SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S) Rolf Högberg (FP) Kenneth Dafgård (S) ej Seppo Timonen (S) ej Calle Svensson (S) Jan Olof Karlsson (C) ej 73 Monica Åhlén (S) Kerstin Sunnerby (M) tjänstgörande ersättare Bengt Forsberg (M), tjänstgörande ersättare Bengt Norling (BOP) tjänstgörande ersättare 73 Helena Bååth (S) tjänstgörande ersättare Bülent Kerpeten (S) tjänstgörande ersättare Elisabeth Berg (S) tjänstgörande ersättare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Maria Zinderland Britt Marinder Bengt Norling Jan Olof Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet från vård- och omsorgsnämnden den 12 oktober 2011, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden..- Protokollet förvaras på vård- och omsorgsförvaltningens kansli. Underskrift Maria Zinderland

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (14) Övriga Bülent Kerpeten (S) ersättare ej Elisabeth Berg (S) ersättare ej Bengt Norling (BOP) ersättare ej 73 Helena Bååth (S) ersättare ej Kerstin Söderlund (S) ersättare Pirkko Andersson (S) ersättare Jan-Erik Eriksson (MP) ersättare ej Margareta Karlsson, förvaltningschef Cathrine Flodström Backlund, områdeschef Cecilia Vestergaard, områdeschef Cecilia Carlsson, områdeschef Håkan Almquist, ekonom Mikael Müller, utvärderare Anna-Karin Mässing, enhetschef Maria Zinderland, handläggare Kent Eriksson, Grön omsorgsverksamhet Ingrid Sundell, Grön omsorgsverksamhet

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (14) 73 Information om grön omsorgsverksamhet på lantgård Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. Grön omsorg är en pedagogisk verksamhet i form av meningsfull sysselsättning på gårdar i lantlig miljö för människor med behov av särskilt stöd. Brukaren erbjuds en meningsfull vardag och aktiviteter utan arbetspress, anpassat till brukarens olika behov med gården som utgångspunkt. Sysslorna kan vara alltifrån att sköta djur till trädgårdsaktiviteter, hantverk och att laga mat tillsammans. Brukaren ska tillhöra personkrets 1, 2 eller 3 enligt LSS eller ha beslut enligt socialtjänstlagen. Brukaren ska inte ha behov av handikappanpassad miljö.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (14) 74 Information från bemanningsenheten Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. Utvärdering av sommaren - vad har fungerat bra respektive mindre bra och vad kan göras bättre? Redovisning av antal personal knutna till bemanningsenheten. Kommande projekt på bemanningsenheten.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (14) 75 Information om personlig assistans Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. Redovisning av antal brukare med personlig assistans i Ludvika kommun. Vad innebär det att leva med personlig assistans, vilka rättigheter finns.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (14) 76 VON 2011/ Information om uppföljning av styrkort och målstyrning Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. Efter att ha varit i gång med målstyrning av verksamheten under årets första åtta månader görs nu en uppföljning av 2011 års styrkort och målstyrning. Vård- och omsorgsnämnden började den 1 januari 2011 att målstyra verksamheten enligt en metod som kallas balanserat styrkort. Målstyrning med balanserat styrkort är en viktig del i beslutsstödet SIV. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 september

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (14) 77 VON 2011/67 04 Budgetuppföljning Vård- och omsorgsnämnden lägger redovisningen till handlingarna. Efter 9 månaders verksamhet är underskottet för vård- och omsorgsförvaltningen 18,7 mnkr för. Delårsbokslutet efter 6 månader visade ett underskott med 10,6 mnkr och det indikerar ett bokslut på cirka 21 mnkr. Åtgärderna med köpstopp, schemaförändringar för personalen och begränsning av vikarieinsättning ute på enheterna i verksamheten kan ännu inte kan spåras i utfallet månaderna efter sommaren. Personalkostnaderna överlag ligger stabilt över budget månad efter månad såsom tidigare och visar ingen tendens att minska. Bokslutsprognosen ligger för närvarande på underskott om totalt tkr. Efter 9 månader ligger områdena psykiatri, utredning och gemensam verksamhet enligt budget, medan området särskilt boende visar underskott med 6,6 mnkr, området stöd i ordinärt boende visar underskott med 3,2 mnkr och området LSS med dess olika verksamheter totalt underskott med 8,9 mnkr. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 september

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (14) 78 VON 2011/ Avgifter och taxor 2012 för vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att anta föreliggande förslag till taxor och avgifter för Inga taxor/avgifter är förändrade. De taxor/avgifter som är indexknutna är ändrade i förhållande till basbeloppets förändring. De delar som berörs av normer/rekommendationer från Konsumentverket och Socialstyrelsen ändras i samband med publiceringen av uppgifterna till dess anges föregående års uppgifter. Kopia Kommunstyrelsen Ekonom

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (14) 79 VON 2011/ Ny bostad med särskild service inom LSS Vård- och omsorgsnämnden förordar en nybyggnation av bostad med särskild service för målgruppen som tillhör LSS, i kommunens egen regi. Enligt tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2011 finns behov av en ny gruppbostad med särskild service inom LSS. Tekniska kontoret har på uppdrag av Vård- och omsorgsförvaltningen tagit fram två tänkbara alternativ. Det första alternativet innebär att hyra befintliga lokaler av Ludvika Hem (tidigare biblioteket på Ludvika Gård). Det andra alternativet är en nybyggnation på Biskopsvägen med gångavstånd till de nya lokalerna för daglig verksamhet. För en lägenhet i storleksordning som planerats i båda alternativen kommer månadshyra att hamna mellan kr/mån till kr/månad. Av dessa två alternativ är det endast nybyggnationen som på samtliga punkter uppfyller vård- och omsorgsförvaltningens kravspecifikation. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 september Kopia Områdeschef Tekniska kontoret

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (14) 80 VON 2011/ Gallringsfrist för allmänna handlingar på sociala medier Vård- och omsorgsnämnden beslutar att handlingarna på sociala medier som är av tillfällig eller ringa karaktär och inte längre är aktuella ska gallras. Kommunstyrelsen antog den 5 april riktlinjer för användning av sociala medier inom Ludvika kommun. Enligt riktlinjerna ska allmänna handlingar som rör ett specifikt ärende diarieföras. Däremot sägs inget om övriga allmänna handlingar får gallras, det vill säga förstöras. Sociala medier är till exempel chattfunktioner, bloggar och diskussionsforum. Kommunikationen mellan användare och kommunen på ett socialt medium är enligt tryckfrihetsförordningen att betrakta som allmän handling. För att gallra dessa handlingar måste det fattas ett gallringsbeslut. Kommunstyrelsen beslutade den 8 juni att handlingar på sociala medier som är av tillfällig eller ringa karaktär och inte längre är aktuella ska gallras. Enligt kommunens arkivreglemente ska varje nämnd fatta beslut om sina handlingar. Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar att handlingarna på sociala medier som är av tillfällig eller ringa karaktär och inte längre är aktuella ska gallras. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 september

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (14) 81 VON 2011/ Policy för offentliga lokaler som saknar hörselslinga och mikrofon Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förlägga sina sammanträden i lokaler som är försedda med hjälpmedel för hörselskadade samt vid behov se till att lokaler som inte redan är utrustade blir det. Kommunfullmäktige besvarade den 22 augusti 2011 en motion daterad 4 november 2010 där motionären yrkar att fullmäktige antar en policy som innebär att vid sammanträden, informationsmöten och sammankomster ska lokalen i god tid vara försedd med hjälpmedel för hörselskadade. Fullmäktige beslutade att kommunala sammanträden ska förläggas i lokaler som redan är försedda med hjälpmedel för hörselskadade. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 september

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (14) 82 Information från förvaltningen Vård- och omsorgsnämnden lägger informationen till handlingarna. Socialstyrelsen har gjort ett planerat besök på äldreboendet Granliden där de bland annat tittade på det sociala innehållet samt samarbetet med landstinget på vårdcentralen. Nästa nämnd den 9 november är en heldag, program kommer. Vilka redovisningar vill nämnden ha under nästa år?

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (14) 83 Redovisning av delegationsbeslut september 2011 Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten för september Vård- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av vård- och omsorgsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till vård- och omsorgsnämnden. Redovisningen innebär inte att vård- och omsorgsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det vård- och omsorgsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation. Under september 2011 har delegationsbeslut fattats enligt vård- och omsorgsnämndens delegationsordning från den 4 juni Delegationsbesluten redovisas i separat pärm vid sammanträdet. _

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (14) 84 Redovisning av meddelanden Vård- och omsorgsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. Protokoll a) VON 2011/ Utdrag ur ks protokoll Antagande av Riktlinjer för rehabilitering för medarbetare i Ludvika kommun b) VON 2011/ Utdrag ur ks protokoll Antagande av Riktlinjer för medarbetarsamtal c) VON 2011/ Utdrag ur ks protokoll Antagande av Riktlinjer om krav och förväntningar på chefer och medarbetare d) VON 2011/ Utdrag ur ks protokoll Möjlighet till önskad sysselsättningsgrad för samtliga medarbetare i Ludvika kommn Övrigt e) VON 2011/ Anmälan enligt Lex Maria, läkemedel f) VON 2011/71 73 Redovisning av statistik över beviljade bistånd som inte kunnat verkställas på grund av platsbrist september Kopia Kommunstyrelsen 84 f

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-04-15 Socialnämnden Plats och tid Samlingssalen Valåsen kl 15:00 18:15 Utses att justera Robert Bull (S) Justeringens plats och tid Sociala Huset, Kållekärr 2015-04-16

Läs mer

Nämnden för funktionshindrade

Nämnden för funktionshindrade Protokoll Nf 216/2014 Nämnden för funktionshindrade Datum: 2014-06-13 Klockan: 9.00 12.15 Plats: Naturens hus Närvarande ledamöter Carina Toro Hartman (S) Susanne Lindholm (KD) Anders Karlsson (S) Pia

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2009-08-27 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.20 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Kjell Rapp (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(24) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10 13.30 Beslutande Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer