vuxenutbildningen i kommunen har samarbete med övriga kommuner i länet genom Dalawux, främst yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Teoretiska kurser på gymnasial nivå köps av NTI och gymnasieskolan på Dahlander Kunskapscentrum. Vuxenutbildningen erbjuder yrkesutbildning inom vård- och omsorgsprogrammet. Dahlander Kunskapscentrum leds av en rektor och en biträdande rektor. Personalen är indelade i arbetslag utifrån respektive verksamhetsområden. Ansvarig nämnd: Barn- och utbildningsnämnden och utbildningsnämnden. Beskriv rektors/rektorernas ansvarsområde och om det finns andra ledningsfunktioner. Här ingår om myndighetsutövning som hör till rektors uppgifter överlämnats till enskild utbildningsanordnare med betygsrätt. Svar: Dahlander Kunskapscentrums ledningsorganisation består av rektor och biträdande rektor. Samtliga beslut i organisationen fattas av rektor såvida de inte är delegerade. Ansvarsfördelningen mellan dessa tjänster bygger på funktion och verksamhetsområde. Rektor har ekonomi och personalansvaret och biträdande rektor arbetar på delegation från rektor med verksamhetsansvar för vissa utbildningar; vuxenutbildningen och gymnasieskolans introduktionsprogram och vård- och omsorgsutbildning. I organisation finns också en halvtidstjänst för skolans logistik och en, för tillfället vakant tjänst, som verksamhetsutvecklare.

3 3 (12) Redogör för rektors/rektorernas utbildning och erfarenhet. Svar: Svar: Rektor: Utbildning; har gått den statliga rektorsutbildningen. Erfarenhet; gymnasielärare, hi och sh. rektor i 10 år. Områdeschef, 5 år. Förvaltningschef, 8 år. Totalt över 30 år i den svenska skolan. Biträdande rektor: Utbildning; fritidspedagogutbildning, har gått den statliga rektorsutbildningen. Erfarenhet: Föreståndare fritidshem/deltidsförskola 14år, projektledare Kunskapslyftet 6 år, rektor kommunal vuxenutbildning 8år, rektor gymnasieskola 2år. Elevernas utveckling mot målen 1.1 Undervisning och lärande Hur försäkrar kommunen sig om att utbildningen utgår från och anpassas till den enskildes behov och förutsättningar? Beskriv vilka former för utbildning som erbjuds, möjlighet till studier under hela året, möjligheter att kombinera studier med förvärvsarbete, studier inom andra skolformer (jämför med avsnitt 3). Svar: Vuxenutbildningen erbjuder lärarledd undervisning och distansundervisning inom gymnasial vuxenutbildning, lärarledd undervisning erbjuds i teoretiska kurser inom gymnasieskolan. Inom de olika nivåerna finns möjlighet att kombinera studier t.ex. mellan sfi/grundläggande/gymnasial vuxenutbildning och även inom samtliga nivåer kombination med arbete. Svenska för invandrare erbjuds under hela året och distanskurser inom gymnasial vuxenutbildning. I Qualis som Dahlander kunskapscentrum använder ingår huvudprocesserna: Elevens ansvar för eget lärande och Arbetssätt och lärarroll. Hur försäkrar kommunen sig om att utbildningen är inriktad mot de nationella målen i läroplan och kursplaner? Ger de studieformer som erbjuds förutsättningar att nå målen, (exempelvis möjligheter till laborationer vid distansstudier, möjligheter att i arbeta självständigt och tillsammans med andra)? Svar: Skolan har studieplatser och tillgång till datorer för att öka måluppfyllelsen och möjlighet finns att få stöd och hjälp med exempelvis laborationer vid distansstudier. För att försäkra sig om att utbildningen är inriktad mot de nationella målen i läroplan och kursplaner använder Dahlander kunskapscentrum Q-Steps Kvalitetssäkring för att kvalitetssäkra sin verksamhet. Qualis kvalitetsmodell fokuserar på hur verksamheten bedrivs i skolan. Qualis gör det även möjligt att bedöma skolans kvalitet över tid. Kvalitetsområden Qualis i skolan omfattar elva kvalitetsområden. Huvudprocesser visar på skolans uppdrag. Stödprocesserna är viktiga funktioner för att nå en hög kvalitet i uppdraget.

4 4 (12) Huvudprocesser Trygghet och trivsel Elevens ansvar för eget lärande Arbetssätt och lärarroll Kunskaper och färdigheter Delaktighet Stödprocesser Organisation Styrning och ledarskap Kommunikation Kompetens Resursutnyttjande Image Hur försäkrar sig kommunen om att det ges möjlighet till validering före och under studierna? Ge gärna exempel på områden där validering genomförts. Svar: Studievägledaren informerar om möjlighet till validering i vägledningssamtal. Områden som validering genomförts är inom vård- och omsorgsprogrammet. Hur försäkrar sig kommunen om att individuella studieplaner upprättas och revideras så att de kan vara stöd för planering och uppföljning av studierna? Svar: Studievägledaren upprättar individuella studieplaner vid ansökningstillfället, dessa revideras kontinuerligt under studietiden. Enligt barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan följer nämnden upp detta i oktober november. Beskriv kommunens samverkan med andra utbildningsanordnare, arbets- och föreningsliv samt arbetsförmedling i syfte att underlätta för elever att kombinera studier med andra aktiviteter och i syfte att utveckla utbildningens kvalitet. Svar: Vuxenutbildningen har en personlig kontakt med handläggare på arbetsförmedlingen som arbetar i huvudsak med arbetsmarknad och arbetsmarknadsprognoser. Kontinuerliga träffar sker med arbetsförmedlingen 1 gång/månad gällande studerande inom svenska för invandrare som hör till etableringsreformen. Dessa träffar syftar till kvalitativa språk- alternativ arbetspraktik för att påskynda språkutvecklingen. Studievägledare och rektorer har samarbete i Dalawux där utveckling av vuxenutbildningen är en viktig del av verksamheten, med bland annat gemensamma projekt. Kommunen är även med i Vård och omsorgscollege, både på lokal och regional nivå. Där finns representanter för arbetsgivare från kommun och landsting, fackliga företrädare, representant från Region Dalarna och utbildningsanordnare. Där diskuteras olika gemensamma utvecklingsfrågor och samverkan för en ökad kvalité och en ökning av rekrytering till vård och omsorgsprogrammet främst från grundskolan. Samverkan sker med

5 5 (12) Näringslivskontoret inom ramen för projektet Unga till arbete (18-24) och med det kommunala uppföljningsansvaret. 1.2 Grundläggande värden och inflytande Hur försäkrar sig kommunen om att utbildningen utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar? Svar: Information och diskussioner i arbetslagen utifrån Läroplanen för vuxenutbildningen Uppföljning sker inom ramen för Qualis. Genom lednings- och utvecklingsgrupp, nämndens verksamhetsbesök och förvaltningschefens medarbetarsamtal med rektor. Hur försäkrar sig kommunen om att eleverna ges aktivt inflytande över utbildningen? Svar: Samtal mellan elev och lärare utifrån respektives studiesituation görs regelbundet. Efter avslutad kurs görs utvärdering på individnivå där bl. a elevens upplevelse av inflytande över sin utbildning tas upp. Qualis, som Dahlander kunskapscentrum använder för kvalitetssäkra verksamheten finns moment som värderar i vilken grad eleverna ges aktivt inflytande över utbildningen. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsbesök ger också tillfälle för ledamöterna att träffa elever/studerande. 1.3 Trygghet och studiero Hur försäkrar sig kommunen om att det inom varje verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever? Beskriv arbetsgången för att anmäla och utreda ärenden i de fall en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling. Svar: I arbetsgången på skolan, att anmäla och utreda ärenden i de fall en elev anser sig blivit utsatt för kränkande behandling, finns en tydlig ärendegång, där händelsen ska rapporteras till rektor och där rektor sedan utser en person för att utreda händelsen och tillsammans med de inblandade komma överens om eventuella åtgärder. Rapportblad och mall för utredning finns som bilagor till skolans Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Barn- och utbildningsnämnden informeras när utredning inleds och när utredning avslutas. Barn- och utbildningsnämnden har delegerat uppgiften att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering till förskolechef/rektor (bilaga 1, s. 8, p. E 6). Mall för utredning är framtagen och ligger i förvaltningens dataprogram för hanteringen av elevdokumentation (PMO). Nämnden har också delegerat uppgiften att upprätta plan mot kränkande behandling och diskriminering till rektor (bilaga 1, s. 8, p. E 5).

6 6 (12) I samband med att rektor inleder en utredning informeras barn- och utbildningsnämnden om att utredning inletts. Nämnden informeras också när utredningen avslutas. Särskilda blanketter finns framtagna för detta (bilaga 2-3). Mall för utredning är framtagen och ligger i förvaltningens dataprogram för hanteringen av elevdokumentation (PMO). Nämndsekreterare bevakar att påbörjade utredningar avslutas och att detta delges nämnden. Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan innehåller kontrollmoment att följa upp enheternas planer mot kränkande behandling och diskriminering (bilaga 4). Rutinen sammanfattas i ett flödesschema som redovisas i bilaga 5, flödeschema, utredning kränkande behandling. På nämndens hemsida beskrivs sättet att arbeta. 1.4 Bedömning och betygssättning Hur försäkrar sig kommunen om att bedömning och betygssättning utgår från kursplaner och betygskriterier samt en allsidig bedömning av elevers kunskaper. Svar: Kompetensutveckling i kunskapsbedömning i skolan genomförs och följs upp och diskuteras kontinuerligt i arbetslagen. I och med Vux 2012 har detta arbete intensifieras under senaste året. Barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan innehåller kontrollmoment att följa upp innehållet i lärarnas pedagogiska planeringar (bilaga 4). Hur försäkrar sig kommunen om att intyg och betyg utfärdas i enlighet med bestämmelserna? Svar: Kontinuerlig inläsning av gällande föreskrifter för intyg och betyg och skolans elevregister (Procapita) uppdateras regelbundet via kommunens IT-avdelning. Skolassistent och berörd lärare granskar betygskatalogen. Slutbetygen registreras av skolassistent och SYV tillsammans. Man går därefter igenom betygen med rektor. Alla underlag arkiveras. Betygsutskrifterna granskas av rektor i samband med påskrift.

7 7 (12) 2. Ledning och utveckling av utbildningen 2.1 Pedagogiskt ledarskap och utvecklingen av utbildningen Beskriv kommunens arbete med att planera, följa upp och utveckla utbildningen inom de olika skolformerna. Ge gärna exempel på vilka underlag som används för arbetet. Svar: Barn- och utbildningsnämnden målsätter verksamheten i en verksamhetsplan årligen. Utgångspunkten för nämndens målsättningar är analys av föregående års insatser och resultat som samlas in från enheterna och den nationella statistiken. Nämndens målsättningar förhåller sig till kommunens övergripande mål. Målsättningarna är satta för att harmoniera med skollagen och läroplanen så att dessa inte konkurrerar med varandra i skolledarnas uppdrag. Nämndens målsättningar är strategiska och följs upp löpande genom nämndens kvalitetsarbete. Resultatet från kvalitetsarbetet i relation till nämndens målsättningar ligger till grund för nämndens budget och verksamhetsplan med prioriterade områden. Dahlander Kunskapscentrum har från hösten 2012 börjat använda Qualis kvalitetssäkringssystem för att kvalitetssäkra sin verksamhet. Systemet omfattar elva kvalitetsområden, varav fem är huvudprocesser och visar på skolans uppdrag och sex är stödprocesser som är viktiga funktioner för att nå en hög kvalitet i uppdraget. Qualis kriterier är vägvisare vid värderingen av skolans verksamhet. Till hjälp för värdering används webbaserade enkäter med frågor till elever/studerande och personal. Ledning och arbetslag gör även självvärderingar med hjälp av kriterierna. Resultaten blir underlag för det fortsatta kvalitetsarbetet. Därutöver bygger Qualis på att skolan vart tredje år genomför en extern granskning. Inför en granskning har ledningen beskrivit hur skolans kvalitetsarbete bedrivs. Utbildade granskare gör sedan besök i verksamheten; observerar, samtalar, intervjuar fokusgrupper och tar del av dokumentation för att verifiera skolans kvalitet. Dessutom används kvantitativa tal som underlag för värderingen. En extern granskning resulterar i en genomarbetad och omfattande rapport. Rapporten visar på verksamhetens styrkor och förbättringsområden och är ett underlag för fortsatt systematiskt kvalitetsarbete. Beskriv utbildningarnas resultat utifrån elevernas syfte med sina studier. Svar: Bedömningen när det gäller de elever som studerar på en yrkesutbildning är att de har hög grad av måluppfyllelse. När det gäller de teoretiska kurserna är måluppfyllelsen skiftande. Betyg från Gymnasiekurser i egen regi läsåret 2011/12 Kurs Elever Avbrott IG G VG MVG Svenska A Svenska B Engelska A Engelska B

8 8 (12) Matematik A Matematik B Matematik C Matematik D Dataämnen Summa kursdeltagare Betyg från Gymnasiekurser via NTI läsåret 2011/2012 Kurs Elever Avbrott IG G VG MVG Naturvetarämnen Samhällsvetarämnen Företag och entreprenörskap Omvårdnad Pedagogik och media Summa kursdeltagare Hur försäkrar sig kommunen om att man inom de olika verksamheterna planerar, följer upp och utvecklar utbildningen? Svar: Rektor ingår i förvaltningens ledningsgrupp och är med och arbetar fram förslag till nämndsmål utifrån uppföljning och analys av verksamheten föregående år. Därutöver bildar rektor, biträdande rektor och förvaltningsledningen en utvecklingsgrupp för Dahlander kunskapscentrum. Gruppen träffas en till två gånger per månad. Vid utvecklingsgrupp diskuteras specifika utvecklingsfrågor för verksamheten. Verksamhet tar fram en verksamhetsplan utifrån sina resultat och analyser i kvalitetsarbetet. Som beskrivs ovan använder Dahlander kunskapscentrum Qualis, Q-steps kvalitetssäkringssystem. Verksamhetsplanen utgår från läroplanen, de egna resultaten, nämndens verksamhetsplan och ledningsgruppens beslut om prioriterade områden samt från den diskussion som förs i utvecklingsgrupperna. Verksamhetsplanen arbetas fram tillsammans med arbetslagsledarna och personalen. Områdets målsättningar resulterar i lönekriterier för den individuella lönesättningen. Förvaltningschefen följer också upp att rektor genomför uppdraget i enlighet med skolfattningarna genom årliga medarbetarsamtal och genom verksamhetsbesök. Om verksamhet lagts ut på entreprenad beskriv hur denna kvalitetssäkras. Svar: Genom statistik på NTI:s hemsida finns svaren från enkät som våra elever besvarar med olika frågor kring utbildningens kvalitéer. Studievägledaren ser om den individuella studieplanen följs med bl. a studietakt och resultat. Uppföljning av statistik, vilka elever som påbörjar eller avslutar sina studier, får skolan en gång per vecka, vid avbrott tas personlig kontakt med elev för uppföljning.

9 9 (12) Hur försäkrar sig kommunen om att rektorn/rektorerna för verksamheterna samordnar och leder det pedagogiska arbetet? Svar: Som beskrivs ovan ingår rektor i förvaltningens ledningsgrupp och är med och arbetar fram förslag till nämndsmål utifrån uppföljning och analys av verksamheten föregående år. Därutöver bildar rektor och biträdande rektor, tillsammans med förvaltningscheferna, utvecklingsgrupp för gymnasium/vuxenutbildning. Där diskuteras specifika utvecklingsfrågor. Förvaltningschefen följer också upp att rektor genomför uppdraget i enlighet med skolfattningarna genomför årligen medarbetarsamtal och genom verksamhetsbesök. Hur försäkrar sig kommunen om att rektorn/rektorerna följer och fattar beslut i enlighet med författningarna? Svar: Barn- och utbildningsnämnden har beslutat en delegationsordning, bilaga 1. Rektor ska rapportera delegationsbeslut till nämnden efter det att beslutet är fattat. Rutinen framgår av nämndens delegationsordning, bilaga 1, s. 2 näst sista rubriken, samt i särskild rutin, bilaga 6, samt anvisningar delegationsbeslut, bilaga 7. För rapportering av beslut används särskild blankett, bilaga 8. För skolledarna har kommunen haft interna genomgångar av delegationsordning och de rektorsbeslut som är direktdelegerade till rektor. Förvaltningen har gjort en sammanställning av dessa beslut i syfte att underlätta för skolledarna, bilaga 9. Blanketter för samtliga rektorsbeslut i skollagen och i delegationsordningen har tagits fram. Exempel på sådana blanketter, bilaga 8 och 10. I barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan ingår kontrollmomenten: Kontroll av delegationsordning, bevakning av beslut som berör verksamheten, samt att påminnelse till skolledarna en gång per termin, bilaga 4, s. 5 rutin A. Beskriv kommunens arbete för att ta reda på behoven av kompetensutveckling såväl för att utveckla verksamheterna som för den enskilde läraren eller annan personal. Svar: Säters kommun är delaktig i projektet Dala Kompetens, som bedrivs inom ramen för Dalawux där personal har vidarutbildat sig inom områden som bedöms viktiga i nuläge och framtiden för att utveckla vuxenutbildningen i kommunerna. Resultatet från Qualis är ett av underlagen för att ta ställning till kompetenutvecklingsbehov. Rektorerna har medarbetarsamtal med all personal en gång per läsår, där kompetensutveckling på personnivå tas upp.

10 10 (12) 3. Enskild elevs rätt 3.1 Erbjudande av utbildning Beskriv arbetet med att informera om, aktivt verka för och motivera vuxna i kommunerna att delta i de olika skolformerna inom vuxenutbildningen. Svar: Annonsering sker gällande alla skolformer, därutöver samverkan med integrationsenheten i kommunen och arbetsförmedling gällande presumtiva studerande till svenska för invandrare. Besök och samverkan med daglig verksamhet och gruppbostäder gällande presumtiva studerande till särskild utbildning för vuxna. Samverkan med ungdomsprojekt Unga till arbete, riktad till ungdomar i åldergruppen år. Beskriv arbetet med att erbjuda utbildning till de vuxna som har rätt till och önskar delta i studier. Svar: Marknadsföring via annonsering, hemsida, broschyrer etc. och uppsökande verksamhet mot arbetsförmedling och ungdomar i kommunen. 3.2 Omfattning och tillgång till utbildning Beskriv arbetet med att kartlägga kommuninvånarnas behov av utbildning inom de olika skolformerna. Svar: Särskild utbildning för vuxna: Kommunen har kontakt med gruppboende och LSS-handläggare. Skolan skickar via dessa kontakter utbildningsinformation om olika möjliga kurser, därefter får skolan in intresseanmälningar. Utifrån resultat av dessa startar kurserna. Under utbildningstiden har skolan en kontinuerlig dialog med kursdeltagaren för att fånga upp kommande utbildningsbehov. Utbildning i Svenska för invandrare: Kommunen har avtal med Migrationsverket och en lokal överenskommelse med arbetsförmedling, försäkringskassa och länsstyrelse. Även kommunens egen integrationsavdelning informerar om utbildningsbehoven för nyanlända i kommunen. Kommunal vuxenutbildning: Kontakt med arbetsförmedling med prognoser om bl.a. pensionsavgångar, varsel etc. i regionen. Beskriv hur behovet av information och vägledning tillgodoses. Svar: Informationsträffar sker i samverkan med arbetsförmedlingen. Information om verksamheterna finns på kommunens hemsida: där står även kontaktuppgifter för yt-

11 11 (12) terligare information. Tillgång till vägledningssamtal tillgodoses för samtliga presumtiva studerande och studerande som är under utbildning. Hur försäkrar sig kommunen om att hanteringen av avgifter följer lagstiftningen? Svar: Det ingår i skolans policy att ej belasta eleverna med några som helst avgifter. Samtliga aktiviteter i skolans regi och under skoltid är avgiftsfria. Ansvarig uppgiftslämnare (namn och befattning): Per Wikström, biträdande förvaltningschef

12 12 (12) Bilageförteckning Bilaga 1, Delegationsordning Bilaga 2, Blankett, anm huvudm,kränk beh Bilaga 3, Blankett, anm huvudm,kränk beh,avsl utr Bilaga 4, Internkontrollplan 2013 Bilaga 5, Flödeschema, utr kränkande behandling Bilaga 6, Rutin, Delegationsbeslut Bilaga 7, Delegationsbeslut, anvisning Bilaga 8, Blankett för redovisn del_beslut. Bilaga 9, Rektors_fskchefs beslut i skollagen Bilaga 10, Blankett,åtgärdsprgr, att upprätta

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Kvalitetsredovisning 2012 Botkyrka vuxenutbildning Vi främjar ökad anställningsbarhet och bereder utökade möjligheter för Botkyrkabor att skaffa meningsfulla jobb eller sysselsättning. Detta ger medborgarna

Läs mer

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14 Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011-2012

Kvalitetsredovisning 2011-2012 Vuxenutbildningen Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningskontoret Anne Sonnerfelt 2012-06-25 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29

Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Granskningsrapport Qualiscertifiering av Komvux Ängelholm 2010-01-29 Lena Hansson och Mikael Skeensgård Q-Steps Kvalitetssäkring AB 1 Sammanfattning av rapporten Komvux i Ängelholm har genomgått Qualis

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Social- och arbetsmarknadsnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Social- och arbetsmarknadsnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Social- och arbetsmarknadsnämnden Köpings kommun Rapporten skriven av: Maarit Verga, Ida Frödén, Jutta Lesell, Staffan Ekelund och Annabeth Hall November

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund

Beslut 2011-10-06. Dnr 43-2010:2243. Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund. Beslut. efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund Beslut 2011-10-06 Styrelsen för Kalmarsunds gymnasieförbund Dnr 43-2010:2243 Beslut efter tillsyn av Kalmarsunds gymnasieförbund 2(16) Innehållsförteckning Helhetsbedömning... 3 Allmänt om tillsynen...

Läs mer

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10

Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 1 Kvalitetsrapport för avtalsåret 2012-2013 ABF Komvux Stockholm Redovisningen avser kommuner inom Vux8 och Vux10 Rapporten bygger på data från avtalsåret 2012-07-01--2013-06-30 Enligt avtal ska varje

Läs mer

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Beslut 2009-06-10 Dnr: 2008:376 1 (8) Laholms kommun Humlegången 6 312 80 Laholm Hur Laholms kommun följer upp vuxenutbildningens resultat i grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Bakgrund Vuxenutbildningen

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Thoren Innovation School AB Rektorn vid Thoren Innovation School i Lidköpings kommun för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Thoren Innovation School i Lidköpings kommun (f.d.

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo

Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo Inspektionsrapport från Skolverket 2005:24 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie Inspektionsrapport från Skolverket 2006:26 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie Stadsdelsrapport S kolrapporter Innehåll Stadsdelrapport Skolrapporter Holma rektorsområde Kroksbäcksskolans

Läs mer

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun

Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun 2014-05-07 Rapport från återbesök i vuxenutbildningen i Upplands-Bro kommun Samordnare: Fredrik Lind, Botkyrka kommun Medbedömare: Marianne Hedmar, rektor för komvux, Salems kommun Gemensam utvärdering

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda

Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda Inspektionsrapport från Skolverket 2005:26 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

Elevernas rätt till särskilt

Elevernas rätt till särskilt Revisionsrapport Elevernas rätt till särskilt stöd Viktor Prytz Staffanstorps kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Sammafattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och revisionskriterier...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer