SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl ande Övriga Sidan 2 Pettersson Maria, s Israelsson Kjell, m Josefsson Kurt, bop Birgitta Granström, s Finnström Sören, s Bropetters Mauritz, c Henriksson Ingvar, s Dahlman Carl-David, kd Grandelius Sören, s Persson Hans Göran, m Wedman Lotta, mp Seppo Timonen, s, tjänstgörande ersättare Kjell Stenberg, s, tjänstgörande ersättare Håkan Anestedt, s, tjänstgörande ersättare Lena Högberg, v, tjänstgörande ersättare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Marianne Gidlund Maria Pettersson Lotta Wedman ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 6 maj 2008, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden..- Protokollet förvaras på Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (18) Övriga Jan-Olof Pettersson, c, ersättare Jim Gavelin, s, ersättare Lena Thurén, fp, ersättare Per Erik Granström, s, ersättare Lars Hellsing, t f kommunchef Marianne Gidlund, kommunsekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (18) 82 KS 2007/155 Val av ledamot i jämställdhetskommittén Kommunstyrelsen väljer Sören Grandelius, s Val av ledamot i jämställdhetskommittén efter Ulla-Britt Mikaelsson t.o.m Vald Jämställdhetskommittén Förtroendemannaregistret Akt

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (18) 83 KS 2007/27 Val av ledamot i Västerbergslagens visionsgrupp Kommunstyrelsen väljer Ingvar Henriksson, s Val av ledamot i Västerbergslagens visionsgrupp efter Ulla-Britt Mikaelsson t.o.m Vald Västerbergslagens visionsgrupp Förtroendemannaregistret Akt

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (18) 84 KS 2007/146 Val av ledamot i välfärdsrådet Kommunstyrelsen väljer Håkan Anestedt, s Val av ledamot i välfärdsrådet efter Ulla-Britt Mikaelsson t.o.m Vald Välfärdsrådet Förtroendemannaregistret Akt

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (18) 85 KS 2008/ Uppdrag att göra en fördjupning av översiktsplanen för Fredriksbergs samhälle Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att göra en fördjupad översiktsplan för Fredriksberg. Säfsen Resort har under senare år fortsatt att utvecklats i en positiv riktning och nu står företaget inför ytterligare investeringar. Fortfarande medger gällande detaljplan för Säfsenanläggningen att ett antal stugor kan byggas. På lång sikt erfordras kompletteringar för att både företaget och kommunen skall kunna planera sina framtida insatser. Av en tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2008 från kommunledningskontoret framgår att en utveckling av Säfsen Resort kommer att påverka samhället i stort och vissa frågeställningar behöver utredas. Dessa frågeställningar redovisas lämpligen i en fördjupning av översiktsplanen för Fredriksbergs samhälle och Säfsbyn. Planeringen skall utgå från de riktlinjer som gäller för det rörliga friluftslivet och som finns redovisat i det underlagsmaterial som gäller för beslutet om riksintresse för den västra kommundelen. Kommunledningskontoret anser att det även är av vikt att en dialog förs med befolkningen i Fredriksberg, liksom att planeringen utgår från ett miljöperspektiv. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att göra en fördjupad översiktsplan för Fredriksberg. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 april 2008, 66. Remiss mark- och planeringsenheten Miljö- och byggnämnden E-akt

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (18) 86 KS 2008/196 Budgetuppföljning nr 2 år 2008 för Ludvika kommun 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten. 2. Respektive nämnd som redovisar negativ prognos tar fram en handlingsplan med konsekvensanalys för att uppnå budgetbalans. Redovisning till arbetsutskottet sammanträde den 20 maj Tekniska nämnden redovisar investeringsbudgeten uppdelad på skatteoch avgiftsfinansierad verksamhet samt EPC projektet. Redovisning till arbetsutskottet sammanträde den 20 maj Förslag till beslut Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden att omprioritera beviljade investeringsmedel för 2008 för att kunna genomföra renovering av Lorensberga och Högbergsskolans kök. Renoveringen av Kyrkskolans kök senareläggs därmed till Budgetuppföljning 2 är årets första prognos med både drift och investering. Driften visar ett negativt resultat med -8,1 miljoner kronor. Detta är en försämring mot föregående driftprognos med 2,1 miljoner kronor. Investeringarna beräknas överskrida de budgeterade nivåerna med ca 26 miljoner vilket ger 0,8 miljoner mer i avskrivningsprognos. Förändringar av pensioner beräknas bli 2 miljoner bättre än budget. Prognosen för skatteintäkterna har försämrats på grund av nya tal i skatteavräkningen för 2007 och Försämringen är i storleksordningen 6,8 miljoner mot budget. Vidare förbättras finansnettot med 0,8 miljoner på grund av högre utdelning från VBgruppen. Sammantaget är prognosens resultat totalt -1,6 miljoner kronor vilket är -12,9 sämre än budget. Uppföljning i sammandrag.bilaga 1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 april 2008, 73. Kopia Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, inkl tjänsteskrivelse Remiss tekniska nämnden, punkt 2, 3 Remiss social- och utbildningsnämnden, punkt 2 Arbetsutskottet 20 maj E-akt

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (18) 87 KS 2007/ Svar på motion om bredband i glesbygd Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram kostnadsförslag för ADSLlösningar i de telestationer som har fiberanslutning. Sören Finnström, s, har lämnat in en motion om bredbandsutbyggnad. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en genomgripande undersökning av flera olika alternativ för bredband i glesbygd, samt att ta fram och redovisa kostnader för alternativa lösningar. Av en tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2008 från kommunledningskontoret framgår att utbyggnaden av bredband har skett i flera omgångar inom Ludvika kommun sedan Täckningen är idag drygt 99 procent av befolkningen. Inom de områden som inte har ADSL-lösningar är kapaciteten ca 230 kbit, vilket är en betydligt lägre kapacitet än vad ADSL kan erbjuda. Kommunledningskontoret anser att problemen med utbyggnaden för glesbygdsområdena till stora delar handlar om stora skogsbeklädda kuperade områden, vilket gör olika utbyggnadsalternativ vad gäller fiber eller master ganska dyra. Till vissa av de kvarvarande stationerna finns fiber draget och för dessa alternativ är kostnaderna för en ADSL-bestyckning av stationerna beroende av hur modern utrustning de har. Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad. Vidare föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram kostnadsförslag för ADSL-lösningar i de telestationer som har fiberanslutning. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 april 2008, 52, Kommunfullmäktige

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (18) 88 KS 2008/336 43l Återrapportering av uppdrag - Naturvårdsberedningen år 2007 Kommunstyrelsen noterar rapporten till protokollet. Naturvårdsberedningen är ett organ som enligt fullmäktiges beslut årligen skriftligt ska rapportera om sin verksamhet till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska i fortsättningen ske under första kvartalet och avse verksamheten året innan. Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2008 att rapporten noteras till protokollet. Rapporten från naturvårdsberedningen finns bilagd tjänsteskrivelsen. E-akt

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (18) 89 KS 2008/ Återrapportering av uppdrag - Kommunbygderådet år 2007 Kommunstyrelsen noterar rapporten till protokollet. Kommunbygderådet är ett organ som enligt fullmäktiges beslut årligen skriftligt ska rapportera om sin verksamhet till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska i fortsättningen ske under första kvartalet och avse verksamheten året innan. Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2008 att rapporten noteras till protokollet. Rapporten från naturvårdsberedningen finns bilagd tjänsteskrivelsen. E-akt

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (18) 90 KS 2007/ Enhetlig terminologi för Ludvika kommuns styrdokument Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar en enhetlig terminologi för Ludvika kommuns styrdokument enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 21 februari Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2007, 37, att det en gång per mandatperiod ska fattas beslut huruvida de kommunövergripande policydokumenten m.m. ska revideras upphävas eller vara oförändrade. I en tjänsteskrivelse daterad den 21 februari 2008 från kommunledningskontoret föreslås, som ett led i översynen och för att förtydliga den roll dokumenten har, att ge Ludvika kommuns styrdokument en gemensam enhetlig terminologi. Kommunledningskontoret är medvetet om att den inte alltid kan tillämpas, då beteckningen på vissa dokument styrs av lagstiftning eller beslut i instanser utanför kommunen. Översyn av Ludvika kommuns styrdokument och framtagande av nya styrdokument kommer att ske med utgångspunkt från den enhetliga terminologin. Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige antar en enhetlig terminologi för Ludvika kommuns styrdokument enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 april 2008, 65. Behandling Carl-David Dahlman yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (18) 91 KS 2005/ Svar på motion om att införa hemvårdnadsbidrag för anhörigvårdare Förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. Lilly Granberg, har lämnat in en motion daterad den 7 mars Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att införa ett generöst hemvårdnadsbidrag för anhörigvårdare i Ludvika kommun tills vidare. Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen. Nämnden anför att man i samråd med anhörigvårdare i kommunen, pensionärsorganisationerna, Röda Korset och Svenska Kyrkan valt att satsa på andra insatser, utifrån de önskemål som inkommit, i stället för någon form av ekonomiskt bidrag. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 april 2008, 64. Behandling Maria Pettersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (18) 92 KS 2008/ Svar på revisionsrapport om intern kontroll Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse daterad 22 februari 2008 till kommunrevisionen som svar på revisionsrapporten. Kommunrevisionen har begärt kommunstyrelsens yttrande över en revisionsrapport om den interna kontrollen. Revisionens begäran är daterad 11 februari Kommunledningskontoret har i tjänsteskrivelse daterad 22 februari 2008 redovisat revisionens synpunkter samt kommunledningskontorets uppfattning. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen till kommunrevisionen som svar på revisionsrapporten. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 april 2008, 63. Kommunrevisionen, inkl tjänsteskrivelse E-akt

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (18) 93 KS 2008/ Intern kontroll för år 2008 Kommunstyrelsen antar plan för intern kontroll Planen är bilagd tjänsteskrivelse daterad den 14 mars Kommunledningskontoret har för 2008 utarbetat ett förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde samt förslag till gemensamma punkter för samtliga nämnder. Av en tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2008 från kommunledningskontoret framgår att syftet med den interna kontrollen är att få en bekräftelse på att verksamheten bedrivs författningsenligt, effektivt och att den stämmer överens med syftet för verksamheten så att avsedda resultat nås. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar plan för intern kontroll Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 april 2008, 62. Behandling Maria Pettersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kurt Josefsson yrkar att det i internkontrollplanen läggs till punkten ekonomisk riskanalys. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Kurt Josefsson yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Remiss kanslienheten E-akt

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (18) 94 KS 2008/127 Firmateckning för kommunstyrelsen 1. Från kommunstyrelsen och utskott utgående skrivelser, fullmakter, låneoch borgensförbindelser skall, i de fall där inte annat beslutas, undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Maria Pettersson eller kommunstyrelsens förste vice ordförande Ivan Eriksson eller kommunstyrelsens andre vice ordförande Kjell Israelsson med kontrasignation av antingen tf kommunchef Lars Hellsing, tf ekonomichef Rune Wikström, planeringschef Jan-Erik Eriksson, personalchef Anna Cederlöf, näringslivschef Lars-Åke Josefsson eller IT-chef Monica Lundin Andersson. 2. Exploateringsavtal, parkeringsköpavtal, servitutsavtal, avtal avseende nyttjanderätt till mark samt handlingar rörande köp, byte samt försäljning av fast egendom på kommunstyrelsens vägnar undertecknas av planeringschef Jan-Erik Eriksson eller markingenjör Jan Persson med kontrasignation av antingen exploateringsingenjör Bo Johansson eller fastighetssekreterare Håkan Björkvall. 3. Dessa beslut gäller fr.o.m. den 7 maj 2008 då kommunstyrelsens tidigare beslut 32/2008 upphör att gälla. Den 1 maj börjar Anna Cederlöf som personalchef och därför fordras ett nytt beslut om firmateckning. Nuvarande beslut om firmateckning fattades den 5 februari 2008, 32. Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2008 bl.a. att beslutet ska gälla fr.o.m. den 7 maj 2008 då kommunstyrelsens tidigare beslut 32/2008 upphör att gälla. Kommunledningskontorets enheter E-akt

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (18) 95 Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Kommunstyrelsens utskott a) KS 2008/ Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 18-33, b) KS 2008/ Kommunstyrelsens samordningsutskott 1-5, , c) KS 2008/ Kommunstyrelsens arbetsutskott 36-51, , , d) KS 2008/ Kommunstyrelsens personalutskott 7, , e) KS 2008/ Kommunstyrelsens planutskott 3, Kommunstyrelsens ordförande f) KS 2008/ daterat att tillåta Per Andersson att använda kommunvapnet i en bok om heraldikens regler. g) Kommunen avstår från sin förköpsrätt Datum Fastighet löpnr i diariet Klenshyttan 2:4 341

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (18) Sunnansjö 86:12 och 86: Delegation planeringschefen h) KS 2008/ daterat fastighetsreglering fastigheterna Gonäs 1:36 och Gonäs 1:140. Delegation handläggare i) KS 2008/ daterat ingen erinran mot kamerabevakning för GIA industriområde.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (18) 96 Redovisning av meddelanden Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena. Protokoll a) Västerbergslagens samordningsförbund b) Region Dalarna nämnden för primärkommunala frågor Övrigt c) KS 2008/ Länsstyrelsen Dalarnas län - beslut till Dala Berg AB - tillstånd till fortsatt och utökad täkt av berg fastigheten Säfsen 2:1. Kallelse d) KS 2008/ LudvikaHem AB ordinarie årsstämma den 6 maj e) KS 2008/ D.i.s bergslagen föreningsstämma den 29 april f) KS 2008/ VB Kraft årsstämma den 8 maj 2008 g) KS 2008/ VB Energi årsstämma den 8 maj 2008 h) KS 2008/ VB Elnäts årsstämma den 8 maj i) KS 2008/ Utvecklingsbolaget MittDalarna AB ordinarie årsstämma den 11 april j) KS 2008/ Grängesbergs Gruvor AB - ordinarie årsstämma den 6 maj Rapporter k) Sveriges kommuner och landsting - rapport På den säkra sidan - Internkontroll för förtroendevalda l) Sveriges kommuner och landsting - delrapport 2 e-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2007

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 maj 2008, kl 17.00-18.45 ande se sidan 2 Övriga Kurt Lundberg, s, ersättare 70-78 Tommie Hildman, chef

Läs mer

Protokollet förvaras på kanslienheten

Protokollet förvaras på kanslienheten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 13 april, kl 14:00-15.35 Beslutande Maria Pettersson, S Ivan Eriksson, S Kjell Israelsson, M Birgitta Granström,

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 november 2008, kl

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 november 2008, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 november 2008, kl 14.00-14.45 ande Pettersson Maria, s Josefsson Kurt, bop,ej 204 Finnström Sören, s, ej

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december 2010, kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) HåGe

Läs mer

ej 1-2 1-2 ej 8 8 Mauritz Bropetters

ej 1-2 1-2 ej 8 8 Mauritz Bropetters SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 13 januari 2009, kl. 14.00-15.45 Beslutande Pettersson Maria, s ej 8 Eriksson Ivan, s ej 8 Israelsson Kjell,

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 mars 2008, kl

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 mars 2008, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 4 mars 2008, kl 14.00-14.45 ande Övriga Se sidan 2 Pettersson Maria, s Israelsson Kjell, m Josefsson Kurt,

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 oktober 2009, kl 14:

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 oktober 2009, kl 14: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 oktober 2009, kl 14:00-15.15 ande Övriga Se sidan 2 Pettersson Maria, S Eriksson Ivan, S Israelsson Kjell,

Läs mer

Övriga Sören Grandelius (S), ersättare Jan Willner (C), ersättare

Övriga Sören Grandelius (S), ersättare Jan Willner (C), ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Måndag den 2 juli 2012 kl. 14.00 15.25 ande Sören Finnström (S) ordförande Kenneth Andersson (S) Maino Wohlfeil (S) Brittsiw Åsberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 23 oktober 2008, kl 17.00-20.55 ande se sidan 2 Övriga Lars Engström, kd, ersättare Margareta Gard, representant

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-02-06

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-02-06 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (38) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 februari 2007 kl 14.00-17.35 Beslutande se sidan 2 Övriga se sidan 3 Underskrifter 46-77

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 5 februari 2008, kl

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 5 februari 2008, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 5 februari 2008, kl 14.00-16.55 ande Pettersson Maria, s Israelsson Kjell, m Eriksson Ivan, s, ej 24 Mikaelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 21 november 2012 kl. 14.10 14.55 ande Sören Finnström (S) ordförande Kenneth Andersson (S) Kurt Josefsson (BOP) Susanne

Läs mer

Protokollet förvaras på kanslienheten

Protokollet förvaras på kanslienheten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 11 augusti 2009, kl. 14.00 15.40 Beslutande Pettersson Maria, s, ej 112, 122 Israelsson Kjell, m, ej 122 Granström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdag den 25 februari 2010, kl 17.00-20.00 ande Se sidan 2 Övriga Lars Hellsing, kommunchef Marianne Gidlund, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 14 juni 2011, kl 13.20-15.40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 14 juni 2011, kl 13.20-15.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 14 juni 2011, kl 13.20-15.40 Beslutande Maria Pettersson (S) HåGe Persson (M)ej 117 Sören Finnström (S) Sten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 31 augusti 2009, kl 16.00-17.00 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december, kl

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 1 december, kl 14.00-15.45 ande Övriga Sidan 2 Pettersson Maria, S Eriksson Ivan, S Israelsson Kjell, M Granström

Läs mer

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro Karlsson

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 september 2013, kl 14.00-14.40 ande Sören Grandelius (S) Magnus Erbing (M) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 17 maj 2011, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 17 maj 2011, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 17 maj 2011, kl. 13.15-14.30 Beslutande Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sten G Johansson

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 7 april 2009, kl

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 7 april 2009, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 7 april 2009, kl 14.00 15.55 Beslutande Övriga Se sidan 2 Pettersson Maria, s Eriksson Ivan, s Israelsson

Läs mer

Plats och tid Stadshuset onsdagen den 3 november 2010 kl för justering. Justerande Ingvar Henriksson Kerstin Sunnerby

Plats och tid Stadshuset onsdagen den 3 november 2010 kl för justering. Justerande Ingvar Henriksson Kerstin Sunnerby SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdag den 28 oktober 2010, kl. 17.00-19.50 ande Se sidan 2 Övriga Kent Fundberg (S) ersättare Bülent Kerpeten (S) ersättare

Läs mer

Torbjörn Tomtlund. Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Sten G Johansson

Torbjörn Tomtlund. Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson (SD) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Sten G Johansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 14 januari 2015 kl 14.30-17.10 ande Åsa Bergkvist (S) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica Åhlén (S) Mats Persson

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 5 maj 2009, kl

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 5 maj 2009, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 5 maj 2009, kl 14.40-16.10 Beslutande Övriga Se sidan 2 Pettersson Maria, s Eriksson Ivan, s, ej 84 Israelsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 22 november 2011, kl. 13.25 14.10, 14.40 14.50 Beslutande Maria Strömkvist (S), ej 184 HåGe Persson (M), ej

Läs mer

HåGe Persson (M), , Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP)

HåGe Persson (M), , Sören Finnström (S) Jan Willner (C) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 31 juli 2012, kl. 13.15 14.15 Beslutande Maria Strömkvist (S), 94 104, 106 114 Ivan Eriksson (S) HåGe Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Tisdag den 29 september 2009, kl 17.00-18.50 ande Se sidan 2 Övriga Lars Engström, kd, ersättare Margareta Gard, kommunrevisor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 10 augusti 2011, kl. 13:15 15:10 ande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

Marianne Gidlund. Hans Göran Persson. Protokollet förvaras på

Marianne Gidlund. Hans Göran Persson. Protokollet förvaras på SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 3 juni, kl 14.00-15.30 Beslutande Övriga Se sidan 2 Eriksson Ivan, s Israelsson Kjell, m, ej 106, 110 Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 mars 2012 kl 14.30 17.15 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Gunnar Grahn (S) Rolf Högberg (FP) 9-13 Kenneth

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Brandstationen, Grängesberg Dag och tid Måndagen den 7 februari 2011, kl 14:00-15:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Brandstationen, Grängesberg Dag och tid Måndagen den 7 februari 2011, kl 14:00-15:45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Brandstationen, Grängesberg Dag och tid Måndagen den 7 februari 2011, kl 14:00-15:45 ande Sören Grandelius (S) Wiveca Stopp (S) Lars-Göran Fahlborg (M) Åsa Bergkvist (S)

Läs mer

Övriga Jens Jansson (S), ersättare Anders Lindström (S), ersättare Lennart Paalo (V), ersättare Anders Axelsson, tf gatuchef

Övriga Jens Jansson (S), ersättare Anders Lindström (S), ersättare Lennart Paalo (V), ersättare Anders Axelsson, tf gatuchef SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Gammelgården, Ludvika Dag och tid Onsdag den 7 juni 2012 kl. 15.00 15.55 Beslutande Sören Finnström (S) ordförande Per Ragnar Fredriksson (V) Kurt Josefsson (BOP) Sören

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdag den 17 november 2010 kl. 14:00 14:30 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 30 juni kl 14:30-16:00 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Lennart Neijmer (S) Hans-Göran Persson (M) Pirkko Andersson

Läs mer

Anders Karlin, enhetschef, UpphandlingsCenter Mariana Hasselström, biträdande enhetschef, UpphandlingsCenter Jan Lindeberg, utredare.

Anders Karlin, enhetschef, UpphandlingsCenter Mariana Hasselström, biträdande enhetschef, UpphandlingsCenter Jan Lindeberg, utredare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Måndagen den 28 september 2015, kl. 13.30 16.20 ande Leif Pettersson (S), Ludvika kommun Mari Jonsson (S), Borlänge

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Annika Renbro (S) tjänstgörande ersättare

Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Annika Renbro (S) tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Brandstationen Kopparberg Dag och tid Måndagen den 4 november 2013 kl 14.00 15.00 ande Sören Grandelius (S) Magnus Erbing (M) Hanna Söderholm (S) Åsa Bergkvist (S) Jan

Läs mer

Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35

Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Stora salen, Brunnsviks folkhögskola Dag och tid Onsdagen den 4 mars 2009, kl 14:00 14:35 ande Britt Marinder, s Lennart Neijmer, s Annica Söderqvist, m Pirkko Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 18 juni 2014 kl. 14.00 14.50 Beslutande Övriga Sören Finnström (S) Maino Wohlfeil (S) Brittsiw Åsberg (S) Jan Larsson (V), tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 24 maj 2011, kl. 13.25-14.55, 15.15-15.20

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 24 maj 2011, kl. 13.25-14.55, 15.15-15.20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 24 maj 2011, kl. 13.25-14.55, 15.15-15.20 Beslutande Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M)

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Måndagen den 27 maj 2013, kl 13.30 15.00 ande Maria Strömkvist, Ludvika kommun Mari Jonsson, Borlänge kommun Sofia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 11 december 2014 kl 14.30-15.30 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn

Läs mer

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 7 oktober, kl

Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 7 oktober, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 7 oktober, kl. 14.00-16.30 ande Pettersson Maria, s Eriksson Ivan, s Israelsson Kjell, m Granström Birgitta,

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Protokollet förvaras på kanslienheten

Protokollet förvaras på kanslienheten SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 3 maj 2011, kl. 14.15-15.55 Beslutande Maria Pettersson (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson (S) Sören Finnström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11).Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 27 juni kl 15.00-17.35 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Rolf Högberg (FP) Torbjörn Tomtlund

Läs mer

HåGe Persson (M) Lotta Wedman (MP) Roland Johansson (SD) Jan Karlsson (C) Hanna Lindgren (S) Lena Högberg (V), tjänstgörande ersättare

HåGe Persson (M) Lotta Wedman (MP) Roland Johansson (SD) Jan Karlsson (C) Hanna Lindgren (S) Lena Högberg (V), tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (17) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 21 april 2015, kl. 15.15-16.30 Beslutande Leif Pettersson (S) HåGe Persson (M) Lotta Wedman (MP) Roland Johansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström (S) Jan-Olof Pettersson (C) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP)

Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström (S) Jan-Olof Pettersson (C) Sten G Johansson (V) Lotta Wedman (MP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdag den 22 februari 2011, kl. 13.25-16.00 Beslutande Maria Pettersson (S) Ivan Eriksson (S) HåGe Persson (M) Sören Finnström

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Kitty Strandberg, S Lillemor Hagfall, S Tore Karlsson, V Lars-Göran Fahlborg, M Wiveca Stopp, S Nadja Eriksson, C

Kitty Strandberg, S Lillemor Hagfall, S Tore Karlsson, V Lars-Göran Fahlborg, M Wiveca Stopp, S Nadja Eriksson, C SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Brandstationen, Kopparberg Dag och tid Måndagen den 12 april 2010, kl 14.00-15.00 ande Sören Grandelius, S Kitty Strandberg, S Lillemor Hagfall, S Tore Karlsson, V Lars-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 4 februari 2013, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 4 februari 2013, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 4 februari 2013, kl 14.00-15.25 ande Sören Grandelius (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (39) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdag den 19 november, kl 13.15-19.50 Beslutande Se sidan 2 Övriga Lars Engström, KD Agneta Willey, MP, kl 13.15-18.00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 20 november 2013 kl. 14:00 14:40 ande Sören Finnström (S) Kenneth Andersson (S) Jan Willner (C) Maino Wohlfeil (S) Susanne Salomonsson

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 26 september 2011, kl 14.00-15.20 ande Sören Grandelius (S) Lars-Göran Fahlborg (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 21 september 2015, kl

Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 21 september 2015, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Brandstationen Ludvika Dag och tid Måndagen den 21 september 2015, kl 14.00-15.30 ande Britt Marinder (S) Kitty Strandberg (S) Hannah Söderholm (S) Lennart Paalo (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Dag och tid Beslutande Folkets Hus, Gillesalen Tisdag den 25 november kl.14.00 Ingvar Fäldt (S) tjänstgörande ersättare Kenneth Andersson (S) Jan Willner (C) Maino Wohlfeil

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 26 april 2011, kl. 17.00-19.45 ande Se sidan 2 Övriga Kenneth Bååth (S) ersättare Sonja Lindell (S) ersättare

Läs mer

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.

Utbildningsnämnden 2011-05-24 1. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16. Utbildningsnämnden 2011-05-24 1 Plats och tid Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 10.00-12.00, 13.30-14.30, 14.30-15.00, 15.30-16.30 Närvarande och beslutande Enligt förteckning

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 16 juni 2008, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 16 juni 2008, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats Stora Orren, vån 7, Folkets Hus, Ludvika Dag och tid Måndagen den 16 juni 2008, kl 16.00-16.40 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015

Sammanträdesdatum 2015-01-13. 2 Information till kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott 2015 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-13 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 13 januari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 2014-05-14. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 maj kl 14.30-17.35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) 2014-05-14. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 maj kl 14.30-17.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 14 maj kl 14.30-17.35 ande Övriga Sidan 2 Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) Kerstin Sunnerby (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-03-11 1-16 2008-03-11 1-16 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.15 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Torbjörn Åberg (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt Johansson (c) Christer

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD)

Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Leif Lindgren (C) Christina Falk-Thomsen (S) Rolf Långström (FP) Warren Willey (MP) Ann-Katrin Krainer (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Torsdag den 12 februari 2015 kl 14.15-17.50 ande Åsa Bergkvist (S) Sten G Johansson (V) Torbjörn Tomtlund (M) Gunnar Grahn (S) Monica

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 27 november 2014 kl 15:00. Helena Henriksson ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 09:00-11:40 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M), Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(5) Plats och tid Sammanträdesrum Bengtsfors, Utvecklingscentrum+ i Bengtsfors, klockan 14.00 14.30 Beslutande Ledamöter Per Jonsson (c) ordförande Besnik Dautaj (s) Lena Grönlund (s) tjänstgörande ersättare

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (56) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-01-09

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (56) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-01-09 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (56) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 9 januari 2007 kl 14.00-16.45 Beslutande Pettersson Maria s Eriksson Ivan s Israelsson Kjell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Dala Måltids lokaler vid Ludvika lasarett Dag och tid Onsdagen den 8 september 2010 kl 14:30-15:50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Dala Måltids lokaler vid Ludvika lasarett Dag och tid Onsdagen den 8 september 2010 kl 14:30-15:50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Dala Måltids lokaler vid Ludvika lasarett Dag och tid Onsdagen den 8 september 2010 kl 14:30-15:50 Beslutande Britt Marinder (S) Lennart Neijmer (S) HåGe Persson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Brandstationen, Ludvika Dag och tid Måndag den 2 februari 2009, kl 14.00-16.05 ande Grandelius Sören, s Melin Strandberg Kitty, s Fahlborg Lars-Göran, m Karlsson Tore,

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

Wiveca Stopp (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Kristina Abrahamsson (S) tjänstgörande ersättare

Wiveca Stopp (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson (S) John-Ove Johansson (M) Kristina Abrahamsson (S) tjänstgörande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats Brandstationen Kopparberg Dag och tid Måndagen den 20 augusti 2012, kl 14.00 15.50 ande Sören Grandelius (S) Wiveca Stopp (S) Conny Larsson (S) Åsa Bergkvist (S) Jan Karlsson

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum

Hälso och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Björmekullasalen, 2010-09-20, kl. 18.00-21.00 Ajournering kl. 19.55-20.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Karlsson, Gunilla (S) ordförande Wilhelmsson, Anders (S) Åkerman, Lizette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2009-01-21 1 Innehållsförteckning Firmateckning för år 2009... 3 Motion om att utveckla mötesplatser och fritidsgårdar för ungdomar i hela Skövde och med start i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2014-06-18 08:00-10.40 149-155 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) Michael Brisman (M) Bengt Karlsson (S),tom. 154 Christer Johansson (S) Berndt Gustafsson (S) Erik Ezelius (S) Peter Friberg

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Eva Engström Sekreterare. Erik Eriksson Neu (S) Utbildningsutskottet NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 24 september 2015 kl. 08:15-12:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson

Läs mer