SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 maj kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 2014-05-14. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 maj kl 14.30-17.35"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 maj kl ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Kerstin Sunnerby (M) tjänstgörande ersättare Gunnar Grahn (S) Rolf Högberg (FP) Kerstin Söderlund (S) tjänstgörande ersättare Torbjörn Tomtlund (M) Seppo Timonen (S) Pirkko Andersson (S) tjänstgörande ersättare Jan Karlsson (C) Monica Åhlén (S) Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Maria Östgren Britt Marinder Torbjörn Tomtlund ANSLAG/BEVIS Protokollet från vård- och omsorgsnämndens sammanträde den 14 maj 2014, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden - Protokollet förvaras på vård- och omsorgsförvaltningens kansli. Underskrift Maria Östgren

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) Övriga Kristina Abrahamsson (S) ersättare Hans Esselöv (V) ersättare Margareta Karlsson, förvaltningschef Cathrine Flodström Backlund, områdeschef Thomas Holm, ekonom 30 Maria Östgren, förvaltningssekreterare Elisabeth Broman, personalkonsulent 33 Gun-Britt Hedsten, kostsamordnare 32 Arbetsterapeuter och sjukgymnaster från KommunRehab och hemsjukvården 31

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (15) 30 VON 2014/5 04 Budgetuppföljning Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen. Förvaltningen redovisade ekonomiskt utfall för perioden jan-mar per enhet och för förvaltningen totalt. För avvikelser på enheterna redovisades kommentarer. Förvaltningens ekonomiska utfall mot budget visar ett underskott jan-mar på tkr. Intäkter saknas för personlig assistans med 600 tkr och 18 % moms cirka 800 tkr. Personalkostnader jan-apr är tkr under budget medan vikarieköpen är tkr över budget. Redovisades gjordes även utbetalda sjuklöner jan-apr som ligger cirka 400 tkr lägre än motsvarande period Förvaltningen informerade om ksau:s förslag till budgetramarna för 2015 som i förslaget ger nämnden en ökning med tkr.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 31 Information från KommunRehab Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster från KommunRehab och hemsjukvården berättar om sitt arbete i ordinärt och särskilt boende. Två sjukgymnaster och fyra arbetsterapeuter arbetar mot våra tio särskilda boenden med sammanlagt cirka 500 brukare. I ordinärt boende finns en sjukgymnast och två arbetsterapeuter. Deras arbetsuppgifter består främst av att träna och rehabilitera brukare, utprovning och utskrivning av hjälpmedel, handledning av vårdpersonal samt att delta i ledningsgrupper på varje boende. Hemsjukvården tycker att övergången från landstinget till kommunen fungerat bra och att det är stora fördelar med en och samma huvudman.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15) 32 Redovisning av kostenkät Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. Resultat av enkät där matleverantören Sodexo mäter brukarnöjdheten på våra boenden och hos personer med matdistribution. Mätningen gjordes i november Svarsfrekvensen var något högre än vid förra mätningen men fortfarande relativt låg, särskilt när det gäller svar från personer med matdistribution. I det stora hela är andelen nöjda brukare något högre. Det förekommer dock fortfarande klagomål på potatisen när det gäller matdistribution. Timbalkosten har blivit något bättre.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) 33 Redovisning av sjukfrånvaron Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. Personalkonsulenten redovisar sjukfrånvaron inom förvaltningens olika verksamheter. Korttidsfrånvaron har minskat men de långa sjukskrivningarna har ökat. Huvudorsaken till sjukfrånvaron är; sjukdomar i rörelseorganen (belastnings- eller förslitningsskador), medicinska behandlingar och kroniska sjukdomar samt psykisk eller stressrelaterad ohälsa. Förvaltningen har idag 20 personer som väntar på operation eller medicinsk behandling. Olika åtgärder pågår för att minska sjukfrånvaron. Samtliga förvaltningar har bland annat fått i uppdrag av ks att ta fram en handlingsplan för att minska sjukfrånvaron i kommunen. Redovisas i personalutskottet den 20 maj.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) 34 VON 2014/53 02 Redovisning av handlingsplan för att minska sjukfrånvaron Vård- och omsorgsnämnden godkänner handlingsplanen. Personalutskottet har gett samtliga förvaltningar i uppdrag att sammanställa en handlingsplan för hur målet, antaget av arbetsutskottet 18 juni 2013, att sjukfrånvarotalen ska minskas fram till 2018 och att de inte ska överskrida 5,5 % ska nås. Ärendet behandlades i arbetsutskottet den 23 april Kopia till Akten Personalutskottet

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (15) 35 VON 2013/ Yttrande över Motion om skapande av trygghetsboenden för äldre Vård- och omsorgsnämnden godkänner yttrandet. Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion från Rolf Högberg (FP), Paula Rabenius (FP), Kjell Carrander (FP) och Johnny Karlsson (FP). Folkpartiet Liberalerna föreslår kommunfullmäktige att besluta om att inleda arbetet med att skapa trygghetsboenden i Ludvika kommun. Med trygghetsbostäder menas oftast en boendeform för den som inte längre känner sig trygg och bekväm i sin nuvarande bostad, men ännu inte har behov av ett särskilt boende. Till skillnad från särskilt boende ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemensamhetslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt personal/ bovärd på angivna tider. Förvaltningen lämnar i tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2014 yttrande över motionen och föreslår att vård- och omsorgsnämnden lämnar yttrande till kommunstyrelsen enligt tjänsteskrivelsen. Ärendet behandlades i arbetsutskottet den 23 april Kopia till Akten Kommunstyrelsen inkl tjänsteskrivelse

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) 36 VON 2014/60 73 Yttrande över Motion om skapa förutsättningar för Trygghetsboende i Ludvika Vård- och omsorgsnämnden godkänner yttrandet. Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion från Hans Gleimar (M). Han föreslår i sin motion att stöd- och styrningsförvaltningen ges i uppdrag att utreda behov, förutsättningar samt ge förslag på en handlingsplan för hur olika aktörer och intressenter kan samverka för att etablera och stödja trygghetsboende för äldre. Förvaltningen lämnar i tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2014 yttrande över motionen och föreslår att vård- och omsorgsnämnden lämnar yttrande till kommunstyrelsen enligt tjänsteskrivelsen. Ärendet behandlades i arbetsutskottet den 23 april Kopia till Akten Kommunstyrelsen inkl tjänsteskrivelse

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (15) 37 VON 2014/61 70 Dnr VON 2014/61 dpl 73 Yttrande över motion om Utredning av boendeplan och ett bostadspolitiskt program för äldre. Äldrebostäder på Kvarngatan Vård- och omsorgsnämnden beslutar godkänna yttrandet. Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion från Britt Marinder (S) och Monica Åhlen (S) samt Inga Karlsson (V). De föreslår i sin motion att Ludvika kommun initierar en undersökning av hela bostandsmarknaden i Ludvika kommun för att inventera lämpliga boenden för äldre. Det kan handla om bostäder av olika karaktär såsom trygghetsboende, äldrelägenheter insprängda i det ordinarie bostadsbeståndet eller nybyggnation. Förvaltningen lämnar i tjänsteskrivelse daterad den 11 april 2014 yttrande över motionen och föreslår att vård- och omsorgsnämnden lämnar yttrande till kommunstyrelsen enligt tjänsteskrivelsen. Ärendet behandlades i arbetsutskottet den 23 april Kopia till Akten Kommunstyrelsen inkl tjänsteskrivelse

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (15) 38 VON 2014/57 00 Yttrande över styrdokumenten Säkerhetspolicy och Riktlinjer för säkerhetsarbete i Ludvika kommun Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lämna nedanstående yttrande över styrdokument Säkerhetspolicy för Ludvika kommun och Riktlinjer för säkerhetsarbete i Ludvika kommun. Stöd- och styrningsförvaltningen har upprättat förslag till två reviderade styrdokument som vård- och omsorgsnämnden ges möjlighet att yttra sig över, Säkerhetspolicy för Ludvika kommun och Riktlinjer för säkerhetsarbete i Ludvika kommun. Ett policydokument ska vara ett kortfattat dokument som anger kommunens uppfattning eller principer för kommunens arbete inom ett visst område. Förslaget till reviderad säkerhetspolicy ger en tydlig bild av vad som kommunens arbete ska inrikta sig på när det gäller säkerhet, det vill säga arbetet ska vara preventivt. En riktlinje ska ge konkret stöd för hur uppgifterna ska utföras. Förslaget till nya riktlinjer ger stöd för detta till viss del, men skulle kunna vara ändå tydligare med vilket säkerhetsarbete som måste ske i respektive nämnd och förvaltningen. Till exempel att varje förvaltning ska utse en ansvarig person för säkerhetsarbetet och vad som ingår i dennes uppdrag. Ärendet behandlades i arbetsutskottet den 23 april Kopia till Akten Stöd- och styrningsförvaltningen, kanslienheten

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15) 39 Information från förvaltningen Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen. - Semesterplaneringen är snart klar. - Sjuksköterskornas scheman ser betydligt bättre ut i år. Organisationen kommer att bli densamma som förra året men med en något högre bemanning. - Rekrytering av Solstrålar pågår. Det har kommit in 100 ansökningar till 50 platser.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) 40 Redovisning av delegationsbeslut april 2014 Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten för april Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av vård- och omsorgsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden. Redovisningen innebär inte att vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det vård- och omsorgsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Under april 2014 har delegationsbeslut fattats enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning från den 4 juni Delegationsbesluten redovisas i separat pärm vid sammanträdet. _

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (15) 41 Redovisning av meddelanden Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. Protokoll a) VON 2014/ Patientnämndens verksamhetsberättelse 2013 och protokoll b) VON 2014/92 00 Hjälpmedelsnämnden c) VON 2014/ Kf, Ledamot i vård- och omsorgsnämnden avsägelse och val d) VON 2014/ Antagande av arbetsmarknadspolitiskt program e) VON 2014/ Ks, Tekniksprånget i kommuner och landsting/regioner f) VON 2014/ Ks, Dom i Linköpings tingsrätt rörande fråga om vilken anställningsform en arbetstagare haft och hur anställningen upphört g) VON 2014/ Ks, Dom från tingsrätt rörande brott mot utlänningslagen då arbetstillstånd saknas Övrigt h) VON 2014/82 02 Svenska Kommunalarbetareförbundet stämmer Ludvika kommun fordran på övertidsersättning samt skadestånd för kollektivavtalsbrott i) VON 2014/ Avvikelserapportering kvartal 1, 2014

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (15) j) VON 2014/29 73 Redovisning av statistik över beviljade bistånd som inte kunnat verkställas på grund av platsbrist april 2014 Kopia till Kommunstyrelsen 41 j

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 26 april 2011, kl. 17.00-19.45 ande Se sidan 2 Övriga Kenneth Bååth (S) ersättare Sonja Lindell (S) ersättare

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Tjänstemän Övriga

Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Tjänstemän Övriga 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-10.55 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande Kerstin Marits

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Sida 1(19) PROTOKOLL 2014-09-18. Vård- och Omsorgsnämnden 13.00-15.00. Beslutande Ledamöter

Sida 1(19) PROTOKOLL 2014-09-18. Vård- och Omsorgsnämnden 13.00-15.00. Beslutande Ledamöter 1(19) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset, Bjuv 13.00-15.00 Arvo Hellman (S) ordförande Rolf Olsson (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Gun Törnkvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 11 september, kl. 14.00 14.35 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson

Läs mer

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (13) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-14.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Arvo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta KOMMUN 2013-12-1 o Tid och plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 54 Tertialrapport jan-april 2014 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-12-16 1(14) Tid och plats Tisdagen den 16 december 2014, klockan 14.00 16.00, i Älvans konferensrum. Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Kerstin Nordström, v. ordf. (S) Gunnar

Läs mer

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden

Sollefteå kommun Vård- och äldrenämnden Datum Tid 13.00 15.30 1(16) Plats Beslutande Övriga närvarande B- och C-salen, kommunhuset Sollefteå Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Gert Persson, förvaltningschef Ulf Jonasson, ekonom Jerry

Läs mer

Information om nya upphandlingsregler

Information om nya upphandlingsregler VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 2010-08-26 83 2 Information om nya upphandlingsregler Upphandlingsspecialist Staffan Källström informerar om nya upphandlingsregler som gäller från den 15 juli 2010. Under informationen

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 31

Protokoll Sida 1 av 31 Protokoll Sida 1 av 31 Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S) Lennnart Larsson

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Omsorgsnämnden 2011-12-13 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Björken klockan 14.00 17.30 ande Bertil Johnsson (s) Johan Holm (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Per-Ola Johansson (s) Christer Jonsson (s) ersättare för Milla Dietrichsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

PROTOKOLL. Bengt Åke Jackas. Datum Omsorgsnämnden 2014-02-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35.

PROTOKOLL. Bengt Åke Jackas. Datum Omsorgsnämnden 2014-02-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:45-16:35 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel (SRD) Ove Schönning

Läs mer