Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23. Kommunkontoret 2014-04-23"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: Beslutande Övriga deltagande Pirjo Nilsson (S), Ljusnarsberg, ordförande Lars-Erik Larsson (NP), Nora, tjänstgörande ersättare Siv Sander (S), Hällefors Jerry Elvin (S), Lindesberg Bertil Jansson (M), Lindesberg Anders Andersson, sekreterare och kanslichef Mathz Eriksson, överförmyndarhandläggare 23 Utses att justera Siv Sander Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare.... Anders Andersson Paragrafer: Sekretessärenden förs i särskilt protokoll. Ordförande..... Pirjo Nilsson Justerande..... Siv Sander ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Bergslagens överförmyndarnämnd Datum för anslags uppsättning Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, Ljusnarsbergs kommun Underskrift Anders Andersson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (11) Ön 17 Dnr ÖN 019/ Ekonomisk rapport Kanslichef Anders Andersson redovisar ekonomisk rapport per den 31 mars 2014 gällande kostnader för överförmyndarnämnden och dess förvaltning enligt följande: Verk- Utfall Period- Av- Års- För- Prognos samhet (tkr) budget vikelse budget brukning, 2014 (tkr) (kkr) (tkr) procent (tkr) Summa Gemensam överförmyndarnämnd Överförmyndarverksamhet Överförmyndarverksamhet, ensamkommande barn och ungdomar Under perioden har förekommit höga portoskostnader påg rund av utskick till gode män gällande inkommande av årsredovisning samt genomförd enkätundersökning. Kostnader för kompetensutbildning beroende på att överförmyndarhandläggare och förvaltningschef deltagit i grundläggande kurs för tjänstemän inom överförmyndarverksamheten. Prognosen för helåret är ett resultat i enlighet med budget... Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna rapporten. Expediering: Medlemskommunerna

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (11) Ön 18 Dnr ÖN 015/ Nyckeltal Kanslichef Anders Andersson har inkommit med följande redovisning nyckeltal per den 25 mars 2014: Kommun Antal Antal Granskade, årsräkningar, granskade procent inkomna Hällefors ,7 Ljusnarsberg ,9 Lindesberg ,5 Nora ,7 Summa ,6 Överförmyndarnämnden godkänner redovisningen.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (11) Ön 19 Nulägesrapport Kanslichef Anders Andersson redovisar följande nulägesrapport: Lindesbergs kommun har ingått överenskommelse med Migrationsverket om sex platser för asylsökande ensamkommande barn mellan år och tio platser för ensamkommande barn i åldern med permanent uppehållstillstånd. Nora kommun har ingått överenskommelse med Migrationsverket om 15 platser för ensamkommande barn och ungdomar i åldern år. Kanslichef Anders Andersson kommer åter initierat frågan hos medlemskommunernas kommunchefer om tolkkostnader för vuxna asylsökande och flyktingar. Ersättning för dessa kostnader ingår i den schablon som respektive kommun erhåller för mottagande av asylsökande och flyktingar. Överförmyndarförvaltningen deltog vid konferens för gode män till ensamkommande barn och ungdomar kommer i Kumla den 22 mars Överförmyndarnämndens ordförande Pirjo Nilsson och ledamoten Siv Sander har deltagit.i budgetdialog i Hällefors den 9 april Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna rapporten.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (11) Ön 20 Dnr ÖN 016/ Sammanställning av enkätundersökning inom överförmyndarförvaltningen Under januari 2014 sände överförmyndarförvaltningen ut en enkät till samtliga ställföreträdare, det vill säga gode män och förvaltare. Syftet med detta var att göra en uppföljning av gode mäns och förvaltares uppfattning beträffande förvaltningens bemötande, tillgänglighet, kompetens, service, stöd och utbildningar. Kanslichef Anders Andersson har tillsammans med överförmyndarhandläggarna, Julia Sjöberg och Mathz Eriksson genomfört en sammanställning av enkätundersökningen samt en enklare analys, vilken presenteras för överförmyndarnämnden. Sammanställningen visar i huvudsak att ställföreträdarna är minst tillfreds med den utbildning som erbjuds gode än och förvaltare. Överförmyndarförvaltningen kommer i anledning av detta se över nuvarande utbildning för ställföreträdare. Överförmyndarnämnden beslutar att godkänna sammanställningen.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (11) Ön 21 Dnr ÖN 002/ Komplettering av delegationsordning Kanslichef Anders Andersson har inkommit med skrivelse daterad den 25 mars 2014 i vilken anges att överförmyndarnämnden beslutade vid sammanträde den 5 februari 2014, 5 anta då föreliggande förslag till reviderad delegationsordning. Sedan detta tillfälle har uppmärksammats att det föreligger ett behov av en komplettering av delegationsordningen för att möjliggöra för överförmyndarhandläggarna att företräda nämnden vid rättegångar. Förslag Kanslichef Anders Andersson föreslår överförmyndarnämnden besluta om komplettering av befintlig delegationsordning enligt följande: Ärendetyp Rätt att, både skriftligen och muntligen, föra överförmyndarnämndens talan vid rättegångar inom nämndens verksamhetsområde Rätt för förvaltningschef att överlåta sin delegerade beslutsrätt till annan anställd inom överförmyndarförvaltningen. Lagrum KL 6 kap 33 KL 6 kap 37 Vidaredelegation Förvaltningschef Överförmyndarhandläggare var för sig Kommentar Gäller ej ärenden där inte beslutsrätten kan delegeras enligt KL 6 kap 34 och FB 19 kap 14. Vidare-delegerade beslut skall anmälas till förvaltnings chefen och förvaltningschefen skall informera nämnden om förekommen vidaredelegation.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (11) Överförmyndarnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (11) Ön 22 Anmälan av delegationsbeslut Överförmyndarhandläggarna anmäler följande delegationsbeslut: Nr Beslutsdatum Beslut Delegat Arvodesbeslut, FB 12: Arvodesbeslut, FB 12: Arvodesbeslut, FB 12: Entledigande av god man enligt FB 11:19 2 st Förordande av god man, FB 11: Avskrivningsbeslut enligt FB 11: Arvodesbeslut, FB 12: Arvodesbeslut, FB 12: Arvodesbeslut, FB 12: Uttagsmedgivande enligt Förordnande av god man enligt 2005: Arvodesbeslut, FB 12: Uttagsmedgivande enligt FB 13: Entledigande av god man enligt FB 11:19 2 st Förordande av god man, FB 11: Entledigande av god man enligt FB 11:19 2 st

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (11) Nr Beslutsdatum Beslut Delegat Arvodesbeslut, FB 12: Omprövning av Arvodesbeslut, FB 12: Omprövning av Omprövning av Arvodesbeslut, FB 12: Befrielse från att lämna årsräkning enligt FB 14: Omprövning av Arvodesbeslut, FB 12:16, Befrielse från att lämna årsräkning enligt FB 14: Arvodesbeslut, FB 12: Omprövning av Arvodesbeslut, FB 12: Arvodesbeslut, FB 12: Förordande av god man, FB 11: Arvodesbeslut, FB 12:16

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (11) Nr Beslutsdatum Beslut Delegat Omprövning av Anstånd att lämna årsräkning enligt FB 14: Uttagsmedgivande enligt Arvodesbeslut, FB 12:16 JS Uttagsmedgivande enligt Julia Sjöberg JS Arvodesbeslut, FB 12:1 Julia Sjöberg JS Entledigande av god Julia Sjöberg man enligt FB 11:19 2 st JS Förordnande av god man Julia Sjöberg enligt FB 11:3 2 st JS Befrielse från att lämna årsräkning enligt FB 14:19 Julia Sjöberg JS Uttagsmedgivande enligt Julia Sjöberg JS Arvodesbeslut, FB 12:16 Julia Sjöberg JS Entledigande av god Julia Sjöberg man enligt FB 11:19 2 st JS Arvodesbeslut, FB 12:16 Julia Sjöberg JS Uttagsmedgivande enligt Julia Sjöberg JS Arvodesbeslut, FB 12:16 Julia Sjöberg JS Uttagsmedgivande enligt Julia Sjöberg JS Arvodesbeslut, FB 12:16 Julia Sjöberg AA Uttagsmedgivande enligt FB 13:8 Anders Andersson Överförmyndarnämnden beslutar att notera delgivningarna..

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (11) Ön 23 Information angående Föreningen Sveriges Överförmyndares (FSÖ) studiedagar Föreningen Sveriges Överförmyndare (FSÖ) avhåller sina årliga studiedagar den 3-5 juni 2014 i Umeå. Överförmyndarhandläggare Mathz Eriksson informerar att inbjudan ännu ej inkommit. Vidare informeras om att flygbiljetter Arlanda-Umeå tur och retur har beställts för berörda. Hotellbokningar har ännu ej gjorts. Överförmyndarnämnden godkänner informationen..

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden

Sara Jonsson, handläggare/sekreterare Ann Guldbrand, handläggare. Margareta Lagerlöf. Kommunkontoret 2011-05-11 ANSLAG/BEVIS. Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg Tid: 14.00 16.45 Beslutande Övriga deltagande Lena Vinnerås (S), ordförande Margareta Lagerlöf (M), tjg. ers. för

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

2012-09-25. Ingrid K Karlsson (s) Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers 142-151 Åsa Evaldsson (m) Thomas Svensson (s) tjänstgörande ers.

2012-09-25. Ingrid K Karlsson (s) Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers 142-151 Åsa Evaldsson (m) Thomas Svensson (s) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(23) 2012-09-25 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 40 ande Kristina Valtersson (c) Ersättare Birgitta Larsson (rp) Monica Fredriksson (c) tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid 08.30-11.55 Beslutande Övriga deltagande Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Arne Eklund (S Gert Stark (S) Antti Tsupukka

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Oskarshamnsalen, kl 09.00 15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Susanne Davidsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Stellan Lindeberg (S) Ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Pär Rickman (S) Anders Eriksson (C) Stig Johansson

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur

Aulan i Johannesbergshuset, Underskrifter Sekreterare Paragrafer 116-133 Lise-Lott Mineur 1(26) Plats och tid Aulan i Johannesbergshuset, onsdagen den 9 september 2015 kl 08:00 Beslutande Ledamöter Anders Byquist (S), Ordförande Anette Lindström (V) ers för Anders Bergqvist (V), Christina Lindberg

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 16 Uppföljning av intern kontrollplan för 2011... 19 17 Ansökan om projektbidrag till studieförbund - ABF... 20 18 Ansökan om bidrag till lägerresa Wettern Taekwondo och Habo Judoklubb...

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL

SAMMANTRADESPROTOKOLL SAMMANTRADESPROTOKOLL Plats och tid: Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, Uppsala, 14:00-17:40 Ledamöter: Anders A. Aronsson (FP), ordförande Lars Persson (S), vice ordförande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/9 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Kommunkontoret 2011-09-07

Kommunkontoret 2011-09-07 LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) Beslutande Övriga deltagande Plats och Tingshuset, tid Kopparberg Tid: 08.30 12.00 13.00 14.10 Ewa-Leena Johansson (S) Ingemar Javinder (S) Antti Tsupukka

Läs mer

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning.

Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING Överförmyndarnämnden i Uppsala län har enligt beslut 2012-12-10 antagit nedanstående delegationsordning. Allmänt om delegation I kap. 19 14 föräldrabalken (FB) finns bestämmelser

Läs mer

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15

Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 1(22) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset kl. 08.15-09.47, 10.05-11.40, 13.15-14.40 Ajournering kl. 09.47-10.05, 11.40-13.15 Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer