Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 14 maj 2008, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 14 maj 2008, kl 14.00-17.00"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 14 maj 2008, kl ande Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson, bop Birgitta Granström, s Gunnar Åhgren, m Conny Dahlfors, s Brittsiw Åsberg, s, Jan-Ola Sandström, c, Göran Andersson, s Tore Karlsson, v, Leif Sköld, bop, tjänstgörande ersättare Jens Jansson, s, tjänstgörande ersättare Monika Storbacka, s, tjänstgörande ersättare Leif Lagerqvist, s, tjänstgörande ersättare Övriga se sidan 2 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Öberg Sören Finnström Conny Dahlfors ANSLAG/BEVIS Protokollet från tekniska nämnden den 14 maj 2008, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden..- Protokollet förvaras på tekniska kontoret, Folkets Hus Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (20) Övriga Jens Jansson, s, ersättare Monika Storbacka, s ersättare Leif Lagerqvist, s, ersättare Sven Nordh, s, ersättare Agneta Willey, mp, ersättare Eber Bergvall, kd, ersättare Arléne Eneroth, ekonomisekreterare Bertil Höök, teknisk chef Stefan Andersson, chef fastighetsavdelningen Ulla-Britt Öberg, förvaltningssekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (20) 37 TN2008/67 04 Budgetuppföljning per den sista april Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisad budgetuppföljning. Avdelningarna har lämnat driftbudgetprognoser för verksamhetsåret Nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar totalt ett underskott med 1,9 mnkr. Det är en försämring i förhållande till föregående prognos med 0,4 mnkr. Underskott redovisas för fastighetavdelningens administration, fastighetsförvaltningen, gata- parkförvaltningen, samt interna serviceenheten städ. Den största avvikelsen redovisas inom fastighetsförvaltningen. Där har prognosen försämrats med 0,5 mnkr sedan föregående månad till 1,3 mnkr. Det beror på att elpriset har höjts med 10,87 öre/kwh till 42,74 öre/kwh. Elpriset i april överstiger budgeterat elpris med 15,24 öre/kwh. De taxefinansierade verksamheterna redovisar ingen avvikelse. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2008 att nämnden godkänner redovisad budgetuppföljning. Bertil Höök, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (20) 38 TN2008/67 04 Handlingsplan/konsekvensanalys Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna redovisad handlingsplan/konsekvensanalys. Kommunstyrelsen har beslutat att respektive nämnd som redovisat en negativ prognos i budgetuppföljning två ska ta fram en handlingsplan/konsekvensanalys för att uppnå budgetbalans. Ärendet ska redovisas till arbetsutskottets sammanträde den 20 maj Administration Underskottet med 175 tkr avser uppgradering av budget- och analysprogram, samt hyresdebiteringsprogram för externa hyror. Fastighetsavdelningen måste uppgradera dessa beroende på centralt byte till nytt Officepaket. Inget av programmen fungerar tillsammans med det nya Officepaketet. På grund av vakant tjänst under del av året, samt med återhållsamhet av verksamhetens övriga kostnader beräknas budgetbalans kunna uppnås. Fastighetsförvaltning Underskottet beror i huvudsak på ökade elkostnader med 1,3 mnkr beroende på högre elpris än budget. Kostnaderna för inhyrda lokaler har ökat med 0,5 mnkr beroende på tillkommande objekt. Hyresintäkterna beräknas bli 1,0 mnkr högre än budget, vilket beror på samma orsak som ovan, samt övriga förändringar på intäktssidan. Det ger ett nettounderskott för verksamheten med 0,8 mnkr. Eftersom elpriserna är rörliga och förändras från månad till månad, är det omöjligt att göra en riktig prognos för elkostnaderna till årets slut. Det är dessutom kostnader som inte går att påverka. Budgeterat elpris är 27,50/kWh enligt centralt direktiv. I budget 2007 fick tekniska nämnden 3 mnkr som kompensation för att täcka elprisförändringar när man övergick till rörliga elpriser. I budgetarbetet för 2008 beslutades att nämnden skulle lämna tillbaka dessa till centralt konto. Elpriset i mars månad var 31,87 öre/kwh, det är 4,37 öre/kwh högre än budgeterat. Under april månad har elpriset höjts ytterligare till 42,74 öre/kwh, vilket innebär en kostnadsökning mellan budget och verkligt pris med 15,24 öre/kwh. Eftersom kostnadsförändringarna är omöjliga att prognostisera är det också komplicerat att göra en handlingsplan för att uppnå budgetbalans.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (20) Gata/parkförvaltning Underskottet beror på ökade energikostnader med 0,2 mnkr. Även trafikskadorna har varit många och dyra. För att uppnå budgetbalans föreslås att man omfördelar anslaget för trafiksäkerhet till gatubelysning, samt att man släcker belysningen i villaområdena exempelvis Knutsbo och Östansbo. Intern service/städ Till budget 2008 tilldelades städverksamheten lönekostnadskompensation med 4 % minus en produktivitetsförbättring på 1,5 %. Totalt innebar detta en nettoökning med 2,5 % på ursprunglig ram. Beviljad ramkompensation på 439 tkr ställt mot ökade kostnader på tkr resulterade i ett underskott för enheten med (efter ränteintäkter på 150 tkr) 696 tkr. Begäran gjordes om att få nyttja verksamhetens balanserade överskott från tidigare år för att täcka underskottet. Denna begäran beviljades inte. Efter de besparingar verksamheten beräknar kunna åstadkomma under året återstår fortfarande ett underskott med ca 300 tkr. De minskade kostnaderna beror främst på minskade lönekostnader, dels för minimering av korttidsvikarier men också då en arbetsledartjänst varit vakant under första delen av året. För att kunna eliminera hela underskottet krävs radikala åtgärder. Den enda lösning vi kan se är att ta bort alla vikarier som för tillfället finns inom avdelningen. Långtidsfrånvaron får i den mån personalen räcker till täckas upp av poolgruppen. För övriga vakanser blir helt enkelt inte arbetet uträttat. Konsekvensen av en sådan åtgärd blir att vissa kunder ibland inte kommer att få sina lokaler städade, både för kortare eller längre perioder, detta trots att de måste betala för den tjänsten. Något enhetens kunder troligtvis inte kommer att acceptera. Att välja nämnda lösning innebär en klar försämring av den kvalitet städenheten idag erbjuder sina kunder. Skulle man trots allt välja detta alternativ och acceptera en försämrad kvalitet under verksamhetsåret, bör man vara medveten om att detta skapar problem inför kommande entreprenadupphandling. En fråga som i så fall omgående bör klargöras är, vilken kvalitetsnivå ska krävas för lokalvården i kommande entreprenadupphandling? Problemet med ökade lönekostnader utöver beviljad ramkompensation kommer att uppstå även framdeles om inte städkostnaderna fortsättningsvis får höjas i proportion till ökade lönekostnader. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2008 att nämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna redovisad handlingsplan/konsekvensanalys. Kommunstyrelsen Bertil Höök, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (20) 39 TN2008/ Medel från ospecificerade investeringar till Värdshuset Stopet i Grängesberg Tekniska nämnden beslutar att 500 tkr får nyttjas av ospecificerade investeringar till renovering av köket vid Värdshuset Stopet i Grängesberg. Vid livsmedelsinspektion av Värdshuset Stopets kök i Grängesberg den 29 oktober 2007 konstaterades att lokalerna var mycket slitna på grund av ett stort eftersatt underhåll. Ytskikt på golv, väggar och tak är slitna och läckage har förekommit genom golvet och ner i underliggande lokaler. Kökslokalerna godkändes inte, krav ställdes på att lokalerna omgående måste renoveras. Några mindre åtgärder genomfördes omgående och övriga åtgärder kommer att utföras med start vecka 12, Byggtiden beräknas till 5 veckor. Tidplan har tagits fram i samråd med hyresgästen och har accepterats av miljö- och byggkontorets livsmedelsinspektör. Renoveringskostnaderna beräknas till 750 tkr. Inga medel finns avsatta för åtgärderna utan endast underhållsmedel finns att tillgå. Det är orimligt att nyttja 750 tkr av den redan begränsade underhållsbudgeten för åtgärderna. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 25 mars 2008 att 500 tkr av ospecificerade investeringar får nyttjas och att resterande 250 tkr belastar underhållsbudgeten. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 april Stefan Andersson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (20) 40 TN2008/ Omprioritering av investeringsmedel Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige bevilja en omprioritering av investeringsmedel för 2008: 100 tkr för att slutföra påbörjad projektering avseende Kyrkskolan kök tkr för genomförande av Högbergsskolan kök tkr för Lorensberga kök Efter inkomna anbud gällande renovering av Lorensberga, Högbergsskolan och Kyrkskolans kök kan konstateras att de ekonomiska anslagen inte är tillräckliga. För Lorensberga och Kyrkskolans kök finns föreläggande om åtgärder från kommunens miljö- och byggkontor. I samråd med kommunens livsmedelsinspektör har en överenskommelse träffats om att senarelägga åtgärderna vid Kyrkskolans kök till verksamhetsår En omprioritering av beviljade investeringsmedel för 2008 krävs för att kunna genomföra renoveringen av Lorensberga och Högbergsskolans kök, vilka har högsta prioritering. Ca 100 tkr kommer att behövas för att slutföra påbörjad projektering avseende Kyrkskolan, ca tkr krävs för genomförande av Högbergsskolan och ca tkr för Lorensberga. Fastighetsavdelningens totala investeringsuppföljning efter omprioritering enligt ovan kommer att reduceras med ca l50 tkr. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 25 april 2008 att nämnden föreslår kommunstyrelsen en omprioritering av investeringsmedel för 2008: 100 tkr för att slutföra påbörjad projektering avseende Kyrkskolan kök tkr för genomförande av Högbergsskolan kök tkr för Lorensberga kök Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 april Kommunfullmäktige Stefan Andersson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (20) 41 TN2008/ Omprioritering av investeringsmedel Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige bevilja en omprioritering av investeringsmedel för 2008: 700 tkr för tillkommande förändringar avseende ombyggnad av nytt bibliotek vid Lorensberga skola Efter förändringar i planlösningen gällande nytt bibliotek vid Lorensberga skola krävs ökade ekonomiska anslag. I samråd med styrgruppen för projektet har en överenskommelse träffats om att omprioritera outnyttjade investeringsmedel för Möjlighet finns att nyttja 300 tkr av medel avsedda för förstudie av nytt huvudbibliotek och 400 tkr från projekt rivningar. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2008 att nämnden föreslår kommunfullmäktige bevilja en omprioritering av investeringsmedel för 2008 med 700 tkr för tillkommande förändringar avseende ombyggnad av nytt bibliotek vid Lorensberga skola. Kommunfullmäktige Stefan Andersson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (20) 42 TN2008/ Upphandling av totalentreprenör för renovering av kök vid Lorensberga skola Tekniska nämnden antar föreslagen entreprenör till renoveringen av köket vid Lorensberga skola. Renoveringen kommer att genomföras som en totalentreprenad. Renoveringen omfattar ytskikt som golv, väggar och tak samt renovering av installationer. Entreprenaden har annonserats i Anbudsjournalen, DalaDemokraten och Nya Ludvika Tidning. Tio företag tog ut handlingar varav ett företag inkom med anbud. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 7 maj 2008 att nämnden antar föreslagen entreprenör till renoveringen av köket vid Lorensberga skola. Stefan Andersson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (20) 43 TN2008/ Upphandling av totalentreprenör för renovering/ombyggnad av Ljunghällsgården Tekniska nämnden antar föreslagen entreprenör till renoveringen/ombyggnaden av Ljunghällsgården. Renoveringen kommer att genomföras som en totalentreprenad. Renoveringen omfattar ytskikt som golv, väggar, tak samt renovering av installationer inklusive ombyggnad av vissa lokaler. Arbetet kommer att pågå över årsskiftet och medel för färdigställande kommer att äskas i SUN investeringsbudget för Entreprenaden har annonserats i Anbudsjournalen, DalaDemokraten och Nya Ludvika Tidning. Sex företag tog ut handlingar varav tre företag inkom med anbud. Tekniska kontorets föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2008 att nämnden antar föreslagen entreprenör till renoveringen/ombyggnaden av Ljunghällsgården. Stefan Andersson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (20) 44 TN2008/ Upphandling av kemikalier Tekniska nämnden antar föreslagna leverantörer av kemikalier. Avtalen tecknas att gälla , med möjlighet till förlängning ett år om kommunen så önskar. Anbud har infordrats i samverkan med inköpssektionen. Upphandlingen har annonserats i Anbudsjournalen. Totalt har nio företag erhållit förfrågningsunderlag. Vid anbudstidens utgång hade tre företag lämnat anbud på delar av förfrågan. Kemikalien polymer har plockats bort ur sammanställningen beroende på att den måste utprovas mera för respektive verk innan beslut kan tas. Anbudsutvärderingen på övrigt har gjorts i samråd med berörd personal från tekniska kontoret. Utvärderingen har gjorts i enlighet med de utvärderingskriterier som efterfrågats i förfrågningsunderlaget. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 13 maj 2008 att nämnden antar föreslagna leverantörer av kemikalier. Inköpssektionen, för kännedom Tommy Brolin, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (20) 45 TN2008/ Upphandling av anläggningsmaskintjänster Teknsika nämnden antar föreslagen entreprenör för anläggningsmaskintjänster. Avtal tecknas att gälla under perioden , med möjlighet till ett års förlängning om kommunen så önskar. Inköpssektionen har infordrat anbud på anläggningsmaskintjänster för tekniska kontorets räkning. Upphandlingen har annonserats i Anbudsjournalens databas. Totalt har fyra firmor erhållit förfrågningsunderlag. Vid anbudstidens utgång hade två firmor lämnat anbud. Anbudsutvärdering har gjorts i samråd med Jan-Inge Jansson på tekniska kontoret. Utvärderingen har gjorts i enlighet med de utvärderingskriterier som efterfrågats i förfrågningsunderlaget. Upprättad sammanställning och utvärdering av anbuden visar att det för kommunen fördelaktigaste anbudet har lämnats av Maserfrakt Anläggning AB. Avtal tecknas att gälla under perioden , med möjlighet till ett års förlängning om kommunen så önskar. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 12 maj 2008 att nämnden antar föreslagen entreprenör. Inköpssektionen, för kännedom Anders Axelsson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (20) 46 TN2008/ Lyviksbergets handelsområde Nämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar tkr i tilläggsanslag för färdigställande av Lyviksbergets handelsområde, fördelat med 620 tkr till vägbelysning och tkr till gator. För att färdigställa Lyviksbergets handelsområde behövs ett tilläggsanslag på 620 tkr till vägbelysning och tkr till utbyggnad av gator. Tidigare har kommunfullmäktige beviljat 110 tkr till belysning, tkr till gator och tkr ospecificerat gata/belysning. Ett exploateringsbidrag på 1 387,5 tkr har också erhållits. Beräknad slutkostnad är tkr. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2008 att nämnden föreslår att kommunfullmäktige beviljar tkr i tilläggsanslag för färdigställande av Lyviksbergets handelsområde, fördelat med 620 tkr till vägbelysning och tkr till gator. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 april Kommunfullmäktige Christer Lindberg, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (20) 47 TN2008/40 73 Yttrande Ökad sysselsättning för de funktionshindrade Tekniska nämnden samarbetar med vård- och omsorgsnämnden för att ta fram enklare arbetsuppgifter inom kommunen som kan utföras av funktionshindrade, både med fysiska och psykiska handikapp. Miljöpartiet de gröna har i en motion föreslagit att utbudet av sysselsättning för funktionshindrade ska öka. I motionen föreslås att tekniska nämnden och vård- och omsorgsnämnden samarbetar och tar fram enklare arbetsuppgifter som kan utföras av funktionshindrade. Vård- och omsorgsförvaltningen planerar redan för en inventering av behovet av sysselsättning för psykiskt långtidssjuka och vård- och omsorgsnämnden föreslår att motionärens förslag ingår som en del i den redan planerade utredningen om sysselsättning för psykiskt långtidssjuka. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2008 att nämnden samarbetar med vård- och omsorgsnämnden för att ta fram enklare arbetsuppgifter inom kommunen som kan utföras av funktionshindrade, både med fysiska och psykiska handikapp. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 april Kommunstyrelsen Bertil Höök, för kännedom

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (20) 48 TN2008/ Verksamhetsplan GATA 2050 Tekniska nämnden godkänner verksamhetsplan GATA Planen är ett verktyg för utveckling av gatuverksamheten och kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Planen har tre strategiska nyckelord Helhet Långsiktighet uthållighet Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2008 att nämnden godkänner verksamhetsplan GATA Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 april Bertil Höök, för kännedom Anders Axelsson, för kännedom Christer Lindberg, för kännedom

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (20) 49 TN2008/ Verksamhetsplan PARK 2050 Tekniska nämnden godkänner verksamhetsplan PARK Planen är ett verktyg för utveckling av parkverksamheten och kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Planen har tre strategiska nyckelord Helhet Långsiktighet uthållighet Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2008 att nämnden godkänner verksamhetsplan PARK Arbetsutskottet behandlade ärendet den 23 april Bertil Höök, för kännedom Anders Axelsson, för kännedom

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (20) 50 Redovisning av delegationsbeslut Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Redovisning av delegationsbeslut nr

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (20) 51 Redovisning av delegationsbeslut Nämnden godkänner redovisningen av meddelandena. a) Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Val av ersättare i tekniska nämnden, TN2007/11 11 Anne-Karin Grönvold, m 59 Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, TN2008/63 04 nämnderna och förtroendevalda i dessa organ för år Årsredovisning år 2007 TN2008/ Antagande av barnplan för Västerbergslagen Svar på motion om torghandel med lokalproducerade, ekonologiska och rättvisemärkta varor 68 Fastställande av budgetramar år 2009 TN2008/ b) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Förslag till internt enhetspris för telefonin för Strategidiskussion om MittDalarna 70 Organisationsöversyn i Ludvika kommun TN2008/ Återrapportering av uppdrag - TN2008/ Lokalplanegruppen 2007 c) Foyen advokatfirma TN2005/ Förlikningsavtal d) Krisberedskapsmyndigheten Sammanfattning av reslutat av enkät till kommunerna år Kommunernas tekniska försörjning har inte tillräcklig robusthet för att klara allvarliga kriser

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (20) e) Vägverket TN2007/ Ändrat väghållaransvar för väg 50 genom Ludvika tätort. f) Kommunala handikapprådet Protokoll g) Social- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag TN2008/ Lokalinvesteringsbudget 2009 Protokollsutdrag TN2008/ Lokalinvesteringsbudget 2009, omprioritering h) Tekniska nämnden Protokoll

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (20) 52 Information Tekniska chefen Bertil Höök, informerar om resultatet från arbetsmiljöenkäten som genomförts mars/april på tekniska kontoret. Svarsfrekvensen har varit hög, 205 svar av 220 utlämnade enkäter.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 12 maj 2010 kl. 9:00-10:15 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta Granström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 15 september 2010 kl. 14:00 15:50 ande Övriga Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP)

Läs mer

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 10 september 2008, kl. 14.00-15.05

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 10 september 2008, kl. 14.00-15.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 10 september 2008, kl. 14.00-15.05 ande Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson, bop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 11 september, kl. 14.00 14.35 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 13 augusti kl. 13:15-16:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 13 augusti kl. 13:15-16:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 13 augusti kl. 13:15-16:15 Beslutande Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Kenneth Andersson (S) Maino Wohlfeil (S) Jan-Ola

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Datum 2011-02-23. Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta

Datum 2011-02-23. Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta HÅBO KOMMUN Miljö- och!ekniknämnden SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Datum 2011-02-23 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssalen, Kommunhuset, Bålsta Christian Ghaemi

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 4 november 2002. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 Kommunfullmäktige 4 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 4 november 2002 kl 19.00-22.10 ande Ersättare Övriga deltagare Jan Birgersson (m) (ordförande)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2008-09-29 1 Plats och tid Måndag 2008-09-29 kl 19.00-19.45 Konferensrum Bergaholm Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2011-11-30 kl. 08.30-10.30

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, 2011-11-30 kl. 08.30-10.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 1(43) Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-10.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) 1 :e vice ordförande Tommy

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer