Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 10 september 2008, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 10 september 2008, kl. 14.00-15.05"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 10 september 2008, kl ande Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson, bop Birgitta Granström, s Gunnar Åhgren, m Conny Dahlfors, s Brittsiw Åsberg, s Jan-Ola Sandström, c Göran Andersson, s Tore Karlsson, v Anne-Karin Grönvold, m, tjänstgörande ersättare Övriga Jens Jansson, s, ersättare Leif Lagerqvist, s, ersättare Leif Sköld, bop, ersättare Monika Storbacka, fp, ersättare Sven Nordh, s, ersättare Eber Bergvall, kd, ersättare Bertil Höök, teknisk chef Arléne Eneroth, ekonomisekr. Ulla-Britt Öberg, förvaltningssekreterare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Öberg Sören Finnström Tore Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet från tekniska nämnden den 10 september 2008, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden..- Protokollet förvaras på tekniska kontoret Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (19) 91 TN2008/67 04 Budgetuppföljning per den sista augusti Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisad budgetuppföljning. Avdelningarna har lämnat drift- och investeringsprognoser för verksamhetsåret Det här prognostillfället redovisas även till kommunstyrelsen. Driftbudget Nämndens skattefinansierade verksamheter redovisar ett underskott med 3,4 mnkr. Det är en försämring av föregående prognos med 2,8 mnkr. Förändringen beror på att elpriset ökat med 25,64 öre/kwh, till 63,27 öre/kwh. Underskott redovisas för verksamheterna fastighetsförvaltning, gata/parkförvaltning, samt interna serviceenheten städ. Nämndens taxefinansierade verksamhet vatten/avlopp redovisar en förbättrad prognos med 1,3 mnkr beroende på mer intäkter än budgeterat. Avfallshanteringen redovisar ett underskott med 1,3 mnkr beroende på uteblivna intäkter för förorenade jordar och oljeslam. Investeringsbudget Nämndens verksamheter redovisar ett överskott med 11,7 mnkr avseende de skattefinansierade verksamheterna, exklusive pågående EPC-projekt. Inklusive EPC-projektet redovisas ett underskott med 38,2 mnkr. Fastighetsförvaltningen redovisar ett överskott med 2,7 mnkr exklusive EPC-projektet, och inklusive projektet ett underskott med 47 mnkr. Anslag saknas eftersom projektet ska finansieras med särskilt lån som sedan ska belasta fastighetsdriften. De taxefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott med 14 mnkr. Projekt VA Klenshyttan och Marnäs pumpstation kommer att färdigställas under Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2008 att nämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna redovisad budgetuppföljning. Kommunstyrelsen Arléne Eneroth, för kännedom Bertil Höök, för kännedom Akten

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (19) 92 98/TN /TN /TN TN2003/ TN2003/ Slutredovisning av projekt nr 3330, Lorensberga skola Tekniska nämnden godkänner redovisningen. Ombyggnaden av Lorensberga skola påbörjades via en arkitekttävling år 1996 där Lindark AB ansågs lämna det bästa förslaget. Projektering påbörjades år 1997 och byggnadsarbetet startade i slutet av år 1998 med Bygg Partner i Dalarna AB som generalentreprenör för den första etappen. Entreprenaden omfattade ombyggnad av Hus A, B, C och D samt tillbyggnad av den nya cafeterian. År 2001 startade ombyggnaden av Hus E (teknikbyggnad inklusive aula). Entreprenaden genomfördes som en generalentreprenad med T Semb Bygg AB som entreprenör. År 2002 genomfördes ombyggnad av Hus J med Bygg Partner i Dalarna som generalentreprenör. Hus F och G innefattande musiksal och matsal byggdes om år NJBygg AB genomförde ombyggnaden och entreprenadformen även här generalentreprenad. Total ombyggd/renoverad yta: 6500 m 2. Hus H (hemkunskapsbyggnad) slutredovisas separat. Hus I (slöjdhuset) som är sista etappen är nyligen slutbesiktad. Skrivelse/beslut Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Projektledare: Bengt Judén /Osmo Heiskanen

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (19) BUDGETAVRÄKNING Kapitalutgifter År Anslag Redovisat Avvikelse kr/ m 2 Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget + * Budget Budget Beviljad avvikelse Summa utgifter: Kapitalinkomster Statsbidrag etc. Budget Summa inkomster: NETTOREDOVISNING Utgifter/inkomster * Reviderad budget KF Projektet har slutförts under 2006 med ett resultat av -19 tkr. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 13 augusti 2008 att nämnden godkänner ovanstående redovisning. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 augusti Stefan Andersson Arléne Eneroth, för kännedom Akten

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (19) 93 TN2006/ Slutredovisning av projekt nr 3522, Lorensberga Hus H Tekniska nämnden godkänner redovisningen. Projektet innefattade ombyggnad och renovering av Lorensberga hus H (hemkunskapsbyggnad). Entreprenaden genomfördes som en totalentreprenad, rör, el och vent ingår i byggnadskostnaden. Total ombyggd yta är 305 m 2. Skrivelse/beslut Kommunfullmäktige Projektledare: Entreprenör: Jan Bjälemar NJBygg AB PROJEKTREDOVISNING Kod Verksamhet Kalkyl Utfall Differens kr / m Konsulter Allmänna avgifter Evakueringar m.m /235 Entreprenad: Bygg /235 Entreprenad: VS 234/235 Entreprenad: Vent 234/235 Entreprenad: El 234/235 Entreprenad: Mark 235 Extra arbeten Förvaltningskostnad 237 Övrigt Summa:

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (19) BUDGETAVRÄKNING Kapitalutgifter År Anslag Redovisat Avvikelse kr/ m 2 Budget Budget Beviljad avvikelse Summa utgifter: Kapitalinkomster Statsbidrag etc. Budget Summa inkomster: NETTOREDOVISNING: Utgifter/inkomster Projektet har slutförts under 2007 med ett resultat av +63 tkr. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti 2008 att nämnden godkänner ovanstående redovisning. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 augusti Stefan Andersson Arléne Eneroth, för kännedom Akten

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (19) 94 TN2005/ Slutredovisning av projekt nr 3917, Sporthallen simbassäng Tekniska nämnden godkänner redovisningen. Under våren 2003 genomfördes en utredning om vilken typ av ytskikt som skulle väljas för bassängrenoveringen. Kommunstyrelsen beslutade att byte av kakel var aktuellt. Renoveringen påbörjades i maj Under sommaren konstaterades att sättbruk och tätskikt var mycket dåligt på golvytor runt bassängen vilket innebar att tätskikten inte kunde anslutas mot varandra. Samtliga golvytor bilades bort och nytt material monterades. Allt färdigställdes under hösten och vattnet fylldes upp. Ett stort läckage upptäcktes, ett ingjutet avtappningsrör hade spruckit. Bassängen tömdes på nytt och ett omfattande rörbyte genomfördes. Bassängen återöppnades vid årsskiftet Renoverad yta: 680 m 2 Skrivelse/beslut Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Projektledare: Entreprenör: Stefan Andersson/Jan Bjälemar NJBygg AB PROJEKTREDOVISNING Kod Verksamhet Kalkyl Utfall Differens kr / m Konsulter Allmänna avgifter Evakueringar m.m /235 Entreprenad: Bygg /235 Entreprenad: VS /235 Entreprenad: Vent 234/235 Entreprenad: El 234/235 Entreprenad: Mark 235 Extra arbeten 237 Övrigt

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (19) BUDGETAVRÄKNING Kapitalutgifter År Anslag Redovisat Avvikelse kr/ m 2 Budget Budget Budget + * Budget Budget Beviljad avvikelse Summa utgifter: Kapitalinkomster Statsbidrag etc. Budget Summa inkomster: NETTOREDOVISNING: Utgifter/inkomster * Reviderad budget KF Underskottet beror på materialkostnader för rostfria rör. Materialet ingår i rubriken bygg. Projektet påbörjades under verksamhetsår 2004 och fortsatte under 2005 och 2006 och avslutades under 2007 med ett resultat av -129 tkr. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 13 augusti 2008 att nämnden godkänner ovanstående redovisning. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 augusti Stefan Andersson Arléne Eneroth, för kännedom Akten

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (19) 95 TN2005/ Slutredovisning av projekt nr 3922, Familjebad Tekniska nämnden godkänner redovisningen. Tillbyggnad av familjebad inklusive rum för vattenrening belägen i källarplan samt renovering av befintliga omklädningsdelar. Den totala ytan uppgår till 1100 m 2. Skrivelse/beslut Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Projektledare: Entreprenör: Stefan Andersson /Jan Bjälemar NJBygg AB PROJEKTREDOVISNING Kod Verksamhet Kalkyl Utfall Differens kr / m Konsulter Allmänna avgifter Evakueringar m.m /235 Entreprenad: Bygg /235 Entreprenad: VS 234/235 Entreprenad: Vent 234/235 Entreprenad: El 234/235 Entreprenad: Mark 235 Extra arbeten 237 Övrigt Summa:

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (19) BUDGETAVRÄKNING Kapitalutgifter År Anslag Redovisat Avvikelse kr/ m 2 Budget Budget Budget Budget Budget Beviljad avvikelse Summa utgifter: Kapitalinkomster Statsbidrag etc. Budget Summa inkomster: NETTOREDOVISNING: Utgifter/inkomster Uppdraget att utreda ett familjebad lämnades till tekniska kontoret under 2003 utan anslag. Vid KF reglerades nedlagda kostnader. Tillbyggnaden av familjebadet startade under 2005 och avslutades under 2007 med ett resultat av tkr. De ökade kostnaderna beror bland annat på utbyte av takkonstruktion för ökad fuktsäkerhet, justeringar av vattenrening inklusive styrning för detta, flytt av el-centraler p.g.a. platsbrist för vattenrening samt elmatning till ny transformatorstation. Kostnaderna har redovisats under projektets gång till styrgrupp och i budgetuppföljningar. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 13 augusti 2008 att nämnden godkänner ovanstående redovisning. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 augusti Stefan Andersson Arléne Eneroth, för kännedom Akten

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (19) 96 TN2002/ TN2003/ TN2004/ TN2004/ Slutredovisning av projekt nr 3333, Parkskolan Tekniska nämnden godkänner redovisningen. Projekteringen för den första etappen (byggnad benämnd Bullerbyn) påbörjades i slutet av år 2001, byggnadsarbetet startade sommaren Till generalentreprenör utsågs Hus och Markbyggarna AB. Entreprenaden omfattade ombyggnad av trä/syslöjd, musik och hemkunskapssalar. Sommaren 2003 påbörjades ombyggnad av huvudbyggnaden innehållande lärosalar samt en administrativ del. Generalentreprenör var även där Hus och Markbyggarna AB. Entreprenaderna slutfördes i slutet av Under sommaruppehållet 2004 genomfördes rivning av 3:e trapphuset (mot gymnastiksalen). Entreprenör var Kopparfuxen AB från Skärplinge. Total ombyggd yta för båda etapperna uppgick till m 2. Slutreglering av entreprenaden kunde inte genomföras på grund av olika syn på vad som ingick i entreprenaden. En förlikning mellan kommunen och Hus och Markbyggarna AB genomfördes i april Skrivelse/beslut Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Projektledare: Osmo Heiskanen

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (19) BUDGETAVRÄKNING Kapitalutgifter År Anslag Redovisat Avvikelse kr/ m 2 Budget Budget Budget Budget Budget + * Budget Budget Budget Budget Beviljad avvikelse Summa utgifter: Kapitalinkomster Statsbidrag etc. Budget Summa inkomster: NETTOREDOVISNING Utgifter/inkomster * Reviderad budget KF Underskottet beror till största delen på oenighet mellan kommunen och entreprenören om vad som var extra arbeten och vad som ingick i entreprenaden. Projektet har slutförts under 2008 med ett resultat av -895 tkr. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 21 augusti 2008 att nämnden godkänner ovanstående redovisning. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 augusti Stefan Andersson Arléne Eneroth, för kännedom Akten

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (19) 97 TN 2005/ Slutredovisning av projekt nr 3407, Sädesmagasinet Hammarbacken Tekniska nämnden godkänner redovisningen. Handlingar för renovering av fasaden på Sädesmagasinet arbetades fram under 2004 tillsammans med Länsstyrelsen. Renoveringsarbetet påbörjades under år 2005 med en gavel och en långsida. Resterande fasader åtgärdades under år Efterarbete invändigt inklusive markjusteringar utfördes under år Renoverad fasadyta inklusive del av invändiga väggar: 1100 m 2. Skrivelse/beslut Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Projektledare: Ulf Westman Entreprenör: Bygg: Tremans Fasad AB Mark: Egen regi PROJEKTREDOVISNING Kod Verksamhet Kalkyl Utfall Differens kr / m Konsulter Allmänna avgifter Evakueringar m.m /235 Entreprenad: Bygg /235 Entreprenad: VS 234/235 Entreprenad: Vent 234/235 Entreprenad: El /235 Entreprenad: Mark Extra arbeten 237 Övrigt Summa:

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (19) BUDGETAVRÄKNING Kapitalutgifter År Anslag Redovisat Avvikelse kr/ m 2 Budget Budget Budget Budget Beviljad avvikelse Summa utgifter: Kapitalinkomster Statsbidrag etc. Budget Summa inkomster: NETTOREDOVISNING: Utgifter/inkomster Projektet startade under 2004 och har fortsatt under 2005, 2006 och Fasadrenoveringen slutfördes under 2007 med ett resultat av + 1 tkr. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 21 augusti 2008 att nämnden godkänner ovanstående redovisning. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 27 augusti Stefan Andersson Arléne Eneroth, för kännedom Akten

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (19) 98 TN2008/ Organisationsjustering Tekniska nämnden godkänner organisationsjustering för fastighetsavdelningen Fastighetsavdelningen omfattas av ett flertal olika lagkrav. För att kunna leva upp till nya och ökade myndighetskrav krävs administrativa resurser för utredning och genomförande. För att på ett rationellt sätt klara av att genomföra ovan nämnda arbetsuppgifter måste resurser friställas inom avdelningen och arbetsuppgifter omfördelas. I samband med att fastighetsservicegruppens arbetsledare var tjänstledig för att prova annat arbete genomfördes en omstrukturering inom befintlig personalgrupp. Tjänstens arbetsuppgifter fördelades ut på tre medarbetare (säkerhetstekniker, larmtekniker, assistent) inom avdelningen. Arbetsledaransvaret lades på en av tjänsterna, tjänsten som säkerhetstekniker. Vissa arbetsuppgifter från säkerhetsteknikertjänsten har flyttats till larmteknikertjänsten och ansvaret för rena administrativa uppgifter exempelvis personaladministration från samtliga involverade tjänster ligger på berörd assistent. Denna konstellation som kan ses som en form av delat ledarskap har visat sig fungera bra, sårbarheten är betydligt mindre och organisationen fungerar mer strukturerat. Avsikten är att permanenta denna organisation och att skapa en övergripande ingenjörstjänst med organisatorisk placering i avdelningens servicegrupp med ansvar för bland annat myndighetskrav och arbetsmiljöarbete. Berörd assistenttjänst avses uppgraderas till en handläggartjänst i samband med föreslagen organisationsjustering. Anledningen till denna förändring är inte enbart tillkommande kvalificerade arbetsuppgifter utan även kvalifikationen på tjänstens arbetsinnehåll sedan tidigare (budget-, uppföljnings- och bokslutsarbete inom städsektionen). Utöver ovanstående organisationsjustering har arbetsledaransvaret för avdelningens hantverkare överförts till annan person inom fastighetsavdelningen. Tidigare arbetsledare kommer fortsättningsvis att driva mindre investeringsprojekt och att arbeta med framtagande av en objektsanpassad underhållsplan för det kommunala fastighetsbeståndet. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 22 augusti 2008 att nämnden godkänner förslag till organisationsjustering.. Bilaga 1 Stefan Andersson, Arléne Eneroth, Akten

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (19) 99 TN 2008/ Ansökan om bidrag för fasadrenovering av Cassels Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige bevilja kronor i tilläggsanslag till Stiftelsen E Cassels Arbetarefond. Stiftelsen E Cassels Arbetarefond har i skrivelse daterad 7 juli 2008 (ankom till tekniska 31 juli 2008) ansökt om kronor i bidrag till fasadrenovering. Cassels har under flera år varit medvetna om att fasaden måste renoveras och påtalat det i grundbidragsansökningarna utan att specificera kostnaden. Nu har läget försämrats varför omedelbara åtgärder är nödvändiga. Stiftelsen har tillsammans med en entreprenör gjort en genomgång av vad som behöver åtgärdas omedelbart. Vid genomgången framkom det att entrésidan inkl kolonnerna samt fasaden vid utgångarna måste åtgärdas. Kostnaden för detta blir enligt inkommet anbud kronor. Fördelningen av årets bidrag till lokalägande föreningar har gjorts. De pengar som i dagsläget finns kvar är planerade att användas till energibesparande åtgärder hos de Folkets Hus som ännu inte fått hjälp att installera energibesparande värmekällor. Då Cassels är en angelägenhet för hela kommunen föreslår tekniska kontoret i tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2008 att ansökan skickas vidare till kommunfullmäktige för handläggning. Trafik- och lokalutskottet behandlade ärendet den 27 augusti Kommunfullmäktige Christer Lindberg, för kännedom Akten

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (19) 100 TN2008/ Ansökan om tillstånd att träna travhästar på banvallen mellan Roskänge och Ställbergsvägen Tekniska nämnden beslutar att inte ändra tidigare beslut av trafik- och lokalutskottet den 23 september 89. Grangärdebygdens Hästintresseförening har i skrivelse daterad 26 juni 2008 önskat att få tillstånd att träna hästar på banvallen Roskänge - Ställbergsvägen. Trafik- och lokalutskottet beslöt på delegation av tekniska nämnden den 23 september att i väntan på utbyggnaden/iordningställande till gång- och cykelväg, får banvallen mellan Rönnäset och Hafstjärn tills vidare nyttjas av gående, cyklister, ridande, travekipage och skoteråkare. Detta beslut trädde ikraft 30 september Banvallen är skyltad med vägmärke förbjuden trafik med motordrivet fordon. Detta innebär att det är fritt att träna hästar i enlighet med tidigare beslut. Dock skall noteras att övriga som nämns i beslutet inte får utestängas från banvallen. Då den pågående utbyggnaden av gång- och cykelväg mellan Nyhammar och Grangärde inte påverkar planerna på en kommande ombyggnad av banvallen till gång- och cykelväg föreslår tekniska kontoret i tjänsteskrivelse daterad 20 augusti 2008 att gällande beslut inte ändras. Trafik- och lokalutskottet behandlade ärendet den 27 augusti Grangärde Hästintresseförening Christer Lindberg, för kännedom Akten

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (19) TN2008/310 TN2008/ MEDDELANDEN Nämnden godkänner redovisningen av meddelandena. a) Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 8:62 - Energideklarationer och kommunens tillsynsansvar b) Hyresgästföreningen Skrivelse angående taxor. c) Kommunfullmäktige TN 2008/ Anslag till utbyggnad av Skakelbackens industriområde i Grängesberg TN 2008/ Anslag till byggande av ny tillfart till Grängesbergs Industri AB:s (GIA) industriområde TN2008/ Omprioritering av investeringsmedel för tekniska nämnden Antagande av riktlinjer för kommunens försäkringar TN2008/ Ändring av allmänt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnden - anställning av förvaltningschef TN2008/ Svar på motion om väderskydd vid busshållplatser d) Kommunstyrelsen TN2008/ Återinvestering av energibidrag EPC TN2008/ Budgetuppföljning nr 3 år 2008 för Ludvika kommun TN2007/ Uppföljning av nämndernas interna kontroll för 2007 e) Tekniska nämnden Protokoll , f) Inbjudningar/kurser Region Gävleborg m fl Presentation av höstbudgeten - hur påverkas landsting och kommuner? 26 september i Gävle. Stiftelsen Fakultetskurser Kommunalrätt, 25 september i Stockholm E-förvaltning - en rättslig guide till myndigheternas IT-användning 24 september i Stockholm

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (19) Kommunakuten AB Integritet och offentlighet - hur hanterar vi det? 22 oktober i Stockholm Rätt beslut vid upphandling i konkurrens, 17 september i Stockholm Spiran, Länsstyrelsen Örebro Kvinnor, män och makt, 1 oktober i Örebro

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 12 maj 2010 kl. 9:00-10:15 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta Granström

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus

Nacka kommun. Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Nacka kommun Granskning av om- och tillbyggnation av Nacka stadshus Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 8 2.1. Bakgrund... 8 2.2. Syfte och avgränsning... 8 2.3. Metod... 9 3. Beslut i kommunstyrelse

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2010-09-13 1(71) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 16.00-16.10 kl 18.00-18.20 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Karlsson, kommundirektör Tommie

Läs mer

2011-11-10 2014-02-04 1 (49)

2011-11-10 2014-02-04 1 (49) 2011-11-10 2014-02-04 1 (49) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 4 februari, 2014, kl. 09.00 15.45, ajournering 10.05 10.30, 12.00 13.00, 14.55-15.15 Beslutande Ledamöter Yoomi

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) 2008-06-17. Plats och tid Folkets hus Skaulo, tisdagen den 17 juni 2008, kl. 10.00-15.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) 2008-06-17. Plats och tid Folkets hus Skaulo, tisdagen den 17 juni 2008, kl. 10.00-15.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Folkets hus Skaulo, tisdagen den 17 juni 2008, kl. 10.00-15.00 ande Klas Holmgren (s), ordförande Bernd Lass, (s) Per Eriksson, (s) Botolf Brandebo, (v) Sune

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00

Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-12-20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Folkets Hus, Nynäshamn, 2014-01-15 kl. 19:00 Ärenden: Enligt bilagda handlingar KOMMUNFULLMÄKTIGE FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträdesdatum

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-05-12 1 (16) Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30 2015-05-12 kl. 18.30-21.15 Tekniska nämnden -05-12 1 (16) Plats och tid Tekniska förvaltningen, Ommavägen 30-05-12 kl. 18.30-21.15 Beslutande Övriga ersättare Tjänstemän och övriga Jörgen Jönsson (C), ordförande Bror Ahlin (M) Cornelis

Läs mer