SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore, v Bäck Sivert, c Conny Larsson, s, tjänstgörande ersättare Nadja Eriksson, c, tjänstgörande ersättare Övriga Stefan Karlsson, räddningschef Rolf Hellberg, stf räddningschef Hans Lindblom, skorstensfejarmästare Hans Strömberg, personalföreträdare Kommunal Inga-Lill Backström, förvaltningssekreterare Stefan Söderlund, personalföreträdare Brandmännens Riksförbund Kent Sjöberg, avdelningschef utbildning 9 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande 1-14 Inga-Lill Backström Sören Grandelius Kitty Melin Strandberg ANSLAG/BEVIS Protokollet från räddningsnämnden Västerbergslagen den 2 februari 2009, 1-14 är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på räddningstjänstens expedition Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) 1 Ändring av föredragslistan Nämnden godkänner ändringarna i föredragningslistan. Extra ärenden 1. Tillsättande av en arbetsgrupp för framtagande av nytt handlingsprogram 2. Försäljning av brandbil 3. Grangärde Hotell & Konferens _

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (15) 2 RNVB Budgetuppföljning januari, prognos 1 Räddningsnämnden godkänner rapporten. Räddningschefen redovisar budgetprognos 1 vilken omfattar januari månad. Då inga större händelser har hänt är prognosen att budgeten för 2009 kommer att hållas. Kopia till: Ekonomienheten

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 3 RNVB Internkontroll administrativa rutiner och system 2008 Räddningsnämnden godkänner redovisat resultat av interkontrollen för kvartal 1 och 4. Räddningschefen redovisar i en tjänsteskrivelse daterad 29 januari 2009 resultatet av förvaltningens internkontroll administrativa rutiner och system gällande år Resultatet visar små avvikelser beträffande rutiner vid PU-samtal och lönesamtal samt rutiner för nyckelregister (automatlarm) avvikelserna ska följas upp. Internkontroller för kvartal 1 och 4 har genomförts dock ej för kvartalen 2 och 3. Detta beroende på hög arbetsbelastning på grund av omfattande efterarbete i samband med skogsbränderna samt organisationsförändringar. _

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15) 4 RNVB Kontrollplan internkontroll av administrativa rutiner och system 2009 Räddningsnämnden beslutar att anta kontrollplanen. Räddningschefen föreslår i en tjänsteskrivelse daterad den 29 januari 2009 att räddningsnämnden ska anta förslag till kontrollplan för internkontroll av administrativa rutiner och system _

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) 5 RNVB Bokslut Räddningsnämnden godkänner driftredovisningen för Räddningsnämnden godkänner investeringsredovisningen för Räddningschefen får i uppdrag att tillsammans med ordföranden slutföra det verbala bokslutet samt att vice ordföranden får ta del av detta innan bokslutet lämnas in till ekonomienheten den 6 februari Räddningschefen redovisar i en tjänsteskrivelse daterad den 29 januari 2009 räddningsnämndens bokslut för Driftbudgeten redovisar ett överskott på 605 tkr för hela förvaltningen. Av överskottet ska 23 tkr återbetalas till Ljusnarsbergs kommun justering enligt avtal beroende på utfallet. Avvikelser mot budget: Räddningstjänsten 595 tkr Sotningsväsen 10 tkr Kapitalkostnadsförändring visar ett underskott på -359 tkr. Räddningstjänstens avvikelse beror bland annat på att vakanta tjänster ej blivit tillsatta och uteblivna personalutbildningar. Intäkterna blev högre än budgeterat beroende på stor efterfrågan av utbildning. 2. Investeringsbudgeten visar ett överskott på 133 tkr. 3. Räddningschefen redovisar påbörjat förslag till den verbala budgeten samt redovisar delar av nyckeltalen. Kopia till: Ekonomienheten Räddningschefen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) 6 RNVB Revidering av räddningschefens vidaredelegation Räddningsnämnden beslutar att godkänna reviderad delegationsförteckning för räddningschefens vidaredelegation. I gällande delegationsförteckning för räddningschefens rätt till vidaredelegation namnges delegaterna. Revideringen innebär att vidaredelegation ges till gällande befattningar och funktioner i organisationen. _

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (15) 7 Redovisning av meddelanden Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Översyn av miljöpolicy 200 Alkohol- och drogpolitiskt program för Ludvika kommun _

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) 8 RNVB Tillsynsbesök av Länsstyrelserna i Dalarna och Örebro län Räddningsnämnden godkänner rapporten som lades till handlingarna. Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och uppföljning enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser och vid höjd beredskap. Räddningschefen redovisar anteckningar från länsstyrelsernas tillsynsbesök den 21 oktober 2008.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (15) 9 Presentation avdelningschef för avdelningen utbildning och information Kent Sjöberg presenterade sig för nämnden. Kent är avdelningschef för avdelningen utbildning/information från och med den 1 januari Kent är anställd sedan 1994 på förvaltningen. _

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (15) 10 Räddningschefen informerar Räddningsnämnden har inget att erinra mot förslagen. Informationen noteras till protokollet. LudvikaHälsan har idag ett testprogram för att mäta den fysiska statusen. Kostnaden för detta ingår i det avtal som kommunen har med Ludvika- Hälsan. Ett träningsprogram tas fram och personalen ges möjlighet att träna på kommunens gym i Sporthallen. Förslaget kommer att presenteras på ledningsgruppens möte torsdag den 5 februari. Nämnden har inget att erinra mot förslaget. Stf räddningschef Rolf Hellberg informerar om riktad information till allmänheten - Hem och Fritid (HOF). Informationen omfattar brand och skadrisker i hemmet. Ett program kommer att utarbetas tillsammans med bland annat folkhälsosamordnare Ursula Furtig. Utbildningen kommer förslagsvis att genomföras tillsammans med Ludvika Civilförsvarsförening.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15) 11 Information från skogsbranden i Vännebo Räddningsnämnden noterar informationen till protokollet. Rapporten lades till handlingarna. Stf räddningschef Rolf Hellberg visar ett bildspel från den stora skogsbranden i Vännebo den 9-13 juni 2008.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) 12 Tillsättande av arbetsgrupp - Nytt handlingsprogram Räddningsnämnden beslutade att Sören Grandelius, s Kitty Melin Strandberg s, Lars-Göran Fahlborg, m ska ingå i arbetsgruppen tillsammans med tjänstemän från räddningstjänsten. Ett nytt handlingsprogram ska tas fram för innevarande mandatperiod. Ordföranden föreslår att en arbetsgrupp tillsätts med tjänstemän från förvaltningen samt tre personer från räddningsnämnden. Ordföranden förslår två personer från s och en person från oppositionen. Kopia till: Kitty Melin Strandberg Lars-Göran Fahlborg

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (15) 13 RNVB Begäran om förlängd rättelsetid - handlingsplan/tidsplan, Grangärde Hotell & Konferens Räddningsnämnden beslutar att förlänga rättelsetiden enligt inkommen handlingsplan/tidsplan. Om handlingsplan/tidsplan ej följs kommer räddningsnämnden att verkställa vitesföreläggandet. Avstämning av handlingsplan/tidsplan kommer att genomföras efter den 30 april samt efter 30 juni Räddningschefen, stf räddningschef, avdelningschef Kent Sjöberg och ordföranden redogör för mötet med Grangärde Hotell & Konferens den 28 januari Grangärde Hotell & Konferens har inkommit med en handlingsplan/tidsplan för åtgärdande av bristerna i brandskyddet fram till den 30 juni Då beräknas samtliga brister i brandskyddet vara åtgärdade. Punkt 1 i föreläggandet gällande automatiskt brandlarm/utrymningslarm är åtgärdat. Grangärde Hotell & Konferens begär förlängd rättelsetid för åtgärdande av bristerna i brandskyddet samt att räddningsnämnden ej utdömer vitesföreläggande den 31 mars Kopia till: Grangärde Hotell & Konferens

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (15) 14 Försäljning av brandbil Räddningsnämnden godkänner räddningschefens redovisning. Kitty Melin Strandberg har av kommunledningen i Ljusnarsberg fått i uppdrag att i räddningsnämnden ta upp frågan om en brandbil som ska säljas. Räddningschefen redovisar att när avtalet tecknades mellan Ludvika och Ljusnarsbergs kommuner tillhörde brandbilen Ljusnarsbergs kommun. Brandbilen ska säljas och pengarna ska tillfalla Ljusnarsbergs kommun. Kopia till: Kommunledningskontoret Ljusnarsberg

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S)

Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask (M), 1-14 t.o.m. 16.15 Patrik Kvarndal (C) Andreas Wändahl (FP) Gun Gustafsson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid: Brandstationen, Skara kl. 13.30 16.50, rast 14.50 15.10 Beslutande: Ersättare: Övriga närvarande: Ulla Hellberg (S), ordförande Ove Karlsson (S) Sven-Olof Ask

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 12 maj 2010 kl. 9:00-10:15 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta Granström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 10 september 2008, kl. 14.00-15.05

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 10 september 2008, kl. 14.00-15.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 10 september 2008, kl. 14.00-15.05 ande Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson, bop

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40.

Utförarstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen för service och teknik. Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Utförarstyrelsen Plats och tid: Forshems gästgiveri kl. 9.30-11.40 Beslutande: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Owe Rosenberg (M), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2008-03-17 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Måndagen den 17 mars 2008, kl 08.00-12.05, 13.15-15.40 Beslutande Eva Isaksson Ribers (m) Kjell Fransson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 11 september, kl. 14.00 14.35 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare

Sammanträdesdatum Blad 1 (10) 2011-01-13. Anders Andersson, kommunchef Barbro Blom, tf närvårdschef Stig Willman, sekreterare Gemensam nämnd för närvård i Frostviken Blad 1 (10) 2011-01-13 Plats och tid Uddebo, Gäddede, kl 10.00-14.30 ande Övriga närvarande Ardis Lindman (s), ordförande Bengt Bergqvist (s) Karin Näsmark (s) Gunnar

Läs mer

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander

M Kraftvärme. Styrelsesammanträde. Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander M Kraftvärme 2014-02-13 Pkts och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-17.: Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley RolfWallerdal Anita Lomander Bengt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från västerbergslagens kulturskolenämnd den 21 april 2010, 10-18 är justerat och tillkännagivet genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet från västerbergslagens kulturskolenämnd den 21 april 2010, 10-18 är justerat och tillkännagivet genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Kommunhuset, Smedjebacken Dag och tid Onsdagen den 21 april 2010 kl 13.15--14.40 ande Kjell Stenberg (S), Ludvika, tjänstgörande ersättare Monica Forsgren (S), Smedjebacken

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (28) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 november 2011 kl. 08:15-16:20. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29)

Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Kommunfullmäktige 2009-09-17 1 (29) Plats och tid Bollegården, torsdagen den 17 september 2009, kl. 17.00-19.05 (ajournering 18.05-18.30) Ordförande Beslutande Gun-Britt Ottosson (m) Christer Johansson

Läs mer