Anteckningar från TCGR-rådets möte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från TCGR-rådets möte"

Transkript

1 Anteckningar från TCGR-rådets möte Datum: 22 februari, Plats: Business Region Göteborg Rum: Sparre Adress: Norra Hamngatan 14, Göteborg Deltagare: Camilla Lagerqvist Lernia Utbildning, Linda Skår Metso Sverige, Kurt-Olof Sjöström, vuxenutbildningsgruppen GR, Jan Johansson GTC, Pernilla Börjesson Midroc, Anders Thelander Borealis AB, Thomas Pompe Metso, Raymond Vaske Stenungsunds kommun, Eva Wiberg Lindholmens tekniska gymnasium, Lennart Lundgren Chalmers, Håkan Cardfelt, Polhemsgymnasiet Göteborg, Lars Berfenhag Kungälvs kommun, Marianne Hedkvist Kungälvs kommun (Mimers hus), Eva Lind-Johansson Molekylverkstan Stenungsund, Bengt Forsling IF Metall, Thommy Ottosson Heka Mekaniska, Stina Johansson Vuxenutbildningen Göteborg, Lennart Österlund Teknikföretagen, Eric Alexandersson Volvo Cars Cooperation, Boye Johansson BRG 1. Business Region Göteborg Välkommen till BRG och information om verksamheten, Boye Johansson BRG omfattar samma område som GR. Fler kommuner skulle gärna vilja vara med. Göteborgsregionen står för hållbar tillväxt och de små och medelstora företagen är huvudmålgruppen även om de stora företagen också ingår. Visionen är att vara ett ledande nordeuropeiskt centrum för kompetens och tillväxtföretag. BRG är en neutral part som ska medverka till att skapa hållbar tillväxt. Företagens affärsutveckling, nya investeringar och ett bra affärsklimat är i fokus. Hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv är några av målen. BRG startades år 1977 och bolagiserades år Ungefär 90 anställda finns i verksamheten. Företagsutveckling, branschutveckling, marknadsföring, internationalisering och etableringsservice är exempel på tjänster som erbjuds. Tillväxtkluster som är uppbyggda i dagsläget: Biokemi, Fordonsindustri, Miljöutveckling, Livsmedel, ICT, Infrastruktur och logistik, Strategisk kompetensförsörjning, Design och marknadskommunikation, Finans, Enterprise Europé Network, Upplevelseindustri mm.

2 Många enmansföretag har bildats under de senaste åren. Mind your own business heter verksamheten som finns i Angered och i centrum. Strategisk kompetensförsörjning Avanto är ett samverkande tillväxtprojekt mellan BRG och GR för företag och organisationer som vill uppnå rätt kompetens, på rätt plats vid rätt tid. - Kompetensförstärka organisationen - Öka medarbetarnas delaktighet i verksamheten - Verka för en jämställd verksamhet Kompetenshöjande aktiviteter Målgrupp: 40 företag/organisationer 2800 ledare/medarbetare för små och medelstora företag inom teknikföretag, energi, miljö, biokemi, IT, hälsa men även offentlig verksamhet som står inför generationsväxlingar. Vice projektledare är Catarina Lindfors och projektledare Karin Ingelhag Vad är det vi ska uppnå? Behovsstyrd kompetensutveckling och strategi för strategisk kompetensförsörjning Omfattningen är 36,3 miljoner kronor Samarbetspartners AF, Unionen, Almega, IF Metall m fl. Kluster som en förlängd arm för att inte få för stor styrgrupp. En av de största utmaningarna är att möta den stora kompetensbristen. 2. Föregående mötesanteckningar Anteckningarna lades till handlingarna efter genomgång. Punkter som kommenterades: Företagsnätverket ska träffas snart igen. 50 arbetsförmedlare kommer till Volvo och de ska bland annat få ta del av Teknikcollegekonceptet. 3. Uppdatering av rådsmedlemmar samt kopplingen till lokala styrgrupper Reviderad deltagarlistan skickas med anteckningarna. 4. Omvärldsbevakning och kompetensbehov Senaste konjunktur- och kompetensbarometern presenterades av Lennart Österlund, Teknikföretagen Teknikföretagen i världen ökade med 15 % förra året. Ökningstakten minskar framgent. ICT, data, tele, elektronik har bromsat in i många asiatiska länder. Stora lager finns som man behöver anpassa takten till. Det är dock en stark återhämtning efter krisen EU har ökat med 10 % och USA 9 %. Bilindustrin står för en stor del av den globala tillväxten. Tillväxten ökade med 22%. Spanien, Portugal och Irland är länder som ligger illa till. Tyskland ligger 20 % högre än förra året. 5,5 miljoner bilar producerades jämfört med 4,9 miljoner Nivån är % lägre

3 än 2008 inom maskinindustrin. USA tillverkade 71 miljoner fordon 2010 mot 57 miljoner Största tillväxtmarknaden är Kina. BNP i Sverige är 6,9 % i årstakt. Helåret ligger på 3,5%. Riksbanken har stora problem med räntan. Inflationen ligger ungefär där den ska ligga. Teknikföretag globalt ska nå en tvåsiffrig tillväxt En minskning med 18 % gör att man måste öka med 22 % för att komma tillbaka. De fakto minskade man 50 % och måste då upp 100 %. AF:s analysavdelning har också precis publicerat en barometer kring brist, balans och överskottsyrken. 5. Återrapport från årsmötet för föreningen Teknikcollege Eric Alexandersson, Margaretha Allen och Bengt Forsling deltog i årsmötet. Exempel på frågor som behandlades: - Avgifter till föreningen - Motionen från TCGR - Utredningen om teknikcollege framöver, då verksamhet och organisation behöver ses över. Ett seminarium om vuxnas lärande, där GR har den ledande rollen, erbjöds också deltagarna i samband med årsmötet. Hur blir Teknikcollege ett arbetsmarknadspolitiskt forum? Sveriges ingenjörer kommer nu att gå in i teknikcollegekonceptet och blir fullvärdiga medlemmar. De kommer att representeras av Peter Larsson. Josefin Larsson och Karin Tapper kommer att vara ansvariga för granskningskommittén. Jan Olsson, Industriarbetsgivarna, gick i pension och avslutade med att konstatera att det finns för få nya yrkeslärare. Det går inte att bedriva yrkesutbildning med endast lärlingsutbildning om man vill ha en kvalitativ utbildning. För TCGR blir det viktigt med samarbete med Centrum för yrkeskunnande som kan vara en spelare. Minnesanteckningarna från årsmötet skickas ut. 6. Återgranskningen av Teknikcollege Göteborgsregionen TC-Region Fyrbodal ska återgranskas och TCGRs ordförande och process ledare har inbjudits att delta i granskningen. Viktigt att behandla i återansökan för TCGRs del är: Integration vuxenutbildning Infrastruktur för vuxna Företagsengagemang på regional nivå, måste hitta bättre former för Organisationsutredningen och att öka fokus på kvalitetssäkringen. Samma i hela landet. 7. Kungsbackas ansökan/ansökningar Gösta Lindvall, SKF tekniska gymnasium ingår i Kungsbackas styrgrupp, Tommy Ottosson, Heka har också fått frågan om att delta i styrgruppen. Ansökan är på gång och kan ev. komma upp på nästa TCGR-möte. 8. Skolinspektionens inspektion av APU Margaretha Allen återgav rapportens resultat och slutsatser. Denna bifogas anteckningarna. Rapporten läggs också ut på TCGR:s webbsida. Vilka slutsatser drar Skolinspektionen? Kvaliteten på den arbetsplatsförlagda utbildningen är undermålig. Vad kan göras för att förbättra resultaten?

4 Skolledningen och läraren är viktiga nyckelpersoner. Det bör finnas en strategisk plan för hur APU ska genomföras och följas upp för att förbättringar ska kunna ske. Eldsjälarna är viktiga men får inte dominera så att kvaliteten hänger på en person. Eleverna får inte alltid APU. Kraven skärps i nya gymnasieskolan. Ett program får inte anordnas om APL inte kan erbjudas. Lärarna ges inte alltid tid att besöka eleverna. Skolledningen bör se över möjligheten till kvalitativ uppföljning. Betygsättning sker inte på det innehåll som finns i styrdokumenten utan på helt andra grunder. Det är ett rättsosäkert läge för eleven. Fyra skolor inom GR har deltagit i granskningen. Nösnäsgymnasiet var bland annat med i undersökningen. Här inleddes en animerad diskussion om APU och dess kvalitet, vilken återges nedan. Raymond Vaske: Raymond Vaske konstaterade att APUn inte har styrts på det sättet att skolledningen har varit med och angett målen. Alla program ska nu använda sig av APU-pärmen veckor under elevernas utbildning läggs på APU. Politiken måste nu in i diskussionen. Vissa program har god kvalitet medan andra inte har det. Tillsynsrapporten är utmärkt i lärandet kring kvaliteten. Eva Lind Johansson: Vid ett programrådsmöte framförde hon att APU:n är en utbildningssituation, men då kom det kritik från både skolan och arbetslivet. Raymond Vaske: Man kan fundera på skolans kontakter med arbetslivet. Vilken semantik använder vi? Nösnäsgymnasiet har enormt många företagskontakter. 800 företag finns med i samverkan och av dessa kontaktas 500 per vecka. Det är en omfattande process. Däremot är det bekymmer med Barn- och fritidsprogrammet. Det finns ett stort behov av att samverkan med den kommunala arbetsgivaren, med offentlig sektor är sämre på att ta emot ungdomarna. Det andra är att många av programmen vänder sig till småföretagare. Problemet är att APU:n ska ske på en- eller tvåmansföretag. Vi måste nu tänka nytt och kanske jobba med branschråd i stället för programråd. Just nu diskuteras t ex hotell och restaurangdelen och om man kan ta med många olika företag. Det skulle också gå att hålla kontakt med andra företag via webb eller mail. APUn var väl fungerande i TC-styrgruppen för industriprogrammet och teknikprogrammet och där kommer det att utgöra programråd. Bengt Forsling: Yrkeslärare är viktiga. Ibland körs handledarutbildningar tillsammans, vilket leder till kontinuitet för handledarna. Det finns däremot inget forum dem. Det fanns t ex på Lindholmen med läraren Viking Slottner som ledstjärna. Centrum för yrkeskunnande kommer att erbjuda träffar en gång i månaden för lärare och handledare. Vi kan vara med och påverka innehållet i dessa seminarier. Skulle vi kunna ordna en träff i Stenungsund, i Kungälv och en i Göteborg och bjuda in handledare? Raymond Vaske:

5 Handledarutbildningen görs på ett mycket bra sätt. Problemet är att vi har 500 elever som ska ha handledning. 30 handledare finns i Stenungsund just nu. Man måste se det processartat. Det måste vidtas åtgärder över tre-fyra år. Bra resultat har uppnåtts för teknikcollegeutbildningarna. Vi borde också arbeta fram alternativa handledarutbildningar med koncept för att genomföra en handledarutbildning ute och att chefen tilldelar lärarna mera tid för att genomföra detta. Finns det andra teknikcollege som kan dela med sig av detta? Lars Berfenhag: Vad lär sig eleven när den är ute? Det blir viktigt att ha ett koncept som håller inför den nya reformen. Pröva på och nyinlära. Det är alldeles för mycket slentrian idag. Eric Alexandersson: Det är svårt att ha specifika saker som eleven ska lära sig. Det kommer inte att bli lättare. Man lär sig mycket annat på arbetsplatsen dock. Eleverna växer när de är ute på APU. Självförtroende stärks under APUn. Det kan bli problem på företagen om man ska skärpa uppdraget. Jan Johansson: Det är svårt för handledarna att komma till en utbildning. Företagen har skurit ner på tiden. Vi kanske kan hitta ett annat sätt att göra detta på. Ett sätt är att komma ut till arbetsplatserna i stället. Margaretha Allen: Egentligen kanske det handlar om att läraren och handledaren måste hjälpas åt att se vad som är lärande och att få tag i det lärandet, omvandla det till styrdokumentens text och sedan bedöma och betygssätta. Stina Johansson: Det handlar om att översätta och tolka vad som händer. Vad är annars syftet med att vara ute på en arbetsplats? Boye Johansson: Varför gör vi detta i praktiken? Det är jättebra om detta är genomtänkt och att det sker en samverkan mellan teori och praktik som tillämpas ute på arbetsplatsen. Varför lära jag mig detta och vad har vi för nytta av det? Om jag kommer ut och det inte är förberett vad blir det då? Var kommer kopplingen till matematiken och fysiken till exempel? Det är här som grundproblemet är att man måste få pröva praktiskt. Raymond Vaske: En semantisk lista med något så enkelt som orden som används vore bra. Praktik och garanterad undervisningstid gäller oavsett konjunktur. Hade inte kemiindustrin ställt upp under lågkonjunktur, så hade inte programmet TUNA funnits kvar. I den nya gymnasieskolan får man inte ut sin examen om APL inte finns med. Nu när konjunkturen går bra är det ok, men tänk om vi hamnar tillbaka i en lågkonjunktur. Hur ska vi få ut den informationen och om det lärande som sker? Bengt Forsling:

6 Bengt träffade Volvoklubben i veckan. Innehållet var bland annat GTC och kvaliteten. De vuxna som är praktikanter ökar. Dimensioneringen av antalet platser är mycket viktig. Detta är ett större uppdrag, eftersom det är så mycket som är arbetsplatsförlagt. Exempelvis tillkommer nu Sfi och 6000 vuxenlärlingar. Erik Alexandersson: Det kommer inte att fungera om alla dessa ska ut. Däremot är det viktigt att elever praktiserar. Elever från GTC som åker till USA får jobb då de visar att de också har varit ute i verkstaden och har praktisk erfarenhet. Boye Johansson: Det förekommer en mängd förkortningar kring dem som ska komma ut till arbetslivet. Det gäller att hitta en bra matchning utifrån önskat innehåll och nivå. Stina Johansson: Vuxenlärlingar har med sig kronor ut. Vill man förlägga en verksamhet ute så kostar det pengar. Raymond Vaske: Dimensioneringen och behovet av praktik redovisade i en rapport som togs fram. Varje person som jobbar inom GR ska i så fall bidra med en praktikvecka om året. Kanske bör vi göra en ny undersökning nu? Jan Johansson: GTG lyckades ordna praktik även under krisen. Det skedde genom informella nätverk. Hur kan vi leva upp till kriterierna inom rådets verksamhet? Detta är en sådan fråga som vi kan bli bättre på för att leva upp till ansökan. Så hur gör vi? Tommy Ottosson: Varför tar vissa företag emot och varför inte? Han gav ett exempel utifrån sin egen erfarenhet. Tommy har 11 anställda. Vad har jag för roll här i TCGR? En timme är lång tid att sitta på möte. Varför är det alltid samma företag som engageras sig? De som är ganska stora kan avsätta någon, men de små har större svårigheter. Varför är Tommy engagerad? Han var på SKF i verkstaden i sju år. Praktikanter fanns och han tog hand om dessa på samma sätt som han själv en gång blev omhändertagen. Han tyckte att det var kul att vara lärare och prövade ett vikariat på Frölundagymnasiet. Suget på att bli lärare ökade och efter utbildning blev det 6 år som lärare på SKF. Det var spännande men sex år räckte för Tommy tyckte att det var som att vara en papegoja. Han bytte till annat arbete. Studierektorn i Kortedala sa då till Tommy att fortsätta att ta emot praktikanter. Det är svårt för Heka att få glädje av praktikanter på kort sikt. Antalet elever som är intresserade har gått ner drastiskt med utbildning inom svarv och fräs. Antalet har minskat på alla de tre gymnasier som erbjuder utbildningen. Skärande bearbetning har otroligt få sökande. Tommy brinner för detta. Företaget vill tjäna pengar, men han kan inte bara gnälla utan måste hjälpa till. Vad görs då för att vara en intressant verkstad. Eleverna måste få möte mycket nytt och intressant innehåll och bra utrustning.

7 Vad händer då när Tommy medverkat i utbildningen? Andra företag tar hans praktikanter. Dessutom försvinner de som redan har arbete till andra företag som kan betala bättre. Detta är verkligheten. Bengt Forsling: Tommys engagemang har beskrivits i en artikel i IF Metalls tidning. Ett antal reportrar hörde av sig. Idag finns ytterligare en artikel på Margaretha A länkar in den på webben. 9. Progressionsplan för TCGR Eric Alexandersson berättade att TC Värmland och TC Sydost har tagit fram exempel på hur kvalitetssäkringen ska kunna gå till. Båda två är utifrån kriterierna Ska vi använda en sådan i fortsättningen? I den ursprungliga så finns det endast gymnasieskoletänk. Vi driver att det ska finnas med även vuxna. 10. Fjärde året på teknikprogrammet Läget kring ansökningarna Margaretha Allen berättade att 54 ansökningar har skickats till Skolverket som, efter råd från ett interimistiskt programråd ska besluta om vilka 10 skolor som får bedriva försöksverksamhet under nästa läsår. Besked väntas i april. 11. Teknikcollege.net Eric Alexandersson visade den nya moodel som kan användas för kommunikation inom TCGR. Det finns en grupp för TCGR-rådet, en för utbildarna och en för företagsnätverket. Lösenord till TCGR-rådet samt instruktion för hur man tar sig in har skickats ut via mail från Eric A. Margaretha A informerade om att loggor och kommunikationsplan för TCGR finns på moodeln, när godkända skolor vill använda dessa för t ex trycksaker och annat material. 12. Gemensam kompetensutvecklingsdag 10 mars för teknikprogrammets lärare Margaretha Allen berättade att GR som ett led i att stärka kvaliteten inom TCGR med fokus på teknikprogrammet anordnar en utbildningsdag för lärare kring nya ämnen och kurser. Samtliga skolor har inbjudits. Inbjudan har också skickats till samtliga processledare inom TC i Sverige. 13. Nätverk för skärande bearbetning på Lindholmen Bengt Forsling berättade om ett initiativ som tagits av företag inom skärande bearbetning med en gemensam mässa. Bengt undersöka om detta kan göras gemensamt mellan de skolor som har skärande bearbetning. Parterna bjuder in till ett möte på Lindholmens Science park. De träffas regelbundet i ett nätverk (ett kluster) mellan dessa företag. Lernia ser företag som har ett stort behov av denna kompetens. Kan Lernia vara med i detta? De olika teknikcollegeanordnarna kan då ha bord som visar var man kan få utbildning. Man vill också kunna utbilda på företagen. Bengt menade att det behövs en struktur för att inte behöva varsla igen. Det kan göras ett gemensamt arbete för att stötta företagen. 14. Övriga frågor Frågor från lokala TC

8 Bengt F hade kopierat ur IF Metalls medlemstidning. En artikel handlar om en yrkeshögskoleutbildning som lockar anställda. Produktionslogistik skulle erbjudas på dagtid men den lockade få sökande. När den däremot förlades på onsdagskvällar och en lördag i månaden var det 90 sökande som ville gå utbildningen. IKIV i väst har ett nätverk som bland annat erbjuder anställda utbildning. Jan Johansson: Målgruppen som vill läsa det på heltid är inte stor. De som är anställda vill gärna utbilda sig på andra tider. Bengt Forsling: Många vill gärna bättra på sin kompetens, så att de inte tappar sin anställning i nästa nedgång. Även yrkesvux erbjuder sådana kurser. Svetsning är ett exempel. Det finns ett utbud inom gymnasieskolorna. Margaretha Allen: Det passar bra att övervintra yrkesutbildningar under det att ungdomskullarna går ner. Eva Wiberg: Lindholmens tekniska gymnasium har ingen rapport kring vad som har hänt kring dem som gick tekniktrainee, men gissar att det har gått bra. Projektet vände sig till elever som avslutat gymnasiet precis men som inte hade arbete. De fick bygga vidare på sina kunskaper. Bengt Forsling: Det har gått ganska bra för dem och de fick en högre nivå på sina utbildningar. I andra omgången kunde elever från elprogrammet köra verkstadsmaskiner redan efter tre veckor, då de hade en högre matematisk kompetens. Margaretha Allen: En annons om teknikcollege inom Göteborgsregionen kommer att finnas med i tidningen Ett2tre. Den är gratis och kommer att skickas ut till alla elever i årskurs två i gymnasieskolan. Här kan eleverna hitta möjligheter till vidareutbildning inom teknikområdet. Kurt-Olof Sjöström: En arbetsgrupp för vuxnas lärande bör dra igång. Margaretha A skickar ut ett mail om vem som vill vara med. Vi behöver ta initiativ till att inbjuda till ett nytt nationellt möte. 15. Centrum för yrkeskunnande Samverkan mellan TCGR och det nya centrumet, hur kan den se ut? Finns det intresse för doktorander inom tekniksidan? P-O Tång medverkade och inledde med att det var mycket roligt att så många kom till invigningen. En broschyr om verksamheten delades ut. Regionen ingår i ett nordiskt och internationellt nätverk kring yrkeskunnande. En tidskrift ges ut via nätverket. En nordisk forskarskola skulle kunna bli ett resultat. Nordiska rådet är intresserat av verksamheten. Centrum för yrkeskunnande kommer att arrangera en seminarieserie under våren och det kommer också en ny under hösten. Innehållet är bland annat den nya yrkeslärarutbildningen, matematik på yrkesprogram och en arbetsmarknad i förändring. Seminarierna är öppna och alla är välkomna.

9 Ganska många universitet och högskolor fick inte examensrätt för yrkeslärare. Alla tre sökande i väst fick tillstånd. Dessa är Högskolan Väst, Skövde och Göteborg. Just nu arbetas det febrilt med förutsättningarna för antagning, validering och innehåll. Det går väldigt fort nu t ex kring valideringen, där högskoleverket har skickat ut en remiss kring vilka behörigheter som ska gälla. Universitetet funderar på att göra validering i samverkan med Meritea och branscherna. Målet är att komma igång i höst på halvfart. Möjligen kan utbildningen erbjudas på heltid på några ställen. Mera om detta kommer på seminariet. Ett problem är att det inte finns någon utbildning norr om Dalälven. Det är väldigt få som har skrivit avhandlingar om yrkeskunnande. Vetenskapsrådet har tilldelat en forskarskola inom området. Linköping, Umeå, Stockholm och Göteborg ingår i denna. En doktorand per lärosäte kommer att ingå. De är inte helt finansierade. Omfattningen är tänkt mot licnivå i första hand. Då kan man gå vidare till forskning. Dessa är framtidens ledare inom området och de krävs för successionen. Informera gärna dem som kan vara intresserade. LUN vid GU vet mera om finansiering. Det kan t ex handla om att man vill stödja någon inom teknikområdet kr på halvtid krävs för att finansiera detta. Det behövs också en liten kritisk massa för att genomföra utbildningen. En annons om doktorand inom yrkesdidaktik kommer att finnas i pressen. Erik Alexandersson: Under mötet har vi haft en debatt om APU och yrkeslärarrollen och det finns väldigt lite forskning om detta. Arbetsintegrerat lärande skulle vara intressant att få veta mera om. Trollhättan har haft en professur inom området. GU söker för Handledningsfrågor och ett EU-projekt. Lärarens roll blir väldigt annorlunda. Fyrbodal har gjort en studie om efterfrågan. Jan Johansson: Det finns ett uppdämt behov av yrkeslärare inom regionen. Vad förväntas nu av utbildningsanordnarna? Vi har många anställda utbildare som vill bli lärare och vi är gärna med. Per-Olof Tång: Det är viktigt att hitta former för detta. Vi måste tänka om och ha många öppningar. Mera digitala satsningar bör göras och utbildningen bör kombineras med ett modernt arbetsliv. Vi behöver stärka dem som har lång erfarenhet och hitta nya upplägg. Handledarutbildning är också centralt. Universitet ska nu ta fram modeller, former och rutiner för antagning. Yngre människor som har erfarenhet kring validering blir engagerade. De kommer att ta kontakt med skolorna. Bedömning och betygsättning (tex kring YH) och handledarutbildning är exempel på innehåll i höstens kursutbud. Bengt F sitter med i den referensgrupp som Centrum för yrkeskunnande har. Om vi kommer fram till något i TCGR-rådet, som vi vill ha in i seminarieserien, är det bara att tipsa Bengt. Vid anteckningarna Margaretha Allen

10

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR 130305 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Torsdag 31 januari 9.00-12.00 Plats: Heka Mekaniska AB/Mylab AB, Aröds Industriväg 41, Hisings Backa Anteckningar Guidning genomfördes

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM

Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM Klicka här för att ändra format Teknikcollege FILM KFY 2000 - Kompetensutveckling för yrkesverksamma Detta var KFY 2000 EU finansierat projekt mellan Metall & Verkstadsindustrierna Kartläggning hos industriföretag

Läs mer

Status. Kvalitet. Matchning

Status. Kvalitet. Matchning = Status Kvalitet Matchning Bakgrund Ökande kompetenskrav på personal inom teknikintensiva branscher Konkurrenskraftiga företag behöver tillgång på välutbildad personal 40-talisterna lämnar arbetsmarknaden

Läs mer

Minnesanteckningar från TCGR-rådets möte 110405

Minnesanteckningar från TCGR-rådets möte 110405 110517 Minnesanteckningar från TCGR-rådets möte 110405 1. Välkommen till Teknikföretagen Lennart Österlund, Teknikföretagen hälsade välkommen 2. Minnesanteckningar Föregående anteckningar lades till handlingarna.

Läs mer

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Datum: 24 mars 13.00-16.00 Plats: SteelTech i Alingsås AB Deltagare Pernilla Öhberg - Kungsbacka Jens Kultje - Göteborg Mikael Andersson

Läs mer

Samverkan skola och arbetsliv

Samverkan skola och arbetsliv Skolverket Samverkan skola och arbetsliv Vad säger gymnasieförordningen om apl? Arbetsplatsförlagt lärande, utdrag ur 4 kap. 12 Gymnasieförordningen (2010:2039) 12 Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma

Läs mer

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer

Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Industrirådets aktiva medlemsorganisationer Agenda 13.00 13.30 Rundvandring och information Stenungsund Presentationsrunda, Anteckningar från föregående möte och lokala råd 13.30 14.00 Presentationsrunda

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Industrikommittén Industrikommitten består av arbetsgivarorganisationer branschorganisationer fackförbund. Industrins offert till Sverige nov

Läs mer

Svante Boström Lindholmens teknikcollege, Lennart

Svante Boström Lindholmens teknikcollege, Lennart 1110100 Anteckningar från regionalt TCGR-råd Datum: Måndag 26 september Deltagare: Eric Alexanderssonn ordf., Jan Johansson GTG/GTC, Svante Boström Lindholmens teknikcollege (Yrkeshögskolan Göteborg),

Läs mer

VÄLKOM NA! TEKNIKCOLLEGE

VÄLKOM NA! TEKNIKCOLLEGE VÄLKOMNA! Dagordningen Nya i TCGR-rådet och presentationsrunda (5 min) Anteckningar från föregående möte och lokala styrgruppsmöten Presentationsrunda kvalitetskriterier 3. Tydlig profil Utbildningsverksamheten

Läs mer

Anteckningar från styrgruppsmötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från styrgruppsmötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Anteckningar från styrgruppsmötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Datum: 29/1 Plats: GTC Närvarande: Gunilla Forssell,Nösnäsgymnasiet Jens Kultje - Lindholmen Susanne Samuelsson, Ericsson

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksmöte för Lärande på arbetsplats

Minnesanteckningar från nätverksmöte för Lärande på arbetsplats 090310 Minnesanteckningar från nätverksmöte för Lärande på arbetsplats Datum: 18 februari 2009 Tid: tid: 13-16 Plats: GR, Göteborg Deltagare: Börje Molin Alingsås, Linda Wennerholm Hylte, Irma Polgary

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013

Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 140131 Verksamhetsberättelse för Teknikcollege Göteborgsregionen 2013 Ledning och samordning Teknikcollege Göteborgsregionens (TCGR) övergripande samverkansorgan tillika styrgrupp är det regionala Teknikcollegerådet

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats

Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats 110211 Anteckningar från nätverket för Lärande på arbetsplats Datum: Fredag 11 februari Deltagare: Rune Löfstrand Alingsås, Birgitta Eriksson Göteborg, Jens Kultje Lindholmens Tekniska Gymnasium, Tommy

Läs mer

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats 10/21/2013 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens uppdrag Utbildningsinspektion ett regeringsuppdrag

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

VÄLKO MNA! TEKNIKCOLLEGE E

VÄLKO MNA! TEKNIKCOLLEGE E VÄLKOMNA! Teknikcollege företagsfilm Programmet 09.00 09.30 Inledning TCGR 09.30 10.00 Bengt Forsling, Informationschef IF Metall 10.00 10.40 Kajsa Dahlsten, Projektledare Industripolitik Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med Teknikcollegerådet GR

Minnesanteckningar från möte med Teknikcollegerådet GR 080613 Minnesanteckningar från möte med Teknikcollegerådet GR Datum: tisdag 3 juni Tid: 13.30-16.30 Plats: GTG/GTC Volvo Torslanda Deltagare: Lennart Österlund Teknikföretagen, Svein Holm GTC, Gösta Lindvall

Läs mer

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollege styrgrupp inom GR

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollege styrgrupp inom GR Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollege styrgrupp inom GR Datum: 9 december 13.00-16.00 på Ericsson Närvarande: Ewa Ekman GTC, Katarina Boric Volvo, Mona Ericsson, Jens Kultje Lindholmen,

Läs mer

Teknikcollege den 22 oktober 2015, Remmaren, Kunskapsgatan 1, Lindholmen. Arbetsmöte kring återcertifiering av TCGR -09.00 12.00

Teknikcollege den 22 oktober 2015, Remmaren, Kunskapsgatan 1, Lindholmen. Arbetsmöte kring återcertifiering av TCGR -09.00 12.00 1 (6) Teknikcollege den 22 oktober 2015, Remmaren, Kunskapsgatan 1, Lindholmen Arbetsmöte kring återcertifiering av TCGR -09.00 12.00 Närvarande på mötet: Ordförande, Anders Thelander, Processledare, Johanna

Läs mer

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Anteckningar från mötet med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Datum: 27 maj 13.00-16.00 Nösnäsgymnasiet C konferens, Stenungsund Närvarande: Leif Alman och Pernilla Öhberg och Cecilia Ericsson -

Läs mer

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Augusti 2010 Här kommer årets andra nyhetsbrev från Teknikcollege Sverige! Vi vill gärna uppdatera er om vad som händer inom Teknikcollege Sverige och kommer därför under

Läs mer

Datum: Tisdag 8 september Tid: 8.30-11.30 Plats: Lernia, Utvecklingsgatan 2, Göteborg

Datum: Tisdag 8 september Tid: 8.30-11.30 Plats: Lernia, Utvecklingsgatan 2, Göteborg Datum: Tisdag 8 september Tid: 8.30-11.30 Plats: Lernia, Utvecklingsgatan 2, Göteborg Närvarande Stina Johansson Vuxenutbildningen Göteborg, Jan Johansson GTG/GTC, Karl- Johan Höjer YTC Lindholmen, Björn

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svensk industri har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är viktig för svensk tillväxt.

Läs mer

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING

TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKUTBILDNING FÖR DAGENS OCH FRAMTIDENS INDUSTRI - KOMPETENSCENTRA FÖR EFFEKTIV RESURSANVÄNDNING TEKNIKCOLLEGE SOM TILLVÄXTFAKTOR Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb

Vår vision. Rätt kunskap ger dig jobb Jan Johansson Vår vision Göteborgs Tekniska College skall vara ledande i lärande och utveckling av industriella tekniska utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå i Sverige. Vår verksamhet Gymnasieskola

Läs mer

Anteckningar från TCGR-rådets möte 11 maj 2009

Anteckningar från TCGR-rådets möte 11 maj 2009 090511 Anteckningar från TCGR-rådets möte 11 maj 2009 Datum: Måndag 11 maj Tid: Möte 9.00-11.30 Certifieringsceremoni Plats: Nösnäsgymnasiet, Stenungsund Närvarande: Deltagare: Boye Johansson BRG, Lennart

Läs mer

Anteckningar till möte med det regionala Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar till möte med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Anteckningar till möte med det regionala Teknikcollegerådet inom GR Datum: 3 september 13.00-16.00 Aranäsgymnasiet Kungsbacka Närvarande: Anders Thelander, ordförnade, Borealis, Johanna Redelius, processleare

Läs mer

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum

Lotta Naglitsch, Skolverket. Föreståndare Lärlingscentrum Lotta Naglitsch, Skolverket Föreståndare Lärlingscentrum Lärlingscentrum Regeringen har gett Skolverket i uppdrag att inrätta ett lärlingscentrum. Målet är fler gymnasiala lärlingar och ökad kvalitet i

Läs mer

Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege

Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege Minnesanteckningar från möte kring Vård- och omsorgscollege Datum och tid: torsdag 29 maj kl. 13.30-16.30 Plats: Vuxenutbildningen i Stenungsund Deltagare: Ann-Christine Högberg, Alströmergymnasiet Alingsås,

Läs mer

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring

Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring Nyheter från Skolverket Teknikutbildning i förändring - teknikprogrammet - det fjärde året - industritekniska programmet Yrkesutbildning Mycket stort fokus på yrkesutbildning - ungdomsarbetslöshet - kompetensförsörjning

Läs mer

Teknikcollege. 27 godkända regioner 138 utbildningsanordnare. Teknikcollege Mitt (TC-Mitt) INDUSTRI TEKNIK BYGG

Teknikcollege. 27 godkända regioner 138 utbildningsanordnare. Teknikcollege Mitt (TC-Mitt) INDUSTRI TEKNIK BYGG Teknikcollege 27 godkända regioner 138 utbildningsanordnare Teknikcollege Mitt (TC-Mitt) Teknikcollege Strömsund invigdes hösten 2008 Teknikcollege Mitt TC-Mitt Hjalmar Strömerskolan Strömsund Teknikprogrammet

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR

Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR Gymnasierektorsgruppen Göteborg 4 oktober 2012 24 september 2012 Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR Tid: Torsdag 4 oktober 2012, kl. 13.00-16.00

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Starka kriterier: Samverkan med näringslivet Synergi mellan processer (delar kompetens och material) Ämnesövergripande projekt i samtliga processer

Starka kriterier: Samverkan med näringslivet Synergi mellan processer (delar kompetens och material) Ämnesövergripande projekt i samtliga processer Anteckningar Teknikcollege den 25 februari 2016, Volvo Cars Närvarande på mötet: Johan Bengtsson, GTC; Katarina Borcic, Volvo Cars; Svante Boström YRGO; Niklas Sällström, Nösnäsgymnasiet; Ewa Ekman GTC;

Läs mer

Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010

Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010 Anteckningar till TCGR-rådets möte 13 september 2010 Datum: Plats: Närvarande: Frånvarande: Måndagen den 13:e september KY-Akademien, Lindholmen JosefinGrahn, Margaretha Allen, Bengt Forsling, Lennart

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

Deltagare: ns tekniska gymnasiumm TC ege Lindholmen

Deltagare: ns tekniska gymnasiumm TC ege Lindholmen 120416 Anteckningar från TCGR-rådets möte 19 mars Deltagare: Avnämare arbetsliv och högskola: Anders Thelander Borealiss AB TC Nösnäsgymnasiet Stenungsund, Boye Johanssonn BRG, Göteborg, Lennart Lundgren

Läs mer

Skola arbetsliv Prioriterat område för Skolverket

Skola arbetsliv Prioriterat område för Skolverket Skola arbetsliv Prioriterat område för Skolverket Utökat uppdrag till Skolverket Instruktionen: Myndigheten ska bidra till att trygga den nationella kompetensförsörjningen och underlätta ungdomars etablering

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket.

Traineegymnasiet i Hylte visade på hur deras regionala samarbete givit en framgångsrik väg inom försöket. NLK Den 28:e april genomfördes en konferens med tydlig regional prägel vid gamla Slagthuset i Malmö. Utbildningschef Matz Nilsson berättade om sin vision om hur Malmö stads unga befolkning ska beredas

Läs mer

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR

Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR 140110 Anteckningar från möte i Teknikcollegerådet inom GR Datum: Torsdag 5 december, kl. 9.00-13.00 Plats: Tidbloms hotell, Olskroksgatan 23, Göteborg Anteckningar Regionalt perspektiv 1. Nya i TCGR-rådet

Läs mer

Anteckningar till TCGR-rådets möte 7 december 2010

Anteckningar till TCGR-rådets möte 7 december 2010 Anteckningar till TCGR-rådets möte 7 december 2010 Datum: Plats: Närvarande: Ej närvarande: Tisdag 7 december GTG, Göteborgsregionens tekniska gymnasium Eric Alexandersson, Jan Johansson, Lennart Österlund,

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011

Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande. Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande Gymnasieskola 2011 Gymnasial lärlingsutbildning Två vägar mot samma yrkesexamen. Gymnasial lärlingsutbildning är en utbildning inom ett yrkesprogram

Läs mer

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare

Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Kvalitet i det arbetsplatsförlagda lärandet Cecilia Wigerstad Undervisningsråd Stefan Karlsson Kristoffer Nilsson Nationella apl-utvecklare Program 13.15 Apl i styrdokumenten 14.00 Gruppdiskussion och

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2014-10-22 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 22 oktober 2014, kl. 08.30-12.00 Plats: GR, lokal Pater Noster (219) Deltagare Jan Elftorp,

Läs mer

Minnesanteckningar från TCGR-rådets möte

Minnesanteckningar från TCGR-rådets möte 080930 Minnesanteckningar från TCGR-rådets möte Datum: Plats: måndag 25 augusti GR, Gårdavägen 2, Göteborg Deltagare: Eric Alexandersson, VCC, Marianne Brismar Atlet/Nissan, Bengt Forsling IF Metall, Svein

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverk för lärlingsutbildning 060513

Minnesanteckningar från nätverk för lärlingsutbildning 060513 GR Utbildning 060615 Minnesanteckningar från nätverk för lärlingsutbildning 060513 Deltagare: Sten Jansson Lerum, Gunilla Forsell Stenungsund, Magnus Haglund Ale, Lars Olsson Göteborg, Morgan Josefsson

Läs mer

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan?

Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Hur kommer den nya gymnasieskolan, Gy 2011, påverka utbildningar på yrkeshögskolan? Vad kan det fjärde året på gymnasieskolans teknikprogram få för betydelsen för yrkeshögskolan? Yrkeshögskolan och Gy

Läs mer

Minnesanteckningar nätverksgrupp Lärande på arbetsplats

Minnesanteckningar nätverksgrupp Lärande på arbetsplats Minnesanteckningar nätverksgrupp Lärande på arbetsplats Datum: fredag 13 juni, kl. 09.00-12.00 Deltagare: Sten Jansson ordf Lerum, Lars Olsson UBF/Göteborg, Stefan Heinz Mölndal, Gunilla Forssell Stenungsund,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Anteckningar från möte i Vård- och omsorgscollegerådet i GR

Anteckningar från möte i Vård- och omsorgscollegerådet i GR ANTECKNINGAR Vård- och omsorgscollege 2015-12-15 Anteckningar från möte i Vård- och omsorgscollegerådet i GR Tid: Fredag 11 december 2015, kl 13.00-16.00 Plats: GR Deltagare: Arbetsliv: Ann-Sofie Borg

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket

Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Lärande på arbetsplatsnätverket Göteborg 14 september 2012 25 september 2012 Anteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Tid: Fredag 14 september 2012, kl. 13.00-16.00 Deltagare: Börje Carlsson

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Mötesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna.

Mötesanteckningarna godkändes och lades till handlingarna. ANTECKNINGAR APL-gruppen för vård och omsorg 2015-10-23 Anteckningar nätverket APL-gruppen Vård och omsorg, sjukvård Tid: fredag 23 oktober 2015, kl. 09:00-12:00 Plats: GR, Rum 5 Deltagare Ann Blomström,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Struktur för Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege Nationella rådet

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksmöte för intressenter inom Teknikcollege GR

Minnesanteckningar från nätverksmöte för intressenter inom Teknikcollege GR 080131 Minnesanteckningar från nätverksmöte för intressenter inom Teknikcollege GR Deltagare: Kent Öhman Adveta Education AB, Jörgen Frohm Framtidsgymnasiet Göteborg, Stig Persson Fässbergsgymnasiet, Svein

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram

Verksamhetsrapport efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av arbetslivsanknytning på yrkesprogram vid hantverksprogrammet, inriktning florist, på Praktiska Södertälje 1 (10) Innehåll Bakgrund och frågeställningar Resultat Fakta

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 4 november 2009, kl 09.00-12.00 Plats: Vuxenutbildningen, Öckerö Deltagare Jan Elftorp, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum

Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Kompetensförsörjning En av vår tids stora utmaningar Fyrbodal kompetensförsörjning Innovatum Västra Götalandsregionen och arbetsmarknadsfrågor igår, idag, imorgon Erfarenheter av finanskrisen ledde till

Läs mer

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV

LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV LÄRCENTRAS INTRESSENTER OCH DERAS BEHOV Vägledning Bra lärmiljö Möten med andra Kontakt med UBA Tänka nytt Vara uppdaterad om teknikutv. Ha koll på vad som händer inom utb.omr. Servicenivå och bemötande

Läs mer

Välkommen till hearing med

Välkommen till hearing med 22 maj 2014 Välkommen till hearing med Förhandsmaterial, obs att det är förslag under arbete! Utgångspunkter: Industrin har kompetensförsörjningsproblem: Lågt intresse för arbete inom industrin bland unga

Läs mer

Teknikcollege kriteriet - kvalitetssäkring. Karin Thapper Teknikföretagen

Teknikcollege kriteriet - kvalitetssäkring. Karin Thapper Teknikföretagen Teknikcollege kriteriet - kvalitetssäkring Karin Thapper Teknikföretagen Varför Teknikcollege? Mismatch mellan skola och industri http://www.teknikcollege.se Kriterier Regionalt perspektiv Samverkan med

Läs mer

Skolforum Nyheter, uppföljning och framtida satsningar inom Skolverkets arbete

Skolforum Nyheter, uppföljning och framtida satsningar inom Skolverkets arbete Skolforum Nyheter, uppföljning och framtida satsningar inom Skolverkets arbete Med fokus på: yrkesutbildning fordons- och transportprogrammet Yrkesförarutbildning inom kommunal vuxenutbildning Skolforum

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg

TEKNIKCOLLEGE Skaraborg Skaraborg Innehåll Innehåll 1 10 kriterier för teknikcollege 3-4 Organisation 6 Beskrivning av kärnprocessen 6-12 Vem gör vad/organisation 13-21 Lokal kvalitetssäkring 22-24 Årlig cykelplan 25-26 Kriterier

Läs mer

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd

Elteknikbranschen i gymnasieskolan. Arbeta i programråd Elektriska Installatörsorganisationen Elteknikbranschen i gymnasieskolan Arbeta i programråd Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 5

Läs mer

Välkommen till. gymnasieinformation!

Välkommen till. gymnasieinformation! Välkommen till gymnasieinformation! Gymnasieskolan Består av 18 olika program - 12 yrkesprogram - 6 högskoleförberedande program Olika behörighetskrav - beroende på vilket program du söker till Gymnasieexamen

Läs mer

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun

Gymnasieplan 2015-2018. Stenungsunds kommun STENUNGSUNDS KOMMUN Gymnasieplan 2015-2018 Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Beslutat av Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr 0526/14 Dokumentägare Sektorschef Sektor Utbildning Giltighetstid

Läs mer

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan

Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Rätt kompetens i rätt tid! Myndighetens analysarbete av arbetslivets efterfrågan på kompetens och anordnarnas ansvar att beskriva efterfrågan Analys och omvärldsbevakning Syftet med analysarbetet att bedöma

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema Tid: Fredag 16 april, 2010, kl 8.30-12.00 Plats: GR, Rum 255 Deltagare Jan Magnusson, Öckerö, Ordförande Margaretha Wåhlin, Ale Peter Johansson,

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv Bakgrund Arbetslivskontakter i ungdomsskolan och inom vuxenutbildningen är enligt de statliga och kommunala styrdokumenten

Läs mer

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen

Uppdraget. Yrkesprogramsutredningen Uppdraget Stärka den gymnasiala yrkesutbildningens kvalitet och attraktionskraft Underlätta ungdomars övergång mellan skola och arbetsliv Förstärka den nationella kompetensförsörjningen Matchning vad är

Läs mer

Kvalitetssäkrad granskningsprocess

Kvalitetssäkrad granskningsprocess Kvalitetssäkrad granskningsprocess Från första ansökan till certifiering Huvudansökan Delansökan Intresseanmälan kommer in Ansökan kommer in Industrirådet granskar ansökan Gransknings -besök i regionen

Läs mer

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017

Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning. Kompetensförsörjningsdagarna april 2017 Tillväxtverkets arbete för näringslivets kompetensförsörjning Kompetensförsörjningsdagarna 26-27 april 2017 Ett av de största problemen för tillväxt i SMF 23 procent av de svenska småföretagen anger att

Läs mer

Meritea - för arbete och tillväxt i Västra Götalandsregionen

Meritea - för arbete och tillväxt i Västra Götalandsregionen Meritea - för arbete och tillväxt i Västra Götalandsregionen Agenda Meritea vår uppgift och vart vi är på väg Kompetensvalidering (individ) Strategisk kompetensförsörjning (organisation) Lärande (individ

Läs mer

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens

Resultatmål Nr Aktivitet Aktivitetsmål Ansvar Målgrupp Uppföljning/ utvärdering Internt Antal underlag över. som finns och arbetsmarknadens Aktivitets- och kommunikationsplan för Länsgrupp kompetensplattform Konkretisering av länsgruppens uppdrag som beslutades av styrgruppen för Kompetensplattform Västerbotten den 17 november 2011. A: Ta

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97)

Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) BESLUTSUNDERLAG 1/2 Ledningsstaben Lejla Gros 2016-02-12 Dnr: RUN 2015-585 Remissvar på yrkesprogramsutredningen - Välja Yrke (SOU 2015:97) Bakgrund Intresset för gymnasieskolans yrkesprogram är vikande

Läs mer

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm

Yttrande över remiss av motion (2016:75) om en hearing för ett bättre företagsklimat i Stockholm Arbetsmarknadsförvaltningen Utveckling- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2016-12-08 Handläggare Rebecka Hagman Telefon: 08-508 356 03 Till Arbetsmarknadsnämnden den 20 december 2016 Ärende

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Anteckningar från Gymnasierektorsgruppen inom GR

Anteckningar från Gymnasierektorsgruppen inom GR 090310 Anteckningar från Gymnasierektorsgruppen inom GR Datum: Torsdag 19 februari Tid: 8.30-12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2, lokal 377 Närvarande: Raymond Vaske Stenungsund, Margaretha Allen GR, Göran Careborg

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

Vad är kvalitet i APU/APL?

Vad är kvalitet i APU/APL? Vad är kvalitet i APU/APL? IPK:sYrkesutbildningsdagar december 2011 Gymnasial lärlingsutbildning med fokus på kvalitet Slutbetänkande SOU 2011:72 Hur höjer vi kvaliteten i gymnasial lärlingsutbildning?

Läs mer