SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S) Kerstin Sunnerby (M) tjänstgörande ersättare Bülent Kerpeten (S) tjänstgörande ersättare Torbjörn Tomtlund (M) Seppo Timonen (S) Calle Svensson (S) Bengt Norling (BOP) tjänstgörande ersättare Monica Åhlén (S) Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Maria Östgren Britt Marinder Torbjörn Tomtlund ANSLAG/BEVIS Protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 11 december 2014, är justerat och tillkännagivet genom anslag. Anslås under tiden - Protokollet förvaras på vård- och omsorgsförvaltningens kansli. Underskrift Maria Östgren

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (10) Övriga Pirkko Andersson (S) ersättare Kristina Abrahamsson (S) ersättare Jan-Erik Eriksson (MP) ersättare Hans Esselöv (V) ersättare Margareta Karlsson, förvaltningschef Cathrine Flodström Backlund, områdeschef Thomas Holm, ekonom 105 Maria Östgren, förvaltningssekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (10) 104 Ändring i föredragningslistan Vård- och omsorgsnämnden godkänner ändringen. - Utgår - Information från medicinskt ansvarig sjuksköterska. - Extra ärende Återbesättningsprövning verksamhetsutvecklare/ utvärderare

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (10) 105 VON 2012/22 04 Budgetuppföljning per oktober Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen. Redovisning av budgetuppföljning för oktober, enhetsvis samt en total för hela nämndens verksamhet. Det totala ackumulerade underskottet jan-okt visar cirka 15,5 mnkr. Utfall för oktober månad visar ett underskott mot budget med 3 mnkr. Hemsjukvården som tidigare under året visat ett överskott, visar per oktober ett underskott på 110 tkr. Anledningen till försämringen beror bland annat på ökat antal ärenden vilket kan ses genom att kostnaden för förbrukningsmaterial överskrider budget per oktober med cirka 350 tkr.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (10) 106 VON 2013/ Återbesättningsprövning verksamhetsutvecklare (utvärderare) Vård- och omsorgsnämnden beslutar att rekrytera en verksamhetsutvecklare till staben. Verksamhetsutvecklaren ska driva och utveckla den interna uppföljningen av mål, verksamhet, kvalitet etc. Genom analyser av uppföljningar och utvärderingar ska verksamhetsutvecklaren bidra med förslag till åtgärdsprogram för kvalitetsutveckling och förbättring av verksamheten.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (10) 107 VON 2013/ Yttrande Näringslivsprogram Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående som yttrande över Näringslivsprogram Vård- och omsorgsnämnden har i en remiss från stöd- och styrningsförvaltningen fått möjlighet att yttra sig över Näringslivsprogram Syftet med näringslivsprogrammet är att identifiera utvecklings- och förbättringsmöjligheter samt föreslå utvecklingsprojekt som stödjer befintligt näringsliv och bidrar till en fortsatt positiv utveckling. I Ludvika kommuns vision slås fast att Ludvika är framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Ur ett näringslivsperspektiv innebär detta att: Ludvika ska vara en attraktiv ort för ett befintligt och breddat näringsliv samt en ökad företagsetablering. Att i en kommun ta vara på alla resurser som finns i form av olika kompetenser och erfarenheter är viktigt. Sociala företag, där ändamålet är att integrera människor som står långt från arbetsmarknaden och skapa delaktighet för medarbetarna har redan uppmärksammats av näringslivsfunktionen. Vård- och omsorgsnämnden vill att socialt företagande lyfts in i näringslivsprogrammet under Faktorer som påverkar näringslivet. Kompetensförsörjningen är viktig för kommunens företagare liksom att ha en varierad arbetsmarknad där det finns möjlighet att hitta lämpliga jobb för medföljare. Samarkand2015 har en viktig roll för att arbeta med kompetensförsörjning och hitta samverkansmöjligheter mellan universitet/ högskolor, företagande och offentlig sektor. Vid kommunfullmäktiges möte i november under punkten Aktuellt i kommunen redovisade Jan Sundkvist från Arbetsförmedlingen hur arbetskraftstillgången/-efterfrågan ser ut under de närmaste åren. För att klara efterfrågan på arbetskraft måste vi hitta arbetskraft som idag finns långt ifrån arbetsmarknaden. Funktionshindrade, personer med invandrarbakgrund och äldre är exempel på sådan arbetskraft där det behövs extra insatser för att dessa ska kunna komma ut på arbetsmarknaden. Under rubriken Förbättringsområden föreslås att aktiviteter för att kunna ta ytterligare grupper i anspråk på arbetsmarkanden beskrivs. Kopia till Stöd- och styrningsförvaltningen

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (10) 108 Information från förvaltningen Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. En överenskommelse har nåtts med Kommunal om Rätt till heltid deltid en möjlighet och Verksamhetsanpassad schemaläggning. Kollektivavtalet är inte påskrivet ännu. Nästa års styrkort klart, distribueras ut till all personal. Förvaltningen kommer att skicka ut en mindre enkät till personalen under januari. Detta för att försöka öka svarsfrekvensen inför den stora enkäten som personalenheten skickar ut. Fem nya demensplatser på Solgärde från och med nästa år. Nästan 1200 personer har ätit julbord. Positiva reaktioner från personalen. Information om överklagningsärendet som varit i tidningen.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (10) 109 Redovisning av delegationsbeslut november 2013 Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten för november Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av vård- och omsorgsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden. Redovisningen innebär inte att vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det vård- och omsorgsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Under november 2013 har delegationsbeslut fattats enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning från den 4 juni Delegationsbesluten redovisas i separat pärm vid sammanträdet. _

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (10) 110 Redovisning av meddelanden Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. Protokoll a) VON 2013/260 Uttalande av Ludvika kommunfullmäktige, kf b) VON 2013/166 Inrättande av gemensam nämnd för vissa hjälpmedelsfrågor samt antagande av reglemente och avtal, kf Övrigt c) VON 2013/267 Rapport från kvalitetsgranskning av läkemedelshantering utförd enligt författningar och övriga riktlinjer. d) VON 2013/259 LSS-statistik per oktober 2013 e) VON 2013/232 Meddelande om verksamhetstillsyn inom äldreomsorgen med syfte att granska om kommunen uppfyller kraven i lagstiftningen och gällande föreskrifter avseende avvikelsehantering och hanteringen av s k lex Sarahrapporter och anmälningar f) VON 2013/111 Avvikelserapportering kvartal 3, 2013 g) VON 2013/24 73 Redovisning av statistik över beviljade bistånd som inte kunnat verkställas på grund av platsbrist november Kopia till Kommunstyrelsen 110 g

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (10) 111 Övrigt Sammanträdet avslutas med att ordföranden önskar övriga ledamöter samt förvaltningens personal en God Jul och ett Gott Nytt År.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Gammelgården, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 14 november kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Gammelgården, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 14 november kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Gammelgården, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 14 november kl 14.30-15.25 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S) Rolf Högberg (FP)

Läs mer

Torbjörn Tomtlund. Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Sten G Johansson

Torbjörn Tomtlund. Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Sten G Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 14 januari 2015 kl 14.30-17.10 ande Åsa Bergkvist (S) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 9 april 2014 kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 9 april 2014 kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 9 april 2014 kl 14.30-16.30 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Samlingssalen, Marnäsliden Dag och tid Onsdagen den 13 april 2011 kl 14:30 16:50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Samlingssalen, Marnäsliden Dag och tid Onsdagen den 13 april 2011 kl 14:30 16:50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Samlingssalen, Marnäsliden Dag och tid Onsdagen den 13 april 2011 kl 14:30 16:50 ande Övriga Sidan 2 Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Rolf Högberg (FP) Kenneth Dafgård

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11).Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl 15.00-17.35 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Rolf Högberg (FP) Torbjörn Tomtlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 7 juni 2011 kl 14:30-16:35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 7 juni 2011 kl 14:30-16:35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 7 juni 2011 kl 14:30-16:35 ande Britt Marinder (S) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S) Rolf Högberg (FP) Kenneth Dafgård

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Gammelgården, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 10 oktober 2012 kl 14:30-16:35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Gammelgården, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 10 oktober 2012 kl 14:30-16:35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Gammelgården, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 10 oktober 2012 kl 14:30-16:35 ande Övriga Sidan 2 Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S) Rolf Högberg (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 2014-05-14. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 maj kl 14.30-17.35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 2014-05-14. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 maj kl 14.30-17.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 maj kl 14.30-17.35 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Kerstin Sunnerby (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 13 november 2014, är justerat och tillkännagivet genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 13 november 2014, är justerat och tillkännagivet genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 13 november 2014 kl 14.30-17.15 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Dala Måltids lokaler vid Ludvika lasarett Dag och tid Onsdagen den 8 september 2010 kl 14:30-15:50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Dala Måltids lokaler vid Ludvika lasarett Dag och tid Onsdagen den 8 september 2010 kl 14:30-15:50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Dala Måltids lokaler vid Ludvika lasarett Dag och tid Onsdagen den 8 september 2010 kl 14:30-15:50 Beslutande Britt Marinder (S) Lennart Neijmer (S) HåGe Persson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl 14.30 17.15 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Gunnar Grahn (S) Rolf Högberg (FP) 9-13 Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Marnäsliden, sammanträdesrummet vån 2 Dag och tid Måndag den 19 november 2012 kl 15.00-17.15 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Gunnar Grahn (S) Rolf Högberg (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Lennart Neijmer (S) Hans-Göran Persson (M) Pirkko Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Gammelgården, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 10 februari 2011 kl 14:00 16:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Gammelgården, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 10 februari 2011 kl 14:00 16:30 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Gammelgården, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 10 februari 2011 kl 14:00 16:30 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S) Rolf Högberg

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 14.15 16.10 Beslutande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Tomtlund Torbjörn (M) Grahn Gunnar (S) Svensson Carl-Johan (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35

Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35 ande Britt Marinder, s Lennart Neijmer, s Annica Söderqvist, m Pirkko Andersson,

Läs mer

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 14.15 15. 00 Beslutande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Grahn Gunnar (S) Långström Rolf (L) Monika Utter(MP) Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 2013-10-09. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 oktober 2013 kl 14.30-17.40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 2013-10-09. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 oktober 2013 kl 14.30-17.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 oktober 2013 kl 14.30-17.40 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Torbjörn Tomtlund (M) Seppo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 10 juni 2015 kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 10 juni 2015 kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 10 juni 2015 kl 14.15-16.00 ande Åsa Bergkvist (S) Sten G Johansson (V) Gunnar Grahn (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 2011-05-11. Samlingssalen, Marnäsliden Dag och tid Onsdagen den 11 maj kl 14:30-16:10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) 2011-05-11. Samlingssalen, Marnäsliden Dag och tid Onsdagen den 11 maj kl 14:30-16:10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Samlingssalen, Marnäsliden Dag och tid Onsdagen den 11 maj kl 14:30-16:10 ande Övriga Se sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD)

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Torsdag den 12 februari 2015 kl 14.15-17.50 ande Åsa Bergkvist (S) Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Samlingssalen, Marnäsliden Dag och tid Onsdagen den 11 september 2013 kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Samlingssalen, Marnäsliden Dag och tid Onsdagen den 11 september 2013 kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Samlingssalen, Marnäsliden Dag och tid Onsdagen den 11 september 2013 kl 14.30-18.15 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S) Rolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 juni 2010 kl 14:30-17:10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 juni 2010 kl 14:30-17:10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 juni 2010 kl 14:30-17:10 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Lennart Neijmer (S) Hans-Göran Persson (M) 43 46

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 september 2012 kl 14:30-16:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 september 2012 kl 14:30-16:45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 september 2012 kl 14:30-16:45 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) 64-71 Gunnar

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, stadshuset, 14.15 16. 20 ande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Tomtlund Torbjörn (M) Grahn Gunnar (S) Persson Mats (SD) Falk-Thomsen Christina (S) Långström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Gammelgården, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 6 februari 2013 kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Gammelgården, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 6 februari 2013 kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Gammelgården, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 6 februari 2013 kl 14.45-16.40 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Holm Thomas, Ekonom Flodström Backlund Cathrine, Verksamhetsutvecklare Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Holm Thomas, Ekonom Flodström Backlund Cathrine, Verksamhetsutvecklare Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen, 14.00 16.50 ande ledamöter Ej beslutande ersättare Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Tomtlund Torbjörn (M) deltar ej i beslutet 112

Läs mer

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Vestergaard Cecilia, Områdeschef Flodström Backlund Cathrine, Verksamhetsutvecklare

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Vestergaard Cecilia, Områdeschef Flodström Backlund Cathrine, Verksamhetsutvecklare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sessionssalen stadshuset, 14.15 ande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Tomtlund Torbjörn (M) 31-39 Grahn Gunnar (S) Åhlen Monica (S) Persson Mats (SD) Lindgren Leif

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2015-09-09. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 september 2015 kl 14.15-17.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2015-09-09. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 september 2015 kl 14.15-17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 9 september 2015 kl 14.15-17.00 ande Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) 91-97

Läs mer

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Vestergaard Cecilia, Områdeschef Holm Thomas, Ekonom 2 Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Vestergaard Cecilia, Områdeschef Holm Thomas, Ekonom 2 Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 14:15 15:45 ande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Tomtlund Torbjörn (M) 1-8 Grahn Gunnar (S) Henriksson Åke (S) Lindgren Leif (C) Långström

Läs mer

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare 1(17) Plats och tid ande ledamöter Orren, Folkets Hus, 14.15 16.00 Bergkvist Åsa (S) Tomtlund Torbjörn (M) Grahn Gunnar (S) Åhlen Monica (S) Lindgren Leif (C) Falk-Thomsen Christina (S) Långström Rolf

Läs mer

Margareta Karlsson, förvaltningschef Thomas Holm, ekonom 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg

Margareta Karlsson, förvaltningschef Thomas Holm, ekonom 21 Åsa Engberg, nämndsekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Sammanträdesrummet, Marnäsliden kl. 13:00-14:50 Beslutande ledamöter Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund (M) Ann-Katrin

Läs mer

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S)

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 mars 2015 kl 14.00-16.50 ande Åsa Bergkvist (S) Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica

Läs mer

Marnäsliden, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 15 december kl 14:30-17:05

Marnäsliden, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 15 december kl 14:30-17:05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats Marnäsliden, Ludvika Dag och tid Onsdagen den 15 december kl 14:30-17:05 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Lennart Neijmer (S) HåGe Persson (M) 92-97 Pirkko Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 24 juni 2015 kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 24 juni 2015 kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 24 juni 2015 kl 14.15-17.30 ande Åsa Bergkvist (S) Sten G Johansson (V) 65-69 Monika Utter (MP) 70-83 Torbjörn Tomtlund

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid Sessionssalen Stadshuset, kl 14.15 16.00 Beslutande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Tomtlund Torbjörn (M) Åhlen Monica (S) 42-46 Persson Mats (SD) Lindgren Leif (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 maj 2010 kl 14:30-17:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 maj 2010 kl 14:30-17:30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 maj 2010 kl 14:30-17:30 ande Britt Marinder (S) Lennart Neijmer (S) Hans-Göran Persson (M) Pirkko Andersson (S)

Läs mer

Rolf Hellberg tf räddningschef Göran Haag tf förvaltningschef Peter Pyykkinen, tf skorstensfejarmästare Inga-Lill Backström, förvaltningssekreterare

Rolf Hellberg tf räddningschef Göran Haag tf förvaltningschef Peter Pyykkinen, tf skorstensfejarmästare Inga-Lill Backström, förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Kopparberg, kl 14.00 16.00 ande ledamöter Britt Marinder (S) Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupuuka

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 4 februari 2013, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 4 februari 2013, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 4 februari 2013, kl 14.00-15.25 ande Sören Grandelius (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Kristina

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(23) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 14.15 16.10 ande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Tomtlund Torbjörn (M) Lindgren Leif (C) Falk-Thomsen Christina (S) Krainer Ann-Katrin (SD) Bringås Nall Annelie

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(2) Plats och tid Sessionssalen. Stadshuset kl. 14:15 15:45 Beslutande ledamöter Åsa Bergkvist (S) Torbjörn Tomtlund (M) Elsie-Marie Hörk Karlsson (C), tjänstgörande

Läs mer

Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndagen den 20 oktober 2014, kl , ajournering Beslutande Se sidan 2

Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndagen den 20 oktober 2014, kl , ajournering Beslutande Se sidan 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndagen den 20 oktober 2014, kl. 17.00 17.25, ajournering 17.15 17.20 Beslutande Se sidan 2 Övriga Plats och tid för justering

Läs mer

Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP)

Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 13 maj 2015 kl 14.15-17.15 ande Åsa Bergkvist (S) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 10 juni 2013, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 10 juni 2013, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 10 juni 2013, kl 14.00-15.05 ande Sören Grandelius (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 13 mars 2012 kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 13 mars 2012 kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 13 mars 2012 kl 14.30 17.05 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer

Ekström Berndt (M) Svensson Carl-Johan (S) Bringås Nall Annelie (V) Gylling Rose-Marie (BOP) Utter Monika (MP)

Ekström Berndt (M) Svensson Carl-Johan (S) Bringås Nall Annelie (V) Gylling Rose-Marie (BOP) Utter Monika (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, kl 14:15-17:15 ande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Tomtlund Torbjörn (M) Åhlen Monica (S) Lindgren Leif (C) Falk-Thomsen

Läs mer

Margareta Karlsson, Förvaltningschef Cecilia Vestergaard, Områdeschef Thomas Holm, Ekonom Åsa Engberg, Förvaltningssekreterare

Margareta Karlsson, Förvaltningschef Cecilia Vestergaard, Områdeschef Thomas Holm, Ekonom Åsa Engberg, Förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sammanträdesrummet våning 2, Marnäsliden, 13:00 14:30 Beslutande ledamöter Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund(M) Gunnar Grahn (S) Ann-Katrin

Läs mer

Ekström Berndt (M) Källman Sven-Erik (S) Gylling Rose-Marie (BOP)

Ekström Berndt (M) Källman Sven-Erik (S) Gylling Rose-Marie (BOP) 1(25) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 14.15 16.35 ande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Tomtlund Torbjörn (M) Grahn Gunnar (S) Lindgren Leif (C) Falk-Thomsen Christina (S) Långström

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40 ande Sören Grandelius (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Bruket, vård- och omsorgsförvaltningen kl. 16:30-20:15 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ove Dröscher (S), ordförande Margareta Krakowski (L),

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Åsa Engberg. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 14.15 17. ande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Tomtlund Torbjörn (M) Grahn Gunnar (S) Åhlen Monica (S) Persson Mats (SD)

Läs mer

Socialnämnden Protokoll

Socialnämnden Protokoll Socialnämnden 203-04-7 Tid och plats Onsdagen den 7 april 203, Åsasalen, 3.00-4.30 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Jerry Borg

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 21 september 2015, kl

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 21 september 2015, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 21 september 2015, kl 14.00-15.30 ande Britt Marinder (S) Kitty Strandberg (S) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V)

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15:00 16:15

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15:00 16:15 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15:00 16:15 Paragrafer 8-14 Underskrifter Sekreterare Cathrine Flodström Backlund Ordförande Britt Marinder Justerare

Läs mer

Jan Karlsson (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Hannah Söderholm (S) Annika Renbro (S) John-Ove Johansson (M)

Jan Karlsson (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Hannah Söderholm (S) Annika Renbro (S) John-Ove Johansson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 9 juni 2014, kl 14.00 15.45 ande Sören Grandelius (S) Jan Karlsson (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Hannah Söderholm

Läs mer

Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupukka (S) Kjell Stenberg (S) tjänstgörande ersättare

Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupukka (S) Kjell Stenberg (S) tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 8 juni 2015, kl 14.00-16.30 ande Britt Marinder (S) Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart

Läs mer

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Vestergaard Cecilia, Områdeschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Vestergaard Cecilia, Områdeschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare Plats och tid Brunnsvik, 14:00 15:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) ande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Tomtlund Torbjörn (M) Falk-Thomsen Christina (S) Långström Rolf (L) Monika Utter(MP) Krainer Ann-Katrin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 16 juni 2008, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 16 juni 2008, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 16 juni 2008, kl 16.00-16.40 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november kl. 14:40 16:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november kl. 14:40 16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november kl. 14:40 16:00 ande Sören Finnström (S) Kenneth Andersson (S) Jan Willner (C) Maino Wohlfeil (S) Susanne Salomonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen kl. 16:30-20:45 ande ledamöter Ove Dröscher (S) (ordförande) Margareta Krakowski (L) (vice ordförande) Pernilla Övermark (S) 92-96 Marie Lindqvist (V) Johanna

Läs mer

Jan Karlsson (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Hannah Söderholm (S) Annika Renbro (S) John-Ove Johansson (M)

Jan Karlsson (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Hannah Söderholm (S) Annika Renbro (S) John-Ove Johansson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Brandstationen Kopparberg Dag och tid Måndagen den 18 augusti 2014, kl 14.00 15.50 Beslutande Sören Grandelius (S) Jan Karlsson (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S)

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Ludvika gammelgård, klockan 15:00 17:00

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Ludvika gammelgård, klockan 15:00 17:00 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Ludvika gammelgård, klockan 15:00 17:00 Paragrafer 15-24 Underskrifter Sekreterare Cathrine Flodström Backlund Ordförande Inga Karlsson Justerare

Läs mer

Arvo Hellman (S) ordförande Ulrika Thulin (S) Margit Johansson (M) Irena Alm (S)

Arvo Hellman (S) ordförande Ulrika Thulin (S) Margit Johansson (M) Irena Alm (S) 1(10) Plats och tid Blosset, kl. 13.00 16.00 Beslutande Ledamöter Arvo Hellman (S) ordförande Ulrika Thulin (S) Margit Johansson (M) Irena Alm (S) Nils Nilsson (C) Maria Berglund (KD) Sten-Göran Claesson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 21 november 2012 kl. 14.10 14.55 ande Sören Finnström (S) ordförande Kenneth Andersson (S) Kurt Josefsson (BOP) Susanne

Läs mer

Kl Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö (S) Johnny Sködt (SD)

Kl Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö (S) Johnny Sködt (SD) 1 (8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-15.00 Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15:00 16:15

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15:00 16:15 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5 ) Plats och tid Samlingssalen Marnäsliden, kl 15:00 16:15 Paragrafer 1-7 Underskrifter Sekreterare Cathrine Flodström Backlund Ordförande Britt Marinder Justerare

Läs mer

Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Annika Renbro (S) tjänstgörande ersättare

Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Annika Renbro (S) tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Brandstationen Kopparberg Dag och tid Måndagen den 12 augusti 2013, kl 14.00-15.10 ande Sören Grandelius (S) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove

Läs mer

Ingrid Markström Barn- och utbildningskontoret

Ingrid Markström Barn- och utbildningskontoret Plats och tid Norrtäljesalen onsdagen den 16 januari 2019 kl. 14. 14.45 Ledamöter Patrik Dahl (C) ordförande Jörgen Jansson (M) Gustav Palm (M), tj ersättare Nina Jones (M) Sören Forslund (M) Peter Cederholm

Läs mer

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare.

Qerim Maksudi, S Siw Svensson, S. Stefan Filipsson, omsorgschef Helene Håkansson, verksamhetschef Camilla Eriksson, nämndsekreterare. 2010-09-23 Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, Sölvesborg, Lageråssalen, torsdagen den 23 september 2010 kl 18.30-19.35 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Roine Olsson, ordförande, S Annelie Rosenqvist,

Läs mer

Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP)

Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 24 april 2012, kl. 13.20 14.15 Beslutande Maria Strömkvist (S) Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Göteborgsvägen 7, Bruket, Mölndal kl. 16:30-21:00 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Ove Dröscher (S) (ordförande) Margareta Krakowski (L) (vice

Läs mer

Jan Lindström, kommunchef Jonas Axelsson, tf förvaltningschef Gunilla Andersson, samordnare/projektledare Maria Östgren, kommunsekreterare

Jan Lindström, kommunchef Jonas Axelsson, tf förvaltningschef Gunilla Andersson, samordnare/projektledare Maria Östgren, kommunsekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Sessionssalen, stadshuset, tisdag den 7 februari 2017, kl 16.20-17.00 Beslutande ledamöter Leif Pettersson (S) HåGe Persson (M) Lotta Wedman (MP) Sten G Johansson

Läs mer

Inga Karlsson (V), Ludvika Vanja Larsson (V), Smedjebacken

Inga Karlsson (V), Ludvika Vanja Larsson (V), Smedjebacken Västerbergslagens kulturskolenämnd 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Smedjebacken, kl. 14.00-14.45 ande ledamöter Mohammed Alkazhami (S), Ludvika Maria Hellstrand (MP), Ludvika Bengt Norrlén (S), Smedjebacken

Läs mer

Ajournering mellan 46 och 47 kl

Ajournering mellan 46 och 47 kl Omsorgsnämnden 2017-09-28 1(14) Plats och tid Omsorgsförvaltningen, Gärdesvägen 4, Alvesta 28 september 2017 kl. 13.15 16.05 Ajournering mellan 46 och 47 kl. 14.45 15.00 Justerade paragrafer 42-52 Beslutande

Läs mer

Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Annika Renbro (S) tjänstgörande ersättare

Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Annika Renbro (S) tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Brandstationen Kopparberg Dag och tid Måndagen den 4 november 2013 kl 14.00 15.00 ande Sören Grandelius (S) Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 22 april 2032, kl. 13.30 16.00 ande Maria Strömkvist, Ludvika kommun Mari Jonsson, Borlänge kommun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen kl. 16:30-20:15 Beslutande ledamöter Ove Dröscher (S) (ordförande) Margareta Krakowski (L) (vice ordförande) Lennart Wallensäter (S) Marie Lindqvist (V) Johanna

Läs mer

Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 27 oktober 2008, kl

Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 27 oktober 2008, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 27 oktober 2008, kl 18.30-20.55 ande Grandelius Sören, s Hagfall Lillemor, s Karlsson Tore, v 46-54 Fahlborg Lars-Göran,

Läs mer

Anders Karlin, enhetschef, UpphandlingsCenter Mariana Hasselström, biträdande enhetschef, UpphandlingsCenter Jan Lindeberg, utredare.

Anders Karlin, enhetschef, UpphandlingsCenter Mariana Hasselström, biträdande enhetschef, UpphandlingsCenter Jan Lindeberg, utredare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Måndagen den 28 september 2015, kl. 13.30 16.20 ande Leif Pettersson (S), Ludvika kommun Mari Jonsson (S), Borlänge

Läs mer

Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupukka (S) Tomas Berntsson (SD), tjänstgörande ersättare

Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V) Antti Tsupukka (S) Tomas Berntsson (SD), tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen Kopparberg Dag och tid Måndagen den 13 april 2015, kl 14.00-16.00 ande Britt Marinder (S) Kitty Strandberg (S) Magnus Erbing (M) Hannah Söderholm (S) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Pärlby ridanläggning, Grangärde Dag och tid Måndagen den 26 maj 2008, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Pärlby ridanläggning, Grangärde Dag och tid Måndagen den 26 maj 2008, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Pärlby ridanläggning, Grangärde Dag och tid Måndagen den 26 maj 2008, kl 15.30-17.20 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro Karlsson Skoglund,

Läs mer

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Vestergaard Cecilia, Områdeschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Vestergaard Cecilia, Områdeschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(22) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset, 14:15 16:00 ande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Tomtlund Torbjörn (M) Grahn Gunnar (S) Henriksson Åke (S) Långström

Läs mer

Datum. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Datum för anslags nedtagande

Datum. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Datum för anslags nedtagande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Datum Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 14.10 ande Andreas Trygg (V), ordförande Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson (S) Birgitta

Läs mer

Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund(M) Gunnar Grahn (S) Leif Lindgren (C) tjänstgörande ersättare för Ann-Katrin Krainer(SD)

Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund(M) Gunnar Grahn (S) Leif Lindgren (C) tjänstgörande ersättare för Ann-Katrin Krainer(SD) 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet våning 2, Marnäsliden, 13:30 15:15 Beslutande ledamöter Åsa Bergkvist (S) Lars Handegard (V) Torbjörn Tomtlund(M) Gunnar Grahn (S) Leif Lindgren (C) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl 16.00-17.00 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro

Läs mer

Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (14) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-15.45 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal,

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-09-26 Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, 13.30 15.10 Beslutande ledamöter: Övriga närvarande: Martina Johansson (C), ordf. Kenneth

Läs mer

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Vestergaard Cecilia, Områdeschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare

Karlsson Margareta, Förvaltningschef Vestergaard Cecilia, Områdeschef Holm Thomas, Ekonom Engberg Åsa, Förvaltningssekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Folkets hus, Orren, 14:15-17:00 ande ledamöter Bergkvist Åsa (S) Handegard Lars (V) Tomtlund Torbjörn (M) Persson Mats (SD) Lindgren Leif (C) Långström Rolf (L)

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla 9 oktober 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla 9 oktober 2015, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C) ordförande Karin Rydell (M) ersättare för Margaretha Gadde-Jennische

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 21 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 19.00 20.15 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Wilhelmsson, Anders (s) Glans, Monika (fp) Åkerman, Lizette (s) Gavrilids, Georgies (s) Andersson, Annika

Läs mer

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS

Dennis Nilsson Carl-Johan Cronstedt (M) Anette Persson Resurschef 30-32 BEVIS Sammanträdesprotokoll Blad 1 (10) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Jan Emtenäs (MP) Clas-Göran Borrman (S) Mikael Sporgelin (S) Lars Fornarve

Läs mer

Datum. Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl David Schanzer-Larsen, förvaltningschef Ingvar Olsson (S) Sirpa Järvenpää, ekonom 42-51

Datum. Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl David Schanzer-Larsen, förvaltningschef Ingvar Olsson (S) Sirpa Järvenpää, ekonom 42-51 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl. 13.15 14.15 ande Andreas Trygg (V), ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Birgitta Hedblom (V)

Läs mer

Barn och utbildningsnämnden

Barn och utbildningsnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 16.00 18.00 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Benny Moberg (KD) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Bengt Larsson (M) Kenneth Tinglöf (KD)

Bengt Larsson (M) Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-03-09 Plats och tid: Ajournering: ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Häradsgårdens samlingssal, 13.30 15.50 11, kl 14.30

Läs mer