Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro Karlsson Skoglund, s Nadja Eriksson, c Erik Nordström, s Susanne Andersson, s, ej 8 Elisabeth Sterner, s, tjänstgörande ersättare, 8 Britt Åhgren, m, tjänstgörande ersättare Göran Karlsson, s Vanja Karlsson, v Kerstin Sunnerby, m Övriga Elisabeth Sterner, s Roger Broberg, s Lennart Paalo, v Helene Lis-Glader, tf förvaltningschef Anki Ullberg, sekreterare Underskrifter 7-16 Sekreterare Ordförande Justerande Anki Ullberg Ingvar Henriksson Karl Georg Karlkvist ANSLAG/BEVIS Protokollet från kultur- och fritidsnämnden den 23 februari 2009, 7-16 är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden..- Protokollet förvaras på kultur- och fritidsförvaltningen Underskrift Anki Ullberg

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (12) 7 KFN 2008/34 80 Bidrag till studieförbunden Kultur- och fritidsnämnden beslutar att bidragen till studieförbunden fördelas enligt bifogat förslag. 2. Till samarrangemang rörande kulturaktiviteter och kulturprojekt undanhålls 100 tkr. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 februari 2009, 5. I tjänsteskrivelse daterad 21 januari 2009 från förvaltningen framgår att i budgeten för 2009 finns tkr att fördela till studieförbunden. Av dessa föreslås tkr fördelas som bidrag enligt bifogat förslag och 100 tkr undanhållas till samarrangemang med studieförbunden rörande kulturaktiviteter och projekt. Studieförbunden Ekonomisekreteraren, Kof Kultursekreteraren

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (12) 8 KFN 2007/ Yttrande över utställning. Säfsen 2:1, Östra Skifsen Blåkuul 1. Kultur- och fritidsnämnden har inget att yttra angående utställningen och områdesbestämmelserna för del av Säfsen 2;1, Östra Skifsen, Blåkuul, Säfsnäs i Ludvika kommun. Susanne Andersson, s, deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 februari 2009, 6. I tjänsteskrivelse daterad 30 januari 2009 skriver tf förvaltningschefen att grundidén med Finngårdsprojektet Östra Skifsen är att bevara ett natur- och kulturlandskap från den skogsfinska kolonisationen, att skapa hållbara verksamheter och attraktioner. Området skall samverka med intilliggande plan, Detaljplan för del av Säfsen 2:1, Östra Skifsen, för att skapa en intressant och genuin besöksmiljö och stärka turismen i bygden. Någon betydande negativ inverkan på miljön anses inte föreligga. Miljö- och byggnämnden

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (12) 9 KFN 2008/24 10 Synpunkter 2008 Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 februari 2009, 8. I tjänsteskrivelse daterad 9 januari 2009 redovisar tf förvaltningschefen synpunkter som inkommit till förvaltningen under I förvaltningens internkontrollplan ingår ett fortlöpande kvalitetsarbete med bland annat hantering av synpunkter. Enhetschef fritid och sporthallar Kultursekreteraren Vaktmästarna Folkets Hus

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (12) 10 KFN 2008/36 10 Uppföljning av internkontrollplan för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 2008 Kultur- och fritidsnämnden godkänner uppföljningen av plan för internkontroll för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 februari 2009, 9. I tjänsteskrivelse daterad 26 januari 2009 skriver tf förvaltningschefen att kommunfullmäktige har fastställt Övergripande reglemente intern kontroll för Ludvika kommun, antaget av kf 27 april 2000, 54. I reglementet fastställs alla olika instansers ansvar för intern kontroll. Enskild nämnd har ansvar för att kommunövergripande reglementen, regler och policys följs inom varje nämnds verksamhetsområde. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen senast 31 mars. Kommunstyrelsen Fritid/sporthall Bibliotek Integrationsenheten Kansli, kof

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (12) 11 KFN 2009/22 10 Internkontrollplan för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhetsområde 2009 Kultur- och fritidsnämnden godkänner planen för internkontroll för kulturoch fritidsförvaltningens verksamhetsområde Arbetsutskottet behandlade ärendet den 9 februari 2009, 10. I tjänsteskrivelse daterad 26 januari 2009 skriver tf förvaltningschefen att kommunfullmäktige har fastställt Övergripande reglemente intern kontroll för Ludvika kommun, antaget av kf 27 april 2000, 54. I reglementet fastställs alla olika instansers ansvar för intern kontroll. Enskild nämnd har ansvar för att kommunövergripande reglementen, regler och policys följs inom varje nämnds verksamhetsområde. Planen ska överlämnas till kommunstyrelsen senast 31 mars. Kommunstyrelsen Fritid/sporthall Biblioteket Integrationsenheten Kansli, kof

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (12) 12 KFN 2009/23 80 Skrivelse från Tore Johansson. Information om planerad bok 1. Kultur- och fritidsnämnden tackar Tore Johansson för sammanställningen av sin dokumentering över Ludvika med omnejd samt information om en planerad bok. I tjänsteskrivelse daterad 7 februari 2009 skriver tf förvaltningschefen att Tore Johansson har i en skrivelse daterad den 2 februari 2009, till kulturoch fritidsnämnden sammanställt sin dokumentering över Ludvika med omnejd samt informerat om en planerad bok. I skrivelsen finns även en ekonomisk redogörelse. Tore Johansson Kultursekreteraren

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (12) 13 Redovisning av delegationsbeslut 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Kultur- och fritidsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt av kultur- och fritidsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kultur- och fritidsnämnden. Redovisningen innebär inte att kultur- och fritidsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kultur- och fritidsnämnden fritt att återkalla lämnad delegering. a) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 5-11, 9 februari b) Tf förvaltningschef Yttrande till miljö- och byggnämnden. Har inget att yttra över ändring för den del av detaljplan på fastigheterna Saxhyttan 5:16, 91:1, 4:315 avseende Missionskyrkan samt den tidigare vaktmästarbostaden i Grangärde. Ludvika FFI beviljas 1 tkr ur Sverker Erikssons Minnesfond. IFK Grängesberg Alpina klubbs ansökan om räntefritt lån, 90 tkr, avslås. c) Enhetschef fritid och sporthallar Reseersättning, spelning Haffas 12 december 2008, för bandet Alenah, kr. Musik Direkt 2009 beviljas 3 tkr, som delas mellan kulturen och ungdom. Pär Eriksson får avslag på sin ansökan ur Guldgruvan, musikprojekt i Japan. Ludvika Skateboardförening beviljas bidrag ur Guldgruvan för att kunna erbjuda nybörjare att prova på skate med lånad utrustning under sportlovsveckan. Utrustningen: två skateboards med tillhörande skydd, skall även i fortsättningen finnas till för utlåning. Sussie Thunberg beviljas bidrag för lokalkostnad ur Guldgruvan, högstadiedisco på Folkets Hus, Ludvika.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (12) d) Kultursekreterare Musik Direkt 2009 beviljas 3 tkr, som delas mellan kulturen och ungdom. e) Ekonomisekreterare Grangärdebygdens SPF beviljas tillstånd enligt 17 lotterilagen under tiden 26 januari 2009 till och med 25 januari Bild och Form beviljas tillstånd enligt 17 lotterilagen under tiden 2 februari 2009 till och med 1 februari f) Integrationschef om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Från och med 27 januari till och med 23 februari g) Integrationshandläggare om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar. Från och med 27 januari till och med 23 februari 2009.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (12) 14 Redovisning av meddelanden 1. Kultur- och fritidsnämnden godkänner redovisningen av meddelanden. a) KFN 2009/18 02 Uppsägning på egen begäran från Linus Johansson som slutar sin anställning på integrationsenheten den 28 februari b) KFN 2009/31 02 Uppsägning på egen begäran från Ingegerd Österholm som slutar sin anställning på Ludvika bibliotek den 30 april c) KFN 2008/94 21 Protokollsutdrag från miljö- och byggnämnden, 3/09 - Detaljplan för del av Sörvik 27:63 med flera, norra Laggarudden, godkännande av utlåtande och till kommunfullmäktige för antagande. d) KFN 2009/29 10 Protokollsutdrag från kommunfullmäktige, 5/09 - Ändring i Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda, 9.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (12) 15 KFN 2009/35 29 Folkets Hus, Ludvika, arbetsgrupp lokaler 1. Kultur- och fritidsnämnden beslutar att tf förvaltningschefen skall utse en arbetsgrupp som undersöker, analyserar samt kommer med förslag till hur kultur- och fritidsförvaltningens befintliga lokaler i Folkets Hus kan utnyttjas efter bibliotekets flytt till nya lokaler. 2. Förvaltningen ska kontinuerligt informera nämnden hur arbetet fortlöper. I tjänsteskrivelse daterad 12 februari 2009 skriver tf förvaltningschefen att Ludvika bibliotek består av ett huvudbibliotek samt fem filialer. Huvudbiblioteket ligger i Folkets Hus, Ludvika. Biblioteket har yta i källarplan (magasin), entréplan, tidningsläsning, vån. 1; arbetsrum, vån. 2 och 3; bibliotek, arbetsrum samt personalutrymmen. Huvudbiblioteket kommer att flytta till nya lokaler vid Engelbrekts hörna under Då frigörs utrymme för annat i Folkets Hus. Olika förslag finns vad lokalerna skall änvändas till och fler önskemål om lokalbehov finns. Kultur- och fritidsförvaltningen bör formatera en grupp som undersöker, analyserar och föreslår på vilket sätt förvaltningen kan använda det befintliga lokalerna efter bibliotekets flytt. Tf förvaltningschef

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (12) 16 KFN 2009/5 04 Extra bidrag. IFK Grängesberg Alpin 1. Kultur- och fritidsnämnden beviljar IFK Grängesberg Alpin ett extra bidrag på 90 tkr för inköp av två snökanoner till anläggningen i Fjällberget. IFK Grängesberg Alpin inkom den 22 december 2008 med en ansökan om ett räntefritt lån på 90 tkr för att finansiera två stycken begagnade snökanoner. Ansökan om räntefritt lån avslogs enligt delegationsbeslut daterat 9 februari Kopia IFK Grängesberg Alpin Enhetschef fritid och sporthallar Ekonomisekreteraren, kof

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10. Underskrifter Sekreterare. Ordförande. Justerare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[25] 2015-02-18 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 18.10 Utses att justera Martin Johansson (Sd) Justeringens plats och tid Kommunhuset

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05

Kultur- och fritidsnämnden. Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 Plats och tid: Stadsbiblioteket, sammanträdesrummet, vån 2, 2014-09-30, kl. 18:00-19:05 ande: Ersättare: Tomas Fjellner, ordf. (M) Charlotte Engblom-Carlsson (FP) Eva-Lena Lindell (S) Paul Hanstål (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Kultur/fritidsnämnden 2007-11-07 1(24) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus 2007-11-07, kl 15.00 18.30 Beslutande Övriga närvarande Thore Ohlsson, fp ordf Ola Persson, s Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kultur- och fritidsnämnden 2011-08-29 1 [11] Plats och tid Sundsby säteri kl 17:00-20:20 ande Övriga närvarande Utses att justera Benita Nilsson (Folkpartiet),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset 16 april 2015 kl. 13.30 18.00 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindahl M Elise Benjaminsson C Ann-Christine Andreasson tjänstgör

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2013-01-09. Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18. TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 15 Plats och tid Torskolans bibliotek, onsdagen den 9 januari 2013 kl. 17.30 18.55 Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18.30 18.35 Beslutande Övriga deltagande

Läs mer

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd)

Tomas Lund (sd) Tj ers för Gudrun Johansson (sd) Sammanträdesprotokoll 1(25) 2012-04-12 Fritid- och kulturnämnden Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-12.30 Beslutande Nils Ingmar Thorell (fp) Claes Diurhuus-Gundersen (m) Håkan Robertsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Högarps by, den 15 juni 2010, kl. 16.50 17.35 Beslutande Övriga deltagande Björn Rydén Ann-Charlotte Andersson Ing-Britt Lingmerth Anna-Greta

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer