SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl ande Övriga Sidan 2 Pettersson Maria, s Israelsson Kjell, m Josefsson Kurt, bop Birgitta Granström, s Finnström Sören, s Bropetters Mauritz, c Henriksson Ingvar, s Dahlman Carl-David, kd Grandelius Sören, s Persson Hans Göran, m Wedman Lotta, mp Seppo Timonen, s, tjänstgörande ersättare Kjell Stenberg, s, tjänstgörande ersättare Håkan Anestedt, s, tjänstgörande ersättare Lena Högberg, v, tjänstgörande ersättare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Marianne Gidlund Maria Pettersson Lotta Wedman ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 6 maj 2008, är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden..- Protokollet förvaras på Underskrift

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (18) Övriga Jan-Olof Pettersson, c, ersättare Jim Gavelin, s, ersättare Lena Thurén, fp, ersättare Per Erik Granström, s, ersättare Lars Hellsing, t f kommunchef Marianne Gidlund, kommunsekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (18) 82 KS 2007/155 Val av ledamot i jämställdhetskommittén Kommunstyrelsen väljer Sören Grandelius, s Val av ledamot i jämställdhetskommittén efter Ulla-Britt Mikaelsson t.o.m Vald Jämställdhetskommittén Förtroendemannaregistret Akt

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (18) 83 KS 2007/27 Val av ledamot i Västerbergslagens visionsgrupp Kommunstyrelsen väljer Ingvar Henriksson, s Val av ledamot i Västerbergslagens visionsgrupp efter Ulla-Britt Mikaelsson t.o.m Vald Västerbergslagens visionsgrupp Förtroendemannaregistret Akt

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (18) 84 KS 2007/146 Val av ledamot i välfärdsrådet Kommunstyrelsen väljer Håkan Anestedt, s Val av ledamot i välfärdsrådet efter Ulla-Britt Mikaelsson t.o.m Vald Välfärdsrådet Förtroendemannaregistret Akt

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (18) 85 KS 2008/ Uppdrag att göra en fördjupning av översiktsplanen för Fredriksbergs samhälle Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att göra en fördjupad översiktsplan för Fredriksberg. Säfsen Resort har under senare år fortsatt att utvecklats i en positiv riktning och nu står företaget inför ytterligare investeringar. Fortfarande medger gällande detaljplan för Säfsenanläggningen att ett antal stugor kan byggas. På lång sikt erfordras kompletteringar för att både företaget och kommunen skall kunna planera sina framtida insatser. Av en tjänsteskrivelse daterad den 14 april 2008 från kommunledningskontoret framgår att en utveckling av Säfsen Resort kommer att påverka samhället i stort och vissa frågeställningar behöver utredas. Dessa frågeställningar redovisas lämpligen i en fördjupning av översiktsplanen för Fredriksbergs samhälle och Säfsbyn. Planeringen skall utgå från de riktlinjer som gäller för det rörliga friluftslivet och som finns redovisat i det underlagsmaterial som gäller för beslutet om riksintresse för den västra kommundelen. Kommunledningskontoret anser att det även är av vikt att en dialog förs med befolkningen i Fredriksberg, liksom att planeringen utgår från ett miljöperspektiv. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att göra en fördjupad översiktsplan för Fredriksberg. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 april 2008, 66. Remiss mark- och planeringsenheten Miljö- och byggnämnden E-akt

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (18) 86 KS 2008/196 Budgetuppföljning nr 2 år 2008 för Ludvika kommun 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten. 2. Respektive nämnd som redovisar negativ prognos tar fram en handlingsplan med konsekvensanalys för att uppnå budgetbalans. Redovisning till arbetsutskottet sammanträde den 20 maj Tekniska nämnden redovisar investeringsbudgeten uppdelad på skatteoch avgiftsfinansierad verksamhet samt EPC projektet. Redovisning till arbetsutskottet sammanträde den 20 maj Förslag till beslut Kommunfullmäktige beviljar tekniska nämnden att omprioritera beviljade investeringsmedel för 2008 för att kunna genomföra renovering av Lorensberga och Högbergsskolans kök. Renoveringen av Kyrkskolans kök senareläggs därmed till Budgetuppföljning 2 är årets första prognos med både drift och investering. Driften visar ett negativt resultat med -8,1 miljoner kronor. Detta är en försämring mot föregående driftprognos med 2,1 miljoner kronor. Investeringarna beräknas överskrida de budgeterade nivåerna med ca 26 miljoner vilket ger 0,8 miljoner mer i avskrivningsprognos. Förändringar av pensioner beräknas bli 2 miljoner bättre än budget. Prognosen för skatteintäkterna har försämrats på grund av nya tal i skatteavräkningen för 2007 och Försämringen är i storleksordningen 6,8 miljoner mot budget. Vidare förbättras finansnettot med 0,8 miljoner på grund av högre utdelning från VBgruppen. Sammantaget är prognosens resultat totalt -1,6 miljoner kronor vilket är -12,9 sämre än budget. Uppföljning i sammandrag.bilaga 1 Arbetsutskottet behandlade ärendet den 22 april 2008, 73. Kopia Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, inkl tjänsteskrivelse Remiss tekniska nämnden, punkt 2, 3 Remiss social- och utbildningsnämnden, punkt 2 Arbetsutskottet 20 maj E-akt

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (18) 87 KS 2007/ Svar på motion om bredband i glesbygd Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad. 2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram kostnadsförslag för ADSLlösningar i de telestationer som har fiberanslutning. Sören Finnström, s, har lämnat in en motion om bredbandsutbyggnad. I motionen föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att göra en genomgripande undersökning av flera olika alternativ för bredband i glesbygd, samt att ta fram och redovisa kostnader för alternativa lösningar. Av en tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2008 från kommunledningskontoret framgår att utbyggnaden av bredband har skett i flera omgångar inom Ludvika kommun sedan Täckningen är idag drygt 99 procent av befolkningen. Inom de områden som inte har ADSL-lösningar är kapaciteten ca 230 kbit, vilket är en betydligt lägre kapacitet än vad ADSL kan erbjuda. Kommunledningskontoret anser att problemen med utbyggnaden för glesbygdsområdena till stora delar handlar om stora skogsbeklädda kuperade områden, vilket gör olika utbyggnadsalternativ vad gäller fiber eller master ganska dyra. Till vissa av de kvarvarande stationerna finns fiber draget och för dessa alternativ är kostnaderna för en ADSL-bestyckning av stationerna beroende av hur modern utrustning de har. Kommunledningskontoret föreslår att motionen ska anses besvarad. Vidare föreslås att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram kostnadsförslag för ADSL-lösningar i de telestationer som har fiberanslutning. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 april 2008, 52, Kommunfullmäktige

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (18) 88 KS 2008/336 43l Återrapportering av uppdrag - Naturvårdsberedningen år 2007 Kommunstyrelsen noterar rapporten till protokollet. Naturvårdsberedningen är ett organ som enligt fullmäktiges beslut årligen skriftligt ska rapportera om sin verksamhet till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska i fortsättningen ske under första kvartalet och avse verksamheten året innan. Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2008 att rapporten noteras till protokollet. Rapporten från naturvårdsberedningen finns bilagd tjänsteskrivelsen. E-akt

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (18) 89 KS 2008/ Återrapportering av uppdrag - Kommunbygderådet år 2007 Kommunstyrelsen noterar rapporten till protokollet. Kommunbygderådet är ett organ som enligt fullmäktiges beslut årligen skriftligt ska rapportera om sin verksamhet till kommunstyrelsen. Rapporteringen ska i fortsättningen ske under första kvartalet och avse verksamheten året innan. Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2008 att rapporten noteras till protokollet. Rapporten från naturvårdsberedningen finns bilagd tjänsteskrivelsen. E-akt

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (18) 90 KS 2007/ Enhetlig terminologi för Ludvika kommuns styrdokument Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar en enhetlig terminologi för Ludvika kommuns styrdokument enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad den 21 februari Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2007, 37, att det en gång per mandatperiod ska fattas beslut huruvida de kommunövergripande policydokumenten m.m. ska revideras upphävas eller vara oförändrade. I en tjänsteskrivelse daterad den 21 februari 2008 från kommunledningskontoret föreslås, som ett led i översynen och för att förtydliga den roll dokumenten har, att ge Ludvika kommuns styrdokument en gemensam enhetlig terminologi. Kommunledningskontoret är medvetet om att den inte alltid kan tillämpas, då beteckningen på vissa dokument styrs av lagstiftning eller beslut i instanser utanför kommunen. Översyn av Ludvika kommuns styrdokument och framtagande av nya styrdokument kommer att ske med utgångspunkt från den enhetliga terminologin. Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige antar en enhetlig terminologi för Ludvika kommuns styrdokument enligt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 april 2008, 65. Behandling Carl-David Dahlman yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (18) 91 KS 2005/ Svar på motion om att införa hemvårdnadsbidrag för anhörigvårdare Förslag till beslut Kommunfullmäktige avslår motionen. Lilly Granberg, har lämnat in en motion daterad den 7 mars Motionären yrkar att kommunfullmäktige beslutar att införa ett generöst hemvårdnadsbidrag för anhörigvårdare i Ludvika kommun tills vidare. Vård- och omsorgsnämnden har yttrat sig över motionen. Nämnden anför att man i samråd med anhörigvårdare i kommunen, pensionärsorganisationerna, Röda Korset och Svenska Kyrkan valt att satsa på andra insatser, utifrån de önskemål som inkommit, i stället för någon form av ekonomiskt bidrag. Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 april 2008, 64. Behandling Maria Pettersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kommunfullmäktige

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (18) 92 KS 2008/ Svar på revisionsrapport om intern kontroll Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelse daterad 22 februari 2008 till kommunrevisionen som svar på revisionsrapporten. Kommunrevisionen har begärt kommunstyrelsens yttrande över en revisionsrapport om den interna kontrollen. Revisionens begäran är daterad 11 februari Kommunledningskontoret har i tjänsteskrivelse daterad 22 februari 2008 redovisat revisionens synpunkter samt kommunledningskontorets uppfattning. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen överlämnar tjänsteskrivelsen till kommunrevisionen som svar på revisionsrapporten. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 april 2008, 63. Kommunrevisionen, inkl tjänsteskrivelse E-akt

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (18) 93 KS 2008/ Intern kontroll för år 2008 Kommunstyrelsen antar plan för intern kontroll Planen är bilagd tjänsteskrivelse daterad den 14 mars Kommunledningskontoret har för 2008 utarbetat ett förslag till internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde samt förslag till gemensamma punkter för samtliga nämnder. Av en tjänsteskrivelse daterad den 14 mars 2008 från kommunledningskontoret framgår att syftet med den interna kontrollen är att få en bekräftelse på att verksamheten bedrivs författningsenligt, effektivt och att den stämmer överens med syftet för verksamheten så att avsedda resultat nås. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar plan för intern kontroll Arbetsutskottet behandlade ärendet den 15 april 2008, 62. Behandling Maria Pettersson yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Kurt Josefsson yrkar att det i internkontrollplanen läggs till punkten ekonomisk riskanalys. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Kurt Josefsson yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag. Remiss kanslienheten E-akt

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (18) 94 KS 2008/127 Firmateckning för kommunstyrelsen 1. Från kommunstyrelsen och utskott utgående skrivelser, fullmakter, låneoch borgensförbindelser skall, i de fall där inte annat beslutas, undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Maria Pettersson eller kommunstyrelsens förste vice ordförande Ivan Eriksson eller kommunstyrelsens andre vice ordförande Kjell Israelsson med kontrasignation av antingen tf kommunchef Lars Hellsing, tf ekonomichef Rune Wikström, planeringschef Jan-Erik Eriksson, personalchef Anna Cederlöf, näringslivschef Lars-Åke Josefsson eller IT-chef Monica Lundin Andersson. 2. Exploateringsavtal, parkeringsköpavtal, servitutsavtal, avtal avseende nyttjanderätt till mark samt handlingar rörande köp, byte samt försäljning av fast egendom på kommunstyrelsens vägnar undertecknas av planeringschef Jan-Erik Eriksson eller markingenjör Jan Persson med kontrasignation av antingen exploateringsingenjör Bo Johansson eller fastighetssekreterare Håkan Björkvall. 3. Dessa beslut gäller fr.o.m. den 7 maj 2008 då kommunstyrelsens tidigare beslut 32/2008 upphör att gälla. Den 1 maj börjar Anna Cederlöf som personalchef och därför fordras ett nytt beslut om firmateckning. Nuvarande beslut om firmateckning fattades den 5 februari 2008, 32. Kommunledningskontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 28 april 2008 bl.a. att beslutet ska gälla fr.o.m. den 7 maj 2008 då kommunstyrelsens tidigare beslut 32/2008 upphör att gälla. Kommunledningskontorets enheter E-akt

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 (18) 95 Redovisning av delegationsbeslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering. Kommunstyrelsens utskott a) KS 2008/ Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 18-33, b) KS 2008/ Kommunstyrelsens samordningsutskott 1-5, , c) KS 2008/ Kommunstyrelsens arbetsutskott 36-51, , , d) KS 2008/ Kommunstyrelsens personalutskott 7, , e) KS 2008/ Kommunstyrelsens planutskott 3, Kommunstyrelsens ordförande f) KS 2008/ daterat att tillåta Per Andersson att använda kommunvapnet i en bok om heraldikens regler. g) Kommunen avstår från sin förköpsrätt Datum Fastighet löpnr i diariet Klenshyttan 2:4 341

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (18) Sunnansjö 86:12 och 86: Delegation planeringschefen h) KS 2008/ daterat fastighetsreglering fastigheterna Gonäs 1:36 och Gonäs 1:140. Delegation handläggare i) KS 2008/ daterat ingen erinran mot kamerabevakning för GIA industriområde.

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (18) 96 Redovisning av meddelanden Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av meddelandena. Protokoll a) Västerbergslagens samordningsförbund b) Region Dalarna nämnden för primärkommunala frågor Övrigt c) KS 2008/ Länsstyrelsen Dalarnas län - beslut till Dala Berg AB - tillstånd till fortsatt och utökad täkt av berg fastigheten Säfsen 2:1. Kallelse d) KS 2008/ LudvikaHem AB ordinarie årsstämma den 6 maj e) KS 2008/ D.i.s bergslagen föreningsstämma den 29 april f) KS 2008/ VB Kraft årsstämma den 8 maj 2008 g) KS 2008/ VB Energi årsstämma den 8 maj 2008 h) KS 2008/ VB Elnäts årsstämma den 8 maj i) KS 2008/ Utvecklingsbolaget MittDalarna AB ordinarie årsstämma den 11 april j) KS 2008/ Grängesbergs Gruvor AB - ordinarie årsstämma den 6 maj Rapporter k) Sveriges kommuner och landsting - rapport På den säkra sidan - Internkontroll för förtroendevalda l) Sveriges kommuner och landsting - delrapport 2 e-förvaltningsutveckling i Sveriges kommuner 2007

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ej 214, 218 endast 214, 218 ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 20 juni 2011, 202-225 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 20 juni 2011, kl. 17.00-17.50 ande Se sidan 2 Övriga Helena Bååth (S) ersättare ej 214, 218 Kenneth Bååth (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 11 september, kl. 14.00 14.35 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-06-05

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2007-06-05 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 5 juni 2007 kl 14.00-15.10 Beslutande Pettersson Maria s Israelsson Kjell m, ej 150 Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 26 april 2011, kl. 17.00-19.45 ande Se sidan 2 Övriga Kenneth Bååth (S) ersättare Sonja Lindell (S) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Folkets Hus, vån 7 Dag och tid Onsdag den 12 maj 2010 kl. 9:00-10:15 ande Sören Finnström (S) ordförande Sören Grandelius (S) Kurt Josefsson (BOP) Birgitta Granström

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 14 maj 2008, kl 14.00-17.00

Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 14 maj 2008, kl 14.00-17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 14 maj 2008, kl 14.00-17.00 ande Sören Finnström, s Sören Grandelius, s Kurt Josefsson, bop Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-06-03 kl 08:30-11:50 126-153 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S),

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45

Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats Lorensberga bibliotek, Ludvika Dag och tid Måndagen den 23 februari 2009, kl 16.00-16.45 ande Ingvar Henriksson, s Karl Georg Karlkvist, s Håkan Frank, m Barbro Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordförande Majvor Sjölund (C) Helena Stenberg (S) Helén Lindbäck (KD) Lars-Olof

Läs mer

Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar

Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar 191-217 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 08.30 16.00 Mötet öppet för allmänheten 191-199 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande, ej 217 Kristina Frigert (m), tom 210 Mikael Sternemar

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners

Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 336-378 Karin Boström. Ordförande... Marit Holmstrand. Justerande... Maj-Britt Tönners Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 16:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Vd Närljus Lars Forslöf, 336 Utredare Robert Hed, 337 Kostchef Maria Persson, 337 Samhällsbyggnadschef K-G Wikander,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2011-10-12. Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats Sessionssalen, Stadshuset Dag och tid Onsdagen den 12 oktober 2011 kl 14:30-19:00 ande Britt Marinder (S) Inga Karlsson (V) ej 80-84 Hans Gleimar (M) Gunnar Grahn (S)

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 11 april 2005

KALLELSE. 1. Justerande:... Kommunstyrelsen 11 april 2005 Kommunstyrelsen 11 april 2005 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 11 april 2005 kl.18.00 Kommundirektör Kjell Johansson Sekreterare Vallentuna

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 18.00-19.45 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-03-24 Plats och tid Leja, kommunhuset, kl. 9.00-11.15 ande Tjänstgörande ersättare Jonas Kleber (C), ordförande Linda Svahn (S) Pär-Ove Lindqvist (M) Kristine Andersson (S) Per Söderlund (SD) Daniel Andersson

Läs mer