SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören Grandelius (S) Susanne Salomonsson (M) Britt-Marie Andersson (S) Jan Willner (C) Kenneth Andersson (S) Leif Lagerquist (S) Joost van der Maarel (M) Brittsiw Åsberg (S) Övriga Maria Jansson (M) ersättare Kenneth Bååth (S) ersättare Roger Söderberg (S) ersättare Camilla Lönnqvist (S) ersättare Anders Lindström (S) ersättare Tommy Brolin, VA-chef Anders Axelsson, tf gatuchef Arléne Eneroth, ekonomisekreterare Stefan Andersson, fastighetschef Kerstin Ohlsson, tf projekteringschef Birgitta Parling Andersson, bitr. fastighetschef Ulla-Britt Öberg, förvaltningssekreterare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Öberg Sören Finnström Sören Grandelius ANSLAG/BEVIS Protokollet från tekniska nämnden den 10 augusti 2011, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på tekniska kontoret, Folkets Hus, Ludvika Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (9) 54 TN 2011/ Omfördelning av medel Tekniska nämnden beslutar om omfördelning av 400 tkr från projekt 4940 till förprojektering av ventilation och värmemedia. Ärendebeskrivning Omfördelning av 400 tkr från projekt 4940 till förprojektering av ventilation och värmemedia i samband med energikartläggning Björnhyttans avfallsanläggning I investeringsbudgeten för år 2011 är 400 tkr upptagna för byte av aerotempar i homogeniseringsanläggningen: projekt Med hjälp av YIT, som har erfarenhet av energikartläggning i kommunens fastigheter, kommer en energikartläggning att genomföras samt en förprojektering för nyinstallering av ventilation med värmeåtervinning. Med anledning av detta är det onödigt att i dag installera nya aerotempar som i efterhand kan visa sig vara ett felaktigt beslut. Önskemålet är därför att omfördela medel från projekt 4940 till förprojektering av ventilation och värmemedia Björnhyttans homogeniseringsanläggning och investera i ny utrustning år 2013 som upptaget i budgetprocessen år Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 6 juli 2011 att nämnden beslutar om omfördelning av 400 tkr från projekt 4940 till förprojektering av ventilation och värmemedia. Kopia till: Ola Nyström Arléne Eneroth, för kännedom Akten

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (9) 55 TN 2011/ Investeringsbudget Tekniska nämnden godkänner, efter nedanstående revideringar, tekniska kontorets förslag till investeringsbudget Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget till investeringsbudget Kurt Josefsson, Susanne Salomonsson, Jan Willner och Joost van der Maarel deltog inte i beslutet. Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har beslutat att investeringsutrymmet för de skattefinansierade verksamheterna beräknas till tkr för treårsperioden Det innebär ett utrymme på tkr per år. För att få mer tid att få fram så bra kostnadskalkyler som möjligt saknas uppgifter om andra nämnders önskemål om fastighetsinvesteringar i utsänd sammanställning av investeringsförslagen för Eftersom tekniska nämnden ändå inte gör någon prioritering eller tar beslut om andra nämnders önskemål kommer vi att komplettera med dessa uppgifter i samband med att nämnden överlämnar sitt budgetförslag till kommunstyrelsens budgetberedning. Den totala sammanställningen för 2012 redovisar investeringsönskemål med tkr, tkr 2013 och tkr för De skattefinansierade verksamheterna redovisar investeringsönskemål med tkr 2012, tkr 2013 och tkr för De taxefinansierade verksamheterna redovisar investeringsönskemål med tkr 2012, tkr 2013 och tkr för Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 30 juni 2011 att nämnden föreslår kommunstyrelsen godkänna investeringsbudget Behandling Offentlig belysning Sören Grandelius yrkar att Belysning gc-väg från Ludvika till Dröverka flyttas till 2013 (2 000 tkr). Gator och vägar Sören Grandelius yrkar att följande objekt flyttas till 2013: Gc-väg och tunnel Harnäs (1 000 tkr) Gc-väg utmed Timmermansvägen (1 000 tkr)

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (9) Friluftsanläggningar Sören Finnström yrkar på ett tillägg med tkr 2012 till en pistmaskin på Ljungåsen. Avfallshantering Sören Grandelius yrkar på följande ändringar: Redskap lastbärare stryks (150 tkr) Passersystem ÅVC flyttas till 2013 (500 tkr) Tekniska nämnden bifallen ovanstående yrkanden. Oppositionen deltar inte i beslutet. Kopia till: Kommunstyrelsen Stefan Andersson, för kännedom Anders Axelsson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom Akten

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (9) 56 TN 2011/ Driftbudget Tekniska nämnden godkänner tekniska kontorets förslag till driftbudget och föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till: 1. Driftbudget för de skattefinansierade verksamheterna 2. Driftbudget för de taxefinansierade verksamheterna 3. Driftbudget för de interna serviceenheterna 4. Taxor för Att budgeterat underskott med tkr inom VA-verksamheten får täckas av tidigare fonderade överskott. Ärendebeskrivning Driftbudgetramen för tekniska nämnden är enligt kommunfullmäktiges beslut tkr. I den beslutade ramen ingår budgeterat underskott för VA-verksamheten 2011 med tkr. Ramen som endast avser de skattefinansierade verksamheterna ska därför justeras med ovanstående belopp. Den beslutade ramen exklusive de taxefinansierade verksamheterna blir då tkr. Justering av ramen ska också göras med förändrade kapitalkostnader och förändrad internhyra mellan Kapitalkostnaderna har minskat med tkr och internhyran har ökat med 63 tkr för de skattefinansierade verksamheterna. Dessutom ska ramen justeras med tkr som avser det extra anslag till fastighetsunderhåll som flyttades från investeringsbudgeten till driftbudgeten 2011 och som avsåg ombyggnad och renovering av Högbergsskolans kök. Efter ovanstående justeringar blir den ram som inlämnat budgetförslag ska jämföras med tkr ( ). Inlämnat budgetförslag för de skattefinansierade verksamheterna är enligt beslutad justerad ram. VA-verksamheten har på grund av flera stora investeringar föreslagit en taxehöjning med 2,5 %. Resterande underskott med tkr föreslås täckas av tidigare fonderade överskott. För anläggningstaxan föreslås ingen höjning. Avfallsverksamheten har föreslagit en taxehöjning med 2,7 % enligt renhållningsindex R 77:4 för att följa kostnadsutvecklingen på marknaden.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (9) Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 30 juni 2011 att nämnden godkänner förslag till driftbudget för skattefinansierade och taxefinansierade verksamheter, interna serviceenheterna, taxor för 2012 samt att budgeterat underskott med tkr inom VA-verksamheten får täckas av tidigare fonderade överskott. Kopia till: Kommunstyrelsen Stefan Andersson, för kännedom Anders Axelsson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom Akten

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (9) 57 Delegationer Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Ärendebeskrivning Redovisning av delegationsbeslut nr

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (9) TN 2006/208 TN 2011/105 TN 2011/223 TN 2011/ Meddelanden Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelandena. a) SKL Cirkulär 11:32 - Viktiga domar från Högsta domstolen ang. trafikskadeersättning och beloppsjusteringar i avtalet med Trafikförsäkringsföreningen för skador som anmäls under 2011 b) Länsstyrelsen om förlängning rörande utsläppsvillkor för Gonäs avloppsreningsverk till om förlängning av provisoriskt villkor och utredningstid för förreningsanläggning vid Spendrups Bryggeri c) Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Ändring av allmänna lokala ordningsföreskrifter d) Miljö- och byggnämnden Protokollsutdrag M 344 Föreläggande avseende genomförande av miljöteknisk markundersökning av gammal deponi, Björnberget 1:2 e) Social- och utbildningsnämnden Protokollsutdrag TN 2011/150 Omprioritering av lokalinvesteringsbudgeten f) Tekniska nämnden Protokoll Protokoll g) Gränges Hyrkart / Kerstin Larsson TN 2011/234 Skrivelse dat h) Kurser/inbjudningar Region Gävleborg m.fl. Kommunal ekonomi. Gävle den 29 september

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (9) SKL Inbjudan till höstens viktiga arrangemang om mänskliga rättigheter. (13/9 i Göteborg, 20/9 i Stockholm, 27/9 i Piteå och 4/10 i Malmö) Kommunakuten Grundkurs i offentlig upphandling, 14 oktober i Stockholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 12 maj 2010 kl. 9:00-10:15 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta Granström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 15 september 2010 kl. 14:00 15:50 ande Övriga Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP)

Läs mer

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 10 september 2008, kl. 14.00-15.05

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 10 september 2008, kl. 14.00-15.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 10 september 2008, kl. 14.00-15.05 ande Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson, bop

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 26 april 2011, kl. 17.00-19.45 ande Se sidan 2 Övriga Kenneth Bååth (S) ersättare Sonja Lindell (S) ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 11 september, kl. 14.00 14.35 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 13 augusti kl. 13:15-16:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 13 augusti kl. 13:15-16:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 13 augusti kl. 13:15-16:15 Beslutande Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Kenneth Andersson (S) Maino Wohlfeil (S) Jan-Ola

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro Karlsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24) Kommunstyrelsen 2010-10-27 1 (24) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16:00 Plats och tid Beslutande Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD 167-177 Carina Jönsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(22) Paragrafer 116-131 Plats och tid Värmlands Nysäter, Bygdegården, kl. 18.30 19.45 ande Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga deltagare Sven Junzell,

Läs mer

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s

Monica Levinsson, s Anita Kristiansson, c Lennart Johansson, s 1(17) Plats och tid: Alerummet kl 13:00-15:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Willy Kölborg, s ordf. Ingvar Arvidsson, kd Siw Ericsson, s Mikko Rautanen, s Fredrik Johansson,

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-10-07

Tekniska nämnden 2009-10-07 Tekniska nämnden 2009-10-07 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset 13.15-17.00 Ajournering 16.15-16.25 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Mikael Olsson (s) Annette Eriksson (s) Börje

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55. Beslutande

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55. Beslutande Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-16.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Ingrid Noord Silversten (s) Stefan Arnoldsson (s) Catrin Strömvall (s) Magnar Sivertsen (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid.

Kommunstyrelsen. Anslag / Bevis. Protokoll 2014-10-13. Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen. Plats och tid. Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 13 oktober 2014 kl. 14.00 17.30, Kommunhuset, Svenljungasalen Eva Johansson (C), ordförande Stefan

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer