SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 12 maj 2010 kl. 9:00-10:15 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta Granström (S) Gunnar Åhgren (M) Brittsiw Åsberg (S) Jan-Ola Sandström (C) Göran Andersson (S) Tore Karlsson (V) Kerstin Söderlund (S) tjänstgörande ersättare Leif Sköld (BOP) tjänstgörande ersättare Övriga Kent Fundberg (S) ersättare Jens Jansson (S) ersättare Sven Nordh (S) ersättare Rune Danielsson (KD) ersättare Roger Söderberg (S) Agneta Willey (MP) ersättare Solveig Åkerhielm, landskapsingenjör Anders Axelsson, arbetschef Tommy Brolin, VA-chef 52 Arléne Eneroth, ekonomisekreterare 44 Bertil Höök, teknisk chef Ulla-Britt Öberg, förvaltningssekreterare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Öberg Sören Finnström Göran Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet från tekniska nämnden den 12 maj 2010, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på tekniska kontoret, Folkets Hus, Ludvika Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (14) 43 Ändring i föredragningslistan Tekniska nämnden godkänner ändringarna i föredragningslistan. Redovisning av EPC-projektet flyttas till nästa nämnd. Tillägg av följande ärenden: Budgetuppföljning per den sista april Lokalanpassning av före detta bibliotekslokaler i Ludvika Folkets Hus

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (14) 44 TN 2010/31 04 Budgetuppföljning per den sista april 1. Tekniska nämnden godkänner redovisad budgetuppföljning. 2. Tekniska nämnden beslutar godkänna redovisad handlingsplan för att uppnå budgetbalans och översända den till kommunstyrelsen. 3. Tekniska nämnden beslutar godkänna redovisningen över hur de sänkta PO-påslagen använts i verksamheterna och översända den till kommunstyrelsen. Avdelningarna har lämnat driftprognoser för verksamhetsåret De skattefinansierade verksamheterna redovisar nu en negativ avvikelse med 5,1 mnkr. Det är en förbättring mot föregående prognos med 2,4 mnkr. Den förbättrade prognosen beror i huvudsak på att elpriset sjunkit och att lägre kostnader för barmarksunderhåll redovisas. Det planerade beläggningsunderhållet utgår i år för att täcka vinterns ökade snöröjningskostnader. Den taxefinansierade verksamheten avfallshantering redovisar ett underskott med 1,3 mnkr beroende på minskade intäkter för behandling av avfall. Eventuellt kan intäkterna för anläggningsjordstillverkningen och stigande skrotpriser öka till årets slut. Redovisning av PO-påslagen 2010 Kommunledningskontoret har av kommunstyrelsens arbetsutskott fått i uppdrag att utreda hur nämnderna har använt anslagen till PO-påslag. POpåslagen är lägre än vad som budgeterats för För tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter är det beräknat att kostnaderna på grund av de sänkta PO-påslagen kommer att minska med 404 tkr. Av dessa kommer 244 tkr att användas i verksamheten varav 120 tkr avser arbetsavdelningens serviceenhet som vill använda dessa till finansiering av sitt timpris. 124 tkr avser fastighetsavdelningens städenhet som vill använda anslagen för att delvis minska intäktsförlusten för uppsagd städning på Ängen, Stallbackens förskola, Marnäslidens matsal och VBU. Resterande del, 160 tkr kommer inte att användas utan kommer att innebära lägre kostnader. För verksamheten teknisk administration som inte har några anslag till löner kommer en motsvarande lägre kostnad att debiteras ut på de verksamheter som köper tjänster.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (14) Handlingsplan redovisade underskott 2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott har även beslutat att de nämnder som inte redovisat åtgärder som fullt ut innebär budgetbalans ska återkomma med beslut om åtgärder till kommunstyrelsens arbetsutskott den 18 maj Tekniska nämndens verksamheter redovisar i bilaga åtgärder för att uppnå budgetbalans. Kalkylerat underskott för ökade elkostnader ingår inte i redovisningen eftersom beslut tagits om att nämnden får kompensation för dessa. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2010 att nämnden godkänner redovisad budgetuppföljning, handlingsplan för att uppnå budgetbalans samt redovisningen över hur de sänkta PO-påslagen använts i verksamheterna. Kommunstyrelsen Bertil Höök, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (14) 45 TN 2010/ Lokalanpassning av före detta bibliotekslokaler i Ludvika Folkets Hus Tekniska nämnden begär vid kommunstyrelsen ett tilläggsanslag med tkr för att anpassa lokaler i Ludvika Folkets Hus för Ungdomens Hus verksamhet, Bild och Form och Västerbergslagens släktforskarförening. Kultur- och fritidsnämnden har i april 2010 beslutat att äska tkr för att genomföra en lokalanpassning av före detta bibliotekslokalerna i Ludvika Folkets Hus. I en halva av byggnaden ska Ungdomens Hus inrymmas. I den kvarvarande delen av våningsplanet har Bild o Form och Västerbergsslagens släktforskarförening erbjudits att bedriva sin verksamhet. Tekniska kontorets fastighetsavdelning har bistått med kostnadsuppskattning för ombyggnaden. I summan ingår endast ombyggnadsåtgärder, inga renoveringsåtgärder. Tekniska kontoret åtar sig att anpassa lokalerna för Ungdomens Hus verksamhet, Bild och Form och Västerbergslagens släktforskarförening. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 11 maj 2010 att nämnden begär vid kommunstyrelsen ett tilläggsanslag med tkr för anpassning av lokaler i Ludvika Folkets Hus för Ungdomens Hus verksamhet, Bild och Form och Västerbergslagens släktforskarförening. Kommunstyrelsen Stefan Andersson, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (14) 46 TN 2010/ Omprioritering av investeringsmedel till ny ventilation vid Högbergsskolans kök Tekniska nämnden beslutar att omprioritera tkr från projekt 3525 Flytt av Valhalla modul till ny FTX ventilation i samband med Renovering av kök Högbergskolan, projekt Efter utvärdering av inkomna anbud för flytt av Valhalla modulen kan det fastställas ett överskott mot beviljat budgetanslag. Överskottet önskar tekniska kontoret nyttja till ny FTX (från- och tilluft med värmeväxling) ventilation vid Högbergsskolans kök. Tanken var att i samband med renoveringen av köket göra vissa omdragningar av ventilationen, det har under projekteringen visat sig vara mer förmånligt att installera en helt ny FTX ventilation med värmeåtervinning. Investeringen har en beräknad payoff-tid på 6 år, vilket gör den till en lönsam åtgärd. Noteras att befintlig ventilation är sedan fastigheten byggdes i slutet av 1950-talet och är i stort behov att bytas ut. Att installera en helt ny ventilationsanläggning istället för de åtgärder som projekterats kan inte inkluderas i beviljat budgetanslag utan kräver ekonomiskt tillskott. Eftersom nämnda förändring innebär energibesparingar och har en kort payoff-tid önskar tekniska kontoret omprioritera de medel som blir över vid flytt av modulen vid Valhalla till Notgården. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2010 att nämnden beslutar att omprioritera tkr från projekt 3525 Flytt av Valhalla modul till ny FTX ventilation i samband med Renovering av kök Högbergsskolan, projekt Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 april Birgitta Parling Andersson Arléne Eneroth, för kännedom

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (14) 47 TN 2010/ Omprioritering av investeringsmedel för verksamhetsanpassning av lokaler till ny brandstation i Grängesberg Tekniska nämnden beslutar att omprioritera 100 tkr från Ospecificerade investeringar (projekt 3379) och 50 tkr från investeringsmedel avseende Ny el-matning vid Ljunghällsgården (projekt 3558) till verksamhetsanpassning av kommunens lokaler vid Skakelbacken i Grängesberg för ny brandstation. Tekniska kontoret har tillsammans med räddningstjänsten arbetat fram ett förslag där brandstationen i Grängesberg flyttas till kommunens egna lokaler vid Skakelbacken. För att räddningstjänsten ska kunna flytta in i lokalerna behöver mindre anpassningar genomföras. Lokalerna kommer att samnyttjas med tekniska kontorets personal. Beräknad kostnad för anpassningen uppgår till 150 tkr. Dessa medel finns inte budgeterade för verksamhetsår Tekniska kontoret vill därför omprioritera inom egen budget genom att använda 100 tkr från Ospecificerade investeringar (projekt 3379) och 50 tkr från investeringsmedel avseende Ny el-matning vid Ljunghällsgården (projekt 3558) till att verksamhetsanpassa lokalerna vid Skakelbacken i Grängesberg till ny brandstation. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 21 april 2010 att nämnden beslutar att omprioritera enligt ovanstående. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 april Birgitta Parling Andersson Arléne Eneroth, för kännedom

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (14) 48 TN 2010/ Omprioritering av investeringsmedel för inköp av begagnad ishockeysarg till ABB-hallen Tekniska nämnden beslutar att omprioritera 150 tkr från projekt 3505 Ombyggnad/renovering Ljunghällsgården för inköp av begagnad ishockeysarg till ABB-hallen. Befintlig ishockeysarg vid ABB-hallen är i dåligt skick och i stort behov av utbyte. Medel för utbyte av sargen har varit med i budgetäskande under flera år men har inte prioriterats. Ny sarg inklusive publikskydd har kostnadsberäknats till tkr. Efter samtal med leverantörer av sportutrustning har det framkommit att möjlighet finns att köpa begagnad sarg, detta till ett betydligt lägre pris än vad en ny sarg kostar. Fastighetsavdelningen föreslår att 150 tkr får omprioriteras från projekt 3505 Ombyggnad/renovering Ljunghällsgården till inköp av en begagnad sarg. Medel för demontering av befintlig sarg, montering av begagnad sarg och en komplettering av publikskydd kommer att äskas i 2011 års budget av kultur- och fritidsnämnden. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 27 april 2010 att nämnden beslutar att omprioritera 150 tkr från projekt 3505 Ombyggnad/renovering Ljunghällsgården för inköp av begagnad ishockeysarg till ABB-hallen. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 24 april Stefan Andersson Arléne Eneroth, för kännedom

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (14) 49 TN 2010/ Handlingsplan för lekparker i Ludvika kommun Tekniska nämnden antar Handlingsplan för lekparker i Ludvika kommun daterad 19 april Det finns idag ett stort antal lekplatser inom främst Ludvikas tätort. Många av dessa har byggts upp under 70-talet, en tid när det var norm att ha lekplatser väldigt nära boendet. Vid denna tid var avsevärt många fler barn hemma dagtid mot idag när så gott som alla barn är på förskola. Det gamla inriktningsdokumentet för lekplatser som finns måste revideras och göras om. Här ska beskrivas bland annat hur våra lekplatser ska utvecklas och vilka som ska tas bort efterhand som de inte fyller någon funktion. Dessa lekplatser är ofta lika till innehåll och utformning. De är dessutom ofta i dåligt skick. Den nya handlingsplanen upprättad 19 april 2010 ska leda till ett omarbetat inriktningsdokument för lekparker. Livsstilen, synen på lek, möten, aktivitet och fritid för olika åldrar förändras över tid. Innehållet och utformningen av platserna måste därför anpassas till de förändrade förutsättningarna och behoven. Dessutom ska de passa kommuninnevånarnas önskemål. Ett problem är att de flesta lekplatserna i dag vänder sig till mindre barn och därmed saknas lekmiljöer för större barn och yngre tonåringar. Kännedom om lekplatsernas utseende och skick är god eftersom vi genomför besiktning varje år. Utöver besiktningen sker översyn och underhåll. En successiv nedläggning av lekplatser bör ske då dagens budget för underhåll och reinvestering inte räcker till. Samtidigt som lekplatser läggs ned kommer lekparker att uppföras i mer lämpliga miljöer. Faktorer som tillgänglighet, säkerhet och folkhälsa är viktiga att uppmärksamma vid planering och anläggning av lekparkerna. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 19 april 2010 att nämnden antar Handlingsplan för lekparker i Ludvika kommun daterad 19 april Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 april Anders Axelsson Solveig Åkerhielm, för kännedom

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (14) 50 TN 2010/ Verksamhetsplan GATA 2050 Tekniska nämnden godkänner reviderad verksamhetsplan GATA 2050 för Ludvika kommun Tekniska nämnden godkände den 14 maj verksamhetsplan GATA 2050 för år Planen är ett verktyg för utveckling av gatuverksamheten och kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Visionen för gatuverksamheten är att med engagemang och delaktighet skapa en trygg, säker och inbjudande trafikmiljö. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2010 att nämnden godkänner reviderad verksamhetsplan för år Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 april Bertil Höök Anders Axelsson, för kännedom Christer Lindberg, för kännedom

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (14) 51 TN 2010/ Verksamhetsplan PARK 2050 Tekniska nämnden godkänner reviderad verksamhetsplan PARK 2050 Ludvika kommun år Tekniska nämnden godkände den 14 maj verksamhetsplan PARK 2050 för år Planen är ett verktyg för utveckling av parkverksamheten och kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Visionen för parkverksamheten är att med engagemang och delaktighet skapa en parkmiljö att vara stolt över. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2010 att nämnden godkänner reviderad verksamhetsplan för år Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 april Bertil Höök Anders Axelsson, för kännedom Solveig Åkerhielm, för kännedom

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (14) 52 TN 2010/ Verksamhetsplan VA 2050 Tekniska nämnden godkänner reviderad verksamhetsplan VA 2050 för Ludvika kommun år Verksamhetsplan VA 2050 fastställdes av tekniska nämnden den 9 april för år Planen är ett verktyg för ut veckling av VAverksamheten och kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med den långsiktiga visionen och strategin. Visionen för VA-verksamheten är att bidra till en god livsmiljö i Ludvika kommun och att verksamheten ska vara trygg, säker och kostnadseffektiv. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2010 att nämnden godkänner reviderad verksamhetsplan för år Arbetsutskottet behandlade ärendet den 28 april Bertil Höök Tommy Brolin, för kännedom

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (14) 53 Delegationsbeslut Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Redovisning av delegationsbeslut nr

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (14) 54 MEDDELANDEN Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelandena. a) Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Avsägelse som ersättare i tekniska nämnden Philip Stenwall 67 Val av ersättare i tekniska nämnden Joost van der Maarel b) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Budgetuppföljning nr 2 85 Plan för intern kontroll kommunövergripande plan och plan för kommunstyrelsen c) Transportstyrelsen / SKL Skrivelse Allvarliga konsekvenser vid försenad hantering av trafikföreskrifter d) Tekniska nämnden Protokoll e) Kurser/inbjudningar Kommunakuten Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden ska kommunen sluta sälja tjänster? 3 juni i Stockholm

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(11) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset Sessionssalen Datum och tid: 2013-06-12 kl 09.00 11.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-06-17 kl 11.00 Paragrafer:

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38

Tekniska nämnden 2014-06-10 29-38 Tekniska 29-38 2 Information och överläggningar... 6 Internkontroll 2014 för tekniska förvaltningen... 7 Införande av elbilar i den centrala fordonshanteringen inom Alingsås Kommun.... 9 Upphandling -

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-02-12 1

Tekniska nämnden 2009-02-12 1 Tekniska nämnden 2009-02-12 1 Plats och tid kl 13.00 15.40 Beslutande Ersättare Pär Palmgren, m, ordf. Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordf Bertil Kjellqvist, s tj gj som ers för Benny Petersson, s Kristina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2007-10-09 1-29 2007-10-09 1-29 Plats och Tid Stadshuset 13.30-17.10 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer Törnell (kd) Gustav

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-29

Kommunfullmäktige 2010-11-29 Kommunfullmäktige 2010-11-29 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 20.30 Beslutande Göran Engström ordf (C) 1-2 Håkan Svensson (S) Håkan Berggren (M) Bengt Norrlén ordf (S) 3-22 Kjell Midér (S)

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby

Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Måndag l december 2014 kl. 10:00-15:00 Sammanträdesrummet, kommunkontoret i Torsby Ann-Katrin Järåsen (S), ordförande Yvonne Broberg (S) Nielas Persson (S) Marianne

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer