Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens"

Transkript

1 Sid 1 (7) Gävle kommun Redovisning av åtgärder med anledning av Skolinspektionens tillsyn av Gävle kommun Skolinspektionens diarienummer :2170 Bakgrund Skolinspektionen genomför tillsyn i Gävle kommun under perioden september 2011 mars Samtliga skolor och verksamheter granskas och i de fall det bedöms föreligga brister föreläggs huvudmannen att åtgärda dessa. Föreläggande De beskrivna bristerna som Skolinspektionen konstaterat vid tillsynen av Gävle kommun måste åtgärdas för att huvudmannen ska uppfylla författningarnas krav Nedanstående åtgärder har vidtagits eller planeras att vidtas utifrån förelägganden. Granskningsområde: Undervisning och lärande Utbildningen inom huvudmannens skolväsende är inte likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmen. Ni ska därför vidta åtgärder för att förbättra arbetet med Undervisning och lärande. - Huvudmannen tar i utbildningen hänsyn till barns och elevers olika behov (1kap.4 skollagen) Utbildning & Arbete Gävle Gävle kommun, Box 603, Gävle, Besöksadress Ruddammsgatan 27 Telefon (vxl) mmm

2 Sid 2 (7) - Huvudmannen strävar efter att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (1kap.4 skollagen) Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens förvaltning Utbildning och Arbete Gävle består av sex stora enheter samt ett till bemanningen litet ledningskontor. Verksamheterna/skolorna inom Utbildning och Arbete har ett långt gående verksamhets- och resultatansvar som för huvudmannen ställer krav på ett styrsystem som dels leder verksamheten utifrån nationella uppdrag men också ger återkoppling avseende resultatoch måluppfyllelse. Ett systematiskt kvalitetssystem för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har utarbetats under Kvalitetssystemet har en tydlig styrnings- och uppföljningskedja ut i verksamheten. Genom att kvalitetssystemet tydliggjort huvudmannens ansvarsområden, ger uppföljningskedjan huvudmannen kunskap om verksamhetens måluppfyllelse, omfattande bland annat undervisning och lärande. Därmed har huvudmannen fr.o.m förutsättningar att säkerställa uppföljning av huvudmannauppdraget ur såväl ett kommunalt som ett nationellt perspektiv. Strategiska mål kring undervisning och lärande är för 2012 beskrivna under rubriken medarbetarskap. Nämndsmålet är nedbrutet på skolnivå utifrån skolans egna utvecklingsområden framkomna i skolinspektionens tillsyn eller genom egen utvärdering. Samtliga skolor har i sina styrkort kollegialt lärande som ett utvecklingsområde. Syftet med det kollegiala lärandet är att få en lärande organisation kring undervisning, att skapa systematik kring lärandet samtidigt som goda exempel lyfts fram. Bristande/låg måluppfyllelse kommer i enlighet med styrkedjan att resultera i ett åtgärdsprogram. Granskningsområde: Grundläggande värden Barnets (varje människa under 18 år) bästa är inte utgångspunkt i alla huvudmannens beslut och ställningstaganden som rör utbildningen. Ni ska därför vidta åtgärder för att förbättra arbetet med grundläggande värden.

3 Sid 3 (7) Huvudmannen ger barn och elever inflytande över utbildningen efter deras ålder och mognad (4 kap. 9 skollagen). Ett av Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål är att skolans elever ska uppleva delaktighet. Målet är nedbrutet på skolnivå utifrån utvecklingsområden på respektive skola som framkommit vid skolinspektionens tillsyn eller genom skolans egen utvärdering. Via infört kvalitetssystem kommer huvudmannen regelbundet (tertialt) få uppföljningar kring skolornas arbete med delaktighet och inflytande. Under året kommer huvudmannen arbeta fram ett gymnasiegemensamt frågebatteri som ska ingå som en del av skolornas egna elevenkäter. Frågorna ska bland annat omfatta delaktighet och inflytande. Resultaten ska jämföras kommunalt och nationellt. För vuxenutbildningen kommer en motsvarande enkät tas fram i samverkan med fyra kommuner i Gävles kommungrupp. Granskningsområde: Uppföljning och utveckling av utbildningen Huvudmannen ansvarar inte för att kommunens nyanlända elever ges en utbildning som genomförs enligt bestämmelserna i skolförfattningarna. Huvudmannen planerar inte, följer inte upp och utvecklar inte sina verksamheter systematiskt och kontinuerligt samt tar inte tillvara resultaten och omsätter dessa i åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen. Ni ska därför vidta åtgärder för att förbättra arbetet med uppföljning och utveckling av utbildningen. Huvudmannen ansvarar för att kommunens nyanlända elever ges en utbildning som genomförs enligt bestämmelserna i skolförfattningarna (2 kap. 8 skollagen). Huvudmannen bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete som består i planering, uppföljning och utveckling av utbildningen (4 kap. 3 första stycket skollagen).

4 Sid 4 (7) Huvudmannen ser till att det systematiska kvalitetsarbetet inriktas mot de mål som finns för utbildningen i skollagen och andra föreskrifter (4 kap. 5 skollagen). Huvudmannen ser till att det systematiska kvalitetsarbetet dokumenteras (4 kap. 6 skollagen). I kvalitetssystemet för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden säkerställs att huvudmannens uppdrag kring utbildning genomförs och följs upp. Inför införandet av ett kvalitetssystem för Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har checklistor kring huvudmannens ansvar tagits fram. För huvudmannens ansvarsområden som inte ingår i årliga nämndsmål finns dessa områden integrerade i kvalitetssystemet. l uppföljningssystemet ingår ett antal indikatorer kring resultat- och måluppfyllelse. Indikatorerna omfattar alla delar av utbildningsverksamheten, såväl gymnasiesärskola och gymnasieskolan som vuxenutbildning. Samtliga indikatorer ska jämföras med nationell statistik. Gävles gymnasieskolor ska ligga minst i nivå med kommungruppen större städer för följande nyckeltal: 1) Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år. 2)Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom fyra år. 3) Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola. 4) Andel elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom tre år. 5) Genomsnittlig betygspoäng. 6. Lägst betyg G i alla ämnen 7. Nationella prov och betyg 8 Slutbetyg gymnasiesärskolan. 9. Gymnasiebehörighet, slutbetyg gymnasiet samt genomsnittlig betygspoäng inom IV/IM. All statistik ska redovisas könsuppdelad samt för yrkesprogram resp. studieförberedande program. Gävle kommuns vuxenutbildning ska ligga minst i nivå med kommungruppen större städer för följande nyckeltal: 1) Fullföljd utbildning/avslutad kur, 2) behörighet för vidare studier, 3) rimlig tid att nå målen,4) når individuella mål, 5) anställningsbarhet

5 Sid 5 (7) Granskningsområde: Ledningsstruktur och organisering av utbildningen Verksamheten indelas inte i förskoleenheter och skolenheter som överensstämmer med författningarnas krav. Ni ska därför vidta åtgärder för att förbättra arbetet med ledningsstruktur och organisering av utbildningen. Huvudmannen ser till att verksamheten indelas i förskoleenheter och skolenheter som överensstämmer med författningarnas krav (1 kap.3 skollagen). Berör ej UAN Granskningsområde: Erbjudande av utbildning och uppföljning av elevens närvaro Huvudmannen erbjuder inte den omsorg, den utbildning och de valmöjligheter barn, elever och studerande har rätt till. Huvudmannen informerar sig inte om hur ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år, är sysselsatta. Ni ska därför vidta åtgärder för att förbättra arbetet med erbjudande av utbildning. Huvudmannen erbjuder den omsorg, den utbildning och de valmöjligheter barn, elever och studerande har rätt till (2 kap. 8 skollagen) Huvudmannen informerar sig om hur ungdomar som fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år, är sysselsatta (29 kap. 9 skollagen).

6 Sid 6 (7) Från och med den 16 april 2012 finns en samordnare för det kommunala upplysningsansvaret i Gävle kommun. Samordnaren är till sin profession studievägledare. Rutiner för upplysningsansvarets genomförande har utarbetats i samverkan med Arbetsförmedlingen och fastställts av facklig samverkansgrupp på förvaltningsnivå. Vid avhopp från gymnasieprogram informerar gymnasieskolan omgående samordnaren. Avhoppad elev får via samordnaren en kontaktperson på arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen erbjuder avhoppad elev lämpliga individuella åtgärder. Arbetsförmedlingen har två medarbetare som i samverkan med skolan arbetar med presumtiva avhoppare och avhoppade gymnasieelever. Avhoppad elev erbjuds under pågående läsår studievägledning. Studievägledningen genomförs för elev från kommunal gymnasieskola av studievägledare på elevens gamla skola och för övriga av samordnaren. Samordnaren ansvarar för att identifiera de ungdomar som flyttar till Gävle och som omfattas av det kommunala upplysningsansvaret. Med start i höst kommer Gävle gå in i Arbetsförmedlingens projekt Unga In. Projektet innebär ett tätare samarbete mellan Utbildning och Arbete, arbetsförmedlingen och socialtjänsten kring arbetet med ungdomar (16-25 år) som idag inte nås av insatser och som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Särskilda lokaler kommer att iordningsställas för detta ändamål. Arbetsförmedlingen avsätter särskilda handläggare och en projektledare. Kommunen bistår med socionom- och studie- och yrkesvägledarresurs dels i form av samordnare för upplysningsansvaret dels från vuxenutbildningen.

7 Sid 7 (7) För Gävle kommun Åsa Wiklund Lång Ordförande barn- och ungdomsnämnden, Gävle kommun Frank Stoor Förvaltningschef Barn & Ungdom, Gävle Peter Bergström Ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Gävle kommun Birgitta Pettersson Förvaltningschef Utbildning & Arbete, Gävle

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011

Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 VUX SFI Kvalitetsredovisning för vuxenutbildningen och SFI för läsåret 2010/2011 Innehåll 1 Verksamhetsbeskrivning (kortfattad) 5 1.1.1 Se tidigare redovisningar... 5 2 Underlag och rutiner för att ta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!!

!! Kvalitetsrapport!2013/2014!! samt!lokal!arbetsplan!!!!!!!!!! Kvalitetsrapport2013/2014 samtlokalarbetsplan Innehållsförteckning0 1. Om0IT6Gymnasiet0 1.1 Vår0verksamhetsidé0 1.2 Vår0vision0 1.3 Vårt0mål0 1.4 Vårt0kvalitetsarbete0 1.5 Våra0strategier0 1.6 Vart0tar0eleverna0vägen/ändamålsenlig0kvalitet0

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-01-19 10 Dnr. 2009-00051 007

Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-01-19 10 Dnr. 2009-00051 007 (2010-01-22) Catarina Stigson - HANDLINGSPLAN för ÅTGÄRDER till SKOLINSPEKTIONEN.pdf Page 1 Gnosjö 2010-01-19 Handlingsplan för åtgärder Gnosjö kommun Barn- och utbildningsnämndens beslut 2010-01-19 10

Läs mer

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kunskapsöversikt särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp 2013-10-18 1 (16) Dnr 400-2013:3681 särskilt stöd i form av enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Bakgrund Det

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Lika betyg, lika kunskap?

Lika betyg, lika kunskap? En uppföljning av statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan RiR 2011:23 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

Läs mer