SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 15 september 2010 kl. 14:00 15:50 ande Övriga Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Gunnar Åhgren (M) Conny Dahlfors (S) Brittsiw Åsberg (S) Jan-Ola Sandström (C) Göran Andersson (S) Susanne Salomonsson (M) Kerstin Söderlund (S), tjänstgörande ersättare Jens Jansson, (S), tjänstgörande ersättare Leif Sköld (BOP), ersättare Monika Storbacka (FP), ersättare Leif Lagerqvist, (S), ersättare Joost van der Maarel (M), ersättare Christer Lindberg, avdelningschef Arléne Eneroth, ekonomisekreterare Ola Nyström, renhållningschef 70 Karin Olofsson, Sweco, 70 Bertil Höök, teknisk chef Ulla-Britt Öberg, förvaltningssekreterare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Öberg Sören Finnström Conny Dahlfors ANSLAG/BEVIS Protokollet från tekniska nämnden den 15 september 2010, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden. -. Protokollet förvaras på tekniska kontoret, Folkets Hus, Ludvika Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (10) 69 Ändringar i föredragningslistan Tekniska nämnden godkänner ändringen i föredragningslistan. Tillägg i ärendelistan: Omprioritering av investeringsmedel för konvertering av värmesystem vid Säfsgården i Fredriksberg _

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (10) 70 TN2010/ Ny konstruktion avfallstaxa Ola Nyström, renhållningschef och Karin Olofsson från Sweco informerar om ett projekt för gemensam taxekonstruktion. Projektet har genomförts av DalaAvfall i syfte att ta fram gemensamma riktlinjer. Målet är att utforma taxan efter kostnadsfördelning, för att lätt och tydligt kunna motivera taxan. I projektet är 9 av Dalarnas 15 kommuner representerade. Konsekvensen för Ludvika med denna kostnadsfördelning, som innebär att insamling och behandling av hushållsavfall ska bära sina egna kostnader, blir att kostnaderna för avfallskollektivet ökar.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (10) 71 TN 2010/31 04 Budgetuppföljning per den sista augusti Tekniska nämnden beslutar godkänna budgetuppföljningen och översända den till kommunstyrelsen. Avdelningarna har lämnat drift- och investeringsprognoser för verksamhetsåret Driftbudget Tekniska nämnden har tidigare under året redovisat underskott beroende på höga elpriser och den ovanligt stränga vintern med både kyla och mycket snö. I lämnad prognos redovisas nu inga avvikelser för de skattefinansierade verksamheterna. I tidigare lämnad åtgärdsplan har beslut tagits att täcka underskottet för snöröjning på gator, vägar, fastigheter och ofinansierad hyreskostnad för Högskolan Vattenfall, genom omdisponering av medel från beläggningsunderhåll, fastighetsunderhåll, besparing på skötsel av tomtmark, övertid på fastighetsavdelningen och att inte under året återbesätta vakant tjänst som förrådsarbetare inom arbetsavdelningen. Elkostnaderna överstiger nu budget totalt med 3,6 mnkr, 2,5 mnkr för fastighetsförvaltningen och 1,1 mnkr för trafikbelysningen om man räknar med ett medelpris för året med 55 öre/kwh. Elpriset var i augusti 42,61 öre/kwh och medelpriset till och med augusti var 54,79 öre/kwh. Eftersom kommunfullmäktige beslutade att bevilja tekniska nämnden en avvikelse för de delar av elpriset som på årsbasis överstiger det budgeterade 44 öre/kwh redovisas ingen avvikelse för dessa kostnader. Den taxefinansierade verksamheten avfallshantering har förbättrat sin prognos med 0,8 tkr beroende på ökade intäkter. Investeringsbudget De skattefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott med 5,8 mnkr och de taxefinansierade verksamheterna ett överskott med 12,0 mnkr, totalt 17,8 mnkr. Av redovisade överskott har de skattefinansierade verksamheterna redovisat att man vill överföra 3,6 mnkr till 2011 varav 0,9 mnkr avser fastighetsförvaltningen och 2,7 mnkr gata/parkförvaltningen. Fastighetsförvaltningen kommer redan i år i separat skrivelse till tekniska nämnden även föreslå att omprioritera 0,5 mnkr från projekt 3355, 0,1 mnkr från projekt 3557 och 0,3 mnkr från projekt 3560 för utbyte av värmesystem vid Säfsgården i Fredriksberg.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (10) De taxefinansierade verksamheterna vill överföra 12,7 mnkr till Samtliga poster avser vatten- och avloppsverksamheten. De skattefinansierade verksamheterna redovisar att återlämna 3,3 mnkr varav 0,2 mnkr från fastighetsförvaltningen, 0,1 mnkr från gata/parkförvaltningen och 3,0 mnkr från övrig verksamhet. Prognosen att återlämna 3,0 mnkr från projekt 4243 Skakelbacken är osäker på grund av att förhandling pågår med Spendrups och Skanska. Exploateringsersättning med 5,0 mnkr från Spendrups ingår i finansieringen av projektet. Vatten- och avloppsverksamheten redovisar att återlämna 0,5 mnkr från projekt Pumpstationer under förutsättning att upptagna medel i 2011 års budget beviljas. Orsakerna till avvikelserna på respektive projekt redovisas i bifogade bilagor. Kopia till: Kommunstyrelsen Bertil Höök, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom Akten

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (10) 72 TN 2010/ Upphandling av snöröjning Tekniska nämnden antar föreslagna entreprenörer enligt anbudsdiarium. Avtal tecknas för perioden 1 november 2010 till 31 oktober 2013 med möjlighet till förlängning med två år om kommunen så önskar. Besked ska lämnas av kommunen senast 30 juni Inköpssektionen har för tekniska kontorets räkning infordrat anbud på snöröjning inom Ludvika kommun. Upphandlingen har annonserats i Allego Document. Totalt har sju firmor erhållit förfrågningsunderlag. Vid anbudstiden utgång hade fem firmor lämnat anbud. Granskning av anbuden har gjorts av inköpssektionen i samråd med tekniska kontoret. Utvärderingen har gjorts i enlighet med de krav som ställdes i förfrågningsunderlaget. Samtliga anbudsgivare uppfyller ställda krav. Därför antas de anbudsgivare som har lägsta pris för respektive område. Kopia till Inköpssektionen Anders Axelsson, för kännedom Akten

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (10) 73 TN 2010/ Upphandling av grusmaterial Tekniska nämnden antar föreslagen entreprenör enligt anbudsdiarium. Avtal tecknas för perioden 1 oktober 2010 till 30 september 2012 med möjlighet till förlängning med ett år om kommunen så önskar. Besked ska lämnas av kommunen senast 30 juni Inköpssektionen har inbjudit till anbudsgivning gällande kommunens huvudsakliga behov av grusmaterial. Upphandlingen har annonserats i Anbudsjournalen. Totalt har fyra företag erhållit förfrågningsunderlag. Vid anbudstidens utgång hade två företag lämnat anbud. En anbudsgivare har inte uppfyllt kravspecifikationen på punkten Siktkurvor för respektive materialslag ska hålla sig inom givna toleranser och har därför uteslutits och inte gått vidare till anbudsutvärderingen Inköpssektionen har tillsammans med tekniska kontoret utvärderat det anbud som har kvalificerat sig och uppfyllt kravspecifikationen. Kopia till: Inköpssektionen Anders Axelsson, för kännedom Akten

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (10) 74 TN 2010/ Omprioritering av investeringsmedel för konvertering av värmesystem vid Säfsgården i Fredriksberg Tekniska nämnden beslutar att omprioritera 500 tkr från projekt 3355 (Renovering kök Kyrkskolan), 150 tkr från projekt 3557 (Vattenrening Öddö), 300 tkr från projekt 3560 (Utbyte värmekulvert Vasaskolan) och 150 tkr från projekt 3702 (Energibesparande åtgärder) för att nyttjas till konvertering av värmesystem vid Säfsgården. Säfsgårdens äldrevårdsanläggning värms idag upp med olja, detta är ett dyrt uppvärmningsalternativ och byte till annan uppvärmning är därför nödvändigt. Utredning har visat att bergvärme är det bästa alternativet. En halvering av värmekostnaden bedöms vara möjlig vid konvertering till bergvärme. Uppskattad kostnad för en konvertering från olja till bergvärme vid Säfsgården uppgår till tkr. Pengar till en konvertering saknas i årets budget, dock finns möjlighet att omprioritera inom befintlig investeringsbudget. Fastighetsavdelningen föreslår därför att medel omprioriteras, 500 tkr överförs från projekt 3355 (Renovering kök Kyrkskolan), 150 tkr från projekt 3557 (Vattenrening Öddö), 300 tkr från projekt 3560 (Utbyte värmekulvert Vasaskolan) och 150 tkr från projekt 3702 (Energibesparande åtgärder). Totalt omprioriteras tkr, resterande upp till kalkylerad kostnad finansieras av entreprenör YIT och inkluderas i pågående EPC avtal. Kopia till: Stefan Andersson Arléne Eneroth, för kännedom Akten

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (10) 75 Delegationsbeslut Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Redovisning av delegationsbeslut nr

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (10) 76 MEDDELANDEN Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelandena. a) Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Ansökan om stöd till energieffektivisering 124 Ansökan om medel för byggnadsåtgärder - stiftelsen E Cassels Arbetarefond b) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag TN 2010/ Budgetuppföljning 3 år 2010 TN 2010/ Redovisning av nämndernas uppföljning av den interna kontrollen för år 2009 c) Tekniska nämnden Protokoll d) Kurser/inbjudningar Byggherrarna Framtidens byggande i kommuner och kommunala bostadsbolag för minskade kostnader och ökad effektivitet, seminarium i Stockholm den 7 oktober. Spiran Utbildning för politiker och tjänstemän.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 12 maj 2010 kl. 9:00-10:15 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta Granström

Läs mer

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 10 september 2008, kl. 14.00-15.05

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 10 september 2008, kl. 14.00-15.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 10 september 2008, kl. 14.00-15.05 ande Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson, bop

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 11 september, kl. 14.00 14.35 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 13 augusti kl. 13:15-16:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 13 augusti kl. 13:15-16:15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 13 augusti kl. 13:15-16:15 Beslutande Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Kenneth Andersson (S) Maino Wohlfeil (S) Jan-Ola

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-11-27 Beslutsärenden KS 1 Samrådsyttrande för detaljplaner för bostäder m m vid Kyllingsån 2 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2003-2005 3 Upphandling finansiella tjänster inkl. koncernkontosystem

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1

STYRELSEN Sammanträdesdatum Blad 2005-02-08 1 2005-02-08 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Tisdag 8 februari 2005, klockan 09.00 10.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Ingrid Karlsson,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02

PROTOKOLL. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1999-11-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 2 november 1999 kl 19.00-21.30 Lars Rundgren

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Kommunstyrelsen 2005-03-16 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(147) Plats och tid Förvaltningshuset, onsdagen den 16 mars 2004, kl. 08.00-16.00. Ajournering för gruppmöte 10.00-11.00 samt 13.50-14.30. Beslutande Åke Nilsson, ordf. Lars

Läs mer

tekniskt utskott 2010-11-17

tekniskt utskott 2010-11-17 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Kommunhusets tingssal, kl 09.00-12.00 Beslutande Roland Waern (m), ordförande Gunilla Schollin-Borg (mp), ledamot Raymond Asp (s), ledamot Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer